Инструкция для PHILIPS MCM760

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

MCM760

Micro Hi-Fi System

Käyttöoppaita

Manual do usuário

 

PÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÓθÁÓ‚‡ÚÂÎfl

Instrukcje obsługi

Uživatelské příručky

PoužívateI'ské príručky

Felhasználói útmutatók

001-033_MCM760_12_Fin

3/30/06, 7:26 PM

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 34
  Micro Hi-Fi System MCM760 Käyttöoppaita Manual do usuário PÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÓθÁÓ‚‡ÚÂÎfl Instrukcje obsługi Uživatelské příručky PoužívateI'ské príručky Felhasználói útmutatók 001-033_MCM760_12_Fin 1 3/30/06, 7:26 PM
 • Страница 2 из 34
  MAGYARORSZÁG Minőségtanúsítás A garanciajegyen feltüntetett forgalombahozó vállalat a 2/1984. (III.10.) BkM-IpM együttes rendelet értelmében tanúsítja, hogy ezen készülék megfelel a műszaki adatokban megadott ér tékeknek. Figyelem! A meghibásodott készüléket – beleértve a hálózati csatlakozót is –
 • Страница 3 из 34
  1 2 STANDBY- ON ECO POWER USB RECORD TAPE RECORD RDS/NEWS OPEN / CLOSE 3 4 WMA-MP3-CD/CD-R/CD-RW COMPATIBLE % $ 5 iR 6 USB DIRECT VOLUME PRESET TREBLE PLAY/PAUSE 7 BASS # ALBUM 8 9 STOP/DEMO OPEN CLOSE 0 @ ! 3 001-033_MCM760_12_Fin 3 3/30/06, 7:26 PM
 • Страница 4 из 34
  / / (for tuner installation) SF Luokan 1 laserlaite Varoitus! Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle. Oikeus muutoksiin varataan. Laite ei saa olla alttiina tippu-ja
 • Страница 5 из 34
  Suomi Index Português Suomi ------------------------------------------------- 6 Português ------------------------------------------ 34 ------------------------------------------- 62 Р ус с к и й E Polski êÛÒÒÍËÈ --------------------------------------------------------- 90 Česky Polski
 • Страница 6 из 34
  ëéÑÖêÜÄçàÖ é·˘‡fl ËÌÙÓχˆËfl ꇉËÓÔËÂÏÌËÍ äÓÏÔÎÂÍÚ ÔÓÒÚ‡‚ÍË ............................................ 91 àÌÙÓχˆËfl ÔÓ Óı‡Ì ÓÍÛʇ˛˘ÂÈ Ò‰˚ ............................................................................. 91 àÌÙÓχˆËfl ÔÓ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ...................... 91 ç‡ÒÚÓÈ͇
 • Страница 7 из 34
  é·˘‡fl ËÌÙÓχˆËfl äÓÏÔÎÂÍÚ ÔÓÒÚ‡‚ÍË – 2 ÍÓÓ·ÍË ÍÓÎÓÌÓÍ Ò 2 ͇·ÂÎflÏË ‰Îfl ÍÓÎÓÌÓÍ – ÔÛÎ¸Ú ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl Ò ‰‚ ·‡Ú‡ÂË ÚËÔ‡ ÄÄ – ‡ÏӘ̇fl ‡ÌÚÂÌ̇ MW – ÔÓ‚ÓÎӘ̇fl ‡ÌÚÂÌ̇ FM – òÌÛ ÔËÚ‡ÌËfl ÔÂÂÏÂÌÌÓ„Ó ÚÓ͇ àÌÙÓχˆËfl ÔÓ Óı‡Ì ÓÍÛʇ˛˘ÂÈ Ò‰˚ ìÔ‡Íӂ͇ Ì ÒÓ‰ÂÊËÚ ËÁÎ˯ÌËı ÛÔ‡ÍÓ‚Ó˜Ì˚ı
 • Страница 8 из 34
  é„‡Ì˚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl é„‡Ì˚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ̇ ÒËÒÚÂÏ (ËÎβÒÚ‡ˆËË Ì‡ ÒÚ‡Ìˈ 3) 9n – 1 STANDBY-ON/ECO POWER – – – Р ус с к и й 2 – 3 – – 4 – 5 – Í‡ÚÍÓ Ì‡ÊÏËÚÂ, ˜ÚÓ·˚ ‚Íβ˜ËÚ¸ ÒËÒÚÂÏÛ ËÎË ÔÂ‚ÂÒÚË Â„Ó ‚ ECO POWER ÂÊËÏ (˝ÌÂ„ÓÒ·Â„‡˛˘ËÈ); ̇ÊÏËÚÂ Ë Û‰ÂÊË‚‡ÈÚÂ, ˜ÚÓ·˚ ÔÂÂÍβ˜ËÚ¸ ÒËÒÚÂÏÛ ‚ ÂÊËÏ
 • Страница 9 из 34
  é„‡Ì˚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl èÛÎ¸Ú ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl – – STANDBY 1 CD TUNER TAPE AUX 2 REPEAT PROGRAM SHUFFLE ( TAPE A /B ( 3 4 5 DISPLAY/CLOCK * VOL – – PRESET 6 ALBUM TAPE REC USB REC INC. SURR DIM USB DEL SNOOZE 7 BASS – – ! TREBLE # USB 3 PROGRAM 8 9 0 4 DISPLAY/CLOCK SLEEP/TIMER TIMER ON/OFF MUTE
 • Страница 10 из 34
  é„‡Ì˚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl – – – – – ALBUM à / á CD/USB: ‚˚·Ó Ô‰˚‰Û˘Â„Ó ËÎË ÒÎÂ‰Û˛˘Â„Ó ‡Î¸·Óχ (íÓθÍÓ MP3/WMA) CD: ÔÓËÒÍ ‚ÔÂ‰/ ̇Á‡‰ TUNER: ̇ÒÚp‡Ë‚‡ÂÚ p‡‰ËÓ Òڇ̈ËË TAPE: ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÔÂÂÏÓÚ‡Ú¸ ͇ÒÒÂÚÛ Ì‡Á‡‰ ËÎË ·˚ÒÚÓ ÔÂÂÏÓÚ‡Ú¸  ‚ÔÂ‰ CLOCK: ÛÒÚ‡Ìӂ͇ ˜‡ÒÓ‚ ËÎË ÏËÌÛÚ ( REPEAT – ‚˚·Ë‡ÂÚ
 • Страница 11 из 34
  ìÒÚ‡Ìӂ͇ Р ус с к и й MW í˚θÌ˚ ÔÓ‰Íβ˜ÂÌËfl è‰ÛÔÂʉÂÌËÂ: – çËÍÓ„‰‡ Ì ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂ Ë Ì ËÁÏÂÌflÈÚ ÔÓ‰Íβ˜ÂÌËfl ÔË ‚Íβ˜ÂÌÌÓÏ ÔËÚ‡ÌËË. – ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÒËÒÚÂÏÛ ‚·ÎËÁË ÓÁÂÚÍË ÔÂÂÏÂÌÌÓ„Ó ÚÓ͇ Ò Ó·ÂÒÔ˜ÂÌËÂÏ ÌÂÁ‡ÚÛ‰ÌÂÌÌÓ„Ó ‰ÓÒÚÛÔ‡ Í ‚ËÎÍ ÒÂÚÂ‚Ó„Ó Í‡·ÂÎfl. A ëÓ‰ËÌÂÌËfl ÍÓÎÓÌÓÍ èÓθÁÛÈÚÂÒ¸ ÚÓθÍÓ
 • Страница 12 из 34
  ìÒÚ‡Ìӂ͇ 2 èÓ‰ÒÓ‰ËÌËÚ ¯Ú˚¸ ‡ÏÓ˜ÌÓÈ ‡ÌÚÂÌ̇ ‚ „ÌÂÁ‰Ó AM (MW) ANTENNA Í‡Í ÔÓ͇Á‡ÌÓ ÌËÊ 3 éÚ„ÛÎËÛÈÚ ÔÓÎÓÊÂÌË ‡ÌÚÂÌÌ˚ ‰Îfl ÓÔÚËχθÌÓ„Ó ÔËÂχ (Í‡Í ÏÓÊÌÓ ‰‡Î¸¯Â ÓÚ ÚÂ΂ËÁËÓÌÌÓ„Ó ‡ÔÔ‡‡Ú‡, ‚ˉÂÓχ„ÌËÚÓÙÓ̇ ËÎË ‰Û„Ëı ËÒÚÓ˜ÌËÍÓ‚ ‡‰Ë‡ˆËË) ëÓ‰ËÌÂÌË ‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌÓ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl èÓ‰Íβ˜ÂÌËÂ
 • Страница 13 из 34
  ìÒÚ‡Ìӂ͇ äÓ„‰‡ MCM760 ‚Íβ˜ÂÌ˚ ‚ ÂÊËÏ ÓÊˉ‡ÌËfl, ÓÌË ÔÓÚ·Îfl˛Ú ÓÔ‰ÂÎÂÌÌÛ˛ ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸: ˜ÚÓ·˚ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÓÚÍβ˜ËÚ¸ ÒËÒÚÂÏÛ ÓÚ ÔËÚ‡ÌËfl, ‚˚̸Ú ÒÂÚ‚ÓÈ ¯ÚÂÔÒÂθ ËÁ ̇ÒÚÂÌÌÓÈ ÓÁÂÚÍË. è‡ÒÔÓÚ̇fl Ú‡·Î˘͇ ‡ÒÔÓÎÓÊÂ̇ ̇ Á‡‰ÌÂÈ Ô‡ÌÂÎË ÒËÒÚÂÏ˚. 3 Ç˚·‡Ú¸ ÂÊËÏ AUX ̇ ÒËÒÚÂÏ èÓÎÂÁÌ˚ ÒÓ‚ÂÚ˚: – ÇÒ„‰‡
 • Страница 14 из 34
  èéÑÉéíéÇäÄ àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ÔÛθڇ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ÇÄÜçé! – ÇÒ„‰‡ ̇Ô‡‚ÎflÈÚ ÔÛÎ¸Ú ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ÌÂÔÓÒ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ Ì‡ àê-ÁÓÌÛ. Р ус с к и й èËϘ‡ÌËfl ‰Îfl ‰‡Ú˜Ë͇ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl: – ë̇˜‡Î‡ ÒΉÛÂÚ ‚˚·‡Ú¸ ËÒÚÓ˜ÌËÍ Á‚Û͇, ÍÓÚÓ˚È ‚˚ ̇ÏÂ‚‡ÂÚÂÒ¸ ÔÓÒÎۯ˂‡Ú¸, ÔÛÚÂÏ
 • Страница 15 из 34
  éÒÌÓ‚Ì˚ ÙÛÌ͈ËË 1 óÚÓ·˚ ‚Íβ˜ËÚ¸, ̇ÊÏËÚ CD, TUNER, USB ËÎË TAPE/AUX ̇ ÒËÒÚÂÏ (ËÎË CD, TUNER, TAPE, AUX, USḂ ÔÛθÚ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl) ➜ Ç˚·‡ÌÌ˚È ËÒÚÓ˜ÌËÍ ÔӉ҂˜˂‡ÂÚÒfl „ÓÎÛ·˚Ï ˆ‚ÂÚÓÏ ÑËÒÔÎÂÈ ˜‡ÒÓ‚ ● Ç ıӉ ÔÓË„˚‚‡ÌËfl ÌÂÒÍÓθÍÓ ‡Á ̇ÊÏËÚ DISPLAY/CLOCK ̇ ‰‡Ú˜ËÍ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó
 • Страница 16 из 34
  éÒÌÓ‚Ì˚ ÙÛÌ͈ËË äÓÌÚÓθ „ÓÏÍÓÒÚË äÓÌÚÓθ Á‚Û͇ ê„ÛÎËӂ͇ „ÓÏÍÓÒÚË ● éÚ„ÛÎËÛÈÚ „ÓÏÍÓÒÚ¸ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ‚‡˘‡˛˘ÂÈÒfl ÍÌÓÔÍË VOLUME ̇ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Â ËÎË Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ̇ʇÚËfl VOL +/- ̇ ‰‡Ú˜ËÍ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ➜ VOL MUTE ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ ÏËÌËχθÌÓÏÛ ÛÓ‚Ì˛ „ÓÏÍÓÒÚË ➜ 0 dB ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ
 • Страница 17 из 34
  CD • WMA-Ù‡ÈÎ˚ Ò DRM-Á‡˘ËÚÓÈ • WMA-Ù‡ÈÎ˚ ‚ ÙÓχÚ Lossless ËÎË VBR ÇÓÒÔÓËÁ‚Ó‰ËÏ˚ ‰ËÒÍË ç‡ ˝ÚÓÈ ÒËÒÚÂÏ ‚˚ ÏÓÊÂÚ ÔÓË„˚‚‡Ú¸: – ‚Ò Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓ Á‡ÔËÒ‡ÌÌ˚ ‡Û‰ËÓ-CD (CDDA) – ‚Ò ‡Û‰ËÓ-CD-R Ë CD-RW Ò Á‡‚Â¯ÂÌÌÓÈ ÒÂÒÒËÂÈ Á‡ÔËÒË – åê3WMA-CD (CD-R/CD-RW Ò Ù‡È·ÏË åê3/ WMA) é åê3/WMA íÂıÌÓÎÓ„Ëfl
 • Страница 18 из 34
  CD èÓÎÂÁÌ˚ ÒÓ‚ÂÚ˚: – ÖÒÎË Ù‡ÈÎ˚ MP3/WMA Ì ·˚ÎË ‚ÌÂÒÂÌ˚ ‚ ͇ÍÓÈ-ÎË·Ó ‡Î¸·ÓÏ ‰ËÒ͇, ‰Îfl ˝ÚËı Ù‡ÈÎÓ‚ ·Û‰ÂÚ ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË ÒÓÁ‰‡Ì ‡Î¸·ÓÏ “01” . 4 ç‡ÊÏËÚ ÉÅ ˜ÚÓ·˚ ̇˜‡Ú¸ ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌË ➜ ç‡ ‰ËÒÔΠÔÓ͇Á˚‚‡ÂÚÒfl ÌÓÏÂ ‰‡ÌÌÓÈ Á‚ÛÍÓ‚ÓÈ ‰ÓÓÊÍË Ë Ôӯ‰¯ÂÂ Ò Ì‡˜‡Î‡ ÔÓË„˚‚‡ÌËfl Ç˚·Ó Ë ÔÓËÒÍ Ç˚·Ó
 • Страница 19 из 34
  CD Ç˚ ÏÓÊÂÚ Á‡ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡Ú¸ Ì ·ÓΠ99 Á‚ÛÍÓ‚˚ı ‰ÓÓÊÂÍ ‚ Ê·ÂÏÓÈ ÔÓÒΉӂ‡ÚÂθÌÓÒÚË. èË Ê·ÌËË Î˛·‡fl ËÁ Á‚ÛÍÓ‚˚ı ‰ÓÓÊÂÍ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ Á‡ÌÂÒÂ̇ ‚ Ô‡ÏflÚ¸ ·ÓΠӉÌÓ„Ó ‡Á‡. 4 èÓ‚ÚÓËÚ ¯‡„Ë 2 Ë 3 ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ Ë 5 1 Ç ÔÓÎÓÊÂÌËË "ÒÚÓÔ", ̇ÊÏËÚ Í·‚Ë¯Û PROGRAM ‰Îfl ̇˜‡Î‡
 • Страница 20 из 34
  CD Ç˚·Óp ‰pÛ„Ëx pÂÊËÏÓ‚: REPEAT, SHUFFLE Р ус с к и й REP( REPEAT TRACK/ REPEAT PROGRAM) – ÔpÓË„p˚‚‡ÂÚ ÚÂÍÛ˘Û˛ /ÔpÓ„p‡ÏÏ˚ Á‡ÔËÒ¸ ÌÂÔpÂp˚‚ÌÓ REP ALL(REPEAT DISC)– ÔÓ‚ÚÓpÂÌË ‚ÒÂ„Ó ‰ËÒ͇ SHUFFLE – Á‡ÔËÒË ‚ÒÂ„Ó ‰ËÒ͇ /ÔpÓ„p‡ÏÏ˚ ÔpÓË„p˚‚‡˛ÚÒfl ‚ ÔpÓËÁ‚ÓθÌÓÏ ÔÓpfl‰Í SHUFFLE REP - ÇÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌË ‚ÒÂı
 • Страница 21 из 34
  ꇉËÓÔËÂÏÌËÍ ëÓı‡ÌÂÌË Ô‰ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚ı ‡‰ËÓÒڇ̈ËÈ ç‡ÒÚÓÈ͇ ‡‰ËÓÒڇ̈ËÈ 1 ç‡ÊÏËÚ TUNER , ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ TUNER 2 ç‡ÊÏËÚ TUNER ÌÂÒÍÓθÍÓ ‡Á ‰Ó ÚÂı ÔÓ, Ç Ô‡ÏflÚË ÛÒÚpÓÈÒÚ‚‡ ÏÓÊÌÓ Á‡ÔpÓ„p‡ÏÏËpÓ‚‡Ú¸ ‰Ó 40 p‡‰ËÓÒڇ̈ËÈ (FM Ë MW), ‚pÛ˜ÌÛ˛ ËÎË ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË (‡‚ÚÓÒÓxp‡ÌÂÌËÂ). ÔÓ͇ ̇ ‰ËÒÔΠÌÂ
 • Страница 22 из 34
  ꇉËÓÔËÂÏÌËÍ Ä‚ÚÓÒÓı‡ÌÂÌËÂ: ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍÓ ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌË 1 Р ус с к и й 2 Ä‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍÓ ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌË ̇˜Ë̇ÂÚÒfl Ò Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓÈ Ì‡ÒÚÓÈÍË 1 ËÎË Ò ‚˚·‡ÌÌÓ„Ó ÌÓÏÂ‡ Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓÈ Ì‡ÒÚÓÈÍË. ìÒÚÓÈÒÚ‚Ó ·Û‰ÂÚ ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡Ú¸ ÚÓθÍÓ Ú Òڇ̈ËË, ÍÓÚÓ˚ı ¢ ÌÂÚ ‚ Ô‡ÏflÚË. ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ í /
 • Страница 23 из 34
  ꇉËÓÔËÂÏÌËÍ ÛÒÚ‡Ìӂ͇ ˜‡ÒÓ‚ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ RDS 2 çÂÍÓÚÓ˚ ‡‰ËÓÒڇ̈ËË RDS ÔÂ‰‡˛Ú ÚÂÍÛ˘Â ‚ÂÏfl ˜ÂÂÁ Í‡Ê‰Û˛ ÏËÌÛÚÛ. ëÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÛÒڇ̇‚ÎË‚‡Ú¸ ‚ÂÏfl Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ‚ÂÏÂÌÌÓ„Ó Ò˄̇·, ÔÂ‰‡˛˘Â„ÓÒfl ‚ÏÂÒÚÂ Ò Ò˄̇ÎÓÏ RDS. ç‡ÒÚÓÈÚÂÒ¸ ̇ ÌÛÊÌÛ˛ ‚‡Ï ‡‰ËÓÒÚ‡ÌˆË˛ RDS ‚ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ FM (ÒÏ ç‡ÒÚÓÈ͇
 • Страница 24 из 34
  USB àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ χÒÒÓ‚ÓÈ Ô‡ÏflÚË USB ë ÔÓÏÓ˘¸˛ MCM760 ÏÓÊÌÓ ‚ÓÒÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸ ÏÛÁ˚ÍÛ Ò Á‡ÔÓÏË̇˛˘Â„Ó ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ USB, ‡ Ú‡ÍÊ Á‡ÔËÒ˚‚‡Ú¸ ÏÛÁ˚ÍÛ Ì‡ Ú‡ÍÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó. Р ус с к и й èÓ‰Íβ˜Ë‚ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Ï‡ÒÒÓ‚ÓÈ Ô‡ÏflÚË USB Í ‚˚ÒÓÍÓ͇˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl ÏÓÊÌÓ ÒÎÛ¯‡Ú¸ ÏÛÁ˚ÍÛ,
 • Страница 25 из 34
  USB ÇÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËÂ Ò ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ χÒÒÓ‚ÓÈ Ô‡ÏflÚË USB 1 èÓ‚Â¸ÚÂ, Ô‡‚ËθÌÓ ÎË ÔÓ‰Íβ˜ÂÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó 2 USB (ÒÏ ìÒÚ‡Ìӂ͇: ëÓ‰ËÌÂÌË ‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌÓ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl) ç‡ÊÏËÚ USB , ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ USB ➜ èÓfl‚ËÚÒfl ËÍÓÌ͇ – ÖÒÎË MCM760 Ì ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡ÂÚ ‰‡ÌÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó USB, ÔÓfl‚ÎflÂÚÒfl Á̇˜ÓÍ DEVICE NOT
 • Страница 26 из 34
  USB 5 ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ USB RECORD Ó‰ËÌ ËÎË ÌÂÒÍÓθÍÓ ‡Á, ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ Ô‡‡ÏÂÚ˚ Á‡ÔËÒË: RECORD TRACK– Á‡ÔËÒ¸ ‚˚·‡ÌÌÓÈ ‰ÓÓÊÍË Ì‡ Á‡ÔÓÏË̇˛˘Â ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó USB RECORD ALL – Á‡ÔËÒ¸ ‚ÒÂ„Ó ‰ËÒ͇/ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ̇ Á‡ÔÓÏË̇˛˘Â ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó USB ➜ ÇÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËÂ Ë Á‡ÔËÒ¸ ̇˜Ë̇˛ÚÒfl Ò Ì‡˜‡Î‡. 1 2 Р ус с к и й ➜
 • Страница 27 из 34
  ͇ÒÒÂÚ˚ ÇÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌË ͇ÒÒÂÚ˚ 1 ç‡ÊÏËÚ TAPE/AUX Ó‰ËÌ ‡Á ËÎË ·ÓÎÂÂ, ˜ÚÓ·˚ 2 ‚˚·‡Ú¸ AUX (̇ ÔÛθÚ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ̇ÊÏËÚ AUX) ç‡ÊÏËÚ OPEN/CLOSE 0 (éÚÍ˚Ú¸/Á‡Í˚Ú¸) ‰Îfl ÓÚÍ˚ÚËfl ͇ÒÒÂÚÓÔËÂÏÌË͇ ALBUM STOP/DEMO OPEN CLOSE 3 ÇÒÚ‡‚¸Ú Á‡ÔËÒ‡ÌÌÛ˛ ͇ÒÒÂÚÛ Ë Á‡ÍÓÈÚ ͇ÒÒÂÚÓÔËÂÏÌËÍ. ➜
 • Страница 28 из 34
  ͇ÒÒÂÚ˚ ÇÄÜçÄü àçîéêåÄñàü! Ç˚ÔÓÎÌÂÌË Á‡ÔËÒË ‡Á¯‡ÂÚÒfl ÚÓθÍÓ ‚ ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â, ÂÒÎË ˝ÚËÏ Ì ̇Û¯‡˛ÚÒfl ‡‚ÚÓÒÍË ËÎË ‰Û„Ë Ô‡‚‡ ÚÂÚ¸ÂÈ ÒÚÓÓÌ˚. á‡ÔËÒ¸ á‡ÔËÒ¸ Ò Ì‡Ê‡ÚËÂÏ Ó‰ÌÓÈ ÍÌÓÔÍË 1 ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ CD, TUNER, USB ËÎË AUX ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ ËÒÚÓ˜ÌËÍ Á‚Û͇. èÓ‰„ÓÚӂ͇ Í Á‡ÔËÒË 1 ç‡ÊÏËÚÂ
 • Страница 29 из 34
  í‡ÈÏÂ AUX AUX (èÓÒÎۯ˂‡ÌË ‚̯ÌÂ„Ó ËÒÚÓ˜ÌË͇) ìÒÚ‡Ìӂ͇ Ú‡ÈÏÂ‡ 1 èÓ‚Â¸Ú Ô‡‚ËθÌÓÒÚ¸ ÔÓ‰Íβ˜ÂÌËfl ‚̯ÌÂ„Ó ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡. (ÒÏ ìÒÚ‡Ìӂ͇: ëÓ‰ËÌÂÌË ‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌÓ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl) ÇÄÜçÄü àçîéêåÄñàü! – èÂ‰ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÓÈ Ú‡ÈÏÂ‡ ۷‰ËÚÂÒ¸ ‚ Ô‡‚ËθÌÓÈ ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í ‚ÂÏÂÌË. – í‡ÈÏÂp Ì ‚Íβ˜‡ÂÚÒfl ‚Ó
 • Страница 30 из 34
  í‡ÈÏÂ SLEEP/ ÑÂÏÓÌÒÚ‡ˆËÓÌÌ˚È ÂÊËÏ èÓÎÂÁÌ˚ ÒÓ‚ÂÚ˚: í‡ÈÏÂ Ì ·Û‰ÂÚ ‡·ÓÚ‡Ú¸ ‚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓ ‚ÂÏfl, ÂÒÎË: - ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ‚Íβ˜ÂÌÓ - Ú‡ÈÏÂ ‰Â‡ÍÚË‚ËÓ‚‡Ì ëËÒÚÂχ ‚Íβ˜‡ÂÚ ËÒÚÓ˜ÌËÍ Tuner, ÂÒÎË: - ÔË ‚˚·Ó ËÒÚÓ˜ÌË͇ Í‡Í CD, ‰ËÒÍ CD Ì ‚ÒÚ‡‚ÎÂÌ - Ì ÔÓ‰Íβ˜ÂÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó USB ÔË ‚˚·Ó ËÒÚÓ˜ÌË͇ ͇Í
 • Страница 31 из 34
  íÂıÌ˘ÂÒÍË ԇ‡ÏÂÚ˚ (1) (6 Ω, 1 kHz, 10% THD) èêéàÉêõÇÄíÖãú ÑàëäéÇ èÓ„‡ÏÏËÛÂÏ˚ Ù‡„ÏÂÌÚ˚ Á‡ÔËÒË ............................................. 99 èÓÎÓÒ‡ ‚ÓÒÔÓËÁ‚Ó‰ËÏ˚ı ˜‡ÒÚÓÚ ................................. 20 – 20000 Hz, –3 dB éÚÌÓ¯ÂÌË Ò˄̇Î-¯ÛÏ ........................ ≥ 76 dBA ê‡ÁÌÓÒ
 • Страница 32 из 34
  ìëíêÄçÖçàÖ çÖàëèêÄÇçéëíÖâ èêÖÑìèêÖÜÑÖçàÖ çË ‚ ÍÓÂÏ ÒÎÛ˜‡Â Ì Ô˚Ú‡ÈÚÂÒ¸ Ò‡ÏÓÒÚÓflÚÂθÌÓ pÂÏÓÌÚËpÓ‚‡Ú¸ ÒËÒÚÂÏÛ, Ú.Í. ˝ÚÓ ‡ÌÌÛÎËpÛÂÚ „‡p‡ÌÚ˲. ç ÓÚÍp˚‚‡ÈÚ ÒËÒÚÂÏÛ ‚Ó ËÁ·ÂʇÌË ˝ÎÂÍÚpÓ¯Ó͇. èpË ÌÂËÒÔp‡‚ÌÓÒÚË ÔÂp‰ ÚÂÏ, Í‡Í ÌÂÒÚË ÒËÒÚÂÏÛ ‚ pÂÏÓÌÚ, Ò̇˜‡Î‡ ÔpÓ‚Âp¸Ú ÔÓ ÔÂpÂ˜Ì˛ ÌÂËÒÔp‡‚ÌÓÒÚÂÈ ‚ p‡Á‰ÂÎÂ
 • Страница 33 из 34
  ìëíêÄçÖçàÖ çÖàëèêÄÇçéëíÖâ èÛÎ¸Ú Ñì ‡·ÓÚ‡ÂÚ ÒÓ Ò·ÓflÏË. ✔ èÂ‰ ÚÂÏ, Í‡Í Ì‡Ê‡Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÈ ✔ ✔ í‡ÈÏÂ Ì ‡·ÓÚ‡ÂÚ. ✔ ì·Â‰ËÚÂÒ¸ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ устройство ÓÚÍβ˜ÂÌ ✔ ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ˜‡Ò˚. ✔ ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ TIMER ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ‚Íβ˜ËÚ¸ Ú‡ÈÏÂ. ìÒÚ‡Ìӂ͇ ˜‡ÒÓ‚/Ú‡ÈÏÂ‡ Ì ÒÓı‡ÌflÂÚÒfl. ✔ èÓËÁÓ¯ÎÓ
 • Страница 34 из 34