Инструкция для PHILIPS SCD465

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

 

17

4222.002.6422.1.indd   127

14-04-2006   08:52:31

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 133
  Baby Monitor SCD465 4222.002.6422.1.indd 1 14-04-2006 08:51:52
 • Страница 2 из 133
   4222.002.6422.1.indd 2 14-04-2006 08:51:52
 • Страница 3 из 133
   1 a 4 5 6 7 8 9 1 2 10 3 B 13 5 14 6 2 7 10 8 11 1 3 9 12 4 4222.002.6422.1.indd 3 14-04-2006 08:51:53
 • Страница 4 из 133
   4222.002.6422.1.indd 4 14-04-2006 08:51:53
 • Страница 5 из 133
  English 6 Български 13 Čeština 22 Eesti 29 Hrvatski 28 Magyar 43 Қазақша 49 Lietuviškai 59 Latviešu 66 Polski 73 Română 81 SCD465 Русский 89 Slovensky 97 Slovenščina 105 Srpski 112 Українська 119 4222.002.6422.1.indd 5 14-04-2006 08:51:53
 • Страница 6 из 133
   English Introduction Philips is dedicated to producing caring, reliable products to give parents the reassurance they need. With this baby monitor, you can hear your baby from wherever you are in and around your house. The sixteen different channel options guarantee minimal interference. Philips
 • Страница 7 из 133
  English , , , , , , Except for the battery compartments, do not open the housing of the baby unit and parent unit in order to prevent electric shock. Only use the adapters supplied. If one of the adapters is damaged, always have it replaced by one of the original type in order to avoid a hazard.
 • Страница 8 из 133
   - English It takes at least 14 hours to charge the batteries fully. When the batteries are fully charged, the charging light gradually dims. You can then take the parent unit out of the charger. When the power-on light of the parent unit blinks red, the batteries are low. Put the parent unit in
 • Страница 9 из 133
  English 2 Lift the rechargeable battery pack in the battery compartment of the parent unit with a screwdriver. Then take it out of the battery compartment. Remove the batteries, if present, from the battery compartment of the baby unit. (Fig. 13) 3 Use a small, flat screwdriver to turn the
 • Страница 10 из 133
  10 English Storage 1 Remove the batteries if you are not going to use the units for a month or more. 2 Store the appliance in a dry place between 10°C and 40°C. Replacement Replacing the battery pack of the parent unit If the battery pack needs to be recharged more often than usual, replace it with
 • Страница 11 из 133
  English 11 Frequently asked questions This chapter lists the questions most frequently asked about the Philips baby monitor. If you cannot find the answer to your question, please contact the Customer Care Centre in your country. Question Answer Why does the charging light not go on when I put the
 • Страница 12 из 133
  12 English Question Answer Why does the power-on light on the baby unit blink red? You run the baby unit on batteries and the batteries are low. Replace the batteries. Why does the parent unit react too slowly to the baby’s sounds? Set the microphone sensitivity on the baby unit to a higher level
 • Страница 13 из 133
  Български 13 Увод Усилията на Philips са съсредоточени върху производството на грижовни и надеждни изделия, които създават увереност у младите майки и бащи. С този бебефон можете да чувате бебето от което и да е място около дома ви. Шестнадесетте различни канала гарантират минимум смущения. Philips
 • Страница 14 из 133
  14 , , , , , , , Български Не използвайте бебефона на влажни места или в близост до вода. С оглед избягване на електрически удар, не отваряйте корпусите на устройството за бебето и на родителското устройство, с изключение на отделенията за батерии. Използвайте само доставените с комплекта адаптери.
 • Страница 15 из 133
  Български 15 Работа на батерии 1 Поставете малкия жак в гнездото на зарядното устройство и включете адаптера в контакта. (фиг. 5) 2 Поставете родителското устройство в зарядното устройство. , Индикаторът за зареждане започва да свети в червено. 3 Оставете родителското устройство в зарядното
 • Страница 16 из 133
  16 Български Характеристики Избор на канали Трябва да сте сигурни, че превключвателите на каналите в отделенията за батерии на двете устройства са настроени на един и същи канал. С превключвателите на каналите можете да избирате измежду шестнадесет различни положения. Ако се появят смущения от
 • Страница 17 из 133
  Български 17 Известяване за връзка Можете да включите известяването за връзка на родителското устройство. Известяването издава кратък звук, когато връзката между устройствата се изгуби. 1 Завъртете ключалката в долния край на родителското устройство на четвърт оборот (1) и плъзнете капачето на
 • Страница 18 из 133
  18 Български Опазване на околната среда , , След края на срока на експлоатация на уреда не го изхвърляйте заедно с нормалните битови отпадъци, а го предайте в официален пункт за събиране, където да бъде рециклиран. По този начин вие помагате за опазването на околната среда. (фиг. 24) Батериите
 • Страница 19 из 133
  Български 19 Често задавани въпроси В този раздел са изброени най-често задаваните въпроси относно бебефона Philips. Ако тук не можете да намерите отговора на вашия въпрос, обръщайте се към Центъра за обслужване на клиенти на Philips във вашата страна. Въпрос Отговор Защо индикаторът за зареждане
 • Страница 20 из 133
  20 Български Въпрос Отговор Защо не мога да включа родителското устройство веднага след като го поставя в зарядното устройство? Вероятно батериите са празни. Трябва да ги заредите в продължение на около 30 минути, преди да можете да включите родителското устройство, когато то е поставено в
 • Страница 21 из 133
  Български 21 Въпрос Отговор Защо родителското устройство издава кратки звуци? Това, което чувате, е известяването за връзка. То указва, че в момента няма връзка. Родителското устройство може да е извън радиуса на действие на устройството за бебето или да е настроено на различен канал. Проверете
 • Страница 22 из 133
  22 Čeština Úvod Cílem společnosti Philips je produkovat výrobky dětské péče, na které se rodiče mohou spolehnout. S touto elektronickou chůvou můžete své dítě slyšet kdekoli v domě i v okolí domu. Možnost volby šestnácti různých kanálů zaručuje minimální rušení. Péče o dítě společnosti Philips:
 • Страница 23 из 133
  Čeština 23 , , , , , Používejte výhradně dodané adaptéry. Pokud je jeden z adaptérů poškozený, je třeba nechat jej vyměnit za originální typ, abyste předešli možnému nebezpečí. Adaptéry obsahují transformátor. Neodstraňujte adaptéry kvůli výměně za jiné zástrčky, je to nebezpečné. Protože je
 • Страница 24 из 133
  24 - Čeština Když jsou baterie úplně nabité, indikace nabíjení postupně zeslábne. Jednotku pro rodiče můžete z nabíječky vyjmout. Pokud kontrolka zapnutí přístroje na jednotce pro rodiče bliká červeně, dochází baterie. Umístěte jednotku pro rodiče na nabíječku, aby se baterie dobily. Použití
 • Страница 25 из 133
  Čeština 25 2 Sadu nabíjecích baterií v přihrádce na baterie jednotky pro rodiče zdvihněte šroubovákem. Potom ji z přihrádky vyjměte. Pokud jsou baterie v přihrádce na baterie dětské jednotky, vyjměte je. (Obr. 13) 3 Otočením nastavte volič kanálů do požadované polohy. K otáčení použijte malý plochý
 • Страница 26 из 133
  26 Čeština Skladování 1 Pokud jednotky nebudete nejméně měsíc používat, vyjměte z nich baterie. 2 Přístroj uchovávejte na suchém místě při teplotě mezi 10 °C a 40 °C. Výměna dílů Výměna sady baterií v jednotce pro rodiče Pokud je nutné dobíjet sadu baterií častěji než obvykle, vyměňte ji za novou.
 • Страница 27 из 133
  Čeština 27 Nejčastější dotazy Tato kapitola uvádí seznam nejčastějších dotazů týkajících se elektronické chůvy Philips. Pokud se vám nepodaří najít odpověď na svoji otázku, obraťte se na Středisko péče o zákazníky ve své zemi. Otázka Odpověď Proč se při umístění jednotky pro rodiče na nabíječku
 • Страница 28 из 133
  28 Čeština Otázka Odpověď Proč kontrolka zapnutí přístroje na dětské jednotce bliká červeně? Používáte dětskou jednotku napájenou bateriemi a baterie jsou slabé. Vyměňte baterie. Proč reaguje jednotka pro rodiče na zvuky dítěte příliš pomalu? Nastavte citlivost mikrofonu na dětské jednotce na vyšší
 • Страница 29 из 133
  Eesti 29 Sissejuhatus Philips on pühendunud vanematele vajaliku kindlustunde tagamiseks hoolivate ja töökindlate toodete valmistamisele. Selle beebijälgijaga kuulete te beebit ükskõik kus te oma majas või selle ümbruses ka ei viibiks. Valik kuueteistkümnest erinevast kanalist garanteerib minimaalse
 • Страница 30 из 133
  30 , , , , , Eesti Kasutage ainult komplektisolevaid adaptereid. Kui üks adapteritest on kahjustatud, siis ohtlike olukordade vältimiseks vahetage see alati ühega originaaladapteritest. Adapterites on transformaator. Ärge lõigake adaptereid toitejuhtme küljest ära teist tüüpi pistiku vastu
 • Страница 31 из 133
  Eesti 31 - Kui keskseadme „Toide sees” märgutuli vilgub punaselt, siis on akud tühjad. Pange keskseade akude uuesti täislaadimiseks laadijasse. Seadme kasutamine 1 Paigutage mõlemad seadmed ühenduse testimiseks ühte tuppa.  (Jn 6) Veenduge selles, et beebiseade oleks keskseadmest vähemalt ühe
 • Страница 32 из 133
  32 Eesti 2 Tõstke kruvikeeraja abil patareipesas olev taaslaetav akupakk ülespoole. Seejärel võtke see patareipesast välja. Kui patareid olid sisse pandud, siis võtke patareipesast patareid välja. (Jn 13) 3 Kasutage kanaliselektori vajalikku asendisse pööramiseks väikest lapikut kruvikeerajat.
 • Страница 33 из 133
  Eesti 33 Hoidmine 1 Eemaldage patareid, kui te ei kavatse seadmeid ühe kuu või pikema aja jooksul kasutada. 2 Hoiustage seade kuiva kohta temperatuuril 10 °C kuni 40 °C. Osade vahetus Keskseadme akupaki vahetamine Kui peate akupakki tavalisest sagedamini laadima, siis tuleb akupakk uue vastu
 • Страница 34 из 133
  34 Eesti Sageli esitatavad küsimused Selles peatükis loetletakse sageli esitatavaid küsimusi Philipsi beebijälgija kohta. Kui te ei leia oma küsimusele vastust, palun võtke ühendust oma riigis asuva klienditeeninduskeskusega. Küsimus Vastus Miks laadimise märgutuli ei kustu, kui ma keskseadme
 • Страница 35 из 133
  Eesti 35 Küsimus Vastus Miks beebiseadme „Toide sees” märgutuli vilgub punaselt? Teie beebiseade töötab patareitoitel ja patareid on tühjenenud. Asendage patareid uutega. Miks keskseade reageerib beebi häälitsustele liiga aeglaselt? Seadistage beebiseadme mikrofoni tundlikkuse tase kõrgemaks ja/või
 • Страница 36 из 133
  36 Hrvatski Uvod Tvrtka Philips predana je proizvodnji pouzdanih proizvoda za brigu o djeci kako bi roditeljima pružila potrebnu sigurnost. Uz ovaj monitor za bebe možete čuti svoju bebu gdje god se nalazili unutar ili oko kuće. Šesnaest različitih opcija za kanale jamči minimalne smetnje. Philips
 • Страница 37 из 133
  Hrvatski 37 , , , , , Koristite samo isporučene adaptere. Ako se jedan od adaptera ošteti, zamijenite ga isključivo originalnim kako biste izbjegli potencijalno opasne situacije. Adapteri sadrže transformator. Nemojte rezati adaptere i mijenjati ih drugim utikačima jer je to opasno. Budući da je
 • Страница 38 из 133
  38 - Hrvatski Kada se baterije potpuno napune, indikator punjenja postepeno blijedi. Roditeljsku jedinicu tada možete izvaditi iz punjača. Kada indikator napajanja na roditeljskoj jedinici zatreperi crveno, razina energije u baterijama je niska. Stavite roditeljsku jedinicu u punjač kako biste
 • Страница 39 из 133
  Hrvatski 39 2 Podignite komplet baterija s mogućnošću punjenja koje se nalaze u odjeljku za baterije roditeljske jedinice pomoću odvijača. Zatim ih izvadite iz odjeljka za baterije. Uklonite baterije, ako se nalaze unutra, iz odjeljka za baterije jedinice za bebe. (Sl. 13) 3 Pomoću malog, ravnog
 • Страница 40 из 133
  40 Hrvatski Spremanje 1 Uklonite baterije ako ne namjeravate koristiti jedinice mjesec dana ili dulje. 2 Spremite aparat na suho mjesto temperature između 10°C i 40°C. Zamjena dijelova Zamjena kompleta baterija roditeljske jedinice Ako je komplet baterija potrebno puniti češće nego što je
 • Страница 41 из 133
  Hrvatski 41 Često postavljana pitanja U ovom poglavlju se nalaze često postavljana pitanja o Philips monitoru za bebe. Ako odgovor na svoje pitanje ne možete pronaći u ovom poglavlju, obratite se Philips centru za korisničku podršku u svojoj državi. Pitanje Odgovor Zašto se indikator punjenja Možda
 • Страница 42 из 133
  42 Hrvatski Pitanje Odgovor Zašto indikator napajanja na roditeljskoj jedinici treperi crveno? Razina energije u baterijama je niska. Napunite ih. Zašto indikator napajanja na jedinici za bebe treperi crveno? Jedinica za bebe radi na baterije, a razina energije u baterijama je niska. Zamijenite ih.
 • Страница 43 из 133
  Magyar 43 Bevezetés A Philips elkötelezett, olyan megbízható és gondoskodó termékek gyártása mellett, amelyek megnyugtató használatot biztosítanak a szülők számára. Ezzel a babaőrzővel hallhatja gyermekét a ház minden pontjáról, sőt akár a házon kívülről is. A tizenhat különböző csatorna biztosítja
 • Страница 44 из 133
  44 , , , , , , Magyar Az elektromos áramütés elkerülése érdekében az elemtartó-rekesz kivételével ne nyissa fel a babaőrző (bébi- és szülői-) egységeinek készülékházát. Csak a készülékhez mellékelt adaptereket használja. Ha a hálózati adapter megsérül, a kockázat elkerülése érdekében kizárólag
 • Страница 45 из 133
  Magyar 45 3 Hagyja a szülői egységet a töltőn az akkumulátorok teljes feltöltéséig.  - A teljes feltöltés legalább 14 órát vesz igénybe. - Amikor az akkumulátorok töltése befejeződik, a vörös fény fokozatosan elhalványul. Ekkor eltávolíthatja a szülői egységet a töltőről. - Amikor az akkumulátorok
 • Страница 46 из 133
  46 Magyar 2 Csavarhúzóval emelje meg a szülői egység elemtartó rekeszében lévő akkumulátorcsomagot, majd vegye ki. Távolítsa el a bébiegységből az elemeket (ha vannak benne). (ábra 13) 3 Kisméretű, lapos fejű csavarhúzó segítségével állítsa a csatornaválasztót a kívánt pozícióba. Ügyeljen arra,
 • Страница 47 из 133
  Magyar 47 Tárolás 1 Ha egy hónapnál hosszabb ideig nem kívánja használni a készüléket, vegye ki az elemeket. 2 A készüléket száraz helyen, 10 °C és 40 °C közötti hőmérsékleten tárolja. Csere Az akkumulátorcsomag cseréje a szülői egységen Ha az akkumulátorcsomagot a szokásosnál gyakrabban kell
 • Страница 48 из 133
  48 Magyar Gyakran ismétlődő kérdések Ez a fejezet a Philips babaőrzővel kapcsolatban leggyakrabban felmerülő kérdéseket tartalmazza. Ha nem talál választ kérdésére, forduljon a Philips vevőszolgálatához. Kérdés Válasz Miért nem világít a töltésjelző fény, amikor a szülői egységet a töltőre
 • Страница 49 из 133
  Magyar 49 Kérdés Válasz Miért villog vörösen a működésjelző fény a szülői egységen? Az akkumulátorok lemerültek. Töltse fel őket. Miért villog vörösen a működésjelző fény a bébiegységen? A bébiegységet elemről működteti, és az elemek lemerültek. Cserélje ki őket. Miért reagál lassan a szülői egység
 • Страница 50 из 133
  50 Қазақша Кіріспе Philips ата-аналарға өте қажет болатын қамқорлы әрі сенімді өнімдерді шығаруға бас салған. Осы нәресте бақылаушысымен сіз үйіңіздің ішінде немесе айналасында кез келген жерде жүріп, нәрестеңізді естисіз. Он алты түрлі канал мүмкіндігі ең төмен кедергіні қаматамасыз етеді. Philips
 • Страница 51 из 133
  Қазақша 51 , , , , , , , , , Нәресте бақылаушыны сүлгімен немесе көрпемен жаппаңыз. Нәресте бақылаушыны суға немесе басқа сұйықтыққа батыруға болмайды. Нәресте қадағалаушысын дымқыл немесе суға жақын жерге қоймаңыз. Электр сандырағын алмас үшін, нәресте және ата-ана бөліктерінің орнын ашпаңыз, тек
 • Страница 52 из 133
  52 Қазақша Тоқ сымынан жұмыс жасау Егер ата аналар бөлігі жартылай зарядталған болса, онда сіз оларды тек тоқ сымынан қолдануыңызға болады. Егер сіз ата аналар бөлігін зарядтау құрылғысынан қолданғыңыз келсе, бөлікті қосар алдында шамамен 30 минуттай зарядтап алыңыз. Батареямен жұмыс жасау 1
 • Страница 53 из 133
  Қазақша 53 Құрғақ материалдар Материалдар қалыңдығы Байланысты жоғалту Темірбетон <30cm/12 дюйм 30-100% Металды торлар мен кесектер <1cm/0.4 дюйм 90-100% Металл немесе алюминий беттері <1cm/0.4 дюйм 100% Сулы немесе дымқыл материалдар қатерінен, байланыс аймағы толығымен 100% жоғалуы мүмкін.
 • Страница 54 из 133
  54 , , Қазақша Ата аналар бөлігіндегі дауыс деңгей жарығы көзге көрінетін етіп, сізге нәрестеңіз дыбыс шығарғанда белгі береді. Дыбыс қаттырақ шыққан сайын жарық қаттырақ жанады. Дыбыс жоқ кезінде барлық дауыс деңгей жарықтары сөніп тұрады. Түнгі жарық 1 Түнгі жарықты қосу немесе өшіру үшін
 • Страница 55 из 133
  Қазақша 55 Нәресте бөлігіндегі батареяларды ауыстыру Нәресте бақылаушысын батареядан жұмыс жасатып жатқанда, қуатқа қосылулы деген жарық қызыл болып жымыңдай бастағанда батареяларын ауыстырыңыз. 1 Батарея орнының қақпағындағы бекіту түймесін тйынмен бұрап ашыңыз. Қақпақты алып тастаңыз. 2
 • Страница 56 из 133
  56 Қазақша Жиі қойылатын сұрақтар Бұл тармақта Philips нәресте қадағалаушы құралы туралы жиі қойылатын сұрақтар тізімі берілген. Егер сіз өз сұрағыңызға жауапты таппасаңыз, еліңіздегі Тұтынушылар Қызмет Орталығымен байланысыңыз. Сұрақ Жауап Неліктен мен ата аналар Мүмкін кішкене шанышқы зарядтау
 • Страница 57 из 133
  Қазақша 57 Сұрақ Жауап Неліктен мен ата аналар Батареялары бос болар. Сіз оларды ең кем дегенде 30 минуттай зарядтауыңыз керек, тек содан кейін ғана сіз ата аналар бөлігін бөлігін зарядтау құрылғысына қойған зарядтау құрылғысында тұрса да қоса аласыз. бойдан оны қоса алмаймын? Неліктен нәресте
 • Страница 58 из 133
  58 Қазақша Сұрақ Жауап Неліктен ата аналар бөлігі телеметрлік дыбысын шығарады? Сіздің естіп тұрғаныңыз ол байланыс нашарлағандығын ескертетін дыбыс. Ол байланыс жоқ екендігін көрсетеді. Ата аналар бөлігі нәресте бөлігінің байланыс аймағынан тыс жерде болуы мүмкін, немесе ол нәресте бөлігінен басқа
 • Страница 59 из 133
  Lietuviškai 59 Įžanga „Philips“ siekia tiekti patikimus gaminius, teikiančius tėvams tokią ramybę, kokios jiems reikia. Su šiuo kūdikio stebėjimo siųstuvu savo kūdikį galite girdėti iš bet kurios savo namų vietos. Šešiolika skirtingų kanalo pasirinkčių garantuoja minimalius trikdžius. „Philips“
 • Страница 60 из 133
  60 , , , , , , Lietuviškai Neatidarykite „kūdikio įrenginio“ ir „tėvų įrenginio“ (išskyrus maitinimo elementų skyrių), kad išvengtumėte elektros smūgio. Naudokite tik pateiktus adapterius. Jei vienas iš adapterių yra pažeistas, norėdami išvengti pavojaus, pakeiskite jį originaliu. Adapteryje yra
 • Страница 61 из 133
  Lietuviškai 61 3 „Tėvų įrenginį“ palikite įkroviklyje, kol elementai visiškai įsikraus.  - Elementams visiškai įsikrauti reikia bent 14 valandų. - Elementams visiškai įsikrovus, įkrovos lemputė palaipsniui pritems. Tada „tėvų įrenginį“ galite nuimti nuo įkroviklio. - Kai „tėvų įrenginio“ įjungimo
 • Страница 62 из 133
  62 Lietuviškai 2 Pakartotinai įkraunamą akumuliatorių, esantį „tėvų įrenginio“ maitinimo elementų skyriuje, iškelkite atsuktuvu. Tada išimkite jį iš maitinimo elementų skyriaus. Jei yra, iš „kūdikio įrenginio“ maitinimo elementų skyriaus išimkite elementus. (Pav. 13) 3 Norimai kanalų reguliatoriaus
 • Страница 63 из 133
  Lietuviškai 63 Laikymas 1 Jei ketinate „kūdikio įrenginiu“ nesinaudoti mėnesį ar ilgiau, elementus išimkite. 2 Prietaisą laikykite sausoje vietoje esant 10–40 °C temperatūrai. Pakeitimas „Tėvų įrenginio“ akumuliatoriaus keitimas Jei akumuliatorių reikia įkrauti dažniau nei įprastai, pakeiskite jį
 • Страница 64 из 133
  64 Lietuviškai Dažnai užduodami klausimai Šiame skyriuje pateikti dažniausiai apie „Philips“ kūdikio stebėjimo siųstuvą užduodami klausimai. Jei nerasite atsakymų į jums kilusius klausimus, kreipkitės į savo šalies klientų aptarnavimo centrą. Klausimas Atsakymas Kodėl įstačius „tėvų įrenginį“ į
 • Страница 65 из 133
  Lietuviškai 65 Klausimas Atsakymas Kodėl raudonai žybsi „kūdikio įrenginio“ įjungimo lemputė? „Kūdikio įrenginys“ veikia maitinamas elementų. Pakeiskite maitinimo elementus. Kodėl į kūdikio skleidžiamus garsus „tėvų įrenginys“ reaguoja per lėtai? Padidinkite „kūdikio įrenginio“ mikrofono jautrį
 • Страница 66 из 133
  66 Latviešu Ievads Philips ir pievērsies uzticamu kopšanas izstrādājumu ražošanai, lai sniegtu vecākiem tik nepieciešamo atbalstu. Izmantojot šo mazuļa uzraugu, varat dzirdēt savu mazuli no visām vietām savā mājā un ap to. Sešpadsmit dažādu kanālu iespējas nodrošina minimālus traucējumus. Philips
 • Страница 67 из 133
  Latviešu 67 , , , , , , Neatveriet mazuļa ierīces un vecāku ierīces korpusu, lai izvairītos no elektriskā strāvas trieciena; tas neattiecas uz bateriju nodalījumu. Lietojiet tikai komplektā esošos adapterus. Ja viens no adapteriem ir bojāts, vienmēr nomainiet to pret vienu no oriģinālajiem, lai
 • Страница 68 из 133
  68 Latviešu 3 Atstājiet vecāku ierīci lādētāja, kamēr baterijas nav pilnīgi uzlādējušās.  - Lai baterijas uzlādētu pilnīgi, paies vismaz 14 stundas . - Kad baterijas ir pilnīgi uzlādētas, lādēšanas gaismiņa pakāpeniski izbāl. Tad varat izņemt vecāku ierīci no lādētāja. - Kad vecāku ierīces
 • Страница 69 из 133
  Latviešu 69 2 Paceliet vecāku ierīces bateriju nodalījuma atkārtoti uzlādējamu bateriju pakotni ar skrūvgriezi. Tad izņemiet to no bateriju nodalījuma. Izņemiet baterijas, ja tādas ir, no mazuļa ierīces bateriju nodalījuma. (Zīm. 13) 3 Izmantojiet mazu, parastu skrūvgriezi, lai pagrieztu kanāla
 • Страница 70 из 133
  70 Latviešu Uzglabāšana 1 Izņemiet baterijas, ja negrasāties izmantot ierīces mēnesi vai ilgāk. 2 Uzglabājiet ierīci sausā vietā temperatūrā no 10°C līdz 40°C. Nomaiņa Vecāku ierīces bateriju pakotnes nomaiņa Ja bateriju pakotne ir atkārtoti jāuzlādē biežāk nekā parasti, nomainiet to pret jaunu.
 • Страница 71 из 133
  Latviešu 71 Visbiežāk uzdotie jautājumi Šajā nodaļā ir iekļauta visbiežāk uzdotie jautājumi par ierīci. Ja nevarat atrast atbildi uz Jūsu jautājumu, lūdzu, sazinieties ar savas valsts Philips Pakalpojumu centru. Jautājums Atbilde Kāpēc lādēšanas gaismiņa neiedegas, kad esmu ievietojis vecāku ierīci
 • Страница 72 из 133
  72 Latviešu Jautājums Atbilde Kāpēc barošanas gaismiņa uz Jūs izmantojat ierīci ar baterijām un baterijas ir gandrīz tukšas. mazuļa ierīces mirgo sarkanā Nomainiet baterijas. krāsā? Kāpēc mazuļa ierīce reaģē pārāk lēni uz mazuļa izdotajām skaņām? Iestatiet mazuļa ierīces mikrofona jutīgumu augstākā
 • Страница 73 из 133
  Polski 73 Wprowadzenie Podstawowym celem firmy Philips jest produkcja niezawodnych urządzeń ułatwiających życie rodzicom, które zagwarantują im pewność. Dzięki elektronicznej niani usłyszysz swoje dziecko w całym domu i ogrodzie, i to bardzo wyraźnie, gdyż szesnaście różnych kanałów gwarantuje
 • Страница 74 из 133
  74 , , , , , , , Polski Nigdy nie używaj elektronicznej niani w wilgotnych miejscach ani w pobliżu wody. Aby uniknąć porażenia prądem, nigdy nie otwieraj obudowy nadajnika ani odbiornika (nie dotyczy komory baterii). Korzystaj z urządzenia wyłącznie z dołączonym zasilaczem. W przypadku uszkodzenia
 • Страница 75 из 133
  Polski 75 Zasilanie bateryjne 1 Włóż małą wtyczkę do gniazda w ładowarce i podłącz zasilacz do gniazdka elektrycznego. (rys. 5) 2 Umieść odbiornik w ładowarce. , Wskaźnik ładowania zacznie świecić na czerwono. 3 Pozostaw odbiornik na ładowarce, dopóki baterie nie będą w pełni naładowane.  - Pełne
 • Страница 76 из 133
  76 Polski Funkcje Przełączanie kanałów Zawsze upewnij się, że przełączniki kanałów w komorze baterii nadajnika i odbiornika są ustawione na ten sam kanał. Za pomocą tych przełączników możesz wybrać szesnaście różnych kanałów. W przypadku zakłóceń powodowanych działaniem innych elektronicznych niań,
 • Страница 77 из 133
  Polski 77 3 Załóż z powrotem pokrywkę komory baterii odbiornika (1) i przekręć blokadę o jedną czwartą obrotu, aby ją przymocować (2). (rys. 20) , Aby wyłączyć alarm połączenia, ustaw przełącznik alarmu połączenia w pozycji wyłączonej (symbol). Czyszczenie 1 Wyczyść odbiornik i nadajnik zwilżoną
 • Страница 78 из 133
  78 Polski Gwarancja i serwis W razie jakichkolwiek pytań lub problemów prosimy odwiedzić naszą stronę internetową www.philips.com lub skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Philips (numer telefonu znajduje się w ulotce gwarancyjnej). Jeśli w kraju zamieszkania nie ma takiego Centrum, o
 • Страница 79 из 133
  Polski 79 Pytanie Odpowiedź Dlaczego nie można włączyć odbiornika zaraz po umieszczeniu go w ładowarce? Akumulatory są prawdopodobnie rozładowane. Musisz ładować je przez około 30 minut, zanim będzie można włączyć odbiornik znajdujący się na ładowarce. Dlaczego wskaźnik zasilania na nadajniku nie
 • Страница 80 из 133
  80 Polski Pytanie Odpowiedź Dlaczego w odbiorniku pojawiają się zakłócenia? Zakłócenia mogą wystąpić, gdy odbiornik znajduje się poza zasięgiem nadajnika. Odbiornik może także znajdować się zbyt blisko okna i odbierać dobiegające przez nie zakłócające sygnały. Przesuń odbiornik dalej od okna.
 • Страница 81 из 133
  Română 81 Introducere Philips se consacră realizării de produse de îngrijire fiabile pentru a le oferi părinţilor siguranţa de care au nevoie. Graţie acestui monitor pentru copii, puteţi auzi copilul indiferent unde vă aflaţi în casă sau în exteriorul acesteia. Cele şaisprezece opţiuni de canale
 • Страница 82 из 133
  82 , , , , , , , Română Nu utilizaţi niciodată monitorul pentru copii în locuri umede sau în apropierea apei. Pentru a evita pericolul de electrocutare, nu deschideţi carcasa unităţii parentale şi nici a unităţii copilului (cu excepţia compartimentelor pentru baterii). Folosiţi doar adaptoarele
 • Страница 83 из 133
  Română 83 2 Conectaţi unitatea parentală la încărcător. , Ledul de încărcare începe să lumineze în culoarea roşie. 3 Lăsaţi unitatea parentală în încărcător până când bateriile sunt încărcate complet.  - Bateriile sunt încărcate complet în cel puţin 14 ore. - Când bateriile sunt încărcate complet,
 • Страница 84 из 133
  84 Română 1 Deschideţi capacele compartimentelor pentru baterii ale ambelor unităţi. , Unitatea parentală: rotiţi discul de blocare de pe partea inferioară un sfert de rotaţie (1) şi glisaţi capacul compartimentului pentru baterii în jos pentru a-l îndepărta (2). (fig. 11) , Unitatea pentru copil:
 • Страница 85 из 133
  Română 85 Nu introduceţi unitatea parentală sau unitatea pentru copil în apă şi nu le curăţaţi la robinet. Depozitarea 1 Scoateţi bateriile dacă nu veţi utiliza unităţile timp de cel puţin o lună. 2 Păstraţi aparatul la loc uscat, între 10°C şi 40°C. Înlocuirea Înlocuirea setului de baterii al
 • Страница 86 из 133
  86 Română Întrebări frecvente În acest capitol sunt prezentate cele mai frecvente întrebări în legătură cu monitorul dvs. pentru copii de la Philips. Dacă nu puteţi găsi răspunsul la întrebarea dvs., contactaţi centrul de asistenţă pentru clienţi din ţara dvs. Întrebare Răspuns De ce ledul de
 • Страница 87 из 133
  Română 87 Întrebare Răspuns Dacă utilizaţi unitatea pentru copil cu baterii, acestea sunt descărcate. Înlocuiţi bateriile. De ce indicatorul de Bateriile sunt aproape consumate. Reîncărcaţi bateriile. alimentare al unităţii parentale luminează roşu intermitent? De ce indicatorul de alimentare al
 • Страница 88 из 133
  88 Română Întrebare Răspuns De ce obţin interferenţe la unitatea parentală? Este posibil să obţineţi interferenţe atunci când unitatea parentală este în afara razei de acţiune a unităţii pentru copil. De asemenea, este posibil ca unitatea parentală să fie prea apropiată de o fereastră şi să preia
 • Страница 89 из 133
  Русский 89 Введение Philips создает изделия для ухода за детьми, надежность и качество которых внушают доверие родителям. Эта радионяня позволяет услышать вашего малыша в любом месте вашего дома и вне его. Наличие шестнадцати каналов связи гарантирует минимальные помехи. Philips Baby Care:
 • Страница 90 из 133
  90 , , , , , , , , Русский Запрещается погружать детский блок в воду и другие жидкости. Запрещается использовать детский блок рядом с водой или в сырых местах. Во избежание поражения электрическим током, не открывайте корпус детского и родительского блока, за исключением отсека для батареек.
 • Страница 91 из 133
  Русский 91 Питание от сети Родительский блок может работать от электросети только при частичной зарядке аккумуляторов. Чтобы родительский блок работал в зарядном устройстве, подключенном к электросети, необходимо заряжать аккумуляторы примерно 30 минут перед его включением. Питание о батареек 1
 • Страница 92 из 133
  92 Русский Сухие препятствия Толщина объекта Потеря дальности Железобетон < 30 см/12” 30-100% Металлическая арматура или балки < 1см/ 0,4” 90-100% Металлические или алюминиевые листы < 1см/ 0,4” 100% Для мокрых или влажных препятствий: потеря дальности может составлять до 100%. Функциональные
 • Страница 93 из 133
  Русский 93 , , Индикаторы уровня звука на родительском блоке визуально информируют о любом звуке, производимом ребенком. Чем громче звук, тем больше индикаторов загорается. Если звуки не фиксируются, ни один из индикаторов уровня звука не горит. Ночник 1 Для включения или выключения ночника нажмите
 • Страница 94 из 133
  94 Русский 1 Откройте отсек батареек, повернув монетой фиксатор крышки и снимите крышку отсека. 2 Извлеките батарейки и установите четыре новых 1,5-вольтных батарейки типа AA. 3 Закройте крышкой отсек батареек, повернув монетой фиксатор крышки. Защита окружающей среды , , После окончания срока
 • Страница 95 из 133
  Русский 95 Вопрос Ответ Почему индикатор зарядки зарядного устройства продолжает гореть после того, как аккумуляторы родительского блока заряжались не менее 14 часов? Индикатор зарядки загорается сразу после установки родительского блока в зарядное устройство. После полной зарядки аккумуляторов
 • Страница 96 из 133
  96 Русский Вопрос Ответ Почему родительский блок слишком быстро реагирует на посторонние звуки? Установите более низкий уровень чувствительности микрофона детского блока и/или переместите детский блок поближе к ребенку. Почему соединение время от времени пропадает? Возможно, родительский блок
 • Страница 97 из 133
  Slovensky 97 Úvod Spoločnosť Philips je rozhodnutá uvádzať na trh spoľahlivé výrobky, ktoré poskytnú rodičom potrebnú istotu. Toto zariadenie slúži na monitorovanie Vášho dieťaťa bez ohľadu na to, v ktorej časti domu, alebo v jeho okolí práve ste. Šestnásť rôznych komunikačných kanálov garantuje
 • Страница 98 из 133
  98 , , , , , , , Slovensky Zariadenie na monitorovanie dieťaťa nikdy neukladajte na vlhké miesta, ani do blízkosti vody. Aby ste predišli zásahu elektrickým prúdom, okrem priečinkov na batérie neotvárajte puzdro detskej ani rodičovskej jednotky. Používajte len dodané adaptéry. Ak je poškodený jeden
 • Страница 99 из 133
  Slovensky 99 2 Rodičovskú jednotku vložte do nabíjačky. , Kontrolné svetlo nabíjania začne svietiť načerveno. 3 Rodičovskú jednotku nechajte v nabíjačke dovtedy, kým sa batérie úplne nenabijú.  - Úplné nabitie batérií trvá aspoň 14 hodín. - Keď budú batérie úplne nabité, kontrolné svetlo nabíjania
 • Страница 100 из 133
  100 Slovensky 1 Otvorte krytu priečinkov na batérie na oboch jednotkách. , Rodičovská jednotka: uzamykacím gombíkom otočte o štvrť otáčky (1) a kryt priečinku na batérie posuňte nadol, aby ste ho demontovali (2). (Obr. 11) , Detská jednotka: pomocou mince otočte uzamykacím gombíkom a demontujte
 • Страница 101 из 133
  Slovensky 101 Čistenie 1 Rodičovskú a detskú jednotku očistite navlhčenou tkaninou. Rodičovskú ani detskú jednotku nesmiete ponárať do vody, ani čistiť pod tečúcou vodou. Odkladanie 1 Ak zariadenie nebudete mesiac alebo dlhšie používať, vyberte batérie. 2 Zariadenie odložte na suché miesto pri
 • Страница 102 из 133
  102 Slovensky Často kladené otázky Táto kapitola obsahuje najčastejšie kladené otázky o zariadení na monitorovanie dieťaťa značky Philips. Ak ste nenašli odpoveď na svoju otázku, kontaktujte Centrum starostlivosti o zákazníka vo Vašej krajine. Otázka Odpoveď Prečo sa nezapne kontrolné svetlo
 • Страница 103 из 133
  Slovensky 103 Otázka Odpoveď Prečo bliká kontrolné svetlo napájania na rodičovskej jednotke načerveno? Batéria je takmer vybitá. Dobite batériu. Prečo bliká kontrolné Detská jednotka je napájaná z batérií a tie sú takmer vybité. Vymeňte svetlo napájania na detskej batérie. jednotke načerveno? Prečo
 • Страница 104 из 133
  104 Slovensky Otázka Odpoveď Prečo rodičovská jednotka zachytáva signály z iného zariadenie na monitorovanie dieťaťa? Zariadenie na monitorovanie dieťaťa je nastavené na rovnaký komunikačný kanál ako iné zariadenie na monitorovanie dieťaťa v susedstve. Obe jednotky nastavte pomocou voliča kanálov
 • Страница 105 из 133
  Slovenščina 105 Uvod Philips proizvaja zanesljive izdelke, ki staršem nudijo potrebno zagotovilo. S pomočjo tega otroškega monitorja lahko otroka slišite od kjerkoli v vaši hiši ali okoli nje. Možnost izbire šestnajstih različnih kanalov zagotavlja delovanje z minimalnimi motnjami. Philipsova
 • Страница 106 из 133
  106 Slovenščina , , , , , Uporabljajte le priložena adapterja. Če je kateri od adapterjev poškodovan, ga zamenjajte le z originalnim delom iste vrste, da se izognete nevarnosti. Adapterja vsebujeta transformator. Odstranitev in zamenjava adapterjev z drugimi nista dovoljeni, saj lahko pride do
 • Страница 107 из 133
  Slovenščina 107 - Ko so baterije povsem napolnjene, lučka za polnjenje postopoma pojenja. Nato lahko vzamete starševsko enoto iz polnilnika. Ko lučka vklopa starševske enote utripa rdeče, so baterije prazne. Enoto postavite v polnilnik, da napolnite baterije. Uporaba aparata 1 Obe enoti postavite v
 • Страница 108 из 133
  108 Slovenščina 2 Z izvijačem dvignite baterijski komplet za polnjenje v prostoru za baterije starševske enote. Nato ga vzemite iz prostora za baterije. Če se v prostoru za baterije otroške enote nahajajo baterije, jih odstranite. (Sl. 13) 3 Z majhnim ploščatim izvijačem obrnite izbirnik kanala v
 • Страница 109 из 133
  Slovenščina 109 2 Aparat shranjujte v suhem prostoru med 10 °C in 40 °C. Menjava Zamenjava baterijskega kompleta starševske enote Če je treba baterijski komplet polniti pogosteje kot običajno, ga zamenjajte z novim. Uporabljajte le baterije NiMH za polnjenje. Nov baterijski komplet lahko kupite v
 • Страница 110 из 133
  110 Slovenščina Pogosto zastavljena vprašanja V tem poglavju so navedena pogosto zastavljena vprašanja o Philipsovem otroškem monitorju. Če odgovora na vprašanje ne najdete, se obrnite na center za pomoč uporabnikom v vaši državi. Vprašanje Odgovor Zakaj lučka za polnjenje ne zasveti, ko starševsko
 • Страница 111 из 133
  Slovenščina 111 Vprašanje Odgovor Zakaj se starševska enota Občutljivost mikrofona na otroški enoti nastavite na višjo stopnjo in/ prepočasi odziva na otroške ali otroško enoto premaknite bližje otroku. Pazite, da bo otroška glasove? enota vsaj 1 meter stran od otroka. Zakaj se starševska enota
 • Страница 112 из 133
  112 Srpski Uvod Cilj kompanije Philips je proizvodnja pouzdanih aparata koji roditeljima mogu da pruže potrebnu sigurnost. Pomoću ovog baby monitora možete da čujete svoju bebu u svakom delu kuće. Šesnaest različitih kanala garantuju minimalnu količinu smetnji. Philips oprema za bebe: zajednička
 • Страница 113 из 133
  Srpski 113 , , , , , , Da biste izbegli strujni udar, nemojte otvarati kućišta jedinice za bebu i roditeljske jedinice, osim odeljka za baterije. Koristite samo adapter za napajanje koji se nalazi u kompletu. Ako je jedan od adaptera oštećen, obavezno ga zamenite originalnim da biste izbegli
 • Страница 114 из 133
  114 Srpski - Potrebno je najmanje 14 sati da se baterije potpuno napune. Kada su baterije potpuno napunjene, indikatora punjenja postepeno postaje tamnije. Tada možete da izvadite roditeljsku jedinicu iz punjača. Kada indikator napajanja na roditeljskoj jedinici trepće crveno, baterije su prazne.
 • Страница 115 из 133
  Srpski 115 2 Podignite  komplet punjivih baterija u odeljku za baterije roditeljske jedince pomoću odvijača. Zatim izvadite komplet iz odeljka. Izvadite baterije, ako su stavljene, iz odeljka za baterije jedinice za bebu. (Sl. 13) 3 Malim, ravnim odvijačem okrenite selektor kanala u željeni
 • Страница 116 из 133
  116 Srpski Odlaganje 1 Izvadite baterije ako nećete koristiti jedinice mesec dana ili duže. 2 Aparat odlažite na suvom mestu na temperaturi između 10°C i 40°C. Zamena delova Zamena kompleta baterija u roditeljskoj jedinici Ako komplet baterija treba da se puni češće nego obično, zamenite ga novim
 • Страница 117 из 133
  Srpski 117 Najčešća pitanja U ovom poglavlju su navedena najčešća pitanja o aparatu. Ako ne možete da pronađete odgovor na svoje pitanje, obratite se korisničkoj podršci kompanije Philips u svojoj zemlji. Pitanje Odgovor Zašto se lampica punjača ne pali kada stavim roditeljsku jedinicu u punjač?
 • Страница 118 из 133
  118 Srpski Pitanje Odgovor Zašto indikator napajanja na jedinici za bebu trepće crveno? Jedinica za bebu se napaja sa baterija i baterije su se ispraznile. Zamenite baterije. Zašto roditeljska jedinica reaguje suviše sporo na zvukove koje pravi beba? Postavite osetljivost mikrofona na viši nivo
 • Страница 119 из 133
  Українська 119 Вступ Компанія Philips впродовж багатьох років виробляє якісні товари для догляду за дитиною, які справді необхідні батькам. За допомогою цієї системи контролю за дитиною Ви зможете чути свого малюка з будь-якого місця в будинку чи біля нього. Вибір з-поміж шістнадцяти різних
 • Страница 120 из 133
  120 Українська , , , , , , , , Ніколи не занурюйте пристрій у воду чи іншу рідину. Ніколи не використовуйте систему контролю за дитиною у вологому середовищі чи близько до води. Не відкривайте корпус дитячого блока і батьківського блока (за винятком батарейного відсіку) для запобігання ураженню
 • Страница 121 из 133
  Українська 121 Робота від батарей 1 Вставте малу вилку в роз’єм зарядного пристрою, а адаптер вставте в розетку на стіні. (Мал. 5) 2 Поставте батьківський блок на зарядний пристрій. , Індикатор заряджання засвічується червоним кольором. 3 Залишіть батьківський блок в зарядному пристрої, доки
 • Страница 122 из 133
  122 Українська Характеристики Вибір каналів Завжди перевіряйте, чи селектори каналів в батарейному відсіку обох блоків налаштовані на один і той самий канал. За допомогою цих селекторів каналу можна вибрати шістнадцять різних положень каналів. Якщо з’являються перешкоди від інших систем контролю за
 • Страница 123 из 133
  Українська 123 1 Поверніть фіксатор на дні батьківського блоку на чверть круга (1), посуньте кришку батарейного відсіку донизу і зніміть її (2). (Мал. 18) 2 Налаштуйте перемикач попередження про втрату зв’язку в батарейному відсіві в положення “увімк” (symbol). (Мал. 19) 3 Засуньте кришку
 • Страница 124 из 133
  124 Українська , Батареї містять речовини, які можуть забруднювати навколишнє середовище. Не викидайте використані батареї разом із звичайними побутовими відходами, а здайте їх в офіційний пункт прийому батарей. Перед утилізацією пристрою або передачею в офіційний пункт прийому, завжди виймайте
 • Страница 125 из 133
  Українська 125 Запитання Відповідь Чому батареї Можливо, Ви використовуєте новий комплект батарей, який батьківського блоку потрібно зарядити і розрядити тричі, щоб батареї досягнули розряджаються задовго повної потужності. перед закінченням 10годинного часу роботи, як це вказано в посібнику
 • Страница 126 из 133
  126 Українська Запитання Відповідь Чому індикатор зв’язку на батьківському блоці блимає червоним кольором? Індикатор блимає, бо немає зв’язку. Можливо, батьківський блок не потрапляє в діапазон роботи дитячого блока або він налаштований на інший канал, ніж дитячий. Перевірте, чи батьківський та
 • Страница 127 из 133
  127 4222.002.6422.1.indd 127 14-04-2006 08:52:31
 • Страница 128 из 133
  128 4222.002.6422.1.indd 128 14-04-2006 08:52:31
 • Страница 129 из 133
  129 4222.002.6422.1.indd 129 14-04-2006 08:52:31
 • Страница 130 из 133
  130 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4222.002.6422.1.indd 130 3 19 20 21 14-04-2006 08:52:34
 • Страница 131 из 133
  131 22 4222.002.6422.1.indd 131 23 24 14-04-2006 08:52:35
 • Страница 132 из 133
  4222.002.6422.1 4222.002.6422.1.indd 132 14-04-2006 08:52:35
 • Страница 133 из 133