Инструкция для PHILIPS PTA417

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Register your product and get support at 

www.philips.com/welcome

PTA417

All registered and unregistered trademar

ks are the property of their respectiv

e owner

s.

Specifi cations are subject to change without notice

Philips and the Philips’ shield emb

lem are registered trademar

ks of Koninklijke Philips Electronics N.V

and are used under license from Koninklijke Philips Electronics N.V

.

2012 ©  TP 

Vision Netherlands B

.V.

 All r

ights reserved.

www.philips.com

nesubraižytumėte. Nepurkškite valiklio tiesiai ant 

3D akinių. 

•  

 Nenaudokite valymo priemonių, kuriose yra alko-

holio, tirpiklio, aktyviųjų paviršiaus medžiagų, vaško, 

benzeno, skiediklio, uodus atbaidančios medžiagos 

ar tepalo. Naudojant šias medžiagas gali pasikeisti 

akinių spalva arba gali atsirasti įtrūkimų.

Atitiktis

Šis gaminys atitinka pagrindinius Direktyvos 2006/95/

EB (žema įtampa), 2004/108/EB (EMC) reikalavimus 

ir kitas svarbias nuostatas.

LV - Latviešu

Izmantojiet šīs Easy 3D brilles, skatoties 3D saturu 

Philips 3D televizoros.

Optimāla 3D satura skatīšana  

Optimālai 3D satura skatīšanai ieteicams:

     

•  

 

  sēdēt tādā attālumā, kurš ir vismaz trīs reizes 

lielāks nekā TV  ekrāna platums (P). Nesēdiet 

vairāk nekā sešu metru attālumā. Skatiet 

 A  zīmējumu.

•  

   skatieties TV  ekrāna centrā savu acu līmenī.

• skatieties televizoru ārpus tiešo saules iedarbības 

zonas, jo tie var traucēt 3D satura skatīšanos.

     

  Brīdinājums par veselību, skatoties 3D saturu

•  

    Ja jums vai jūsu ģimenes locekļiem ir bijušas 

epilepsijas lēkmes vai paaugstināta fotojutība, 

konsultējieties ar ārstu, pirms pakļaut sevi 

zibošas gaismas, ātri mainīgu attēlu vai 3D satura 

skatīšanās ietekmei.

•  

 Lai izvairītos no tāda diskomforta kā reiboņi, 

galvassāpes vai dezorientācija, ieteicams 

neskatīties 3D saturu ilgstošu laika periodu. Ja 

izjūtat jebkādu diskomfortu, pārtrauciet skatīties 

3D saturu un atturieties no potenciāli bīstamām 

darbībām (piemēram, automašīnas vadīšanas), 

līdz simptomi ir pārgājuši. Ja simptomi nepāriet, 

neatsāciet 3D satura skatīšanos, pirms neesat 

konsultējies ar ārstu.

•  

   Vecākiem ir jāpieskata bērni 3D satura skatīšanās 

laikā un jāpārliecinās, ka bērniem nav iepriekš 

norādīto diskomforta simptomu. 3D saturu 

nav ieteicams skatīties bērniem, kas jaunāki par 

sešiem gadiem, jo to redzes sistēma vēl nav pilnīgi 

attīstījusies.

•  

 Izmantojiet 3D brilles tikai 3D TV skatīšanās nolūkā.

•  

   TRIECIENA RISKS. Vienmēr turiet produktu 

vietā, kas nav sasniedzama bērniem vecumā līdz 

trīs gadiem! Produkts satur mazas detaļas, kas var 

tikt norītas.

Briļļu kopšana

      

•  

  Sargājiet 3D brilles no tiešo saules staru, karstu-

ma, uguns un ūdens iedarbības. Šāda iedarbība 

var izraisīt produkta darbības traucējumus vai 

uzliesmojumu.

•  

     Nemetiet un nelokiet 3D briļļu lēcas, un nepieli-

etojiet pret tām spēku.

•  

   Lai nesaskrāpētu lēcas, to tīrīšanai izmantojiet 

tīru, mīkstu drāniņu (mikrošķiedras vai kokvilnas). 

Nekad nesmidziniet tīrīšanas līdzekli tieši uz 

3D brillēm. 

•  

 Neizmantojiet ķīmiskos tīrīšanas līdzekļus, kas 

satur spirtu, šķīdinātāju, virsmaktīvas vielas vai 

vasku, benzolu, atšķaidītāju, vielas pret moskītiem 

vai lubrikantu. Šīs ķīmiskās vielas var mainīt 

virsmas krāsu vai radīt virsmā plaisas.  

Atbilstība

Šis izstrādājums atbilst Direktīvu 2006/95/

EK (zemsprieguma iekārtas) un 2004/108/EK 

(elektromagnētiskā savietojamība) galvenajām 

prasībām un citiem būtiskiem noteikumiem.

NL - Nederlands 

Gebruik deze Easy 3D-bril wanneer u 3D-inhoud wilt 

bekijken op de Philips 3D-TV’s.

  Optimale 3D-kijkervaring

Voor een optimale 3D-kijkervaring raden wij het 

volgende aan:

     

•  

 

    ga op een afstand van minstens drie maal de 

breedte (B) van het TV-scherm zitten; ga niet op 

een afstand van meer dan zes meter zitten. Zie 

illustratie  A ; 

•  

   kijk op uw ooghoogte naar het midden van het 

TV-scherm; 

•  

 kijk geen TV tegen direct zonlicht in, aangezien 

dit de 3D-ervaring kan belemmeren.    

     

  Gezondheidswaarschuwing met betrekking tot 

3D-beelden

•  

    Als u of uw familie een geschiedenis van epi-

lepsie of aanvallen door lichtgevoeligheid kent, 

raadpleeg dan een medisch deskundige voor u 

zichzelf blootstelt aan knipperende lichtbronnen, 

snelbewegende beelden of 3D-beelden.

•  

 Om ongemak zoals duizeligheid, hoofdpijn of 

verwarring te voorkomen, raden wij aan niet te 

lang achter elkaar naar 3D-beelden te kijken. Als 

u ongemakken ervaart, beëindig dan het kijken 

naar 3D-beelden en wacht met mogelijk gevaar-

lijke activiteiten (zoals het besturen van een 

auto) tot de symptomen zijn verdwenen. Als de 

symptomen aanhouden, kijk dan niet meer naar 

3D-beelden voordat u een medisch deskundige 

hebt geraadpleegd.

•  

   Ouders kunnen hun kinderen tijdens het kijken 

naar 3D-beelden het best in de gaten houden 

om er zeker van te zijn dat zij geen ongemak 

zoals hierboven genoemd ervaren. Het wordt 

afgeraden om kinderen jonger dan zes jaar naar 

3D-beelden te laten kijken, aangezien hun visu-

ele systeem nog niet volledig is ontwikkeld.

•  

 Gebruik de 3D-bril alleen voor het kijken van 

3D-TV.

•  

   VERSTIKKINGSGEVAAR - Houd het product 

te allen tijde buiten het bereik van kinderen 

die jonger zijn dan drie jaar. Het product bevat 

kleine onderdelen die kunnen worden ingeslikt.

Onderhoud van de bril

      

•  

  Stel de 3D-bril niet bloot aan direct zonlicht, 

hitte, vuur of water. Dit kan leiden tot product-

defecten of brand.

•  

 Laat de lenzen van de 3D-bril niet vallen, buig ze 

niet en oefen geen druk op ze uit.

•  

   Gebruik een schone, zachte doek (microvezel 

of katoenfl anel) om de lenzen schoon te vegen, 

zodat u ze niet krast. Spuit nooit een reinigings-

middel direct op de 3D-bril. 

•  

 Gebruik geen chemische schoonmaakmidde-

len die alcohol, oplosmiddel, surfactant of was 

bevatten en gebruik geen benzeen, verdunner, 

muggenspray of smeermiddel. Het gebruik van 

deze chemische stoffen kan verkleuringen of 

barsten veroorzaken.  

•  Utilizzare gli occhiali 3D esclusivamente per 

guardare il televisore 3D.

•  

   PERICOLO DI SOFFOCAMENTO - Tenere sem-

pre il prodotto lontano dalla portata dei bambini 

di età inferiore ai tre anni! Il prodotto contiene 

piccole parti che possono essere ingerite.

Manutenzione degli occhiali

      

•  Non esporre gli occhiali 3D alla luce diretta del 

sole e tenerli lontano da fonti di calore, fuoco o 

acqua. Ciò potrebbe provocare malfunzionamenti o 

incendio del prodotto.

   

•  Evitare di lasciare cadere il prodotto e di piegare 

o esercitare pressione sulle lenti degli occhiali 

3D.    

•  Utilizzare un panno morbido e pulito (micro-

fi bra o fl anella di cotone) per pulire le lenti 

evitando di graffi arle. Non applicare detergenti 

spray direttamente sugli occhiali 3D.     

•  

 Non utilizzare detergenti chimici contenenti alcol, 

solventi, tensioattivi oppure cera, benzene, diluenti, 

repellenti anti zanzare o lubrifi canti. L’utilizzo di 

queste sostanze potrebbe causare perdite di colore 

o rotture.

Conformità

Questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali 

e alle altre disposizioni fondamentali delle direttive 

2006/95/EC (bassa tensione), 2004/108/EC (EMC).

KK - Қазақша 

Philips 3D теледидарларынан 3D мазмұнын 

көргенде, осы Easy 3D көзілдірігін пайдаланыңыз.

Жақсы 3D көру  

 

    Жақсы 3D көруді сезіну үшін ұсынатынымыз:

•  теледидар экранының енінен (Е) кемінде үш 

есе болатын қашықтықта отырыңыз. 6 метрлік 

қашықтықтан алыс отырмаңыз.  A  кескінін 

қараңыз.

    

•  

   теледидар экранының ортасын көздің 

деңгейінде көріңіз.

•  теледидарды тікелей күн сәулесінен алыс 

жерде көріңіз, себебі ол 3D көруіне кедергі 

келтіру мүмкін.

3D денсаулыққа зияндығын ескерту

       

•  Сіз немесе сіздің отбасыңыз қояншық 

немесе жарық сезгіштіктен ауырсаңыз, жарық 

көздеріне, жылдам кескін ретіне шықпастан 

бұрын немесе 3D көрместен бұрын 

медицина қызметкерімен кеңесіңіз.

     

•  

   Бастың айналуы, бастың ауыруы немесе 

бағдардың бұзылуы сияқты ыңғайсыздықты 

болдырмау үшін ұзақ уақыт 3D көрмеуіңізді 

ұсынамыз. Кез келген ыңғайсыздықты 

сезінсеңіз, 3D көруді тоқтатыңыз және 

симптомдар кетпейінше, кез келген 

ықтималды қаупі бар әрекетпен (мысалы, 

көлік жүргізумен) бірден айналыспаңыз. 

Симптомдар бар болса, бірінше медицина 

қызметкерімен кеңеспейінше, 3D көруді 

жалғастырмаңыз.

•  

   3D көру кезінде ата-аналар өздерінің 

балаларын қадағалауы қажет және 

жоғарыда айтылған ыңғайсыздықтарды 

сезінбейтіндеріне көз жеткізуі қажет. 

Көру қабілеті әлі толық жетілмегендіктен, 

алты жасқа толмаған балаларға 3D көру 

ұсынылмайды.

•  

   3D көзілдірігін 3D теледидарын көруден 

басқа ешқандай мақсатпен пайдаланбаңыз.

•  ЖҰТУ ҚАУПІ БАР - Барлық кезде өнімді 

үш жасқа толмаған балалардан алыс ұтсаңыз! 

Өнім жұтуға болатын кішкентай бөлшектерді 

қамтиды.

Көзілдірікке арналатын күтім

      

•  

  3D көзілдірігін тікелей күн сәулесіне, ыстыққа, 

отқа немесе суға шығармаңыз. Ол өнімнің 

жұмыс істемеуіне немесе өрттің шығуына 

әкелуі мүмкін.

•  

   3D көзілдірігінің линзасын түсіріп алмаңыз, 

майыстырмаңыз немесе күш түсірмеңіз.

•  

   Линзада жарық түсуін болдырмас үшін таза 

жұмсақ матаны (микроталшықты немесе 

мақталы фланель) пайдаланыңыз. Тазалауға 

арналған құралды тікелей 3D көзілдірігіне 

шашпаңыз. 

•  Құрамында спирт, еріткіш, беттік активті 

заттар немесе балауыз, бензол, сұйылтқыш, 

маса дәрісі немесе майлайтын майлар бар 

жуатын химиялық заттарды пайдаланбаңыз. 

Осы химиялық заттарды пайдалану 

түссізденуге немесе жарық түсуіне әкеледі.  

Сәйкестік

Бұл өнім 2006/95/EC (төмен кернеу), 2004/108/

EC (EMC) директиваларының тиісті талаптары 

мен басқа да сәйкес ережелеріне сәйкес келеді.

LT - Lietuvių k. 

Naudodami šiuos „Easy 3D“ akinius galite

žiūrėti 3D turinį per „Philips 3D TV“.

  Optimalus 3D vaizdo žiūrėjimas

Kad galėtumėte mėgautis 3D vaizdu, rekomen-

duojame:

     

•  

 

  Sėdėti atstumu, tris kartus didesniu už televizo-

riaus ekrano plotį (W). Nesėdėkite toliau nei už 

šešių metrų. Žr.  A  pav.

•  Užtikrinti, kad televizoriaus ekrano vidurys būtų 

jūsų akių lygyje.

•  

   Žiūrėti televizorių taip, kad į ekraną nešviestų 

tiesioginiai saulės spinduliai, nes tai gali trukdyti 

žiūrėti 3D vaizdą.

     

  Perspėjimas dėl 3D vaizdo pavojaus sveikatai

•  

    Jei jūs arba jūsų šeimos nariai serga ar sirgo 

epilepsija arba yra jautrūs šviesai (dėl ko gali 

prasidėti priepuolis), prieš žiūrėdami į mirgančią 

šviesą, greitai besikeičiančius vaizdus ar 3D 

vaizdą, pasitarkite su medicinos specialistu.

•  

   Kad išvengtumėte tokių negalavimų kaip galvos 

svaigimas, galvos skausmas ar orientacijos sutriki-

mas, rekomenduojame ilgai nežiūrėti 3D vaizdo. 

Jei jaučiate diskomfortą, nebežiūrėkite 3D vaizdo 

ir kurį laiką neužsiimkite jokia veikla, kuri gali kelti 

pavojų (pvz., vairuoti automobilį), kol neišnyks visi 

simptomai. Jei simptomai tęsiasi, nebežiūrėkite 3D 

vaizdo pirma nepasitarę su medicinos specialistu.

•  

   Tėvai turi prižiūrėti vaikus, kai jie žiūri 3D vaizdą, 

ir įsitikinti, kad jie nepatiria jokių anksčiau minėtų 

negalavimų. Jaunesniems nei šešių metų vaikams 

nerekomenduojama žiūrėti 3D vaizdo, nes jų rega 

nėra visiškai išsivysčiusi.

•  3D akinius naudokite tik 3D televizoriui žiūrėti.

•  

   PAVOJUS UŽSPRINGTI. Laikykite šį gaminį 

tokioje vietoje, kur jo nepasiektų vaikai iki trejų 

metų! Gaminys pagamintas iš mažų dalių, kurias 

galima praryti.

Akinių priežiūra

      

•  Saugokite 3D akinius nuo tiesioginių saulės 

spindulių, karščio, ugnies ar vandens. Kitu atveju 

akiniai gali nebeveikti arba užsidegti.

   

•  

   Nenumeskite 3D akinių ant žemės, nelankstykite 

jų ir nespauskite lęšių.

•  

   Lęšius valykite švaria sausa šluoste (pa-

gaminta iš mikropluošto ar medvilnės), kad jų 

aktivnošću koja može biti opasna (primjerice, 

vožnja automobila) sve dok simptomi ne 

nestanu. Ako simptomi i dalje ostaju, nemojte 

ponovo gledati 3D bez prethodnog savjetovanja 

s liječnikom.

•  

   Roditelji trebaju nadzirati djecu tijekom 3D 

gledanja i osigurati da djeca ne osjećaju neu-

godne posljedice koje su prethodno navedene. 

Gledanje 3D prikaza nije preporučeno za djecu 

ispod dobi od 6 godina jer njihov vidni sustav još 

nije u potpunosti razvijen.

•  

   Nemojte upotrebljavati 3D naočale ni za što 

drugo osim za gledanje 3D TV-a.

•  OPASNOST OD GUŠENJA - Proizvod uvijek 

držite izvan dohvata djece u dobi ispod tri 

godine! Proizvod sadrži sitne dijelove koji se 

mogu progutati.

Održavanje naočala

      

•  

  Nemojte izlagati 3D naočale izravnom 

sunčevom svjetlu, vrućini, vatri ili vodi. To može 

rezultirati oštećenjem proizvoda ili požarom.

•  

   Nemojte bacati, svijati ili grubo rukovati lećama 

3D naočala.

• Upotrijebite čistu, meku tkaninu (od mikrovlakana 

ili fl anela) za čišćenje leća kako ih ne biste izgrebli. 

Nemojte nikada raspršivati sredstvo za čišćenje 

izravno na 3D naočale.     

•  Nemojte upotrebljavati sredstva za čišćenje koja 

sadrže alkohol, otapalo, surfaktant ili vosak, benzen, 

razrjeđivač, repelent za komarce ili lubrikant. 

Upotreba tih kemikalija može oštetiti boju ili 

napraviti pukotine.  

Usklađenost

Ovaj je proizvod usklađen s osnovnim uvjetima 

i drugim odredbama Direktiva 2006/95/EZ (za 

niski napon) i 2004/108/EZ (za elektromagnetsku 

kompatibilnost).

HU - Magyar 

Ez az Easy 3D szemüveg a Philips 3D TV-készül-

ékeken megjelenített 3Dtartalmak  megtekintésére 

alkalmas.

Optimális 3D-élmény  

Az optimális 3D-élmény elérése érdekében a 

következőket javasoljuk:

     

• Legalább a 

TV-képernyő szélességének (W) 

háromszorosát kitevő távolságra foglaljon helyet a 

készülék előtt. Ne üljön hat méternél távolabb. Lásd 

az  A  ábrát.

    

• A 

TV-képernyő közepe legyen szemmagasság-

ban.

•  

   Kerülje el, hogy közvetlen napfény essen a TV-

képernyőre, mert az ronthatja a 3D-hatást.

3D egészségügyi fi gyelmeztetés

       

•  Ha családjában előfordult epilepszia vagy fényhatás 

által kiváltott roham, forduljon orvoshoz, mielőtt 

villogó fényforrást, gyors egymásutánban érkező 

képsorozatot vagy 3D-műsort tekintene meg.

     

•  A rossz közérzet - például szédülés, fejfájás vagy 

tájékozódási zavarok - elkerülése érdekében a 

3D hosszabb ideig tartó nézése nem javasolt. 

Ha bármilyen kellemetlenséget érez, ne nézzen 

tovább 3D-t és a tünetek megszűnéséig azonnal 

függesszen fel minden lehetségesen veszélyes 

tevékenységet (például autóvezetés). Ha a 

tünetek továbbra is fennállnak, a 3D-műsor 

nézésének folytatása előtt kérje ki orvos 

tanácsát.    

• A szülők ellenőrizzék, hogy gyermekeik nem 

tapasztalnak-e a fentiekben leírt kellemetlen 

tüneteket 3D-nézés közben. 3D-műsor nézése 6 

éven aluli gyermekek számára nem javasolt, mivel 

még nem fejlődött ki a látórendszerük.    

•  Csak 3D TV nézéséhez használja a 3D-

szemüveget.

•  

   FULLADÁS VESZÉLYE - Mindig tartsa a 

készüléket 3 évnél fi atalabb gyermekektől távol! 

A készülék olyan apró alkatrészeket tartalmaz, 

amelyeket a gyermekek lenyelhetnek.

Óvja a szemüveget.

      

•  Ne tegye ki a 3D-szemüveget közvetlen 

napfénynek, hőnek, tűznek vagy víznek. Ezek a 

termék meghibásodásához vezethetnek vagy 

tüzet okozhatnak.

   

•  A 3D-szemüveg lencséit ne ejtse le, ne hajlítsa 

meg azokat, illetve ne gyakoroljon rájuk nyomást.    

•  Használjon tiszta, puha ruhát (mikroszá-

las törlőkendőt vagy pamutot) a lencsék 

karcolódásmentes tiszításához. Soha ne 

permetezzen tisztítófolyadékot közvetlenül a 

3D-szemüvegre.     

•  Ne használjon alkoholt, oldószert, felületaktív 

anyagot, viaszt, benzolt, hígítót, szúnyogriasztót 

vagy kenőanyagot tartalmazó tisztítószereket. Az 

ilyen tisztítószerek használata elszíneződést vagy 

repedések kialakulását okozhatja.  

Megfelelőség

A termék megfelel a 2006/95/EK (kisfeszültség) és 

a 2004/108/EK (EMC) irányelv előírásaiban foglalt 

minden lényeges követelménynek és más vonatkozó 

rendelkezésnek.

IT - Italiano

Utilizzare questi occhiali Easy 3D quando si guarda 

contenuto 3D su Philips 3D TV.

Visione 3D ottimale  

Per una visione 3D ottimale, si consiglia di:

     

•  sedere a una distanza pari ad almeno il triplo della 

larghezza (L) dello schermo del televisore. La dis-

tanza non deve superare i 6 metri. Fare riferimento 

all’illustrazione  A .

    

•  

   posizionarsi in modo tale che il centro dello 

schermo venga a trovarsi allo stesso livello degli 

occhi.

•  quando si guarda il televisore, evitare 

l’esposizione alla luce diretta del sole in quanto 

la visione in 3D potrebbe risultare alterata.

Precauzioni per la salute associate alla tecno-

logia 3D

       

•  Se in famiglia ci sono casi di epilessia o di attac-

chi legati alla sensibilità alla luce, consultare un 

medico professionista prima dell’esposizione a 

sorgenti di luce intermittenti, sequenze rapide di 

immagini o alla visione in 3D.

     

•  

   Per evitare effetti negativi quali stordimento, 

mal di testa o disorientamento, si consiglia di 

non procedere alla visione di contenuti 3D per 

periodi di tempo prolungati. In caso di problemi, 

interrompere la visione ed evitare di intraprendere 

subito attività potenzialmente pericolose (non 

mettersi ad esempio alla guida) fi no a che i sintomi 

non sono scomparsi. Se i sintomi persistono, non 

continuare la visione in 3D senza consultare prima 

un medico.

•  

   I genitori devono tenere sotto controllo 

i propri 

bambini durante la visione in 3D e verifi care che 

non mostrino i sintomi citati sopra. La visione in 

3D non è consigliata ai bambini di età inferiore ai 

6 anni poiché il loro sistema visivo non è ancora 

totalmente sviluppato.

•  Varmista, että television kuvaruudun keskikohta 

on silmiesi korkeudella.

•  

   Älä katsele televisiota suorassa auringonvalossa, 

sillä tämä voi häiritä 3D-elämystä.

     

  3D-terveysvaroitus

•  Jos sinulla tai perheenjäsenilläsi on ollut epilep-

tisiä tai valonarkuuteen liittyviä kohtauksia, puhu 

lääkärin kanssa, ennen kuin altistut vilkkuville 

valonlähteille, nopeille kuvasarjoille tai 3D-

kuvalle.

     

•  

   Jos haluat välttää epämukavaa oloa, kuten hui-

mausta, päänsärkyä tai poissaolevuutta, älä katso 

3D-kuvaa pitkään yhtäjaksoisesti. Jos tunnet huono-

vointisuutta, lopeta 3D-kuvan katselu äläkä aloita 

heti mitään mahdollisesti vaarallisia toimia (kuten 

ajaminen autolla), ennen kuin oireet loppuvat. Jos 

oireet jatkuvat, puhu lääkärin kanssa, ennen kuin 

jatkat 3D-kuvan katselua.

•  

   Vanhempien on tarkkailtava lapsiaan 3D-katselun 

aikana ja varmistettava, että he eivät kärsi edellä 

mainituista oireista. 3D-kuvan katselemista ei suosi-

tella alle 6-vuotiaille lapsille, koska heidän näkönsä 

ei ole vielä täysin kehittynyt.

•  Älä käytä 3D-laseja muuhun tarkoitukseen kuin 

3D-kuvan katseluun televisiosta.

•  

   TUKEHTUMISVAARA: Säilytä tätä tuotetta aina 

poissa alle 3-vuotiaiden lasten ulottuvilta! Tuot-

teessa on pieniä osia, jotka voidaan niellä.

Käsittele laseja varovasti.

      

•  Älä altista 3D-laseja suoralle auringonvalolle, läm-

mölle, tulelle tai vedelle. Tämä voi johtaa tuotteen 

toimintahäiriöihin tai tulipaloon.

   

•  

   Älä pudota 3D-laseja, taivuta niitä tai paina 

niiden linssejä voimakkaasti.

•  

   Puhdista linssit puhtaalla ja pehmeällä liinalla 

(mikrokuitu- tai puuvillaliinalla), jotta ne eivät 

naarmuunnu. Älä koskaan suihkuta puhdistusainetta 

suoraan 3D-laseihin. 

•  Älä käytä alkoholia, liuottimia, tensidejä, vahaa, 

bentseeniä, ohennetta, hyttyskarkotetta tai 

liukastusainetta sisältäviä puhdistuskemikaaleja. 

Tällaisten kemikaalien käyttö voi aiheuttaa 

värjääntymistä tai halkeilua.  

Vaatimustenmukaisuus

Tämä laite on direktiivien 2006/95/EC (pienjännite), 

2004/108/EC (EMC) oleellisten vaatimusten ja niitä 

koskevien direktiivien muiden ehtojen mukainen.

FR - Français

Utilisez ces lunettes Easy 3D lorsque vous vision-

nez du contenu 3D sur les téléviseurs Philips 3D.

  Visionnage en 3D optimal

 

    Pour une expérience de visionnage en 3D optimale, 

appliquez les conseils suivants:

•  

 

  Asseyez-vous à une distance au moins trois fois 

supérieure à la largeur (l) de l’écran du télévi-

seur. Ne vous installez pas à plus de six mètres 

du téléviseur. Voir l’illustration  A .

•  

   Le milieu de l’écran du téléviseur doit se situer 

au niveau de vos yeux.

•  Regardez la télévision à l’abri de la lumière 

directe du soleil. Celle-ci peut provoquer des 

interférences avec l’expérience de visionnage 

en 3D.

     

  Avertissement sanitaire relatif au 3D

•  Si vous ou l’un des membres de votre famille 

avez des antécédents d’épilepsie ou de crise 

photosensible, demandez l’avis de votre médecin 

avant de vous exposer aux sources de lumière 

clignotante, aux séquences d’images rapides ou au 

visionnage 3D.

     

•  

   Afi n d’éviter les sensations pénibles telles que 

vertiges, maux de tête ou perte de repères, 

nous vous recommandons de ne pas visionner 

de contenus en 3D pendant une période 

prolongée. Si vous ressentez la moindre 

gêne, arrêtez le visionnage en 3D et ne vous 

lancez pas dans une activité potentiellement 

dangereuse (par exemple conduire une voiture) 

jusqu’à ce que les symptômes disparaissent. Si 

les symptômes persistent, consultez un médecin 

avant de visionner à nouveau des contenus 

en 3D.

•  

   Les parents doivent surveiller leurs enfants 

pendant le visionnage en 3D et s’assurer qu’ils 

ne présentent aucun des symptômes mention-

nés ci-dessus. La 3D n’est pas recommandée 

pour les enfants de moins de 6 ans, leur système 

visuel n’étant pas complètement développé.

•  N’utilisez pas les lunettes 3D à d’autres fi ns que 

le visionnage de la télévision en 3D.

•  

   RISQUE D’ÉTOUFFEMENT - Gardez en toutes 

circonstances le produit hors de portée des 

enfants de moins de trois ans. Le produit contient 

des petites pièces susceptibles d’être ingérées.

Entretien des lunettes

      

•  N’exposez pas les lunettes 3D à la lumière 

directe du soleil, à la chaleur, au feu ni à l’eau. Cela 

risquerait de provoquer un dysfonctionnement ou 

un incendie.

   

•  Évitez de laisser tomber, de plier et d’appliquer 

une pression sur les lentilles des lunettes 3D.    

•  Utilisez un chiffon doux et propre (en microfi bre 

ou en fl anelle) pour nettoyer les lentilles sans les 

rayer. Ne vaporisez jamais de détergent directe-

ment sur les lunettes 3D.     

•  

 N’utilisez pas de produits nettoyants à base 

d’alcool, de solvant, de tensioactif, de cire, de 

benzène, de diluant, de répulsif anti-moustiques 

ou de lubrifi ant. L’utilisation de tels produits 

chimiq ues peut provoquer une décoloration ou 

des fi ssures.

   

Conformité

Ce produit est conforme aux exigences essentielles 

et autres dispositions pertinentes des direc-

tives 2006/95/CE (basse tension) et 2004/108/

CE (CEM).

HR - Hrvatski 

Upotrijebite ove Easy 3D naočale kada

gledate 3D sadržaj na televizorima Philips

3D.

Optimalno 3D gledanje  

Za optimalan 3D doživljaj preporučujemo sljedeće:

     

•  sjednite na udaljenosti najmanje tri puta većoj 

od širine (W) TV zaslona. Nemojte sjediti na 

udaljenosti većoj od šest metara. Pogledajte 

sliku  A .

    

•  

   centar TV zaslona neka bude u razini vaših očiju.

•  nemojte gledati TV na izravnom sunčevu svjetlu 

jer to može ometati 3D doživljaj.

zdravstveno upozorenje za 3D

       

•  Ako vi ili vaša obitelj patite od epilepsije ili 

fotosenzitivnih napada, savjetujte se s liječnikom 

prije izlaganja bljeskajućim svjetlosnim izvorima, 

brzom izmjenjivanju slika ili 3D gledanju.

     

•  

   Da biste izbjegli neugodne posljedice kao što 

su ošamućenost, glavobolja ili dezorijentiranost, 

preporučujemo da ne gledate 3D predugo. 

Ako osjetite nelagodu, prestanite gledati 3D i 

nemojte se odmah nakon toga baviti nekom 

Συμμόρφωση

Το συγκεκριμένο προϊόν συμμορφώνεται με τις 

βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις 

των οδηγιών 2006/95/ΕΚ (Χαμηλή τάση), 

2004/108/ΕΚ (EMC).

ES -Español (europeo)

Use estas sencillas gafas Easy 3D para ver

contenido 3D en los televisores Philips 3D.

Visualización 3D óptima  

Para disfrutar al máximo de la experiencia 3D, le 

recomendamos:

     

•  Sentarse a una distancia que sea, como mínimo, 

el triple del ancho de la pantalla de televisor. No 

sentarse a más de seis metros del aparato. Vea 

la ilustración  A .

    

•  Sentarse de forma que el centro del televisor 

quede a la altura de los ojos.

•  

   No utilizar las gafas para ver el televisor bajo la 

luz directa del sol ya que podría interferir con la 

experiencia 3D.

     

  Advertencia de salud sobre imágenes en 3D

•  

    Si usted o su familia tiene un historial de 

epilepsia o fotosensibilidad, consulte a un 

profesional médico antes de exponerse a luces 

intermitentes, sucesiones rápidas de imágenes o 

imágenes en 3D.

•  Para evitar molestias como mareos, dolor de 

cabeza o desorientación, recomendamos que 

no vea imágenes en 3D durante períodos pro-

longados. Si experimenta alguna molestia, deje 

de ver las imágenes en 3D y no haga ninguna 

actividad potencialmente peligrosa (como por 

ejemplo conducir un coche) hasta que los 

síntomas hayan desaparecido. Si los síntomas 

persisten, no vuelva a ver imágenes en 3D sin 

consultar a un profesional médico primero.    

•  

   Los padres deben vigilar a sus hijos durante la 

visualización de 3D y asegurarse de que ellos no 

sufran ninguna molestia como las mencionadas 

anteriormente. Ver imágenes en 3D no está 

recomendado para niños menores de 6 años, 

ya que su sistema visual no se ha desarrollado 

completamente.

•  

   No utilice las gafas 3D para otros fi nes que no 

sean ver contenido 3D en el televisor.

•  RIESGO DE ASFIXIA: Mantenga siempre el 

producto fuera del alcance de los menores de tres 

años. El producto contiene piezas pequeñas que 

los niños podrían tragarse.

Cuidado de las gafas

      

•  

  No exponga las gafas 3D a la luz solar directa, el 

calor, el fuego o el agua. Se podría producir un 

mal funcionamiento del producto o un incendio.

•  

   No doble ni aplique fuerza a las lentes de las 

gafas 3 D, ni las deje caer.

•  

   Use un paño suave y limpio (franela de microfi bra 

o algodón) para limpiar las lentes con el fi n de no 

rayarlas. Nunca pulverice el limpiador directamente 

sobre las gafas 3D. 

•  

 No utilice productos químicos de limpieza que in-

cluyan alcohol, disolvente, surfactante, cera, benceno, 

diluyente, repelente para insectos o lubricante. El 

uso de estos productos químicos puede causar 

decoloración o arañazos.

Conformidad

Este producto cumple los requisitos fundamentales 

y otras disposiciones aplicables de las Directivas 

2006/95/EC (baja tensión) y 2004/108/EC (EMC).

ET - Eesti

Kasutage neid Easy 3D-prille 3D-sisu vaatamiseks 

Philips 3D TV-del.

  

Optimaalne 3D vaatamine

 

    3D optimaalse vaatamiskogemuse saavutamiseks 

soovitame järgmist.

•  

 

  Istuge kaugusel, mis on vähemalt kolmekordne 

teleriekraani laius (W). Ärge istuge kaugemal kui 

kuus meetrit. Vt joonist  A .

•  Vaadake teleriekraani keskosa oma silmade 

kõrgusel.

•  

   Vaadake telerit eemal otsesest päikesevalgusest, 

sest see võib 3D kogemust häirida.

3D-alane terviseohu hoiatus

       

•  

    Kui teil või teie pereliikmetel on olnud langetõbi 

või fotosensitiivsuse hood, pöörduge medit-

siinispetsialisti poole enne, kui puutute kokku 

vilkuvate valgusallikate, kiirete pildijadade või 3D 

vaatamisega.

•  

   Soovitame vaevuste (nt peapööritus, peavalu, 

meeltesegadus) vältimiseks 3D vaatamist lühiajal-

iselt. Vaevuste tundmisel lõpetage 3D vaatamine 

ja ärge asuge kohe tegelema ohupotentsiaaliga 

tegevustega (nt auto juhtimine); oodake sümpto-

mite lakkamist. Sümptomite püsimisel ärge jätkake 

3D vaatamist enne meditsiinispetsialisti poole 

pöördumist.

•  

   Lapsevanemad peaksid lapsi 3D vaatamisel jälgima 

ja tagama, et nad ei tunneks eespool nimetatud 

vaevusi. 3D ei ole soovitatav noorematele kui 

kuueaastastele lastele, kuna nende nägemissüsteem 

on veel täielikult välja arenemata.

•  Ärge kasutage 3D-prille muuks kui 3D-teleri 

vaatamiseks.

•  

   LÄMBUMISE OHT: hoidke toode alati noore-

mate kui kolmeaastaste laste käeulatusest eemal! 

Toode sisaldab väikesi detaile, mida on võimalik 

alla neelata.

Hoolitsus prillide eest

      

•  

  Ärge laske 3D-prillidel kokku puutuda otsese 

päikesevalguse, kuumuse, tule või veega. See 

võib kaasa tuua toote talitlushäire või tulekahju.

•  Ärge pillake 3D-prillide klaase maha ega pai-

nutage ja väänake neid.    

•  

   Kasutage puhastamisel klaaside kriimustamise 

vältimiseks pehmet lappi (mikrofi iber või fl anell). 

Ärge pihustage puhastit otse 3D-prillidele. 

•  

 Ärge kasutage puhastuskemikaale, mis sisaldavad 

alkoholi, lahustit, pindaktiivset ainet või vaha, 

benseeni, vedeldit, putukatõrjevahendit või 

määrdeainet. Nende kemikaalide kasutamine 

võib põhjustada värvusemuutust või mõrasid.

Vastavus

Toode on vastavuses direktiivide 2006/95/EÜ 

(madalpinge) ja 2004/108/EÜ (elektromagnetiline 

ühilduvus) põhinõuete ja muude asjakohaste 

sätetega.

FI - Suomi 

Käytä näitä Easy 3D -laseja, kun katselet 3D-sisältöä 

Philips 3D-televisioista.

  Optimaalinen 3D-katselu

 

    Optimaalisen 3D-katseluelämyksen varmistamiseksi 

suosittelemme, että toimit seuraavasti:

•  

 

  Istu enintään kolme kertaa kuvaruudun leveyden 

etäisyydellä televisiosta. Älä istu yli kuuden metrin 

päässä. Katso kuvaa  A .

DE - Deutsch

Verwenden Sie diese Easy 3D-Brille, wenn Sie 3D-

Inhalt mit den Philips 3D-Fernsehgeräten ansehen.

Optimale 3D-Sicht  

Für ein optimales 3D-Seherlebnis empfehlen wir 

Folgendes:

     

•  Halten Sie einen Sitzabstand von mindestens 

der dreifachen Breite Ihres Fernsehbildschirms 

ein. Wählen Sie einen Sitzabstand von maximal 

sechs Metern. Siehe Abbildung  A .

    

•  Der Fernsehbildschirm sollte sich in Augenhöhe 

befi nden.

•  

   Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung, da 

diese das 3D-Erlebnis beeinträchtigen kann.

Hinweise zu Gesundheitsrisiken bei der Wied-

ergabe von 3D-Inhalten

       

•  

    Falls Sie oder ein Familienmitglied unter 

Epilepsie oder photosensitiver Epilepsie leiden, 

sollten Sie sich an einen Arzt wenden, bevor Sie 

sich blinkenden Lichtquellen, schnellen Bildfolgen 

oder 3D-Bildern aussetzen.

•  

   Zur Vermeidung von Beschwerden, wie zum 

Beispiel Benommenheit, Kopfschmerzen oder 

Desorientierung, sollten Sie sich der Wiedergabe 

von 3D-Bildern nicht über längere Zeit hinweg 

aussetzen. Wenn Beschwerden auftreten, stoppen 

Sie die Wiedergabe von 3D-Bildern, und nehmen 

Sie erst dann eine evtl. gefährliche Aktivität auf (z. B. 

Autofahren), nachdem Ihre Symptome verschwun-

den sind. Bei fortdauernden Symptomen sollten Sie 

die Wiedergabe von 3D-Bildern nicht fortsetzen, 

sondern zunächst einen Arzt konsultieren.

•  

   Eltern sollten ihre Kinder während der Wiedergabe 

von 3D-Bildern beobachten und sicherstellen, 

dass keine der oben aufgeführten Beschwerden 

auftreten. Die Wiedergabe von 3D-Bildern wird für 

Kinder unter 6 Jahren nicht empfohlen, da ihr Visual-

isierungssystem noch nicht völlig entwickelt ist.

•  Verwenden Sie die 3D-Brille nur, um 3D-Inhalte 

auf dem Fernseher zu sehen.

•  

   GEFAHR DES VERSCHLUCKENS - Bewahren 

Sie das Produkt stets außerhalb der Reichweite 

von Kindern unter drei Jahren auf! Das Produkt 

enthält Kleinteile, die verschluckt werden 

könnten.

Pfl ege der Brille

      

•  Setzen Sie die 3D-Brille weder direktem Son-

nenlicht noch Hitze, Feuer oder Wasser aus. Dies 

könnte zu einer Fehlfunktion des Produkts oder 

einem Brand führen.

   

•  

   Lassen Sie die Gläser der 3D-Brille nicht fallen, ver-

biegen Sie sie nicht und vermeiden Sie anderweitige 

Krafteinwirkungen.

•  

   Verwenden Sie ein sauberes Tuch (Mikrofaser oder 

Baumwolle), um die Gläser zu reinigen und Kratzer 

zu vermeiden. Sprühen Sie nie Reinigungsmittel 

direkt auf die 3D-Brille. 

•  Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Alkohol, 

Lösungsmittel, Tenside oder Wachs, Benzol, Verdün-

ner, Mückenschutz oder Schmiermittel enthalten. 

Eine Verwendung solcher Reinigungsmittel kann zu 

Verfärbungen oder Rissen führen.  

Prüfzeichen

Dieses Produkt entspricht den grundlegenden An-

forderungen und sonstigen relevanten Bestimmun-

gen der Richtlinien 2006/95/EC (Niederspannung) 

und 2004/108/EC (EMV).

EL - Ελληνικά

Χρησιμοποιήστε αυτά τα γυαλιά

τρισδιάστατης προβολής τύπου Easy όταν 

παρακολουθείτε τρισδιάστατο περιεχόμενο στις 

Philips 3D TV.

  Βέλτιστη τρισδιάστατη προβολή

 

    Για βέλτιστη τρισδιάστατη προβολή, σας 

προτείνουμε τα εξής:

•  

 

  καθίστε σε απόσταση τουλάχιστον 

τριπλάσια από το πλάτος (Π) της οθόνης 

της τηλεόρασης. Μην κάθεστε σε απόσταση 

μεγαλύτερη από έξι μέτρα. Δείτε την εικόνα  A .

•  

   κοιτάζετε το κέντρο της οθόνης της τηλεόρασης 

στο ύψος των ματιών σας.

•  παρακολουθήστε την τηλεόραση μακριά από 

άμεσο ηλιακό φως, καθώς μπορεί να επηρεάσει 

την τρισδιάστατη προβολή. 

     

  Προειδοποίηση για την υγεία στο πλαίσιο 

της παρακολούθησης σε 3D

•  Εάν στην οικογένειά σας υπάρχει ιστορικό 

επιληψίας ή κρίσεων φωτοευαισθησίας, 

ζητήστε τη συμβουλή γιατρού πριν εκτεθείτε 

σε πηγές παλλόμενου φωτός, ταχείες 

εναλλαγές εικόνων ή τρισδιάστατη προβολή.

     

•  

   Για να αποφύγετε οποιαδήποτε ενόχληση, 

όπως ζαλάδα, πονοκέφαλο ή απώλεια 

προσανατολισμού, συνιστούμε να μην 

παρακολουθείτε σε τρισδιάστατη προβολή 

για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Εάν νιώσετε 

οποιαδήποτε ενόχληση, διακόψτε αμέσως 

την τρισδιάστατη προβολή και αποφύγετε να 

εμπλακείτε αμέσως σε οποιαδήποτε δυνητικά 

επικίνδυνη δραστηριότητα (για παράδειγμα, 

οδήγηση), μέχρι να εξαφανιστούν εντελώς τα 

συμπτώματα. Εάν τα συμπτώματα επιμείνουν, 

μην επιχειρήσετε να παρακολουθήσετε ξανά 

μια τρισδιάστατη προβολή χωρίς πρώτα να 

συμβουλευθείτε ένα γιατρό.

•  

   Οι γονείς θα πρέπει να επιβλέπουν τα 

παιδιά τους, όταν αυτά παρακολουθούν μια 

τρισδιάστατη προβολή, και να διασφαλίζουν 

ότι δεν παρουσιάζεται καμία τέτοια ενόχληση. 

Η παρακολούθηση τρισδιάστατων προβολών 

αντενδείκνυται για παιδιά κάτω των έξι ετών, 

καθώς το οπτικό τους σύστημα δεν είναι 

ακόμη πλήρως ανεπτυγμένο.

•  

   Μην χρησιμοποιείτε τα γυαλιά τρισδιάστατης 

προβολής για οποιονδήποτε άλλο σκοπό 

εκτός από το να παρακολουθήσετε 

τρισδιάστατες προβολές στην τηλεόραση.

•  ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ - Διατηρείτε πάντα 

το προϊόν μακριά από παιδιά κάτω των 

τριών ετών! Το προϊόν περιέχει μικρά 

κομμάτια τα οποία μπορούν να καταποθούν.

Προσέχετε τα γυαλιά

      

•  

  Μην εκθέτετε τα γυαλιά τρισδιάστατης 

προβολής σε άμεσο ηλιακό φως, θερμότητα, 

φωτιά ή νερό. Αυτό μπορεί να προκαλέσει 

δυσλειτουργία του προϊόντος ή πυρκαγιά.

•  Μην ρίχνετε, λυγίζετε ή ασκείτε δύναμη 

στους φακούς των γυαλιών τρισδιάστατης 

προβολής.    

•  

   Χρησιμοποιήστε ένα καθαρό, μαλακό πανί 

(από μικροΐνες ή βαμβακερή φανέλα) για 

να καθαρίσετε τους φακούς χωρίς να τους 

γρατζουνίσετε. Μην ψεκάζετε ποτέ καθαριστικά 

απευθείας στα γυαλιά τρισδιάστατης προβολής. 

•  Μην χρησιμοποιείτε χημικά καθαριστικά 

που περιέχουν οινόπνευμα, διαλυτικά, 

επιφανειοδραστικές ουσίες ή κερί, βενζίνη, 

αραιωτικά μέσα, αντικουνουπικά ή λιπαντικά. 

Η χρήση αυτών των χημικών ουσιών μπορεί 

να προκαλέσει αποχρωματισμό ή ρωγμές.  

•  Използвайте чиста, мека кърпа (кърпа от 

микрофибър или памук) за почистване на 

стъклата, за да ги предпазите от издраскване. 

Никога не пръскайте почистващ препарат 

директно към очилата за 3D.     

•  

 дръжте продукта недостъпен за деца на 

възраст под 3 години по всяко време! 

Продуктът съдържа малки частици, които 

може да бъдат погълнати.

Съответствие

изисквания и други приложими условия на 

Директива 2006/95/EC (Съоръжения за 

ниско напрежение) и Директива 2004/108/EC 

(Електромагнитна съвместимост).

CS - Česky 

Tyto brýle Easy 3D používejte při sledování fi lmů 

3D na televizorech Philips 3D TV.

Optimální sledování 3D  

Aby byl zážitek ze sledování ve 3D optimální, 

doporučujeme:

     

•  Sednout si do vzdálenosti, která je minimálně 

třikrát větší než šířka (Š) obrazovky. Neseďte 

dále než šest metrů od obrazovky. Viz obr.  A .

    

• Mít střed obrazovky v úrovni očí.

•  Sledovat televizor v místnosti, kam nedopadá přímé 

sluneční světlo, které by mohlo narušit zážitek ze 

sledování ve 3D.    

Varování k ochraně zdraví při sledování ve 3D

       

•  Pokud se ve vaší rodině vyskytla epilepsie nebo 

záchvaty v důsledku fotosenzitivity, obraťte 

se na lékaře, než se vystavíte působení zdrojů 

zábleskového světla, rychlých sekvencí obrazů 

nebo sledování ve 3D.

     

• Za účelem předcházení nevolnosti, jako jsou závratě, 

bolesti hlavy nebo dezorientace doporučujeme 

nesledovat obraz ve 3D po delší dobu. Pokud byste 

měli jakékoli nepříjemné pocity, přestaňte 3D sle-

dovat a nevěnujte se ihned poté žádné potenciálně 

nebezpečné činnosti (například řízení auta), dokud 

vaše příznaky nezmizí. Pokud příznaky přetrvávají, 

nezačínejte znovu sledovat 3D, dokud se neporadíte 

s lékařem.    

•  

   Rodiče by měli dohlížet na své děti, které sledují 

3D, a ujistit se, že se u dětí neprojevuje žádný 

z výše uvedených příznaků nevolnosti. Sledování 

ve 3D se nedoporučuje pro děti do šesti let 

věku, protože jejich zrakový systém ještě není 

plně vyvinutý.

•  

   Nepoužívejte brýle 3D k jiným účelům než 

sledování televizoru 3D.

•  NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ - Výrobek uchovávejte 

vždy mimo dosah dětí mladších tří let! Výrobek 

obsahuje malé části, které by mohlo dítě 

spolknout.

O brýle náležitě pečujte

      

•  Nevystavujte brýle 3D působení přímého 

slunečního světla, tepla, žáru či vody. To může 

vést k poškození výrobku nebo požáru.

   

•  Dbejte opatrnosti, aby vám brýle neupadly na zem, 

neohýbejte je ani nevyvíjejte nadměrný tlak na jejich 

sklíčka.    

•  

   K čištění sklíček brýlí 3D používejte čistou 

měkkou tkaninu (z mikrovlákna či bavlněného 

fl anelu), abyste je nepoškrábali. Nikdy nestříkejte 

čistič přímo na brýle 3D. 

• Nepoužívejte čisticí chemikálie obsahující alkohol, 

rozpouštědla, saponáty nebo vosk, benzol, ředidlo, 

odpuzovač komárů či mazivo. Použití těchto che-

mikálií může způsobit odbarvení či praskliny.  

Prohlášení o shodě

Výrobek vyhovuje zásadním požadavkům a dalším 

příslušným ustanovením směrnic 2006/95/ES 

(Nízké napětí) a 2004/108/ES (EMC).

DA - Dansk 

Brug disse lette Easy 3D-briller, når du ser 3Dind-

hold på Philips 3D TV.

  Optimal 3D-visning

For en optimal 3D-oplevelse anbefaler vi, at du:

     

•  

 

  sidder med en afstand på mindst tre gange 

bredden (B) af tv-skærmen. Ikke sidder mere 

end seks meter væk. Se illustration  A .

•  se midten af tv-skærmen i din øjenhøjde.

•  se ikke tv i direkte sollys, da det kan forstyrre 

3D-oplevelsen.    

3D og sundhedsfare

       

•  Hvis du eller din familie er disponerede for epi-

lepsi eller fotosensitive anfald, skal du konsultere 

en læge, før du udsætter dig selv for blinkende 

lyskilder, hurtige billedsekvenser eller 3D-visning.

     

•  

   For at undgå ubehag som f.eks. svimmelhed, 

hovedpiner eller desorientering anbefaler vi ikke, 

at man ser 3D i længere tid ad gangen. Hvis du 

oplever ubehag, skal du stoppe med at se 3D, 

vente et stykke tid og ikke foretage dig noget, 

der potentielt kan være farligt (f.eks. bilkørsel), før 

symptomerne er forsvundet. Hvis symptomerne 

fortsætter, skal du ikke fortsætte med at se 3D, før 

du har konsulteret en læge.

•  Forældre bør overvåge deres børn under visning 

af 3D og sikre, at de ikke oplever nogle af de oven-

nævnte former for ubehag. Det frarådes, at børn 

under seks år ser 3D, da deres syn endnu ikke er 

fuldt udviklet.    

•  Anvend ikke 3D-brillerne til andre formål end 

at se 3D-tv.

•  

   KVÆLNINGSFARE - Opbevar altid produktet 

uden for rækkevidde af børn under tre år! Produk-

tet indeholder små dele, som kan sluges.

Pas godt på brillerne

      

•  Udsæt ikke 3D-brillerne for direkte sollys, varme, 

ild eller vand. Dette kan resultere i en produkt-

funktionsfejl eller brand.

   

•  

   Tab, bøj og anvend ikke vold mod 3D-brillernes 

glas.

•  

   Bruge en ren, blød klud (mikrofi ber eller 

bomuldsfl annel) til at rengøre glassene uden at 

ridse dem. Sprøjt aldrig rengøringsmiddel direkte 

på 3D-brillerne. 

•  

 Anvend ikke rengøringskemikalier, som indeholder 

alkohol, opløsningsmiddel, midler, som påvirker 

overfl adespændingen eller voks, benzol, fortynder, 

myggemiddel eller smøremiddel. Brug af disse 

kemikalier kan forårsage misfarvning eller revner.

Overholdelse

Dette produkt overholder de væsentlige krav 

og andre relevante bestemmelser i direktiverne 

2006/95/EC (lavspænding) og 2004/108/EC (EMC).

EN - English  

Use these Easy 3D glasses when watching 3D 

content on the Philips 3D TVs.

  Optimal 3D viewing

For an optimal 3D viewing experience, we recom-

mend that you:     

•  sit at a distance that is at least three times the 

width (W) of the TV screen. Do not sit more 

than six meters away. See illustration  A .    

•  view the center of the TV screen at your eye 

level.

•  

   watch the TV away from direct sunlight as it may 

interfere with the 3D experience.

3D health warning       

•  If you or your family has a history of epilepsy or 

photosensitive seizures, consult a medical profes-

sional before exposing yourself to fl ashing light 

sources, rapid image sequences or 3D viewing.       

•  To avoid discomfort such as dizziness, headache 

or disorientation, we recommend not watching 

3D for extended periods of time. If you experi-

ence any discomfort, stop watching 3D and do 

not immediately engage in any potentially haz-

ardous activity (for example driving a car) until 

your symptoms have disappeared. If symptoms 

persist, do not resume watching 3D without 

consulting a medical professional fi rst.      

•  Parents should monitor their children during 

3D viewing and ensure they do not experience 

any discomfort as mentioned above. Watching 

3D is not recommended for children under six 

years of age as their visual system is not fully 

developed yet.    

•  Do not use the 3D glasses for any purpose 

other than watching 3D TV.    

•  CHOKING HAZARD - Keep the product out 

of reach of children under three years of age at all 

times! The product contains small parts which can 

be swallowed.

C      are for the glasses

•  

  Do not expose the 3D glasses to direct sunlight, 

heat, fi re or water. This may result in a product 

malfunction or fi re.

•  

   Do not drop, bend or apply force to the lenses 

of the 3D glasses.

•  Use a clean soft cloth (microfi ber or cotton 

fl annel) to clean the lenses to avoid scratching 

them. Never spray cleaner directly on the 3D 

glasses.     

•  Do not use cleaning chemicals containing alco-

hol, solvent, surfactant, or wax, benzene, thinner, 

mosquito repellant or lubricant. Using these 

chemicals can cause discoloration or cracks.  

Compliance

This product is in compliance with the essential 

requirements and other relevant provisions of 

Directives 2006/95/EC (Low Voltage), 2004/108/

EC (EMC).

BG - Български  

Използвайте очилата Easy 3D, когато гледате 

триизмерно съдържание на телевизори Philips 

3D..

  

Оптимално гледане на триизмерно 

съдържание

 

    За гледане на триизмерно съдържание с 

оптимално качество препоръчваме да:

•  

 

  седнете на разстояние, поне три пъти по-

голямо от ширината (Ш) на телевизионния 

екран. Не сядайте на повече от 6 метра 

разстояние. Вж. илюстрация  A .

•  гледате центъра на телевизионния екран на 

нивото на очите си.

•  

   гледате телевизора далеч от директна слънчева 

светлина, тъй като тя може да предизвика 

смущения във възприемането на триизмерното 

съдържание.

Предупреждение за здравето при гледане 

на триизмерно съдържание

       

•  

    Ако симптомите продължават, не започвайте 

да гледате триизмерно съдържание отново, 

без преди това да се консултирате с лекар.    

•  

   Родителите трябва да наблюдават своите деца 

по време на гледане на триизмерно съдържание, 

за да се уверят, че те не изпитват дискомфорт 

като описания в по-горните случаи. Гледането 

на триизмерно съдържание не се препоръчва 

за деца на възраст под 6 години, тъй като 

зрителната им система все още не е напълно 

развита.

•  

   Не използвайте очилата за гледане на 3D за 

други цели освен гледане на 3D телевизия.

•  ОПАСНОСТ ОТ ЗАДУШАВАНЕ - дръжте 

продукта недостъпен за деца на възраст под 

3 години по всяко време! Продуктът съдържа 

малки частици, които може да бъдат погълнати.

Грижете се за очилата

      

•  

  Не излагайте очилата за 3D на директна 

слънчева светлина, топлина, огън или вода. 

Това може да доведе до неизправност на 

продукта или възпламеняване.

•  Не изпускайте, прегъвайте или прилагайте 

сила към стъклата на очилата за 3D.    

PTA417/00

w

w

A

EN

English

BG

Български

CS

Čeština

DA

Dansk

DE

Deutsch

EL

Ελληνικά

ES

Español

ET

Eesti

FI

Suomi

FR

Français

HR

Hrvatski

HU

Magyar

IT

Italiano

KK

Κазакша

LT

Lietuvių

LV

Latviešu

NL

Nederlands

NO

Norsk

PL

Polski

PT

Português

RO

Română

RU

Русский

SK

Slovenský 

SL

Slovenščina

SR

Srpski

SV

Svenska

TH

ภาษาไทย

TR

Tü rkçe

UK

Українська

AR-ES

Español Argentino

BR-PT

Português do Brasil

ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ

AR

AR

1
2
Оглавление инструкции
  • Страница 1 из 3
    A Register your product and get support at w www.philips.com/welcome PTA417 w • Използвайте чиста, мека кърпа (кърпа от микрофибър или памук) за почистване на стъклата, за да ги предпазите от издраскване. Никога не пръскайте почистващ препарат директно към очилата за 3D. • дръжте продукта
  • Страница 2 из 3
    Complianc Dit product voldoet aan de essentiële vereisten en overige relevante bepalingen van de richtlijnen 2006/95/EG (laagspanning) en 2004/108/EG (elektromagnetische compatibiliteit). NO - Norsk Bruk disse Easy 3D-brillene når du ser på 3D-innhold på Philips Studio 3D TV-er. Optimal 3D-visning
  • Страница 3 из 3