Инструкция для PHILIPS PET723, NUVI 2250

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

PET723

Manual do usuário

Käyttöopas

E

 

ex

PÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÓ

Î

¸ÁÓ‚‡ÚÂ

Î

Instrukcja obsługi

Uživatelský manuál

Návod na používanie

Felhasználói kézikönyv

Portable DVD player

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

P001-017_PET723_12_Por  2008.3.26  14:27  Page 1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 22
  P001-017_PET723_12_Por 2008.3.26 14:27 Portable DVD player PET723 Register your product and get support at www.philips.com/welcome Manual do usuário Käyttöopas E ex PÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÓθÁÓ‚‡ÚÂÎfl Page 1 Instrukcja obsługi Uživatelský manuál Návod na používanie Felhasználói kézikönyv
 • Страница 2 из 22
  P001-017_PET723_12_Por 2008.3.26 14:27 MAGYARORSZÁG Minőségtanúsítás A garanciajegyen feltüntetett forgalombahozó vállalat a 2/1984. (III.10.) BkM-IpM együttes rendelet értelmében tanúsítja, hogy ezen készülék megfelel a műszaki adatokban megadott értékeknek. Figyelem! A meghibásodott készüléket –
 • Страница 3 из 22
  Português Page 3 Suomi Português - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 Suomi - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18 êÛÒÒÍËÈ - - - - - - - - - - - - - - - - 32 Polski êÛÒÒÍËÈ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 46 Polski - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 61 Česky 14:27 Česky - - - - - - - - -
 • Страница 4 из 22
  P046-060_PET723_12_Rus êÛÒÒÍËÈ 3/26/08 15:46 Page 46 é·ÁÓ ÙÛÌ͈ËÈ èÓÁ‰‡‚ÎflÂÏ Ò ÔÓÍÛÔÍÓÈ Ë ÔË‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÏ ‚ ÍÎÛ·Â Philips! ÑÎfl ÔÓÎÛ˜ÂÌËfl χÍÒËχθÌÓÈ ÔÓ‰‰ÂÊÍË, Ô‰·„‡ÂÏÓÈ Philips, Á‡„ËÒÚËÛÈÚ LJ¯Â ËÁ‰ÂÎË ‚ www.philips.com/welcome. ùÎÂÏÂÌÚ˚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ÓÒÌÓ‚ÌÓ„Ó ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡, Русский 1 3, 4, 1,
 • Страница 5 из 22
  3/26/08 15:46 Page 47 é·ÁÓ ÙÛÌ͈ËÈ 1 èÛÎ¸Ú ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl 1 SOURCE .................èÂÂÍβ˜ÂÌË ÏÂÊ‰Û ÂÊËχÏË DVD Ë SD. 2 DISPLAY ................éÚÓ·‡ÊÂÌË ËÌÙÓχˆËË Ì‡ TFT ‚Ó ‚ÂÏfl ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl. 3 ZOOM.....................ì‚Â΢ÂÌË ËÎË ÛÏÂ̸¯ÂÌË ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl (‚ Ú.˜. ‡ÍÚË‚ÌÓ„Ó)
 • Страница 6 из 22
  P046-060_PET723_12_Rus éëíéêéÜçé! 3/26/08 15:46 Page 48 àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ÍÌÓÔÓÍ ËÎË ‚˚ÔÓÎÌÂÌË „ÛÎËÓ‚ÓÍ Ë ÓÔÂ‡ˆËÈ, Ì ÓÔËÒ‡ÌÌ˚ı ‚ ‰‡ÌÌÓÏ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Â, ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í ÓÒ‚Ó·ÓʉÂÌ˲ ÓÔ‡ÒÌÓÈ ‡‰Ë‡ˆËË ËÎË ‰Û„ËÏ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚflÏ. ǂ‰ÂÌË LJ¯ ÔÓÚ‡ÚË‚Ì˚È DVD ÔÓË„˚‚‡ÚÂθ Русский LJ¯ ÔÓÚ‡ÚË‚Ì˚È DVD
 • Страница 7 из 22
  3/26/08 15:46 Page 49 ǂ‰ÂÌËÂ é ‚ÒÚÓÂÌÌÓÏ ‡ÍÍÛÏÛÎflÚÓ åÂ˚ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ÔË Á‡fl‰Í ‡ÍÍÛÏÛÎflÚÓ‡ 1 èÓÒΠÔÓÎÌÓÈ ‡Áfl‰ÍË ‡ÍÍÛÏÛÎflÚÓ‡, ÌÂωÎÂÌÌÓ Á‡fl‰ËÚÂ Â„Ó (ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ ÚÓ„Ó, ÒÓ·Ë‡ÂÚÂÒ¸ ÎË ‚˚ Â„Ó ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸) ‚ ˆÂÎflı χÍÒËÏËÁ‡ˆËË Â„Ó ÒÓ͇ ÒÎÛÊ·˚. èË ÌËÁÍÓÏ Á‡fl‰Â ·‡Ú‡ÂË Á̇˜ÓÍ ·‡Ú‡ÂË
 • Страница 8 из 22
  P046-060_PET723_12_Rus 3/26/08 15:46 Page 50 é·˘‡fl ËÌÙÓχˆËfl àÒÚÓ˜ÌËÍË ÔËÚ‡ÌËfl Русский ùÚÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ‡·ÓÚ‡ÂÚ ÓÚ ‡‰‡ÔÚÂ‡ ÔÂÂÏÂÌÌÓ„Ó ÚÓ͇ Ë ‡‚ÚÓÏÓ·ËθÌÓ„Ó ‡‰‡ÔÚÂ‡. • ì·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ ‚ıÓ‰ÌÓ ̇ÔflÊÂÌË ‡‰‡ÔÚÂ‡ ÔÂÂÏÂÌÌÓ„Ó ÚÓ͇ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ Ì‡ÔflÊÂÌ˲ ‚ ÏÂÒÚÌÓÈ ÒÂÚË. Ç ÔÓÚË‚ÌÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ‡‰‡ÔÚÂ
 • Страница 9 из 22
  3/26/08 15:46 Page 51 é·˘‡fl ËÌÙÓχˆËfl èÓÒÎۯ˂‡ÌË ‚ Ú˜ÂÌË ‡ÁÛÏÌÓ„Ó ÒÓ͇: • èÓÒÎۯ˂‡ÌË ‚ Ú˜ÂÌË ‰ÎËÚÂθÌÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË, ‰‡Ê ÔË ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÏ ÛÓ‚Ì „ÓÏÍÓÒÚË, ÏÓÊÂÚ ÒÚ‡Ú¸ Ô˘ËÌÓÈ ÔÓÚÂË ÒÎÛı‡. • ëÚ‡‡ÈÚÂÒ¸ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ‚‡¯Â ‡Û‰ËÓÓ·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ Ò ‡ÁÛÏÌÓÈ ÔÓ‰ÓÎÊËÚÂθÌÓÒÚ¸˛ Ë ÛÒÚ‡Ë‚‡Ú¸
 • Страница 10 из 22
  P046-060_PET723_12_Rus 3/26/08 15:46 Page 52 èÓ‰„ÓÚӂ͇ èÓ‰„ÓÚӂ͇ ùÎÂÍÚÓÔËÚ‡ÌË - ÖÒÎË ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Ì ·Û‰ÂÚ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸Òfl ‚ Ú˜ÂÌË àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ‡‰‡ÔÚÂ‡ ÔÂÂÏÂÌÌÓ„Ó / ÔÓÒÚÓflÌÌÓ„Ó ÚÓ͇ - çÂÔ‡‚ËθÌÓ ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ·‡Ú‡ÂÈ ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í Ûژ͠˝ÎÂÍÚÓÎËÚ‡; Ç˚Íβ˜ËÚ ÔÓË„˚‚‡ÚÂθ ÔÂ‰
 • Страница 11 из 22
  3/26/08 15:46 Page 53 鷢ˠ҂‰ÂÌËfl é ‰‡ÌÌÓÏ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Â Ç ‰‡ÌÌÓÏ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Â ÒÓ‰ÂʇÚÒfl ÓÒÌÓ‚Ì˚ ËÌÒÚÛ͈ËË ÔÓ ‡·ÓÚÂ Ò DVD ÔÓË„˚‚‡ÚÂÎÂÏ. ëΉÛÂÚ Û˜ÂÒÚ¸, ˜ÚÓ ÌÂÍÓÚÓ˚ DVD-‰ËÒÍË ÚÂ·Û˛Ú ÔË ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËË ÒÔˆˇθÌ˚ı ÓÔÂ‡ˆËÈ ËÎË ‰ÓÔÛÒ͇˛Ú ‚˚ÔÓÎÌÂÌË ÚÓθÍÓ ÌÂÍÓÚÓ˚ı ËÁ ‚ÓÁÏÓÊÌ˚ı ÓÔÂ‡ˆËÈ. Ç
 • Страница 12 из 22
  P046-060_PET723_12_Rus 3/26/08 15:46 Page 54 éÒÌÓ‚Ì˚ ÙÛÌ͈ËË éÒÌÓ‚Ì˚ ÙÛÌ͈ËË ÇÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌË DVD-‰ËÒ͇ ÇÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌË ‰ËÒÍÓ‚ MP3 èÓÒΠ‚Íβ˜ÂÌËfl ÔÓË„˚‚‡ÚÂÎfl, ‚ÒÚ‡‚ÍË ‰ËÒ͇ Ë Á‡Í˚ÚËfl ‰‚Âˆ˚ ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌË Á‡ÔÛÒ͇ÂÚÒfl ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË. ç‡ ˝Í‡Ì ÓÚÓ·‡Ê‡ÂÚÒfl ÚËÔ Á‡„ÛÊÂÌÌÓ„Ó ‰ËÒ͇. Ç‡Ï ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸
 • Страница 13 из 22
  P046-060_PET723_12_Rus 3/26/08 15:46 Page 55 éÒÌÓ‚Ì˚ ÙÛÌ͈ËË éÒÌÓ‚Ì˚ ÙÛÌ͈ËË àÁÏÂÌÂÌË ÂÊËχ ‡Û‰ËÓ (VCD) ÖÒÎË Ì‡ ‰ËÒÍ Á‡ÔËÒ‡ÌÓ ÌÂÒÍÓθÍÓ ÔÓËÁ‚‰ÂÌËÈ ËÎË ‰ÓÓÊÂÍ, ÔÂÂıÓ‰ ̇ ‰Û„Ó ÔÓËÁ‚‰ÂÌËÂ/‰ÓÓÊÍÛ/ ‡Á‰ÂÎ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÂÚÒfl ÒÎÂ‰Û˛˘ËÏ Ó·‡ÁÓÏ: ç‡ÊËχfl AUDIO,ÏÓÊÌÓ ÔÂÂÈÚË Ì‡ ÒÎÂ‰Û˛˘Ë ÓÔˆËË
 • Страница 14 из 22
  P046-060_PET723_12_Rus 3/26/08 15:46 Page 56 éÒÌÓ‚Ì˚ ÙÛÌ͈ËË ✔ ÇçàåÄçàÖ! îÛÌ͈Ëfl ÔÓ‚ÚÓ‡ Ú‡ÍÊ ‰ÓÒÚÛÔ̇ ‰Îfl JPEG, Ë Ú.Ô. ìÔ‡‚ÎÂÌË ‡Á΢‡ÂÚÒfl ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÌÓÒËÚÂÎfl. èÓ‚ÚÓ A - B Русский ÑÎfl ÔÓ‚ÚÓÌÓ„Ó ËÎË ÌÂÔÂ˚‚ÌÓ„Ó ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl ÔÓÒΉӂ‡ÚÂθÌÓÒÚË Ù‡„ÏÂÌÚÓ‚ ‚ ÔÓËÁ‚‰ÂÌËË: • Ç
 • Страница 15 из 22
  3/26/08 15:46 Page 57 ëÔˆˇθÌ˚ ÙÛÌ͈ËË DVD-‰ËÒÍÓ‚ èÓ‚Â͇ ÒÓ‰ÂÊËÏÓ„Ó ‰ËÒÍÓ‚ DVD-Video: MENU. åÂÌ˛ ‚˚·Ó‡ ÔÓËÁ‚‰ÂÌËÈ Ë ‡Á‰ÂÎÓ‚ ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ Á‡ÔËÒ‡Ì˚ ̇ ‰ËÒÍÂ. îÛÌ͈Ëfl ÏÂÌ˛ DVD-‰ËÒ͇ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ‚˚·‡Ú¸ ÔÛÌÍÚ˚ ‚ ˝ÚËı ÏÂÌ˛. ç‡ÊÏËÚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Û˛ ˆËÙÓ‚Û˛ ÍÌÓÔÍÛ ËÎË ‚˚‰ÂÎËÚ ÌÛÊÌ˚È ÔÛÌÍÚ Ò
 • Страница 16 из 22
  P046-060_PET723_12_Rus 3/26/08 15:46 Page 58 éÔÂ‡ˆËË ‚ ÏÂÌ˛ SETUP (çÄëíêéâäÄ) ÑÎfl ‚˚ÔÓÎÌÂÌËfl ÓÔÚËχθÌÓÈ Ì‡ÒÚÓÈÍË ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl ËÒÔÓθÁÛÈÚ ÏÂÌ˛ SETUP, ÔÓÁ‚ÓÎfl˛˘Â ‚˚ÔÓÎÌËÚ¸ ÚÓ˜ÌÛ˛ ÔÓ‰ÒÚÓÈÍÛ. Ç˚‰ÂÎËÚ ÌÛÊÌ˚È ÔÛÌÍÚ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÌÓÔÓÍ 3, 4, 5, 6 Ë Ì‡ÊÏËÚ 2;. 1 ç‡ÊÏËÚ SETUP. éÚÓ·‡ÁËÚÒfl ÒÔËÒÓÍ
 • Страница 17 из 22
  3/26/08 15:46 Page 59 ìÒÚ‡ÌÂÌË ÌÂÔÓ·‰ÓÍ ìÒÚ‡ÌÂÌË ÌÂÔÓ·‰ÓÍ èË ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌËË ÌÂÔÓ·‰ÓÍ ‚ ‡·ÓÚ ÔÓË„˚‚‡ÚÂÎfl ‰ËÒÍÓ‚ DVD-Video Ò̇˜‡Î‡ ÔÓÒÏÓÚËÚ ‰‡ÌÌ˚È ÍÓÌÚÓθÌ˚È ÒÔËÒÓÍ. ÇÓÁÏÓÊÌÓ, ‚˚ ˜ÚÓ-ÎË·Ó ÛÔÛÒÚËÎË ÔË ‡·ÓÚÂ Ò ÔÓË„˚‚‡ÂÚÎÂÏ. èêÖÑìèêÖÜÑÖçàÖ: çË ‚ ÍÓÂÏ ÒÎÛ˜‡Â Ì Ô˚Ú‡ÈÚÂÒ¸
 • Страница 18 из 22
  P046-060_PET723_12_Rus 3/26/08 15:46 Page 60 íÂıÌ˘ÂÒÍË ‰‡ÌÌ˚ ɇ·‡ËÚ˚ ÇÂÒ ùÎÂÍÚÓÔËÚ‡ÌË Русский 210 x 158 x 39.5 mm 0.82 g INPUT: 100-240V 50/60Hz 0.3A OUTPUT: DC 9V 1A ùÌÂ„ÓÔÓÚ·ÎÂÌË 9W ÑˇԇÁÓÌ ‡·Ó˜Ëı ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ 0 - 45°C ÑÎË̇ ‚ÓÎÌ˚ ·ÁÂ‡ 650nm ÇˉÂÓÒËÒÚÂχ PAL ÑˇԇÁÓÌ ‚ÓÒÔÓËÁ‚Ó‰ËÏ˚ı
 • Страница 19 из 22
  P103-120_PET723_12_Hun 2008.3.26 14:24 Page 117 117
 • Страница 20 из 22
  P103-120_PET723_12_Hun 118 2008.3.26 14:24 Page 118
 • Страница 21 из 22
  P103-120_PET723_12_Hun 2008.3.26 14:24 Page 120 Meet Philips at the Internet http://www.philips.com PET723 CLASS 1 LASER PRODUCT Printed in China PDCC-ZC-0812
 • Страница 22 из 22