Инструкция для PHILIPS HD9120

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

39

uvod

Čestitamo na kupnji i dobro došli u Philips! Kako biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi 

tvrtka Philips, registrirajte svoj proizvod na: www.philips.com/welcome.

opći opis (sl. 1)

a  Poklopac

B  Izuzetno velika posuda za kuhanje na pari

C  Odvojivo dno

D  Posuda za kuhanje na pari 3

E  Odvojivo dno

F  Posuda za kuhanje na pari 2

g  Posuda za kuhanje na pari 1

H  Pladanj

i  Pojačivač okusa

J  Otvor za vodu

k  Podnožje sa spremnikom za vodu

l  Indikator kuhanja na pari

M  Gumb za postavljanje vremena kuhanja na pari

važno

Prije korištenja aparata pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik i spremite ga za buduće potrebe.

Opasnost

 - Nikad nemojte uranjati podnožje u vodu ili ga ispirati pod mlazom vode. 

upozorenje

 - Prije ukopčavanja aparata provjerite odgovara li mrežni napon naveden na aparatu naponu 

lokalne mreže.

 - Aparat priključujte samo u uzemljenu zidnu utičnicu. Obavezno provjerite je li utikač ispravno 

umetnut u zidnu utičnicu.

 - Aparat nemojte koristiti ako su utikač, kabel za napajanje ili sam aparat oštećeni.

 - Ako se kabel za napajanje ošteti, mora ga zamijeniti tvrtka Philips, ovlašteni Philips servisni centar 

ili neka druga kvalificirana osoba kako bi se izbjegle potencijalno opasne situacije.

 - Ovaj aparat nije namijenjen osobama (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim ili mentalnim 

sposobnostima niti osobama koje nemaju dovoljno iskustva i znanja, osim ako im je osoba 

odgovorna za njihovu sigurnost dala dopuštenje ili ih uputila u korištenje aparata.

 - Malu djecu potrebno je nadzirati kako se ne bi igrala s aparatom.

 - Kabel za napajanje držite izvan dohvata djece. Pazite da kabel za napajanje ne visi preko ruba 

stola ili radne površine na kojoj aparat stoji. 

 - Na pari nikada ne kuhajte smrznuto meso, meso peradi ili morske plodove. Te sastojke uvijek u 

potpunosti odmrznite prije kuhanja na pari.

 - Aparat za kuhanje na pari nikada nemojte koristiti bez pladnja jer iz aparata prska vruća voda.

 - Posude za kuhanje na pari 1, 2 i 3 i izuzetno veliku posudu za kuhanje na pari koristite samo u 

kombinaciji s originalnim podnožjem.

 - Kabel za napajanje držite podalje od vrućih površina. 

Oprez

 - Nemojte nikada koristiti dodatke ili dijelove drugih proizvođača ili proizvođača koje tvrtka Philips 

nije izričito preporučila. Ako koristite takve dodatke ili dijelove, vaše jamstvo prestaje vrijediti.

 - Podnožje aparata nemojte izlagati visokim temperaturama, vrućem plinu, pari ili vlažnoj toplini iz 

drugih izvora. Ne stavljajte aparat za kuhanje na paru blizu vruće peći ili štednjaka niti na njih.

 - Prije vađenja utikača iz utičnice aparat morate isključiti.

 - Prije čišćenja uvijek isključite aparat iz napajanja i ostavite ga da se ohladi.

Hrvatski

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
Оглавление инструкции

Document Outline