Инструкция для PHILIPS HR2394

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Essence

HR2394

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 71
  Essence HR2394
 • Страница 2 из 71
  2
 • Страница 3 из 71
  3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 61 9V 6LR
 • Страница 4 из 71
  4
 • Страница 5 из 71
  ENGLISH 6 POLSKI 10 ROMÂNĂ 15 РУССКИЙ 19 ČESKY 24 MAGYAR 28 SLOVENSKY 32 УКРАЇНСЬКІЙ 36 HRVATSKI 41 EESTI 45 LATVISKI 49 LIETUVIŠKAI 53 SLOVENŠČINA 57 БЪЛГАРСКИ 61 HR2394 SRPSKI 66
 • Страница 6 из 71
  6 ENGLISH Important Read these instructions for use carefully before using the appliance and save them for future reference. ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ Make sure that there is nothing on the weighing plate when the scales are not used. Do not immerse the scales in water or any other liquid and do not allow liquid
 • Страница 7 из 71
  ENGLISH 7 Do not use a rechargeable battery in this appliance. Weighing The scales indicate weight in graduations of 1 gram from 2 grams onwards (d = 1 g).They can also display fluid measures in millilitres and centilitres in graduations of 1 ml or 0.1 cl. In addition, the scales can also weigh in
 • Страница 8 из 71
  8 ENGLISH 2 Press button 3.The display will read '0' again (fig. 13). 3 If you remove the bowl from the weighing plate, the display will show the negative weight of the bowl (fig. 14). 4 Put the ingredient to be weighed in the bowl.The scales will show the weight of the ingredient only (fig. 15). ◗
 • Страница 9 из 71
  ENGLISH 9 Cleaning You can clean the appliance with a damp cloth and, if necessary, some mild cleaning agent. Do not use abrasive cleaning agents, scourers, alcohol etc. to clean the scales. ◗ Never immerse the scales in water or rinse them under the tap (fig. 20). Storage Make sure that there is
 • Страница 10 из 71
  10 POLSKI Ważne Przed pierwszym użyciem urządzenia zapoznaj się dokładnie z instrukcją jego obsługi i zachowaj ją na przyszłość, do ewentualnej konsultacji. ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ Sprawdź, czy na szalce wagi, gdy nie jest ona w użyciu, nie pozostały żadne przedmioty. Nie zanurzaj wagi w wodzie ani innym
 • Страница 11 из 71
  POLSKI 11 Przed wyrzuceniem wyeksploatowanego urządzenia lub gdy bateria jest wyczerpana, wyjmij z niego baterię. Nie wyrzucaj baterii z odpadami gospodarstwa domowego, lecz oddaj ją do oficjalnego punktu skupu. Nie używaj do urządzenia ładowanych akumulatorków. Ważenie Waga podaje ciężar z
 • Страница 12 из 71
  12 POLSKI Ważenie z użyciem szalki 1 Bezpośrednio na szalce umieść składniki, które chcesz zważyć. Zważony ciężar zostanie natychmiast podany na wyświetlaczu (rys. 11). Ważenie w misce 1 Umieść na szalce wagi pustą miskę. Na wyświetlaczu pojawi się ciężar miski (rys. 12). 2 Wciśnij przycisk 3. Na
 • Страница 13 из 71
  POLSKI 13 ◗ - Pełne odtwarzanie pamięci Niniejsze urządzenie posiada funkcję 'pełnego odtwarzania pamięci': waga automatycznie wyłącza się, jeśli nie była używana przez 3 minuty. Jeśli poprzednio ważone składniki pozostały na szalce wagi, wówczas po wciśnięciu przycisku ∞ na wyświetlaczu zostanie
 • Страница 14 из 71
  14 POLSKI Gwarancja i serwis Jeśli potrzebujesz informacji, bądź jeśli masz jakiś problem, odwiedź naszą stronę w Internecie: www.philips.com lub skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta firmy Philips (numer telefonu znajdziesz w ulotce gwarancyjnej).
 • Страница 15 из 71
  ROMÂNĂ 15 Important Citiţi aceste instrucţiuni de folosire cu atenţie înainte de a utiliza aparatul şi păstraţi-le pentru consultări ulterioare. ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ Când nu folosiţi cântarul de bucătărie, asiguraţi-vă că nu este nimic pe placa de cântărire. Nu introduceţi cântarul în apă sau în alt lichid
 • Страница 16 из 71
  16 ROMÂNĂ Cântărire Cântarul de bucătărie cântăreşte cu o precizie de 1 gram (d = 1g). Afişează, de asemenea, în mililitri şi centilitri cu o precizie de 1 ml sau 0,1 cl. În plus, cântarul de bucătărie poate afişa greutatea în uncii cu o precizie de 1/8 oz. Butoane Aparatul are patru butoane: 1
 • Страница 17 из 71
  ROMÂNĂ 17 4 Puneţi ingredientele în bol. Cântarul de bucătărie va afişa doar greutatea ingredientelor (fig. 15). ◗ ◗ ◗ Aparatul va afişa astfel până resetaţi afişajul la "0" apăsând butonul 3, când placa de cântărire este goală (fig. 16). Adăugarea ingredientelor De fiecare dată când apăsaţi
 • Страница 18 из 71
  18 ◗ ROMÂNĂ Nu introduceţi cântarul în apă şi nici nu-l clătiţi sub jet de apă (fig. 20). Depozitare Când nu folosiţi cântarul de bucătărie, nu depozitaţi nimic pe placa de cântărire. Mediu Când aruncaţi aparatul, respectaţi instrucţiunile autorităţilor locale. Scoateţi bateria când s-a descărcat
 • Страница 19 из 71
  РУССКИЙ 19 Внимание Прежде чем начать пользоваться прибором, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и сохраните его в качестве справочного материала. ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ Если весы не используются, на их взвешивающей пластине не должно быть никаких предметов. Запрещается погружать весы в воду или
 • Страница 20 из 71
  20 РУССКИЙ Батарейка содержит вещества, которые могут представлять опасность для окружающей среды. Выньте батарейку, когда она полностью использована, или когда вы собираетесь выбросить бритву. Не выбрасывайте батарею вместе с обычным бытовым мусором, отнесите ее в официальный пункт приема. Не
 • Страница 21 из 71
  РУССКИЙ 21 Нажмите эту кнопку для того, чтобы изменить воспроизводимые на дисплее единицы измерения количества твердого вещества (gили oz) на единицы измерения количества жидкого вещества (ml, clили fl.oz.) или выбрать другой способ округления. Выполнение взвешивания на взвешивающей пластине 1
 • Страница 22 из 71
  22 ◗ РУССКИЙ В случае перегрузки весов (когда на взвешивающую пластину помещается вес более 5 кг) на дисплее загорается индикатор 'Err' ('Ошибка') (рис. 18). Автоматическое выключение Если включенные весы не используются в течение 3 минут, они автоматически выключаются для того, чтобы не
 • Страница 23 из 71
  РУССКИЙ 23 Хранение Если весы не используются, на их взвешивающей пластине не должно быть никаких предметов. Охрана окружающей среды Перед тем как выбросить весы, утилизируйте их должным образом в соответствии с инструкциями, изданными местными органами власти. Выньте батарейку, когда она полностью
 • Страница 24 из 71
  24 ČESKY Důležitá upozornění Před použitím přístroje pročtěte pozorně návod k jeho obsluze a návod uschovejte pro případná pozdější nahlédnutí. ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ Pokud váhu nepoužíváte, dbejte na to, aby na ní nebylo nic položeno. Nikdy nesmíte váhu ponořit do vody nebo do jiné kapaliny ani do ní nesmí
 • Страница 25 из 71
  ČESKY 25 baterii. Baterii nevyhazujte do běžného domácího odpadu, ale odevzdejte ji do sběrny k tomu určené. V této váze nepoužívejte akumulátory, které lze nabíjet. Vážení Váha indikuje vážení ve stupních po 1 gramu od 2 g výše (d = 1g).Také lze zobrazit měření dutých měr v mililitrech nebo
 • Страница 26 из 71
  26 ČESKY 2 Stiskněte tlačítko 3 na displeji se opět zobrazí "0" (obr. 13). 3 Pokud byste nyní z váhy nádobu sejmuli, bude její hmotnost zobrazena se záporným znaménkem (obr. 14). 4 Do nádoby nyní vložte přísady, které si přejete zvážit. Na displeji se nyní zobrazí jen hmotnost vložených přísad
 • Страница 27 из 71
  ČESKY 27 Čištění přístroje Přístroj čistěte pouze vlhkým hadříkem, případně s přidáním mírného čisticího prostředku. Nikdy nepoužívejte abrasívní čisticí prostředky ani chemikálie jako benzín nebo líh. ◗ Nikdy nesmíte váhu ponořit do vody ani ji mýt pod tekoucí vodou (obr. 20). Uchovávání Pokud
 • Страница 28 из 71
  28 MAGYAR Fontos Mielőtt a készüléket használná, olvassa el gondosan a használati útmutatót és őrizze meg későbbi betekintésre. ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ Ellenőrízze, hogy amikor nem használja a készüléket, a mérlegtányéron ne legyen semmi. A mérleget ne merítse vízbe vagy más folyadékba és kerülje el, hogy
 • Страница 29 из 71
  MAGYAR 29 Tömeg mérés A mérleg a tömeget 1 gramm osztásokban méri 2 grammtól felfelé (d = 1 g). A mérleg folyadék mérést is tud kijelezni mililiterben vagy centiliterben, 1 ml vagy 0,1 cl osztással. Ezenkívül a mérleg unciában és folyadék unciában is tud mérni 1/8 uncia vagy 1/8 folyadék uncia
 • Страница 30 из 71
  30 MAGYAR 2 Nyomja meg a 3 gombot.A kijelző ismét '0'-t mutat (ábra 13). 3 Ha a tálat leveszi a mérlegtányérról, a kijelző a tál negatív tömegét mutatja (ábra 14). 4 Tegye a mérendő hozzávalót a tálba.A mérleg csak a hozzávaló tömegét fogja mutatni (ábra 15). ◗ ◗ ◗ A kijelzőn mindaddig megmarad a
 • Страница 31 из 71
  MAGYAR 31 Tisztítás A készüléket nedves, szükség esetén kevés enyhe mosogatószerrel átitatott ruhával tisztíthatja. A mérleg tisztításához ne használjon dörzsölő szert, dörzspárnát, alkoholt, stb. ◗ Soha ne merítse a mérleget vízbe vagy ne öblítse le vízcsap alatt (ábra 20). Tárolás Ellenőrizze,
 • Страница 32 из 71
  32 SLOVENSKY Dôležité upozornenia Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod a odložte si ho na neskoršie použitie. ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ Uistite sa, že keď váhy nepoužívate, nie je na platni na váženie nič položené. Váhy nesmiete ponoriť do vody, alebo inej kvapaliny, ani nedovoľte, aby do
 • Страница 33 из 71
  SLOVENSKY 33 V tomto zariadení nepoužívajte dobíjateľné batérie. Váženie Presnosť váženia je 1 gram, minimálna hmotnosť sú 2 gramy (d = 1 g). Váhy môžete nastaviť tak, aby ukazovali priamo objem v mililitroch (presnosť 1 ml), alebo centilitroch (presnosť 0.1 cl). Okrem toho môžete nastaviť váženie
 • Страница 34 из 71
  34 SLOVENSKY Váženie v nádobe 1 Prázdnu nádobu položte na platňu váh. Na displeji sa zobrazí hmotnosť prázdnej nádoby (obr. 12). 2 Stlačte tlačidlo 3. Na displeji sa zobrazí "0" (obr. 13). 3 Ak zodvihnete prázdnu nádobu z váh, na displeji sa zobrazí záporná hmotnosť nádoby (obr. 14). 4 Do nádoby
 • Страница 35 из 71
  SLOVENSKY 35 - Ak ste váhy vypli pomocou vypínača, pri nasledujúcom zapnutí budú vážiť v jednotkách hmotnosti (metrických, alebo anglických). Čistenie Zariadenie očistite navlhčenou tkaninou, a, ak treba, s malým množstvom jemného čistiaceho prostriedku. Na čistenie váh nepoužívajte abrazívne
 • Страница 36 из 71
  36 УКРАЇНСЬКІЙ Важливо: Прочитайте цю інструкцію уважно перед використанням пристрою та зберігайте для подальшого використання. ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ Слідкуйте за тим, щоб нічого не знаходилося на площині для зважування в той час, коли пристрій не використовується. Не занурюйте ваги у воду чи іншу рідину та
 • Страница 37 из 71
  УКРАЇНСЬКІЙ 37 побутовим сміттям, доставляйте її до офіційного прийомного пункту. Не використовуйте батарейки, що можуть перезаряджатися. Зважування Ваги показують вагу з точністю до 1 г від 2 г (ділення = 1 г).Вони також можуть показувати об'єм рідини у мілілітрах або сантилітрах з точністю 1 мл
 • Страница 38 из 71
  38 УКРАЇНСЬКІЙ Зважування у посудині 1 Поставте порожню посудину на пластину вагів.На дисплеї з'явиться вага посудини (рис. 12). 2 Натисніть кнопку 3. На дисплеї знову буде відображатися "0" (рис. 13). 3 Якщо ви знімете посудину, на дисплеї показуватиметься від'ємна вага посудини (рис. 14). 4
 • Страница 39 из 71
  УКРАЇНСЬКІЙ 39 - Якщо пристрій вимкнувся автоматично, він повертається до індикації твердої речовини чи рідини, вибраної останнього разу, коли ви вмикаєте його знову. Якщо пристрій було вимкнено кнопкою "вмк/вимк", коли ви вмикаєте його знову, він повертається до індикації твердої речовини у
 • Страница 40 из 71
  40 УКРАЇНСЬКІЙ талоні).Якщо у Вашій країні немає Центру обслуговування клієнтів, зверніться до місцевого ділера або зв'яжіться з Сервісним відділом "Philips Domestic Appliаnces аnd Personаl Cаre BV".
 • Страница 41 из 71
  HRVATSKI 41 Važno Pažljivo pročitajte ove upute prije uporabe stroja te ih sačuvajte za kasniju uporabu. ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ Kad ne koristite vage, na njihovu površinu nemojte stavljati nikakve predmete. Ne uranjajte vage u vodu te ne dozvolite da bilo kakva tekućina udje u unutrašnjost vage. Kad koristite
 • Страница 42 из 71
  42 HRVATSKI Vaganje Vaga indicira težinu u gradaciji od 1 gram od 2 grama na dalje. (d = 1g). Takodjer može prikazati mjeru tekućine iskazanu u mililitrima ili centilitrima, gradacije 1 ml ili 0.1 cl.Vaga može mjeriti i u uncama i to u gradaciji od 1/8 oz ili 1/8 fl. oz. Dugmad Aparat ima četiri
 • Страница 43 из 71
  HRVATSKI 43 4 Stavite sastojke za vaganje u posudu.Vaga će prikazati težinu samo sastojaka (Slika. 15). ◗ ◗ ◗ Aparat će nastaviti s tim postupkom sve dok ne resetirate ekran na '0' pritiskom na dugme 3 dok je posuda za vaganje prazna (Slika. 16). Dodavanje sastojaka Svaki put kada pritisnete
 • Страница 44 из 71
  44 HRVATSKI Čišćenje Aparat možete čistiti mekom tkaninom ili ako je potrebno nježnim sredstvom za čišćenje. Ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje. ◗ Nikada ne uranjajte vagu u vodu ili ispod mlaza vode (Slika. 20). Pohranjivanje Kad ne koristite vage, na njihovu površinu nemojte stavljati
 • Страница 45 из 71
  EESTI 45 Tähtis Lugege enne seadme kasutuselevõttu käesolev juhend hoolikalt läbi ja hoidke alles edaspidiseks. ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ Kui te kaalu ei kasuta, kontrollige, et kaalu plaadil ei oleks midagi. Ärge kunagi kastke kaalu vette ega mõnda muusse vedelikku, ka ei tohi vedelikku kaalu sisemusse pääseda.
 • Страница 46 из 71
  46 EESTI Kaalumine Kaal näitab raskusi grammides, alates 2 g ülespoole (d = 1 g), ühe grammi kaupa. Kaal näitab ka vedelike kogust milliliitrites ja sentiliitrites, 1 ml või 0,1cl kaupa. Lisaks näitab köögikaal aine kaalu ja vedeliku kogust untsides alates 1/8 oz või 1/8 vd. oz. Nupud Seadmel on
 • Страница 47 из 71
  EESTI 47 4 Pange kaalutavad ained kausssi. Kaal näitab nüüd ainult toiduainete kaalu (joon 15). ◗ ◗ ◗ Seade jätkab seda seni, kuni seadistate nupuga 3 kuvari asendisse Í0`, tingimusel, et kaaluplaat on tühi (joon 16). Koostisosade lisamine Iga kord, kui vajutada seadistamisnuppu, läheb displei
 • Страница 48 из 71
  48 EESTI Hoidmine Kui te kaalu ei kasuta, kontrollige, et kaalu plaadil ei oleks midagi. Keskkonnakaitse Kui otsustate seadme kasutusest kõrvaldada, tehke seda vastavalt teie riigis kehtivatele eeskirjadele. Eemaldage aku, kui olete otsustanud seadme kasutusest kõrvaldada. Ärge viske akut muu
 • Страница 49 из 71
  LATVISKI 49 Svarīgi Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet šo lietošanas pamācību un saglabājiet to turpmākām uzziņām. ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ Raugieties, lai nekas neatrastos uz svaru virsmas, ja tie netiek lietoti. Neiegremdējiet svarus ūdenī vai citā šķidrumā un neļaujiet šķidrumam iekļūt svaros. Lietojot
 • Страница 50 из 71
  50 LATVISKI Svēršana Svari norāda masu 1 grama iedaļās, sākot no 2 gramiem (d = 1 g). Tilpumu svari var norādīt mililitros un centilitros iedaļās pa 1 ml vai 0,1 cl.Turklāt ar svariem iespējams svērt arī uncēs un šķidruma uncēs iedaļās pa 1/8 oz vai 1/8 fl.oz. Taustiņi Ierīcei ir četri taustiņi: 1
 • Страница 51 из 71
  LATVISKI 51 4 Ielieciet sveramo produktu bļodā. Svari parādīs tikai produkta masu (zīm. 15). ◗ ◗ ◗ Ierīce turpina šo procedūru, līdz ekrāna rādījumi tiek atiestatīti uz "0", piespiežot 3 taustiņu, kad uz svaru virsmas nekā nav (zīm. 16). Produktu pievienošana Ikreiz, piespiežot atiestates taustiņu,
 • Страница 52 из 71
  52 ◗ LATVISKI Nekad neiegremdējiet svarus ūdenī un neskalojiet tos tekošā ūdenī (zīm. 20). Uzglabāšana Raugieties, lai nekas neatrastos uz svaru virsmas, ja tie netiek lietoti. Vides aizsardzība Atbrīvojoties no ierīces, dariet to saskaņā ar pašvaldības norādījumiem. Izņemiet bateriju, ja tā ir
 • Страница 53 из 71
  LIETUVIŠKAI 53 Svarbu žinoti Prieš naudojant aparatą, atidžiai perskaitykite šias instrukcijas ir saugokite jas tolimesniam naudojimui. ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ Kai nesinaudojate svarstyklėmis, įsitikinkite, kad ant svarstyklių lėkštės nėra nieko padėta. Svarstyklių neįmerkite į vandenį ar kitokį skystį ir
 • Страница 54 из 71
  54 LIETUVIŠKAI yra tuščia arba kai atsikratote aparatu. Baterijos neišmeskite į įprastą šiukšlių dėžę, bet pristatykite ją į oficialų surinkimo punktą. Šiam prietaisui nenaudokite pakartotinai įkrautų baterijų. Svėrimas Svarstyklių svėrimo skalė sužymėta 1 g padalomis nuo 2 g (d= 1g). Svarstyklės
 • Страница 55 из 71
  LIETUVIŠKAI 55 Svėrimas dubenyje 1 Padėkite tuščią dubenį ant svarstyklių lėkštės. Ekrane matysite dubens svorį (pav. 12). 2 Paspauskite mygtuką 3 Ekranas rodys "0" (pav. 13). 3 Jei nuimsite dubenį nuo svarstyklių lėkštės, svarstyklės rodys minusinį dubens svorį (pav. 14). 4 Sudėkite sveriamus
 • Страница 56 из 71
  56 LIETUVIŠKAI Valymas Aparatą valykite drėgna skepetaite ir, jei yra būtina, su švelnia valymo priemone. Svarstyklių nevalykite šlifuojančomis valymo priemonėmis, metaliniais šveistukais, alkoholiu ir pan. ◗ Niekada neįmerkite svarstyklių į vandenį ir neplaukite po tekančiu vandeniu (pav. 20).
 • Страница 57 из 71
  SLOVENŠČINA 57 Pomembno Skrbno preberite ta navodila za uporabo in jih shranite tudi za kasneje. ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ Ko tehtnica ni v uporabi, ne sme biti na njej ničesar. Tehtnice ne potapljajte v vodo ali katerokoli drugo tekočino. Pazite, da v tehtnico ne prodre tekočina. Ko boste tehtnico uporabljali,
 • Страница 58 из 71
  58 SLOVENŠČINA Tehtanje Tehtnica prikazuje težo v stopnjah po 1 gram, od dveh gramov naprej. Prikaže lahko tudi tekočinske mere v mililitrih in centilitrih, v stopnjah po 1 ml oz. 0,1 cl. Lahko pa prikaže težo tudi v unčih in tekočinskih unčih, v stopnjah po 1/8 oz ali 1/8 fl.oz. Gumbi Aparat ima
 • Страница 59 из 71
  SLOVENŠČINA 59 3 Če skledo odstranite iz tehtalne površine, bo prikazovalnik kazal negativno vrednost teže sklede (sl. 14). 4 V skledo vstavite sestavino, ki jo želite stehtati.Tehtnica bo pokazala samo težo sestavine (sl. 15). ◗ ◗ ◗ Aparat bo nadaljeval s takšnim prikazom, dokler, medtem ko je
 • Страница 60 из 71
  60 SLOVENŠČINA Čiščenje Aparat lahko očistite z vlažno krpo, po potrebi tudi z nekaj blagega detergenta. Za čiščenje tehtnice ne uporabljajte agresivnih in grobih čistilnih sredstev, alkohola in podobnega. ◗ Tehtnice nikoli ne namočite v vodo in je tudi ne spirajte pod vodovodno pipo (sl. 20).
 • Страница 61 из 71
  БЪЛГАРСКИ 61 Важно Преди да използвате уреда, прочетете внимателно това ръководство за експлоатация и го запазете за справка в бъдеще. ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ Внимавайте да няма нищо върху блюдото на везната, когато тя не се използва. Не потапяйте везната във вода или каквато и да е друга течност и не
 • Страница 62 из 71
  62 БЪЛГАРСКИ уреда. Не изхвърляйте батерията заедно с обикновените битови отпадъци, а я предайте в пункт за събиране на специални отпадъци. Не използвайте акумулаторна батерия в този уред. Претегляне Везната показва теглото с точност на измерване 1 грам, като се започва от 2 грама (d = 1 g). Тя
 • Страница 63 из 71
  БЪЛГАРСКИ 63 Измерване в купа 1 Сложете празната купа върху блюдото на везната. Дисплеят показва теглото на купата (фиг. 12). 2 Натиснете бутона 3. Дисплеят ще се върне на "0" (фиг. 13). 3 Ако свалите купата от блюдото на везната, дисплеят ще покаже теглото на купата като отрицателна стойност (фиг.
 • Страница 64 из 71
  64 - БЪЛГАРСКИ дисплея ще се види отново показаното преди тегло (фиг. 19). Ако уредът се е изключил автоматично, при включване отново той ще се върне към последната избрана единица мярка за твърдо вещество или течност. Ако уредът е бил изключен посредством бутона вкл./изкл., при включване отново
 • Страница 65 из 71
  БЪЛГАРСКИ 65 международната гаранционна карта). Ако във Вашата страна няма Център за обслужване на клиенти, обърнете се към местния търговец на уреди на Philips или Отдела за сервизно обслужване на битови уреди на Philips [Service Department of Philips Domestic Appliances and Personal Care BV].
 • Страница 66 из 71
  66 SRPSKI Važno Pažljivo pročitajte ova uputstva pre upotrebe, i sačuvajte ih za kasniju upotrebu. ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗ Vodite računa da na ploči za merenje nema ničeg kada se vaga ne koristi. Nemojte uranjati vagu u vodu ili neku drugu tečnost i nemojte dozvoliti da tečnost uđe u vagu. Uredjaj uvek
 • Страница 67 из 71
  SRPSKI 67 Merenje težine Vaga pokazuje težinu sa podelom od 1 grama počev od 2 grama (d = 1 g). Pomoću nje se može meriti i tečnost u mililitrima i centilitrima sa podelom od 1 ml ili 0.1 cl. Osim toga, vaga može meriti težinu u uncama sa podelom od 1/8 oz(unce) ili 1/8 fl.oz.(unce tečnosti).
 • Страница 68 из 71
  68 SRPSKI 4 Stavite sastojak koji treba da se izmeri u posudu.Vaga će prikazati samo težinu sastojka (sl. 15). ◗ ◗ ◗ Uređaj će nastaviti da je prikazuje sve dok ne vratite displej na '0' pritiskom na taster 3 dok je ploča za merenje prazna (sl. 16). Dodavanje sastojaka Svaki put kada pritisnete
 • Страница 69 из 71
  SRPSKI 69 ◗ Nemojte uranjati vagu u vodu niti je ispirati pod slavinom (sl. 20). Odlaganje Vodite računa da na ploči za merenje nema ničeg kada se vaga ne koristi. Zaštita okoline Kada odbacujete uređaj, oslobodite ga se u skladu s lokalnim propisima. Uklonite bateriju kada je ona prazna ili kada
 • Страница 70 из 71
  u www.philips.com 4203 064 14271
 • Страница 71 из 71