Инструкция для PHILIPS MCM390

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

MCM390

Micro Hi-Fi System

PÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÓθÁÓ‚‡ÚÂÎfl

Instrukcje obsługi

Uživatelské příručky

PoužívateIské príručky

Felhasználói útmutatók

pg 001-021_MCM390_22-Rus

2/2/05, 14:05

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 22
  Micro Hi-Fi System MCM390 PÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÓθÁÓ‚‡ÚÂÎfl Instrukcje obsługi Uživatelské příručky PoužívateIské príručky Felhasználói útmutatók pg 001-021_MCM390_22-Rus 1 2/2/05, 14:05
 • Страница 2 из 22
  MAGYARORSZÁG ČESKA REPUBLIKÁ Minőségtanúsítás A garanciajegyen feltüntetett forgalombahozó vállalat a 2/1984. (III.10.) BkM-IpM együttes rendelet értelmében tanúsítja, hogy ezen készülék megfelel a műszaki adatokban megadott értékeknek. Vystraha! Tento přístroj pracuje s laserovým paprskem. Při
 • Страница 3 из 22
  ∞ % ( ≤ £ ) $ ¡ 8 9 6 * # @ ™ 7 & 1 2 3 4 5 ^ % 6 $ 7 # @ ! 8 9 0 3 pg 001-021_MCM390_22-Rus 3 3 2/2/05, 14:05
 • Страница 4 из 22
  Energy Star As an ENERGY STARR Partner, Philips has determined that this product meets the ENERGY STARR guidelines for energy efficiency. 4 pg 001-021_MCM390_22-Rus 4 2/2/05, 14:05
 • Страница 5 из 22
  Р ус с к и й Index Polski êÛÒÒÍËÈ ------------------------------------------------------------ 6 Česky Polski ------------------------------------------------ 22 Slovensky Česky ------------------------------------------------ 38 Magyar Slovensky ------------------------------------------ 54 Magyar
 • Страница 6 из 22
  ëÓ‰ÂʇÌËÂ Р ус с к и й éÅôÄü àçîéêåÄñàü èËÂÏ ‡‰ËÓ àÌÙÓχˆËfl ÔÓ Óı‡Ì ÓÍÛʇ˛˘ÂÈ Ò‰˚ .... 7 èË̇‰ÎÂÊÌÓÒÚË, ÔÓÒÚ‡‚ÎflÂÏ˚ ‚ ÍÓÏÔÎÂÍÚ . 7 àÌÙÓχˆËfl ÔÓ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ............................ 7 ꇷÓÚ‡ Ò CD/ MP3 ................................................. 7 ç‡ÒÚÓÈ͇ ̇ ‡‰ËÓÒڇ̈ËË
 • Страница 7 из 22
  чÌÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ Ú·ӂ‡ÌËflÏ ÔÓ ‡‰ËÓËÌÚÂÙÂÂ̈ËË, ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂθÌ˚Ï ‚ Ö‚ÓÔÂÈÒÍÓÏ ëÓÓ·˘ÂÒÚ‚Â. èpË̇‰ÎÂÊÌÓÒÚË – – – – 2 ÍÓÓ·ÍË ÍÓÎÓÌÓÍ ÑËÒڇ̈ËÓÌÌ˚È ÔÛÎ¸Ú ê‡ÏӘ̇fl ‡ÌÚÂÌ̇ ‰Îfl MW èpÓ‚ÓÎӘ̇fl ‡ÌÚÂÌ̇ ‰Îfl FM àÌÙÓpχˆËfl ÔÓ Óxp‡Ì Òp‰˚ àÒÔÓθÁÛÂÚÒfl ÏËÌËÏÛÏ ÛÔ‡ÍÓ‚Ó˜ÌÓ„Ó Ï‡ÚÂpˇ·. å˚
 • Страница 8 из 22
  èÓ‰„ÓÚӂ͇ Р ус с к и й рамочная антенна MW проволочная антенна FM колонка (правая) колонка (левая) сетевой провод переменного тока ëÓ‰ËÌÂÌËfl ̇ Á‡‰ÌËÈ Ô·Ú íËÔ Ô‡ÌÂÎË Û͇Á‡Ì ̇ Á‡‰ÌÂÈ Ô·Ú ÒËÒÚÂÏ˚. A èËÚ‡ÌË èÂp‰ ÔÓ‰Íβ˜ÂÌËÂÏ ÔËÚ‡˛˘Â„Ó Í‡·ÂÎfl Í Ì‡ÒÚÂÌÌÓÏÛ p‡Á˙fiÏÛ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ËÚ ‚Ò ‰pÛ„ËÂ
 • Страница 9 из 22
  ÄÌÚÂÌ̇ FM C ÑÓÔÓÎÌËÚÂθÌ˚ ‚ÓÁÏÓÊÌ˚ ÒÓ‰ËÌÂÌËfl ÑÓÔÓÎÌËÚÂθÌÓ ӷÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ Ë ÔÓ‚Ó‰‡ ‰Îfl Â„Ó ÒÓ‰ËÌÂÌËfl Ì ÔÓÒÚ‡‚Îfl˛ÚÒfl ‚ ÍÓÏÔÎÂÍÚÂ. ëÏ. ‰ÂڇθÌÓ ÓÔËÒ‡ÌË ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ ÔÓ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ì˲ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl, ÍÓÚÓÓ ‚˚ ıÓÚËÚ ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌËÚ¸ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌÓ. ● ÑÎfl ÓÔÚËχθÌÓ ÒÚÂpÂÓ ÔpËfiχ FM ÔÓ‰Íβ˜ËÚ ̇pÛÊÌÛ˛
 • Страница 10 из 22
  äÌÓÔÍË ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl (ÒÚp. 3 ËÎβÒÚp‡ˆËfl ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚) Р ус с к и й äÌÓÔÍË ÛÔp‡‚ÎÂÌËfl ÒËÒÚÂÏ˚ Ë ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÔÛθڇ 1 Eco Power/STANDBY ON y – 2 – 3 4 5 6 7 8 9 0 ! – èÂÂÍβ˜ÂÌË ‚ ÂÊËÏ ÓÊˉ‡ÌËfl Eco Power ËÎË ‚Íβ˜ÂÌË ÒËÒÚÂÏ˚. ÑËÒÔÎÂÈ ÔÓ͇Á˚‚‡ÂÚ ÒÚ‡ÚÛÒ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡. DISPLAY/BAND ‰Îfl ꇉËÓ
 • Страница 11 из 22
  ùÍÓÌÓÏ˘Ì˚È ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍËÈ ÂÁÂ‚Ì˚È ÂÊËÏ ëËÒÚÂχ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ˝ÍÓÌÓÏ˘Ì˚È ÂÁÂ‚Ì˚È ÂÊËÏ; Ó̇ ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË ÔÂÂÍβ˜‡ÂÚÒfl ‚ ÂÊËÏ Eco ˜ÂÂÁ 15 ÏËÌÛÚ ÔÓÒΠÚÓ„Ó, Í‡Í Á‡ÍÓ̘Ë·Ҹ ÎÂÌÚ‡ ËÎË CD, Ë ÛÔ‡‚ÎÂÌË Ì Á‡‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡ÌÓ. ê„ÛÎËӂ͇ „ÓÏÍÓÒÚË Ç‡ÊÌÓ: èÂ‰ ÚÂÏ, Í‡Í Ì‡˜‡Ú¸ ‡·ÓÚÛ
 • Страница 12 из 22
  ꇷÓÚ‡ Ò CD/ MP3 Р ус с к и й èËϘ‡ÌËÂ: – èÓË„˚‚‡ÌË CD ÔÂÍ‡ÚËÚÒfl Ú‡ÍÊÂ Ë ‚ ÒÎÂ‰Û˛˘Ëı ÒÎÛ˜‡flı: ÂÒÎË Í˚¯Í‡ ÓÚ‰ÂÎÂÌËfl CD ÓÚÍ˚Ú‡. ÂÒÎË ‰ÓÒÚË„ÌÛÚ ÍÓ̈ ëD. – ÑÎfl ‰ËÒ͇ MP3, ‚ÂÏfl Ò˜ËÚ˚‚‡ÌËfl Ò ‰ËÒ͇ ÏÓÊÂÚ Ô‚˚ÒËÚ¸ 10 ÒÂÍÛ̉ ËÁ-Á‡ ·Óθ¯Ó„Ó ÍÓ΢ÂÒÚ‚‡ ÔÂÒÂÌ, ÒÍÓÏÔËÎËÓ‚‡ÌÌ˚ı ̇ ‰ËÒÍÂ. Ç˚‚Ó‰
 • Страница 13 из 22
  2 éÚÔÛÒÚËÚ ÍÌÓÔÍÛ S ËÎË T ( à ËÎË á ̇ ÔÛθÚÂ), ÂÒÎË ‚˚ ̇¯ÎË ÌÛÊÌ˚È Ô‡ÒÒ‡Ê. ➜ çÓχθÌÓ ÔÓË„˚‚‡ÌË ÔÓ‰ÓÎʇÂÚÒfl. Ç˚·Óp ÌÛÊÌÓ„Ó ‡Î¸·Óχ/ ̇Á‚‡ÌËfl (ÚÓθÍÓ ‰ËÒÍË MP3) ÑÎfl ‚˚·Ó‡ ÌÛÊÌÓ„Ó ‡Î¸·Óχ ● ç‡ÊÏËÚ 4 ËÎË 3 ÌÂÒÍÓθÍÓ p‡Á. ÑÎfl ‚˚·Óp‡ ÌÛÊÌÓ„Ó Ì‡Á‚‡ÌËfl ● ç‡ÊÏËÚ S ËÎË T (¡ ËÎË ™) ÌÂÒÍÓθÍÓ p‡Á
 • Страница 14 из 22
  èËÂÏ ‡‰ËÓ Р ус с к и й èÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌË ‡‰ËÓÒڇ̈ËÈ Ç˚ ÏÓÊÂÚ Á‡ÌÂÒÚË ‚ Ô‡ÏflÚ¸ Ì ·ÓΠ40 ‡‰ËÓÒڇ̈ËÈ. Ä‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍÓ ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌË ĂÚÓχÚ˘ÂÒÍÓ ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌË ̇˜ÌÂÚÒfl Ò ‚˚·‡ÌÌÓ„Ó ÌÓÏÂ‡ ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌËfl. 燘Ë̇fl Ò ˝ÚÓ„Ó ÌÓÏÂ‡, ‚ ‚ÓÁ‡ÒÚ‡˛˘ÂÏ ÔÓfl‰ÍÂ, ‡Ì Á‡ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌÌ˚Â
 • Страница 15 из 22
  4 ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ PROGRAM ¢ ‡Á ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÔÓ‰Ú‚Â‰ËÚ¸ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÛ. ➜ Ë Ì‡ ‰ËÒÔΠÔÓ͇Á˚‚‡ÂÚÒfl ÌÓÏÂ ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌËfl Ë ˜‡ÒÚÓÚ‡ Á‡ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌÌÓÈ Òڇ̈ËË. èËϘ‡ÌËÂ: – çÂÍÓÚÓ˚ ‡‰ËÓÒڇ̈ËË RDS ÔÂ‰‡˛Ú ÚÂÍÛ˘Â ‚ÂÏfl ˜ÂÂÁ Í‡Ê‰Û˛ ÏËÌÛÚÛ. íÓ˜ÌÓÒÚ¸ ÔÂ‰‡‚‡ÂÏÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË Á‡‚ËÒËÚ ÓÚ ÔÂ‰‡˛˘ÂÈ
 • Страница 16 из 22
  ꇷÓÚ‡ χ„ÌËÚÓÙÓ̇/á‡ÔËÒ¸ Р ус с к и й ● ÑÎfl Ò·pÓÒ‡ Ò˜fiÚ˜Ë͇ ÎÂÌÚ˚ ̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ STOP 9 ¢fi p‡Á. èÂÂÏÓÚ͇ ̇Á‡‰/·˚ÒÚ‡fl ÔÂÂÏÓÚ͇ ‚ÔÂ‰ 1 éÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ÔÓË„˚‚‡ÌËÂ Ë Ì‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ S ËÎË T ÌÂÒÍÓθÍÓ ‡Á. ➜ ä‡ÒÒÂÚ‡ ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl ‚ ÍÓ̈ ÔÂÂÏÓÚÍË ‚ÔÂ‰ ËÎË Ì‡Á‡‰. ➜ ÇÓ ‚pÂÏfl ·˚ÒÚpÓÈ
 • Страница 17 из 22
  é‰ÌÓÍÌÓÔӘ̇fl Á‡ÔËÒ¸ èÓ‰„ÓÚӂ͇ Í Á‡ÔËÒË 1 ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ TAPE. 2 ÇÒÚ‡‚¸Ú ͇ÒÒÂÚÛ ‰Îfl Á‡ÔËÒË ‚ ͇ÒÒÂÚÌÓ 1 Ç˚·ÂËÚ ËÒÚÓ˜ÌËÍ CD, TUNER ËÎË AUX . 2 èË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË Á‡ÔÛÒÚËÚ ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌË ‚˚·‡ÌÌÓ„Ó ËÒÚÓ˜ÌË͇. ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ. 3 èÓ‰„ÓÚÓ‚¸Ú ËÒÚÓ˜ÌËÍ Á‚Û͇, Ò ÍÓÚÓÓ„Ó ·Û‰ÂÚ ‚˚ÔÓÎÌflÚ¸Òfl Á‡ÔËÒ¸. CD –
 • Страница 18 из 22
  óÄëõ/íÄâåÖê Р ус с к и й ● ÖÒÎË ‚ ıӉ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ÌË Ó‰Ì‡ ËÁ ÍÌÓÔÓÍ Ì ·Û‰ÂÚ Ì‡Ê‡Ú‡ ̇ ÔÓÚflÊÂÌËË ·ÓΠ90 ÒÂÍÛ̉, ÚÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ‚˚ȉÂÚ ËÁ ÂÊËχ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË Ú‡ÈÏÂ‡. 1 Ç ÂÁÂ‚ÌÓÏ ÂÊËÏ ̇ÊËχÈÚ PRESET 3 ̇ ÒËÒÚÂÏ ‚ Ú˜ÂÌË ·ÓΠ2 ÒÂÍÛ̉. 2 ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ SOURCE ‚ ̇Ô‡‚ÎÂÌËË ÔÓ 3 ìÒÚ‡Ìӂ͇ ˜‡ÒÓ‚
 • Страница 19 из 22
  ìëàãàíÖãú Ç˚xӉ̇fl ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ ....................... 2 x 15 W RMS ................................................... 30 W + 30 W MPO ëÓÓÚÌÓ¯ÂÌË Ò˄̇· Ë ¯ÛÏÓ‚ .... ≥ 62 dBA (IEC) éÚ‰‡˜‡ ˜‡ÒÚÓÚ˚ ................. 40 – 15000 Hz, ± 3 dB àÏÔ‰‡ÌÒ ÍÓÎÓÌÓÍ ............................................ 4
 • Страница 20 из 22
  ìıÓ‰ Р ус с к и й óËÒÚ͇ ÍÓÔÛÒ‡ ● ëΉÛÂÚ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ Ïfl„ÍÛ˛ ÚflÔÍÛ, Ò΄͇ ÒÏÓ˜ÂÌÌÛ˛ ‚ Ò··ÓÏ ‡ÒÚ‚Ó Ò‰ÒÚ‚‡ ‰Îfl ˜ËÒÚÍË. ç ÒΉÛÂÚ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ Ò‰ÒÚ‚‡ Ò ÒÓ‰ÂʇÌËÂÏ ‡ÎÍÓ„ÓÎfl, ÒÔËÚ‡, ‡ÏÏˇ͇ ËÎË ‡·‡ÁË‚Ó‚. óËÒÚ͇ ‰ËÒÍÓ‚ ● ÖÒÎË ‰ËÒÍ Á‡„flÁÌËÎÒfl, Â„Ó ÒΉÛÂÚ ÔÓ˜ËÒÚËÚ¸ ÚflÔÍÓÈ. èÓÚË‡ÈÚÂ
 • Страница 21 из 22
  ê¯ÂÌË á‡ÔËÒ¸ ËÎË ÔÓË„˚‚‡ÌË Ì‚ÓÁÏÓÊÌÓ. ✔ èÓ˜ËÒÚËÚ ‰ÂÚ‡ÎË Ï‡„ÌËÚÓÙÓ̇, ÒÏ. «ìıÓ‰». ✔ ÑÎfl Á‡ÔËÒË ÔÓθÁÛÈÚÂÒ¸ ÚÓθÍÓ Í‡ÒÒÂÚ‡ÏË ÚËÔ‡ NORMAL (IEC I). à̉Ë͇ˆËfl “CHK TAPE”. ✔ á‡ÍÎÂÈÚ ۯÍÓ ÍÛÒÓ˜ÍÓÏ ÍÎÂÈÍÓÈ ÎÂÌÚ˚. ä˚¯Í‡ ͇ÒÒÂÚÌÓ„Ó ÓÚ‰ÂÎÂÌËfl Ì ÓÚÍ˚‚‡ÂÚÒfl. ✔ ëÌÓ‚‡ ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌËÚ ÔÓ‚Ó‰ ÔËÚ‡ÌËfl ÓÚ
 • Страница 22 из 22