Инструкция для PHILIPS MCM239

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

MCM238

Micro Hi-Fi System

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Käyttöopas
Manual do usuário
E

 

x

PÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÓθÁÓ‚‡ÚÂÎfl

Instrukcja obsługi

Uživatelský manuál

Návod na používanie

Felhasználói kézikönyv

MCM239

P001-P027_MCM239_22_Fin

22/8/07, 11:47

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 29
  MCM239 MCM238 Micro Hi-Fi System Register your product and get support at www.philips.com/welcome Käyttöopas Manual do usuário E x PÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÓθÁÓ‚‡ÚÂÎfl Instrukcja obsługi Uživatelský manuál Návod na používanie Felhasználói kézikönyv P001-P027_MCM239_22_Fin 1 22/8/07, 11:47
 • Страница 2 из 29
  MAGYARORSZÁG ČESKA REPUBLIKÁ Minőségtanúsítás A garanciajegyen feltüntetett forgalombahozó vállalat a 2/1984. (III.10.) BkM-IpM együttes rendelet értelmében tanúsítja, hogy ezen készülék megfelel a műszaki adatokban megadott értékeknek. Vystraha! Tento přístroj pracuje s laserovým paprskem. Při
 • Страница 3 из 29
  7 1 2 3 8 9 4 0 ! @ # 5 6 3 P001-P027_MCM239_22_Fin 3 22/8/07, 11:47
 • Страница 4 из 29
  SF Luokan 1 laserlaite Varoitus! Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle. Oikeus muutoksiin varataan. Laite ei saa olla alttiina tippu-ja roiskevedelle. Huom.
 • Страница 5 из 29
  Suomi Index Português Suomi ------------------------------------------------- 6 Português ------------------------------------------ 28 Р ус с к и й ------------------------------------------- 50 Polski êÛÒÒÍËÈ --------------------------------------------------------- 72 Česky Polski
 • Страница 6 из 29
  ëéÑÖêÜÄçàÖ é·˘‡fl ËÌÙÓχˆËfl ꇉËÓÔËÂÏÌËÍ äÓÏÔÎÂÍÚ ÔÓÒÚ‡‚ÍË ............................................ 73 àÌÙÓχˆËfl ÔÓ Óı‡Ì ÓÍÛʇ˛˘ÂÈ Ò‰˚ .. 73 àÌÙÓχˆËfl ÔÓ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ..................... 73-74 ç‡ÒÚÓÈ͇ ‡‰ËÓÒڇ̈ËÈ .................................. 86 ëÓı‡ÌÂÌË Ô‰ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚ı
 • Страница 7 из 29
  èÓÁ‰‡‚ÎflÂÏ Ò ÔÓÍÛÔÍÓÈ Ë ÔË‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÏ ‚ ÍÎÛ·Â Philips! ÑÎfl ÔÓÎÛ˜ÂÌËfl χÍÒËχθÌÓÈ ÔÓ‰‰ÂÊÍË, Ô‰·„‡ÂÏÓÈ Philips, Á‡„ËÒÚËÛÈÚ LJ¯Â ËÁ‰ÂÎË ‚ www.philips.com/welcome. äÓÏÔÎÂÍÚ ÔÓÒÚ‡‚ÍË – 1 X ÒÂÚËÙˈËÓ‚‡ÌÌ˚È ‡‰‡ÔÚÂ ÔËÚ‡ÌËfl (ÇıÓ‰: 100-240 Ç ~50/60 Ɉ 0.7A, Ç˚ıÓ‰: 15V 1.2A) – 2 ÍÓÓ·ÍË ÍÓÎÓÌÓÍ
 • Страница 8 из 29
  é·˘‡fl ËÌÙÓχˆËfl è‡‚Ë· ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ÔË ÔÓÒÎۯ˂‡ÌËË ëÎÛ¯‡ÈÚÂ Ò ÛÏÂÂÌÌÓÈ „ÓÏÍÓÒÚ¸˛. Р ус с к и й ● èÓÒÎۯ˂‡ÌË ̇ۯÌËÍÓ‚ ̇ χÍÒËχθÌÓÈ „ÓÏÍÓÒÚË ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í ÛıÛ‰¯ÂÌ˲ ÒÎÛı‡. чÌÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ÏÓÊÂÚ ‚ÓÒÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸ Á‚ÛÍ Ò Ú‡ÍËÏ ÛÓ‚ÌÂÏ „ÓÏÍÓÒÚË, ÍÓÚÓ˚È, ‰‡Ê ÔË ÔÓÒÎۯ˂‡ÌËË ‚
 • Страница 9 из 29
  é„‡Ì˚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl 1 DOOR OPEN – ̇ÊÏËÚÂ, ˜ÚÓ·˚ ÓÚÍ˚Ú¸ ÎÓÚÓÍ CD. 9 STANDBY-ON/ ECO POWER – – 2 – jack for the external USB mass storage device 3 PROGRAM – – 4 – – CD/USB: ÔpÓ„p‡ÏÏËpÛÂÚ Á‡ÔËÒË Tuner: ÔpÓ„p‡ÏÏËpÛÂÚ Á‡‰‡ÌÌ˚ Òڇ̈ËË VOLUME „ÛÎËÛÂÚ ÛÓ‚Â̸ „ÓÏÍÓÒÚË Clock/Timer: ÛÒÚ‡Ìӂ͇ ˜‡ÒÓ‚ ËÎË
 • Страница 10 из 29
  é„‡Ì˚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl èÛÎ¸Ú ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl 1 2 8 9 0 3 4 – – – ! Ç ÂÊËÏ ÓÊˉ‡ÌËfl ËÎË ‚ ÂÊËÏ ECO POWER: ‚Íβ˜‡ÂÚ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Ë ‚˚·Ë‡ÂÚ CDËÒÚÓ˜ÌËÍ TUNER ‚˚·Ë‡ÂÚ ËÒÚÓ˜ÌËÍ ê‡‰ËÓ Ë ‰Îfl ÔÂÂÍβ˜ÂÌËfl ÏÂÊ‰Û ‰Ë‡Ô‡ÁÓ̇ÏË ‚ÓÎÌ: FM Ë MW Ç ÂÊËÏ ÓÊˉ‡ÌËfl ËÎË ‚ ÂÊËÏ ECO POWER: ‚Íβ˜‡ÂÚ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Ë
 • Страница 11 из 29
  é„‡Ì˚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl – ‰Îfl ‚ıÓ‰‡ ‚ ÂÊËÏ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË Ú‡ÈÏÂ‡ (̇ÊÏËÚ ̇ ÍÌÓÔÍÛ Ë ‰ÂÊËڠ ‚ ̇ʇÚÓÏ ÒÓÒÚÓflÌËË Ì‡ ê‡ÒÔÓÎÓÊÂÌË MCM239 MCM239 ÔÓÒÚ‡‚ÎflÂÚÒfl Ò ÔÓÒÚ‡‚ÍÓÈ, ÍÓÚÓÛ˛ ÏÓÊÌÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ̇ „·‚ÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ËÎË ÒÌflÚ¸ Ò Ì„Ó. ÔÓÚflÊÂÌËË ·ÓΠ2 ÒÂÍÛ̉) 9 DISPLAY/CLOCK – ìÒÚ‡Ìӂ͇ Clock: - ̇
 • Страница 12 из 29
  ìÒÚ‡Ìӂ͇ MW ‡ÌÚÂÌÌ èÂ‰Ìflfl ÍÓÎÓÌ͇ (è‡‚‡fl) èÂ‰Ìflfl ÍÓÎÓÌ͇ (ょfl) Р ус с к и й ĉ‡ÔÚÂ ÔËÚ‡ÌËfl ÔÂÂÏÂÌÌÓ„Ó ÚÓ͇ í˚θÌ˚ ÔÓ‰Íβ˜ÂÌËfl è‰ÛÔÂʉÂÌËÂ: – çËÍÓ„‰‡ Ì ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂ Ë Ì ËÁÏÂÌflÈÚ ÔÓ‰Íβ˜ÂÌËfl ÔË ‚Íβ˜ÂÌÌÓÏ ÔËÚ‡ÌËË. – çÂθÁfl ÒÚ‡‚ËÚ¸ ̇ ÔË·Ó Ô‰ÏÂÚ˚, ̇ÔÓÎÌÂÌÌ˚ ‚Ó‰ÓÈ, ̇ÔËÏÂ,
 • Страница 13 из 29
  ìÒÚ‡Ìӂ͇ 2 ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ‡ÌÚÂÌÌÛ ‚ ‡Á΢Ì˚ ÔÓÎÓÊÂÌËfl ‰Îfl B ëÓ‰ËÌÂÌË ‡ÌÚÂÌÌ ÄÌÚÂÌ̇ MW ëÓ‰ËÌËÚ ÔÓÒÚ‡‚ÎflÂÏÛ˛ ‚ ÍÓÏÔÎÂÍÚ ‡ÏÓ˜ÌÛ˛ ‡ÌÚÂÌÌÛ MW Ë ‡ÌÚÂÌÌÛ FM ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Ë ‡Á˙ÂÏ˚. éÚ„ÛÎËÛÈÚ ÔÓÎÓÊÂÌË ‡ÌÚÂÌÌ˚ ‰Îfl ÓÔÚËχθÌÓ„Ó ÔËÂχ. ‰ÓÒÚËÊÂÌËfl ÓÔÚËχθÌÓ„Ó ÔËÂχ (Í‡Í ÏÓÊÌÓ ‰‡Î¸¯Â ÓÚ
 • Страница 14 из 29
  ìÒÚ‡Ìӂ͇ ëÓ‰ËÌÂÌË ‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌÓ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl ë ‰‡ÌÌ˚Ï ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÏ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌÓ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌÓ ӷÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ, Í‡Í Ì‡ÔËÏÂ ÚÂ΂ËÁËÓÌÌ˚È ‡ÔÔ‡‡Ú, ‚ˉÂÓχ„ÌËÚÓÙÓÌ ËÎË ÂÍÓ‰Â ‰ËÒÍÓ‚ CD. MCM239 ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ‚ÓÒÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸ ‰‡ÌÌ˚Â Ò ‚̯ÌÂ„Ó ËÒÚÓ˜ÌË͇ 1 ÇÒÚ‡‚¸Ú ӉËÌ ‡Á˙ÂÏ ‡Û‰ËÓ͇·ÂÎfl (‚
 • Страница 15 из 29
  èéÑÉéíéÇäÄ ÇÄÜçé! – ëÌËÏËÚ Á‡˘ËÚÌÛ˛ Ô·ÒÚËÍÓ‚Û˛ Ô·ÒÚËÌÛ, ÔÂʉ ˜ÂÏ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ÔÛÎ¸Ú ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl. – ÇÒ„‰‡ ̇Ô‡‚ÎflÈÚ ÔÛÎ¸Ú ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ÌÂÔÓÒ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ Ì‡ àê-ÁÓÌÛ. èËϘ‡ÌËfl ‰Îfl ‰‡Ú˜Ë͇ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl: – ë̇˜‡Î‡ ÒΉÛÂÚ ‚˚·‡Ú¸ ËÒÚÓ˜ÌËÍ Á‚Û͇, ÍÓÚÓ˚È ‚˚
 • Страница 16 из 29
  éÒÌÓ‚Ì˚ ÙÛÌ͈ËË ÇÍβ˜ÂÌËÂ, ‚˚Íβ˜ÂÌËÂ Ë ‚˚·Óp ÙÛÌ͈ËË 1 óÚÓ·˚ ‚Íβ˜ËÚ¸, ̇ÊÏËÚ STANDBY-ON/ äÓÌÚÓθ „ÓÏÍÓÒÚË ● ECO POWER ËÎË SOURCE ̇ ÒËÒÚÂÏ (ËÎË y ̇ ÔÛθÚ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl) ➜ ëËÒÚÂχ ‚Íβ˜‡ÂÚ ÔÓÒΉÌËÈ ‚˚·‡ÌÌ˚È ËÒÚÓ˜ÌËÍ ËÎË ç‡ ÔÛθÚ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ‚˚·Ó‡
 • Страница 17 из 29
  CD • WMA-Ù‡ÈÎ˚ Ò DRM-Á‡˘ËÚÓÈ • WMA-Ù‡ÈÎ˚ ‚ ÙÓχÚ Lossless ËÎË VBR ÇÓÒÔÓËÁ‚Ó‰ËÏ˚ ‰ËÒÍË ç‡ ˝ÚÓÈ ÒËÒÚÂÏ ‚˚ ÏÓÊÂÚ ÔÓË„˚‚‡Ú¸: – ‚Ò Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓ Á‡ÔËÒ‡ÌÌ˚ ‡Û‰ËÓ-CD (CDDA) – ‚Ò ‡Û‰ËÓ-CD-R Ë CD-RW Ò Á‡‚Â¯ÂÌÌÓÈ ÒÂÒÒËÂÈ Á‡ÔËÒË – åê3WMA-CD (CD-R/CD-RW Ò Ù‡È·ÏË åê3/ WMA) ÇÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌË ‰ËÒÍÓ‚
 • Страница 18 из 29
  CD Ç˚·Ó Ë ÔÓËÒÍ Ç˚·Ó ‰Û„Ó„Ó ÚÂ͇ ● ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ 4 / ¢ Ó‰ËÌ ËÎË ÌÂÒÍÓθÍÓ ‡Á ‰Ó ÚÂı ÔÓ, ÔÓ͇ ̇ ‰ËÒÔΠ̠ÔÓfl‚ËÚÒfl ÌÓÏÂ ÌÛÊÌÓÈ ‚‡Ï Á‚ÛÍÓ‚ÓÈ ‰ÓÓÊÍË MP3/WMA: ➜ ä‡ÚÍÓ ÔÓÍۘ˂‡ÂÚÒfl ËÌÙÓχˆËfl Ó ÚÂÍÂ Р ус с к и й MP3/WMA: ● ç‡ÊÏËÚ ALBUM/ PRESET Ó‰ËÌ ‡Á ËÎË ·ÓΠ‰Îfl ‚˚·Ó‡ Ô‰˚‰Û˘Â„Ó
 • Страница 19 из 29
  CD REP TRACK – ÔpÓË„p˚‚‡ÂÚ ÚÂÍÛ˘Û˛ Á‡ÔËÒ¸ ÌÂÔpÂp˚‚ÌÓ REP ALL – ÔÓ‚ÚÓpÂÌË ‚ÒÂ„Ó ‰ËÒ͇/ ÔpÓ„p‡ÏÏ˚ SHUF – Á‡ÔËÒË ‚ÒÂ„Ó ‰ËÒ͇ ÔpÓË„p˚‚‡˛ÚÒfl ‚ ÔpÓËÁ‚ÓθÌÓÏ ÔÓpfl‰Í 1 ÑÎfl ‚˚·Óp‡ pÂÊËχ ÔpÓË„p˚‚‡ÌËfl ̇ÊÏËÚ REPEAT ËÎË SHUFFLE Ó‰ËÌ ËÎË ÌÂÒÍÓθÍÓ p‡Á 2 ÑÎfl ‚˚·Óp‡ ÌÓpχθÌÓ„Ó ÔpÓË„p˚‚‡ÌËfl ̇ÊÏËÚ REPEATËÎË
 • Страница 20 из 29
  ꇉËÓÔËÂÏÌËÍ ç‡ÒÚÓÈ͇ ‡‰ËÓÒڇ̈ËÈ 1 ç‡ÊÏËÚ SOURCE Ó‰ËÌ ‡Á ËÎË ·ÓÎÂÂ, ˜ÚÓ·˚ Р ус с к и й ‚˚·‡Ú¸ TUNER (̇ ÔÛθÚ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ̇ÊÏËÚ TUNER) 2 ç‡ÊÏËÚ TUNER ̇ ‰‡Ú˜ËÍ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ÌÂÒÍÓθÍÓ ‡Á ‰Ó ÚÂı ÔÓ, ÔÓ͇ ̇ ‰ËÒÔΠ̠·Û‰ÂÚ ‚ˉÂÌ ÌÛÊÌ˚È ‚‡Ï ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ ‚ÓÎÌ, FM
 • Страница 21 из 29
  ꇉËÓÔËÂÏÌËÍ AUX RDS îÛÌ͈Ëfl RDS (Radio Data System) Ó·ÂÒÔ˜˂‡ÂÚ Òڇ̈ËflÏ FM ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ̇fl‰Û Ò ÌÓχθÌ˚ÏË Ò˄̇·ÏË FM Ú‡ÌÒÎËÓ‚‡Ú¸ Ú‡ÍÊÂ Ë ‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌÛ˛ ËÌÙÓχˆË˛. ÖÒÎË ‚˚ ÔËÌËχÂÚ ÒÚ‡ÌˆË˛ RDS, ÚÓ Ì‡ ‰ËÒÔΠ‚ˉ̇ ̇‰ÔËÒ¸ Ë Ì‡Á‚‡ÌË Òڇ̈ËË. ÚÂÍÛ˘Â ‚ÂÏfl ˜ÂÂÁ Í‡Ê‰Û˛ ÏËÌÛÚÛ. íÓ˜ÌÓÒÚ¸
 • Страница 22 из 29
  USB àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ χÒÒÓ‚ÓÈ Ô‡ÏflÚË USB èÓ‰Íβ˜Ë‚ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Ï‡ÒÒÓ‚ÓÈ Ô‡ÏflÚË USB Í ‚˚ÒÓÍÓ͇˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl ÏÓÊÌÓ ÒÎÛ¯‡Ú¸ ÏÛÁ˚ÍÛ, Á‡ÔËÒ‡ÌÌÛ˛ ̇ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Â, ˜ÂÂÁ ÏÓ˘ÌÛ˛ ‡ÍÛÒÚ˘ÂÒÍÛ˛ ÒËÒÚÂÏÛ ÇÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËÂ Ò ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ χÒÒÓ‚ÓÈ Ô‡ÏflÚË USB Р ус с к и й ëÓ‚ÏÂÒÚËÏ˚Â
 • Страница 23 из 29
  USB AUX 1 èÓ‚Â¸ÚÂ, Ô‡‚ËθÌÓ ÎË ÔÓ‰Íβ˜ÂÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó 2 USB (ÒÏ ìÒÚ‡Ìӂ͇: ëÓ‰ËÌÂÌË ‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌÓ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl) ç‡ÊÏËÚ SOURCE Ó‰ËÌ ‡Á ËÎË ·ÓÎÂÂ, ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ USB (̇ ÔÛθÚ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ̇ÊÏËÚ USB) ➜ èÓfl‚ËÚÒfl ËÍÓÌ͇ 3 – ÖÒÎË Ì‡ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Â USB Ì ӷ̇ÛÊÂÌÓ ‡Û‰ËÓ Ù‡ÈÎÓ‚, ̇
 • Страница 24 из 29
  í‡ÈÏÂ SLEEP ìÒÚ‡Ìӂ͇ Ú‡ÈÏÂ‡ ìÒÚÓÈÒÚ‚Ó ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌÓ ‚ ͇˜ÂÒÚ‚Â ·Û‰ËθÌË͇, ÍÓ„‰‡ ‚˚·‡ÌÌ˚È ËÒÚÓ˜ÌËÍ (CD ËÎË TUNER)̇˜Ë̇ÂÚ ÔÓË„˚‚‡ÌË ‚ Á‡‡Ì ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓ ‚ÂÏfl. èÂ‰ ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËÂÏ ˝ÚËı ÙÛÌ͈ËÈ Û·Â‰ËÚÂÒ¸ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ˜‡Ò˚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ˚. 1 ç‡ÊÏËÚÂ Ë ‰ÂpÊËÚ TIMER ̇ ÔÛθÚÂ Р ус с к
 • Страница 25 из 29
  íÂıÌ˘ÂÒÍË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË èÓË„˚‚‡ÚÂθ CD ÑˇԇÁÓÌ ˜‡ÒÚÓÚ ................................ 100 – 18kHz ëÓÓÚÌÓ¯ÂÌË Ò˄̇· Ë ¯ÛÏÓ‚ ................ 65 dBA ꇉËÓÔËÂÏÌËÍ ÑˇԇÁÓÌ ‚ÓÎÌ FM ..................... 87.5 – 108 MHz ÑˇԇÁÓÌ ‚ÓÎÌ MW .................... 531 – 1602 kHz Количество
 • Страница 26 из 29
  ìëíêÄçÖçàÖ çÖàëèêÄÇçéëíÖâ èêÖÑìèêÖÜÑÖçàÖ çË ‚ ÍÓÂÏ ÒÎÛ˜‡Â Ì Ô˚Ú‡ÈÚÂÒ¸ Ò‡ÏÓÒÚÓflÚÂθÌÓ pÂÏÓÌÚËpÓ‚‡Ú¸ ÒËÒÚÂÏÛ, Ú.Í. ˝ÚÓ ‡ÌÌÛÎËpÛÂÚ „‡p‡ÌÚ˲. ç ÓÚÍp˚‚‡ÈÚ ÒËÒÚÂÏÛ ‚Ó ËÁ·ÂʇÌË ˝ÎÂÍÚpÓ¯Ó͇. èpË ÌÂËÒÔp‡‚ÌÓÒÚË ÔÂp‰ ÚÂÏ, Í‡Í ÌÂÒÚË ÒËÒÚÂÏÛ ‚ pÂÏÓÌÚ, Ò̇˜‡Î‡ ÔpÓ‚Âp¸Ú ÔÓ ÔÂpÂ˜Ì˛ ÌÂËÒÔp‡‚ÌÓÒÚÂÈ ‚ p‡Á‰ÂÎÂ
 • Страница 27 из 29
  ìëíêÄçÖçàÖ çÖàëèêÄÇçéëíÖâ ✔ ç ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ ÂÊËÏ USB. çÂÒÍÓθÍÓ ‡Á ̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ SOURCE (ËÎË USB ̇ ÔÛθÚ Ñì) ‰Îfl ÔÂÂıÓ‰‡ ‚ ÂÊËÏ USB. ✔ 䇷Âθ Ì ÔÎÓÚÌÓ ÔÓ‰Íβ˜ÂÌ Í ÔÓÚÛ USB MCM204. ëÌÓ‚‡ ÔÓ‰Íβ˜ËÚ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Ë Û·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ ÓÌÓ ‚Íβ˜ÂÌÓ. ✔ ìÒÚÓÈÒÚ‚Ó Ì ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡ÂÚÒfl MCM204 ËÎË ÙÓχÚ
 • Страница 28 из 29
  Meet Philips at the Internet http://www.philips.com Suomi Português Р ус с к и й Polski Česky Slovensky MCM239 Magyar Suomi CLASS 1 LASER PRODUCT Português Polski Printed in China pg240-PageBack_MCD119-12 240 PDCC-JH-JiaW-0734 2007.8.14, 19:41
 • Страница 29 из 29