Инструкция для PHILIPS MCD716

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

MCD716

DVD Micro Theatre

 

Manual do utilizador 

Käyttöopas

êÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÓθÁÓ‚‡ÚÂÎfl

Instrukcja obs

Instrukcja obsługi

ugi

Uživatelsk

ivatelský manual

 manual

Návod na pou

vod na použí

žívanie

vanie

Felhaszn

Felhasználói k

i kézik

zikönyv

nyv

pg 001-023_MCD716_Fin

2010.6.23, 17:18

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 45
  MCD716 DVD Micro Theatre Register your product and get support at www.philips.com/welcome Manual do utilizador Käyttöopas êÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÓθÁÓ‚‡ÚÂÎfl obs ugi Instrukcja obsługi Uživatelsk manual ivatelský Návod na použí vanie vod pou žívanie Felhasználói k zikönyv Felhaszn i kézik nyv pg
 • Страница 2 из 45
  MAGYARORSZÁG ČESKA REPUBLIKÁ Minőségtanúsítás A garanciajegyen feltüntetett forgalombahozó vállalat a 2/1984. (III.10.) BkM-IpM együttes rendelet értelmében tanúsítja, hogy ezen készülék megfelel a műszaki adatokban megadott értékeknek. Výstraha! Tento přístroj pracuje s laserovým paprskem. Při
 • Страница 3 из 45
  HDMI (High Definition Multimedia Interface) is a digital interface that allows pure HD digital video transmission without the loss of image quality. The integrated control bus allows system control between the TV set and connected devices like a digital set top box. This product incorporates
 • Страница 4 из 45
  DK SF Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå utsættelse for stråling. Luokan 1 laserlaite Varoitus! Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle
 • Страница 5 из 45
  Suomi Index Português Suomi ------------------------------------------------- 7 Português ------------------------------------------ 46 Р ус с к и й ------------------------------------------- 85 Polski êÛÒÒÍËÈ ------------------------------------------------------- 125 Česky Polski
 • Страница 6 из 45
  ëéÑÖêÜÄçàÖ éÅôÄü àçîéêåÄñàü éëçéÇçõÖ îìçäñàà îÛÌ͈ËÓ̇θÌ˚ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ...................... 125 ÇıÓ‰fl˘Ë ‚ ÍÓÏÔÎÂÍÚ ‡ÍÒÂÒÒÛ‡˚ .................. 125 àÌÙÓpχˆËfl Ó· Óxp‡Ì Òp‰˚ ........................ 125 ìÒÚ‡Ìӂ͇ ......................................................... 125 é·ÒÎÛÊË‚‡ÌËÂ
 • Страница 7 из 45
  ëéÑÖêÜÄçàÖ éÔÂ‡ˆËË Ò ÏÂÌ˛ DVD éëçéÇçõÖ îìçäñàà .................................. 146 General Setup Page .......................................... 146 îÓÏ‡Ú ˝Í‡Ì‡ ....................................................... 146 üÁ˚Í ˝Í‡ÌÌÓ„Ó ÏÂÌ˛ ........................................... 146
 • Страница 8 из 45
  éÅôÄü àçîéêåÄñàü îÛÌ͈ËÓ̇θÌ˚ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË Ç‡¯ åËÍÓÚ‡Ú DVD Ò ‰‚Ûı͇̇θÌ˚Ï ˆËÙÓ‚˚Ï ÛÒËÎËÚÂÎÂÏ Ó·ÂÒÔ˜˂‡ÂÚ Ú‡ÍÓ Ê ͇˜ÂÒÚ‚Ó Á‚Û͇, Í‡Í Ë ÔÓÎÌÓˆÂÌÌ˚ ÍËÌÓÚ‡Ú˚, Ë ÓÒ̇˘Â̇ Ò‡Ï˚ÏË ÔÂ‰ӂ˚ÏË ÙÛÌ͈ËflÏË ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ ‰Óχ¯ÌËı ÍËÌÓÚ‡ÚÓ‚. ÑÛ„Ë ÙÛÌ͈ËË ‚Íβ˜‡˛Ú: ÇÒÚÓÂÌÌ˚È ‰ÂÍÓ‰Â Dolby Digital,
 • Страница 9 из 45
  éÅôÄü àçîéêåÄñàü ● çÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ‚·ÎËÁË ÓÁÂÚÍË ÔÂÂÏÂÌÌÓ„Ó ÚÓ͇ Ò Ó·ÂÒÔ˜ÂÌËÂÏ ë‚Ó·Ó‰ÌÓ„Ó ‰ÓÒÚÛÔ‡ Í ‚ËÎÍ ÒÂÚÂ‚Ó„Ó ¯ÌÛ‡. ● çÂθÁfl ÒÓÁ‰‡‚‡Ú¸ ÔÓÏÂıË ‚ÂÌÚËÎflˆËË, ·ÎÓÍËÛfl ‚ÂÌÚËÎflˆËÓÌÌ˚ ÓÚ‚ÂÒÚËfl Ô‰ÏÂÚ‡ÏË, ̇ÔËÏÂ, „‡ÁÂÚÓÈ, Ò͇ÚÂÚ¸˛, ¯ÚÓ‡ÏË Ë Ú.‰. é·ÒÎÛÊË‚‡ÌËÂ Р ус с к и й ●
 • Страница 10 из 45
  èÓ‰Íβ˜ÂÌËfl òÌÛ FM ‡ÌÚÂÌ̇ ÉÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂθ (Ô‡‚˚È) Р ус с к и й ÉÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂθ (΂˚È) ÇÄÜçÄü àçîéêåÄñàü! – è·ÒÚËÌ͇ Ò ‰‡ÌÌ˚ÏË ‡ÒÔÓÎÓÊÂ̇̇ Á‡‰ÌÂÈ Ô‡ÌÂÎË ÒËÒÚÂÏ˚. – èÂp‰ ÔÓ‰Íβ˜ÂÌËÂÏ ¯ÌÛ‡ ÔËÚ‡ÌËfl Í ÓÁÂÚÍ ˝ÎÂÍÚÓÒÂÚË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‚˚ÔÓÎÌËÚ¸ ‚Ò ‰pÛ„Ë ÒÓ‰ËÌÂÌËfl. – çËÍÓ„‰‡ Ì ‚˚ÔÓÎÌflÈÚÂ
 • Страница 11 из 45
  èÓ‰Íβ˜ÂÌËfl ò‡„ 2: èÓ‰Íβ˜ÂÌË „ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎÂÈ ò‡„ 4: èÓ‰Íβ˜ÂÌËÂ Í ÚÂ΂ËÁÓÛ èÓ‰ÒÓ‰ËÌËÚ ͇·ÂÎË „ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎÂÈ Í ‡Á˙ÂÏ‡Ï SPEAKERS. è‡‚˚È „ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂθ Í ‡Á˙ÂÏÛ "R", ‡ ΂˚È „ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂθ Í ‡Á˙ÂÏÛ "L", Í‡ÒÌ˚È (χÍËÓ‚‡ÌÌ˚È) ¯ÌÛ Í "+", ‡ ˜ÂÌ˚È (ÌÂχÍËÓ‚‡ÌÌ˚È) ¯ÌÛ Í "-".
 • Страница 12 из 45
  èÓ‰Íβ˜ÂÌËfl 2 1 ë ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÓÏÔÓÌÂÌÚÌ˚ı ‚ˉÂÓ͇·ÂÎÂÈ (Í‡ÒÌ˚È/ 2 1 3 1 ëÓÒÚ‡‚ÌÓÈ ‚ˉÂÓ͇·Âθ (ÊÂÎÚ˚È) ËÒÔÓθÁÛÂÚÒfl ‰Îfl ÒÓ‰ËÌÂÌËfl ‡Á˙Âχ VIDEO OUT ‚ıÓ‰Ì˚Ï ‚ˉÂÓ‡Á˙ÂÏÓÏ Ì‡ ÚÂ΂ËÁÓ (ÏÓÊÂÚ ËÏÂÚ¸ ÏÂÚÍÛ A/V In,Video In, Composite ËÎË Baseband) (͇·Âθ ‚ ÍÓÏÔÎÂÍÚ Ì ‚ıÓ‰ËÚ). 2 ÑÎfl ÔÓÒÎۯ˂‡ÌËfl
 • Страница 13 из 45
  èÓ‰Íβ˜ÂÌËfl 1 àÒÔÓθÁÛÈÚ ͇·Âθ S-Video (Ì ‚ıÓ‰ËÚ ‚ ÍÓÏÔÎÂÍÚ ÔÓÒÚ‡‚ÍË) ‰Îfl ÒÓ‰ËÌÂÌËfl ‡Á˙Âχ SVIDEO ÒËÒÚÂÏ˚ Ò ‚ıÓ‰Ì˚Ï ‡Á˙ÂÏÓÏ S-Video (ËÎË ‡Á˙ÂÏÓÏ, Ó·ÓÁ̇˜ÂÌÌ˚Ï Y/C ËÎË S-VHS) ÚÂ΂ËÁÓ‡. ò‡„ 5: èÓ‰Íβ˜ÂÌË ¯ÌÛ‡ ˝ÎÂÍÚÓÔËÚ‡ÌËfl ‡ÌÚÂÌÌ FM antenna 2 ÑÎfl ÔÓÒÎۯ˂‡ÌËfl ÚÂÎÂ͇̇ÎÓ‚ ˜ÂÂÁ ‰‡ÌÌÛ˛
 • Страница 14 из 45
  èÓ‰Íβ˜ÂÌËfl èÓÒΠÚÓ„Ó, Í‡Í ‚Ò ÒÓ‰ËÌÂÌËfl ·Û‰ÛÚ Ô‡‚ËθÌÓ ‚˚ÔÓÎÌÂÌ˚, ‚ÒÚ‡‚¸Ú ‚ËÎÍÛ ¯ÌÛ‡ ˝ÎÂÍÚÓÔËÚ‡ÌËfl ‚ ÒÂÚÂ‚Û˛ ÓÁÂÚÍÛ. çËÍÓ„‰‡ Ì ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌflÈÚÂ Ë Ì ÓÚÒÓ‰ËÌflÈÚ ͇ÍËÂ-ÎË·Ó ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ËÎË ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ˚, ÍÓ„‰‡ ˝ÎÂÍÚÓÔËÚ‡ÌË ÒËÒÚÂÏ˚ ‚Íβ˜ÂÌÓ. ÑÓÔÓÎÌËÚÂθÌÓ: ÔÓ‰Íβ˜ÂÌË ‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌÓ„Ó
 • Страница 15 из 45
  èÓ‰Íβ˜ÂÌËfl èÓ‰Íβ˜ÂÌË ‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌ˚ı ÛÒÚÓÈÒÚ‚. èÓ‰Íβ˜ÂÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ USB ËÎË Í‡Ú˚ Ô‡ÏflÚË èÓ‰Íβ˜Ë‚ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Ï‡ÒÒÓ‚ÓÈ Ô‡ÏflÚË USB Í ‚˚ÒÓÍÓ͇˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl ÏÓÊÌÓ ÒÎÛ¯‡Ú¸ ÏÛÁ˚ÍÛ, Á‡ÔËÒ‡ÌÌÛ˛ ̇ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Â, ˜ÂÂÁ ÏÓ˘ÌÛ˛ ‡ÍÛÒÚ˘ÂÒÍÛ˛ ÒËÒÚÂÏÛ. ● WesternÇÒÚ‡‚¸Ú ‡Á˙ÂÏ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡
 • Страница 16 из 45
  é·ÁÓ ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ÒËÒÚÂÏÓÈ 8 2 6 43 6 @ 1 0 DVD ÔÓË„˚‚‡ÚÂθ Ë ÛÒËÎËÚÂθ 1 ECO POWER/STANDBY-ON y – ÇÍβ˜ÂÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ËÎË ÔeÂıÓ‰ ‚ ÂÊËÏ ÓÊˉ‡ÌËfl Eco Power. ! – – 2 ÑËÒÔÎÂÈ – ÓÚÓ·‡ÊÂÌË ÚÂÍÛ˘Â„Ó ÒÓÒÚÓflÌËfl DVD ÔÓË„˚‚‡ÚÂÎfl. 3 ÉÅ – – ‰Îfl Á‡ÔÛÒ͇ Ë ÔËÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl ‰ËÒ͇.
 • Страница 17 из 45
  é·ÁÓ ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ÒËÒÚÂÏÓÈ èÛÎ¸Ú ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl 4 SOURCE – 1 STANDBY-ON y – ÇÍβ˜ÂÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ËÎË ÔeÂıÓ‰ ‚ ÂÊËÏ ÓÊˉ‡ÌËfl Eco Power. 5 ‚˚·Ó ‡Û‰ËÓËÒÚÓ˜ÌË͇ ‰Îfl: TUNER, DISC, USB or AUX. SYSTEM MENU (ÚÓθÍÓ ‚ ÂÊËÏ ‡·ÓÚ˚ Ò ‰ËÒÍÓÏ) ‰Îfl ‚˚ÁÓ‚‡ ÏÂÌ˛ ÒËÒÚÂÏ˚ Ë ‚˚ıÓ‰‡ ËÁ Ì„Ó. 2
 • Страница 18 из 45
  é·ÁÓ ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ÒËÒÚÂÏÓÈ $ MODE § RDS – – ‚˚·Ó ‡Á΢Ì˚ı ÂÊËÏÓ‚ ÔÓ‚ÚÓ‡ ÔÓ‚ÚÓ‡ ËÎË ÂÊËÏ ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ„Ó ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl ‰Îfl ‰ËÒ͇. – ‚˚·Ó flÁ˚͇ ÒÛ·ÚËÚÓ‚. ^ SLEEP/TIMER – Ç ÂÊËÏ ÓÊˉ‡ÌËfl ÛÒÚ‡Ìӂ͇ ‚ÂÏÂÌË ‰Îfl ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍÓ„Ó ‚Íβ˜ÂÌËfl ÒËÒÚÂÏ˚. – Ç ‡ÍÚË‚ÌÓÏ ÂÊËÏ ‰Îfl ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ÙÛÌ͈ËË
 • Страница 19 из 45
  èÂ‚˚ ¯‡„Ë ò‡„ 1: ìÒÚ‡Ìӂ͇ ·‡Ú‡ÂÂÍ ‚ ÔÛÎ¸Ú Ñì 3 1 2 Р ус с к и й 1 éÚÍÓÈÚ Í˚¯ÍÛ ÓÚÒÂ͇ ‰Îfl ·‡Ú‡ÂÂÍ. 2 ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ‰‚ ·‡Ú‡ÂÈÍË (ÚËÔ‡ R03 ËÎË AAA-), Òӷ≇fl ‚ÂpÌÛ˛ ÔÓÎflpÌÓÒÚ¸, Û͇Á‡ÌÌÛ˛ ̇ ‚ÌÛÚpÂÌÌÂÈ ÒÚÂÌÍ ÓÚÒÂ͇ ‰Îfl ·‡Ú‡ÂÂÍ ÒËÏ‚Ó·ÏË “+” Ë “-” 3 á‡ÍÓÈÚ Í˚¯ÍÛ. àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ÔÛθڇ Ñì
 • Страница 20 из 45
  èÂ‚˚ ¯‡„Ë ‚˚·ÂËÚ ÏÂÌ˛ VIDEO SETUP PAGE (ëÚ‡Ìˈ‡ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ‚ˉÂÓ). 7 ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ "TV MODE" ̇ "PROGRESSIVE", Á‡ÚÂÏ ‰Îfl ÔÓ‰Ú‚ÂʉÂÌËfl ̇ÊÏËÚ OK. ➜ ç‡ ÚÂνÍ‡Ì ÔÓfl‚ËÚÒfl ÏÂÌ˛ ËÌÒÚÛ͈ËÈ. 8 ÑÎfl ‚˚‰ÂÎÂÌËfl ÔÛÌÍÚ‡ 1 2 ÏÂÌ˛ ̇ÊÏËÚ ˜ÂÂÒÒÚÓ˜ÌÓÈ ‡Á‚ÂÚÍË. 1 éÚÍβ˜ËÚ ÂÊËÏ ÔÓ„ÂÒÒË‚ÌÓÈ ‡Á‚ÂÚÍË
 • Страница 21 из 45
  èÂ‚˚ ¯‡„Ë ò‡„ 3: Ç˚·Ó flÁ˚͇ Ç˚ ÏÓÊÂÚ ‚˚·‡Ú¸ flÁ˚ÍÓ‚˚ ̇ÒÚÓÈÍË, ˜ÚÓ·˚ åËÌËÒËÒÚÂχ DVD ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË ÔÂÂÍβ˜‡Î‡Ò¸ ̇ ‚˚·‡ÌÌ˚È flÁ˚Í ÔË Í‡Ê‰ÓÈ ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í ‰ËÒ͇. ÖÒÎË ‚˚·‡ÌÌ˚È flÁ˚Í ÓÚÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ Ì‡ ‰ËÒÍÂ, ‚ÏÂÒÚÓ ÌÂ„Ó ·Û‰ÂÚ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸Òfl flÁ˚Í, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚È ÔÓ ÛÏÓΘ‡Ì˲. é‰Ì‡ÍÓ flÁ˚Í ÏÂÌ˛
 • Страница 22 из 45
  éëçéÇçõÖ îìçäñàà 1 ç‡ÊÏËÚ ECO POWER/STANDBY-ONB ‰Îfl ÔÂÂÍβ˜ÂÌËfl ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ‚ ÂÊËÏ ÓÊˉ‡ÌËfl Eco Power ➜ èÓ‰Ò‚ÂÚ͇ Ë̉Ë͇ÚÓÌÓÈ Ô‡ÌÂÎË ÓÚÍβ˜ËÚÒfl. ➜ ᇄÓËÚÒfl ÒËÌËÈ Ë̉Ë͇ÚÓ Eco Power. èËϘ‡ÌËÂ: – Ç ÂÊËÏ Eco Power mode ‚˚ ÏÓÊÂÚ ̇ʇڸ CLOCK ‰Îfl ÔÂÂÍβ˜ÂÌËfl ‚ ÂÊËÏ ÓÊˉ‡ÌËfl Ë ‚Íβ˜ÂÌËfl
 • Страница 23 из 45
  éÔÂ‡ˆËË Ò ‰ËÒ͇ÏË ÇÄÜçÄü àçîéêåÄñàü! – ÇÓ ËÁ·ÂʇÌË ÔÓ‚ÂʉÂÌËfl ÔÓË„˚‚‡ÚÂÎfl Ì ̇ÊËχÈÚ ̇ ÎÓÚÓÍ ‰Îfl ‰ËÒÍÓ‚. ùÚÓ ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í ÔÓ‚ÂʉÂÌ˲ ÔÓË„˚‚‡ÚÂÎfl. – ÇÓ ËÁ·ÂʇÌË ÔÓ‚ÂʉÂÌËfl ÒËÒÚÂÏ˚ DVD Á‡Ô¢‡ÂÚÒfl ÔÂ‰‚Ë„‡Ú¸ ÔÓË„˚‚‡ÚÂθ ‚Ó ‚ÂÏfl ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl. – Ç Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ‰ËÒ͇ DVD ËÎË
 • Страница 24 из 45
  éÔÂ‡ˆËË Ò ‰ËÒ͇ÏË àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ÏÂÌ˛ ‰ËÒ͇ Ç˚·Ó ÔÛÌÍÚ‡ ÏÂÌ˛ ËÎË ÂÊËχ ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl ● àÒÔÓθÁÛÈÚ 1 2 3 4 Ë OK ËÎË ñËÙÓ‚Û˛ ä·‚ˇÚÛÛ (0-9) ̇ ÔÛθÚ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl. ➜ ÇÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌË ̇˜ÌÂÚÒfl ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË. ● àÒÔÓθÁÛÈÚÂ É . Å ÑÎfl ‚˚ıÓ‰‡ ËÁ ÂÊËχ ‚ÓÁÓ·ÌÓ‚ÎÂÌËfl ● Ç ÂÊËÏÂ
 • Страница 25 из 45
  éÔÂ‡ˆËË Ò ‰ËÒ͇ÏË êÂÊËÏ ÏÌÓ„ÓÍ‡ÚÌÓ„Ó ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl ‚˚·‡ÌÌÓ„Ó Ù‡„ÏÂÌÚ‡ (DVD/VCD/CD/MP3/ DivX/WMA) 1 ç‡ ‚˚·‡ÌÌÓÈ Ì‡˜‡Î¸ÌÓÈ ÚӘ̇͠ ÔÛθÚ Ñì 1 ç‡ÊÏËÚ PROGRAM ̇ ÔÛθÚ 2 ̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ A-B. 2 ÑÎfl ‚˚·Ó‡ ÍÓ̘ÌÓÈ ÚÓ˜ÍË Â˘Â ‡Á ̇ÊÏËÚÂ Р ус с к и й ÍÌÓÔÍÛ A-B. ➜ î‡„ÏÂÌÚ ÏÂÊ‰Û A Ë B ÏÓÊÂÚ
 • Страница 26 из 45
  éÔÂ‡ˆËË Ò ‰ËÒ͇ÏË ëÛ·ÚËÚ˚ (DVD) ● ÇÓ ‚ÂÏfl ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl, ̇ÊÏËÚ DISPLAY ‰Îfl ‚˚‚Ó‰‡ ËÌÙÓχˆËË ‰ËÒ͇ ̇ ÚÂνÍ‡Ì. DVD ➜ Title/Chapter Elapsed: ÔÓ͇Á˚‚‡ÂÚ ËÒÚÂͯ ‚ÂÏfl ÚÂÍÛ˘Â„Ó Ì‡Á‚‡ÌËfl/‡Á‰Â·. ➜ Title/Chapter Remain: ÔÓ͇Á˚‚‡ÂÚ ÓÒÚ‡‚¯ÂÂÒfl ‚ÂÏfl ÚÂÍÛ˘Â„Ó Ì‡Á‚‡ÌËfl/‡Á‰Â·. ➜ Display Off:
 • Страница 27 из 45
  éÔÂ‡ˆËË Ò ‰ËÒ͇ÏË èËϘ‡ÌËÂ: – ÇÂÏfl ˜ÚÂÌËfl ‰ËÒ͇ ÏÓÊÂÚ Ô‚˚¯‡Ú¸ 10 ÒÂÍÛ̉ ËÁ-Á‡ ÒÎÓÊÌÓÈ ÒÚÛÍÚÛ˚ ͇ڇÎÓ„Ó‚ / Ù‡ÈÎÓ‚. ëÔˆˇθÌ˚ ÙÛÌ͈ËË ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl ‰ËÒÍÓ‚ Ò ËÁÓ·‡ÊÂÌËflÏË Ç˚·Ó ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl îÛÌ͈Ëfl Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓ„Ó ÔÓÒÏÓÚ‡ (JPEG) ÇÓ ‚ÂÏfl ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl ÏÓÊÌÓ ‚˚ÔÓÎÌflÚ¸ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ
 • Страница 28 из 45
  éÔÂ‡ˆËË Ò ‰ËÒ͇ÏË 1: ÔÓ‚ÓÓÚ ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl ÔÓÚË‚ ˜‡ÒÓ‚ÓÈ ÒÚÂÎÍË. 2: ÔÓ‚ÓÓÚ ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl ÔÓ ˜‡ÒÓ‚ÓÈ ÒÚÂÎÍÂ. ● ÇÓÒÔÓθÁÛÈÚÂÒ¸ ÍÌÓÔ͇ÏË 1 2 3 4 ‰Îfl ‚˚‰ÂÎÂÌËfl ÒÚÓÍË “Prev” ËÎË “Next” Ë Ì‡ÊÏËÚ OK. àÁÏÂÌÂÌË χүڇ·‡ ͇ÚËÌÍË (JPEG) ● àÒÔÓθÁÛfl ÍÌÓÔÍË 1 2 3 4 ‰Îfl ÔÓÒÏÓÚ‡ ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl Ò ËÁÏÂÌfiÌÌ˚Ï
 • Страница 29 из 45
  éÔÂ‡ˆËË Ò ÏÂÌ˛ DVD éëçéÇçõÖ îìçäñàà îÓÏ‡Ú ˝Í‡Ì‡ 1 ç‡ÊÏËÚ SYSTEM MENU ‰Îfl ‚ıÓ‰‡ ‚ Setup Menu (ÏÂÌ˛ ̇ÒÚÓÂÍ). 2 ç‡ÊÏËÚ 1 2 ‰Îfl ‚˚·Ó‡ ̇ÒÚ‡Ë‚‡ÂÏÓÈ ÒÚ‡Ìˈ˚. 3 ç‡ÊÏËÚ 3 4 ‰Îfl ‚˚‰ÂÎÂÌËfl Ô‡‡ÏÂÚ‡. 4 ÑÎfl ‚ıÓ‰‡ ‚ ÏÂÌ˛ ̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ 2 ËÎË OK. 5 èÂÂÏ¢‡ÈÚ ÍÛÒÓ, ̇ÊËχfl 3 4 ‰Îfl Ç˚·ÂËÚ ÙÓχÚ
 • Страница 30 из 45
  éÔÂ‡ˆËË Ò ÏÂÌ˛ DVD ➜ ON: Ç ÂÊËÏ STOP, PAUSE ËÎË No DISC, ÂÒÎË Ì ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÒfl ÌË͇ÍËı ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ ‚ Ú˜ÂÌË ÔËÏÂÌÓ 3 ÏËÌÛÚ, ‚Íβ˜‡ÂÚÒfl ÂÊËÏ ÒÓı‡ÌÂÌËfl ˝Í‡Ì‡. ➜ OFF: êÂÊËÏ ÒÓı‡ÌÂÌËfl ˝Í‡Ì‡ ÓÚÍβ˜ÂÌ. DIVX(R) VOD 3D PROCESSING AUDIO SYNC Philips Ô‰ÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ ‚‡Ï „ËÒÚ‡ˆËÓÌÌ˚È ÍÓ‰ DivX® VOD
 • Страница 31 из 45
  éÔÂ‡ˆËË Ò ÏÂÌ˛ DVD FILTER Ç˚·ÂËÚ ̇ÒÚÓÈÍÛ, ÍÓÚÓ‡fl ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ ˜ËÒÎÛ ÔÓ‰Íβ˜ÂÌÌ˚ı ÍÓÎÓÌÓÍ. ➜ STEREO: ã‚˚È ÏÓÌÓÙÓÌ˘ÂÒÍËÈ Á‚ÛÍ ·Û‰ÂÚ ÔÓÒ˚·ڸ ‚˚ıÓ‰Ì˚ Ò˄̇Î˚ ̇ ÎÂ‚Û˛ ÍÓÎÓÌÍÛ, ‡ Ô‡‚˚È ÏÓÌÓÙÓÌ˘ÂÒÍËÈ Á‚ÛÍ ·Û‰ÂÚ ÔÓÒ˚·ڸ ‚˚ıÓ‰Ì˚ Ò˄̇Î˚ ̇ Ô‡‚Û˛ ÍÓÎÓÌÍÛ. ➜ L-MONO: ã‚˚È ÏÓÌÓÙÓÌ˘ÂÒÍËÈ Á‚ÛÍ
 • Страница 32 из 45
  éÔÂ‡ˆËË Ò ÏÂÌ˛ DVD TV MODE Ç˚·Ë‡ÂÚ ÂÊËÏ ˜ÂÂÒÒÚÓ˜ÌÓÈ ‡Á‚fiÚÍË ‚ˉÂÓÒ˄̇· ËÎË P-SCAN, ÍÓ„‰‡ ‚˚·‡Ì Pr/Cr Pb/Cb Y. ➜ PROGRESSIVE Ë INTERLACE. Ç ÂÊËÏ ÔÓ„ÂÒÒË‚ÌÓÈ ‡Á‚ÂÚÍË ‚˚ ÔÓÎÛ˜‡ÂÚ ËÁÓ·‡ÊÂÌË ‚˚ÒÓÍÓ„Ó Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ·ÂÁ ÏÂˆ‡ÌËfl. èÓ„ÂÒÒ˂̇fl ‡Á‚ÂÚ͇ ‚ÓÁÏÓÊ̇ ÚÓθÍÓ ÔË ÔÓ‰Íβ˜ÂÌËË
 • Страница 33 из 45
  éÔÂ‡ˆËË Ò ÏÂÌ˛ DVD ‰ÂÚflÏ ‰Ó 13 ÎÂÚ. 5-6 PGR, R – êÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl Ó„‡Ì˘˂‡Ú¸ ÔÓÒÏÓÚ χÚÂˇ· ‰ÂÚ¸ÏË ‰Ó 17 ÎÂÚ ËÎË ‡Á¯‡Ú¸ ÔÓÒÏÓÚ χÚÂˇ· ÚÓθÍÓ ÔÓ‰ ÔËÒÏÓÚÓÏ ‚ÁÓÒÎ˚ı. 7 NC-17 – ç ÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl ÔÓÒÏÓÚ χÚÂˇ· ‰ÂÚ¸ÏË ‰Ó 17 ÎÂÚ. Р ус с к и й ● VCD, SVCD, CD Ì ËÏÂ˛Ú ÛÓ‚Ìfl Ë̉Ë͇ˆËË,
 • Страница 34 из 45
  éÔÂ‡ˆËË Ò ÏÂÌ˛ DVD 1 ÇÓÒÔÓθÁÛÈÚÂÒ¸ ÍÌÓÔ͇ÏË 3 4 ‰Îfl ‚˚‰ÂÎÂÌËfl ÒÚÓÍË “Password”. 2 ÇÓȉËÚ ‚ ÔÓ‰ÏÂÌ˛ ̇ʇÚËÂÏ 2. 3 ç‡ÊÏËÚ OK ˜ÚÓ·˚ ÓÚÍ˚Ú¸ ÒÚ‡ÌËˆÛ ‰Îfl Р ус с к и й ‚‚Ó‰‡ ÌÓ‚Ó„Ó Ô‡ÓÎfl. 4 ǂ‰ËÚ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛˘ËÈ ˜ÂÚ˚ÂıÁ̇˜Ì˚È ÍÓ‰. 5 ǂ‰ËÚ ÌÓ‚˚È ˜ÂÚ˚ÂıÁ̇˜Ì˚È ÍÓ‰. 6 ǂ‰ËÚ ÌÓ‚˚È ˜ÂÚ˚ÂıÁ̇˜Ì˚È
 • Страница 35 из 45
  ÑÛ„Ë ÙÛÌ͈ËË èËÂÏ ‡‰ËÓÔÂ‰‡˜ èÓÒÎۯ˂‡ÌË ÒÓı‡ÌÂÌÌ˚ı ‡‰ËÓÒڇ̈ËÈ ç‡ÒÚÓÈ͇ ̇ ÔËÂÏ ‡‰ËÓÒڇ̈ËÈ 1 ç‡ÊÏËÚ ECO POWER/STANDBY-ON B ˜ÚÓ·˚ ‚Íβ˜ËÚ¸ ÔÓÒΉÌËÈ ‚˚·‡ÌÌ˚È ËÒÚÓ˜ÌËÍ. 2 ç‡ÊÏËÚ SOURCE (TUNER ̇ ÔÛθÚ Ñì) ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ ÂÊËÏ TUNER (FM). ● ÇÂÊËÏ ‡·ÓÚ˚ Ò Ú˛ÌÂÓÏ, ËÒÔÓθÁÛfl ÍÌÓÔÍÛ
 • Страница 36 из 45
  ÑÛ„Ë ÙÛÌ͈ËË 1 Ç ÂÊËÏ ÓÊˉ‡ÌËfl ̇ÊÏËÚÂ Ë Û‰ÂÊË‚‡ÈÚ CLOCK ̇ ÒËÒÚÂÏÂ. ➜ èÓfl‚ËÚÒfl ”CLOCK SET”. á‡ÚÂÏ Á‡ÏË„‡˛Ú ˆËÙ˚ ˜‡ÒÓ‚, Û͇Á˚‚‡˛˘Ë ˜‡Ò˚. 2 ç‡ÊÏËÚ VOLUME -/+ ËÎË Ì‡ÊÏËÚ VOL +/̇ ‰‡Ú˜ËÍ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ̇ ÒËÒÚÂÏ ‰Îfl ‚˚·Ó‡ ˜‡ÒÓ‚. 3 ç‡ÊÏËÚ Í·‚Ë¯Û RDS ‰Îfl ÔÓ‰Ú‚ÂʉÂÌËfl. ➜
 • Страница 37 из 45
  Ç̯ÌË ËÒÚÓ˜ÌËÍË àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡, Ì ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡˛˘Â„Ó USB 1 èÓ‰Íβ˜ÂÌË ‚ıÓ‰Ì˚ı ‡Á˙ÂÏÓ‚ AUX-IN (L/R) ÒËÒÚÂÏ˚ Í ‚ıÓ‰Ì˚Ï ‡Á˙ÂÏ‡Ï AUDIO OUT ‰Û„Ó„Ó ‡Û‰ËÓ/‚ˉÂÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ (̇ÔËÏÂ, ‚ˉÂÓχ„ÌËÚÓÙÓ̇, ÔÓË„˚‚‡ÚÂÎfl ·ÁÂÌ˚ı ‰ËÒÍÓ‚ ËÎË Í‡ÒÒÂÚ) ÔË ÔÓÏÓ˘Ë ‡Û‰ËÓ͇·ÂÎÂÈ (·ÂÎ˚È/Í‡ÒÌ˚È). 2
 • Страница 38 из 45
  Ç̯ÌË ËÒÚÓ˜ÌËÍË ä‡Í ÔÂÂÌÂÒÚË ÏÛÁ˚͇θÌ˚ هÈÎ˚ Ò èä ̇ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Ï‡ÒÒÓ‚ÓÈ Ô‡ÏflÚË USB LJ¯Ë β·ËÏ˚ ÏÛÁ˚͇θÌ˚ هÈÎ˚ ‚˚ ÏÓÊÂÚ ÔÂÂÏÂÒÚËÚ¸ Ï˚¯¸˛ Ò èä ̇ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Ï‡ÒÒÓ‚ÓÈ Ô‡ÏflÚË USB. ÑÎfl ÔÂÂÏ¢ÂÌËfl ÏÛÁ˚͇θÌ˚ı Ù‡ÈÎÓ‚ ̇ Ùν¯-ÔÎÂÂ ÏÓÊÌÓ Ú‡ÍÊ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ Â„Ó ÏÛÁ˚͇θÌÓ ÛÔ‡‚Îfl˛˘ÂÂ
 • Страница 39 из 45
  íÂıÌ˘ÂÒÍË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË ÉÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎË çÓÏË̇θ̇fl ‚˚ıӉ̇fl ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ . 2 x 50 Ç RMS ó‡ÒÚÓÚÌ˚È ÓÚÍÎËÍ ................. 20 - 20000 Ɉ, - 3 ‰Å éÚÌÓ¯ÂÌË Ò˄̇Î/¯ÛÏ ............................. > 65 ‰Å ÇıÓ‰ Aux ....................................... 1 Ç RMS 20 ÍéÏ ëÓÔÓÚË‚ÎÂÌË „ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎfl
 • Страница 40 из 45
  ìëíêÄçÖçàÖ çÖàëèêÄÇçéëíÖâ èêÖÑìèêÖÜÑÖçàÖ ç ÓÚÍ˚‚‡ÈÚ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó, Ú.Í. ˝ÚÓ ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í Û‰‡Û ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍËÏ ÚÓÍÓÏ! çË ‚ ÍÓÂÏ ÒÎÛ˜‡Â Ì Ô˚Ú‡ÈÚÂÒ¸ ÓÚÂÏÓÌÚËÓ‚‡Ú¸ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Ò‡ÏÓÒÚÓflÚÂθÌÓ, Ú.Í. ˝ÚÓ Î˯ËÚ ‚‡Ò „‡‡ÌÚËË. Ç ÒÎÛ˜‡Â ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚË ÔÂ‰ ÚÂÏ, Í‡Í Ó·‡ÚËÚ¸Òfl ‚ ÂÏÓÌÚÌÛ˛ χÒÚÂÒÍÛ˛,
 • Страница 41 из 45
  ìëíêÄçÖçàÖ çÖàëèêÄÇçéëíÖâ îÓÏ‡Ú Í‡‰‡ Ì ۉ‡ÂÚÒfl ËÁÏÂÌËÚ¸, ıÓÚfl Ô‡‡ÏÂÚ TV shape (îÓÏ‡Ú Í‡‰‡) ·˚Î ËÁÏÂÌÂÌ. ✔ îÓÏ‡Ú Í‡‰‡ ÓÔ‰ÂÎflÂÚÒfl Ô‡‡ÏÂÚ‡ÏË ‰ËÒ͇. çÂÚ Á‚Û͇, ËÎË Á‚ÛÍ ËÒ͇ÊÂÌ. ✔ éÚ„ÛÎËÛÈÚ „ÓÏÍÓÒÚ¸. ✔ çÂÍÓÚÓ˚ ÏÓ‰ÂÎË ÚÂ΂ËÁÓÓ‚ Ì ÔÓÁ‚ÓÎfl˛Ú ËÁÏÂÌËÚ¸ ÙÓÏ‡Ú Í‡‰‡. ✔ ì·Â‰ËÚÂÒ¸ ‚
 • Страница 42 из 45
  ìëíêÄçÖçàÖ çÖàëèêÄÇçéëíÖâ èË ÔËÂÏ ‡‰ËÓÔÓ„‡ÏÏ ÔËÒÛÚÒÚ‚Û˛Ú ÒËθÌ˚ ÔÓÏÂıË. ✔ ç‡ÒÚÓÈÚ ÔËÂÏÌËÍ Ì‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÛ˛ ˜‡ÒÚÓÚÛ. ✔ èÓ‰ÒÓ‰ËÌËÚ ‡ÌÚÂÌÌ˚. ✔ ✔ ✔ ✔ FM. ìÒÚ‡ÌÓ‚Ëڠ ‚ ÔÓÎÓÊÂÌË ̇˷ÓΠۂÂÂÌÌÓ„Ó ÔËÂχ Ë ÔËÍÂÔËÚÂ Í ÒÚÂÌÂ. èÓ‰Íβ˜ÂÌË ̇ÛÊÌÓÈ ‡ÌÚÂÌÌ˚ FM. Ç˚·ÂËÚ ÔÓÎÓÊÂÌË Ë
 • Страница 43 из 45
  ÉÎÓÒÒ‡ËÈ Р ус с к и й îÓÏ‡Ú Í‡‰‡: ëÓÓÚÌÓ¯ÂÌË „ÓËÁÓÌڇθÌÓÈ Ë ‚ÂÚË͇θÌÓÈ ÒÚÓÓÌ ÓÚÓ·‡Ê‡ÂÏÓ„Ó ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl. äÓ˝ÙÙˈËÂÌÚ ÒÓÓÚÌÓ¯ÂÌËfl ÔÓ „ÓËÁÓÌÚ‡ÎË Ë ÔÓ ‚ÂÚË͇ÎË Ó·˚˜ÌÓ„Ó ÚÂ΂ËÁÓ‡ 4:3, Û ¯ËÓÍÓ˝Í‡ÌÌ˚ı ÚÂ΂ËÁÓÓ‚ ÓÌ ‡‚ÂÌ 16:9. AUDIO OUT ê‡Á˙ÂÏ˚ ‡Û‰ËÓ‚˚ıÓ‰‡: ê‡Á˙ÂÏ˚ ̇ Á‡‰ÌÂÈ Ô‡ÌÂÎË ÒËÒÚÂÏ˚
 • Страница 44 из 45
  Meet Philips at the Internet http://www.philips.com Suomi Português Р ус с к и й Polski Česky Slovensky MCD716 Magyar Suomi CLASS 1 LASER PRODUCT Português Polski © 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved. MCD716_12_UM_V2.0 PageBack_MCD716-12-2 262 2010.6.23, 17:18
 • Страница 45 из 45