Инструкция для PHILIPS HD9160

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

124

 - Nenaudokite prietaiso, jei pažeistas kištukas, maitinimo laidas arba pats 

prietaisas.

 - Jei pažeistas maitinimo laidas, vengiant rizikos, jį turi pakeisti „Philips“ 

darbuotojai, „Philips“ įgaliotasis techninės priežiūros centras arba kiti 

panašios kvalifikacijos specialistai.

 - Šis prietaisas neskirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus) su ribotomis 

fizinėmis, sensorinėmis ar psichinėmis galimybėmis arba asmenims, 

neturintiems pakankamai patirties ir žinių, nebent juos prižiūri arba 

naudotis prietaisu apmoko už jų saugą atsakingas asmuo.

 - Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.

 - Maitinimo laidą laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Nepalikite jo 

kabėti nusvirusio nuo stalo ar pagrindo, ant kurio prietaisas padėtas, 

krašto. 

 - Saugokite maitinimo laidą nuo karštų paviršių. 

 - Visada visiškai išvyniokite maitinimo laidą, susuktą ant pagrinde esančios 

ritės, prieš įjungdami prietaisą. 

 - Niekada negarinkite šaldytos mėsos, paukštienos ar jūros gėrybių. Prieš 

garindami šiuos produktus visiškai atitirpinkite juos.

 - Nenaudokite garintuvo be nuvarvėjimo padėklo (1), kitaip iš prietaiso 

gali ištekėti karštas vanduo.

 - Naudokite tik garinimo dubenis ir žuvies / ryžių dubenį su originaliu 

pagrindu.

Įspėjimas

 - Šis prietaisas skirtas naudoti tik namų ūkyje. Netinka naudoti tokiose 

vietose, kaip parduotuvių personalo virtuvėse, biuruose, ūkiuose 

ar kitose darbo aplinkose. Gaminys nėra skirtas viešbučių, motelių, 

nakvynės namų, kuriuose pateikiami pusryčiai, bei kitų gyvenamojo tipo 

aplinkų klientams.

 - Jei prietaisą naudosite netinkamai ar profesionaliems arba pusiau 

profesionaliems tikslams, arba jei jį naudosite ne pagal vartotojo vadovo 

instrukcijas, garantija taps negaliojančia ir „Philips“ jokiomis aplinkybėmis 

nebus atsakinga už kilusią žalą.

 - Niekada nenaudokite jokių kitų gamintojų arba „Philips“ specialiai 

nerekomenduojamų priedų arba dalių. Jei naudosite tokius priedus arba 

dalis, nebegalios jūsų garantija.

 - Nelaikykite prietaiso pagrindo esant aukštai temperatūrai, karštoms 

dujoms, garams arba drėgnam karščiui, kuriuos sukelia ne garintuvas, o 

kiti šaltiniai. Nedėkite garintuvo ant arba šalia veikiančios, arba vis dar 

karštos krosnies ar viryklės.

 - Nedėkite prietaiso šalia arba po daiktais, kurie gali sugesti dėl garų, pvz., 

sienos ir spintos.

 - Nenaudokite prietaiso patalpoje esant sprogstamiems ir / arba degiems 

garams.

 - Prietaisą pastatykite ant stabilaus, horizontalaus ir lygaus paviršiaus taip, 

kad aplink jį būtų 10 cm laisvos vietos tam, kad jis neperkaistų.

liEtuviškai

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
Оглавление инструкции

Document Outline