Инструкция для PHILIPS HD9140

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Oprez

 - Nikada nemojte koristiti dodatke ili delove drugih proizvođača odnosno one dodatke i delove 

koje kompanija Philips nije izričito preporučila. U slučaju upotrebe takvih dodataka ili delova, 

garancija prestaje da važi.

 - Postolje aparata nemojte izlagati visokim temperaturama, vrelom plinu, pari niti vlažnoj toploti iz 

drugih izvora, osim samog aparata za kuvanje na pari. Aparat za kuvanje na pari nikada nemojte 

stavljati na uključenu ili još vruću ringlu niti pored nje.

 - Obavezno proverite da li ste isključili aparat pre nego što izvučete kabl iz utičnice.

 - Pre čišćenja aparat obavezno isključite iz napajanja i ostavite ga da se ohladi.

 - Ovaj aparat je namenjen isključivo za upotrebu u domaćinstvu. Ako se aparat upotrebljava 

nepropisno ili za poluprofesionalne namene ili se koristi na način koji nije u skladu sa uputstvima 

iz korisničkog priručnika, garancija će prestati da važi, a Philips neće prihvatiti odgovornost za bilo 

kakva nastala oštećenja.

 - Postavite aparat za kuvanje na pari na stabilnu, horizontalnu i ravnu površnu, i ostavite najmanje 

10 cm slobodnog prostora oko aparata da ne bi došlo do pregrevanja.

 - Odvojive donje delove uvek stavljajte u istom pravcu. Vodite računa da budu u odgovarajućem 

položaju. Kada se odvojivi donji delovi pravilno smeste, čućete „klik“.

 - Čuvajte se vrele pare koja izlazi iz aparata u toku kuvanja ili kada podignete poklopac. Kada 

proveravate hranu, obavezno koristite kuhinjski pribor sa dugačkom drškom.

 - Poklopac uvek skidajte pažljivo i dalje od sebe. Pustite da kondenzovana voda sa poklopca kaplje 

u aparat za kuvanje na pari da se ne biste opekli.

 - Posude za kuvanje na pari uvek držite za drške ako je hrana vruća. 

 - Ne pomerajte aparat za kuvanje na pari dok radi.

 - Ne pružajte se preko aparata za kuvanje na pari dok radi.

 - Ne dodirujte vrele površine aparata. Kada rukujete vrelim delovima aparata, obavezno koristite 

kuhinjske rukavice.

 - Ne stavljajte aparat pored ili ispod objekata koje može oštetiti para, kao što su zidovi i ormari.

 - Ne koristite aparat u prisustvu eksplozivnih i/ili zapaljivih isparenja.

 - Da se ne biste izlagali opasnosti, aparat nikada ne priključujte na prekidač kontrolisan tajmerom 

niti na sistem sa daljinskom kontrolom.

 - U rezervoaru za vodu nalazi se malo sito. Ako se ovo sito otkači, držite ga van domašaja dece jer 

postoji opasnost od gutanja.
automatsko isključivanje

Aparat je opremljen funkcijom automatskog isključivanja. Aparat se automatski isključuje ako ne 

pritisnete nijedno dugme menija u roku od 1 minuta od kako ste pritisnuli dugme za uključivanje/

zaustavljanje. Aparat se takođe automatski isključuje nakon isteka podešenog vremena za kuvanje na 

pari (obuhvata tajmer za održavanje temperature).

Zaštita od suvog kuvanja

Ovaj aparat ima zaštitu od suvog kuvanja. Zaštita od suvog kuvanja automatski isključuje aparat ako 

je uključen dok u rezervoaru za vodu nema vode ili ako sva voda ispari u toku upotrebe. Ostavite 

aparat da se hladi 10 minuta pre ponovne upotrebe.

elektromagnetna polja (eMF)

Ovaj Philips aparat je usklađen sa svim standardima u vezi sa elektromagnetnim poljima (EMF). Ako 

se aparatom rukuje na odgovarajući način i u skladu sa uputstvima iz ovog priručnika, aparat je 

bezbedan za upotrebu prema naučnim dokazima koji su danas dostupni.

Pre prve upotrebe

 1 

 Pre prve upotrebe aparata temeljno očistite delove koji će doći u dodir sa hranom 

(pogledajte poglavlje „Čišćenje“).

 2 

 Unutrašnjost rezervoara za vodu obrišite vlažnom krpom.

srPski

125

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
Оглавление инструкции

Document Outline