Инструкция для PHILIPS HD9140

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

 - Ако използвате купи за задушаване 2 и 3 с подвижните им дъна, внимавайте ръба на 

дъното да сочи нагоре и дъното да е захванато на мястото си (с щракване) (фиг. 8).

 - Ако сте махнали дъното само на купа 2, пак можете да сложите отгоре купа 3.

 - Ако искате да задушавате едри храни (напр. царевични кочани или цвекло), можете да 

махнете дъната на купи 2 и/или 3, за да увеличите максимално обема за 

задушаване (фиг. 9).

 9 

 Сложете капака върху най-горната купа за задушаване (фиг. 10).

Забележка: Ако капакът не е сложен правилно върху купата за задушаване или не е сложен 

изобщо, храната не се задушава правилно.

купа за задушаване XL

Купата за задушаване XL е предназначена за супи, варени храни, каши и ориз, както и за храни, 

които не са подходящи за задушаване в останалите купи.

 1 

 Можете да използвате купата за задушаване XL в следните комбинации: 

 - Купи 1 и 2, или купи 2 и 3 (фиг. 11).

 - Купи 1, 2 и 3.  (фиг. 12)

Забележка: Купата за задушаване XL не може да се поставя върху купа 1, тъй като тя не 

осигурява достатъчно място.

 2 

 Преди да поставите купата за задушаване XL върху купа 2 или 3, трябва да махнете 

дъната им. 

Съвет: Когато използвате купата за задушаване XL, може да намалите времето за 

задушаване, като покриете купата с алуминиево фолио.  (фиг. 13)

използване на уреда

 1 

 Включете щепсела в контакта.

 

, Уредът издава звуков сигнал.

 

, Светлинният индикатор около бутона включено/изключено светва (фиг. 14).

 2 

 Натиснете бутона на менюто за съответния тип храна, която искате да задушавате на 

пара (фиг. 15).

За зададените времена на задушаване на пара на бутоните на менюто вж. раздела “Таблица 

на храните и съвети за задушаване на пара”.
Забележка: Ако искате да зададете време на задушаване на пара, различно от зададените 

времена на бутоните на менюто, натиснете бутона на менюто с време на задушаване, което 

е най-близко до желаното време. След това с бутоните + и - на таймера увеличете или 

намалете времето на задушаване не пара.

 

, Светлинният индикатор около бутона светва и зададеното време на задушаване на 

пара се показва на дисплея.

 

, Процесът на задушаване на пара започва и таймерът отброява времето на задушаване 

на пара.

 

, Когато изтече времето на задушаване на пара, уредът издава звуков сигнал и се включва 

в режим на поддържане на топлината.

 3 

 Когато задушавате на пара храни, които изискват различно време за задушаване, 

задайте таймера на най-дългото време на задушаване. Поставете храната с най-дълго 

време на задушаване в купа 1. Задушавайте, докато оставащото време на дисплея стане 

равно на най-краткото време на задушаване. След това внимателно вдигнете капака с 

ръкавици за фурна и поставете купа 2, съдържаща съставките с по-кратко време на 

задушаване, върху купа 1. Сложете капака върху купа 2 и продължете да задушавате на 

пара, докато зададеното време на задушаване изтече.

Български

17

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
Оглавление инструкции

Document Outline