Инструкция для PHILIPS MCD988

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

MCD988

DVD Micro Theatre

User manual

Manuel d'utilisation

Manual de usuario

Benutzerhandbuch

Gebruikershandleiding

Manuale dell'utente

Användarhandbok

Brugervejledning

pg 001-024_MCD988_Fin

2007.6.14, 15:41

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 49
  MCD988 DVD Micro Theatre User manual Manuel d'utilisation Manual de usuario Benutzerhandbuch Gebruikershandleiding Manuale dell'utente Användarhandbok Brugervejledning pg 001-024_MCD988_Fin 1 2007.6.14, 15:41
 • Страница 2 из 49
  MAGYARORSZÁG ČESKA REPUBLIKÁ Minőségtanúsítás A garanciajegyen feltüntetett forgalombahozó vállalat a 2/1984. (III.10.) BkM-IpM együttes rendelet értelmében tanúsítja, hogy ezen készülék megfelel a műszaki adatokban megadott értékeknek. Vystraha! Tento přístroj pracuje s laserovým paprskem. Při
 • Страница 3 из 49
  HDMI (High Definition Multimedia Interface) is a digital interface that allows pure HD digital video transmission without the loss of image quality. The integrated control bus allows system control between the TV set and connected devices like a digital set top box. DVS (Dolby Virtual Speaker)
 • Страница 4 из 49
  DK SF Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå utsættelse for stråling. Luokan 1 laserlaite Varoitus! Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle
 • Страница 5 из 49
  Suomi Index Português Suomi ------------------------------------------------- 7 Português ------------------------------------------ 46 Р ус с к и й ------------------------------------------- 85 Polski êÛÒÒÍËÈ ------------------------------------------------------- 124 Česky Polski
 • Страница 6 из 49
  Language Code Inupiaq Irish Íslenska Italiano Ivrit Japanese Javanese Kalaallisut Kannada Kashmiri Kazakh Kernewek Khmer Kinyarwanda Kirghiz Komi Korean Kuanyama; Kwanyama Kurdish Lao Latina Latvian Letzeburgesch; Limburgan; Limburger Lingala Lithuanian Luxembourgish; Macedonian Malagasy Magyar
 • Страница 7 из 49
  ëéÑÖêÜÄçàÖ éÅôÄü àçîéêåÄñàü éÔÂ‡ˆËË Ò ‰ËÒ͇ÏË îÛÌ͈ËÓ̇θÌ˚ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ......................... 126 ÇıÓ‰fl˘Ë ‚ ÍÓÏÔÎÂÍÚ ÔË̇‰ÎÂÊÌÓÒÚË ........ 126 àÌÙÓpχˆËfl ÔÓ Óxp‡Ì Òp‰˚ ........................ 126 ìÒÚ‡Ìӂ͇ ................................................. 126~127 é·ÒÎÛÊË‚‡ÌËÂ
 • Страница 8 из 49
  ëéÑÖêÜÄçàÖ éÔÂ‡ˆËË Ò ÏÂÌ˛ DVD éëçéÇçõÖ îìçäñàà .................................. 148 GENERAL SETUP PAGE .................................. 148 TV DISPLAY OSD LANGUAGE SCREEN SAVER DIVX CODE AUDIO SETUP PAGE ........................................ 149 Р ус с к и й ANALOG AUDIO SETUP
 • Страница 9 из 49
  éÅôÄü àçîéêåÄñàü îÛÌ͈ËÓ̇θÌ˚ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË Ç‡¯‡ åËÌË-ëËÒÚÂχ DVD Ò ‰‚Ûı͇̇θÌ˚Ï 2.1 ˆËÙÓ‚˚Ï ÛÒËÎËÚÂÎÂÏ Ó·ÂÒÔ˜˂‡ÂÚ Ú‡ÍÓ Ê ͇˜ÂÒÚ‚Ó Á‚Û͇, Í‡Í Ë ÔÓÎÌÓˆÂÌÌ˚ ÍËÌÓÚ‡Ú˚, Ë ÓÒ̇˘Â̇ Ò‡Ï˚ÏË ÔÂ‰ӂ˚ÏË ÙÛÌ͈ËflÏË ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ ‰Óχ¯ÌËı Ú‡ÚÓ‚. ÑÛ„Ë ÙÛÌ͈ËË ‚Íβ˜‡˛Ú: ÇÒÚÓÂÌÌ˚È ‰ÂÍÓ‰Â Dolby
 • Страница 10 из 49
  éÅôÄü àçîéêåÄñàü ● ç ‰ÓÔÛÒ͇ÈÚ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ̇ ÔÓË„˚‚‡ÚÂθ ‚˚ÒÓÍËı ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ Ë ‚·ÊÌÓÒÚË. ● ç ÔÓ‰‚Â„‡ÈÚ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ‚ÓÁ‰ÂÈÒڂ˲ ‚Ó‰˚. ● çÂθÁfl ‡ÒÔÓ·„‡Ú¸ ÓÍÓÎÓ ÔË·Ó‡ ËÒÚÓ˜ÌËÍË ÓÚÍ˚ÚÓ„Ó Ô·ÏÂÌË, ̇ÔËÏÂ, Á‡ÊÊÂÌÌ˚ ҂˜Ë. ● ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Â ‚·ÎËÁË ÓÁÂÚÍË ÔÂÂÏÂÌÌÓ„Ó ÚÓ͇ Ò
 • Страница 11 из 49
  èÓ‰„ÓÚӂ͇ AUDIO IN òÌÛ‡ ˝ÎÂÍÚÓÔËÚ‡ÌËfl S-VIDEO IN TV IN VIDEO IN AUDIO IN S-VIDEO IN TV IN VIDEO IN FM ‡ÌÚÂÌÌ èÂ‰Ìflfl ÍÓÎÓÌ͇ (è‡‚‡fl) Р ус с к и й èÂ‰Ìflfl ÍÓÎÓÌ͇ (ょfl) òÌÛ‡ ˝ÎÂÍÚÓÔËÚ‡ÌËfl Ò‡·‚ÛÙÂ‡ ÇÄÜçé! – íËÔ Ô‡ÌÂÎË Û͇Á‡Ì ̇ Á‡‰ÌÂÈ Ô·Ú ÒËÒÚÂÏ˚. – èÂp‰ ÔÓ‰Íβ˜ÂÌËÂÏ ÔËÚ‡˛˘Â„Ó Í‡·ÂÎfl Í
 • Страница 12 из 49
  èÓ‰„ÓÚӂ͇ èÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌË „ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎÂÈ ● èË ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í „ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎÂÈ Ì‡ ÔÓ‰ÒÚ‡‚͇ı, ÒÏ. èËÎÓÊÂÌËÂ Ò ËÌÒÚÛ͈ËflÏË ÔÓ ÏÓÌÚ‡ÊÛ Ì‡ ÒÚÂÌ ● ëËÒÚÂÏÌ˚È Í‡·Âθ ÒÎÛÊËÚ ‰Îfl ÔÓ‰Íβ˜ÂÌËfl Ò‡·‚ÛÙÂ‡ Í ÓÒÌÓ‚ÌÓÏÛ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Û èÓ‰Íβ˜ËÚ ҇·‚ÛÙÂ Í ÓÒÌÓ‚ÌÓÏÛ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Û Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÔË·„‡ÂÏÓ„Ó ÒËÒÚÂÏÌÓ„Ó
 • Страница 13 из 49
  èÓ‰„ÓÚӂ͇ 2 ÑÎfl ÔÓÒÎۯ˂‡ÌËfl ÚÂÎÂ͇̇ÎÓ‚ ˜ÂÂÁ ‰‡ÌÌÛ˛ DVD-ÒËÒÚÂÏÛ ËÒÔÓθÁÛÈÚ ‡Û‰ËÓ͇·ÂÎË (·ÂÎ˚È/ ˜ÂÌ˚È - ‚ ÍÓÏÔÎÂÍÚ Ì ‚ıÓ‰flÚ) ‰Îfl ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌËfl „ÌÂÁ‰ AUX IN Í ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÏ „ÌÂÁ‰‡Ï AUDIO OUT ̇ ÚÂ΂ËÁÓ (Ì Ú·ÛÂÚÒfl ÔË ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËË ÔÓ‰Íβ˜ÂÌËfl Scart). 3 èÓÎÂÁÌ˚È ÒÓ‚ÂÚ: – òÚÂÍÂ Ò ÏÂÚÍÓÈ
 • Страница 14 из 49
  èÓ‰„ÓÚӂ͇ àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ‚ıÓ‰ÌÓ„Ó „ÌÂÁ‰‡ S-Video ò‡ 6: èÓ‰Íβ˜ÂÌË ¯ÌÛ‡ ˝ÎÂÍÚÓÔËÚ‡ÌËfl antennas ÇÄÜçé! – ÖÒÎË ‡Á˙ÂÏ S-Video ËÒÔÓθÁÛÂÚÒfl ‰Îfl ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌËfl ‚ˉÂÓ͇·ÂÎÂÈ, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÏ Ó·‡ÁÓÏ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ Ô‡‡ÏÂÚ VIDEO OUT ÒËÒÚÂÏ˚. Р ус с к и й èÓ‰ÒÓ‰ËÌËÚ ‚ıÓ‰fl˘Û˛ ‚ ÍÓÏÔÎÂÍÚ ÔÓÒÚ‡‚ÍË
 • Страница 15 из 49
  èÓ‰„ÓÚӂ͇ ò‡ 7: èÓ‰Íβ˜ÂÌË ¯ÌÛ‡ ˝ÎÂÍÚÓÔËÚ‡ÌËfl èÓÒΠÚÓ„Ó, Í‡Í ‚Ò ÒÓ‰ËÌÂÌËfl ·Û‰ÛÚ Ô‡‚ËθÌÓ ‚˚ÔÓÎÌÂÌ˚, ‚ÒÚ‡‚¸Ú ‚ËÎÍÛ ¯ÌÛ‡ ˝ÎÂÍÚÓÔËÚ‡ÌËfl ‚ ÒÂÚÂ‚Û˛ ÓÁÂÚÍÛ. ëÓ‰ËÌÂÌË SCART ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ Í‡Í ‡Û‰ËÓ-, Ú‡Í Ë ‚ˉÂÓÙÛÌ͈ËË ÒËÒÚÂÏ˚. çËÍÓ„‰‡ Ì ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌflÈÚÂ Ë Ì ÓÚÒÓ‰ËÌflÈÚ ͇ÍËÂ-ÎË·Ó
 • Страница 16 из 49
  èÓ‰„ÓÚӂ͇ HDTV HDMI IN Р ус с к и й HDMI IN èÓÎÂÁÌ˚fl ÒÓ‚ÂÚ˚: – ÑÎfl ÚÓ˜ÌÓÈ Ì‡ÒÚÓÈÍË HDMI ÔÂÂȉËÚ ‚ Setup Menu Options (è‡‡ÏÂÚ˚ ÏÂÌ˛ ̇ÒÚÓÈÍË) ➜ VIDEO SETUP PAGE (ëÚ‡Ìˈ‡ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ÇˉÂÓ) ➜ HDMI SETUP (ìÒÚ‡Ìӂ͇ HDMI). – èË ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËË HDMI ‚ ͇˜ÂÒÚ‚Â ËÒÚÓ˜ÌË͇ ‡Û‰ËÓÒ˄̇· ۷‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ
 • Страница 17 из 49
  ä‡ÚÍÓ ÓÔËÒ‡ÌË ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ÒËÒÚÂÏÓÈ 65 1 42 3 ! Р ус с к и й 7 08 $ 9 % ^ # 8 0@ äÌÓÔÍË ÛÔp‡‚ÎÂÌËfl ÒËÒÚÂÏ˚ 1 ECO POWER/STANDBY-ON y – ‚Íβ˜‡ÂÚ ÒËÒÚÂÏÛ ËÎË ÔÂÂÍβ˜‡ÂÚ ‚ ˝ÌÂ„ÓÒ·Â„‡˛˘ËÈ/Ó·˚˜Ì˚È ÂÊËÏ ÓÊˉ‡ÌËfl Ò ‚˚‚Ó‰ÓÏ Ì‡ ‰ËÒÔÎÂÈ ÚÂÍÛ˘Â„Ó ‚ÂÏÂÌË. 2 ÑËÒÔÎÂÈ – ÔÓ͇Á˚‚‡ÂÚ ÒÚ‡ÚÛÒ
 • Страница 18 из 49
  ä‡ÚÍÓ ÓÔËÒ‡ÌË ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ÒËÒÚÂÏÓÈ %n – ^ – 2 DISC 1 / DISC 2 ÔÓ‰Íβ˜ËÚ ̇ۯÌËÍË. LINE IN ÔÓ‰Íβ˜ÂÌË ‚̯ÌÂ„Ó Ì USB-ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡. – Ç˚·Ó Ë ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌË ‰ËÒ͇ 1 Ë ‰ËÒ͇ 2. 3 TUNER – ‚˚·Ó ËÒÚÓ˜ÌË͇ Ú˛ÌÂ‡. 4 USB – ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËÂ Ò ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Ô‡ÏflÚË USB. 5 AUX – 1 ⁄ 2 6 5 4 7 8 7 9
 • Страница 19 из 49
  ä‡ÚÍÓ ÓÔËÒ‡ÌË ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ÒËÒÚÂÏÓÈ ≥ AUDIO ^ DIM – £ àÒÔÓθÁÛÂÚÒfl ‰Îfl ‚˚·Ó‡ ‡Á΢Ì˚ı ÛÓ‚ÌÂÈ flÍÓÒÚË ˝Í‡Ì‡ ‰ËÒÔÎÂfl. VOLUME +/„ÛÎËÛÂÚ ÛÓ‚Â̸ „ÓÏÍÓÒÚË. ÚÓθÍÓ Ì‡ ÒËÒÚÂÏ - ÛÒÚ‡Ìӂ͇ ˜‡ÒÓ‚ Ë ÏËÌÛÚ ‰Îfl ÙÛÌ͈ËÈ ˜‡ÒÓ‚/Ú‡ÈÏÂ‡. ‰Îfl ‚˚·Ó‡ TIMER ON ËÎË TIMER OFF. ÉÅ àÒÔÓθÁÛÂÚÒfl ‰Îfl
 • Страница 20 из 49
  èÂ‚˚ ¯‡„Ë 2 ÇÍβ˜ËÚ ÚÂ΂ËÁÓ Ë ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ÔÓ‰ıÓ‰fl˘ËÈ ‰Îfl ‚ˉÂÓ ‚ıÓ‰‡ ͇̇Î. ì·Â‰ËÚÂÒ¸ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ‰ËÒÍ Ó·‡˘ÂÌ ˝ÚËÍÂÚÍÓÈ ‚‚Âı. Ñ‚ÛıÒÚÓÓÌÌËÈ ‰ËÒÍ ÌÛÊÌÓ ÛÒڇ̇‚ÎË‚‡Ú¸ Ú‡Í, ˜ÚÓ·˚ ·˚· Ó·‡˘Â̇ ‚‚Âı Ú‡ ÒÚÓÓ̇, ÍÓÚÓ‡fl ·Û‰ÂÚ ÔÓÒχÚË‚‡Ú¸Òfl. ➜ ä‡Í Ô‡‚ËÎÓ, ˝ÚÓÚ Í‡Ì‡Î Ì‡ıÓ‰ËÚÒfl ÏÂÊ‰Û Í‡Ì‡Î‡ÏË Ò
 • Страница 21 из 49
  èÂ‚˚ ¯‡„Ë ìÒÚ‡Ìӂ͇ ÙÛÌ͈ËË ÔÓ„ÂÒÒË‚ÌÓÈ ‡Á‚ÂÚÍË (ÚÓθÍÓ Ì‡ ÚÂ΂ËÁÓÂ, ÒÓ‚ÏÂÒÚËÏÓÏ Ò ÔÓ„ÂÒÒË‚ÌÓÈ ‡Á‚ÂÚÍÓÈ) ç‡ ‰ËÒÔÎÂÂ Ò ÔÓ„ÂÒÒË‚ÌÓÈ ‡Á‚ÂÚÍÓÈ ÓÚÓ·‡Ê‡ÂÚÒfl ‚ ‰‚‡ ‡Á‡ ·Óθ¯Â ͇‰Ó‚ ‚ ÒÂÍÛ̉Û, ˜ÂÏ Ì‡ ‰ËÒÔÎÂÂ Ò ˜ÂÂÒÒÚÓ˜ÌÓÈ ‡Á‚ÂÚÍÓÈ (Ó·˚˜Ì‡fl ÒËÒÚÂχ ÚÂ΂ˉÂÌËfl). èËÏÂÌÂÌËÂ
 • Страница 22 из 49
  èÂ‚˚ ¯‡„Ë Ç˚·Ó flÁ˚͇ ç‡ÒÚÓÈ͇ Á‚Û͇, ÒÛ·ÚËÚÓ‚ Ë flÁ˚͇ ‰ËÒÍÓ‚Ó„Ó ÏÂÌ˛ Ç˚ ÏÓÊÂÚ ‚˚·‡Ú¸ flÁ˚ÍÓ‚˚ ̇ÒÚÓÈÍË, ˜ÚÓ·˚ åËÍÓ-ëËÒÚÂχ DVD ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË ÔÂÂÍβ˜‡Î‡Ò¸ ̇ ‚˚·‡ÌÌ˚È flÁ˚Í ‚ÒflÍËÈ ‡Á, ÍÓ„‰‡ Ç˚ ‚ÒÚ‡‚ÎflÂÚ ‰ËÒÍ. ÖÒÎË ‚˚·‡ÌÌ˚È flÁ˚Í ÓÚÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ Ì‡ ‰ËÒÍÂ, ‚ÏÂÒÚÓ ÌÂ„Ó ·Û‰ÂÚ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸Òfl
 • Страница 23 из 49
  éëçéÇçõÖ îìçäñàà ÇÍβ˜ÂÌËË/‚˚Íβ˜ÂÌË ÒËÒÚÂÏ˚ ● ç‡ÊÏËÚ ECO POWER/STANDBY-ON B (B ̇ ‰‡Ú˜ËÍ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl). ● ç‡ÊÏËÚ DISC, TUNER ËÎË AUX ̇ ‰‡Ú˜ËÍ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl. ➜ ëËÒÚÂχ ‚Íβ˜ËÚ ‚˚·‡ÌÌ˚È ËÒÚÓ˜ÌËÍ Á‚Û͇. èÂÂÍβ˜ÂÌË ‚ ÂÊËÏ ÓÊˉ‡ÌËfl Eco Power Р ус с к и й ● ç‡ÊÏËÚ ECO
 • Страница 24 из 49
  éëçéÇçõÖ îìçäñàà MOVING SPEAKERS êÂÊËÏ ‰ÂÏÓÌÒÚp‡ˆËË íÂıÌÓÎÓ„Ëfl DVS (Dolby Digital Speaker) ÒÓÁ‰‡ÂÚ ‚˚Ë„˚¯ÌÓ ‚Ô˜‡ÚÎÂÌË ÓÚ Á‚Û˜‡ÌËfl ÌÂÒÍÓθÍËÏË ËÎË ‰‚ÛÏfl ‰Ë̇ÏË͇ÏË Ò 5.1͇̇θÌ˚Ï Á‚ÛÍÓÏ, Ó·ÂÒÔ˜˂‡fl ˉ‡θÌÓ ¯ÂÌË ÔÓ ‡ÁÏ¢ÂÌ˲ ÌÂÒÍÓθÍËı ‰Ë̇ÏËÍÓ‚ ‚ Ó„‡Ì˘ÂÌÌÓÏ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Â. îÛÌ͈Ëfl DVS
 • Страница 25 из 49
  éÔÂ‡ˆËË Ò ‰ËÒ͇ÏË ÇÄÜçé! – ÇÓ ËÁ·ÂʇÌË ÔÓ‚ÂʉÂÌËfl ÔÓË„˚‚‡ÚÂÎfl Ì ̇ÊËχÈÚ ̇ ÎÓÚÓÍ ‰Îfl ‰ËÒÍÓ‚. ùÚÓ ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í ÔÓ‚ÂʉÂÌ˲ ÔÓË„˚‚‡ÚÂÎfl. – ÇÓ ËÁ·ÂʇÌË ÔÓ‚ÂʉÂÌËfl ÒËÒÚÂÏ˚ DVD Á‡Ô¢‡ÂÚÒfl ÔÂ‰‚Ë„‡Ú¸ ÔÓË„˚‚‡ÚÂθ ‚Ó ‚ÂÏfl ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl. – Ç Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ‰ËÒ͇ DVD ËÎË ‚ˉÂÓ
 • Страница 26 из 49
  éÔÂ‡ˆËË Ò ‰ËÒ͇ÏË àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ÏÂÌ˛ ‰ËÒ͇ ÇÓÁÓ·ÌÓ‚ÎÂÌË ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl Ò ÚÓ„Ó ÏÂÒÚ‡, ̇ ÍÓÚÓÓÏ ÓÌÓ ·˚ÎÓ ÔÂ‚‡ÌÓ ‚ ÔÓÒΉÌËÈ ‡Á (DVD/VCD/CD) èË Á‡„ÛÁÍ ÌÂÍÓÚÓ˚ı ‰ËÒÍÓ‚ ̇ ˝Í‡Ì ÚÂ΂ËÁÓ‡ ÏÓÊÂÚ ÔÓfl‚ËÚ¸Òfl ÏÂÌ˛. ● àÒÔÓθÁÛÈÚÂ É . Å ● àÒÔÓθÁÛÈÚ 1 2 3 4 Ë OK ËÎË ñËÙÓ‚Û˛ ä·‚ˇÚÛÛ (0-9) ̇
 • Страница 27 из 49
  éÔÂ‡ˆËË Ò ‰ËÒ͇ÏË êÂÊËÏ ÏÌÓ„ÓÍ‡ÚÌÓ„Ó ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl ‚˚·‡ÌÌÓ„Ó Ù‡„ÏÂÌÚ‡ (DVD/VCD/CD/MP3/ DivX/WMA) 1 ç‡ ‚˚·‡ÌÌÓÈ Ì‡˜‡Î¸ÌÓÈ ÚӘ̇͠ ÔÛθÚ Ñì MP3/WMA 1 Ç ÂÊËÏ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍË, ̇ÊÏËÚ DISC MENU 2 ̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ A-B. 2 ÑÎfl ‚˚·Ó‡ ÍÓ̘ÌÓÈ ÚÓ˜ÍË Â˘Â ‡Á ̇ÊÏËÚÂ Р ус с к и й ÍÌÓÔÍÛ A-B. ➜ î‡„ÏÂÌÚ
 • Страница 28 из 49
  éÔÂ‡ˆËË Ò ‰ËÒ͇ÏË ëÔˆˇθÌ˚ ÙÛÌ͈ËË ‰ËÒ͇ èÓ͇Á ӄ·‚ÎÂÌËfl (DVD) 1 ç‡ÊÏËÚ DISC MENU. ➜ åÂÌ˛ ‰ËÒ͇ ÔÓfl‚ÎflÂÚÒfl ̇ ˝Í‡Ì ÚÂ΂ËÁÓ‡. 2 àÒÔÓθÁÛfl ÍÌÓÔÍË 1 2 3 4 ËÎË Numeric Keypad (0-9) ‚˚·ÂËÚ ԇ‡ÏÂÚ ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl. ÇÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌË ‰ËÒ͇ MP3/WMA ÇÄÜçé! ÑÎfl ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl WMA-Ù‡ÈÎÓ‚,
 • Страница 29 из 49
  éÔÂ‡ˆËË Ò ‰ËÒ͇ÏË ● ç‡ÊÏËÚ DISC MENU ̇ ÔÛθÚ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ‰Îfl ÔÂÂÍβ˜ÂÌËfl ÏÂÊ‰Û Album (ÒÔËÒÍÓÏ ‡Î¸·ÓÏÓ‚) Ë Filelist (ÒÔËÒÍÓÏ Ù‡ÈÎÓ‚). ÇÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌË ‰ËÒ͇ Ò ËÁÓ·‡ÊÂÌËflÏË (Kodak, JPEG) éÒÌÓ‚Ì˚ ÙÛÌ͈ËË 1 ÇÒÚ‡‚¸Ú ‰ËÒÍ ‰ËÒ͇ Ò ËÁÓ·‡ÊÂÌËflÏË. ➜ ç‡ ˝Í‡Ì ÚÂ΂ËÁÓ‡ ÔÓfl‚ËÚÒfl ÏÂÌ˛
 • Страница 30 из 49
  éÔÂ‡ˆËË Ò ‰ËÒ͇ÏË ÇÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌË ‰ËÒ͇ DivX 1 чÌÌ˚È ÔÓË„˚‚‡ÚÂθ DVD ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡ÂÚ ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌË ÙËθÏÓ‚ ‚ ÙÓχÚ DivX, Á‡ÔËÒ‡ÌÌ˚ı ̇ ‰ËÒÍË CD-R/RW Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ‡ (ÒÏ. ÒÚ. “éÔÂ‡ˆËË Ò ÏÂÌ˛ DVDê„ËÒÚ‡ˆËÓÌÌ˚È ÍÓ‰ DivX® VOD). ÇÒÚ‡‚¸Ú ‰ËÒÍ DivX. ➜ ÇÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌË ̇˜ÌÂÚÒfl ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË.
 • Страница 31 из 49
  éÔÂ‡ˆËË Ò ÏÂÌ˛ DVD éëçéÇçõÖ îìçäñàà 1 ç‡ÊÏËÚ SYSTEM MENU ‰Îfl ‚ıÓ‰‡ ‚ Setup Menu (ÏÂÌ˛ ̇ÒÚÓÂÍ). 2 ç‡ÊÏËÚ 1 2 ‰Îfl ‚˚·Ó‡ ̇ÒÚ‡Ë‚‡ÂÏÓÈ ÒÚ‡Ìˈ˚. 3 ç‡ÊÏËÚ 3 4 ‰Îfl ‚˚‰ÂÎÂÌËfl Ô‡‡ÏÂÚ‡. 4 ÇÓȉËÚ ‚ ÔÓ‰ÏÂÌ˛ ̇ʇÚËÂÏ 2 ËÎË OK. 5 èÂÂÏ¢‡ÈÚ ÍÛÒÓ, ̇ÊËχfl 3 4 ‰Îfl TV DISPLAY Ç˚·ÂËÚ ÙÓÏ‡Ú ˝Í‡Ì‡
 • Страница 32 из 49
  éÔÂ‡ˆËË Ò ÏÂÌ˛ DVD ➜ ON: Ç ÂÊËÏ STOP, PAUSE ËÎË No DISC, ÂÒÎË Ì ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÒfl ÌË͇ÍËı ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ ‚ Ú˜ÂÌË ÔËÏÂÌÓ 3 ÏËÌÛÚ, ‚Íβ˜‡ÂÚÒfl ÂÊËÏ ÒÓı‡ÌÂÌËfl ˝Í‡Ì‡. ➜ OFF: êÂÊËÏ ÒÓı‡ÌÂÌËfl ˝Í‡Ì‡ ÓÚÍβ˜ÂÌ. DIVX CODE ANALOG AUDIO SETUP ç‡ÒÚÓÈ͇ ANALOG AUDIO SETUP ‚Íβ˜‡ÂÚ ÒÎÂ‰Û˛˘Ë ԇ‡ÏÂÚ˚: “LT/RT”,
 • Страница 33 из 49
  éÔÂ‡ˆËË Ò ÏÂÌ˛ DVD ➜ SPDIF ONLY:ÏÓÊÂÚ ‰ÂÍÓ‰ËÓ‚‡Ú¸ ÏÌÓ„Ó͇̇θÌ˚È ‡Û‰ËÓÒ˄̇Î. CHURCH. HDCD DOLBY DIGITAL SETUP ç‡ÒÚÓÈ͇ Digital Audio Setup ‚Íβ˜‡ÂÚ ÒÎÂ‰Û˛˘Ë ԇ‡ÏÂÚ˚: “DUAL MONO”. ç‡ÒÚÓÈ͇ HDCD (High Definition Compatible Digital) ‚Íβ˜‡ÂÚ ÒÎÂ‰Û˛˘Ë ԇ‡ÏÂÚ˚: “FILTER”. Р ус с к и й DUAL
 • Страница 34 из 49
  éÔÂ‡ˆËË Ò ÏÂÌ˛ DVD PICTURE SETTING чÌÌÓ ÏÂÌ˛ ÔÓÏÓÊÂÚ Ç‡Ï Ì‡ÒÚÓËÚ¸ ͇˜ÂÒÚ‚Ó ‚ˉÂÓËÁÓ·‡ÊÂÌËfl. 1 ÇÓÒÔÓθÁÛÈÚÂÒ¸ ÍÌÓÔ͇ÏË 3 4 ‰Îfl ‚˚‰ÂÎÂÌËfl ÒÚÓÍË “PICTURE SETTING”. 2 ç‡ÊÏËÚ 2 ËÎË OK ‰Îfl ‚ıÓ‰‡ ‚ PICTURE SETTING. ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ‚ˉÂÓ‚˚ıÓ‰ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌËÂÏ ‚ˉÂÓ͇·ÂÎÂÈ. ùÚÓÚ Ô‡‡ÏÂÚ
 • Страница 35 из 49
  éÔÂ‡ˆËË Ò ÏÂÌ˛ DVD ìëíÄçéÇäÄ HDMI è‡‡ÏÂÚ˚ ̇ÒÚÓÈÍË HDMI: HDMI Ë RESOLUTION (ê‡Á¯ÂÌËÂ). HDMI ùÚÓÚ Ô‡‡ÏÂÚ ËÒÔÓθÁÛÂÚÒfl ‰Îfl ‚Íβ˜ÂÌËfl/ ‚˚Íβ˜ÂÌËfl ‚˚ıÓ‰‡ HDMI. ➜ ON (ÇÍÎ.): ‚Íβ˜ÂÌË ‚˚ıÓ‰‡ HDMI. ➜ OFF(Ç˚ÍÎ.): ‚˚Íβ˜ÂÌË ‚˚ıÓ‰‡ HDMI. Ó‰ËÚÂθÒÍËÈ ÛÓ‚Â̸, ÔËÏÂÌËÏ˚È Í ‰ËÒÍÛ ‚ ˆÂÎÓÏ ËÎË Í
 • Страница 36 из 49
  éÔÂ‡ˆËË Ò ÏÂÌ˛ DVD 2G – êÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl ‰Îfl ÔÓÒÏÓÚ‡ PASSWORD MODE ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ ‚ÓÁ‡ÒÚ‡. чÌ̇fl ÙÛÌ͈Ëfl ËÒÔÓθÁÛÂÚÒfl ‰Îfl ‚Íβ˜ÂÌËfl/ ÓÚÍβ˜ÂÌËfl Ô‡ÓÎfl ÔÛÚÂÏ ‚˚·Ó‡ “ON”/”OFF”. 3 PG – êÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl ÔÓÒÏÓÚ χÚÂˇ· ÔÓ‰ PASSWORD 4 PG 13 – å‡ÚÂˇΠÌ ÒΉÛÂÚ ÔÓÒχÚË‚‡Ú¸ ‰ÂÚflÏ ‰Ó 13 ÎÂÚ. 5-6 PGR,
 • Страница 37 из 49
  ÑÛ„Ë ÙÛÌ͈ËË èËÂÏ ‡‰ËÓÔÂ‰‡˜ 4 ëÓı‡ÌËÚ ÒÚ‡ÌˆË˛, ̇ʇ‚ PROGRAM ¢ ‡Á. ç‡ÒÚÓÈ͇ ̇ ÔËÂÏ ‡‰ËÓÒڇ̈ËÈ ● óÚÓ·˚ ÒÓı‡ÌËÚ¸ ‰Û„Ë ‰ÓÓÊÍË, ÔÓ‚ÚÓËÚ ¯‡„Ë 1-4. 1 ç‡ÊÏËÚ ECO POWER/STANDBY-ON B Р ус с к и й (B ̇ ‰‡Ú˜ËÍ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl) ˜ÚÓ·˚ ‚Íβ˜ËÚ¸ ÔÓÒΉÌËÈ ‚˚·‡ÌÌ˚È ËÒÚÓ˜ÌËÍ. 2
 • Страница 38 из 49
  ÑÛ„Ë ÙÛÌ͈ËË 1 Ç ÂÊËÏ ÓÊˉ‡ÌËfl ̇ÊÏËÚÂ Ë Û‰ÂÊË‚‡ÈÚ CLOCK ̇ ÒËÒÚÂÏÂ. ➜ èÓfl‚ËÚÒfl ”CLOCK”. á‡ÚÂÏ Á‡ÏË„‡˛Ú ˆËÙ˚ ˜‡ÒÓ‚, Û͇Á˚‚‡˛˘Ë ˜‡Ò˚. 2 ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ VOLUME -/+ (VOL +/- ̇ ‰‡Ú˜ËÍ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl) ˜ÚÓ·˚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ˜‡Ò ‚Íβ˜ÂÌËfl Ú‡ÈÏÂ‡ Ë CLOCK/ RDS ‰Îfl ÔÓ‰Ú‚ÂʉÂÌËfl. ➜ á‡ÏË„‡˛Ú
 • Страница 39 из 49
  Ç̯ÌË ËÒÚÓ˜ÌËÍË èÓ‰Íβ˜ÂÌË ÌÂ Í ÛÒÚÓÈÒÚ‚Û USB 1 ëÓ‰ËÌËÚ „ÌÂÁ‰Ó LINE-IN ÒËÒÚÂÏ˚ Ò „ÌÂÁ‰‡ÏË AUDIO OUT ‰Û„Ó„Ó ‡Û‰ËÓ/‚ˉÂÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ (Ú‡ÍÓ„Ó Í‡Í VCR, ÔÓË„˚‚‡ÚÂÎfl ·ÁÂÌ˚ı ‰ËÒÍÓ‚ ËÎË Í‡ÒÒÂÚÌÓ„Ó ÔÓË„˚‚‡ÚÂÎfl) Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ «Ó‰ÌÓÊËθÌÓ‰‚ÛıÊËθÌÓ„Ó» ͇·ÂÎfl (̇ Ó‰ÌÓÏ ÍÓ̈ ÍÓÚÓÓ„Ó ËÏÂÂÚÒfl
 • Страница 40 из 49
  Ç̯ÌË ËÒÚÓ˜ÌËÍË ä‡Í ‡ÁÏÂÒÚËÚ¸ Ù‡ÈÎ˚ MP3/WMA ̇ ÛÒÚÓÈÒڂ χÒÒÓ‚ÓÈ Ô‡ÏflÚË USB чÌ̇fl ÒËÒÚÂχ ‚˚ÒÓÍÓ͇˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ ÔÓËÒÍ Ë ÔÓÒÏÓÚ Ù‡ÈÎÓ‚ MP3/WMA ‚ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÏ ÔÓfl‰ÍÂ: Ô‡ÔÍË/ ÔÓ‰Ô‡ÔÍË/Á‡„ÓÎÓ‚ÍË. èËÏÂ: – ì·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ ËÏÂ̇ åê3-Ù‡ÈÎÓ‚ Á‡Í‡Ì˜Ë‚‡˛ÚÒfl ̇ .mp3. – WMA-Ù‡ÈÎ˚
 • Страница 41 из 49
  íÂıÌ˘ÂÒÍË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË ËËÒÚÂχ Ç˚xӉ̇fl ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ ........................... 400 W RMS ùÎÂÍÚÓÔËÚ‡ÌË .................... 220 – 240 V / 50 Hz çÓÏË̇θ̇fl ‡·Ó˜‡fl ÔÓÚ·ÎflÂχfl ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ (1/8 ÌÓÏË̇θÌÓÈ ‚˚ıÓ‰ÌÓÈ ÏÓ˘ÌÓÒÚË) .... ≤ 85W ÇıӉ̇fl ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂθÌÓÒÚ¸ AUX ............ ≤ 500mV ê‡Á‰ÂÎÂÌËÂ
 • Страница 42 из 49
  ìëíêÄçÖçàÖ çÖàëèêÄÇçéëíÖâ èêÖÑìèêÖÜÑÖçàÖ ç ÓÚÍ˚‚‡ÈÚ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó, Ú.Í. ˝ÚÓ ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í Û‰‡Û ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍËÏ ÚÓÍÓÏ! çË ‚ ÍÓÂÏ ÒÎÛ˜‡Â Ì Ô˚Ú‡ÈÚÂÒ¸ ÓÚÂÏÓÌÚËÓ‚‡Ú¸ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Ò‡ÏÓÒÚÓflÚÂθÌÓ, Ú.Í. ˝ÚÓ Î˯ËÚ ‚‡Ò „‡‡ÌÚËË. Ç ÒÎÛ˜‡Â ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚË ÔÂ‰ ÚÂÏ, Í‡Í Ó·‡ÚËÚ¸Òfl ‚ ÂÏÓÌÚÌÛ˛ χÒÚÂÒÍÛ˛,
 • Страница 43 из 49
  ìëíêÄçÖçàÖ çÖàëèêÄÇçéëíÖâ îÓÏ‡Ú Í‡‰‡ Ì ۉ‡ÂÚÒfl ËÁÏÂÌËÚ¸, ıÓÚfl Ô‡‡ÏÂÚ TV shape (îÓÏ‡Ú Í‡‰‡) ·˚Î ËÁÏÂÌÂÌ. ✔ çÂÚ Á‚Û͇, ËÎË Á‚ÛÍ ËÒ͇ÊÂÌ. ✔ îÓÏ‡Ú Í‡‰‡ ÓÔ‰ÂÎflÂÚÒfl Ô‡‡ÏÂÚ‡ÏË ‰ËÒ͇. ✔ çÂÍÓÚÓ˚ ÏÓ‰ÂÎË ÚÂ΂ËÁÓÓ‚ Ì ÔÓÁ‚ÓÎfl˛Ú ËÁÏÂÌËÚ¸ ÙÓÏ‡Ú Í‡‰‡. éÚ„ÛÎËÛÈÚ „ÓÏÍÓÒÚ¸. ì·Â‰ËÚÂÒ¸ ‚
 • Страница 44 из 49
  ìëíêÄçÖçàÖ çÖàëèêÄÇçéëíÖâ èË ÔËÂÏ ‡‰ËÓÔÓ„‡ÏÏ ÔËÒÛÚÒÚ‚Û˛Ú ÒËθÌ˚ ÔÓÏÂıË. ✔ ç‡ÒÚÓÈÚ ÔËÂÏÌËÍ Ì‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÛ˛ ˜‡ÒÚÓÚÛ. ✔ èÓ‰ÒÓ‰ËÌËÚ ‡ÌÚÂÌÌ˚. ✔ ✔ ✔ ✔ èÛÎ¸Ú Ñì Ì ‡·ÓÚ‡ÂÚ. FM. ìÒÚ‡ÌÓ‚Ëڠ ‚ ÔÓÎÓÊÂÌË ̇˷ÓΠۂÂÂÌÌÓ„Ó ÔËÂχ Ë ÔËÍÂÔËÚÂ Í ÒÚÂÌÂ. èÓ‰ÒÓ‰ËÌËÚ ‚ÌÂ¯Ì˛˛ ‡ÌÚÂÌÌÛ FM. Ç˚·ÂËÚÂ
 • Страница 45 из 49
  ÉÎÓÒÒ‡ËÈ Р ус с к и й îÓÏ‡Ú Í‡‰‡: ëÓÓÚÌÓ¯ÂÌË „ÓËÁÓÌڇθÌÓÈ Ë ‚ÂÚË͇θÌÓÈ ÒÚÓÓÌ ÓÚÓ·‡Ê‡ÂÏÓ„Ó ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl. äÓ˝ÙÙˈËÂÌÚ ÒÓÓÚÌÓ¯ÂÌËfl ÔÓ „ÓËÁÓÌÚ‡ÎË Ë ÔÓ ‚ÂÚË͇ÎË Ó·˚˜ÌÓ„Ó ÚÂ΂ËÁÓ‡ 4:3, Û ¯ËÓÍÓ˝Í‡ÌÌ˚ı ÚÂ΂ËÁÓÓ‚ ÓÌ ‡‚ÂÌ 16:9. AUDIO OUT ê‡Á˙ÂÏ˚ ‡Û‰ËÓ‚˚ıÓ‰‡: ê‡Á˙ÂÏ˚ ̇ Á‡‰ÌÂÈ Ô‡ÌÂÎË ÒËÒÚÂÏ˚
 • Страница 46 из 49
  320 pg320-322_MCD988_12_War 320 2007.6.14, 15:52
 • Страница 47 из 49
  321 pg320-322_MCD988_12_War 321 2007.6.14, 15:52
 • Страница 48 из 49
  Meet Philips at the Internet http://www.philips.com Suomi Português Р ус с к и й Polski Česky Slovensky MCD988 Magyar Suomi CLASS 1 LASER PRODUCT Português Polski Printed in China PageBack_MCD988-12-2 262 PDCCJ.W Wang-0723 2007.6.14, 15:41
 • Страница 49 из 49