Инструкция для PHILIPS MC260

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

3140 115 31821

Micro Hi-Fi System

MC260
MC270

instruckcje obs†ugi
ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÓθÁÓ‚‡ÚÂÎfl
uživatelské příručky
používateľské príručky
felhasználói útmutatók

MC260

MC270

pg01-22_MC260_22EE_Rus  20/3/04  13:33  Page 1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 23
  pg01-22_MC260_22EE_Rus 20/3/04 13:33 Page 1 Micro Hi-Fi System MC260 MC270 instruckcje obs†ugi ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÓθÁÓ‚‡ÚÂÎfl uživatelské příručky používateľské príručky felhasználói útmutatók MC260 MC270 3140 115 31821
 • Страница 2 из 23
  pg01-22_MC260_22EE_Rus 20/3/04 13:33 Page 2 MAGYARORSZÁG Minõségtanúsítás A garanciajegyen feltüntetett forgalombahozó vállalat a 2/1984. (III.10.) BkM-IpM együttes rendelet értelmében tanúsítja, hogy ezen készülék megfelel a mûszaki adatokban megadott értékeknek. Figyelem! A meghibásodott
 • Страница 3 из 23
  pg01-22_MC260_22EE_Rus 20/3/04 13:33 Page 3 % ! 2 0 ^ & CD REPEAT TUNER TAPE SHUFFLE AUX SLEEP ) 5 VOL 9 6 * DSC DBB MUTE IS NEWS/TA ( $ # @ ! 1 2 3 0 4 9 5 8 6 7 3 3140 115 31821
 • Страница 4 из 23
  pg01-22_MC260_22EE_Rus 20/3/04 13:33 Page 4 ÈESKA REPUBLIKÁ Vystraha! Tento pøístroj pracuje s laserov¥m paprskem. Pøi nesprávné manipulaci s pøístrojem (v rozporu s tímto návodem) mù¿e dojít k nebezpeènému ozáøení. Proto pøístroj za chodu neotevírejte ani nesnímejte jeho kryty. Jakoukoli opravu
 • Страница 5 из 23
  êÛÒÒÍËÈ Page 5 Polski êÛÒÒÍËÈ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 Polski - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 23 Èesky 13:33 Èesky - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 57 Slovensky 20/3/04 Slovensky - - - - - - - - - - - - - - - - - 74 Magyar pg01-22_MC260_22EE_Rus Magyar - - - - - - - -
 • Страница 6 из 23
  pg01-22_MC260_22EE_Rus 20/3/04 13:33 Page 6 ëéÑÖêÜÄçàÖ åÄÉçàíéîéç àÌÙÓχˆËfl ÔÓ Óı‡Ì ÓÍÛʇ˛˘ÂÈ Ò‰˚ ..............................................................7 èË̇‰ÎÂÊÌÓÒÚË, ÔÓÒÚ‡‚ÎflÂÏ˚ ‚ ÍÓÏÔÎÂÍÚ ......................................................7 àÌÙÓχˆËfl ÔÓ
 • Страница 7 из 23
  pg01-22_MC260_22EE_Rus 20/3/04 13:33 Page 7 чÌÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ Ú·ӂ‡ÌËflÏ ÔÓ ‡‰ËÓËÌÚÂÙÂÂ̈ËË, ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂθÌ˚Ï ‚ Ö‚ÓÔÂÈÒÍÓÏ ëÓÓ·˘ÂÒÚ‚Â. àÌÙÓχˆËfl ÔÓ Óı‡Ì ÓÍÛʇ˛˘ÂÈ Ò‰˚ ìÔ‡Íӂ͇ Ì ÒÓ‰ÂÊËÚ ËÁÎ˯ÌËı ÛÔ‡ÍÓ‚Ó˜Ì˚ı χÚÂˇÎÓ‚. å˚ ÔÓÔ˚Ú‡ÎËÒ¸ ҉·ڸ ‚Ò ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚
 • Страница 8 из 23
  pg01-22_MC260_22EE_Rus 20/3/04 13:33 Page 8 èéÑÉéíéÇäÄ êÛÒÒÍËÈ ëÓ‰ËÌÂÌËfl ̇ Á‡‰ÌÂÈ Ô‡ÌÂÎË íËÔÓ‚‡fl Ú‡·Îˈ‡ ̇ıÓ‰ËÚÒfl ̇ Á‡‰ÌÂÈ Ô‡ÌÂΠ‚‡¯ÂÈ ÒËÒÚÂÏ˚. A èËÚ‡ÌË èÂ‰ ÚÂÏ, Í‡Í ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌËÚ¸ ÒÂÚ‚ÓÈ ÔÓ‚Ó‰ ÔÂÂÏÂÌÌÓ„Ó ÚÓ͇ Í Ì‡ÒÚÂÌÌÓÈ ÓÁÂÚÍÂ, ۷‰ËÚÂÒ¸ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ‚Ò ‰Û„Ë ÒÓ‰ËÌÂÌËfl ÛÊ ‚˚ÔÓÎÌÂÌ˚.
 • Страница 9 из 23
  pg01-22_MC260_22EE_Rus 20/3/04 13:33 Page 9 ÄÌÚÂÌ̇ FM èÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌË ‰Û„Ó„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl Í ‚‡¯ÂÈ ÒËÒÚÂÏ èÓ‰ÒÓ‰ËÌËڠ΂˚Â Ë Ô‡‚˚ ‡Û‰ËÓ ‡Á˙ÂÏ˚ OUT ÚÂ΂ËÁÓ‡, ‚ˉÂÓχ„ÌËÚÓÙÓ̇, ÔÓË„˚‚‡ÚÂÎfl ·ÁÂÌ˚ı ‰ËÒÍÓ‚, ÔÓË„˚‚‡ÚÂÎfl DVD ËÎË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ‰Îfl Á‡ÔËÒË ëD Í ‡Á˙ÂÏ‡Ï AUX IN. G ÑÎfl ÎÛ˜¯Â„Ó ÔËÂχ
 • Страница 10 из 23
  pg01-22_MC260_22EE_Rus 20/3/04 13:33 Page 10 äçéèäà ìèêÄÇãÖçàü PRESET 43 ( ¡ , ™ ) ......‚˚·Ó Á‡ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌÌÓÈ ‡‰ËÓÒڇ̈ËË. PREV ¡1 / NEXT 2™ ( ¡ , ™ ) ......ÔÂÂıÓ‰ ̇ ̇˜‡ÎÓ ‰‡ÌÌÓÈ/ Ô‰˚‰Û˘ÂÈ/ ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘ÂÈ Á‚ÛÍÓ‚ÓÈ ‰ÓÓÊÍË. (à , á) ....ÔÓËÒÍ ‚ ̇Ô‡‚ÎÂÌËË ‚ÔÂ‰ ËÎË Ì‡Á‡‰ ‚ Ô‰Â·ı Á‚ÛÍÓ‚ÓÈ
 • Страница 11 из 23
  pg01-22_MC260_22EE_Rus 20/3/04 13:33 Page 11 ê„ÛÎËӂ͇ „ÓÏÍÓÒÚË Ë Á‚Û͇ 1 èÓ‚ÂÌËÚ Û˜ÍÛ VOLUME ̇ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Â ‚ ̇Ô‡‚ÎÂÌËË ÔÓÚË‚ ˜‡ÒÓ‚ÓÈ ÒÚÂÎÍË ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÛÏÂ̸¯ËÚ¸ „ÓÏÍÓÒÚ¸, ËÎË ‚ ̇Ô‡‚ÎÂÌËË ÔÓ ˜‡ÒÓ‚ÓÈ ÒÚÂÎÍË ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ Û‚Â΢ËÚ¸ „ÓÏÍÓÒÚ¸ (ËÎË Ì‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ VOL -, + ̇
 • Страница 12 из 23
  pg01-22_MC260_22EE_Rus 20/3/04 13:33 Page 12 CD êÛÒÒÍËÈ 5 ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ PLAY•PAUSE 2; (ËÎË ÍÌÓÔÍÛ 2; ̇ ‰‡Ú˜ËÍÂ) ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÔÂ‚‡Ú¸ ÔÓË„˚‚‡ÌËÂ. ÑÎfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÔÓ‰ÓÎÊËÚ¸ ÔÓË„˚‚‡ÌËÂ, ̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ PLAY•PAUSE 2; (ËÎË ÍÌÓÔÍÛ 2; ̇ ‰‡Ú˜ËÍÂ) ¢ ‡Á. ➜ ÖÒÎË ÔÓË„˚‚‡ÌË ÔÂ‚‡ÌÓ, ÚÓ ‰ËÒÔÎÂÈ
 • Страница 13 из 23
  pg01-22_MC260_22EE_Rus 20/3/04 13:33 Page 13 ê‡Á΢Ì˚ ÂÊËÏ˚ ÔÓË„˚‚‡ÌËfl: SHUFFLE Ë REPEAT 1 ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ PROGRAM ‰Îfl ÚÓ„Ó, Ç˚ ÏÓÊÂÚ ‚˚·‡Ú¸ Ë ËÁÏÂÌËÚ¸ ‡Á΢Ì˚ ÂÊËÏ˚ ÔÓË„˚‚‡ÌËfl ÔÂ‰ ̇˜‡ÎÓÏ ÔÓË„˚‚‡ÌËfl ËÎË ‚ ıӉ ÔÓË„˚‚‡ÌËfl. êÂÊËÏ˚ ÔÓË„˚‚‡ÌËfl ÏÓ„ÛÚ Ú‡ÍÊ ÍÓÏ·ËÌËÓ‚‡Ú¸Òfl Ò ÂÊËÏÓÏ
 • Страница 14 из 23
  pg01-22_MC260_22EE_Rus 20/3/04 13:33 Page 14 êÄÑàéèêàÖåçàä êÛÒÒÍËÈ 1 ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ PRESET 4 ËÎË 3 (ËÎË ÍÌÓÔÍÛ ¡ ËÎË ™ ̇ ‰‡Ú˜ËÍ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl) ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ ÌÓÏÂ ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌËfl, Ò ÍÓÚÓÓ„Ó ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸ ̇˜‡ÚÓ ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌËÂ. èËϘ‡ÌËÂ: – ÖÒÎË ÌÓÏÂ ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌËfl ÌÂ
 • Страница 15 из 23
  pg01-22_MC260_22EE_Rus 20/3/04 13:33 Page 15 ç‡ÒÚÓÈ͇ ̇ Á‡ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌÌ˚ Òڇ̈ËË 0 ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ PRESET 4 ËÎË 3 (ËÎË ÍÌÓÔÍÛ ¡ ËÎË ™ ̇ ‰‡Ú˜ËÍ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl) ‰Ó ÚÂı ÔÓ, ÔÓ͇ ÌÓÏÂ ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌËfl ÌÛÊÌÓÈ ‚‡Ï ‡‰ËÓÒڇ̈ËË Ì ÔÓfl‚ËÚÒfl ̇ ‰ËÒÔÎÂÂ. RDS (ÚÓθÍÓ ‰Îfl ÌÂÍÓÚÓ˚ı ‚ÂÒËÈ)
 • Страница 16 из 23
  pg01-22_MC260_22EE_Rus 20/3/04 13:33 Page 16 êÄÑàéèêàÖåçàä êÛÒÒÍËÈ çÓ‚ÓÒÚË RDS Ë ‰ÓÓÊÌ˚ ÒÓÓ·˘ÂÌËfl (íÄ) Ç˚ ÏÓÊÂÚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ‡‰ËÓÔËÂÏÌËÍ Ú‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, ˜ÚÓ·˚ ÔÓÒÎۯ˂‡ÌË CD ËÎË Í‡ÒÒÂÚ˚ ÔÂ˚‚‡ÎÓÒ¸ ÌÓ‚ÓÒÚflÏË Òڇ̈ËË RDS. ùÚÓ ÙÛÌ͈ËÓÌËÛÂÚ ÚÓθÍÓ ‚ ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â, ÂÒÎË ÔË Ú‡ÌÒÎflˆËË ÌÓ‚ÓÒÚÂÈ
 • Страница 17 из 23
  pg01-22_MC260_22EE_Rus 20/3/04 13:33 Page 17 åÄÉçàíéîéç êÛÒÒÍËÈ èÂpÂÍβ˜ÂÌË ÒÚÓpÓÌ Í‡ÒÒÂÚ ëÚÓpÓÌ˚ ͇ÒÒÂÚ˚ ÏÓÊÌÓ ÔÂpÂÍβ˜ËÚ¸ ‚pÛ˜ÌÛ˛ ËÎË ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË ‰Ó ËÎË ‚Ó ‚pÂÏfl ÔpÓË„p˚‚‡ÌËfl ÎÂÌÚ˚. 0 ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ SIDE A/B (‚Ó ‚pÂÏfl ÔpÓË„p˚‚‡ÌËfl ÚÓθÍÓ 2; ̇ ÔÛθÚ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔp‡‚ÎÂÌËfl). ➜ ç‡ ‰ËÒÔÎÂÂ
 • Страница 18 из 23
  pg01-22_MC260_22EE_Rus 20/3/04 13:33 Page 18 åÄÉçàíéîéç êÛÒÒÍËÈ á‡ÔËÒ¸ Ò ÒËÌıÓÌÌ˚Ï Ì‡˜‡ÎÓÏ ÔÓË„˚‚‡ÌËfl CD 1 Ç˚·ÂËÚ ËÒÚÓ˜ÌËÍ CD. 2 ÇÒÚ‡‚¸Ú CD Ë, ÔË Ê·ÌËË, Á‡ÔÓ„‡ÏÏËÛÈÚ ÌÓÏÂ‡ Á‚ÛÍÓ‚˚ı ‰ÓÓÊÂÍ. 3 ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ OPEN•CLOSE ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÓÚÍ˚Ú¸ ͇ÒÒÂÚÌÓ ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ. 4 ÇÒÚ‡‚¸Ú ÔÓ‰ıÓ‰fl˘Û˛
 • Страница 19 из 23
  pg01-22_MC260_22EE_Rus 20/3/04 13:33 Page 19 ìÒÚ‡Ìӂ͇ ÙÛÌ͈ËË TIMER ìÒÚ‡Ìӂ͇ ˜‡ÒÓ‚ 0 ìÒÚpÓÈÒÚ‚Ó ÏÓÊÌÓ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ Í‡Í ·Û‰ËθÌËÍ, Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ˜Â„Ó ÏÓÊÌÓ ‚Íβ˜‡Ú¸ ÍÓÏÔ‡ÍÚÌ˚È ‰ËÒÍ, ÎÂÌÚÛ ËÎË p‡‰ËÓ ‚ Á‡‰‡ÌÌÓ ‚pÂÏfl. 0 Ç˚ ÏÓÊÂÚ ÔÓθÁÓ‚‡Ú¸Òfl ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÏ ‚ ͇˜ÂÒÚ‚Â ·Û‰ËθÌË͇; ÔË ˝ÚÓÏ ÔÓË„˚‚‡ÚÂθ CD
 • Страница 20 из 23
  pg01-22_MC260_22EE_Rus 20/3/04 13:33 Page 20 óÄëõ/íÄâåÖê êÛÒÒÍËÈ ÇÍβ˜ÂÌËÂ Ë ‚˚Íβ˜ÂÌË ÙÛÌ͈ËË TIMER 0 Ç ÂÁÂ‚ÌÓÏ ÂÊËÏ ËÎË ‚ ıӉ ÔÓË„˚‚‡ÌËfl ̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ TIMER ON•OFF ̇ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Â Ó‰ËÌ ‡Á. ➜ ÖÒÎË Ú‡ÈÏÂ ‚Íβ˜ÂÌ, ÚÓ Ì‡ ‰ËÒÔΠÔÓ͇Á˚‚‡ÂÚÒfl ̇‰ÔËÒ¸ TIMER, ‡ ÂÒÎË ÓÌ ‚˚Íβ˜ÂÌ, ÚÓ ˝Ú‡ ̇‰ÔËÒ¸
 • Страница 21 из 23
  pg01-22_MC260_22EE_Rus 20/3/04 13:33 Page 21 óËÒÚ͇ ÍÓÔÛÒ‡ 0 ëΉÛÂÚ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ Ïfl„ÍÛ˛ ÚflÔÍÛ, Ò΄͇ ÒÏÓ˜ÂÌÌÛ˛ ‚ Ò··ÓÏ ‡ÒÚ‚Ó Ò‰ÒÚ‚‡ ‰Îfl ˜ËÒÚÍË. ç ÒΉÛÂÚ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ Ò‰ÒÚ‚‡ Ò ÒÓ‰ÂʇÌËÂÏ ‡ÎÍÓ„ÓÎfl, ÒÔËÚ‡, ‡ÏÏˇ͇ ËÎË ‡·‡ÁË‚Ó‚. óËÒÚ͇ ‰ËÒÍÓ‚ 0 ÖÒÎË ‰ËÒÍ Á‡„flÁÌËÎÒfl, Â„Ó ÒΉÛÂÚ
 • Страница 22 из 23
  pg01-22_MC260_22EE_Rus 20/3/04 13:33 Page 22 ìëíêÄçÖçàÖ çÖàëèêÄÇçéëíÖâ êÛÒÒÍËÈ èËÂÏ ‡‰ËÓÒڇ̈ËÈ èÎÓıÓ ͇˜ÂÒÚ‚Ó ÔËÂχ ‡‰ËÓ. 0 ëÎ˯ÍÓÏ Ò··˚È Ò˄̇Î, oÚ„ÛÎËÛÈÚ ‡ÌÚÂÌÌÛ ËÎË ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌËÚ ‚ÌÂ¯Ì˛˛ ‡ÌÚÂÌÌÛ ‰Îfl ÎÛ˜¯Â„Ó ÔËÂχ. 0 ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ÒÚÂÂÓÒËÒÚÂÏÛ ÓÚ‰ÂθÌÓ ÓÚ ÚÂ΂ËÁËÓÌÌÓ„Ó ‡ÔÔ‡‡Ú‡ ËÎË
 • Страница 23 из 23