Инструкция для PHILIPS MCD395

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Käyttöopas
Manual do utilizador

 

Руководство пользователя
Instrukcja obsługi
Příručka pr o uživatele
Príručka užívateľa
Felhasználói kézikön yv

MCD395

DVD Micro Theatre

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

P001-P022_MCD395-Fin-A

4/2/10, 17:00

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 43
  DVD Micro Theatre MCD395 Register your product and get support at www.philips.com/welcome Käyttöopas Manual do utilizador Руководство пользователя Instrukcja obsługi Příručka pr o uživatele Príručka užívateľa Felhasználói kézikön yv P001-P022_MCD395-Fin-A 1 4/2/10, 17:00
 • Страница 2 из 43
  MAGYARORSZÁG ČESKA REPUBLIKÁ Minőségtanúsítás A garanciajegyen feltüntetett forgalombahozó vállalat a 2/1984. (III.10.) BkM-IpM együttes rendelet értelmében tanúsítja, hogy ezen készülék megfelel a műszaki adatokban megadott értékeknek. Vystraha! Tento přístroj pracuje s laserovým paprskem. Při
 • Страница 3 из 43
  1 # 2 3 4 5 @ ! 0 9 8 6 7 3 P001-P022_MCD395-Fin-A 3 4/2/10, 17:01
 • Страница 4 из 43
  1 4 $ ¡ 5 8 7 9 USB ) ^ 6 7 8 & @ # * 0 ! ( ™ £ % ≤ 2 3 4 P001-P022_MCD395-Fin-A 4 4/2/10, 17:01
 • Страница 5 из 43
  DK SF Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå utsættelse for stråling. Luokan 1 laserlaite Varoitus! Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle
 • Страница 6 из 43
  Language Code Inupiaq Irish Íslenska Italiano Ivrit Japanese Javanese Kalaallisut Kannada Kashmiri Kazakh Kernewek Khmer Kinyarwanda Kirghiz Komi Korean Kuanyama; Kwanyama Kurdish Lao Latina Latvian Letzeburgesch; Limburgan; Limburger Lingala Lithuanian Luxembourgish; Macedonian Malagasy Magyar
 • Страница 7 из 43
  Suomi Index Português Suomi ------------------------------------------------- 8 Português ------------------------------------------ 43 Р ус с к и й ------------------------------------------- 78 Polski êÛÒÒÍËÈ ------------------------------------------------------- 117 Česky Polski
 • Страница 8 из 43
  ëÓ‰ÂʇÌË éÔÂ‡ˆËË Ò ‰ËÒ͇ÏË îÛÌ͈ËÓ̇θÌ˚ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ......................... 119 èÓË„˚‚‡ÂÏ˚ ‰ËÒÍË .................................... 119 ÇıÓ‰fl˘Ë ‚ ÍÓÏÔÎÂÍÚ ÔË̇‰ÎÂÊÌÓÒÚË ........ 120 àÌÙÓpχˆËfl ÔÓ Óxp‡Ì Òp‰˚ ........................ 120 àÌÙÓχˆËfl ÔÓ ÛıÓ‰Û Ë ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÏÛ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ì˲
 • Страница 9 из 43
  ëÓ‰ÂʇÌË éÔÂ‡ˆËË Ò ÏÂÌ˛ DVD Р ус с к и й éëçéÇçõÖ îìçäñàà .................................. 139 SYSTEM SETUP ........................................ 139-141 TV SYSTEM SCREEN SAVER TV TYPE PASSWORD RATING DEFAULT DIVX(R) VOD registration code LANGUAGE SETUP
 • Страница 10 из 43
  éÅôÄü àçîéêåÄñàü èÓÁ‰‡‚ÎflÂÏ Ò ÔÓÍÛÔÍÓÈ Ë ÔË‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÏ ‚ ÍÎÛ·Â Philips! • å‡ÍÒËχθ̇fl ‰ÎË̇ ̇Á‚‡ÌËfl ÔÂÒÌË/‡Î¸·Óχ ÑÎfl ÔÓÎÛ˜ÂÌËfl χÍÒËχθÌÓÈ ÔÓ‰‰ÂÊÍË, Ô‰·„‡ÂÏÓÈ Philips, Á‡„ËÒÚËÛÈÚ LJ¯Â ËÁ‰ÂÎË ‚ www.philips.com/welcome. • å‡ÍÒ. ÌÓÏÂ ‡Î¸·Óχ ‡‚ÂÌ 255. • ä‡Ú‡ÎÓ„ Ò Ï‡ÍÒ. ‚ÎÓÊÂÌËÂÏ 8
 • Страница 11 из 43
  éÅôÄü àçîéêåÄñàü ÇıÓ‰fl˘Ë ‚ ÍÓÏÔÎÂÍÚ ÔË̇‰ÎÂÊÌÓÒÚË – äÓÏ·ËÌËÓ‚‡ÌÌ˚È ‚ˉÂÓ͇·Âθ (ÊÂÎÚ˚È) – èpÓ‚ÓÎӘ̇fl ‡ÌÚÂÌ̇ ‰Îfl FM – èÛÎ¸Ú ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl (Ò ·‡Ú‡ÂÈÍÓÈ) – ÅÛÍÎÂÚ Ò ËÌÒÚÛ͈ËflÏË Ë Í‡ÚÍÓ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË çË ‚ ÍÓÂÏ ÒÎÛ˜‡Â Ì Á‡Í˚‚‡ÈÚ ‚ÂÌÚËÎflˆËÓÌÌ˚ ÓÚ‚ÂÒÚËfl ●
 • Страница 12 из 43
  éÅôÄü àçîéêåÄñàü èË ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËË Ì‡Û¯ÌËÍÓ‚ Òӷ≇ÈÚ ÒÎÂ‰Û˛˘Ë Ô‡‚Ë·. ● ëÎÛ¯‡ÈÚÂ Ò ÛÏÂÂÌÌ˚Ï ÛÓ‚ÌÂÏ „ÓÏÍÓÒÚË, Ò ‡ÁÛÏÌÓÈ ÔÓ‰ÓÎÊËÚÂθÌÓÒÚ¸˛. ● ç ÛÒڇ̇‚ÎË‚‡ÈÚ ÛÓ‚Â̸ „ÓÏÍÓÒÚË, ϯ‡˛˘ËÈ ÒÎ˚¯‡Ú¸ ÓÍÛʇ˛˘Ë Á‚ÛÍË. ● Ç ÔÓÚÂ̈ˇθÌÓ ÓÔ‡ÒÌ˚ı ÒËÚÛ‡ˆËflı ÒΉÛÂÚ Òӷβ‰‡Ú¸ ÓÒÚÓÓÊÌÓÒÚ¸ ËÎË
 • Страница 13 из 43
  èÓ‰„ÓÚӂ͇ FM ‡ÌÚÂÌÌ Р ус с к и й èÂ‰Ìflfl ÍÓÎÓÌ͇ (ょfl) èÂ‰Ìflfl ÍÓÎÓÌ͇ (è‡‚‡fl) R L + – SPEAKER 4Ω òÌÛ‡ ˝ÎÂÍÚÓÔËÚ‡ÌËfl ÇÄÜçé! – íËÔ Ô‡ÌÂÎË Û͇Á‡Ì ̇ Á‡‰ÌÂÈ Ô·Ú ÒËÒÚÂÏ˚. – èÂp‰ ÔÓ‰Íβ˜ÂÌËÂÏ ÔËÚ‡˛˘Â„Ó Í‡·ÂÎfl Í Ì‡ÒÚÂÌÌÓÏÛ p‡Á˙fiÏÛ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ËÚ ‚Ò ‰pÛ„Ë ÒÓ‰ËÌÂÌËfl. – ÇËÍÓ„‰‡ Ì ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÈÚÂ
 • Страница 14 из 43
  èÓ‰„ÓÚӂ͇ ò‡ 2: èÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌË „ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎÂÈ ò‡ 3: èÓ‰Íβ˜ÂÌË ‡ÌÚÂÌÌ˚ ● éÚÓ‰‚Ë̸Ú ‡ÌÚÂÌÌÛ Ì‡ χÍÒ p‡ÒÒÚÓflÌË ÓÚ ÚÂ΂ËÁÓp‡, Á‡ÔËÒ˚‚‡˛˘Â„Ó ÛÒÚpÓÈÒÚ‚‡ Ë ‰p. ËÒÚÓ˜ÌËÍÓ‚ p‡‰Ë‡ˆËË. ÄÌÚÂÌ̇ FM 2 èÓ‰ÒÓ‰ËÌËÚ ͇·ÂÎË „ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎÂÈ Í ‡Á˙ÂÏ‡Ï SPEAKERS. è‡‚˚È „ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂθ Í ‡Á˙ÂÏÛ "R", ‡
 • Страница 15 из 43
  èÓ‰„ÓÚӂ͇ 2 ÑÎfl ÔÓÒÎۯ˂‡ÌËfl Á‚Û͇ Ò ‰‡ÌÌÓ„Ó DVD- àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌÓ„Ó ‚˚ÒÓÍÓ˜‡ÒÚÓÚÌÓ„Ó ÏÓ‰ÛÎflÚÓ‡ ÔÓË„˚‚‡ÚÂÎfl ˜ÂÂÁ ÚÂ΂ËÁÓ ÒÓ‰ËÌËÚ ‡Á˙ÂÏ˚ LINE OUT (L/R) DVD-ÔÓË„˚‚‡ÚÂÎfl Ò ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÏË ‡Á˙ÂχÏË ‡Û‰ËÓ‚ıÓ‰‡ ÚÂ΂ËÁÓ‡ (AUDIO IN) Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ‡Û‰ËÓ͇·ÂÎÂÈ (·ÂÎÓ„Ó Ë Í‡ÒÌÓ„Ó)
 • Страница 16 из 43
  èÓ‰„ÓÚӂ͇ ò‡ 5: èÓ‰Íβ˜ÂÌË ¯ÌÛ‡ ˝ÎÂÍÚÓÔËÚ‡ÌËfl ÇÄÜçé! – èÓÒΠÚÓ„Ó, Í‡Í ‚Ò ÒÓ‰ËÌÂÌËfl ·Û‰ÛÚ Ô‡‚ËθÌÓ ‚˚ÔÓÎÌÂÌ˚, ‚ÒÚ‡‚¸Ú ‚ËÎÍÛ ¯ÌÛ‡ ˝ÎÂÍÚÓÔËÚ‡ÌËfl ‚ ÒÂÚÂ‚Û˛ ÓÁÂÚÍÛ. èpËϘ‡ÌËÂ: – ÖÒÎË ‚˚ ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌflÂÚ ӷÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ Ò ‚˚ıÓ‰ÓÏ ÏÓÌÓ (Ó‰ËÌ ‚˚ıÓ‰ ‡Û‰ËÓ), ÚÓ ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌËÚÂ Â„Ó Í Î‚ÓÏÛ ‡Á˙ÂÏÛ AUX,
 • Страница 17 из 43
  äÌÓÔÍË ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl äÌÓÔÍË ÛÔp‡‚ÎÂÌËfl ÒËÒÚÂÏ˚ 1 iR sensor – 2 – – ËÌÙ‡Í‡ÒÌ˚È ÒÂÌÒÓ ‰Îfl ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl. ECO POWER/STANDBY-ON y ÔÂÂÍβ˜ÂÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ̇ ÂÁÂ‚Ì˚È ÂÊËÏ/ ‚Íβ˜ÂÌËÂ. Р ус с к и й – 4 – Ç ÂÊËÏ ÓÊˉ‡ÌËfl ̇ÊÏËÚ ÛÒÚ‡Ìӂ͇ ÙÛÌ͈ËË ˜‡ÒÓ‚. êÂÊËÏ ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl ÓÚÓ·‡Ê‡ÂÚ
 • Страница 18 из 43
  äÌÓÔÍË ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl – – – 8 – Ç ÂÊËÏ ‡·ÓÚ˚ Ò Ú˛ÌÂÓÏ ˝Ú‡ ÍÌÓÔ͇ ËÒÔÓθÁÛÂÚÒfl ‰Îfl ̇ÒÚÓÈÍË Ì‡ ÔËÌËχÂÏ˚È Ò˄̇Î. ̇ÊÏËÚÂ Ë Û‰ÂÊË‚‡ÈÚÂ, Á‡ÚÂÏ ÓÚÔÛÒÚËÚ Í·‚Ë¯Û ‰Îfl ̇˜‡Î‡ ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍÓ„Ó ÔÓËÒ͇ ‡‰ËÓ˜‡ÒÚÓÚ˚ ‚ÌËÁ/‚‚Âı. Disc ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÂÚÒ‡ÁÌÓÈÒÍÓÓÒÚ¸˛ÔÓËÒÍ‚ÔÂ‰/̇Á‡‰Ì‡‰ËÒÍÂ. Ç ÂÊËÏ ‡·ÓÚ˚ Ò
 • Страница 19 из 43
  èÓ‰„ÓÚӂ͇ Í ‡·ÓÚ ÇÄÜçé! – èÂ‰ ÚÂÏ, Í‡Í Ì‡˜‡Ú¸ ‡·ÓÚÛ ÒËÒÚÂÏ˚, ÒΉÛÂÚ ‚˚ÔÓÎÌËÚ¸ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ËÚÂθÌ˚ Ôӈ‰Û˚. ÇçàåÄçàÖ! Ç ·‡Ú‡Âflı ÒÓ‰ÂʇÚÒfl ıËÏ˘ÂÒÍË ‚¢ÂÒÚ‚‡, ÔÓ˝ÚÓÏÛ Ëı ÒΉÛÂÚ ÛÚËÎËÁËÓ‚‡Ú¸ ‰ÓÎÊÌ˚Ï Ó·‡ÁÓÏ. èÂ‰ ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËÂÏ ÔÛθڇ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ò‡ 1: 1 Ç˚Ú‡˘ËÚ Ô·ÒÚËÍÓ‚Û˛
 • Страница 20 из 43
  èÓ‰„ÓÚӂ͇ Í ‡·ÓÚ ò‡ 2: ç‡ÒÚÓÈ͇ Ô‡‡ÏÂÚÓ‚ ‚ˉÂÓ ÇÄÜçé! – ì·Â‰ËÚÂÒ¸ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ Ò‰Â·Ì˚ ‚Ò ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ ÔÓ‰Íβ˜ÂÌËfl. (ÒÏ. ‡Á‰ÂÎ "èÓ‰Íβ˜ÂÌË – èÓ‰Íβ˜ÂÌË ÚÂ΂ËÁÓ‡") AUTO – Ç˚·ÂËÚ ˝ÚÓÚ ÂÊËÏ, ÂÒÎË ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌÌ˚È ÚÂ΂ËÁÓ fl‚ÎflÂÚÒfl ÏÛθÚËÒËÒÚÂÏÌ˚Ï. îÓÏ‡Ú ‚˚ıÓ‰‡ ·Û‰ÂÚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ó‚‡Ú¸
 • Страница 21 из 43
  éÔÂ‡ˆËË Ò ‰ËÒ͇ÏË Р ус с к и й ÇÄÜçé! – чÌ̇fl ÒËÒÚÂχ Ô‰̇Á̇˜Â̇ ‰Îfl Òڇ̉‡ÚÌ˚ı ‰ËÒÍÓ‚. ëΉӂ‡ÚÂθÌÓ, Ì ËÒÔÓθÁÛÈÚ ÌË͇ÍËı ÔËÒÔÓÒÓ·ÎÂÌËÈ, Ú‡ÍËı Í‡Í ÒÚ‡·ËÎËÁËÛ˛˘Ë ÍÓθˆ‡ ‰Îfl ‰ËÒÍÓ‚, ˜ËÒÚfl˘Ë ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Ë Ú.‰., ÔÓÒÍÓθÍÛ ÓÌË ÏÓ„ÛÚ ÔË‚ÂÒÚË Í Á‡Â‰‡Ì˲ ÏÂı‡ÌËÁχ ‚‡˘ÂÌËfl ‰ËÒ͇. – ÑËÒÍË Ë
 • Страница 22 из 43
  éÔÂ‡ˆËË Ò ‰ËÒ͇ÏË èÂÂıÓ‰ Í ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÏÛ Ì‡Á‚‡Ì˲ (ÚÂÍÛ)/ ‡Á‰ÂÎÛ (DVD/VCD/CD/MP3/WMA) 1 ç‡ÊÏËÚ PRESETí/ë ‚Ó ‚ÂÏfl ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl ‰Îfl ÔÂÂıÓ‰‡ Í ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÏÛ ‡Á‰ÂÎÛ/ÚÂÍÛ. VCD/MP3/CD REP 1 – ‰Îfl ÔÓ‚ÚÓÌÓ„Ó ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl ÚÂÍÛ˘ÂÈ Á‡„ÓÎӂ͇. REP DIR (MP3) – ‰Îfl ÔÓ‚ÚÓ‡ ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl ÚÂÍÛ˘ÂÈ
 • Страница 23 из 43
  éÔÂ‡ˆËË Ò ‰ËÒ͇ÏË èÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌË ÑÎfl ‚˚·Ó‡ β·ËÏ˚ı ÚÂÍÓ‚/‡Á‰ÂÎÓ‚ ‰Îfl ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl ‚ Ô‰ÔÓ˜ÚËÚÂθÌÓÈ ÔÓÒΉӂ‡ÚÂθÌÓÒÚË. ( èËÏÂ ‰Îfl ÏÂÌ˛ ‰ËÒ͇ DVD ) èÓËÒÍ ÔÓ ‚ÂÏÂÌË Ë ÔÓ ÌÓÏÂÛ ‡Á‰Â·/ ÚÂ͇ (DVD/VCD/CD/MP3/WMA) 1 ç‡ÊËχÈÚ GOTO ÔÓ͇ Ì ÔÓfl‚ËÚÒfl ÓÍÌÓ ‰‡ÍÚËÓ‚‡ÌËfl ‚ÂÏÂÌË ËÎË
 • Страница 24 из 43
  éÔÂ‡ˆËË Ò ‰ËÒ͇ÏË ëÔˆˇθÌ˚ ÙÛÌ͈ËË ‰ËÒ͇ ÇÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌË ‰ËÒ͇ MP3/WMA èÓ͇Á ӄ·‚ÎÂÌËfl (DVD) éÒÌÓ‚Ì˚ ÙÛÌ͈ËË 1 ç‡ÊÏËÚ DISC MENU. ➜ åÂÌ˛ ‰ËÒ͇ ÔÓfl‚ÎflÂÚÒfl ̇ ˝Í‡Ì ÚÂ΂ËÁÓ‡. 2 àÒÔÓθÁÛfl ÍÌÓÔÍË 22/33/5/4 ‚˚·ÂËÚ ԇ‡ÏÂÚ ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl. 3 ç‡ÊÏËÚ Í·‚Ë¯Û OK ‰Îfl ÔÓ‰Ú‚ÂʉÂÌËfl. ● ç‡ÊËχÈÚÂ
 • Страница 25 из 43
  éÔÂ‡ˆËË Ò ‰ËÒ͇ÏË Ç˚·Ó ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl ÇÓ ‚ÂÏfl ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl ÏÓÊÌÓ ‚˚ÔÓÎÌflÚ¸ ÒÎÂ‰Û˛˘Ë ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl: ● ç‡ÊÏËÚ PRESETí/ë ‰Îfl ‚˚·Ó‡ ‰Û„Ó„Ó ÚÂ͇ ‚ ÚÂÍÛ˘ÂÏ ‡Î¸·ÓÏÂ. ● ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ 2; ‰Îfl ÔËÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍË/ ‚ÓÁÓ·ÌÓ‚ÎÂÌËfl ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl. Р ус с к и й ÇÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌË ‰ËÒ͇ Ò ËÁÓ·‡ÊÂÌËflÏË (Kodak, JPEG)
 • Страница 26 из 43
  éÔÂ‡ˆËË Ò ‰ËÒ͇ÏË ÇÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌË ‰ËÒÍÓ‚ MixedMode (̇ÔËÏÂ, ‰ËÒÍÓ‚ Ò MP3, ÙÓÚÓ Ë MPEG) ëÔˆˇθÌ˚ ÙÛÌ͈ËË ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl ‰ËÒÍÓ‚ Ò ËÁÓ·‡ÊÂÌËflÏË ç‡ ÏËÍÓÒËÒÚÂÏ DVD ÏÓÊÌÓ ‚ÓÒÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸ ‰ËÒÍË Mixed-Mode. èÓÒΠÁ‡„ÛÁÍË Ú‡ÍÓ„Ó ‰ËÒ͇ ̇ ˝Í‡Ì ÚÂ΂ËÁÓ‡ ÔÓfl‚ËÚÒfl ÏÂÌ˛ ‰‡ÌÌ˚ı ‰ËÒ͇ Ë ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË
 • Страница 27 из 43
  éÔÂ‡ˆËË Ò ‰ËÒ͇ÏË ÇÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌË ‰ËÒ͇ DivX 1 2 Р ус с к и й 3 чÌÌ˚È ÔÓË„˚‚‡ÚÂθ DVD ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡ÂÚ ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌË ÙËθÏÓ‚ ‚ ÙÓχÚ DivX, Á‡ÔËÒ‡ÌÌ˚ı ̇ ‰ËÒÍË CD-R/RW Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ‡ (ÒÏ. ÒÚ. “éÔÂ‡ˆËË Ò ÏÂÌ˛ DVDê„ËÒÚ‡ˆËÓÌÌ˚È ÍÓ‰ DivX® VOD). ÇÒÚ‡‚¸Ú ‰ËÒÍ DivX. ➜ ÇÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËÂ
 • Страница 28 из 43
  éÔÂ‡ˆËË Ò ÏÂÌ˛ DVD éëçéÇçõÖ îìçäñàà 1 ç‡ÊÏËÚ SYSTEM MENU ‰Îfl ‚ıÓ‰‡ ‚ Setup Menu (ÏÂÌ˛ ̇ÒÚÓÂÍ). 2 ç‡ÊÏËÚ 22/33 ‰Îfl ‚˚·Ó‡ ̇ÒÚ‡Ë‚‡ÂÏÓÈ ÒÚ‡Ìˈ˚. ‚˚‰ÂÎÂÌËfl ‚˚·‡ÌÌÓ„Ó ÔÛÌÍÚ‡. ➜ Ç ÒÎÛ˜‡Â ̇ÒÚÓÈÍË Á̇˜ÂÌËÈ, ̇ÊÏËÚ 3 4 ‰Îfl ËÁÏÂÌÂÌËfl Á̇˜ÂÌËÈ. 6 ç‡ÊÏËÚ Í·‚Ë¯Û OK ‰Îfl ÔÓ‰Ú‚ÂʉÂÌËfl. óÚÓ·˚
 • Страница 29 из 43
  éÔÂ‡ˆËË Ò ÏÂÌ˛ DVD èÓÎÂÁÌ˚ ÒÓ‚ÂÚ˚: – è‡Óθ ÔÓ ÛÏÓΘ‡Ì˲ (0000) ‚Ò„‰‡ ‡ÍÚË‚ÂÌ, ‰‡Ê ÂÒÎË Ô‡Óθ ·˚Î ËÁÏÂÌÂÌ. – ê‡Á¯ÂÌÓ ‰Îfl ÔÓÒÏÓÚ‡ ‰ÂÚ¸ÏË 2G – êÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl ‰Îfl ÔÓÒÏÓÚ‡ ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ ‚ÓÁ‡ÒÚ‡. RATING Р ус с к и й çÂÍÓÚÓ˚Ï ‰ËÒÍ‡Ï DVD ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÔËÒ‚ÓÂÌ Ó‰ËÚÂθÒÍËÈ ÛÓ‚Â̸, ÔËÏÂÌËÏ˚È Í
 • Страница 30 из 43
  éÔÂ‡ˆËË Ò ÏÂÌ˛ DVD ê„ËÒÚ‡ˆËÓÌÌ˚È ÍÓ‰ DivX® VOD 1 VIDEO SETUP Philips Ô‰ÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ ‚‡Ï „ËÒÚ‡ˆËÓÌÌ˚È ÍÓ‰ DivX® VOD (‚ˉÂÓ ÔÓ Ú·ӂ‡Ì˲), ÍÓÚÓ˚È ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ·‡Ú¸ ̇ÔÓÍ‡Ú Ë ÔÓÍÛÔ‡Ú¸ ‚ˉÂÓχÚÂˇÎ˚ ˜ÂÂÁ ÒÎÛÊ·Û DivX® VOD www.divx.com/vod. Ç SYSTEM SETUP ̇ÊÏËÚ 3 4 ‚˚·ÂËÚ DIVX(R) VOD. ➜
 • Страница 31 из 43
  éÔÂ‡ˆËË Ò ÏÂÌ˛ DVD DIGITAL OUT ➜ DIGITAL/OFF: Ç˚Íβ˜‡ÂÚ ˆËÙÓ‚ÓÈ ‚˚ıÓ‰. ➜ DIGITAL OUT èË ÔÓ‰Íβ˜ÂÌËË ‡Á˙Âχ DIGITAL AUDIO OUT Í ÏÌÓ„Ó͇̇θÌÓÏÛ ‰ÂÍÓ‰ÂÛ/ÔËÂÏÌËÍÛ. ➜ DIGITAL/PCM: íÓθÍÓ ÂÒÎË ÔËÂÏÌËÍ Ì ÏÓÊÂÚ ‰ÂÍÓ‰ËÓ‚‡Ú¸ ÏÌÓ„Ó͇̇θÌ˚È ‡Û‰ËÓÒ˄̇Î. DOWNMIX Р ус с к и й è‡‡ÏÂÚ˚ ÔÓÁ‚ÓÎfl˛Ú
 • Страница 32 из 43
  èËÂÏ ‡‰ËÓ Р ус с к и й USB/ ç‡ÒÚÓÈ͇ ̇ ‡‰ËÓÒڇ̈ËË 1 ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ALBUM/PRESET 4 / 3 ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ ÌÓÏÂ ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌËfl, Ò ÍÓÚÓÓ„Ó ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸ ̇˜‡ÚÓ ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌËÂ. 1 Ç˚·ÂËÚ ËÒÚÓ˜ÌËÍ TUNER. 2 ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ SOURCE ̇ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Â ËÎË 3 4 ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ TUNER ̇ ‰‡Ú˜ËÍÂ
 • Страница 33 из 43
  èËÂÏ ‡‰ËÓ 5 èÓ‚ÚÓËÚ ˜ÂÚ˚ ‚˚¯ÂÛ͇Á‡ÌÌ˚ ¯‡„‡ ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ Á‡ÌÂÒÚË ‚ Ô‡ÏflÚ¸ ÓÒڇθÌ˚ Òڇ̈ËË. ● Ç˚ ÏÓÊÂÚ ÔÂÂÔËÒ‡Ú¸ Á‡ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌÌÛ˛ ÒÚ‡ÌˆË˛ ÔÛÚÂÏ Á‡ÌÂÒÂÌËfl ̇  ÏÂÒÚÓ Òڇ̈ËË Ò ‰Û„ÓÈ ˜‡ÒÚÓÚÓÈ. ç‡ÒÚÓÈ͇ ̇ Á‡ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌÌ˚ Òڇ̈ËË ● ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ PRESETí/ë ‰Ó ÚÂı ÔÓ, ÔÓ͇ ÌÓÏÂ
 • Страница 34 из 43
  USB èÓ‰Íβ˜Ë‚ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Ï‡ÒÒÓ‚ÓÈ Ô‡ÏflÚË USB Í ‚˚ÒÓÍÓ͇˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl ÏÓÊÌÓ ÒÎÛ¯‡Ú¸ ÏÛÁ˚ÍÛ, Á‡ÔËÒ‡ÌÌÛ˛ ̇ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Â, ˜ÂÂÁ ÏÓ˘ÌÛ˛ ‡ÍÛÒÚ˘ÂÒÍÛ˛ ÒËÒÚÂÏÛ ÇÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËÂ Ò ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ χÒÒÓ‚ÓÈ Ô‡ÏflÚË USB ëÓ‚ÏÂÒÚËÏ˚ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ χÒÒÓ‚ÓÈ Ô‡ÏflÚË USB ë ‰‡ÌÌÓÈ ÒËÒÚÂÏÓÈ ‚˚ ÏÓÊÂÚÂ
 • Страница 35 из 43
  USB èËϘ‡ÌËfl: – ÖÒÎË Ù‡ÈÎ˚ MP3/WMA Ì ·˚ÎË ‚ÌÂÒÂÌ˚ ‚ ͇ÍÓÈ-ÎË·Ó ‡Î¸·ÓÏ ‰ËÒ͇, ‰Îfl ˝ÚËı Ù‡ÈÎÓ‚ ·Û‰ÂÚ ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË ÒÓÁ‰‡Ì ‡Î¸·ÓÏ “00” . – ì·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ ËÏÂ̇ åê3-Ù‡ÈÎÓ‚ Á‡Í‡Ì˜Ë‚‡˛ÚÒfl ̇ .mp3. – WMA-Ù‡ÈÎ˚ Ò DRM-Á‡˘ËÚÓÈ: ‰Îfl ÍÓÔËÓ‚‡ÌËfl/ÔÂÓ·‡ÁÓ‚‡ÌËfl CD ËÒÔÓθÁÛÈÚ Windows Media Player 10 (ËÎË
 • Страница 36 из 43
  óÄëõ/íÄâåÖê Р ус с к и й USB ìÒÚ‡Ìӂ͇ ˜‡ÒÓ‚ ÒÏ. ÒÚ. "èÓ‰„ÓÚӂ͇ Í ‡·ÓÚÂ- ò‡ 2: ìÒÚ‡Ìӂ͇ ˜‡ÒÓ‚". ìÒÚ‡Ìӂ͇ ÙÛÌ͈ËË TIMER ● ìÒÚÓÈÒÚ‚Ó ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌÓ ‚ ͇˜ÂÒÚ‚Â ·Û‰ËθÌË͇, ÍÓ„‰‡ ‚˚·‡ÌÌ˚È ËÒÚÓ˜ÌËÍ (CD ËÎË TUNER)̇˜Ë̇ÂÚ ÔÓË„˚‚‡ÌË ‚ Á‡‡Ì ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓ ‚ÂÏfl. èÂ‰ ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËÂÏ
 • Страница 37 из 43
  íÂıÌ˘ÂÒÍË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË èÓË„˚‚‡ÚÂθ USB V1.1/V2.0 ........... ç‡ ˝ÚÓÈ ÒËÒÚÂÏ ‚˚ ÏÓÊÂÚ ÔÓË„˚‚‡Ú¸ هȷÏË JPEG/MP3/ WMA äÓ΢ÂÒÚ‚Ó ‡Î¸·ÓÏÓ‚/ Ô‡ÔÓÍ .............. χÍÒËÏÛÏ 99 äÓ΢ÂÒÚ‚Ó ÚÂÍÓ‚ /Á‡„ÓÎÓ‚ÍÓ‚ .... χÍÒËÏÛÏ 500 èÓË„˚‚‡ÚÂθ DVD íËÔ Î‡ÁÂ‡ .........................
 • Страница 38 из 43
  ìëíêÄçÖçàÖ çÖàëèêÄÇçéëíÖâ èêÖÑìèêÖÜÑÖçàÖ ç ÓÚÍ˚‚‡ÈÚ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó, Ú.Í. ˝ÚÓ ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í Û‰‡Û ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍËÏ ÚÓÍÓÏ! çË ‚ ÍÓÂÏ ÒÎÛ˜‡Â Ì Ô˚Ú‡ÈÚÂÒ¸ ÓÚÂÏÓÌÚËÓ‚‡Ú¸ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Ò‡ÏÓÒÚÓflÚÂθÌÓ, Ú.Í. ˝ÚÓ Î˯ËÚ ‚‡Ò „‡‡ÌÚËË. Ç ÒÎÛ˜‡Â ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚË ÔÂ‰ ÚÂÏ, Í‡Í Ó·‡ÚËÚ¸Òfl ‚ ÂÏÓÌÚÌÛ˛ χÒÚÂÒÍÛ˛,
 • Страница 39 из 43
  ìëíêÄçÖçàÖ çÖàëèêÄÇçéëíÖâ èÓ·ÎÂχ ê¯ÂÌË üÁ˚Í ‰Îfl Á‚ÛÍÓ‚ÓÈ ‰ÓÓÊÍË ËÎË ÒÛ·ÚËÚÓ‚ Ì ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ËÁÏÂÌÂÌ ÔË ÔÓË„˚‚‡ÌËË DVD. ✔ åÌÓ„ÓflÁ˚˜Ì‡fl Á‚ÛÍÓ‚‡fl ‰ÓÓÊ͇ ËÎË ÒÛ·ÚËÚ˚ Ì Á‡ÔËÒ‡Ì˚ ̇ ‰‡ÌÌÓÏ DVD. ✔ àÁÏÂÌÂÌË flÁ˚͇ ‰Îfl Á‚ÛÍÓ‚ÓÈ ‰ÓÓÊÍË ËÎË ÒÛ·ÚËÚÓ‚ Á‡Ô¢ÂÌÓ ‰Îfl ‰‡ÌÌÓ„Ó DVD. ✔ ✔ ✔ ✔ èÎÓıÓÂ
 • Страница 40 из 43
  ìëíêÄçÖçàÖ çÖàëèêÄÇçéëíÖâ èÓ·ÎÂχ ê¯ÂÌË ✔ ç ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ ÂÊËÏ USB. çÂÒÍÓθÍÓ ‡Á ̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ SOURCE (ËÎË USB ̇ ÔÛθÚ Ñì) ‰Îfl ÔÂÂıÓ‰‡ ‚ ÂÊËÏ USB. ✔ 䇷Âθ Ì ÔÎÓÚÌÓ ÔÓ‰Íβ˜ÂÌ Í ÔÓÚÛ USB MCD395. ëÌÓ‚‡ ÔÓ‰Íβ˜ËÚ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Ë Û·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ ÓÌÓ ‚Íβ˜ÂÌÓ. ✔ ìÒÚÓÈÒÚ‚Ó Ì ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡ÂÚÒfl
 • Страница 41 из 43
  ÉÎÓÒÒ‡ËÈ Р ус с к и й îÓÏ‡Ú Í‡‰‡: ëÓÓÚÌÓ¯ÂÌË „ÓËÁÓÌڇθÌÓÈ Ë ‚ÂÚË͇θÌÓÈ ÒÚÓÓÌ ÓÚÓ·‡Ê‡ÂÏÓ„Ó ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl. äÓ˝ÙÙˈËÂÌÚ ÒÓÓÚÌÓ¯ÂÌËfl ÔÓ „ÓËÁÓÌÚ‡ÎË Ë ÔÓ ‚ÂÚË͇ÎË Ó·˚˜ÌÓ„Ó ÚÂ΂ËÁÓ‡ 4:3, Û ¯ËÓÍÓ˝Í‡ÌÌ˚ı ÚÂ΂ËÁÓÓ‚ ÓÌ ‡‚ÂÌ 16:9. AUDIO OUT ê‡Á˙ÂÏ˚ ‡Û‰ËÓ‚˚ıÓ‰‡: ê‡Á˙ÂÏ˚ ̇ Á‡‰ÌÂÈ Ô‡ÌÂÎË ÒËÒÚÂÏ˚
 • Страница 42 из 43
  Meet Philips at the Internet http://www.philips.com Suomi Português Р ус с к и й Polski Česky Slovensky MCD395 Magyar Suomi CLASS 1 LASER PRODUCT Português Polski © 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved. MCD395_UM_12_V3.0 in China Printed PageBack_MCD395-02.21 262
 • Страница 43 из 43