Инструкция для PHILIPS HD9120

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

 - Pirms atvienot ierīci no elektrotīkla, vienmēr pārbaudiet vai, tā ir izslēgta.

 - Pirms ierīces tīrīšanas vienmēr atvienojiet to no elektrības un ļaujiet atdzist.

 - Ierīce ir paredzēta izmantošanai tikai mājas apstākļos. Ja ierīce tiek izmantota neatbilstoši vai 

profesionāliem, vai daļēji profesionāliem mērķiem vai netiek izmantota saskaņā ar lietotāja 

rokasgrāmatā atrodamajām norādēm, garantija vairs nav spēkā, un Philips neuzņemsies atbildību 

par bojājumiem, kas radīsies.

 - Novietojiet tvaicēšanas ierīci uz stabilas, horizontālas un līdzenas virsmas un, lai novērstu 

pārkaršanu, pārliecinieties, ka ap ierīci ir vismaz 10 cm brīvas telpas.

 - Ja izmantojat 2. un 3. tvaicējamo trauku ar noņemamo pamatni, vienmēr pārliecinieties, ka 

pamatnes mala ir vērsta uz augšu un pamatne ir nostiprināta (atskan klikšķis).

 - Uzmanieties no tvaika, kas izplūst no tvaicēšanas ierīces tvaicēšanas laikā vai kad noņemat vāku. 

Pārbaudot ēdienu, vienmēr lietojiet virtuves piederumus ar gariem rokturiem.

 - Vienmēr uzmanīgi noņemiet vāku virzienā prom no sevis. Lai neapplaucētos, ļaujiet kondensātam 

no vāka notecēt tvaicēšanas ierīcē.

 - Vienmēr turiet tvaicējamos traukus aiz to rokturiem, kad apmaisāt karstu ēdienu vai ņemat to 

ātrā no traukiem. 

 - Ja ēdiens ir karsts, tvaicēšanas traukus vienmēr turiet aiz rokturiem. 

 - Nepārvietojiet tvaicēšanas ierīci, kamēr tā darbojas.

 - Neturiet rokas virs tvaicēšanas ierīces, kamēr tā darbojas.

 - Nepieskarieties ierīces karstajām daļām. Vienmēr lietojiet virtuves cimdus, kad aizskarat ierīces 

karstās daļas.

 - Nenovietojiet ierīci pie vai zem priekšmetiem, kurus tvaiks varētu sabojāt, piemēram, pie sienas 

un zem bufetes.

 - Nedarbiniet ierīci, ja gaisā ir sprāgstoši un/vai uzliesmojoši izgarojumi.

 - Lai nerastos bīstamas situācijas, nekad nepieslēdziet ierīci taimera slēdzim vai tālvadības sistēmai.

 - Ūdens tvertnē ir neliels siets. Ja izņemat sietu, novietojiet to bērniem nepieejamā vietā, lai viņi 

nevarētu to norīt.
automātiska izslēgšanās

Ierīce automātiski izslēgsies pēc tam, kad uzstādītais tvaicēšanas laiks būs pagājis.

aizsardzība pret ūdens pilnīgu izvārīšanos

Šai tvaicēšanas ierīcei ir aizsardzība pret ūdens pilnīgu izvārīšanos. Aizsardzības pret ūdens pilnīgu 

izvārīšanos sensors automātiski izslēdz ierīci, ja tā ir ieslēgta, kad ūdens tvertnē nav ūdens vai kad 

darbības laikā beidzas ūdens. Pirms lietot tvaicēšanas ierīci atkārtoti, ļaujiet tai 10 minūtes atdzist.

elektromagnētiskie lauki (eML)

Šī Philips ierīce atbilst visiem standartiem saistībā ar elektromagnētiskiem laukiem (EML). Ja rīkojaties 

atbilstoši un saskaņā ar šajā rokasgrāmatā sniegtajām instrukcijām, ierīce ir droši izmantojama saskaņā 

ar mūsdienās pieejamajiem zinātniskiem datiem.

Pirms pirmās lietošanas reizes

 1 

 Pirms lietojat ierīci pirmo reizi, rūpīgi notīriet detaļas, kas saskarsies ar ēdienu (skatiet nodaļu 

„Tīrīšana”).

 2 

 Izslaukiet ūdens tvertni ar mitru drāniņu.

sagatavošana lietošanai

 1 

 Novietojiet ierīci uz stabilas, horizontālas un līdzenas virsmas. 

 2 

 Iepildiet ūdens tvertnē ūdeni līdz maksimālajai atzīmei. Ja ūdens tvertne ir pilna, tvaicēšanas 

ierīce var tvaicēt produktus aptuveni 1 stundu (Zīm. 2).

Iepildiet ūdens tvertnē vienīgi ūdeni. Nekad neiepildiet tajā garšvielas, eļļu vai citas vielas.

Latviešu

72

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
Оглавление инструкции

Document Outline