Инструкция для PHILIPS HD9120

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

 6 

 След като времето на задушаване изтече, изключете уреда от контакта и оставете 

оцета да изстине напълно. След това изпразнете резервоара за вода.

 7 

 Изплакнете водния резервоар със студена вода няколко пъти. 

Забележка: Повторете процедурата, ако в резервоара за вода има още накип.

съхранение

 1 

 Погрижете се всички части да са чисти и сухи, преди да напълните уреда (вж. раздел 

“Почистване”).

 2 

 Поставете дъната в купите за задушаване 2 и 3.

 3 

 Поставете купа за задушаване на пара 3 върху тавичката за отцеждане.

 4 

 Поставете купата за задушаване 2 в купата за задушаване 3. Поставете купата за 

задушаване 1 в купата за задушаване 2.  (фиг. 15)

 5 

 Поставете купата за задушаване XL върху другите купи за задушаване.

 6 

 Сложете капака на купата за задушаване XL.

 7 

 За да съхранявате захранващия кабел, вмъкнете го в отделението за прибиране на 

кабела в основата (фиг. 16).

гаранция и сервиз

Ако се нуждаете от сервизно обслужване или информация или имате проблем, посетете уеб 

сайта на Philips на адрес www.philips.com или се обърнете към Центъра за обслужване на 

потребители на Philips във вашата държава (телефонния му номер ще намерите в 

международната гаранционна карта). Ако във вашата държава няма Център за обслужване на 

потребители, обърнете се към местния търговец на уреди на Philips.

Опазване на околната среда

 - След края на срока на експлоатация на уреда не го изхвърляйте заедно с нормалните 

битови отпадъци, а го предайте в официален пункт за събиране, където да бъде 

рециклиран. По този начин вие помагате за опазването на околната среда (фиг. 17).

Отстраняване на неизправности

В този раздел са обобщени най-често срещаните проблеми, на които можете да се натъкнете 

при ползване на този уред. Ако не можете да разрешите проблема с помощта на долните 

указания, свържете се с Центъра за обслужване на потребители във вашата страна. 

Проблем

Вероятна причина

Решение

Уредът за 

задушаване на 

пара не работи.

Уредът за задушаване на пара 

не е включен в контакта.

Включете щепсела в контакта.

Няма вода в резервоара за 

вода.

Напълнете водния резервоар.

Не сте нагласили ключа за 

регулиране на времето на 

задушаване на необходимото 

време на задушаване.

Завъртете ключа за регулиране на 

времето на задушаване на 

необходимото време на задушаване.

Български

19

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
Оглавление инструкции

Document Outline