Инструкция для PHILIPS HR7724

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

1

2

CLICK

2

3

CLICK

4

CLICK

5

CLICK

6

7

8

9

Встановлення чашi приладу

(В) (мал. 2)

- Поставте чашу на кухонний комбайн так, як

зображено (1);

- Повернiть ручку у напрямi стрiлки до упору;

ви маєте почути «Клац!» (2)

Встановлення кришки 

(С)

- Поставте кришку так, як зображено на

мал. 3.

- З деяким зусиллям повернiть кришку у

напрямку стрiлки до упору; ви маєте почути
«Клац!» (мал. 4 - 5).

- Впевнiться, що мiтка на кришцi та стрiлка на

чашi приладу точно спiвпали. Тепер виступ
кришки закриє отвiр у ручцi чашi приладу
(мал. 6). 

Горловина для продуктiв

(L) 

та товкачик 

(M)

• Горловиною для продуктiв можна

скористатися для додавання рiдини та
твердих iнгредiєнтiв (мал. 7).

• Для проштовхування iнгредiєнтiв через

горловину користуйтесь товкачиком 
(мал. 8). 

• Пiд час роботи товкачик можна тримати у

горловинi замiсть пробки. Це дасть
можливiсть уникнути розплiскування через
горловину та появи бризок.

• Товкачик обладнано другим товкачиком

меншого розмiру.

• Цей менший товкачик можна зняти (мал. 9),

утворюючи горловину меншого розмiру.

• Вужча горловина може виявитися зручною

тодi, коли ви бажаєте, наприклад,
пошаткувати моркву або тодi, коли кiлькiсть
iнгредiєнтiв надто мала для нормальної
горловини.

Прохання звернути увагу, що коли бiльший
товкачик вставлено в горловину, ви
можете користуватися лише меншим
товкачиком

Вмонтований запобiжний пристрiй 

(F)

Блок електродвигуна та приладдя комбайна
мають мiтки. Прилад працюватиме лише тодi,
коли стрiлка на приладi спiвпадає з мiткою на
кришцi (С) або з мiткою на iншому приладдi. У
цьому положеннi виступ кришки та приладдя
закриватиме отвiр у чашi приладу.

145

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 173
  Instructions for use Instrukcja obsługi Rukovodstvo po ispol´zovaniœ HR7724, HR7723 Návod k použiti Návod na použitie Használati útmutató Kasutamisjuhis Lietošanas pamācība Naudojimo nurodymai Uputaza uporabu Navodila za uporabo Iнструкцiї по використанню Instrucşiuni de folosire
 • Страница 2 из 173
  English Polski Russkij Page 3 Strona 15 Stranica 28 âesky Strana 41 Slovensky Strana 54 Magyar Eesti Latviski 67. oldal Lehekülg 79 91. lappuse Lietuvißkai Puslapis 104 Hrvatski Stranica 117 Sloven{~ina Stran 130 Український Стор. 143 Româniă Pagina 156 2
 • Страница 3 из 173
  Q 1 General description (fig. 1) English A B C D R E M F G H S L G E T J C I J K L M N D U HH B O P I I KK N P Motor unit Bowl Lid of bowl Peg of lid (activates and deactivates the safety lock) Projection (covers the opening in the handle) Built-in safety lock Blade £ Slicing/shredding disc (medium
 • Страница 4 из 173
  Automatic cut-out Important Read these instructions carefully before you start using the appliance • Read the directions for use and look at the illustrations before you start using the appliance. • Remove the protective cover from the blade each time you use it. • Be very careful when you pick up
 • Страница 5 из 173
  Placing the bowl (B) (fig. 2) 1 2 CLICK 2 Chute (L) and pusher (M) - Put the bowl on the food processor as shown (1) - Turn the handle in the direction of the arrow until the bowl cannot be moved any further and you hear a ‘click’ (2). 7 Placing the lid (C) 3 - Put the lid on the bowl as shown in
 • Страница 6 из 173
  Blade (G) £ 10 - remove the ingredients from the blade or the inside of the bowl with a spatula. • Do not chop very hard ingredients like coffee beans, nutmeg and ice cubes. They could cause the blade to get blunt. Be careful: the cutting edges of the blade are very sharp! • The blade can be used
 • Страница 7 из 173
  Kneading accessory (J) © Emulsifying disc (I) S 17 18 1 19 CLICK 2 20 • You can use the emulsifying disc to prepare mayonnaise, to whip cream and to whisk egg whites. 22 - Put the bowl on the motorunit and fit the emulsifying disc onto the driving shaft (fig. 17). - Put the ingredients in the bowl
 • Страница 8 из 173
  Blender (Q-U) ® Important: 27 1 28 2 2 29 1 1 30 2 31 • The appliance can be used with or without the blender attached to the motor unit. If you use the appliance without the blender, the appliance will not function if the screw cap (P) has not been screwed onto the attaching hole for the blender.
 • Страница 9 из 173
  36 2 37 1 38 Tips: • Liquid ingredients (for example oil for making mayonnaise) can be poured into the blender jar through the hole in the stopper which has been put in the lid upside down (fig. 36). • The opening in the lid can be used to add ingredients while the appliance is running. To do so,
 • Страница 10 из 173
  Ingredients Apples, carrots, celeriac - grating/slicing Max. quantity Speed Accessory setting Procedure Applications Cut the fruit/vegetables into pieces that fit into the chute. Fill the chute with the pieces and grate them while pressing the pusher lightly. Salads, raw vegetables First pour the
 • Страница 11 из 173
  Ingredients Max. quantity Speed Accessory setting Procedure Applications Dough (yeast) - kneading 500 g flour 2 © First mix yeast, warm milk and some sugar. Add flour, sugar, salt, eggs and soft margarine. Knead the dough until it stops sticking to the bowl. (Takes approx. 1 minute). Leave it to
 • Страница 12 из 173
  Ingredients Max. quantity Speed Accessory setting Procedure Applications Nuts - chopping 250 g 2/M £ Use the pulse setting (M) for coarse chopping or max. speed for fine chopping. Salads, bread, almond paste, puddings Onions - chopping 500 g 2/M £ Peel the onions and cut them into 4 pieces. Note:
 • Страница 13 из 173
  Parts The following items are standard accessories: - Bowl (B) - Lid (C) - Blade (G) £ - Slicing/shredding disc (H) ≠ - Emulsifying disc (I) S - Kneading accessory (J) © - Pusher (M) - Blender (Q-U) 4203 065 64510 The following additional accessories are available: - double-sided slicing disc for
 • Страница 14 из 173
  You are not satisfied with the way the appliance functions? If the appliance does not function the way you expect it to, consult the following table and read the relevant sections in the directions for use! Problem: Possible solution: The switch does not function Turn bowl and/or lid in the
 • Страница 15 из 173
  Q 1 DOPIS (rys. 1) Polski A B C D R E F G H M S L G E T I J K L M N J C D U HH O B P P I I Akcesoria do miksera ® Q Zatyczka R Pokrywka S Dzbanek miksera T Uszczelka gumowa U Cz´Êç tnàca KK N Cz´Êç nap´dowa urzàdzenia Pojemnik Pokrywa pojemnika Zatrzask (zamyka i otwiera wbudowany zamek
 • Страница 16 из 173
  WA˚NE Automatyczny wy∏àcznik • Przed pierwszym u˝yciem urzàdzenia przeczytaj instrukcj´ i zapoznaj si´ z ilustracjami. • Zawsze przed u˝yciem zdejmuj z ostrza ochronnà os∏onk´. • Zachowaj szczególnà uwag´ przy obchodzeniu si´ z metalowym no˝em, cz´Êcià tnàcà miksera lub tarczami tnàcymi bàdê
 • Страница 17 из 173
  2 CLICK Lej wsypowy (N) i dopychacz (O) Nak∏adanie pojemnika (B) rys. 2 1 2 - Na∏ó˝ pojemnik zgodnie z rysunkiem (1). - Przesuwaj ràczk´ pojemnika w kierunku wskazanym strza∏kà a˝ do oporu i do momentu, gdy us∏yszysz charakterystyczne klikni´cie (2). 7 Zak∏adanie pokrywy (C) 3 - UmieÊç pokryw´
 • Страница 18 из 173
  - Opisane w tabeli rezultaty b´dà gotowe w ciàgu 10-60 sekund. Jak obs∏ugiwaç urzàdzenie Uwaga: Urzàdzenie mo˝e byç uruchomione tylko wtedy, gdy: • Zatyczka (S) lub mikser (T-X) zostanà prawid∏owo zamontowane na cz´Êci silnikowej (A) • Pojemnik (B) i akcesoria [pokrywa (C), wyciskarka do cytrusów
 • Страница 19 из 173
  Tarcza emulgacyjna(I)S Tarcza do krojenia na plastry/ szatkowania(H)≠ 13 14 UWAGA: Tnàce kraw´dzie tarcz sà bardzo ostre! Zawsze trzymaj tarcze za Êrodkowy plastikowy uchwyt. - CLICK - 15 16 - 17 Za∏ó˝ pojemnik na cz´Êç silnikowà (rys. 2). Za∏ó˝ tarcz´ tnàcà (rys. 13). Zamknij pokryw´ (rys. 14).
 • Страница 20 из 173
  Mieszad∏o (J) © 22 23 Mikser (Q-U) ® • Mieszad∏o przeznaczony jest do wyrabiania ciast. Wa˝ne - Zamontuj pojemnik na cz´Êç silnikowà (rys. 2). Nast´pnie na∏ó˝ mieszad∏o na wa∏ek nap´dowy (rys. 22). - Wrzuç sk∏adniki do pojemnika (rys. 23) i nakryj pojemnik pokrywà (rys. 24). - Zamknij lej zasypowy
 • Страница 21 из 173
  2 29 1 1 30 2 - Zdejmij zatyczk´ ochronnà (P) (rys. 29). - W∏ó˝ dzbanek miksera do otworu i przekr´ç w kierunku wskazanym przez strza∏k´ a˝ b´dà dobrze przymocowane (rys. 30). 34 Ostrze˝enie: Nie przyciskaj a mocno uchwytu dzbanka miksera. - Zamknij pokryw´ (rys. 31). - Za∏ó˝ zatyczk´, wciskajàc jà
 • Страница 22 из 173
  Mycie 39 • Przed myciem cz´Êci nap´dowej, wyjmij wtyczk´ z gniazdka Êciennego. • Cz´Êç nap´dowà mo˝esz wytrzeç wilgotnà szmatkà. Nigdy nie zanurzaj tej cz´Êci w wodzie ani nie sp∏ukuj jej pod bie˝àcà wodà. • Cz´Êci stykajàce si´ z ˝ywnoÊcià umyj w ciep∏ej wodzie z dodatkiem p∏ynu do mycia naczyƒ
 • Страница 23 из 173
  Dwie kolumny (ustawienia obrotów i akcesoria) do uzupe∏nienia odpowiednimi symbolami Produkty Maks. iloÊç Akcesoria 500 g Ustawienie obrotów 2/M Obróbka Zastosowanie Jab∏ka, marchew, seler - ucieranie - krojenie 500 g 2/M ≠ Pokrój jab∏ka lub warzywa na kawa∏ki mieszczàce si´ do leja. Nape∏nij lej
 • Страница 24 из 173
  Produkty Maks. iloÊç Ustawienie obrotów Akcesoria Obróbka Zastosowanie Ciasto (chlebowe) mieszanie 700 g màki 2 © Wymieszaj ciep∏à wod´ z dro˝d˝ami i cukrem. Dadaj màk´, mas∏o i sól. Wyrabiaj ciasto przez oko∏o 90 sekund. Odczekaj 30 minut, by ciasto wyros∏o. Chleb Ciasto (pizza) mieszanie 700 g
 • Страница 25 из 173
  Produkty Maks. iloÊç Ustawienie obrotów Koktajle - mleczne Maks. pojemnoÊç 2 Biszkopt (ubijanie) 3 jajka 2 Ciasto (mieszanie) 4 jajka 2 Orzechy - rozdrabnianie 250 g 2/M Cebule - rozdrabnianie - krojenie 500 g 500 g 2/M 2/M Groszek, fasola (gotowane) - miksowanie 500 g 2 750 g ziemniaków 1-2 Zupy
 • Страница 26 из 173
  Akcesoria Nast´pujàce akcesoria nale˝à do wyposa˝enia standardowego: - pojemnik (B) pokrywa (C) metalowy nó˝ £ (G) tarcza do krojenia na plastry/ szatkowania § (H) tarcza emulgacyjnaS (I) mieszak © (J) podwójny popychacz (M) mikser (Q-U) 4203 065 64510 4203 065 64520 4203 065 60160 4203 065 64530
 • Страница 27 из 173
  JeÊli robot kuchenny nie pracuje prawid∏owo JeÊli robot kuchenny nie pracuje prawid∏owo, prosimy o zapoznanie si´ z poni˝szym zestawieniem. Prosimy te˝ o sprawdzenie odpowiednich fragmentów niniejszej instrukcji! Problem Ewentualne rozwiàzanie problemu Nie dzia∏a w∏àcznik. Za∏ó˝ pojemnik lub
 • Страница 28 из 173
  Q Obwee opisanie (ris. 1) 1 Russkij A B C D R M S L G E T J C D U HH B P I I PrinadleΩnosti smesitelä ® Q Probka R Kryπka S Kuvπin smesitelä T Rezinovoe uplotnitel´noe kol´co U NoΩevoj blok KK N Korpus qlektroprivoda Haπa Kryπka haπi Vystup kryπki (vklühaet i otklühaet vstroennuü zawitnuü
 • Страница 29 из 173
  Avtomatiheskoe otklühenie Vnimanie Vnimatel´no prohitajte qti ukazaniä pered pervym vklüheniem pribora. • PreΩde hem pol´zovat´sä qlektropriborom, prohitajte nastoäwee rukovodstvo i oznakom´tes´ s illüstraciämi. • Pered rabotoj snimite s metalliheskogo noΩa zawitnyj kolpahok. • Sleduet krajne
 • Страница 30 из 173
  Ustanovka haπi (V) (ris. 2) 1 2 CLICK Zagruzohnoe okno dlä piwevyx produktov (N) i tolkatel´ (O) - Ustanovite haπu, kak pokazano na risunke (1). - Peredvin´te ruhnoj zaxvat v napravlenii, ukazannom strelkoj, do upora. Pri qtom vy uslyπite welhok (2). 7 2 Ustanovka kryπki (S) 3 - Zakrojte haπu
 • Страница 31 из 173
  Qkspluataciä pribora - Prigotovlenie i obrabotka piwevyx produktov po receptam, privedennym v tablice, zajmet 10-60 sekund. Primehanie: Pribor budet rabotat´ tol´ko pri uslovii, esli. • Zavinhivaüwijsä kolpahok (S) ili smesitel´ (T-X) pravil´no ustanovlen na korpuse qlektroprivoda (A) i • Haπa (B)
 • Страница 32 из 173
  Диск для нарезки/измельчения (H) ≠ 13 14 CLICK 15 16 Диск для эмульгирования (I)S Bud´te ostoroΩny: reΩuwie kromki diskov ohen´ ostrye! Vsegda derΩite diski za plastmassovuü detal´ v centre diska. 17 - Ustanovite haπu na korpus qlektroprivoda (ris. 2). - Ustanovite disk-lomterezku i diski-terki na
 • Страница 33 из 173
  Prisposoblenie dlä zameπivaniä testa (J) © 22 23 1 Smesitel´ (Q-U) • Prisposoblenie dlä zameπivaniä testa moΩet ispol´zovat´sä dlä prigotovleniä droΩΩevogo testa dlä xleba, Ωidkogo testa ili smesi dlä keksov. - Ustanovite haπu na korpus qlektroprivoda (ris. 2) i zakrepite prisposoblenie dlä
 • Страница 34 из 173
  2 29 1 1 30 2 Ubedites´, hto on plotno zatänut! - Snimite zavinhivaüwijsä kolpahok (ris. 29). - Vstav´te kuvπin smesitelä v ustanovohnoe otverstie i povernite ego v napravlenii, ukazannom strelkoj, do fiksacii (ris. 30). 34 PredupreΩdenie: Ne prilagajte sliπkom sil´nogo usiliä k ruhnomu zaxvatu
 • Страница 35 из 173
  Ohistka 39 • Pered ohistkoj korpusa qlektroprivoda obäzatel´no vyn´te vilku πnura pitaniä iz rozetki qlektroseti. • Korpus qlektroprivoda moΩno protirat´ vlaΩnoj tkan´ü. Zaprewaetsä pogruΩat´ korpus qlektroprivoda v vodu ili promyvat´ ego pod struej vody. • Vsegda mojte detali, kotorye naxodilis´ v
 • Страница 36 из 173
  Ingredienty Maks. kol-vo PoloΩen. Prisposopereklüh. blenie Sposob obrabotki Primenen. 500 g 2/M ≠ Frukty/ovowi nareΩ´te kubikami, kotorye proxodät v zagruzohnoe okno.Napolnite haπu kusohkami i izmel´hite ix, slegka naΩimaä na nix tolkatelem. Salaty, blüda bez teplovoj obrabotki 500 ml moloka 2 ®
 • Страница 37 из 173
  Ingredienty Maks. kol-vo PoloΩen. Prisposopereklüh. blenie Sposob obrabotki Primenen. © Procedura takaä Ωe, kak i dlä testa dlä xleba. Mesite testo v tehenie pribl. 5 minut Piccy, piroΩki £ Snahala smeπajte droΩΩi, teploe moloko i saxarnyj pesok. Dobav´te muku, sol´, äjca i mägkij margarin. Mesite
 • Страница 38 из 173
  Ingredienty Maks. kol-vo PoloΩen. Prisposopereklüh. blenie Sposob obrabotki Primenen. Molohnyj koktejl´ - smeπivanie 250 ml moloka 2 ® Prigotov´te püre iz fruktov (naprimer, bananov, klubniki) s saxarom i limonnym sokom. Dobav´te moloko i nemnogo moroΩenogo i twatel´no smeπajte Biskvitnoe testo -
 • Страница 39 из 173
  PrinadleΩnosti Standartnye prinadleΩnosti: - Haπa (V) - Kryπka (C) - Metalliheskij noΩ £ (G) - Диск для нарезки/измельчения§ (H) - Диск для эмульгирования S (I) - Prisposoblenie dlä zameπivaniä testa © (J) - Dvojnoj tolkatel´ (M) - Smesitel´ (Q-U) TakΩe imeütsä dopolnitel´nye prinadleΩnosti: -
 • Страница 40 из 173
  Neispravnost´ VozmoΩnye sposoby ustraneniä Pereklühatel´ reΩimov ne rabotaet Povernite haπu i/ili kryπku v napravlenii, ukazannom strelkoj, do upora (do welhka). Ubedites´, hto metki na haπe i na pribore, a takΩe na haπe i na kryπke sovmestilis´ (sm. ris. 2 i 6). Pravil´no ustanovite kuvπin
 • Страница 41 из 173
  Q 1 V·EOBECN¯ POPIS (obr. 1) âesky A B C D R E M S L G E T F G H I J K L M N J C D U HH O B P P I I Pfiíslu‰enství mixéru ® Q Zátka. R Víko. S Sklenice mixéru. T PryÏov˘ tûsnicí krouÏek. U NoÏová jednotka mixéru. KK N Motorová jednotka. Nádoba. Víko nádoby. Zaji‰Èovací v˘stupek (aktivuje a
 • Страница 42 из 173
  Automatické vypnutí DÛleÏitá upozornûní Následující informace pfieãtûte dfiíve neÏ pfiístroj poprvé pouÏijete. • Dfiíve neÏ svÛj nov˘ pfiístroj pouÏijete, proãtûte pozornû cel˘ návod k obsluze a sledujte pfiitom pfiíslu‰ná vyobrazení. • Pfied pouÏitím noÏÛ z nich sejmûte ochranné návleky. • Pamatujte, Ïe
 • Страница 43 из 173
  Nasazení nádoby (B) (obr. 2) 1 2 CLICK Plnicí otvor (L) a pûchovaã (M) - Nádobu nasaìte tak, jak je naznaãeno na obrázku (1). - Nádobu otoãte ve smûru ‰ipky aÏ na doraz (2). Ozve se sly‰itelné klapnutí. 7 2 Nasazení víka (C) 3 - Víko nasaìte tak, jak je naznaãeno na obr. 3. - Víkem otoãte rovnûÏ aÏ
 • Страница 44 из 173
  PouÏití pfiístroje - Zpracování potravin, uveden˘ch v receptech v tabulce, trvá asi 10 aÏ 60 sekund. Poznámka: Pfiístroj lze uvést do chodu pouze tehdy, jestliÏe jsou splnûny následující podmínky: • Uzávûr (S) nebo mixér (T aÏ X) jsou nasazeny na motorové jednotce (A). • Nádoba (B) a pfiíslu‰enství
 • Страница 45 из 173
  Emulgaãní kotouã (I) S Szeletelo-/aprító-tárcsa(H) ≠ 13 14 CLICK 15 16 Buìte opatrní: kotouãe jsou velmi ostré! Do rukou proto berte kotouãe vÏdy jen za stfiední ãást z plastické hmoty. 17 - Na motorovou jednotku nasaìte nádobu (obr. 2). - VloÏte krájecí nebo fiezací kotouã (obr. 13). - Na nádobu
 • Страница 46 из 173
  Hnûtací pfiíslu‰enství (L) © 22 23 Mixér (Q aÏ U) ® DÛleÏitá upozornûní • Hnûtací pfiíslu‰enství je vhodné pro zpracování chlebového nebo jiného druhu tûωího tûsta. - Na motorovou jednotku nasaìte nádobu (obr. 2) a do nádoby vloÏte hnûtací pfiíslu‰enství (obr. 23). - Nasypte mouãné pfiísady do nádoby
 • Страница 47 из 173
  29 - Sejmûte uzávûr (S) (obr. 29). - Nasaìte sklenici mixéru na motorovou jednotku a otoãte ji ve smûru ‰ipky na obr. 30, aÏ bude dostateãnû upevnûna. 34 30 V˘straha: Nikdy netlaãte vût‰í silou na rukojeÈ sklenice mixéru. - Na sklenici mixéru nasaìte víko (obr. 31. - VloÏte zátku tak, Ïe ji
 • Страница 48 из 173
  âi‰tûní pfiístroje 39 • Pfied kaÏd˘m ãi‰tûním motorové jednotky vytáhnûte síÈovou zástrãku ze zásuvky. • Motorovou jednotku ãistûte pouze navlhãen˘m hadfiíkem. Nesmíte ji nikdy ponofiit do vody ani ji vodou oplachovat. • Díly, které pfiicházejí do styku s potravinami, umyjte ihned po pouÏití v horké
 • Страница 49 из 173
  Potraviny Nejvût‰í Poloha hmotnost spínaãe Nástroj Postup Aplikace Nakrájejte na kostiãky, které se vejdou do plnicího otvoru. Jemnû Saláty, syrová tlaãte na pûchovaã zelenina. Jablka, mrkve, celer - strouhání, krájení. 500 g 2/M §/¶ Tûsto (lívancové) - ‰lehání. 500 ml mléka 2 ® Nejprve vlejte
 • Страница 50 из 173
  Potraviny Nejvût‰í Poloha hmotnost spínaãe Nástroj Tûsto kynuté - hnûtení. 500 g mouky 2 © Tûsto kfiehké - hnûtení. 500 g mouky 2 £ Vajeãné bílky - ‰lehání. 4 bílky 1 Postup Aplikace S Ve vlaÏném mléku rozmíchejte kvasnice s trochou cukru. Pfiidejte Sváteãní peãivo. mouku, cukr, sÛl, vajíãka a jemn˘
 • Страница 51 из 173
  Potraviny Nejvût‰í Poloha hmotnost spínaãe Nástroj Mléãn˘ koktejl - míchání. 250 ml mléka 2 ® Tûsto pi‰kotové - ‰lehání. 3 vejce 1/2 © Tûsto dortové - míchání. 4 vejce 2 £ Ofiechy - sekání. 250 g 2/M 500 g 500 g 2/M 2/M £ § Hrách, vafiené fazole - pfiíprava ka‰e. 500 g 2 ® 750 g brambor 1-2 £ Polévky
 • Страница 52 из 173
  Díly Jako standardní pfiíslu‰enství jsou dodávány tyto díly: - Nádoba (B). - Víko (C). - NoÏová jednotka £ (G). - Szeletelo-/aprító-tárcsa §(H). - Emulgaãní kotouãS(I) - Hnûtací pfiíslu‰enství © (J). - Dvojit˘ pûchovaã ((M). - Mixér (Q aÏ U). Následující díly lze zakoupit jako zvlá‰tní pfiíslu‰enství:
 • Страница 53 из 173
  Nejste zcela spokojeni s funkcí pfiístroje? Problém: MoÏná pfiíãina: Pfiístroj nelze zapnout: Otoãte nádobou nebo jejím víkem ve smûru ‰ipky zcela na doraz.(dokud neusly‰íte zfietelné klapnutí. Pfiesvûdãte se, Ïe nádoba i její víko jsou na motorovou jednotku správnû nasazeny (viz obr. 2 a 6). Motor se
 • Страница 54 из 173
  Q 1 Popis prístroja (obr. 1) Slovensky A B C D R M S L G E F G H I J K L M N E T J C D U HH O B P P I I Motorová jednotka Pracovná nádoba Kryt nádoby Západka krytu (zaisÈuje a odisÈuje zabudovanú bezpeãnostnú poistku) V˘ãnelok (prikr˘va otvor v rúãke) Zabudovaná bezpeãnostná poistka NôÏ £ Disk na
 • Страница 55 из 173
  Automatická znovunastaviteºná bezpeãnostná poistka DôleÏité upozornenie Pozorne si preãítajte uvedené pokyny, predt˘m ako zaãnete pouÏívaÈ prístroj. • Preãítajte si návod na pouÏitie a prezrite si vyobrazenia predt˘m, ako zaãnete pouÏívaÈ prístroj. • Pred kaÏd˘m pouÏitím odstráÀte z noÏa ochrann˘
 • Страница 56 из 173
  Umiestnenie nádoby (B) (obr. 2) 1 2 CLICK 2 NapæÀací otvor (L) a zatláãadlo (O) - Nádobu poloÏte na kuchynsk˘ robot tak, ako je to znázornené (1). - Otáãajte rúãkou v smere ‰ípky, aÏ k˘m sa nádoba nedá ìalej pohnúÈ a poãujete „kliknutie“ (2). 7 Umiestnenie krytu (C) 3 - Kryt poloÏte na nádobu tak,
 • Страница 57 из 173
  Rady: • Je lep‰ie nesekaÈ veºké kusy noÏom; pred vloÏením do kuchynského robota ich predkrájajte na pribl.3 cm kúsky. • Prístroj seká veºmi r˘chlo; nechajte ho v chode len v krátkych intervaloch, aj vtedy keì pouÏívate pulznú r˘chlosÈ (M), aby ste zabránili príli‰ jemnému posekaniu surovín. •
 • Страница 58 из 173
  Disk na prípravu emulzií (I) S Disk na krájanie na plátky/na kúsky (H) ≠ 13 14 CLICK 15 16 Dávajte pozor pri narábaní s diskom: rezné hrany sú veºmi ostré! Dot˘kajte sa len plastickej ãasti v strede disku. 17 - Nádobu poloÏte na motorovú jednotku (obr. 2). - Dajte na svoje miesto krájací alebo
 • Страница 59 из 173
  Nástavec na miesenie (J) © 22 23 Mixér (Q - U) ® • Nástavec na miesenie môÏete pouÏiÈ na miesenie chlebového cesta a mixovanie cesta alebo zmesi na zákusky. DôleÏité upozornenie: - Nádobu dajte na motorovú jednotku (obr. 2) a miesiaci nástavec pripevnite na hriadeº (obr. 22). - Do nádoby vloÏte
 • Страница 60 из 173
  2 29 1 1 30 2 31 1 32 2 33 (obr. 28). Presvedãte sa, ãi je riadne pripevnená! - OdstráÀte skrutkovacie veko (P) (obr. 29). - Namontujte mixovací dÏbán na montáÏny otvor a otáãajte ho v smere ‰ípky, aÏ k˘m nie je riadne upevnen˘ (obr. 30). 34 Upozornenie: nevyvíjajte príli‰ veºk˘ tlak na rúãku
 • Страница 61 из 173
  âistenie 39 • VÏdy pred ãistením motorovej jednotky vytiahnite sieÈovú zástrãku zo zásuvky el. siete. • Motorovú jednotku môÏete vyãistiÈ vlhkou utierkou. Motorovú jednotku nikdy neponorte do vody a rovnako ju ani nikdy neoplachujte vodou. • Ihneì po pouÏití umyte v‰etky ãasti, ktoré pri‰li do
 • Страница 62 из 173
  Suroviny Max. mnoÏstvá Nasta Nástavec venie r˘chlosti Jablká, mrkvy, zeler - strúhanie/krájanie 500 g 2/M §/ Cesto (palacinkové) - ‰ºahanie 500 ml mlieka 2 ® Strúhanka - sekanie 100 g 2 300 g 2 £ Syr (Parmezán) - strúhanie 200 g 2 Syr (Gouda) - strúhanie 200 g âokoláda - sekanie 200 g Cesto (ovocné
 • Страница 63 из 173
  Suroviny Max. mnoÏstvá Nasta Nástavec venie r˘chlosti Cesto (pizzové) - miesenie 700 g múky 2 £/© Cesto (kysnuté) - miesenie 500 g múky 2 Cesto (peãivové) - miesenie 500 g múky 4 vajcia Vajeãné bielka - ‰ºahanie Postup PouÏitie Postupujte rovnako ako pri chlebovom ceste. Cesto mieste pribl. 1
 • Страница 64 из 173
  Suroviny Max. mnoÏstvá Nasta Nástavec venie r˘chlosti Postup PouÏitie Mlieãne koktaily - mie‰anie 250 ml mlieka 2 ® Prepasírujte ovocie (napr. banány, jahody) s cukrom a citrónovou ‰Èavou. Pridajte mlieko a trochu zmrzliny a riadne vymixujte. Zmes (pi‰kótové múãniky) - ‰ºahanie 3 vajcia 1/2 ©
 • Страница 65 из 173
  Príslu‰enstvo Uvedené poloÏky sú ‰tandardn˘m príslu‰enstvom: - Nádoba (B) - Kryt (C) - NôÏ £ (G) - Disk na krájanie na plátky/na kúsky§ (H) - Disk na prípravu emulziíS (I) - Nástavec na miesenie © (J) - Dvojité zatláãadlo (M) - Mixér (Q - U) - Strúhací disk na zemiaky (ã. 4203 065 61840) -
 • Страница 66 из 173
  Nie ste spokojní s t˘m ako prístroj funguje? Ak Vበkuchynsk˘ robot nepracuje tak ako by ste to oãakávali, pre‰tudujte si následovnú tabuºku a preãítajte si zodpovedajúce odstavce v návode na pouÏitie.Problém: MoÏné rie‰enie Spínaã nepracuje Otoãte nádobu/kryt vyznaãen˘m smerom tak ìaleko ako sa dá
 • Страница 67 из 173
  Q 1 Általános leírás (1. ábra) Magyar A B C D R E M S L G F G H I J K L M N E T J C D U HH P B P I I Tartozékok a munkaedényhez ® Q Zárókupak R Fedœ S Turmixedény T Gumi tömítœgyæræ U Forgókés egység KK N O Motoregység Munkaedény A munkaedény fedele A fedél pereme (a beépített biztonsági zárat
 • Страница 68 из 173
  Automatikus biztonsági kapcsoló (kikapcsolható) Fontos tudnivalók Figyelmesen olvassa el ezeket az utasításokat a készülék használata elœtt • A készülék használata elœtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és nézze meg az ábrákat. • Használat elœtt vegye le a védœburkolatot a fémkésrœl. •
 • Страница 69 из 173
  2 CLICK Ételadagoló nyílás (L) és nyomórúd (M) A munkaedény elhelyezése (B) (2. ábra) 1 - Tegye a munkaedényt a robotgépre az (1) jelzés szerint. - Forgassa a fogantyút a nyíl irányába ütközésig, amíg kattanást nem hall (2). 7 2 A fedél elhelyezése (C) 3 - Tegye fel a fedelet a 3. ábra szerint. -
 • Страница 70 из 173
  Fémkés (G) £ - a lapátkával távolítsa el az ételt a fémkésrœl vagy a munkaedény faláról. • Ne daraboljon túl kemény hozzávalókat, például kávét, szerecsendiót és jégkockát: ezek kicsorbítják a fémkés élét. Ellenœrizze a táblázatban az alkalmazott sebességet és beállítást. Legyen óvatos: a vágóélek
 • Страница 71 из 173
  Dagasztó tartozék (J) © Keverotárcsa (I) S 17 18 1 19 CLICK 2 • A A keverotárcsát majonéz készítéséhez, tejszín és tojásfehérje felveréséhez használhatja. 22 - Tegye a tálat a motoregységre és erosítse a keverotárcsát a hajtótengelyre (17. ábra). - Tegye a hozzávalókat a tálba és (18. ábra)a tálat
 • Страница 72 из 173
  Turmixedény (Q-U) ® 2 Fontos: 27 29 • A készüléket használhatja a turmixedénnyel és a turmixedény nélkül is. Ha a készüléket turmixedény nélkül használja, a készülék nem használható, ha a lecsavarható védœsapkát (P) nem csavarta rá a turmixedény felszerelési nyílására. • Használat elœtt: ne
 • Страница 73 из 173
  34 35 36 2 37 1 Tisztítás - Kapcsolja be a készüléket a sebességválasztó kapcsoló kívánt sebességfokozatra állításával (34. ábra), vagy a pillanatfokozat gombbal (M) (35. ábra). Ha kétségei vannak a megfelelœ sebességfokozat választással kapcsolatban, mindig a legnagyobb sebességet válassza (2-ös
 • Страница 74 из 173
  Hozzávalók: Max. menynyiség Sebességszabályozó állás Tartozék 2/M §/¶ Eljárás Alkalmazás: Vágja fel a gyümölcsöt/zöldséget kockákra és tegye az ételadagoló nyílásba. Töltse meg az ételadagoló nyílást és reszelje le a hozzávalókat a nyomórúddal történõ enyhe nyomással. Saláták, nyers zöldségek
 • Страница 75 из 173
  Hozzávalók: Max. menynyiség Sebességszabályozó állás Tartozék Tészta (pizza) - dagasztás 700 g liszt 2 £/© Tészta (élesztõvel) - dagasztás 500 g liszt 2 Tészta (péksütemény) - dagasztás 500 g liszt 4 tojásfehérje Tojásfehérje - felverés Eljárás Alkalmazás: Kövesse a kenyérdagasztásnál leírtakat. A
 • Страница 76 из 173
  Hozzávalók: Max. menynyiség Sebességszabályozó állás Keverék (piskóta) - felverés 3 tojás 1/2 Keverék (keksz) - keverés 4 tojás 2 Dió - vágás 250 g 2/M Hagyma - vágás - szeletelés 500 g 500 g 2/M 2/M Borsó, bab (fõtt) - pürésítés 500 g 2 Eljárás Alkalmazás: © A hozzávalók szobahõmérsékletûek
 • Страница 77 из 173
  Tartozékok Külön megvásárolható tartozékok Együtt szállított normál tartozékok: - Munkaedény (B) - Fedœ (C) - Fémkés (G) £ - Szeletelo-/aprító-tárcsa § (H) - KeverotárcsaS (I) - Dagasztó tartozék © (J) - Kettœs nyomórúd (M) - Turmixedény (Q-U) - Burgonyareszelœ korong (szervízszám: 4203 065 61840)
 • Страница 78 из 173
  ¿ No están satisfechos con el modo como funciona el aparato ? ¡ Si el aparato no funciona del modo que esperaban, consulten la siguiente tabla y lean las adecuadas secciones del Modo de Empleo ! Hiba: A lehetséges megoldás: A kapcsoló nem mæködik. Megfelelœen helyezze el a munkaedényt és/vagy a
 • Страница 79 из 173
  Q 1 Seadme osad (joonis 1) Eesti A B C D R E M S L G E T F G H I J K L M N J C D U HH P B O P I I Kannmikseri osad ® Q Kork R Kaas S Kann T Tihend U Tiiviknuga KK N Mootoriosa Nõu Nõu kaas Kaane keeleke (lukustab ja avab turvaluku) Kaane eend (sobib käepideme süvendisse) Sisseehitatud turvalukk
 • Страница 80 из 173
  Automaatkatkesti Pange tähele! Enne seadme kasutuselevõttu tutvuge hoolikalt juhendiga. • Enne seadme kasutuselevõttu tutvuge juhendi ja joonistega. • Enne tiiviknoa kasutamist eemaldage sellelt kaitse. • Käsitsege tiiviknuge ja teri ettevaatlikult, sest need on väga teravad. • Enne seadme
 • Страница 81 из 173
  Nõu kinnitamine (B) (joonis 2) 1 2 CLICK Etteandetoru (L) ja lükkur (M) - Pange nõu köögikombainile, nagu joonisel näidatud (1). - Keerake käepidet noole suunas, kuni nõu enam edasi ei liigu ja kinni klõpsatab (2). 7 2 Kaane kinnitamine (C) 3 - Pange kaas nõule, nagu on näidatud joonisel 3. -
 • Страница 82 из 173
  seade sisse. Kui Te kahtlete kiiruse sobivuses, siis valige alati maksimaalkiirus (asend 2). toiduained noalt või nõu seintelt. • Ärge peenestage liiga kõvu aineid (nt kohvioad, muskaatpähklid, jääkuubikud), kuna need võivad noa nüriks teha. Vaadake tabelist, milline kiirus ja asend on sobilik.
 • Страница 83 из 173
  Emulgeerimistera (I) S 17 18 1 19 CLICK 2 20 Tainakonks (J © • Emulgeerimistera saate kasutada majoneesi valmistamiseks, vahukoore ja munavalgete vahustamiseks. 22 - Pange nõu mootorile ja sobitage emulgeerimistera veovõllile (joonis 17). - Pange koostisosad (joonis 18)nõusse ja kaas nõule (joonis
 • Страница 84 из 173
  Kannmikser (Q–U) ® 29 - Keerake kaitsekaas (S) lahti (joonis 29). - Paigaldage kann kinnitussüvendisse ja noole suunas keerates kinnitage see kindlalt oma kohale (joonis 30). 30 Hoiatus: Kannu kinnitades ärge vajutage liiga tugevasti kannu käepidemele. - Vajutage kaas oma kohale (joonis 31). -
 • Страница 85 из 173
  34 35 36 2 37 - Lülitage seade sisse, seades kiirusregulaatori soovitud kiirusele (joonis 34) või vajutades surulülitit (M) (joonis 35). Kui Te kahtlete kiiruse sobivuses, siis valige alati maksimaalkiirus (asend 2). Kontrollige tabelist sobivat kiirust ja lüliti asendit. - Toiduainete töötlemine
 • Страница 86 из 173
  Toiduaine Max kogus Lüliti asend Lisaosa Juust (Parmesan) - riivimine 200 g 2 • Juust (Gouda) - riivimine 200 g 1 750 g kartuleid 1-2 Kaunviljad (keedetud) - püreestamine 500 g 2 Köögivili - peenestamine 500 g 2 Kartul (keedetud) - püreestamine Töötlemine Kasutusotstarve Kasutage kooreta Parmesani
 • Страница 87 из 173
  Toiduaine Max kogus Lüliti asend Lisaosa Pannkoogitainas - kloppimine 1/2 l piima 2 ® Piimakokteil - segamine 2,5 dl piima 2 ® Pitsatainas - sõtkumine 700 jahu 2 £/© 2/M § Porrulauk, kurk, porgand - viilustamine kõige vähem 1 tk 500 g 700 g M 2 £ ® Pähklid - peenestamine 250 g 2/M £ Pärmitainas -
 • Страница 88 из 173
  Toiduaine Max kogus Lüliti asend Lisaosa Töötlemine Sibul - peenestamine - viilustamine 500 g 500 g 2/M 2/M £ § Salatid, keedetud Koorige sibul ja neljastage. Märkus! Kasutage vähemalt 100 g. Koorige sibul ja lõigake etteandetorusse mahtuvateks tükkideks. Märkus! Kasutage road. vähemalt 100 g
 • Страница 89 из 173
  Seadme osad Järgmised lisaosad on müügil: Seadmega on kaasas järgmised osad: - Nõu (B) - Kaas (C) - Tiiviknuga £ (G) - Viilustus / riivimistera § (H) - EmulgeerimisteraS (I) - Tainakonks © (J) - Kaheosaline lükkur (M) - Kannmikser (Q-U) - Kartulikoorimistera (nr 4203 065 61840) - Ühepoolne
 • Страница 90 из 173
  Kui köögikombainil on midagi viga Kui Teie köögikombain ei tööta korralikult, lugege järgnevat tabelit ja vastavaid lõike kasutusjuhendist. Probleem: Võimalik lahendus: Lüliti ei tööta. Asetage nõu ja/või kaas õigesti oma kohale ja keerake noole suunas. (Kuulete klõpsatust.) Kontrollige, kas nõu ja
 • Страница 91 из 173
  Q 1 Galvenås saståvda¬as (1. zîm.) Latviski A B C D R M S L G E F G H I J K L M N E T J C D U HH O P B P I I KK N F Miksera piederumi ® Q Aizbåznis R Våks S Miksera trauks T Fikséjoßais gumijas gredzens U Asmeñu bloks A A O 91 Motora da¬a Trauks Trauka våks Izcilnis våkå (ieslédz un izslédz
 • Страница 92 из 173
  Automåtiskå izslégßanås Svarîgi Pirms ierîces lietoßanas, lüdzu, uzmanîgi izlasiet ßos norådîjumus. • Pirms ierîces ieslégßanas izlasiet lietoßanas pamåcîbu un izpétiet zîméjumus. • Pirms metåla asmeña lietoßanas vienmér noñemiet tå aizsargapvalku. • Ar rîvém un asmeñiem jårîkojas ¬oti uzmanîgi –
 • Страница 93 из 173
  Trauka novietoßana (B) (2. zîm.) 1 2 CLICK 2 Produktu iepildes atvere (L) un bîdnis (M) - Novietojiet trauku uz virtuves kombaina, kå tas ir parådîts zîméjumå (1). - Grieziet rokturi bultiñas norådîtajå virzienå, lîdz dzirdams klikß˚is un trauku vairs nevar pagriezt (2). 7 Våka novietoßana (C) 3 -
 • Страница 94 из 173
  Ierîces lietoßana Tabulå norådîtie édieni/receptes tiks pagatavoti 10–60 sekunΩu laikå. Ievérojiet: ierîce darbosies tikai tad, ja: • skrüvéjamais våks (S) vai mikseris (Q–U) büs pareizi pievienoti virtuves kombaina motora da¬ai (A) un • trauks (B) un piederumi (våks (C), citrusaug¬u spiede vai
 • Страница 95 из 173
  Emulģējošais disks (I) S Šķēlēšanas/rīvēšanas disks (H) § 13 14 CLICK 15 16 Esiet uzmanîgi: rîvju asmeñi ir ¬oti asi! Turiet rîves tikai aiz plastmasas roktura diska vidü. 17 - Uzlieciet trauku motora da¬ai (2. zîm.). - Novietojiet nepiecießamo rîvi uz dzenvårpstas (13. zîm.). - Uzlieciet våku
 • Страница 96 из 173
  Mîcîßanas piederums (J) © 22 23 Mikseris (Q–U) ® • Mîcîßanas piederumu var izmantot maizes mîklas mîcîßanai un cepumu vai küku mîklu jaukßanai. Svarîgi: - Uzlieciet trauku motora da¬ai (2. zîm.) un piestipriniet mîcîßanas piederumu dzenvårpstai (22. zîm.). - Ielieciet produktus traukå (23. zîm.) un
 • Страница 97 из 173
  2 29 1 1 30 2 - Noñemiet skrüvéjamo våku (P) (29. zîm.). - Uzlieciet miksera trauku uz miksera pievienoßanas atveres un grieziet bultiñas norådîtajå virzienå, lîdz tas ir kårtîgi piestiprinåts (30. zîm.). 34 Brîdinåjums: nelietojiet påråk lielu spiedienu uz miksera trauka rokturi. - Piestipriniet
 • Страница 98 из 173
  Tîrîßana 39 • Pirms motora da¬as tîrîßanas vienmér atvienojiet ierîci no elektrîbas tîkla. • Motora da¬u var tîrît ar mitru drånu. Nekådå gadîjumå nemérciet motora da¬u üdenî un neskalojiet to. • Tülît péc lietoßanas karstå ziepjüdenî nomazgåjiet tås da¬as, kas bijußas saskaré ar produktiem. •
 • Страница 99 из 173
  Apstrådåjamie produkti Maks. daudzums Åtruma reΩîms Piederums Åboli, burkåni, selerija - ß˚éléßana/rîvéßana 500 g 2/M §/¶ Konditorejas mîkla (pankükåm) - putoßana 500 ml piena 2 Rîvmaize - kapåßana 100 g 2 £ 300 g 2 £ Siers (Parmezånas) - rîvéßana 200 g 2 • Siers (Goudas) - rîvéßana 200 g 1 •
 • Страница 100 из 173
  Apstrådåjamie produkti Maks. daudzums Åtruma reΩîms Piederums Norådîjumi Pielietojums Rîkojieties tåpat, kå gatavojot mîklu maizei. Mîciet mîklu apméram 1 minüti. Picas, tortes Mîkla (picai) - mîcîßana Apples, g 700 carrots, celeriac miltu 2 - grating/slicing £/© Mîkla (rauga) - mîcîßana 500 g
 • Страница 101 из 173
  Apstrådåjamie produkti Piena koktei¬i - jaukßana Maks. daudzums Åtruma reΩîms Piederums Dough (shortcrust) - kneading 2 250 ml piena Egg whites - whisking ® Norådîjumi Pielietojums Maksimålajå åtrumå sakuliet aug¬us (piem., banånus, zemenes) ar cukuru un citronu sulu. Pievienojiet pienu un nedaudz
 • Страница 102 из 173
  Ierîces da¬as Papildus pieejami ßådi piederumi: Íîs da¬as ietilpst ierîces standarta komplektå: - Trauks (B) - Våks (C) - Metåla asmens £ (G) - Šķēlēšanas/rīvēšanas disks≠(H) - Emulģējošais disksS (I) - Mîcîßanas piederums © (J) - Dubultbîdnis (M)) - Mikseris (Q–U) - Kartupe¬u ß˚élétåjrîve (nr.
 • Страница 103 из 173
  Ierîces darbîbå radußies sareΩ©îjumi Ja jüsu virtuves kombaina darbîbå radußies negaidîti sareΩ©îjumi, lüdzu izlasiet ßo lapaspusi. Pievérsiet uzmanîbu arî attiecîgajåm lietoßanas pamåcîbas noda¬åm! Probléma: Iespéjamais atrisinåjums: Nestrådå regulators. Cik tålu vien iespéjams, pagrieziet trauku
 • Страница 104 из 173
  Q 1 Bendras apraßymas (1 pieß.) Lietuvißkai A B C D R E M S L G E T F G H I J K L M N J C D U HH O B P I I P Variklio blokas Indas Indo dangtis Dangçio kaißtis (^jungia ir ißjungia apsaugin^ uΩraktå) Ißsikiß´s kaißtis (uΩdengia angå rankenoje) Èmontuotas apsauginis uΩraktas Peilis £
 • Страница 105 из 173
  Automatinis iß naujo nustatomas ißjungimas Svarbu Ωinoti Prieß prad∂dami naudoti prietaiså, atidΩiai perskaitykite ßias naudojimo instrukcijas. ∑ Prieß prad∂dami naudoti prietaiså, atidΩiai perskaitykite ßias instrukcijas ir perΩi∆r∂kite pießin∂lius. ∑ Kiekvienå kartå, naudodami prietaiså, nuo
 • Страница 106 из 173
  Kaip uΩd∂ti indå (B) (2 pieß.) 1 2 CLICK 2 Produkt¨ padavimo vamzdelis (L) ir stumtuvas (M) - UΩd∂kite indå ant virtuvinio kombaino, kaip parodyta (1). - Sukite rankenå rodykl∂s nurodyta kryptimi, kol indas daugiau nebesisuks, o J∆s ißgirsite "spragtel∂jimå" (2). 7 Kaip uΩd∂ti dangtel^ (C) 3 -
 • Страница 107 из 173
  Maistas, apraßytas receptuose, pamin∂tuose lentel∂je, bus paruoßtas po 10-60 sekundΩi¨. Kaip naudoti prietaiså D∂mesio: prietaisas veiks tik tuomet, kai: ∑ UΩsukamas gaubtelis (P), arba maißiklis (Q-U) bus teisingai uΩd∂ti ant variklio bloko (A) ir ∑ Indas (B) ir priedai (dangtelis (C),
 • Страница 108 из 173
  Plakimo diskas (I) S Raikymo/pjaustymo diskas (H) ≠ 13 14 CLICK 15 16 Atsargiai elkit∂s su diskais: j¨ aßmenys labai aßtr∆s! Diskus laikykite tik uΩ plastmasin∂s dalies j¨ viduryje. 17 - UΩd∂kite indå ant variklio bloko (2 pieß.). - UΩd∂kite pjaustymo grieΩin∂liais ar tarkavimo diskå ^ jo vietå (13
 • Страница 109 из 173
  Minkytuvas (J) © 22 23 Maißiklis (Q-U) ® ∑ Minkytuvas naudojamas duonos teßlai minkyti, taip pat tirßtos teßlos maißymui bei teßlos pyragams plakimui. Svarbu Ωinoti: - UΩd∂kite indå ant variklio bloko (2 pieß.) ir uΩd∂kite minkytuvå ant sukimo aßies (22 pieß.). - Sud∂kite ^ indå produktus (23
 • Страница 110 из 173
  29 - Nuimkite uΩsukamå gaubtel^ (P) (29 pieß.). - Ant pritvirtinimo skyl∂s uΩd∂kite maißymo indå ir sukite rodykl∂s nurodyta kryptimi, kol jis tvirtai uΩsifiksuos (30 pieß.). 34 30 D∂mesio: nespauskite maißymo indo rankenos pernelyg smarkiai. - Èspauskite dangtel^ ^ jo vietå (31 pieß.). -
 • Страница 111 из 173
  Valymas 39 ∑ Prieß prad∂dami valyti variklio blokå, visada ißjunkite prietaiså iß elektros tinklo. ∑ Variklio blokå galite valyti dr∂gna ßluoste. Negalima variklio bloko panardinti ^ vanden^ ar skalauti j^ vandenyje. ∑ Detales, kurios lieçiasi su maistu, visada plaukite karßtu vandeniu su ind¨
 • Страница 112 из 173
  Produktai Priedai Proced∆ra 2/M §/¶ Supjaustykite vaisius/darΩoves gabal∂liais, kurie tilpt¨ ^ produkt¨ padavimo Salotoms, Ωalioms darΩov∂ms. vamzdel^. Sud∂kite gabal∂lius ^ padavimo vamzdel^ ir tarkuokite juos, lengvai spausdami spaustuvu. 500 ml pieno 2 ® Pirmiausia ^ maißikl^ supilkite pienå, po
 • Страница 113 из 173
  Produktai DidΩiausias kiekis Greiçio pozicija Priedai Proced∆ra Pritaikymas Sumaißykite ßiltå vanden^, mieles ir cukr¨. Sud∂kite miltus, sviestå ir druskå ir minkykite teßlå apie 90sekundΩi¨ . Palikite 30-çiai minuçi¨ ißkilti. Duonai Proced∆ra ta pati, kaip ir duonos teßlai. Minkykite teßlå apie
 • Страница 114 из 173
  Produktai DidΩiausias kiekis Greiçio pozicija Priedai Proced∆ra Pritaikymas Pieno kokteiliai - maißymas 250 ml pieno 2 ® Teßla (biskvitui - plakimas 3 kiaußiniai 1/2 © Produktai kambario temperat∆ros. Plakite kiaußini¨, ir cukraus mißin^ didΩiausiu greiçiu, kol jis sutirßt∂s. Tada supilkite
 • Страница 115 из 173
  Dalys Galite papildomai nusipirkti ßiuos priedus: Íios dalys yra standartiniai priedai: - Indas (B) - Dangtelis (C) - Peilis £ (G) - Raikymo/pjaustymo diskas≠(H) - Plakimo diskasS(I) - Minkytuvas © (J) - Dvigubas stumtuvas (M) - Maißiklis (Q-U) - Bulvi¨ tarkavimo diskas (Nr. 4203 065 61840) -
 • Страница 116 из 173
  J∆s nepatenkinti tuo, kaip veikia J∆s¨ prietaisas? Jei prietaisas veikia ne taip, kaip J∆s tikit∂s, perskaitykite ßiå lentel´ ir atitinkamus skyrelius naudojimo instrukcijose. Problema: Galimas sprendimas: Neveikia jungiklis Pasukite indå ir/arba dangtel^ nurodyta kryptimi tiek, kiek ^manoma (kol
 • Страница 117 из 173
  Q 1 Opśi opis (sl. 1) Hrvatski A B C D R M S L G E T E F G H I J K L M N J C D U HH O B P I I Dijelovi miksera ® Q Stoper R Pokrov S Posuda miksera T Gumeni prsten U Pogonska jedinica s noæevima KK N P Motorna jedinica Posuda Pokrov posude NosiÊ pokrova posude posude (uklju uje i iskljuËuje
 • Страница 118 из 173
  Sustav automatskog prekida napajanja Vaæno Prije koriπtenja aparata paæljivo proËitajte ove upute. • Prije koriπtenja aparata proËitajte upute za uporabu i pogledajte ilustracije. • Kod svakog koriπtenja noæa, skinite zaπtitni omotaË. • Budite vrlo paæljivi kod rukovanja oπtricom noæa, noæem
 • Страница 119 из 173
  Postavljanje posude (B) (sl. 2) 1 2 CLICK 2 Lijevak (L) i potiskivaË (M) - Postavite posudu na kuhinjski stroj kao πto je prikazano (1) - Zakrenite ruËku u smjeru strelice dok se posuda ne bude mogla dalje pokretati, te dok ne zaËujete “klik” (2). 7 Stavljanje pokrova (C) 3 - Postavite pokrov na
 • Страница 120 из 173
  Savjeti: • Nije dobro previπete sitno nasjeckati sastojke prije stavljanja u aparat nareæite ih u manje komadiÊe od oko 3 cm veliËine. • Aparat reæe vrlo brzo; pustite ga da radi u kraÊim vremenskim razmacima, s prekidima, takoer kada koristite pulsno podeπenje (M), kako bi sprijeËili da namirnice
 • Страница 121 из 173
  Diskovi za emulgiranje (I) S Disk za sjeckanje/ribanje (H) ≠ 13 14 CLICK 15 16 Budite oprezni s diskovima: rubovi za rezanje su vrlo oπtri! Disk dræite samo za plastiËni dio u sredini. 17 - Postavite posudu na motornu jedinicu (sl. 2). - Postavite disk za rezanje ili ribanje na mjesto (sl. 13). -
 • Страница 122 из 173
  Pribor za mijesenje (J) © 22 23 Mikser (Q - U) * • Pribor za mijesenje se moæe koristiti za mijesenje tijesta za kruh i mijeπanje smjese za palaËinke i smjese za kolaËe. Vaæno: • Aparat se moæe koristiti sa ili bez miksera priËvrπÊenog na motornu jedinicu. Koristite li aparat bez miksera, on neÊe
 • Страница 123 из 173
  2 29 1 1 30 2 - Skinite zakretni pokrov (S) (sl. 29). - UËvrstite posudu miksera na predvieni otvor i zakrenite je u smjeru strelice dok se ne uËvrsti (sl. 30). 34 Upozorenje: ne pritiπËite prejako ruËku posude miksera. - Pritisnite pokrov na mjesto (sl. 31). - Umetnite stoper pritiskom prema
 • Страница 124 из 173
  »iπÊenje 39 • Uvijek iskljuËite aparat iz struje prije ËiπÊenja motorne jedinice. • Uvijek Motornu jedinicu moæete Ëistiti vlaænom krpom. Ne uranjajte motornu jedinicu u vodu i ne ispirite je. • Uvijek Uvijek operite dijelove koji su bili u dodiru s hranom odmah nakon uporabe, vodom i sapunicom. •
 • Страница 125 из 173
  Sastojci Maks. koliËina Podeπenje brzine nastavaka Postupak Primjena Izreæite voÊe/povrÊe na manje komade kako bi stali u lijevak. Napunite lijevak njima i ribajte ih lagano pritiπÊuÊi potiskivaË. Salate, sirovo povrÊe Prvo ulijte mlijeko u mikser i tada dodajte suhe sastojke. Mijeπajte sastojke
 • Страница 126 из 173
  Sastojci Maks. koliËina Podeπenje brzine nastavaka Postupak Primjena Isti postupak kao za tijesto za kruh. Mijesite tijesto oko 1 minutu. Pizze, kolaËi Tijesto (pizza) - mijesenje 700 g braπno 2 £/© Tijesto (kvasac) - mijesenje 500 g braπno 2 © Prvo izmijeπajte kvasac, toplo mlijeko i malo πeÊera.
 • Страница 127 из 173
  Sastojci Maks. koliËina Frape - miksanje 250 ml mlijeka 2 ® Smjesa (pjenasta) - tuËenje 3 jaja 2 © Sastojci na sobnoj temperaturi. Istucite smjesu od jaja i πeÊera na maks. brzini dok ne bude gusta. Tada dodajte prosijano braπno. Nastavite paæljivo tuÊi na brzini 1. Pjenasti kolaËi, ©vicarske
 • Страница 128 из 173
  Dijelovi Popis standardnih dijelova: - Posuda (B) - Pokrov (C) - Noæ £ (G) - Disk za sjeckanje/ribanje ≠(H) - Diskovi za emulgiranje S(I) - Dodaci za mijesenje © (J) - Dvostruki potiskivaË (M) - Mikser (Q - U) Popis dodatno pribavljivih dijelova: - Disk za ribanje krumpira (n°. 4203 065 61840) -
 • Страница 129 из 173
  Niste zadovoljni naËinom na koji aparat radi? Ne radi li aparat na oËekivani naËin, pogledajte slijedeÊu tablicu i proËitajte relevantne odjeljke u uputama za uporabu! Problem: MoguÊe rjeπenje: PrekidaË ne radi Zakrenite posudu i / ili pokrov u oznaËenom smjeru πto je dalje moguÊe (dok ne zaËujete
 • Страница 130 из 173
  Q 1 Splo{ni opis (sl.1) Sloven{~ina A B C D R M S L G E T J C D U HH B P I I Dodatki za me{alnik ® Q Zama{ek R Pokrov S Vr~ za me{anje T Gumijasto tesnilo U Rezilna enota KK N Motorna enota Posoda Pokrov posode Rob pokrova (zapre in sprosti varnostni zaklop) E Jezi~ek pokrova (prilega se v utor na
 • Страница 131 из 173
  Samodejni izklop Pomembno Pred uporabo pazljivo preberite navodila za uporabo • Pred uporabo pazljivo preberite navodila za uporabo in si oglejte slike. • Pred vsako uporabo odstranite za{~itni pokrov z rezila. • Pazljivo ravnajte z rezilom, no`em in diski, ker so zelo ostri! • Pred prvo uporabo
 • Страница 132 из 173
  Namestitev posode (B) (sl. 2) 1 2 CLICK Cev za dodajanje `ivil (L in potiskalo (M) - Namestite posodo na aparat kot ka`e slika (1) - Zavrtite ro~aj v smeri pu{~ice, dokler se posoda ne ustavi in ne zasli{ite »klik« (2). 7 2 Namestitev pokrova (C) 3 - Posadite pokrov na posodo kot ka`e slika 3. -
 • Страница 133 из 173
  Nasveti: • Ve~je kose `ivil pred obdelavo raje razre`ite na manj{e ko{~ke (pribl. 3cm). • Aparat seklja zelo hitro, zato `ivil ne obdelujte predolgo (tudi ko uporabljate M trenutni vklop (M)), ker vam bo sesekljal `ivila preve~ na fino. • Ne sekljajte (trdega) sira predolgo; sir se bo segrel in se
 • Страница 134 из 173
  Plošča za emulgiranje (I) S Plošča rezanje/ribanje (H) ≠ 13 14 CLICK 15 16 Z diski ravnajte previdno, ker so robovi zelo ostri! Prijemajte samo za plasti~ni del na sredini diska. 17 - Namestite posodo na motorno enoto (sl. 2). - Namestite disk za rezanje ali ribanje na svoje mesto (sl. 13). -
 • Страница 135 из 173
  Nastavek za gnetenje (J) © 22 23 Me{alnik (Q – U) ® Pomembno: • Primeren je za gnetenje testa za kruh in za me{anje teko~ega testa in zmesi za torte. - Namestite posodo na motorno enoto (sl. 2) in priklju~ite nastavek za gnetenje na pogonsko os (sl. 22). - Vstavite `ivila v posodo (sl. 23) in na
 • Страница 136 из 173
  29 - Odstranite pokrov z navojem (P) (sl. 29). - Namestite vr~ me{alnika na prilegajo~o odprtino in ga zavrtite v smeri pu{~ice, dokler ni ~vrsto pritrjen (sl. 30). 34 30 Opozorilo: Ne uporabite prevelike sile, ko dr`ite ro~aj in su~ete vr~. - Pritisnite pokrov na svoje mesto (sl. 31). - Vstavite
 • Страница 137 из 173
  ^i{~enje 39 • Pred ~i{~enjem motorne enote morate vedno izklopiti aparat iz omre`ja. • Motorno enoto lahko o~istite z vla`no krpo. Ne potapljajte motorne enote v vodo in je tudi ne izpirajte. • Dele, ki so pri{li v stik s hrano, morate takoj po vsaki uporabi umiti z vro~o vodo in dodanim ~istilnim
 • Страница 138 из 173
  Sestavine Maksimalna koli~ina Nastavitev hitrosti 500 g 2/M 500 ml mleka 2 ® Kruhove drobtine - sekljanje 100 g 2 £ Krema za testo (creme au beurre) 300 g 2 £ Sir (Parmezan) - ribanje 200 g 2 Sir (Gauda) - ribanje 200 g ^okolada - sekljanje 200 g Testo (za kola~e, pite in cmoke) - gnetenje 300 g
 • Страница 139 из 173
  Sestavine Maksimalna koli~ina Nastavitev hitrosti Priklju~ek Postopek Primerno za naslednje namene Isti postopek kot pri testu za kruh. Gnetite testo pribl. 1 minuto. Pizze, pite, kola~i Biskvit Testo (za pizzo) - gnetenje 700 g moke 2 £/© Testo (kva{eno) - gnetenje 500 g moke 2 © Najprej zme{ajte
 • Страница 140 из 173
  Sestavine Maksimalna koli~ina Nastavitev hitrosti Priklju~ek Postopek Primerno za naslednje namene Zmes - stepanje 3 jajca 1/2 © Sestavine morajo imeti sobno temperaturo. Stepajte zmes jajc in sladkorja z najve~jo hitrostjo, dokler se nestrdi. Nato dodajte presejano moko. Pazljivo nadaljujte s
 • Страница 141 из 173
  Rezervni deli Naslednji nastavki oz. priklju~ki so standardni: - Posoda (B) - Pokrov (C) - Rezilo £ (G) - Plošča rezanje/ribanje ≠(H) - Plošča za emulgiranje S(I) - Nastavki za gnetenje © (J) - Dvojno potiskalo (M) - Me{alnik (Q – U) Dobavljivi pa so tudi naslednji dodatni nastavki oz. priklju~ki:
 • Страница 142 из 173
  Ali z delovanjem aparata niste zadovoljni? V tem primeru poglejte naslednjo tabelo in odgovarjajo~e poglavje v navodilih! Problem: Mo`na re{itev: Vklop ne deluje Zavrtite posodo in/ali vr~ v ozna~eni smeri do konca (dokler ne zasli{ite »klik«).Pu{~ice na posodi in na aparatu ter na posodi in
 • Страница 143 из 173
  Q 1 Український Загальний опис (мал. 1) A B C D R M S L G E F G H I J K L M N E T J C D U HH O P B P I I KK N Q R S T U F A O 143 Блок електродвигуна Чаша приладу Кришка чашi приладу Ребро кришки (фiксує та звiльняє вмонтований запобiжний пристрiй) Виступ кришки (закриває отвiр у ручцi) Вмонтований
 • Страница 144 из 173
  Автоматичний вимикач з поверненням у вихiдне положення Увага! Перед початком користування приладом прочитайте цi iнструкцiї! • Перед користуванням приладом прочитайте цю iнструкцiю, користуючись iлюстрацiями. • Перед кожним користуванням знiмайте з металевого ножа захисний ковпачок. • Обережно
 • Страница 145 из 173
  1 2 CLICK Горловина для продуктiв (L) та товкачик (M) Встановлення чашi приладу (В) (мал. 2) - Поставте чашу на кухонний комбайн так, як зображено (1); - Повернiть ручку у напрямi стрiлки до упору; ви маєте почути «Клац!» (2) 7 2 Встановлення кришки (С) 3 - Поставте кришку так, як зображено на мал.
 • Страница 146 из 173
  • Застосування/ рецепти, якi наведено у таблицi, будуть готовi через 10-60 сек. Як користуватись приладом 10 11 12 Звернiть увагу: Прилад працюватиме тiльки тодi, коли: • Рiзьбовий ковпачок (P) або мiксер (Q - U) правильно встановлено на моторний блок (А) та • Чашу (В) та приладдя (кришку (С), прес
 • Страница 147 из 173
  Диск для емульсування (I) S Диск для нарізання та подрібнення (Н) ≠ 13 14 CLICK 15 16 Будьте обережнi:Леза шаткiвницi дуже гострi! З цiєї причини завжди тримайте диск за пластикову деталь у центрi. 17 • Встановiть чашу приладу на блок електродвигуна (мал. 2). • Встановiть диск-шаткiвницю або
 • Страница 148 из 173
  Пристрiй для перемiшування тiста (J) © 22 23 Мiксер ® (Q - U) • Пристрiй для перемiшування тiста може використовуватися для вимiшування тiста для хлiба i для приготування бездрiжджового тiста та сумiшей для тортiв. - Поставте чашу на блок електродвигуна (мал. 2), пiсля чого поставте пристрiй для
 • Страница 149 из 173
  2 29 1 1 30 2 надiйно! - Видалiть рiзьбовий ковпачок (P) (мал. 29). - Встановiть чашу мiксера на отвiр для її встановлення i повернiть у напрямку стрiлки до надiйної фiксацiї (мал. 30). Увага: не докладайте надмiрних зусиль до ручки чашi мiксера. - Поставте кришку та натиснiть, встановлюючи її на
 • Страница 150 из 173
  Чищення 39 • Перед чищенням корпусу електродвигуна завжди виймайте штепсель шнура живлення з розетки електромережi. • Блок електродвигуна можна чистити вологою тканиною. Нiколи не занурюйте його у воду. Нiколи не лийте на нього воду. • Одразу ж пiсля користування вимийте деталi, що контактували з
 • Страница 151 из 173
  Інгредiєнти Макс. Положення Приладдя кiлькiсть перемикача Процедура Застосування Порiзати фрукти/ овочi на шматки, що проходять у горловину. Наповнiть горловину шматочками та потрiть їх, м`яко продавлюючи товкачиком Салати, сирi овочi ® Спочатку налийте у мiксер молоко, а потiм додайте сухi
 • Страница 152 из 173
  Інгредiєнти Макс. Положення Приладдя кiлькiсть перемикача 2 © 2 £/© 500 г борошна 2 © 500 г борошна 2 £ 1-2 S Тiсто (хлiб) – розмiшування 700 г борошна Тiсто (пiцца) – розмiшування 700 г борошна Дрiжджове тiсто – розмiшування Тiсто (пiсочне) – розмiшування Яєчнi бiлки – збивання Фрукти (наприклад,
 • Страница 153 из 173
  Інгредiєнти Макс. Положення Приладдя кiлькiсть перемикача Процедура Застосування М`ясо, риба, птиця — пiсна яловичина — (з шарами жиру) 500 г 400 г 2/M 2/M £ £ Спочатку видалiть сухожилля, кiстки, рибнi кiстки включно. Порiжте м`ясо/ рибу на кубики розмiром 3 см. Для бiльш грубих результатiв
 • Страница 154 из 173
  Частини Може постачатися також наступне додаткове приладдя: Стандартним приладдям є наступне: - Чаша приладу (В) - Кришка (С) - Металевий нiж £ (G) - Диск для нарізання та подрібнення≠(Н) - Диск для емульсування S (І) - Пристрiй для розмiшування © (J) - Подвiйний товкачик (M) - Мiксер (Q-U) - Диск
 • Страница 155 из 173
  Ви не задоволенi тим, як працює прилад? Якщо прилад працює не так, як ви сподiвалися, звернiться до наведеної нижче таблицi i прочитайте вiдповiднi роздiли iнструкцiї з користування. Проблема Можливе рiшення Вимикач не працює Повернiть чашу приладу та/ чи кришку у вказаному напрямi (має почутися
 • Страница 156 из 173
  Q 1 Descriere generală (fig. 1) Româniă A B C D R M S L G E F G H I J K L M N E T J C D U HH O B P P I I Blender accesorii ® Q Dispozitiv de închidere R Capac S Vasul blender-ului T Garnitură de cauciuc U Unitatea cuţitului KK N Unitatea motorului Vas Capacul vasului Ştiftul capacului (activează şi
 • Страница 157 из 173
  Sistem automat de închidere Important Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni înainte de utilizare. • Citiţi instrucţiunile şi urmăriţi ilustraţiile înainte de prima utilizare. • Scoateţi întotdeauna capacul protector înainte de fiecare utilizare. • Aveţi grijă când umblaţi cu cuţitul
 • Страница 158 из 173
  Poziţionarea vasului (B) (fig. 2) 1 2 CLICK Dispozitivul de alimentare (L) şi dispozitivul de împingere (M) - Aşezaţi vasul pe aparat după cum este prezentat în imagine (1). - Răsuciţi mânerul în direcţia săgeţii până ce vasul nu mai poate fi rotit şi auziţi un “clic” (2). 7 2 Poziţionarea
 • Страница 159 из 173
  Sugestii • Nu tocaţi bucăţi mari cu cuţitul; înainte de a le introduce în aparat tăiaţi ingredientele în bucăţi de aprox. 3 cm. • Aparatul toacă foarte repede; nu îl lăsaţi să meargă prea mult timp, chiar şi atunci când folosiţi poziţia impuls (M), pentru a evita tocarea prea măruntă a
 • Страница 160 из 173
  Disc feliere/radere (H) 13 14 CLICK 15 16 ≠ Disc de emulsionare (I) Atenţie: marginile discurilor sunt foarte ascuţite! Fixaţi componentele din plastic doar în mijlocul discului. 17 - Poziţionaţi vasul pe unitatea motorului (fig. 2). - Poziţionaţi discul pentru tăiere în felii şi discurile pentru
 • Страница 161 из 173
  Accesoriul de frământare (J) © 22 23 Blender (Q - U) ® • Accesoriul de frământare poate fi folosit pentru a frământa aluat de pâine, de prăjituri sau creme. Important: - Introduceţi vasul în unitatea motorului (fig. 2) şi poziţionaţi accesoriul de frământare în motorul de transmisie (fig. 22). -
 • Страница 162 из 173
  2 29 1 1 30 2 o ataşa de vasul blender-ului (S) (fig. 28). Asiguraţi-vă că este bine fixată! - Scoateţi capacul de înşurubare (P) (fig. 29). - Montaţi vasul blender-ului pe orificiul de legătură şi răsuciţi-l în direcţia săgeţii până ce este bine fixat (fig. 30). 34 Atenţie: nu exercitaţi o
 • Страница 163 из 173
  Curăţare 39 • Întotdeauna scoateţi cablul din priză înainte de a curăţa unitatea motorului. • Unitatea motorului poate fi ştearsă cu o cârpă umedă. Nu introduceţi niciodată unitatea motorului în apă. Nici nu o clătiţi. • Spălaţi componentele care au venit în contact cu ingredientele, cu apă călduţă
 • Страница 164 из 173
  Ingrediente Cantitate maximă Viteza Accesorii selectată Procedură Aplicaţii Tăiaţi fructele/legumele în bucăţi pentru a le putea introduce în dispozitivul de alimentare. Umpleţi dispozitivul de alimentare cu ingredientele tăiate şi radeţi-le în timp ce le apăsaţi cu dispozitivul de împingere.
 • Страница 165 из 173
  Ingrediente Cantitate maximă Viteza Accesorii selectată Procedură Aplicaţii Aceeaşi procedură ca şi pentru aluatul de pâine. Frământaţi aluatul timp de aprox. 1 minut. Pizza, tarte. Aluat (pizza) - frământat 700 gr făină 2 £/© Aluat (drojdie) - frământat 500 gr făină 2 © Mai întâi mixaţi laptele
 • Страница 166 из 173
  Ingrediente Cantitate maximă Viteza Accesorii selectată Milkshake - amestecare 250 ml lapte 2 ® Cocă (biscuiţi) - bătută 3 ouă 1/2 © Cocă (prăjituri) - mixare 4 ouă 2 Nuci - tocate 250 gr Ceapă - tocată Procedură Aplicaţii Omogenizaţi fructele (de ex. banane, căpşuni) cu zahărul şi sucul de lămâie.
 • Страница 167 из 173
  Componente Următoarele componente sunt accesorii standard: - Vas (B) - Capac (C) - Cuţit £ (G) - Disc feliere/radere≠ (H) - Disc de emulsionareS(I) - Accesoriu de frământare © (J) - Dispozitiv de împingere dublu (M) - Blender (Q-U) Următoarele accesorii sunt disponibile: - Disc pentru ras cartofi
 • Страница 168 из 173
  Nu sunteţi satisfăcut de modul în care funcţionează aparatul? Dacă aparatul nu funcţionează corespunzător consultaţi tabelul de mai jos şi citiţi secţiunile respective din pliant. Problemă: Comutatorul nu funcţionează Posibilă soluţie: Răsuciţi vasul şi/sau capacul în direcţia indicată cât mai mult
 • Страница 169 из 173
  169
 • Страница 170 из 173
  170
 • Страница 171 из 173
  171
 • Страница 172 из 173
  u www.philips.com 4203 064 13691
 • Страница 173 из 173