Инструкция для PHILIPS HD9140

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

 6 

 Pärast 25 minutit tõmmake pistik seinakontaktist välja ja laske äädikal täielikult jahtuda. 

Seejärel tühjendage veepaak.

 7 

 Loputage veepaaki külma veega mõned korrad. 

Märkus. Kui veepaaki on jäänud veel katlakivi, siis korrake toimingut.

Hoiustamine

 1 

 Enne seadme hoiustamist veenduge, et kõik osad oleksid puhtad ja kuivad (vt ptk 

„Puhastamine”).

 2 

 Pange aurutusnõu 3 tilgakogujale.

 3 

 Veenduge, et eemaldatavad põhjad on paigaldatud aurutusnõudesse 2 ja 3.

 4 

 Pange aurutusnõu 2 aurutusnõusse 3. Pange aurutusnõu 1 aurutusnõusse 2.  (Jn 17)

 5 

 Pange eriti suur aurutusnõu teiste aurutusnõude peale.

 6 

 Pange kaas eriti suure aurutusnõu peale.

 7 

 Toitejuhtme hoiustamiseks lükake see aluse juhtmehoiustamiskambrisse (Jn 18).

garantii ja hooldus

Probleemide korral ning kui vajate hooldust või teavet, külastage Philipsi veebisaiti www.philips.com 

või pöörduge oma riigi Philipsi klienditeeninduskeskusse (telefoninumbri leiate ülemaailmselt 

garantiilehelt). Kui teie riigis ei ole klienditeeninduskeskust, pöörduge Philipsi kohaliku müügiesindaja 

poole.

keskkonnakaitse

 - Seadme kasutusaja lõppedes ärge visake seda minema tavalise olmeprügi hulgas, vaid viige see 

ringlussevõtuks ametlikku kogumispunkti. Nii toimides aitate te hoida loodust (Jn 19).

Veaotsing

Käesolev peatükk esitab kokkuvõtte seadmel esinevatest enamlevinud probleemidest. Kui teil ei 

õnnestu probleemi alloleva teabe abil lahendada, võtke ühendust oma riigi klienditeeninduskeskusega. 

Probleem

Võimalik põhjus

Lahendus

Toiduauruti ei 

tööta.

Auruti pistik pole seinakontakti 

sisestatud.

Sisestage pistik pistikupessa.

Veepaagis ei ole vett.

Täitke veepaak.

Te pole vajutanud sisselülitamise/

seiskamise nuppu.

Vajutage sisselülitamise/seiskamise nuppu.

Kogu toit pole 

valminud.

Mõned toidutükid on aurutis 

teistest suuremad ja/või vajavad 

pikemat aurutamisaega.

Seadistage + nupu abil pikem 

aurutamisaeg.

Pange suuremad toidutükid ja toit, mis 

vajab pikemat aurutamist aurutusnõu (nr 

1) põhjale.

eesti

36

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
Оглавление инструкции

Document Outline