Инструкция для PHILIPS HR7772/00

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

HR7772,HR7771

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Оглавление инструкции

Document Outline

 • English
  • Introduction
  • General description (Fig. 1)
  • Important
   • General
    • Danger
    • Warning
    • Caution
   • Electromagnetic fields (EMF)
   • Safety lock
    • Built-in safety lock
  • Before first use
  • Using the appliance
   • General
   • Food processor
    • Feeding tube and pusher
   •  Blade unit
    • Tips
   • Kneading accessory
   • Slicing/shredding disc
    • Tips
   • Emulsifying disc (HR7771 only)
    • Tips
   • Balloon beater (HR7772 only)
    • Tips
   • Blender
 • Български
  • Увод
  • Общо описание (фиг. 1)
  • Важно
   • Общи положения
    • Опасност
    • Предупреждение
    • Внимание
   • Електромагнитни излъчвания (EMF)
   • Защитна блокировка
    • Вградена защитна блокировка
  • Преди първата употреба
  • Използване на уреда
   • Общи положения
   • Кухненски робот
    • Улей за подаване и тласкач
   •  Режещ блок
    • Полезни съвети
   • Приставка за месене
   • Диск за нарязване/настъргване
    • Полезни съвети
   • Диск за емулгиране (само за HR7771)
    • Полезни съвети
   • Балонна бъркалка (само за HR7772)
    • Полезни съвети
   • Пасатор
    • Полезни съвети
 • Čeština
  • Úvod
  • Všeobecný popis (Obr. 1)
  • Důležité
   • Obecné informace
    • Nebezpečí
    • Výstraha
    • Upozornění
   • Elektromagnetická pole (EMP)
   • Bezpečnostní pojistka
    • Vestavěný bezpečnostní vypínač
  • Před prvním použitím
  • Použití přístroje
   • Obecné informace
   • Kuchyňský robot
    • Plnicí trubice a pěchovač
   •  Nožová jednotka
    • Tipy
   • Hnětací příslušenství
   • Krájecí/strouhací kotouč
    • Tipy
   • Emulgační kotouč (pouze model HR7771)
    • Tipy
   • Šlehací metly (pouze model HR7772)
 • Eesti
  • Sissejuhatus
  • Üldkirjeldus (Jn 1)
  • Tähelepanu
   • Üldist teavet
    • Oht
    • Hoiatus
    • Ettevaatust
   • Elektromagnetväljad (EMV)
   • Ohutuslukk
    • Sisseehitatud ohutuslukk
  • Enne esmakasutamist
  • Seadme kasutamine
   • Üldist teavet
   • Köögikombain
    • Sisestamistoru ja tõukur
   •  Lõiketera
    • Vihjeid
   • Tainasegamiskonksud
   • Viilutamise/riivimise ketas
    • Vihjeid
   • Emulgeeriv ketas (ainult HR7771)
    • Vihjeid
   • Vispel (ainult mudel HR7772)
 • Hrvatski
  • Uvod
  • Opći opis (Sl. 1)
  • Važno
   • Opće informacije
    • Opasnost
    • Upozorenje
    • Oprez
   • Elektromagnetska polja (EMF)
   • Sigurnosni mehanizam
    • Ugrađeni sigurnosni mehanizam
  • Prije prvog korištenja
  • Korištenje aparata
   • Opće informacije
   • Aparat za obradu hrane
    • Otvor za umetanje i potiskivač
   •  Jedinica s rezačima
    • Savjeti
   • Dodatak za miješanje
   • Disk za sjeckanje/usitnjavanje
    • Savjeti
   • Disk za pravljenje emulzija (samo HR7771)
    • Savjeti
   • Metlica (samo HR7772)
    • Savjeti
   • Miješalica
 • Magyar
  • Bevezetés
  • Általános leírás (ábra 1)
  • Fontos!
   • Általános információ
    • Veszély
    • Figyelmeztetés
    • Figyelem
   • Elektromágneses mezők (EMF)
   • Biztonsági zár
    • Beépített biztonsági zár
  • Teendők az első használat előtt
  • A készülék használata
   • Általános információ
   • Konyhai robotgép
    • Adagolócső és betöltő
   •  Aprítókés
    • Tippek:
   • Dagasztótartozék
   • Szeletelő-/reszelőtárcsa
    • Tippek:
   • Elegyítőtárcsa (a HR7771 típusnál)
    • Tippek:
   • Tojás alakú habverő (a HR7772 típusnál)
    • Tippek:
   • Turmixgép
 • Қазақша
  • Кіріспе
  • Жалпы сипаттама (Cурет 1)
  • Маңызды
   • Жалпы
    • Қауіпті
    • Ескерту
    • Абайлаңыз
   • Электромагниттік өрістер (ЭМӨ)
   • Қауіпсіздік құлпы
    • Ішіне орнатылған қауіпсіздік құлпы
  • Алғаш пайдаланар алдында
  • Құрылғыны қолдану
   • Жалпы
   • Тағам процессоры
    • Тамақ салатын түтік және итергіш
   •  Пышақ бөлігі
    • Кеңестер
   • Шайқау қосымша қондырғылары
   • Кесу/үгіту дискісі
    • Кеңестер
   • Майдалауыш диск (тек қана HR7771)
    • Кеңестер
   • Аэростат шайқаушысы (тек қана HR7772)
    • Кеңестер
   • Араластырғыш
 • Lietuviškai
  • Įvadas
  • Bendras aprašymas (Pav. 1)
  • Svarbu
   • Bendrasis aprašas
    • Pavojus!
    • Perspėjimas
    • Įspėjimas
   • Elektromagnetiniai laukai (EML)
   • Apsauginis užraktas
    • Integruota apsauginė spynelė
  • Prieš naudodami pirmą kartą
  • Prietaiso naudojimas
   • Bendrasis aprašas
   • Virtuvės kombainas
    • Tiekimo vamzdis ir stūmiklis
   •  Pjaustymo įtaisas
    • Patarimai
   • Minkymo priedas
   • Raikymo / pjaustymo diskas
    • Patarimai
   • Plakimo diskas (tik HR7771)
    • Patarimai
   • Plaktuvėlis (tik HR7772)
 • Latviešu
  • Ievads
  • Vispārējs apraksts (Zīm. 1)
  • Svarīgi
   • Vispārīgi
    • Briesmas
    • Brīdinājums
    • Ievērībai
   • Elektromagnētiskie Lauki (EMF)
   • Drošības slēdzis
    • Iebūvēts drošības slēdzis
  • Pirms pirmās lietošanas
  • Ierīces lietošana
   • Vispārīgi
   • Virtuves kombains
    • Padevējcaurule un bīdnis
   •  Asmens
    • Padomi
   • Mīcīšanas piederumi
   • Šķēlēšanas/smalcināšanas disks
    • Padomi
   • Emulģēšanas disks (tikai HR7771 modelim)
    • Padomi
   • Putotājs (tikai HR7772 modelim)
 • Polski
  • Wprowadzenie
  • Opis ogólny (rys. 1)
  • Ważne
   • Opis ogólny
    • Niebezpieczeństwo
    • Ostrzeżenie
    • Uwaga
   • Pola elektromagnetyczne (EMF)
   • Blokada zabezpieczająca
    • Wbudowana blokada bezpieczeństwa
  • Przed pierwszym użyciem
  • Zasady używania
   • Opis ogólny
   • Robot kuchenny
    • Otwór na produkty i popychacz
   •  Część tnąca
    • Wskazówki
   • Końcówka do wyrabiania ciasta
   • Tarcza krojąco-szatkująca
    • Wskazówki
   • Tarcza emulgacyjna (tylko model HR7771)
    • Wskazówki
   • Końcówka do ubijania piany (tylko model HR7772)
 • Română
  • Introducere
  • Descriere generală (fig. 1)
  • Important
   • Informaţii generale
    • Pericol
    • Avertisment
    • Precauţie
   • Câmpuri electromagnetice (EMF)
   • Dispozitiv de siguranţă
    • Dispozitiv de siguranţă încorporat
  • Înainte de prima utilizare
  • Utilizarea aparatului
   • Informaţii generale
   • Robot de bucătărie
    • Tub de alimentare şi element de împingere
   •  Bloc tăietor
    • Sugestii
   • Accesoriu de frământare
   • Disc de feliere/radere
    • Sugestii
   • Disc de emulsifiere (numai modelul HR7771)
    • Sugestii
   • Tel în formă de balon (numai modelul HR7772)
    • Sugestii
   • Blender
    • Sugestii
 • Русский
 • Slovensky
  • Úvod
  • Opis zariadenia (Obr. 1)
  • Dôležité
   • Všeobecné informácie
    • Nebezpečenstvo
    • Varovanie
    • Výstraha
   • Elektromagnetické polia (EMF)
   • Bezpečnostný zámok
    • Zabudovaný bezpečnostný zámok
  • Pred prvým použitím
  • Použitie zariadenia
   • Všeobecné informácie
   • Kuchynský robot
    • Dávkovacia trubica s posunovačom
   •  Nástavec s čepeľami
    • Tipy
   • Nástavec na miesenie
   • Disk na krájanie/strúhanie
    • Tipy
   • Emulgačný disk (iba model HR7771)
    • Tipy
 • Slovenščina
  • Uvod
  • Splošni opis (Sl. 1)
  • Pomembno
   • Splošno
    • Nevarnost
    • Opozorilo
    • Pozor
   • Elektromagnetna polja (EMF)
   • Varnostna ključavnica
    • Vgrajena varnostna ključavnica
  • Pred prvo uporabo
  • Uporaba aparata
   • Splošno
   • Multipraktik
    • Kanal za polnjenje in potiskalo
   •  Rezilna enota
    • Nasveti
   • Nastavek za gnetenje
   • Plošča za rezanje/strganje
    • Nasveti
   • Mešalna plošča (samo HR7771)
    • Nasveti
   • Stepalnik (samo HR7772)
    • Nasveti
   • Mešalnik
 • Srpski
  • Uvod
  • Opšti opis (Sl. 1)
  • Važno
   • Opšte
    • Opasnost
    • Upozorenje
    • Oprez
   • Elektromagnetna polja (EMF)
   • Sigurnosna brava
    • Ugrađena bezbednosna brava
  • Pre prve upotrebe
  • Upotreba aparata
   • Opšte
   • Multipraktik
    • Otvor za hranu i potiskivač
   •  Jedinica sa sečivima
    • Saveti
   • Dodatak za mešenje
   • Disk za sečenje/rendanje
    • Saveti
   • Disk za mućenje (samo HR7771)
    • Saveti
   • Metlica (samo HR7772)
 • Українська
  • Вступ
  • Загальний опис (Мал. 1)
  • Важлива інформація
   • Загальна інформація
    • Небезпечно
    • Попередження
    • Увага
   • Електромагнітні поля (ЕМП)
   • Запобіжник
    • Вбудована система запобіжного блокування
  • Перед першим використанням
  • Застосування пристрою
   • Загальна інформація
   • Кухонний комбайн
    • Отвір для подачі та штовхач
   •  Ріжучий блок
    • Поради
   • Насадка для замішування тіста
   • Диск для нарізання/натирання
    • Поради
   • Диск для приготування емульсій (лише HR7771)
    • Поради
   • Об’ємний вінчик (лише HR7772)
    • Поради