Инструкция для PHILIPS SA157, SA159

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

brugermanual

käyttöoppaita

| uživatelské příručky

| felhasználói útmutatók

instrukcje obsługi | používateľské príručka | 

ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÓθÁÓ‚‡ÚÂÎfl

ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ¯Ú‹Û˘

Digital audioafspiller

Digitaalinen soitin

| Digitální audiopřehrávač | Digitális audiolejátszó

Cyfrowy odtwarzacz muzyczny | Digitálny audioprehrávač
ñËÙÓ‚ÓÈ ‡Û‰ËÓÔÎÂÂ  | ™˘Û΢‹ „ËÊÈ·ÎÔ‡ ‹¯Ô˘  

16/18

SA150 COVER 2  8/24/05  5:12 PM  Page 1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 15
  SA150 COVER 2 8/24/05 5:12 PM Page 1 brugermanual käyttöoppaita | uživatelské příručky | felhasználói útmutatók instrukcje obsługi | používateľské príručka | ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÓθÁÓ‚‡ÚÂÎfl ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ¯Ú‹Û˘ Digital audioafspiller Digitaalinen soitin | Digitální audiopřehrávač | Digitális audiolejátszó
 • Страница 2 из 15
  SA150_Russian.qxd 8/24/05 11:08 AM Page 1 å˚ ̇‰ÂÂÏÒfl, ˜ÚÓ ‚‡Ï ÔÓÌ‡‚ËÚÒfl ̇¯Â ËÁ‰ÂÎËÂ. èÓÒÂÚËÚ ‚·-ÒÚ‡ÌˈÛ: www.philips.com/support Ë ‚‚‰ËÚ ̇Á‚‡ÌË ‚‡¯Â„Ó ËÁ‰ÂÎËfl ‰Îfl ÔÓÒÏÓÚ‡ ÒÎÂ‰Û˛˘Ëı χÚÂˇÎÓ‚: - ó‡ÒÚÓ Á‡‰‡‚‡ÂÏ˚ ‚ÓÔÓÒ˚ èÓÒΉÌË ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ÔÓθÁÓ‚‡ÚÂÎfl èÓÒΉÌË ‚ÂÒËË ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÌ˚ı
 • Страница 3 из 15
  SA150_Russian.qxd 8/24/05 11:08 AM Page 2 16/18 é·ÁÓ ‡Á˙ÂÏÓ‚ Ë ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl 1 p ÉÌÂÁ‰Ó ‰Îfl ̇ۯÌËÍÓ‚ 2 +/- àÁÏÂÌÂÌË „ÓÏÍÓÒ 3 EQ Ç˚·ÂËÚ EQUALIZER (˝Í‚‡Î‡ÈÁÂ). ÑÎfl ‚Íβ˜ÂÌËfl ÔÓ‚ÚÓÌÓ„Ó ËÎË ÌÂÔÂ˚‚ÌÓ„Ó ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl ˜‡ÒÚË ÍÓÏÔÓÁˈËË ‚˚ÔÓÎÌËÚ ÒÎÂ‰Û˛˘Ë ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl. MENU ÑÎfl ÓÔˆËÈ ÏÂÌ˛
 • Страница 4 из 15
  SA150_Russian.qxd 8/24/05 11:08 AM Page 3 èÓ‰„ÓÚӂ͇ ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ÔÓ„‡ÏÏÌÓ ӷÂÒÔ˜ÂÌË 1 2 ÇÒÚ‡‚¸Ú ‚ıÓ‰fl˘ËÈ ‚ ÍÓÏÔÎÂÍÚ ÍÓÏÔ‡ÍÚ-‰ËÒÍ ‚ ‰ËÒÍÓ‚Ó‰ CD-ROM ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ‡. ÖÒÎË ÍÓÏÔ‡ÍÚ-‰ËÒÍ Ì Á‡ÔÛÒÚËÚÒfl ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË, ˘ÂÎÍÌËÚ هÈÎ .exe, ̇ıÓ‰fl˘ËÈÒfl ‚ ÍÓÌ‚ÓÏ Í‡Ú‡ÎÓ„Â ÍÓÏÔ‡ÍÚ-‰ËÒÍÂ. Ç˚·ÂËÚ flÁ˚Í.
 • Страница 5 из 15
  SA150_Russian.qxd 8/24/05 11:08 AM Page 4 ŇڇÂË Ç ‰‡ÌÌÓÏ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Â Ç˚ ÏÓÊÂÚ ÔÓθÁÓ‚‡Ú¸Òfl ÒÎÂ‰Û˛˘ËÏ: - ÌÓχÎ˚ ·‡Ú‡ÂË ÚËÔ‡ LR03, UM4 ËÎË AAA (ÎÛ˜¯Â Philips); ËÎË - ˘ÂÎÓ˜˚ÏË ·‡Ú‡ÂflÏË ÚËÔ‡ LR03, UM4 ËÎË AAA (ÎÛ˜¯Â Philips); ËÎË - á‡flʇÂÏ˚ÏË ·‡Ú‡ÂË ÚËÔ‡ LR03, UM4 ËÎË AAA (ÎÛ˜¯Â Philips).
 • Страница 6 из 15
  SA150_Russian.qxd 8/24/05 11:08 AM Page 5 åìáõäÄãúçÄü ·Ë·ÎËÓÚÂ͇: ÇÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌË ÇÍβ˜ËÚ ˆËÙÓ‚ÓÈ ‡Û‰ËÓÔÎÂÂ Ë ‚ÓȉËÚ ‚ åÛÁ˚͇θÌÛ˛ ·Ë·ÎËÓÚÂÍÛ. èÓÒΠ̇ʇÚËfl 2; ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Ì‡˜ÌÂÚ ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl ‚ÒÂı ÏÛÁ˚͇θÌ˚ı Á‡ÔËÒÂÈ ·Ë·ÎËÓÚÂÍË ‚ ‡ÎÙ‡‚ËÚÌÓÏ ÔÓfl‰ÍÂ. éÒÌÓ‚Ì˚ ÓÔÂ‡ˆËË ç‡ÊËχÂÏ˚ ÍÌÓÔÌË
 • Страница 7 из 15
  SA150_Russian.qxd 8/24/05 11:08 AM Page 6 ÑÓÔÓÎÌËÚÂθÌ˚ ÙÛÌ͈ËË ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl ç‡ÊÏËÚ MENU(åÂÌ˛) àÒÔÓθÁÛÈÚ ÍÌÓÔÍË ‰Îfl ÔÓÍÛÚÍË, ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ ÒÎÂ‰Û˛˘Ë ԇ‡ÏÂÚ˚. ç‡ÒÚÓÈ͇ è‡‡ÏÂÚ˚ êÖÜàåõ ÇéëèêéàáÇÖÑÖçàü Çõäã/ Repeat 1 (èÓ‚ÚÓ 1) / Repeat all (èÓ‚ÚÓËÚ¸ ‚ÒÂ)/ Shuffle (ÇÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌË ‚
 • Страница 8 из 15
  SA150_Russian.qxd 8/24/05 11:08 AM Page 7 ç‡ÒÚÓÈ͇ Ô‡‡ÏÂÚÓ‚ 1 ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU (åÂÌ˛) ‰Îfl ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË Ô‡‡ÏÂÚÓ‚ ̇ÒÚÓÈÍË. Ç˚·ÂËÚ General setting (ç‡ÒÚÓÈ͇). 2 èË ÔÓËÒÍ ÌÛÊÌÓÈ ÓÔˆËË Ì‡ÊËχÈÚ J( ‰Îfl ÔÓÍÛÚÍË ‚‚Âı Ë )K ‰Îfl ÔÓÍÛÚÍË ‚ÌËÁ. 3 ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ 2; ‰Îfl ÔÓ‰Ú‚ÂʉÂÌËfl ‚˚·Ó‡. 4
 • Страница 9 из 15
  SA150_Russian.qxd 8/24/05 11:08 AM Page 8 é Firmware Manager èÓË„˚‚‡ÚÂθ ÛÔ‡‚ÎflÂÚÒfl ‚ÌÛÚÂÌÌÂÈ ÔÓ„‡ÏÏÓÈ, ̇Á˚‚‡ÂÏÓÈ ‚ÒÚÓÂÌÌÓÈ ÏËÍÓÔÓ„‡ÏÏÓÈ. èË ÔÓÏÓ˘Ë ÔÓ„‡ÏÏ˚ Firmware Manager ÏÓÊÌÓ Ó·ÌÓ‚ÎflÚ¸ èé Ë ‚ÓÒÒڇ̇‚ÎË‚‡Ú¸ Ô‡‡ÏÂÚ˚ ÔÓË„˚‚‡ÚÂÎfl ÌÂÒÍÓθÍËÏË ˘ÂΘ͇ÏË Ï˚¯Ë. ìÒÚ‡Ìӂ͇ Firmware
 • Страница 10 из 15
  SA150_Russian.qxd 8/24/05 11:08 AM Page 9 ìÒÚ‡ÌÂÌË ÌÂÔÓ·‰ÓÍ èË ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌËË Í‡ÍÓÈ-ÎË·Ó ÌÂÔÓ·‰ÍË Ò̇˜‡Î‡ ÔÓÒÏÓÚËÚ ÔÛÌÍÚ˚, Ô‰ÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚ ̇ ÒÎÂ‰Û˛˘Ëı ÒÚ‡Ìˈ‡ı. ÑÎfl ÔÓÎÛ˜ÂÌËfl ‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌÓÈ ÔÓÏÓ˘Ë Ë ‰Û„Ëı ÒÓ‚ÂÚÓ‚ ÔÓ ÛÒÚ‡ÌÂÌ˲ ÌÂÔÓ·‰ÓÍ ÔÓÒÏÓÚËÚ ڇÍÊ FAQ (ó‡ÒÚÓ Á‡‰‡‚‡ÂÏ˚ ‚ÓÔÓÒ˚) ̇
 • Страница 11 из 15
  SA150_Russian.qxd 8/24/05 11:08 AM Page 10 è‡‚Ë· ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓ„Ó Ó·‡˘ÂÌËfl Ë Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌË ìıÓ‰ è‰ÓÚ‚‡˘ÂÌË ÔÓ‚ÂʉÂÌËfl ËÎË Ò·Ó‚ ‚ ‡·ÓÚ – ç ÔÓ‰‚Â„‡ÈÚ ËÁ‰ÂÎË ˜ÂÁÏÂÌÓÏÛ Ì‡„Â‚Û ÓÚ Ì‡„‚‡ÚÂθÌ˚ı ÔË·ÓÓ‚ ËÎË ÔflÏ˚ı ÒÓÎ̘Ì˚ı ÎÛ˜ÂÈ. – ç ÓÌflÈÚ ÔÓË„˚‚‡ÚÂθ Ë Ì ‰ÓÔÛÒ͇ÈÚ ԇ‰ÂÌËfl ̇ Ì„Ó
 • Страница 12 из 15
  SA150_Russian.qxd 8/24/05 11:08 AM Page 11 àÌÙÓχˆËfl Ó· ‡‚ÚÓÒÍËı Ô‡‚‡ı – ÇÒ ÚÓ„Ó‚˚È Ï‡ÍË Ë Á‡„ËÒÚËÓ‚‡ÌÌ˚ ÚÓ„Ó‚˚ χÍË fl‚Îfl˛ÚÒfl ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸˛ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Ëı ‚·‰ÂθˆÂ‚. – 燂ÚÓËÁÓ‚‡ÌÌÓ ÍÓÔËÓ‚‡ÌËÂ Ë ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌË Á‡ÔËÒÂÈ àÌÚÂÌÂÚ‡ / ÍÓÏÔ‡ÍÚ-‰ËÒÍÓ‚ ̇Û¯‡ÂÚ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂθÒÚ‚Ó Ó·
 • Страница 13 из 15
  SA150_Russian.qxd 8/24/05 11:08 AM Page 12 íÂıÌ˘ÂÒÍË ‰‡ÌÌ˚ ùÎÂÍÚÓÔËÚ‡ÌË ÇÂÏfl ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl ÓÚ ·‡Ú‡ÂË ·‡Ú‡ÂË ÚËÔ‡ AAA 8 ˜‡ÒÓ‚ ÔË ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËË ˘ÂÎÓ˜ÌÓÈ ·‡Ú‡ÂË ÚËÔ‡ AAA àÁÓ·‡ÊÂÌË / ‰ËÒÔÎÂÈ ЖК дисплей голубо Подсветка, 128 x 32 пикселей á‚ÛÍ ê‡Á‰ÂÎÂÌË ͇̇ÎÓ‚ ˝Í‚‡Î‡ÈÁÂ ùÍ‚‡Î‡ÈÁÂ
 • Страница 14 из 15
  SA150 COVER 2 8/24/05 5:12 PM Page 2 Specifications are subject to change without notice. Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners 2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved. www.philips.com Printed in China
 • Страница 15 из 15