Инструкция для PHILIPS MCD288

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

MCD288

DVD Micro Theatre

Käyttöoppaita

Manual do usuário

 

PÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÓθÁÓ‚‡ÚÂÎfl

Instrukcje obsługi

Uživatelské příručky

PoužívateI'ské príručky

Felhasználói útmutatók

pg001-pg024_MCD288-22-Fin-A

2006.3.10, 17:27

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 47
  MCD288 DVD Micro Theatre Käyttöoppaita Manual do usuário PÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÓθÁÓ‚‡ÚÂÎfl Instrukcje obsługi Uživatelské příručky PoužívateI'ské príručky Felhasználói útmutatók pg001-pg024_MCD288-22-Fin-A 1 2006.3.10, 17:27
 • Страница 2 из 47
  MAGYARORSZÁG ČESKA REPUBLIKÁ Minőségtanúsítás A garanciajegyen feltüntetett forgalombahozó vállalat a 2/1984. (III.10.) BkM-IpM együttes rendelet értelmében tanúsítja, hogy ezen készülék megfelel a műszaki adatokban megadott értékeknek. Vystraha! Tento přístroj pracuje s laserovým paprskem. Při
 • Страница 3 из 47
  3 pg001-pg024_MCD288-22-Fin-A 3 2006.3.10, 17:27
 • Страница 4 из 47
  ª 1 4 ™ $ ¡ £ 6 5 8 7 7 8 9 ∞ º ) 0 # @ ⁄ ! & * • ( ^ % 2 ≤ § ≥ 3 4 pg001-pg024_MCD288-22-Fin-A 4 2006.3.10, 17:27
 • Страница 5 из 47
  DK SF Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå utsættelse for stråling. Luokan 1 laserlaite Varoitus! Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle
 • Страница 6 из 47
  Language Code Inupiaq Irish Íslenska Italiano Ivrit Japanese Javanese Kalaallisut Kannada Kashmiri Kazakh Kernewek Khmer Kinyarwanda Kirghiz Komi Korean Kuanyama; Kwanyama Kurdish Lao Latina Latvian Letzeburgesch; Limburgan; Limburger Lingala Lithuanian Luxembourgish; Macedonian Malagasy Magyar
 • Страница 7 из 47
  Suomi Index Português ------------------------------------------ 46 "Dolby", "Pro Logic" and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories. ------------------------------------------- 85 Р ус с к и й E Polski êÛÒÒÍËÈ ------------------------------------------------------- 127 Česky
 • Страница 8 из 47
  ëéÑÖêÜÄçàÖ ÇıÓ‰fl˘Ë ‚ ÍÓÏÔÎÂÍÚ ÔË̇‰ÎÂÊÌÓÒÚË éëçéÇçõÖ îìçäñàà ìÒÚ‡Ìӂ͇ ò‡ 1: èÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌË „ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎÂÈ ....... 132 ò‡ 2: èÓ‰Íβ˜ÂÌË ‡ÌÚÂÌÌ˚ ......................... 132 ò‡ 3: èÓ‰Íβ˜ÂÌË ÚÂ΂ËÁÓ‡ ............. 133-135 àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ‚ıÓ‰ÌÓ„Ó „ÌÂÁ‰‡ AV OUT àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ‚ˉÂÓ-·ÎÓ͇ ò‡ 4:
 • Страница 9 из 47
  ëéÑÖêÜÄçàÖ éÔÂ‡ˆËË Ò ÏÂÌ˛ DVD Р ус с к и й éëçéÇçõÖ îìçäñàà .................................. 152 SYSTEM SETUP ........................................ 152-154 TV SYSTEM SCREEN SAVER TV TYPE PASSWORD RATING DEFAULT DIVX(R) VOD registration code LANGUAGE SETUP
 • Страница 10 из 47
  îÛÌ͈ËÓ̇θÌ˚ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË Ç‡¯‡ åËÌË-ëËÒÚÂχ DVD Ò ‰‚Ûı͇̇θÌ˚Ï ˆËÙÓ‚˚Ï ÛÒËÎËÚÂÎÂÏ Ó·ÂÒÔ˜˂‡ÂÚ Ú‡ÍÓ Ê ͇˜ÂÒÚ‚Ó Á‚Û͇, Í‡Í Ë ÔÓÎÌÓˆÂÌÌ˚ ÍËÌÓÚ‡Ú˚, Ë ÓÒ̇˘Â̇ Ò‡Ï˚ÏË ÔÂ‰ӂ˚ÏË ÙÛÌ͈ËflÏË ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ ‰Óχ¯ÌËı Ú‡ÚÓ‚. ÑÛ„Ë ÙÛÌ͈ËË ‚Íβ˜‡˛Ú: ÇÒÚÓÂÌÌ˚È ‰ÂÍÓ‰Â Dolby Digital, ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡˛˘ËÈ
 • Страница 11 из 47
  éÅôÄü àçîéêåÄñàü èÓÎÂÁÌ˚ ÒÓ‚ÂÚ˚: – ÑÎfl ‰ËÒÍÓ‚ ÒÓ Òϯ‡ÌÌ˚ÏË ÂÊËχÏË ‰Îfl ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl ·Û‰ÂÚ ‚˚·‡Ì ÚÓθÍÓ Ó‰ËÌ ÂÊËÏ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò ÙÓχÚÓÏ Á‡ÔËÒË. – ÖÒÎË ÔË ÔÓË„˚‚‡ÌËË ‰ËÒ͇ ‚ÓÁÌË͇˛Ú ÌÂÔÓ·‰ÍË, ËÁ‚ÎÂÍËÚ ‰ËÒÍ Ë ÔÓÔÓ·ÛÈÚ ‚ÓÒÔÓËÁ‚ÂÒÚË ‰Û„ÓÈ. ëËÒÚÂχ DVD Ì ·Û‰ÂÚ ‚ÓÒÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸
 • Страница 12 из 47
  ìÒÚ‡Ìӂ͇ òÌÛ‡ ˝ÎÂÍÚÓÔËÚ‡ÌËfl AUDIO IN S-VIDEO IN TV IN VIDEO IN AUDIO IN S-VIDEO IN TV IN VIDEO IN Р ус с к и й èÂ‰Ìflfl ÍÓÎÓÌ͇ (è‡‚‡fl) èÂ‰Ìflfl ÍÓÎÓÌ͇ (ょfl) FM ‡ÌÚÂÌÌ ÇÄÜçé! – íËÔ Ô‡ÌÂÎË Û͇Á‡Ì ̇ Á‡‰ÌÂÈ Ô·Ú ÒËÒÚÂÏ˚. – èÂp‰ ÔÓ‰Íβ˜ÂÌËÂÏ ÔËÚ‡˛˘Â„Ó Í‡·ÂÎfl Í Ì‡ÒÚÂÌÌÓÏÛ p‡Á˙fiÏÛ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ËÚÂ
 • Страница 13 из 47
  ìÒÚ‡Ìӂ͇ ò‡ 1: èÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌË „ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎÂÈ ò‡ 2: èÓ‰Íβ˜ÂÌË ‡ÌÚÂÌÌ˚ èÓ‰Íβ˜ËÚ ÔÓÒÚ‡‚ÎflÂÏÛ˛ ‡ÌÚÂÌÌÛ FM Í ÍÎÂÏÏ FM AERIAL. èÓÎÌÓÒÚ¸˛ ËÁ‚ÎÂÍËÚÂ Ë ÓÚ„ÛÎËÛÈÚ ÔÓÎÓÊÂÌË ‡ÌÚÂÌÌ˚ ‰Îfl ÓÔÚËχθÌÓ„Ó ÔËÂχ Ò˄̇·. Р ус с к и й 1 ê‡ÁÏÂÒÚËÚ „·‚Ì˚È ÔËÂÏÌËÍ ÔÂ‰ÌÂÈ ÒÚÓÓÌÓÈ ‚ÌËÁ ̇ Ó‚ÌÛ˛ Ë
 • Страница 14 из 47
  ìÒÚ‡Ìӂ͇ èÓ‰Íβ˜ÂÌË ÚÂ΂ËÁÓ‡ ÇÄÜçé! – ëÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ÌÂÒÍÓθÍÓ ÒÔÓÒÓ·Ó‚ ÔÓ‰Íβ˜ÂÌËfl ÒËÒÚÂÏ˚ Í ÚÂ΂ËÁÓÛ. Ç˚·ÂËÚ ̇˷ÓΠÔÓ‰ıÓ‰fl˘ËÈ ÚËÔ ÔÓ‰Íβ˜ÂÌËfl, ËÒıÓ‰fl ËÁ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚÂÈ ‚‡¯Â„Ó ÚÂ΂ËÁÓ‡. – èÓ‰Íβ˜ËÚ ÒËÒÚÂÏÛ DVD ÌÂÔÓÒ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ Í ÚÂ΂ËÁÓÛ. àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ‚ıÓ‰ÌÓ„Ó „ÌÂÁ‰‡ AV OUT AUDIO IN
 • Страница 15 из 47
  ìÒÚ‡Ìӂ͇ àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ÒÓÒÚ‡‚Ì˚ı ‚ˉÂÓ‡Á˙ÂÏÓ‚ àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ‡Á˙Âχ Scart ÇÄÜçÄü àçîéêåÄ – ÑÓÒÚËÊÂÌË ͇˜ÂÒÚ‚‡ ÔÓ„ÂÒÒË‚ÌÓÈ ‡Á‚ÂÚÍË ‚ˉÂÓËÁÓ·‡ÊÂÌËfl ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ÚÓθÍÓ ÔË ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËË Y Pb Pr, ÍÓÏ ÚÓ„Ó, Ú·ÛÂÚÒfl ÔÓ„ÂÒÒ˂̇fl ‡Á‚ÂÚ͇ TV. S-VIDEO IN TV IN VIDEO IN AUDIO IN S-VIDEO IN TV IN
 • Страница 16 из 47
  ìÒÚ‡Ìӂ͇ ò‡ 4: ê‡ÁÏ¢ÂÌË ÔËÂÏÌË͇ Ë ‰Ë̇ÏËÍÓ‚ 1 èÓÒΠÁ‡‚Â¯ÂÌËfl ‚ÒÂı ÒÓ‰ËÌÂÌËÈ Ò Á‡‰ÌÂÈ ÒÚÓÓÌ˚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ Ò˙ÂÏÌÛ˛ Í˚¯ÍÛ Ì‡ Á‡‰Ì˛˛ ˜‡ÒÚ¸ ÔËÂÏÌË͇ ‰Ó ˘ÂΘ͇ ‚Ó ËÁ·ÂʇÌË ÒϯÂÌËfl ͇·ÂÎÂÈ. ò‡ 5: èÓ‰Íβ˜ÂÌË ¯ÌÛ‡ ˝ÎÂÍÚÓÔËÚ‡ÌËfl ÇÄÜçé! – èÓÒΠÚÓ„Ó, Í‡Í ‚Ò ÒÓ‰ËÌÂÌËfl ·Û‰ÛÚ Ô‡‚ËθÌÓ ‚˚ÔÓÎÌÂÌ˚,
 • Страница 17 из 47
  ìÒÚ‡Ìӂ͇ àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ‚ˉÂÓχ„ÌËÚÓÙÓ̇ ‰Îfl á‡ÔËÒ¸ (ˆËÙÓ‚‡fl) Á‡ÔËÒË Ò ‰ËÒÍÓ‚ DVD VIDEO IN AUDIO IN L VCR R Р ус с к и й ● ëÓ‰ËÌËÚ ‡Á˙ÂÏ COAXIAL ÒËÒÚÂÏ˚ Ò ‡Á˙ÂÏÓÏ ˆËÙÓ‚Ó„Ó ‚ıÓ‰‡ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ˆËÙÓ‚ÓÈ Á‡ÔËÒË. èÂ‰ ̇˜‡ÎÓÏ ‡·ÓÚ˚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ DIGITAL OUTPUT (ñàîêéÇéâ ÇõïéÑ) ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò
 • Страница 18 из 47
  ìÒÚ‡Ìӂ͇ èÓ‰Íβ˜ÂÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ USB ËÎË Í‡Ú˚ Ô‡ÏflÚË ÇÄÜçé! – èÂ‰ ÔÓ‰Íβ˜ÂÌËÂÏ ‚ËÎÍË USB ‚˚‰‚Ë̸Ú ÔÓ‰‚ËÊÌÛ˛ ÔÂ„ÓÓ‰ÍÛ, Í‡Í ÔÓ͇Á‡ÌÓ Ì‡ ÒÚ. 3, ˜ÚÓ·˚ ÓÚÍ˚Ú¸ „ÌÂÁ‰Ó . Р ус с к и й èÓ‰Íβ˜Ë‚ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Ï‡ÒÒÓ‚ÓÈ Ô‡ÏflÚË USB Í ‚˚ÒÓÍÓ͇˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl ÏÓÊÌÓ ÒÎÛ¯‡Ú¸ ÏÛÁ˚ÍÛ,
 • Страница 19 из 47
  äÌÓÔÍË ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl äÌÓÔÍË ÛÔp‡‚ÎÂÌËfl ÒËÒÚÂÏ˚ 1 ECO POWER/STANDBY ON B – ÔÂÂÍβ˜ÂÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ̇ ÂÁÂ‚Ì˚È ÂÊËÏ/ ‚Íβ˜ÂÌËÂ. 2 iR sensor – ËÌÙ‡Í‡ÒÌ˚È ÒÂÌÒÓ ‰Îfl ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl. 3 PROGRAM – – Р ус с к и й – DVD/VCD/CD/MP3-CD/USB: ‚ıÓ‰ËÚ ‚ ÔÓ„‡ÏÏÌÓ ÏÂÌ˛ èË ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl
 • Страница 20 из 47
  äÌÓÔÍË ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl – – ‰ËÒÍÓÏ) DVD/VCD: àÒÔÓθÁÛÂÚÒfl ‰Îfl ‚˚ÁÓ‚‡ ÏÂÌ˛ ÒÓ‰ÂʇÌËfl ‰ËÒ͇ Ë ‚˚ıÓ‰‡ ËÁ Ì„Ó. VCD2.0: ‚˚Íβ˜‡ÂÚ ÂÊËÏ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËÂÏ 7 2/3 3 – – – – Tuner Ç ÂÊËÏ ‡·ÓÚ˚ Ò Ú˛ÌÂÓÏ ˝Ú‡ ÍÌÓÔ͇ ËÒÔÓθÁÛÂÚÒfl ‰Îfl ̇ÒÚÓÈÍË Ì‡ ÔËÌËχÂÏ˚È Ò˄̇Î. ̇ÊÏËÚÂ Ë Û‰ÂÊË‚‡ÈÚÂ, Á‡ÚÂÏ
 • Страница 21 из 47
  äÌÓÔÍË ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ≤ AUDIO – – VCD/DivX ÛÒڇ̇‚ÎË‚‡ÂÚ ÂÊËÏ Á‚ÛÍÓ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl ÒÚÂÂÓ, ÏÓÌÓ-Ô‡‚˚È ËÎË ÏÓÌÓ-΂˚È. DVD ‚˚·Ë‡ÂÚ flÁ˚Í Á‚ÛÍÓ‚ÓÈ ‰ÓÓÊÍË ∞ ZOOM – DVD/VCD/Picture CD: Û‚Â΢˂‡ÂÚ ËÎË ÛÏÂ̸¯‡ÂÚ Í‡ÚËÌÍÛ ËÎË ‡ÍÚË‚ÌÓ ËÁÓ·‡ÊÂÌË ̇ ÚÂνÍ‡ÌÂ. § ANGLE Р ус с к и й – ÛÒÚ‡Ìӂ͇ ‡ÍÛÒ‡
 • Страница 22 из 47
  èÓ‰„ÓÚӂ͇ Í ‡·ÓÚ ÇÄÜçé! – èÂ‰ ÚÂÏ, Í‡Í Ì‡˜‡Ú¸ ‡·ÓÚÛ ÒËÒÚÂÏ˚, ÒΉÛÂÚ ‚˚ÔÓÎÌËÚ¸ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ËÚÂθÌ˚ Ôӈ‰Û˚. ò‡ 1: ìÒÚ‡Ìӂ͇ ·‡Ú‡ÂÈ ‚ ÔÛÎ¸Ú Ñì 3 ò‡ 2: ìÒÚ‡Ìӂ͇ ˜‡ÒÓ‚ 1 èÂÂȉËÚ ‚ ÂÊËÏ ÓÊˉ‡ÌËfl. 2 Ç ÂÊËÏ ÓÊˉ‡ÌËfl ̇ÊÏËÚÂ Ë Û‰ÂÊË‚‡ÈÚ CLOCK/RDS ̇ ÒËÒÚÂÏÂ. ➜ èÓfl‚ËÚÒfl “CLOCK SET” . á‡ÚÂÏ
 • Страница 23 из 47
  èÓ‰„ÓÚӂ͇ Í ‡·ÓÚ ò‡ 3: ç‡ÒÚÓÈ͇ Ô‡‡ÏÂÚÓ‚ ‚ˉÂÓ ÇÄÜçé! – ì·Â‰ËÚÂÒ¸ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ Ò‰Â·Ì˚ ‚Ò ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ ÔÓ‰Íβ˜ÂÌËfl. (ÒÏ. ‡Á‰ÂÎ "èÓ‰Íβ˜ÂÌË – èÓ‰Íβ˜ÂÌË ÚÂ΂ËÁÓ‡") AUTO – Ç˚·ÂËÚ ˝ÚÓÚ ÂÊËÏ, ÂÒÎË ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌÌ˚È ÚÂ΂ËÁÓ fl‚ÎflÂÚÒfl ÏÛθÚËÒËÒÚÂÏÌ˚Ï. îÓÏ‡Ú ‚˚ıÓ‰‡ ·Û‰ÂÚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ó‚‡Ú¸
 • Страница 24 из 47
  èÓ‰„ÓÚӂ͇ Í ‡·ÓÚ èÓÎÂÁÌ˚È ÒÓ‚ÂÚ: Ç˚·Ë‡ÂÏ˚È ‚‡ÏË ÙÓÏ‡Ú ‰ÓÎÊÂÌ ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡Ú¸Òfl ‰ËÒÍÓÏ. Ç ÔÓÚË‚ÌÓÏ ÒÎÛ˜‡Â Á̇˜ÂÌË ԇ‡ÏÂÚ‡ TV Shape Ì ‚ÎËflÂÚ Ì‡ ‚ÓÒÔÓËÁ‚Ó‰ËÏÓ ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂ. 7 ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ "TV MODE" ̇ "P-SCAN", Á‡ÚÂÏ ‰Îfl ÔÓ‰Ú‚ÂʉÂÌËfl ̇ÊÏËÚ OK. ➜ ç‡ ÚÂνÍ‡Ì ÔÓfl‚ËÚÒfl ÏÂÌ˛ ËÌÒÚÛ͈ËÈ.
 • Страница 25 из 47
  èÓ‰„ÓÚӂ͇ Í ‡·ÓÚ 2 ç‡ÊÏËÚ SYSTEM ̇ ÔÛθÚ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ‰Îfl ‚˚ıÓ‰‡ ËÁ ÏÂÌ˛ ÒËÒÚÂÏ˚, ‡ Á‡ÚÂÏ DISC ‰Îfl ‚˚ıÓ‰‡ ËÁ ÔÓ„ÂÒÒË‚ÌÓÈ ‡Á‚ÂÚÍË. ➜ ç‡ ˝Í‡Ì ÚÂ΂ËÁÓ‡ ÓÚÓ·‡ÁËÚÒfl ‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌ˚È ˝Í‡Ì DVD „ÓÎÛ·Ó„Ó ˆ‚ÂÚ‡. èÓÎÂÁÌ˚ ÒÓ‚ÂÚ˚: – ÇÓ ‚ÂÏfl ÌÓχθÌÓ„Ó ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl ‚ ÂÊËÏÂ
 • Страница 26 из 47
  éëçéÇçõÖ îìçäñàà ÇÍβ˜ÂÌËË/‚˚Íβ˜ÂÌË ÒËÒÚÂÏ˚ ê„ÛÎËӂ͇ Á‚Û˜‡ÌËfl ● ç‡ÊÏËÚ ECO POWER/STANDBY-ON B (STANDBY B ̇ ‰‡Ú˜ËÍ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl). ➜ Ç˚‰‡fiÚÒfl “HELLO”. ëËÒÚÂχ ‚Íβ˜ËÚ ÔÓÒΉÌËÈ ‚˚·‡ÌÌ˚È ËÒÚÓ˜ÌËÍ Á‚Û͇. îÛÌ͈ËË Á‚ÛÍÓ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl DBB, DSC Ë LOUDNESS Ì ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ‚Íβ˜ÂÌ˚
 • Страница 27 из 47
  éëçéÇçõÖ îìçäñàà ÇÂÏÂÌÌÓ ÓÚÍβ˜ÂÌË Á‚Û͇ ● ç‡ÊÏËÚ MUTE ̇ ‰‡Ú˜ËÍ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl. ➜ ÇÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌË ÔÓ‰ÓÎÊËÚÒfl ·ÂÁ Á‚Û͇, ‡ ̇ ‰ËÒÔΠÔÓfl‚ËÚÒfl “MUTING”. ● ÑÎfl ‚Íβ˜ÂÌËfl ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl Á‚Û͇, Ç˚ ÏÓÊÂÚÂ: – ç‡ÊÏËÚ MUTE; – éÚ„ÛÎËÛÈÚ „ÓÏÍÓÒÚ¸. – ËÁÏÂÌËÚ¸ ËÒÚÓ˜ÌËÍ. Р ус с к и й
 • Страница 28 из 47
  éÔÂ‡ˆËË Ò ‰ËÒ͇ÏË ÇÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌË ‰ËÒÍÓ‚ 1 èÓ‰ÒÓ‰ËÌËÚ ¯ÌÛ˚ ÔËÚ‡ÌËfl DVDÔÓË„˚‚‡ÚÂÎfl Ë ÚÂ΂ËÁÓ‡ (‡ Ú‡ÍÊ β·Ó„Ó ‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌÓ„Ó ÒÚÂÂÓ ËÎË AV-ÔËÂÏÌË͇) Í ÒÂÚ‚ÓÈ ÓÁÂÚÍÂ. 2 ÇÍβ˜ËÚ ˝ÎÂÍÚÓÔËÚ‡ÌË ÚÂ΂ËÁÓ‡ Ë Á‡‰‡ÈÚ Ô‡‚ËθÌ˚È Í‡Ì‡Î (ÒÏ. ‡Á‰ÂÎ "èÓ‰Íβ˜ÂÌË – èÓ‰Íβ˜ÂÌË ÚÂ΂ËÁÓ‡"). 3
 • Страница 29 из 47
  éÔÂ‡ˆËË Ò ‰ËÒ͇ÏË èÂÂıÓ‰ Í ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÏÛ Ì‡Á‚‡Ì˲ (ÚÂÍÛ)/ ‡Á‰ÂÎÛ (DVD/VCD/CD/MP3/WMA) 1 ç‡ÊÏËÚ PRESETí/ë ‚Ó ‚ÂÏfl ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl ‰Îfl ÔÂÂıÓ‰‡ Í ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÏÛ ‡Á‰ÂÎÛ/ÚÂÍÛ. 2 ÑÎfl ÔÂÂıÓ‰‡ ÔflÏÓ Í Î˛·ÓÏÛ Ì‡Á‚‡Ì˲ (ÚÂÍÛ)/ ‡Á‰ÂÎÛ àÒÔÓθÁÛÈÚ ñËÙÓ‚Û˛ ä·‚ˇÚÛÛ (09) ‰Îfl ‚‚Ó‰‡ ÌÓÏÂ‡ ÌÛÊÌÓ„Ó ‡Á‰Â·
 • Страница 30 из 47
  éÔÂ‡ˆËË Ò ‰ËÒ͇ÏË ÑÎfl ‚˚·Ó‡ β·ËÏ˚ı ÚÂÍÓ‚/‡Á‰ÂÎÓ‚ ‰Îfl ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl ‚ Ô‰ÔÓ˜ÚËÚÂθÌÓÈ ÔÓÒΉӂ‡ÚÂθÌÓÒÚË. 1 ç‡ÊÏËÚ PROGRAM ̇ ÔÛθÚ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ‰Îfl ‚ıÓ‰‡ ‚ ÂÊËÏ ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌËfl. 2 àÒÔÓθÁÛÈÚ ˆËÙÓ‚Û˛ Í·‚ˇÚÛÛ (0-9) ‰Îfl ÔflÏÓ„Ó ‚‚Ó‰‡ ÚÂÍÓ‚ ËÎË ‡Á‰ÂÎÓ‚. 3 èÂÂÏ¢‡ÈÚÂ
 • Страница 31 из 47
  éÔÂ‡ˆËË Ò ‰ËÒ͇ÏË àÁÏÂÌÂÌË flÁ˚͇ Á‚ÛÍÓ‚Ó„Ó ÒÓÔÓ‚ÓʉÂÌËfl (‰Îfl DVD-‰ËÒ͇, Á‡ÔËÒ‡ÌÌÓ„Ó Ò ÌÂÒÍÓθÍËÏË flÁ˚͇ÏË) ● ç‡ÊËχÈÚ AUDIO ‰Îfl ‚˚·Ó‡ ‡Á΢Ì˚ı flÁ˚ÍÓ‚ Á‚ÛÍÓ‚Ó„Ó ÒÓÔÓ‚ÓʉÂÌËfl. àÁÏÂÌÂÌË ‡Û‰ËÓ͇̇· (VCD) ● ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ AUDIO, ‰Îfl ÚÓ„Ó ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ ÔÓ‰ıÓ‰fl˘Ë ‡Û‰ËÓ͇̇Î˚, Ëϲ˘ËÂÒfl ̇ ‰ËÒÍÂ
 • Страница 32 из 47
  éÔÂ‡ˆËË Ò ‰ËÒ͇ÏË Ç˚·Ó ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl ● ç‡ÊÏËÚ PRESETí/ë ‰Îfl ‚˚·Ó‡ ‰Û„Ó„Ó Ù‡È· ‚ ÚÂÍÛ˘ÂÈ Ô‡ÔÍÂ. ● ç‡ÊÏËÚ 2/3/5/4 ̇ ÔÛθÚ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ‰Îfl ‚‡˘ÂÌËfl/ÔÂ‚Ó‡˜Ë‚‡ÌËfl Ù‡ÈÎÓ‚ ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl. ● ÇÓ ‚ÂÏfl ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl ËÒÔÓθÁÛÈÚ ÍÌÓÔÍË 2/3/5/4, ‰Îfl ÚÓ„Ó ˜ÚÓ·˚ ÔÓ‚Ó‡˜Ë‚‡Ú¸ ͇ÚËÌÍÛ
 • Страница 33 из 47
  éÔÂ‡ˆËË Ò ÏÂÌ˛ DVD éëçéÇçõÖ îìçäñàà SCREEN SAVER 1 ç‡ÊÏËÚ SYSTEM MENU ‰Îfl ‚ıÓ‰‡ ‚ Setup Menu (ÏÂÌ˛ ̇ÒÚÓÂÍ). чÌ̇fl ÙÛÌ͈Ëfl ËÒÔÓθÁÛÂÚÒfl ‰Îfl ‚Íβ˜ÂÌËfl Ë ‚˚Íβ˜ÂÌËfl ˝Í‡ÌÌÓÈ Á‡ÒÚ‡‚ÍË. 2 ç‡ÊÏËÚ 2/3 ‰Îfl ‚˚·Ó‡ ̇ÒÚ‡Ë‚‡ÂÏÓÈ ÒÚ‡Ìˈ˚. 3 ç‡ÊÏËÚ 5/4 ‰Îfl ‚˚‰ÂÎÂÌËfl Ô‡‡ÏÂÚ‡. 4 ÇÓȉËÚ ‚ ÔÓ‰ÏÂÌ˛
 • Страница 34 из 47
  éÔÂ‡ˆËË Ò ÏÂÌ˛ DVD 4 Í·‚ˇÚÛ˚ (0-9) ̇ ÔÛθÚ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl. ÑÎfl ÔÓ‰Ú‚ÂʉÂÌËfl ̇ÊÏËÚ OK , ÌÓ‚˚È Ô‡Óθ ̇˜Ë̇ÂÚ ‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡Ú¸. èÓÎÂÁÌ˚ ÒÓ‚ÂÚ˚: – è‡Óθ ÔÓ ÛÏÓΘ‡Ì˲ (0000) ‚Ò„‰‡ ‡ÍÚË‚ÂÌ, ‰‡Ê ÂÒÎË Ô‡Óθ ·˚Î ËÁÏÂÌÂÌ. RATING çÂÍÓÚÓ˚Ï ‰ËÒÍ‡Ï DVD ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÔËÒ‚ÓÂÌ Ó‰ËÚÂθÒÍËÈ
 • Страница 35 из 47
  éÔÂ‡ˆËË Ò ÏÂÌ˛ DVD 2 Ç˚‰ÂÎËÚ RESTORE ̇ʇÚËÂÏ 3. 3 ÑÎfl ÔÓ‰Ú‚ÂʉÂÌËfl ‚˚·Ó‡ ̇ÊÏËÚ OK. Caution! – äÓ„‰‡ ‚Íβ˜‡ÂÚÒfl ˝Ú‡ ÙÛÌ͈Ëfl, ‚Ò ̇ÒÚÓÈÍË ·Û‰ÛÚ ‚ÓÁ‚‡˘ÂÌ˚ Í Á‡‚Ó‰ÒÍËÏ Ì‡ÒÚÓÈ͇Ï. VIDEO SETUP ç‡ÒÚÓÈ͇ VIDEO SETUP ‚Íβ˜‡ÂÚ ÒÎÂ‰Û˛˘Ë ԇ‡ÏÂÚ˚: "COMPONENT", "TV MODE", "BRIGHTNESS", "CONTRAST",
 • Страница 36 из 47
  éÔÂ‡ˆËË Ò ÏÂÌ˛ DVD BRIGHTNESS ê„ÛÎËÛÂÚ ÛÓ‚Â̸ flÍÓÒÚË. ÑˇԇÁÓÌ: 0-12. CONTRAST ➜ VSS: èÓÁ‚ÓÎflÂÚ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ Á‚ÛÍÓ‚˚ ˝ÙÙÂÍÚ˚ Ó·˙ÂÏÌÓ„Ó Á‚Û͇ ‰Îfl ÔÓË„˚‚‡ÚÂÎfl DVD. 3D PROCESSING HUE ê„ÛÎËÛÂÚ ÛÓ‚Â̸ ˆ‚ÂÚÓ‚Ó„Ó ÓÚÚÂÌ͇. ÑˇԇÁÓÌ: -6-+6. ùÚ‡ ÙÛÌ͈Ëfl ‰‡ÂÚ Ó˘Û˘ÂÌË ‚ËÚۇθÌÓ„Ó ÓÍÛʇ˛˘Â„Ó Á‚Û͇
 • Страница 37 из 47
  èËÂÏ ‡‰ËÓ Р ус с к и й ç‡ÒÚÓÈ͇ ̇ ‡‰ËÓÒڇ̈ËË 1 çÂÒÍÓθÍÓ ‡Á ̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ SOURCE ̇ ÔËÂÏÌËÍ ËÎË ÍÌÓÔÍÛ TUNER ̇ ÔÛθÚ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl, ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ ËÒÚÓ˜ÌËÍ Ú˛ÌÂ‡ FM. 2 ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ TUNING 22/33 (2/3 ̇ ‰‡Ú˜ËÍ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl) Ë ÓÚÔÛÒÚËÚ ÍÌÓÔÍÛ. ➜ ꇉËÓ
 • Страница 38 из 47
  èËÂÏ ‡‰ËÓ ç‡ÒÚÓÈ͇ ̇ Á‡ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌÌ˚ Òڇ̈ËË ● ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ PRESETí/ë ‰Ó ÚÂı ÔÓ, ÔÓ͇ ÌÓÏÂ ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌËfl ÌÛÊÌÓÈ ‚‡Ï ‡‰ËÓÒڇ̈ËË Ì ÔÓfl‚ËÚÒfl ̇ ‰ËÒÔÎÂÂ. RDS Р ус с к и й Radio Data System Ó·ÂÒÔ˜˂‡ÂÚ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ Òڇ̈ËflÏ FM Ú‡ÌÒÎËÓ‚‡Ú¸ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌÛ˛ ËÌÙÓχˆË˛. ÖÒÎË ‚˚ ÔËÌËχÂÚÂ
 • Страница 39 из 47
  Ç̯ÌË ËÒÚÓ˜ÌËÍË èÓ‰Íβ˜ÂÌË ÌÂ Í ÛÒÚÓÈÒÚ‚Û USB 1 ëÓ‰ËÌËÚ „ÌÂÁ‰Ó AUX-IN ÒËÒÚÂÏ˚ Ò „ÌÂÁ‰‡ÏË AUDIO OUT ‰Û„Ó„Ó ‡Û‰ËÓ/‚ˉÂÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ (Ú‡ÍÓ„Ó Í‡Í VCR, ÔÓË„˚‚‡ÚÂÎfl ·ÁÂÌ˚ı ‰ËÒÍÓ‚ ËÎË Í‡ÒÒÂÚÌÓ„Ó ÔÓË„˚‚‡ÚÂÎfl) Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ «Ó‰ÌÓÊËθÌÓ-‰‚ÛıÊËθÌÓ„Ó» ͇·ÂÎfl (̇ Ó‰ÌÓÏ ÍÓ̈ ÍÓÚÓÓ„Ó ËÏÂÂÚÒfl
 • Страница 40 из 47
  Ç̯ÌË ËÒÚÓ˜ÌËÍË Root Title 001 Title 002 Title 003 Album 01 Title 001 Title 002 Title 003 - ÖÒÎË Ì‡ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Â USB Ì ӷ̇ÛÊÂÌÓ ‡Û‰ËÓ Ù‡ÈÎÓ‚, ̇ ‰ËÒÔΠÔÓfl‚ÎflÂÚÒfl ÒÓÓ·˘ÂÌËÂNO TRACK. 3 î‡ÈÎ˚ Ò ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ USB ‚ÓÒÔÓËÁ‚Ó‰flÚÒfl Ú‡ÍÊÂ, Í‡Í Ë ‡Î¸·ÓÏ˚/ÚÂÍË Ì‡ CD (ÒÏ ê‡·ÓÚ‡ Ò CD/ MP3). èËϘ‡ÌËfl: – èÓ
 • Страница 41 из 47
  óÄëõ/íÄâåÖê Р ус с к и й 5 ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ SLEEP/TIMER ‰Îfl ìÒÚ‡Ìӂ͇ ˜‡ÒÓ‚ See "Preparations-Step 2: Setting the clock". ìÒÚ‡Ìӂ͇ ÙÛÌ͈ËË TIMER ● ëËÒÚÂχ ÏÓÊÂÚ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸Òfl ‚ ͇˜ÂÒÚ‚Â ·Û‰ËθÌË͇, ÔË ˝ÚÓÏ ÔÓÒΉÌËÈ ‚˚·‡ÌÌ˚È ËÒÚÓ˜ÌËÍ ‚Íβ˜‡ÂÚÒfl ‚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓ ‚ÂÏfl (Ó‰ÌÓ‡ÁÓ‚Ó ‚Íβ˜ÂÌËÂ). èÂ‰
 • Страница 42 из 47
  íÂıÌ˘ÂÒÍË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË èÓË„˚‚‡ÚÂθ DVD íËÔ Î‡ÁÂ‡ ......................... ..èÓÎÛÔÓ‚Ó‰ÌËÍÓ‚˚È ÑˇÏÂÚ ‰ËÒ͇ ..................................... 12cm / 8cm ÑÂÍÓ‰ËÓ‚‡ÌË ‚ˉÂÓÒ˄̇· MPEG-2 / MPEG-1 Äñè ‚Ë‰ÂÓÒ˄̇· ...................................... 10 Bits ëËÒÚÂχ Ò˄̇·.
 • Страница 43 из 47
  ìëíêÄçÖçàÖ çÖàëèêÄÇçéëíÖâ èêÖÑìèêÖÜÑÖçàÖ ç ÓÚÍ˚‚‡ÈÚ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó, Ú.Í. ˝ÚÓ ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í Û‰‡Û ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍËÏ ÚÓÍÓÏ! çË ‚ ÍÓÂÏ ÒÎÛ˜‡Â Ì Ô˚Ú‡ÈÚÂÒ¸ ÓÚÂÏÓÌÚËÓ‚‡Ú¸ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Ò‡ÏÓÒÚÓflÚÂθÌÓ, Ú.Í. ˝ÚÓ Î˯ËÚ ‚‡Ò „‡‡ÌÚËË. Ç ÒÎÛ˜‡Â ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚË ÔÂ‰ ÚÂÏ, Í‡Í Ó·‡ÚËÚ¸Òfl ‚ ÂÏÓÌÚÌÛ˛ χÒÚÂÒÍÛ˛,
 • Страница 44 из 47
  ìëíêÄçÖçàÖ çÖàëèêÄÇçéëíÖâ îÓÏ‡Ú Í‡‰‡ Ì ۉ‡ÂÚÒfl ËÁÏÂÌËÚ¸, ıÓÚfl Ô‡‡ÏÂÚ TV shape (îÓÏ‡Ú Í‡‰‡) ·˚Î ËÁÏÂÌÂÌ. ✔ çÂÚ Á‚Û͇, ËÎË Á‚ÛÍ ËÒ͇ÊÂÌ. ✔ ✔ åËÍÓÔÓË„˚‚‡ÚÂθDVDÌ ̇˜Ë̇ÂÚ ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌË ✔ éÚ„ÛÎËÛÈÚ „ÓÏÍÓÒÚ¸. ì·Â‰ËÚÂÒ¸ ‚ Ô‡‚ËθÌÓÒÚË ÔÓ‰Íβ˜ÂÌËfl „ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎÂÈ. ✔ á‡ÏÂÌËÚ ͇·ÂÎË
 • Страница 45 из 47
  ìëíêÄçÖçàÖ çÖàëèêÄÇçéëíÖâ èË ÔËÂÏ ‡‰ËÓÔÓ„‡ÏÏ ÔËÒÛÚÒÚ‚Û˛Ú ÒËθÌ˚ ÔÓÏÂıË. ✔ ç‡ÒÚÓÈÚ ÔËÂÏÌËÍ Ì‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÛ˛ ˜‡ÒÚÓÚÛ. ✔ èÓ‰ÒÓ‰ËÌËÚ ‡ÌÚÂÌÌ˚. ✔ ê‡ÁÎÓÊËÚ ‚Ó ‚Ò˛ ‰ÎËÌÛ ÔÓ‚Ó‰ÌÛ˛ ‡ÌÚÂÌÌÛ ✔ ✔ ✔ Р ус с к и й ✔ FM. ìÒÚ‡ÌÓ‚Ëڠ ‚ ÔÓÎÓÊÂÌË ̇˷ÓΠۂÂÂÌÌÓ„Ó ÔËÂχ Ë ÔËÍÂÔËÚÂ Í ÒÚÂÌÂ.
 • Страница 46 из 47
  îÓÏ‡Ú Í‡‰‡: ëÓÓÚÌÓ¯ÂÌË „ÓËÁÓÌڇθÌÓÈ Ë ‚ÂÚË͇θÌÓÈ ÒÚÓÓÌ ÓÚÓ·‡Ê‡ÂÏÓ„Ó ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl. äÓ˝ÙÙˈËÂÌÚ ÒÓÓÚÌÓ¯ÂÌËfl ÔÓ „ÓËÁÓÌÚ‡ÎË Ë ÔÓ ‚ÂÚË͇ÎË Ó·˚˜ÌÓ„Ó ÚÂ΂ËÁÓ‡ 4:3, Û ¯ËÓÍÓ˝Í‡ÌÌ˚ı ÚÂ΂ËÁÓÓ‚ ÓÌ ‡‚ÂÌ 16:9. AUDIO OUT ê‡Á˙ÂÏ˚ ‡Û‰ËÓ‚˚ıÓ‰‡: ê‡Á˙ÂÏ˚ ̇ Á‡‰ÌÂÈ Ô‡ÌÂÎË ÒËÒÚÂÏ˚ DVD, ÔÓÒ˚·˛˘ÂÈ
 • Страница 47 из 47