Инструкция для PHILIPS HD9120

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

23

Úvod

Blahopřejeme vám k nákupu a vítáme vás ve společnosti Philips. Abyste mohli plně využít podpory, 

kterou Philips poskytuje, zaregistrujte svůj výrobek na adrese www.philips.com/welcome.

Všeobecný popis (Obr. 1)

a  Víko

B  Napařovací mísa XL

C  Odnímatelné dno

D  Napařovací mísa 3

E  Odnímatelné dno

F  Napařovací mísa 2

g  Napařovací mísa 1

H  Tácek na odkapávání

i  Zvýrazňovač chutí

J  Vstup vody

k  Základna se zásobníkem vody

l  Kontrolka napařování

M  Tlačítko pro nastavení doby napařování

Důležité

Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovejte ji pro budoucí 

použití.

nebezpečí

 - Základnu nesmíte nikdy ponořit do vody ani mýt pod tekoucí vodou. 

upozornění

 - Dříve než přístroj připojíte do sítě, zkontrolujte, zda napětí uvedené na přístroji souhlasí 

s napětím v místní elektrické síti.

 - Přístroj připojujte výhradně do uzemněných zásuvek. Ujistěte se, že je zástrčka řádně zasunuta 

do síťové zásuvky.

 - Pokud byste zjistili závadu na zástrčce, na síťové šňůře nebo na přístroji, dále jej nepoužívejte.

 - Pokud by byla poškozena síťová šňůra, musí její výměnu provést společnost Philips, autorizovaný 

servis společnosti Philips nebo obdobně kvalifikovaní pracovníci, aby se předešlo možnému 

nebezpečí.

 - Osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo 

nedostatkem zkušeností a znalostí by neměly s přístrojem manipulovat, pokud nebyly o používání 

přístroje předem poučeny nebo nejsou pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost.

 - Dohlédněte na to, aby si s přístrojem nehrály děti.

 - Dbejte na to, aby byla síťová šňůra mimo dosah dětí. Nenechávejte síťovou šňůru viset přes 

hranu stolu nebo pracovní desky, na které je přístroj postaven. 

 - Neohřívejte v páře zmražené maso, drůbež a mořské produkty. Tyto suroviny vždy před 

ohříváním úplně rozmrazte.

 - Nepoužívejte parní ohřívač bez tácku na odkapávání, aby z přístroje nevystříkla horká voda.

 - Používejte pouze napařovací mísy 1, 2 a 3 a napařovací mísu XL v kombinaci s originální 

základnou.

 - Síťový kabel nenechávejte v blízkosti horkých povrchů. 

upozornění

 - Nikdy nepoužívejte žádné příslušenství ani díly od jiných výrobců nebo takové, které nebyly 

výslovně doporučeny společností Philips. Pokud použijete takové díly či příslušenství, pozbývá 

záruka platnosti.

Čeština

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
Оглавление инструкции

Document Outline