Инструкция для PHILIPS HD9120

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

 - Prieš valydami visada atjunkite prietaisą nuo maitinimo tinklo ir palaukite, kol jis atvės.

 - Šis prietaisas skirtas naudoti tik buityje. Jei prietaisas naudojamas netinkamai arba profesionaliems 

ar pusiau profesionaliems tikslams arba nėra naudojamas pagal vartotojo vadovo instrukciją, 

garantija nebegalios ir „Philips“ neprisiims atsakomybės už padarytą žalą.

 - Prietaisą pastatykite ant stabilaus, horizontalaus ir lygaus paviršiaus taip, kad aplink jį būtų 10 cm 

laisvos vietos tam, kad jis neperkaistų.

 - Jei naudojate 2 ir 3 garinimo dubenis su nuimamais dugnais, visuomet įsitikinkite, kad dugno 

apvadas nukreiptas į viršų ir kad dugnas užsifiksuoja vietoje (girdimas spragtelėjimas).

 - Saugokitės karštų garų, sklindančių iš prietaiso garinimo metu arba, kai nuimate dangtį. Tikrindami 

maistą, visada naudokite virtuvinius įrankius su ilgomis rankenomis.

 - Atsargiai toliau nuo savęs nuimkite dangtį. Norėdami išvengti nuovirų, leiskite susidariusiam 

skysčiui nulašėti nuo dangčio į garintuvą.

 - Maišydami karštą maistą arba išimdami jį iš dubenų visuomet laikykite garinimo dubenis už vienos 

rankenėlių. 

 - Jei maistas karštas, visada laikykite garinimo dubenis už jų rankenų. 

 - Nejudinkite prietaiso, kol jis veikia.

 - Nekelkite prietaiso, kol jis veikia.

 - Nelieskite karštų prietaiso paviršių. Jei jums reikia paimti prietaisą už karštų jo dalių, naudokite 

virtuvines pirštines.

 - Nedėkite prietaiso šalia arba po daiktais, kurie gali sugesti dėl garų, pvz., sienos ir spintos.

 - Nenaudokite prietaiso patalpoje esant sprogstamiems ir / arba degiems garams.

 - Norėdami išvengti pavojingos situacijos, šio prietaiso niekada nejunkite prie laikmačio jungiklio ar 

nuotolinio valdymo sistemos.

 - Vandens bakelyje yra mažas sietelis. Jei nuimsite sietelį, laikykite jį atokiau nuo vaikų, kad jie jo 

neprarytų.
automatinis išsijungimas

Prietaisas automatiškai išsijungia pasibaigus nustatytam garinimo laikui.

apsauga nuo visiško vandens išgaravimo

Šiame maisto garintuve įdiegta apsauga nuo visiško vandens išgaravimo. Apsauga nuo visiško vandens 

išgaravimo automatiškai išjungia prietaisą, jei jis įjungiamas, kai vandens bakelis yra tuščias arba, kai 

naudojimo metu baigiasi vanduo. Prieš sekantį garintuvo naudojimą, leiskite jam 10 min. atvėsti.

elektromagnetiniai laukai (eML)

Šis „Philips“ prietaisas atitinka visus elektromagnetinių laukų (EML) standartus. Tinkamai 

eksploatuojant prietaisą pagal šiame vartotojo vadove pateiktus nurodymus, remiantis dabartine 

moksline informacija, jį yra saugu naudoti.

Prieš naudojant pirmą kartą

 1 

 Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą, kruopščiai nuvalykite dalis, kurios liečiasi su maistu (žr. 

skyrių „Valymas“).

 2 

 Vandens bakelio vidų nuvalykite drėgna šluoste.

Paruošimas naudojimui

 1 

 Padėkite prietaisą ant stabilaus, horizontalaus ir lygaus paviršiaus. 

 2 

 Pripilkite į bakelį vandens iki maksimalaus lygio žymos. Su pilnu vandens bakeliu garintuvas gali 

garinti maždaug 1 valandą (Pav. 2).

Vandens bakelį pripildykite tik vandeniu. Niekada nepilkite į vandens bakelį užpilų, aliejaus arba 

kitų medžiagų.

 3 

 Į pagrindo vandens bakelį įdėkite nuvarvėjimo padėklą (Pav. 3).

Lietuviškai

64

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
Оглавление инструкции

Document Outline