Инструкция для PHILIPS HR2170/40

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

HR2170, HR2168, HR2167, HR2161, HR2160

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Оглавление инструкции

Document Outline

 • English
  • Introduction
  • General description (Fig. 1)
  • Important
   • General
    • Danger
    • Warning
    • Caution
   • Blender
    • Warning
    • Caution
   • Mill (HR2168/HR2167/HR2161 only)
    • Warning
    • Caution
   • Chopper (HR2168 only) 
    • Warning
    • Caution
   • Filter (HR2168/HR2167 only)
    • Caution
   • Electromagnetic fields (EMF)
   • Built-in safety lock
   • Motor circuit protector
  • Before first use
  • Using the appliance
   • Blender
    • Preparing the blender for use
    • Using the blender
    • Tips
   • Filter (HR2168/HR2167 only)
    • Preparing the filter for use
    • Using the filter
    • Tips
   • Mill (HR2168/HR2167/HR2161 only)
    • Preparing the mill for use
    • Using the mill
   • Chopper (HR2168 only)
    • Quick-cleaning the blender jar
  • Cleaning (Fig. 20)
  • Storage
  • Environment
  • Guarantee & service
  • Recipes
   • Baby food
    • Ingredients
   • Soy milk
    • Ingredients
   • Five Spice powder
    • Ingredients
   • Thai massaman
    • Ingredients
   • Chilli paste
    • Ingredients
  • Frequently asked questions
  • Quantities and preparation times (Fig. 23)
 • Български
  • Увод
  • Общо описание (фиг. 1)
  • Важно
   • Общи положения
    • Опасност
    • Предупреждение
    • Внимание
   • Пасатор
    • Предупреждение
    • Внимание
   • Мелачка (само за HR2168/HR2167/HR2161)
    • Предупреждение
    • Внимание
   • Кълцаща приставка (само за HR2168) 
    • Предупреждение
    • Внимание
   • Филтър (само за HR2168/HR2167)
    • Внимание
   • Електромагнитни излъчвания (EMF)
   • Вградена защитна блокировка
   • Защитен прекъсвач на мотора
  • Преди първата употреба
  • Използване на уреда
   • Пасатор
    • Подготовка на пасатора за работа
    • Работа с пасатора
    • Полезни съвети
   • Филтър (само за HR2168/HR2167)
    • Подготовка на филтъра за работа
    • Работа с филтъра
    • Полезни съвети
   • Мелачка (само за HR2168/HR2167/HR2161)
    • Подготовка на мелачката за употреба
    • Работа с мелачката
   • Кълцаща приставка (само за HR2168)
    • Бързо почистване на каната на пасатора
  • Почистване (фиг. 20)
  • Съхранение
  • Опазване на околната среда
  • Гаранция и сервизно обслужване
  • Рецепти
   • Бебешка храна
    • Продукти
   • Соево мляко
    • Продукти
   • Смес от пет подправки
    • Продукти
   • Тайландски масаман
    • Продукти
   • Сос чили
    • Продукти
  • Често задавани въпроси
  • Количества и времена на приготвяне (фиг. 23)
 • Čeština
  • Úvod
  • Všeobecný popis (Obr. 1)
  • Důležité
   • Obecné informace
    • Nebezpečí
    • Výstraha
    • Upozornění
   • Mixér
    • Výstraha
    • Upozornění
   • Mlýnek (pouze modely HR2168/HR2167/HR2161)
    • Výstraha
    • Upozornění
   • Sekáček (pouze model HR2168) 
    • Výstraha
    • Upozornění
   • Filtr (pouze modely HR2168/HR2167)
    • Upozornění
   • Elektromagnetická pole (EMP)
   • Vestavěný bezpečnostní vypínač
   • Chránič obvodu motoru
  • Před prvním použitím
  • Použití přístroje
   • Mixér
    • Příprava mixéru k použití
    • Použití mixéru
    • Tipy
   • Filtr (pouze modely HR2168/HR2167)
    • Příprava filtru k použití
    • Použití filtru
    • Tipy
   • Mlýnek (pouze modely HR2168/HR2167/HR2161)
    • Příprava mlýnku k použití
    • Používání mlýnku
   • Sekáček (pouze model HR2168)
    • Rychlé vyčištění nádoby mixéru
  • Čištění (Obr. 20)
  • Uskladnění
  • Životní prostředí
  • Záruka a servis
  • Recepty
   • Dětská strava
    • Přísady
   • Sojové mléko
    • Přísady
   • Prášek pěti koření
    • Přísady
   • Thajské massaman
    • Přísady
   • Kořenící pasta
    • Přísady
  • Nejčastější dotazy
  • Množství a čas zpracování (Obr. 23)
 • Eesti
  • Sissejuhatus
  • Üldkirjeldus (Jn 1)
  • Tähelepanu
   • Üldist teavet
    • Oht
    • Hoiatus
    • Ettevaatust
   • Kannmikser
    • Hoiatus
    • Ettevaatust
   • Peenestaja (ainult mudelid HR2168/HR2167/HR2161)
    • Hoiatus
    • Ettevaatust
   • Hakkija (ainult mudel HR2168) 
    • Hoiatus
    • Ettevaatust
   • Filter (ainult mudelid HR2168/HR2167)
    • Ettevaatust
   • Elektromagnetväljad (EMV)
   • Sisseehitatud ohutuslukk
   • Mootori vooluringi kaitse
  • Enne esmakasutamist
  • Seadme kasutamine
   • Kannmikser
    • Kannmikseri ettevalmistamine kasutamiseks
    • Kannmikseri kasutamine
    • Näpunäiteid
   • Filter (ainult mudelid HR2168/HR2167)
    • Filtri ettevalmistamine kasutamiseks
    • Filtri kasutamine
    • Näpunäiteid
   • Peenestaja (ainult mudelid HR2168/HR2167/HR2161)
    • Peenestaja ettevalmistamine kasutamiseks
    • Peenestaja kasutamine
   • Hakkija (ainult mudel HR2168)
    • Kannmikseri kannu kiirpuhastus
  • Puhastamine (Jn 20)
  • Hoiustamine
  • Keskkond
  • Garantii ja hooldus
  • Retseptid
   • Beebitoit
    • Koostisained:
   • Sojapiim
    • Koostisained:
   • Viie vürtsi pulber
    • Koostisained:
   • Tai massaman
    • Koostisained:
   • Tšillipasta
    • Koostisained:
  • Korduma kippuvad küsimused
  • Koguste ja töötlemisaegade tabel (Jn 23)
 • Hrvatski
  • Uvod
  • Opći opis (Sl. 1)
  • Važno
   • Opće informacije
    • Opasnost
    • Upozorenje
    • Oprez
   • Miješalica
    • Upozorenje
    • Oprez
   • Mlinac (samo HR2168/HR2167/HR2161)
    • Upozorenje
    • Oprez
   • Sjeckalica (samo HR2168) 
    • Upozorenje
    • Oprez
   • Filter (samo HR2168/HR2167)
    • Oprez
   • Elektromagnetska polja (EMF)
   • Ugrađeni sigurnosni mehanizam
   • Zaštita strujnog kola motora
  • Prije prvog korištenja
  • Korištenje aparata
   • Miješalica
    • Priprema miješalice za uporabu
    • Korištenje miješalice
    • Savjeti
   • Filter (samo HR2168/HR2167)
    • Priprema filtera za uporabu
    • Korištenje filtera
    • Savjeti
   • Mlinac (samo HR2168/HR2167/HR2161)
    • Priprema mlinca za uporabu
    • Korištenje mlinca
   • Sjeckalica (samo HR2168)
    • Brzo čišćenje vrča miješalice
  • Čišćenje (Sl. 20)
  • Spremanje
  • Zaštita okoliša
  • Jamstvo i servis
  • Recepti
   • Dječja hrana
    • Sastojci
   • Sojino mlijeko
    • Sastojci
   • Mješavina pet začina
    • Sastojci
   • ”Thai massaman”
    • Sastojci
   • Pasta od čilija
    • Sastojci
  • Često postavljana pitanja
  • Količine i vrijeme pripreme (Sl. 23)
 • Magyar
  • Bevezetés
  • Általános leírás (ábra 1)
  • Fontos!
   • Általános információ
    • Vigyázat!
    • Figyelmeztetés
    • Figyelem
   • Turmixgép
    • Figyelmeztetés
    • Figyelem
   • Daráló (csak a HR2168/HR2167/HR2161 típusoknál)
    • Figyelmeztetés
    • Figyelem
   • Aprító (a HR2168 típusnál) 
    • Figyelmeztetés
    • Figyelem
   • Szűrő (csak a HR2168/HR2167 típusoknál)
    • Figyelem
   • Elektromágneses mezők (EMF)
   • Beépített biztonsági zár
   • A motor áramkörvédelme
  • Teendők az első használat előtt
  • A készülék használata
   • Turmixgép
    • A turmixgép előkészítése a használathoz
    • A turmixgép használata
    • Tippek:
   • Szűrő (csak a HR2168/HR2167 típusoknál)
    • A szűrőbetét előkészítése a használathoz
    • A szűrőbetét használata
    • Tippek:
   • Daráló (csak a HR2168/HR2167/HR2161 típusoknál)
    • A daráló előkészítése a használathoz
    • A daráló használata
   • Aprító (a HR2168 típusnál)
    • A turmixkehely gyors tisztítása.
  • Tisztítás (ábra 20)
  • Tárolás
  • Környezetvédelem
  • Jótállás és szerviz
  • Receptek
   • Bébiétel
    • Hozzávalók
   • Szójatej
    • Hozzávalók
   • Ötfűszer-keverék
    • Hozzávalók
   • Thai massaman
    • Hozzávalók
   • Csilikrém
    • Hozzávalók
  • Gyakran ismétlődő kérdések
  • Mennyiség és elkészítési idő (ábra 23)
 • Қазақша
  • Кіріспе
  • Жалпы сипаттама (Cурет 1)
  • Маңызды
   • Жалпы
    • Қауіпті
    • Ескерту
    • Абайлаңыз
   • Араластырғыш
    • Ескерту
    • Абайлаңыз
   • Ұнтақтағыш (тек HR2168/HR2167/HR2161 түрлерінде бар)
    • Ескерту
    • Абайлаңыз
   • Ұсақтағыш (тек HR2168 үшін) 
    • Ескерту
    • Абайлаңыз
   • Сүзгі (тек HR2168/HR2167 үшін)
    • Абайлаңыз
   • Электромагниттік өрістер (ЭМӨ)
   • Ішіне орнатылған қауіпсіздік құлпы
   • Электр қозғалтқыш блогының сақтандырғышы
  • Алғашқы рет қолданар алдында
  • Құрылғыны қолдану
   • Араластырғыш
    • Блендерді қолдануға дайындық
    • Блендерді қолдану
    • Кеңестер
   • Сүзгі (тек HR2168/HR2167 үшін)
    • Сүзгіні пайдалануға дайындау
    • Сүзгіні қолдану
    • Кеңестер
   • Ұнтақтағыш (тек HR2168/HR2167/HR2161 түрлерінде бар)
    • Ұсатқышты қолдануға дайындық
    • Ұсатқышты қолдану
   • Ұсақтағыш (тек HR2168 үшін)
    • Араластырғыш ыдысын жылдам тазалау
  • Тазалау (Cурет 20)
  • Сақтау
  • Қоршаған орта
  • Кепілдік және қызмет көрсету
  • Рецепттер
   • Сәби тағамы
    • Ингредиенттер
   • Соя сүті
    • Ингредиенттер
   • Бес түрлі дәмдеуіштер ұнтағы
    • Ингредиенттер
   • Тайландтық массаман тағамы
    • Ингредиенттер
   • Чили пастасы
    • Ингредиенттер
  • Жиі қойылатын сұрақтар
  • Мөлшері мен дайындау уақыты (Cурет 23)
 • Lietuviškai
  • Įvadas
  • Bendras aprašymas (Pav. 1)
  • Svarbu
   • Bendrasis aprašas
    • Pavojus!
    • Perspėjimas
    • Įspėjimas
   • Maišytuvas
    • Perspėjimas
    • Įspėjimas
   • Smulkintuvas (tik HR2168 / HR2167 / HR2161)
    • Perspėjimas
    • Įspėjimas
   • Kapotuvas (tik HR2168) 
    • Perspėjimas
    • Įspėjimas
   • Filtras (tik HR2168 / HR2167)
    • Įspėjimas
   • Elektromagnetiniai laukai (EML)
   • Integruota apsauginė spynelė
   • Variklio grandinės apsauga
  • Prieš naudodami pirmą kartą
  • Prietaiso naudojimas
   • Maišytuvas
    • Maišytuvo paruošimas naudojimui
    • Maišytuvo naudojimas
    • Patarimai
   • Filtras (tik HR2168 / HR2167)
    • Filtro paruošimas naudojimui
    • Filtro naudojimas
    • Patarimai
   • Smulkintuvas (tik HR2168 / HR2167 / HR2161)
    • Smulkintuvo paruošimas naudojimui
    • Smulkintuvo naudojimas
   • Kapotuvas (tik HR2168)
    • Greitas maišytuvo indo valymas
  • Valymas (Pav. 20)
  • Laikymas
  • Aplinka
  • Garantija ir techninis aptarnavimas
  • Receptai
   • Maistas kūdikiams
    • Produktai
   • Sojos pienas
    • Produktai
   • Penkių prieskonių milteliai
    • Produktai
   • Tailandiečių „massaman“
    • Produktai
   • Čili pasta
    • Produktai
  • Dažnai užduodami klausimai
  • Produktų kiekis ir paruošimo laikas (Pav. 23)
 • Latviešu
  • Ievads
  • Vispārējs apraksts (Zīm. 1)
  • Svarīgi
   • Vispārīgi
    • Briesmas
    • Brīdinājums
    • Ievērībai
   • Blenderis
    • Brīdinājums
    • Ievērībai
   • Dzirnaviņas (tikai modeļiem HR2168/HR2167/HR2161)
    • Brīdinājums
    • Ievērībai
   • Smalcinātājs (tikai modelim HR2168) 
    • Brīdinājums
    • Ievērībai
   • Filtrs (tikai modeļiem HR2168/HR2167)
    • Ievērībai
   • Elektromagnētiskie Lauki (EMF)
   • Iebūvēts drošības slēdzis
   • Motora elektriskās ķēdes aizsardzība
  • Pirms pirmās lietošanas
  • Ierīces lietošana
   • Blenderis
    • Blendera sagatavošana izmantošanai
    • Blendera izmantošana
    • Padomi
   • Filtrs (tikai modeļiem HR2168/HR2167)
    • Filtra sagatavošana izmantošanai
    • Filtra izmantošana
    • Padomi
   • Dzirnaviņas (tikai modeļiem HR2168/HR2167/HR2161)
    • Dzirnaviņu sagatavošana izmantošanai
    • Dzirnaviņu izmantošana
   • Smalcinātājs (tikai modelim HR2168)
    • Blendera krūkas ātra tīrīšana
  • Tīrīšana (Zīm. 20)
  • Uzglabāšana
  • Vides aizsardzība
  • Garantija un apkalpošana
  • Receptes
   • Zīdaiņu pārtika
    • Sastāvdaļas:
   • Sojas piens
    • Sastāvdaļas:
   • Piecu garšvielu pulveris
    • Sastāvdaļas:
   • Taju Massaman
    • Sastāvdaļas:
   • Čili pasta
    • Sastāvdaļas:
  • Visbiežāk uzdotie jautājumi
  • Produktu apstrādes ilgums un daudzums (Zīm. 23)
 • Polski
  • Wprowadzenie
  • Opis ogólny (rys. 1)
  • Ważne
   • Opis ogólny
    • Niebezpieczeństwo
    • Ostrzeżenie
    • Uwaga
   • Blender
    • Ostrzeżenie
    • Uwaga
   • Młynek (tylko modele HR2168/HR2167/HR2161)
    • Ostrzeżenie
    • Uwaga
   • Rozdrabniacz (tylko model HR2168) 
    • Ostrzeżenie
    • Uwaga
   • Filtr (tylko modele HR2168/HR2167)
    • Uwaga
   • Pola elektromagnetyczne (EMF)
   • Wbudowana blokada bezpieczeństwa
   • Zabezpieczenie obwodu silnika
  • Przed pierwszym użyciem
  • Zasady używania
   • Blender
    • Przygotowanie blendera do użycia
    • Zasady używania blendera
    • Wskazówki
   • Filtr (tylko modele HR2168/HR2167)
    • Przygotowanie filtra do użycia
    • Zasady używania filtra
    • Wskazówki
   • Młynek (tylko modele HR2168/HR2167/HR2161)
    • Przygotowanie młynka do użycia
    • Zasady używania młynka
   • Rozdrabniacz (tylko model HR2168)
    • Szybkie mycie dzbanka blendera
  • Czyszczenie (rys. 20)
  • Przechowywanie
  • Ochrona środowiska
  • Gwarancja i serwis
  • Przepisy
   • Jedzenie dla dziecka
    • Składniki
   • Mleko sojowe
    • Składniki
   • Przyprawa pięciu smaków
    • Składniki
   • Thai massaman
    • Składniki
   • Pasta chili
    • Składniki
  • Często zadawane pytania
  • Ilości składników i czas obróbki (rys. 23)
 • Română
  • Introducere
  • Descriere generală (fig. 1)
  • Important
   • Informaţii generale
    • Pericol
    • Avertisment
    • Precauţie
   • Blender
    • Avertisment
    • Precauţie
   • Râşniţă (numai pentru HR2168/HR2167/HR2161)
    • Avertisment
    • Precauţie
   • Tocător (doar pentru HR2168) 
    • Avertisment
    • Precauţie
   • Filtru (numai pentru HR2168/HR2167)
    • Precauţie
   • Câmpuri electromagnetice (EMF)
   • Dispozitiv de siguranţă încorporat
   • Protecţie pentru circuitul motorului
  • Înainte de prima utilizare
  • Utilizarea aparatului
   • Blender
    • Pregătirea blenderului pentru utilizare
    • Utilizarea blenderului
    • Sugestii
   • Filtru (numai pentru HR2168/HR2167)
    • Pregătirea filtrului pentru utilizare
    • Utilizarea filtrului
    • Sugestii
   • Râşniţă (numai pentru HR2168/HR2167/HR2161)
    • Pregătirea râşniţei pentru utilizare
    • Utilizarea râşniţei
   • Tocător (doar pentru HR2168)
    • Curăţarea rapidă a vasului blenderului
  • Curăţarea (fig. 20)
  • Depozitarea
  • Protecţia mediului
  • Garanţie şi service
  • Reţete
   • Hrană pentru bebeluşi
    • Ingrediente
   • Lapte de soia
    • Ingrediente
   • Praf cinci condimente
    • Ingrediente
   • Massaman thailandez
    • Ingrediente
   • Pastă de chilli
    • Ingrediente
  • Întrebări frecvente
  • Cantităţi şi durate de preparare (fig. 23)
 • Русский
 • Slovensky
  • Úvod
  • Opis zariadenia (Obr. 1)
  • Dôležité
   • Všeobecné informácie
    • Nebezpečenstvo
    • Varovanie
    • Výstraha
   • Mixér
    • Varovanie
    • Výstraha
   • Mlynček (len HR2168/HR2167/HR2161)
    • Varovanie
    • Výstraha
   • Nástavec na sekanie (len model HR2168) 
    • Varovanie
    • Výstraha
   • Filter (len modely HR2168/HR2167)
    • Výstraha
   • Elektromagnetické polia (EMF)
   • Zabudovaný bezpečnostný zámok
   • Ochranný istič obvodu motora
  • Pred prvým použitím
  • Použitie zariadenia
   • Mixér
    • Príprava mixéra na použitie
    • Použitie mixéra
    • Tipy
   • Filter (len modely HR2168/HR2167)
    • Príprava filtra na použitie
    • Použitie filtra
    • Tipy
   • Mlynček (len HR2168/HR2167/HR2161)
    • Príprava mlynčeka na použitie
    • Používanie mlynčeka
   • Nástavec na sekanie (len model HR2168)
    • Rýchle čistenie nádoby mixéra
  • Čistenie (Obr. 20)
  • Pomôcky na uskladnenie
  • Životné prostredie
  • Záruka a servis
  • Recepty
   • Detská výživa
    • Prísady
   • Sójové mlieko
    • Prísady
   • Prášok z piatich korenín
    • Prísady
   • Thajský massaman
    • Prísady
   • Čili pasta
    • Prísady
  • Často kladené otázky
  • Množstvá a doby prípravy (Obr. 23)
 • Slovenščina
  • Uvod
  • Splošni opis (Sl. 1)
  • Pomembno
   • Splošno
    • Nevarnost
    • Opozorilo
    • Pozor
   • Mešalnik
    • Opozorilo
    • Pozor
   • Mlinček (samo HR2168/HR2167/HR2161)
    • Opozorilo
    • Pozor
   • Sekljalnik (samo HR2168) 
    • Opozorilo
    • Pozor
   • Filter (samo HR2168/HR2167)
    • Pozor
   • Elektromagnetna polja (EMF)
   • Vgrajena varnostna ključavnica
   • Zaščitni izklopnik motorja
  • Pred prvo uporabo
  • Uporaba aparata
   • Mešalnik
    • Priprava mešalnika za uporabo
    • Uporaba mešalnika
    • Nasveti
   • Filter (samo HR2168/HR2167)
    • Priprava filtra za uporabo
    • Uporaba filtra
    • Nasveti
   • Mlinček (samo HR2168/HR2167/HR2161)
    • Priprava mlinčka za uporabo
    • Uporaba mlinčka
   • Sekljalnik (samo HR2168)
    • Hitro čiščenje posode mešalnika
  • Čiščenje (Sl. 20)
  • Shranjevanje
  • Okolje
  • Garancija in servis
  • Recepti
   • Otroška hrana
    • Sestavine
   • Sojino mleko
    • Sestavine
   • Prašek petih dišav
    • Sestavine
   • Tajski massaman
    • Sestavine
   • Čilijeva pasta
    • Sestavine
  • Pogosta vprašanja
  • Količine in čas priprave (Sl. 23)
 • Srpski
  • Uvod
  • Opšti opis (Sl. 1)
  • Važno
   • Opšte
    • Opasnost
    • Upozorenje
    • Oprez
   • Blender
    • Upozorenje
    • Oprez
   • Mlin (samo HR2168/HR2167/HR2161)
    • Upozorenje
    • Oprez
   • Seckalica (samo HR2168) 
    • Upozorenje
    • Oprez
   • Filter (samo HR2168/HR2167)
    • Oprez
   • Elektromagnetna polja (EMF)
   • Ugrađena bezbednosna brava
   • Zaštita električnog kola motora
  • Pre prve upotrebe
  • Upotreba aparata
   • Blender
    • Priprema blendera za upotrebu
    • Upotreba blendera
    • Saveti
   • Filter (samo HR2168/HR2167)
    • Priprema filtera za upotrebu
    • Upotreba filtera
    • Saveti
   • Mlin (samo HR2168/HR2167/HR2161)
    • Priprema mlina za upotrebu
    • Upotreba mlina
   • Seckalica (samo HR2168)
    • Brzo čišćenje posude miksera
  • Čišćenje (Sl. 20)
  • Čuvanje
  • Zaštita okoline
  • Garancija i servis
  • Recepti
   • Dečja hrana
    • Sastojci
   • Sojino mleko
    • Sastojci
   • Mešavina pet začina
    • Sastojci
   • ”Thai massaman”
    • Sastojci
   • Pasta od čilija
    • Sastojci
  • Najčešća pitanja
  • Količine i vreme pripreme (Sl. 23)
 • Українська
  • Вступ
  • Загальний опис (Мал. 1)
  • Важлива інформація
   • Загальна інформація
    • Небезпечно
    • Попередження
    • Увага
   • Блендер
    • Попередження
    • Увага
   • Млинок (лише HR2168/HR2167/HR2161)
    • Попередження
    • Увага
   • Подрібнювач (лише HR2168) 
    • Попередження
    • Увага
   • Фільтр (лише HR2168/HR2167)
    • Увага
   • Електромагнітні поля (ЕМП)
   • Вбудована система запобіжного блокування
   • Запобіжний вимикач двигуна
  • Перед першим використанням
  • Застосування пристрою
   • Блендер
    • Підготовка блендера до використання
    • Використання блендера
    • Поради
   • Фільтр (лише HR2168/HR2167)
    • Підготовка фільтра до роботи
    • Використання фільтра
    • Поради
   • Млинок (лише HR2168/HR2167/HR2161)
    • Підготовка млинка до роботи
    • Використання млинка
   • Подрібнювач (лише HR2168)
    • Швидке чищення глека блендера
  • Чищення (Мал. 20)
  • Зберігання
  • Навколишнє середовище
  • Гарантія та обслуговування
  • Рецепти
   • Дитяче пюре
    • Продукти
   • Соєве молоко
    • Продукти
   • Приправа із п’яти спецій
    • Продукти
   • Паста по-тайськи
    • Продукти
   • Паста чилі
    • Продукти
  • Запитання, що часто задаються
  • Кількість продуктів і час приготування (Мал. 23)