Инструкция для PHILIPS SA174, SA177, SA175, SA178, SA179

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

brugermanual

käyttöoppaita

| uživatelské příručky

| felhasználói útmutatók

instrukcje obsługi | používateľské príručka | 

ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÓθÁÓ‚‡ÚÂÎfl

ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ¯Ú‹Û˘

Digital audioafspiller

Digitaalinen soitin

| Digitální audiopřehrávač | Digitális audiolejátszó

Cyfrowy odtwarzacz muzyczny | Digitálny audioprehrávač
ñËÙÓ‚ÓÈ ‡Û‰ËÓÔÎÂÂ  | ™˘Û΢‹ „ËÊÈ·ÎÔ‡ ‹¯Ô˘  

SA170 COVER 2  9/6/05  10:11  Page 1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 19
  SA170 COVER 2 9/6/05 10:11 Page 1 brugermanual käyttöoppaita | uživatelské příručky | felhasználói útmutatók instrukcje obsługi | používateľské príručka | ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÓθÁÓ‚‡ÚÂÎfl ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ¯Ú‹Û˘ Digital audioafspiller Digitaalinen soitin | Digitální audiopřehrávač | Digitális audiolejátszó
 • Страница 2 из 19
  SA170_Russian.qxd 9/6/05 14:56 Page 1 å˚ ̇‰ÂÂÏÒfl, ˜ÚÓ ‚‡Ï ÔÓÌ‡‚ËÚÒfl ̇¯Â ËÁ‰ÂÎËÂ. èÓÒÂÚËÚ ‚·-ÒÚ‡ÌˈÛ: www.philips.com/support Ë ‚‚‰ËÚ ̇Á‚‡ÌË ‚‡¯Â„Ó ËÁ‰ÂÎËfl ‰Îfl ÔÓÒÏÓÚ‡ ÒÎÂ‰Û˛˘Ëı χÚÂˇÎÓ‚: - ó‡ÒÚÓ Á‡‰‡‚‡ÂÏ˚ ‚ÓÔÓÒ˚ èÓÒΉÌË ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ÔÓθÁÓ‚‡ÚÂÎfl èÓÒΉÌË ‚ÂÒËË ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÌ˚ı
 • Страница 3 из 19
  SA170_Russian.qxd 9/6/05 14:56 Page 2 é·ÁÓ ‡Á˙ÂÏÓ‚ Ë ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl 1 MIC åËÍÓÙÓÌ 2 p ÉÌÂÁ‰Ó ‰Îfl ̇ۯÌËÍÓ‚ 3 HOLD ÑÎfl ÓÚÍβ˜ÂÌËfl ÍÌÓÔÍË Ì‡ÊÏËÚ 4 RESET ÑÎfl ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËfl ̇ÒÚÓÂÍ ÔÎÂÂ‡ 5 ÑËÒÔÎÂÈ ÑË̇Ï˘ÂÒÍÓ ÓÚÓ·‡ÊÂÌË ÏÂÌ˛, Ô‡‡ÏÂÚÓ‚ Ë ËÌÙÓχˆËË Ó ‰ÓÓÊ͇ı J( / § èÓÍÛÚ͇ ̇Á‡‰ /
 • Страница 4 из 19
  SA170_Russian.qxd 9/6/05 14:56 Page 3 èÓ‰„ÓÚӂ͇ ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ÔÓ„‡ÏÏÌÓ ӷÂÒÔ˜ÂÌË 1 2 ÇÒÚ‡‚¸Ú ‚ıÓ‰fl˘ËÈ ‚ ÍÓÏÔÎÂÍÚ ÍÓÏÔ‡ÍÚ-‰ËÒÍ ‚ ‰ËÒÍÓ‚Ó‰ CD-ROM ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ‡. ÖÒÎË ÍÓÏÔ‡ÍÚ-‰ËÒÍ Ì Á‡ÔÛÒÚËÚÒfl ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË, ˘ÂÎÍÌËÚ هÈÎ .exe, ̇ıÓ‰fl˘ËÈÒfl ‚ ÍÓÌ‚ÓÏ Í‡Ú‡ÎÓ„Â ÍÓÏÔ‡ÍÚ-‰ËÒÍÂ. Ç˚·ÂËÚ flÁ˚Í. ëΉÛÈÚÂ
 • Страница 5 из 19
  SA170_Russian.qxd 9/6/05 14:56 Page 4 èËÚ‡ÌË ÇÍβ˜ÂÌË ÔËÚ‡ÌËfl: ̇ÊÏËÚÂ Ë Û‰ÂÊË‚‡ÈÚ 2; ‰Ó ÔÓfl‚ÎÂÌËfl ÓÍ̇ PHILIPS. Ç˚Íβ˜ÂÌË ÔËÚ‡ÌËfl: ̇ÊÏËÚÂ Ë Û‰ÂÊË‚‡ÈÚ 2; ‰Ó ËÒ˜ÂÁÌÓ‚ÂÌËfl ÓÍ̇ ̇ ˝Í‡Ì ✔ ÇçàåÄçàÖ! èË ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËË ÓÔÂ‡ˆËÈ Ë ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl ÏÛÁ˚ÍË ‚ Ú˜ÂÌË ÔÂËÓ‰‡ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓ„Ó ‚ SETTINGS
 • Страница 6 из 19
  SA170_Russian.qxd 9/6/05 14:56 Page 5 äÓÌ‚Ó ÏÂÌ˛. ë‡ÁÛ ÔÓÒΠ‚Íβ˜ÂÌËfl ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ÓÚÓ·‡Ê‡ÂÚÒfl ROOT MENU (äÓÌ‚Ó ÏÂÌ˛) Ë Ì‡ÊÏËÚÂ Ë Û‰ÂÊË‚‡ÈÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU, ÂÒÎË ‚˚ ̇ıÓ‰ËÚÂÒ¸ ‚ ÍÓÌ‚ÓÏ ÏÂÌ˛. Music (åÛÁ˚͇) ̇ÊÏËÚ ‰Îfl ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl ˆËÙÓ‚˚ı ÏÛÁ˚͇θÌ˚ı ‰ÓÓÊÂÍ Radio (ꇉËÓ) ̇ÊÏËÚ ‰Îfl
 • Страница 7 из 19
  SA170_Russian.qxd 9/6/05 14:56 Page 6 åìáõäÄãúçÄü ·Ë·ÎËÓÚÂ͇: ÇÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌË (Ú‡ÍÊ ÔËÏÂÌËÏÓ ‰Îfl ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl Á‡ÔËÒÂÈ) Ç ÍÓÌ‚ÓÏ ÏÂÌ˛ ‚˚·ÂËÚ MUSIC (áÄèàëú) ‰Îfl ‚ıÓ‰‡ ‚ ·Ë·ÎËÓÚÂÍÛ Á‡ÔËÒÂÈ. èÓÒΠ̇ʇÚËfl 2; ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Ì‡˜ÌÂÚ ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl ‚ÒÂı ÏÛÁ˚͇θÌ˚ı Á‡ÔËÒÂÈ ·Ë·ÎËÓÚÂÍË ‚ ‡ÎÙ‡‚ËÚÌÓÏ
 • Страница 8 из 19
  SA170_Russian.qxd 9/6/05 14:56 Page 7 ÑÓÔÓÎÌËÚÂθÌ˚ ÙÛÌ͈ËË ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl èÓ‚ÚÓ A-B ÑÎfl ‚Íβ˜ÂÌËfl ÔÓ‚ÚÓÌÓ„Ó ËÎË ÌÂÔÂ˚‚ÌÓ„Ó ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl ˜‡ÒÚË ÍÓÏÔÓÁˈËË ‚˚ÔÓÎÌËÚ ÒÎÂ‰Û˛˘Ë ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl.: 1 Ç Ì‡˜‡Î ÌÛÊÌÓ„Ó ÓÚÂÁ͇ ÍÓÏÔÓÁˈËË Ì‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ A-B. ➔ ç‡ ˝Í‡Ì ÓÚÓ·‡ÁËÚÒfl Ë̉Ë͇ˆËfl . 2 ֢ ‡Á
 • Страница 9 из 19
  SA170_Russian.qxd 9/6/05 14:56 Page 8 ˝Í‚‡Î‡ÈÁÂ. ç‡ ÔÓË„˚‚‡ÚÂΠÏÓÊÌÓ ‚ÓÒÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸ ÍÓÏÔÓÁˈËË Ò ‡Á΢Ì˚ÏË Ì‡ÒÚÓÈ͇ÏË ÙÛÌ͈ËË EQ (˝Í‚‡Î‡ÈÁÂ). àÁÏÂÌÂÌË ̇ÒÚÓÂÍ ˝Í‚‡Î‡ÈÁÂ‡ 1 ç‡ÊÏËÚ MENU(åÂÌ˛). Ç˚·ÂËÚ EQUALIZER (˝Í‚‡Î‡ÈÁÂ). 2 àÒÔÓθÁÛÈÚ ÍÌÓÔÍË ÔÓÍÛÚÍË ‰Îfl ‚˚·Ó‡ ÓÔˆËÈ Rock, Funk,
 • Страница 10 из 19
  SA170_Russian.qxd 9/6/05 14:56 Page 9 êÂÊËÏ ‡‰ËÓ ÑÎfl ‚ıÓ‰‡ ‚ ÂÊËÏ ‡‰ËÓ ‚˚·ÂËÚ ‚ ÍÓÌ‚ÓÏ ÏÂÌ˛ ÔÛÌÍÚ RADIO. êۘ̇fl ̇ÒÚÓÈ͇ 1 ç‡ÊÏËÚ MENU (åÂÌ˛). Ç˚·ÂËÚ Manual tune (êۘ̇fl ̇ÒÚÓÈ͇). ç‡ÊÏËÚ 2; ‰Îfl ÔÓ‰Ú‚ÂʉÂÌÂÌËfl. 2 ç‡ÊÏËÚÂ Ë Û‰ÂÊË‚‡ÈÚ ÍÌÓÔÍÛ J( / )K ‰Îfl ÔÓËÒ͇ Òڇ̈ËË ËÎË Ì‡ÊÏËÚ Ë
 • Страница 11 из 19
  SA170_Russian.qxd 9/6/05 14:56 Page 10 ÇõèéãçÖçàÖ áÄèàëà ÖÒÎË ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Ì ÔÓ‰Íβ˜ÂÌÓ Í ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÛ, ÏÓÊÌÓ ÒÓÁ‰‡Ú¸ „ÓÎÓÒÓ‚Û˛ Á‡ÔËÒ¸ ËÎË Á‡ÔËÒ¸ ‡‰ËÓ. Ç˚ÔÓÎÌÂÌË „ÓÎÓÒÓ‚ÓÈ Á‡ÔËÒË 1 ì·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ ÂÊËÏ ‡‰ËÓ ÓÚÍβ˜ÂÌ. 2 ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ REC ‰Îfl ̇˜‡Î‡ Á‡ÔËÒË „ÓÎÓÒ‡. ➔ ç‡ ‰ËÒÔΠÔÓË„˚‚‡ÚÂÎfl
 • Страница 12 из 19
  SA170_Russian.qxd 9/6/05 14:56 Page 11 ç‡ÒÚÓÈ͇ Ô‡‡ÏÂÚÓ‚ 1 ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU (åÂÌ˛) ‰Îfl ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË Ô‡‡ÏÂÚÓ‚ ̇ÒÚÓÈÍË. 2 èË ÔÓËÒÍ ÌÛÊÌÓÈ ÓÔˆËË Ì‡ÊËχÈÚ + ‰Îfl ÔÓÍÛÚÍË ‚‚Âı Ë - ‰Îfl ÔÓÍÛÚÍË ‚ÌËÁ. ç‡ÊÏËÚ )K ‰Îfl ÔÂÂıÓ‰‡ ̇ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÈ Ë J( ‰Îfl ÔÂÂıÓ‰‡ ̇ Ô‰˚‰Û˘ËÈ ÛÓ‚Â̸. 3 ç‡ÊÏËÚÂ
 • Страница 13 из 19
  SA170_Russian.qxd 9/6/05 14:56 Page 12 é Firmware Manager èÓË„˚‚‡ÚÂθ ÛÔ‡‚ÎflÂÚÒfl ‚ÌÛÚÂÌÌÂÈ ÔÓ„‡ÏÏÓÈ, ̇Á˚‚‡ÂÏÓÈ ‚ÒÚÓÂÌÌÓÈ ÏËÍÓÔÓ„‡ÏÏÓÈ. èË ÔÓÏÓ˘Ë ÔÓ„‡ÏÏ˚ Firmware Manager ÏÓÊÌÓ Ó·ÌÓ‚ÎflÚ¸ èé Ë ‚ÓÒÒڇ̇‚ÎË‚‡Ú¸ Ô‡‡ÏÂÚ˚ ÔÓË„˚‚‡ÚÂÎfl ÌÂÒÍÓθÍËÏË ˘ÂΘ͇ÏË Ï˚¯Ë. ìÒÚ‡Ìӂ͇ Firmware Manager
 • Страница 14 из 19
  SA170_Russian.qxd 9/6/05 14:56 Page 13 ìÒÚ‡ÌÂÌË ÌÂÔÓ·‰ÓÍ èË ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌËË Í‡ÍÓÈ-ÎË·Ó ÌÂÔÓ·‰ÍË Ò̇˜‡Î‡ ÔÓÒÏÓÚËÚ ÔÛÌÍÚ˚, Ô‰ÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚ ̇ ÒÎÂ‰Û˛˘Ëı ÒÚ‡Ìˈ‡ı. ÑÎfl ÔÓÎÛ˜ÂÌËfl ‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌÓÈ ÔÓÏÓ˘Ë Ë ‰Û„Ëı ÒÓ‚ÂÚÓ‚ ÔÓ ÛÒÚ‡ÌÂÌ˲ ÌÂÔÓ·‰ÓÍ ÔÓÒÏÓÚËÚ ڇÍÊ FAQ (ó‡ÒÚÓ Á‡‰‡‚‡ÂÏ˚ ‚ÓÔÓÒ˚) ̇
 • Страница 15 из 19
  SA170_Russian.qxd 9/6/05 14:56 Page 14 è‡‚Ë· ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓ„Ó Ó·‡˘ÂÌËfl Ë Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌË ìıÓ‰ è‰ÓÚ‚‡˘ÂÌË ÔÓ‚ÂʉÂÌËfl ËÎË Ò·Ó‚ ‚ ‡·ÓÚ – ç ÔÓ‰‚Â„‡ÈÚ ËÁ‰ÂÎË ˜ÂÁÏÂÌÓÏÛ Ì‡„Â‚Û ÓÚ Ì‡„‚‡ÚÂθÌ˚ı ÔË·ÓÓ‚ ËÎË ÔflÏ˚ı ÒÓÎ̘Ì˚ı ÎÛ˜ÂÈ. – ç ÓÌflÈÚ ÔÓË„˚‚‡ÚÂθ Ë Ì ‰ÓÔÛÒ͇ÈÚ ԇ‰ÂÌËfl ̇ Ì„Ó
 • Страница 16 из 19
  SA170_Russian.qxd 9/6/05 14:56 Page 15 àÌÙÓχˆËfl Ó· ‡‚ÚÓÒÍËı Ô‡‚‡ı – ÇÒ ÚÓ„Ó‚˚È Ï‡ÍË Ë Á‡„ËÒÚËÓ‚‡ÌÌ˚ ÚÓ„Ó‚˚ χÍË fl‚Îfl˛ÚÒfl ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸˛ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Ëı ‚·‰ÂθˆÂ‚. – 燂ÚÓËÁÓ‚‡ÌÌÓ ÍÓÔËÓ‚‡ÌËÂ Ë ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌË Á‡ÔËÒÂÈ àÌÚÂÌÂÚ‡ / ÍÓÏÔ‡ÍÚ-‰ËÒÍÓ‚ ̇Û¯‡ÂÚ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂθÒÚ‚Ó Ó·
 • Страница 17 из 19
  SA170_Russian.qxd 9/6/05 14:56 Page 16 íÂıÌ˘ÂÒÍË ‰‡ÌÌ˚ ùÎÂÍÚÓÔËÚ‡ÌË ãËÚËÈ-ÔÓÎËÏÂ̇fl ‡ÍÍÛÏÛÎflÚÓ̇fl ·‡Ú‡Âfl 280 ÏÄ/˜ àÁÓ·‡ÊÂÌË / ‰ËÒÔÎÂÈ Ñ‚Ûıˆ‚ÂÚÌ˚È ‰ËÒÔÎÂÈ OLED, 128 x 64 ÔËÍÒÂÎÓ‚ á‚ÛÍ ê‡Á‰ÂÎÂÌË ͇̇ÎÓ‚ ˝Í‚‡Î‡ÈÁÂ ùÍ‚‡Î‡ÈÁÂ ÑˇԇÁÓÌ ‚ÓÒÔÓËÁ‚Ó‰ËÏ˚ı ˜‡ÒÚÓÚ ëÓÓÚÌÓ¯ÂÌË Ò˄̇· Ë ¯Ûχ
 • Страница 18 из 19
  SA170 COVER 2 9/6/05 10:11 Page 2 Specifications are subject to change without notice. Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners 2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved. http://www.philips.com Printed in China
 • Страница 19 из 19