Инструкция для PHILIPS SCD485

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

3140 035 26801

©2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

SCD485_SCD486_EEU_UM_V1.0

0168

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

EN  User manual 

5

BG  ǝȇǷǻǯǻDZǾǿǯǻ Ǵǭ ǼǻǿǽDzǮǵǿDzǸȌCS 

3ŏtUXĈND SUR XçLYDWHOHET 

Kasutusjuhend 23

HR  .RULVQLĈNL SULUXĈQLNHU  Felhasználói kézikönyv 

35

KK 

ʙǻǸDZǭǺȀȅȈǺȈʜ ǺʠǾʚǭǾȈLT 

9DUWRWRMR YDGRYDVLV 

/LHWRWüMD URNDVJUüPDWDPL 

,QVWUXNFMD REVãXJLRO  Manual de utilizare 

65

RU  ǝȀǷǻǯǻDZǾǿǯǻ ǼǻǸȉǴǻǯǭǿDzǸȌSK 

3UtUXĈND XçtYDWHĸDSL 

8SRUDEQLåNL SULURĈQLNSR 

.RULVQLĈNL SULUXĈQLNUK  ǜǻǾȒǮǺǵǷ ǷǻǽǵǾǿȀǯǭȄǭSCD485

SCD486

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 290
  Register your product and get support at www.philips.com/welcome SCD485 SCD486 EN BG ǝȇǷǻǯǻDZǾǿǯǻ Ǵǭ ǼǻǿǽDzǮǵǿDzǸȌ PL ,QVWUXNFMD REVãXJL 3ŏtUXĈND SUR XçLYDWHOH RO Manual de utilizare Kasutusjuhend 23 RU ǝȀǷǻǯǻDZǾǿǯǻ ǼǻǸȉǴǻǯǭǿDzǸȌ .RULVQLĈNL SULUXĈQLN SK 3UtUXĈND XçtYDWHĸD 35 SL
 • Страница 2 из 290
  Fig.1 h a b c d k g f j e i l 1 1 i a b c > 1m/3.5ft h d e g j > 1.5m/5ft 2 2 f 2 2 Fig.2 1 1
 • Страница 3 из 290
  2 Important Congratulations on your purchase and welcome WR 3KLOLSV $9(17 7R IXOO\ EHQHÀW IURP WKH support that Philips AVENT offers, register your product at www.philips.com/AVENT. Philips AVENT is dedicated to producing caring and reliable products that give parents the reassurance they need when
 • Страница 4 из 290
  Adult supervision ‡ This baby monitor is intended as an aid. It is not a substitute for responsible and proper adult supervision and should not be used as such. ‡ Never place the baby unit inside the baby bed or playpen. ‡ To prevent overheating, do not cover the baby monitor with a towel, blanket,
 • Страница 5 из 290
  DQG ƒ& ƒ)
 • Страница 6 из 290
   .HHS WKH baby monitor out of direct sunlight. ‡ If you store batteries in a fridge or freezer, protect them from condensation during storage and defrosting. Before you use the batteries, let them return to room temperature. 6 EN Replacement ‡ If you replace the adapters, use the type of DGDSWHUV
 • Страница 7 из 290
  This Philips AVENT baby monitor complies with all standards regarding electromagnetic ÀHOGV (0)
 • Страница 8 из 290
   ,I KDQGOHG SURSHUO\ DQG DFFRUGLQJ to the instructions in this user manual, this EDE\ PRQLWRU LV VDIH WR XVH EDVHG RQ VFLHQWLÀF evidence available today. Recycling the product Your baby monitor is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and
 • Страница 9 из 290
  English 3 Overview 3DUHQW XQLW )LJ 
 • Страница 10 из 290
  %DE\ XQLW )LJ 
 • Страница 11 из 290
  a a ‡ Press to turn the parent unit on or off b link ‡ In green: The parent unit is linked to the baby unit. ‡ ,Q UHG ÁDVKLQJ 7KH SDUHQW XQLW LV searching for the baby unit. c Sound level lights ‡ Indicate the level of sound in your baby’s room d Speaker ‡ Press to turn the baby unit on or off b
 • Страница 12 из 290
  g )RXU 9 5 $$ EDWWHULHV QRW LQFOXGHG
 • Страница 13 из 290
  h 1 channel 2 ‡ Switch to Channel 1 or Channel 2 i Battery compartment j AC/DC adapter ‡ Input: 100-240V AC ‡ Output: 6.0V DC, 300 mA ‡ Model number: SSW-2350EU j 1 channel 2 ‡ Switch to Channel 1 or Channel 2 k Battery compartment l AC/DC adapter ‡ Input: 100-240V AC ‡ Output: 6.0V DC, 300 mA ‡
 • Страница 14 из 290
  4 Get started You can connect the parent unit or the baby unit to the mains or insert batteries to operate LW )RU DGGHG UHDVVXUDQFH LQVHUW EDWWHULHV WR guarantee a backup in case of power supply failure. If you use rechargeable batteries, make sure that you charge them separately. To set up the
 • Страница 15 из 290
  ‡ ‡ ‡ Outdoors: up to 150 metres/500 feet Indoors: up to 50 metres/150 feet This monitor is designed to operate at its best within a 150 m range, suitable for most household environments. The operating range and quality of the connection varies depending on the number of obstructions, like walls or
 • Страница 16 из 290
   7URXEOHVKRRWLQJ ,I \RX GRQ·W ÀQG WKH VROXWLRQ \RX QHHG LQ WKLV VHFWLRQ \RX FDQ JHW VXSSRUW DW ZZZSKLOLSVFRP$9(17 or contact the Philips Consumer Care Center in your country. Problems Possible causes My parent/baby unit doesn’t switch on. The unit is not connected to the Connect the unit to a
 • Страница 17 из 290
   ǏǭdzǺǻ ǜǻǴDZǽǭǯǸDzǺǵȌ Ǵǭ ǯǭȅǭǿǭ ǼǻǷȀǼǷǭ ǵ DZǻǮǽDz DZǻȅǸǵ ǯȇǯ 3KLOLSV $9(17 ǔǭ DZǭ ǾDz ǯȇǴǼǻǸǴǯǭǿDz ǵǴȃȌǸǻ ǻǿ ǼǽDzDZǸǭǰǭǺǭǿǭ ǻǿ 3KLOLSV $9(17 ǼǻDZDZǽȇdzǷǭ ǽDzǰǵǾǿǽǵǽǭǶǿDz ǵǴDZDzǸǵDzǿǻ Ǿǵ Ǻǭ ZZZSKLOLSVFRP$9(17 ǠǾǵǸǵȌǿǭ Ǻǭ 3KLOLSV $9(17 Ǿǭ ǾȇǾǽDzDZǻǿǻȄDzǺǵ ǯȇǽȂȀ ǼǽǻǵǴǯǻDZǾǿǯǻǿǻ Ǻǭ ǰǽǵdzǻǯǺǵ ǵ ǺǭDZDzdzDZǺǵ ǼǽǻDZȀǷǿǵ Ƿǻǵǿǻ
 • Страница 18 из 290
   ǚDz ǵǴǼǻǸǴǯǭǶǿDz ȀDZȇǸdzǵǿDzǸǺǵ ǷǭǮDzǸǵ ǏǺǵǹǭǺǵDz ǛǼǭǾǺǻǾǿ ǻǿ DzǷǾǼǸǻǴǵȌ ǿǻǷǻǯ ȀDZǭǽ ǷȇǾǻ ǾȇDzDZǵǺDzǺǵDz ǵǸǵ ȀǿDzȄǷǭ ‡ ǎDzǮDzȁǻǺȇǿ ǺDz Ǯǵǯǭ DZǭ ǾDz ǵǴǸǭǰǭ Ǻǭ ǷǭǼǷǵ ǵǸǵ ǽǭǴǸǵǯǭǺDz ǵ ǯȇǽȂȀ ǺDzǰǻ ǺDz Ǯǵǯǭ DZǭ ǾDz ǼǻǾǿǭǯȌǿ ǺǵǷǭǷǯǵ ǼǽDzDZǹDzǿǵ ǼȇǸǺǵ Ǿ ǯǻDZǭ ǺǭǼǽǵǹDzǽ ǯǭǴǵ ‡ Ǘǻǰǭǿǻ Ǵǭ ǵǴǷǸȋȄǯǭǺDz ǾDz ǵǴǼǻǸǴǯǭ ȆDzǼǾDzǸȇǿ Ǻǭ
 • Страница 19 из 290
   ‡ ǵǴǯǭdzDZǭǶǿDz ǮǭǿDzǽǵǵǿDz ǭǷǻ ǺȌǹǭ DZǭ ǵǴǼǻǸǴǯǭǿDz ȀǽDzDZǭ ǼǻǯDzȄDz ǻǿ DZǺǵ ‡ ǼǭǴDzǿDz ǮǭǿDzǽǵǵǿDz DZǭǸDzȄ ǻǿ ǵǴǿǻȄǺǵȃǵ Ǻǭ ǾǵǸǺǭ ǿǻǼǸǵǺǭ ǺǭǼǽǵǹDzǽ ǾǸȇǺȄDzǯǭ ǾǯDzǿǸǵǺǭ ǻǰȇǺ ǵ ǼǻDZǻǮǺǵ ‡ ǵǴǯǭdzDZǭǶǿDz ǮǭǿDzǽǵǵǿDz ǯDzDZǺǭǰǭ Ȇǻǹ ǾDz ǵǴǿǻȆȌǿ ‡ ǔǭ DZǭ ǵǴǮDzǰǺDzǿDz ǼǽDzǰǽȌǯǭǺDz Ǻǭ ǮǭǿDzǽǵǵǿDz ǵǸǵ ǻǿDZDzǸȌǺDz Ǻǭ ǿǻǷǾǵȄǺǵ ǯDzȆDzǾǿǯǭ
 • Страница 20 из 290
  ǝǻDZǵǿDzǸǾǷǵ ǺǭDZǴǻǽ ‡ ǟǻǴǵ ǮDzǮDzȁǻǺ Dz ǼǻǹǻȆǺǻ ǾǽDzDZǾǿǯǻ ǟǻǶ ǺDz ǹǻdzDz DZǭ Dz ǴǭǹDzǾǿǵǿDzǸ Ǻǭ ǻǿǰǻǯǻǽǺǵȌ ǵ ǺǭǯǽDzǹDzǺDzǺ ǽǻDZǵǿDzǸǾǷǵ ǷǻǺǿǽǻǸ ǵ ǺDz ǿǽȌǮǯǭ DZǭ ǾDz ǵǴǼǻǸǴǯǭ Ƿǭǿǻ ǿǭǷȇǯ ‡ ǚǵǷǻǰǭ ǺDz ǾǸǭǰǭǶǿDz ȀǾǿǽǻǶǾǿǯǻǿǻ Ǵǭ ǮDzǮDzǿǻ ǯ ǸDzǰǸǻǿǻ ǵǸǵ ǷǻȅǭǽǷǭǿǭ ǹȀ ‡ ǔǭ DZǭ ǺDz DZǻǼȀǾǺDzǿDz ǼǽDzǰǽȌǯǭǺDz ǺDz ǼǻǷǽǵǯǭǶǿDz ǮDzǮDzȁǻǺǭ Ǿ
 • Страница 21 из 290
  ǵ ƒ& ƒ)
 • Страница 22 из 290
   ǚDz ǵǴǸǭǰǭǶǿDz ǮDzǮDzȁǻǺǭ Ǻǭ ǼǽȌǷǭ ǾǸȇǺȄDzǯǭ ǾǯDzǿǸǵǺǭ ‡ ǍǷǻ ǾȇȂǽǭǺȌǯǭǿDz ǮǭǿDzǽǵǵǿDz ǯ ȂǸǭDZǵǸǺǵǷ ǵǸǵ ȁǽǵǴDzǽ ǴǭȆǵǿDzǿDz ǰǵ ǻǿ ǷǻǺDZDzǺǴ Ǽǻ ǯǽDzǹDz Ǻǭ ǾȇȂǽǭǺDzǺǵDzǿǻ ǵ ǽǭǴǹǽǭǴȌǯǭǺDzǿǻ ǜǽDzDZǵ DZǭ ǵǴǼǻǸǴǯǭǿDz ǮǭǿDzǽǵǵǿDz ǵǴȄǭǷǭǶǿDz ǿDzǹǼDzǽǭǿȀǽǭǿǭ ǵǹ DZǭ ǾDz ǵǴǽǭǯǺǵ ǾȇǾ ǾǿǭǶǺǭǿǭ 12 BG ǔǭǹȌǺǭ ‡ ǍǷǻ ǾǹDzǺȌǿDz ǭDZǭǼǿDzǽǵǿDz
 • Страница 23 из 290
  ǟǻǴǵ ǮDzǮDzȁǻǺ 3KLOLSV $9(17 Dz ǯ ǾȇǻǿǯDzǿǾǿǯǵDz Ǿ ǯǾǵȄǷǵ ǾǿǭǺDZǭǽǿǵ Ǽǻ ǻǿǺǻȅDzǺǵDz Ǻǭ DzǸDzǷǿǽǻǹǭǰǺǵǿǺǵǿDz ǵǴǸȇȄǯǭǺǵȌ (0)
 • Страница 24 из 290
   ǍǷǻ ǾDz ȀǼǻǿǽDzǮȌǯǭ ǼǽǭǯǵǸǺǻ ǵ ǾȇǻǮǽǭǴǺǻ ǵǺǾǿǽȀǷȃǵǵǿDz ǯ ǿǻǯǭ ǽȇǷǻǯǻDZǾǿǯǻ Ǵǭ ǼǻǿǽDzǮǵǿDzǸȌ ǮDzǮDzȁǻǺȇǿ Dz ǮDzǴǻǼǭǾDzǺ Ǵǭ ǵǴǼǻǸǴǯǭǺDz ǾǼǻǽDzDZ ǺǭǸǵȄǺǵǿDz DZǻǾDzǰǭ ǺǭȀȄǺǵ ȁǭǷǿǵ ǝDzȃǵǷǸǵǽǭǺDz Ǻǭ ǼǽǻDZȀǷǿǭ ǏǭȅǵȌǿ ǮDzǮDzȁǻǺ Dz ǽǭǴǽǭǮǻǿDzǺ ǵ ǼǽǻǵǴǯDzDZDzǺ ǻǿ ǯǵǾǻǷǻǷǭȄDzǾǿǯDzǺǵ ǹǭǿDzǽǵǭǸǵ ǵ ǷǻǹǼǻǺDzǺǿǵ Ƿǻǵǿǻ ǹǻǰǭǿ DZǭ ǮȇDZǭǿ
 • Страница 25 из 290
  ǝǻDZǵǿDzǸǾǷǻ ȀǾǿǽǻǶǾǿǯǻ ǡǵǰ 
 • Страница 26 из 290
  a ‡ ǚǭǿǵǾǺDzǿDz Ǵǭ DZǭ ǯǷǸȋȄǵǿDz ǵǸǵ ǵǴǷǸȋȄǵǿDz ǽǻDZǵǿDzǸǾǷǻǿǻ ȀǾǿǽǻǶǾǿǯǻ b ǯǽȇǴǷǭ ‡ ǞǯDzǿǵ ǯ ǴDzǸDzǺǻ ǽǻDZǵǿDzǸǾǷǻǿǻ ȀǾǿǽǻǶǾǿǯǻ Dz ǾǯȇǽǴǭǺǻ Ǿ ȀǾǿǽǻǶǾǿǯǻǿǻ Ǵǭ ǮDzǮDzǿǻ ‡ Ǚǵǰǭ ǯ ȄDzǽǯDzǺǻ ǽǻDZǵǿDzǸǾǷǻǿǻ ȀǾǿǽǻǶǾǿǯǻ ǿȇǽǾǵ ȀǾǿǽǻǶǾǿǯǻǿǻ Ǵǭ ǮDzǮDzǿǻ c ǕǺDZǵǷǭǿǻǽǵ Ǵǭ Ǻǵǯǻ Ǻǭ ǴǯȀǷǭ ‡ ǜǻǷǭǴǯǭ Ǻǵǯǻǿǻ Ǻǭ ǴǯȀǷǭ ǯ ǾǿǭȌǿǭ Ǻǭ
 • Страница 27 из 290
  a ‡ ǚǭǿǵǾǺDzǿDz Ǵǭ DZǭ ǯǷǸȋȄǵǿDz ǵǸǵ ǵǴǷǸȋȄǵǿDz ȀǾǿǽǻǶǾǿǯǻǿǻ Ǵǭ ǮDzǮDzǿǻ b ǯǷǸȋȄDzǺǻ ‡ ǞǯDzǿǵ ǯ ǴDzǸDzǺǻ ȀǾǿǽǻǶǾǿǯǻǿǻ Ǵǭ ǮDzǮDzǿǻ Dz ǯǷǸȋȄDzǺǻ c ǙǵǷǽǻȁǻǺ d ‡ ‡ ǞǯDzǿǵ ǯ ǴDzǸDzǺǻ ȀǾǿǽǻǶǾǿǯǻǿǻ Ǵǭ ǮDzǮDzǿǻ ǽǭǮǻǿǵ Ǻǭ ǮǭǿDzǽǵǵ Ǚǵǰǭ ǯ ȄDzǽǯDzǺǻ ǴǭǽȌDZȇǿ Ǻǭ ǮǭǿDzǽǵǵǿDz Dz ǾǸǭǮ d ǏǵǾǻǷǻǰǻǯǻǽǵǿDzǸ e ǞȇDzDZǵǺǵǿDzǸ Ǵǭ ǼǽDzDZǻǾǿǭǯDzǺǵȌ
 • Страница 28 из 290
  ‡ ‡ g ǞǯDzǿǵ ǯ ǴDzǸDzǺǻ ǽǻDZǵǿDzǸǾǷǻǿǻ ȀǾǿǽǻǶǾǿǯǻ Dz ǯǷǸȋȄDzǺǻ Ǚǵǰǭ ǯ ȄDzǽǯDzǺǻ ǴǭǽȌDZȇǿ Ǻǭ ǮǭǿDzǽǵǵǿDz Dz ǾǸǭǮ volume ‡ ǔǭǯȇǽǿDzǿDz Ǵǭ DZǭ ȀǯDzǸǵȄǵǿDz ǺǭǹǭǸǵǿDz ǾǵǸǭǿǭ Ǻǭ ǴǯȀǷǭ ‡ ǔǭǯȇǽǿDzǿDz ǺǭDZǻǸȀ DZǻǷǽǭǶ Ǵǭ DZǭ ǵǴǷǸȋȄǵǿDz ǴǯȀǷǭ h 1 channel 2 ‡ ǜǽDzǯǷǸȋȄǯǭǺDz Ǻǭ ǗǭǺǭǸ ǵǸǵ ǗǭǺǭǸ i ǛǿDZDzǸDzǺǵDz Ǵǭ ǮǭǿDzǽǵȌǿǭ j $&'&
 • Страница 29 из 290
  j 1 channel 2 ‡ ǜǽDzǯǷǸȋȄǯǭǺDz Ǻǭ ǗǭǺǭǸ ǵǸǵ ǗǭǺǭǸ k ǛǿDZDzǸDzǺǵDz Ǵǭ ǮǭǿDzǽǵȌǿǭ BG 13 ǎȇǸǰǭ ǽǾǷ ǵ ǛǮȆ ǼǽDzǰǸDzDZ
 • Страница 30 из 290
   ǚǭȄǭǸǺǵ ǾǿȇǼǷǵ ǙǻdzDz DZǭ ǾǯȇǽdzDzǿDz ǽǻDZǵǿDzǸǾǷǻǿǻ ȀǾǿǽǻǶǾǿǯǻ ǵǸǵ ȀǾǿǽǻǶǾǿǯǻǿǻ Ǵǭ ǮDzǮDzǿǻ Ƿȇǹ DzǸDzǷǿǽǵȄDzǾǷǭǿǭ ǹǽDzdzǭ ǵǸǵ DZǭ ǰǵ ǵǴǼǻǸǴǯǭǿDz Ǿ ǮǭǿDzǽǵǵ ǔǭ ǼǻǯDzȄDz ǾǵǰȀǽǺǻǾǿ ǼǻǾǿǭǯDzǿDz ǮǭǿDzǽǵǵ Ǵǭ DZǭ ǾDz ǼǻDZǾǵǰȀǽǵǿDz ǯ ǾǸȀȄǭǶ Ǻǭ ǼǽDzǷȇǾǯǭǺDz Ǻǭ DzǸDzǷǿǽǻǴǭȂǽǭǺǯǭǺDzǿǻ ǍǷǻ ǵǴǼǻǸǴǯǭǿDz ǭǷȀǹȀǸǭǿǻǽǺǵ ǮǭǿDzǽǵǵ ǺDzǼǽDzǹDzǺǺǻ ǰǵ
 • Страница 31 из 290
   ǷǭǷǿǻ Dz ǼǻǷǭǴǭǺǻ 3 4 ǕǴǼȇǸǺDzǿDz ǾȇȆǭǿǭ ǼǽǻȃDzDZȀǽǭ ǷǭǷǿǻ Ǽǽǵ ǺǭǾǿǽǻǶǷǭǿǭ Ǻǭ ȀǾǿǽǻǶǾǿǯǻǿǻ Ǵǭ ǮDzǮDzǿǻ 1 2 ǜǻǾǿǭǯDzǿDz ǻǿǺǻǯǻ ǷǭǼǭǷǭ 1 ǕǴǼǻǸǴǯǭǺDz Ǻǭ ǮDzǮDzȁǻǺǭ 3 4 ǞǯȇǽdzDzǿDz ǼǽDzDZǻǾǿǭǯDzǺǵȌ ǭDZǭǼǿDzǽ Ƿȇǹ ȀǾǿǽǻǶǾǿǯǻǿǻ Ǵǭ ǮDzǮDzǿǻ ǵ Ƿȇǹ DzǸDzǷǿǽǵȄDzǾǷǵ ǷǻǺǿǭǷǿ ǚǭǾǿǽǻǶǷǭ Ǻǭ ǽǻDZǵǿDzǸǾǷǻǿǻ ȀǾǿǽǻǶǾǿǯǻ: 5 ǚǭǿǵǾǺDzǿDz
 • Страница 32 из 290
  ǻǿ ǯǭȅDzǿǻ DZDzǿDz ǕǴǼǻǸǴǯǭǶǿDz ǽǻDZǵǿDzǸǾǷǻǿǻ ȀǾǿǽǻǶǾǿǯǻ ǯ ǺDzǰǻǯǵȌ ǽǭǮǻǿDzǺ ǻǮȂǯǭǿ ǚǭǾǿǽǻǶǿDz ǽǻDZǵǿDzǸǾǷǻǿǻ ȀǾǿǽǻǶǾǿǯǻ ǵ ȀǾǿǽǻǶǾǿǯǻǿǻ Ǵǭ ǮDzǮDzǿǻ Ǻǭ DzDZǵǺ ǵ ǾȇȆǵ ǷǭǺǭǸ ǗǭǺǭǸ ǵǸǵ ǗǭǺǭǸ » ǕǺDZǵǷǭǿǻǽȇǿ ǯǽȇǴǷǭ ǹǵǰǭ ǯ ȄDzǽǯDzǺǻ ǵ ǽǻDZǵǿDzǸǾǷǻǿǻ ȀǾǿǽǻǶǾǿǯǻ ǴǭǼǻȄǯǭ DZǭ ǿȇǽǾǵ ȀǾǿǽǻǶǾǿǯǻǿǻ Ǵǭ ǮDzǮDzǿǻ » Ǘǻǰǭǿǻ ǾDz
 • Страница 33 из 290
  ‡ ‡ ‡ ǚǭ ǻǿǷǽǵǿǻ DZǻ ǹDzǿǽǭ ȁȀǿǭ
 • Страница 34 из 290
  ǚǭ ǴǭǷǽǵǿǻ DZǻ ǹDzǿǽǭ ȁȀǿǭ
 • Страница 35 из 290
  ǟǻǴǵ ǮDzǮDzȁǻǺ Dz ǼǽǻDzǷǿǵǽǭǺ Ǵǭ ǺǭǶDZǻǮǽǭ ǽǭǮǻǿǭ ǯ ǻǮȂǯǭǿ DZǻ ǹ ǼǻDZȂǻDZȌȆ Ǵǭ ǼǻǯDzȄDzǿǻ DZǻǹǭȅǺǵ ȀǾǸǻǯǵȌ ǝǭǮǻǿǺǵȌǿ ǻǮȂǯǭǿ ǵ ǷǭȄDzǾǿǯǻǿǻ Ǻǭ ǯǽȇǴǷǭǿǭ ǯǭǽǵǽǭǿ ǯ ǴǭǯǵǾǵǹǻǾǿ ǻǿ ǮǽǻȌ ǼǽDzǼȌǿǾǿǯǵȌ Ƿǭǿǻ ǾǿDzǺǵ ǵǸǵ ǾǰǽǭDZǵ ǹDzdzDZȀ DZǯDzǿDz ȀǾǿǽǻǶǾǿǯǭ ǞǯȇǽǴǯǭǺDz Ǻǭ DZǻǼȇǸǺǵǿDzǸǺǻ ǽǻDZǵǿDzǸǾǷǻ ȀǾǿǽǻǶǾǿǯǻ ǙǻdzDzǿDz DZǭ
 • Страница 36 из 290
   ǛǿǾǿǽǭǺȌǯǭǺDz Ǻǭ ǺDzǵǴǼǽǭǯǺǻǾǿǵ ǍǷǻ ǯ ǿǻǴǵ ǽǭǴDZDzǸ ǺDz ǻǿǷǽǵDzǿDz ǽDzȅDzǺǵDzǿǻ ǻǿ ǷǻDzǿǻ ǾDz ǺȀdzDZǭDzǿDz ǹǻdzDzǿDz DZǭ ǼǻǸȀȄǵǿDz ǼǻDZDZǽȇdzǷǭ Ǻǭ ǭDZǽDzǾ ZZZSKLOLSVFRP$9(17 ǵǸǵ Ƿǭǿǻ ǾDz ǾǯȇǽdzDzǿDz Ǿ ǣDzǺǿȇǽǭ Ǵǭ ǻǮǾǸȀdzǯǭǺDz Ǻǭ ǼǻǿǽDzǮǵǿDzǸǵ Ǻǭ 3KLOLSV ǯȇǯ ǯǭȅǭǿǭ ǾǿǽǭǺǭ ǜǽǻǮǸDzǹǵ ǝǻDZǵǿDzǸǾǷǻǿǻ ȀǾǿǽǻǶǾǿǯǻȀǾǿǽǻǶǾǿǯǻǿǻ Ǵǭ
 • Страница 37 из 290
   ǻǮȂǯǭǿ ǎǭǿDzǽǵǵǿDz Ǻǭ ǽǻDZǵǿDzǸǾǷǻǿǻ ǞǵǸǭǿǭ Ǻǭ ǴǯȀǷǭ Dz Ǻǭ ǿǯȇǽDZDz ǯǵǾǻǷǻ ȀǾǿǽǻǶǾǿǯǻ ǾDz ǵǴǿǻȆǭǯǭǿ Ǻǵǯǻ ǵ ȀǾǿǽǻǶǾǿǯǻǿǻ ǼǻǿǽDzǮȌǯǭ ǼǻǯDzȄDz ǮȇǽǴǻ DzǺDzǽǰǵȌ ǞȇǯDzǿ ‡ ǕǺȁǻǽǹǭȃǵȌǿǭ Ǵǭ ǼǽǻDZȀǷǿǭ ǼǻDZǸDzdzǵ Ǻǭ ǼǽǻǹȌǺǭ ǮDzǴ ǼǽDzDZǵǴǯDzǾǿǵDz 16 BG ǝDzȅDzǺǵȌ ǞǯȇǽdzDzǿDz ȀǾǿǽǻǶǾǿǯǻǿǻ Ƿȇǹ ǵǴǿǻȄǺǵǷ Ǻǭ ǴǭȂǽǭǺǯǭǺDz ǞǹDzǺDzǿDz ǮǭǿDzǽǵǵǿDz
 • Страница 38 из 290
   ǛǿDZǭǸDzȄDzǿDz ǽǻDZǵǿDzǸǾǷǻǿǻ ȀǾǿǽǻǶǾǿǯǻ ǻǿ ȀǾǿǽǻǶǾǿǯǻǿǻ Ǵǭ ǮDzǮDzǿǻ ǚǭǹǭǸDzǿDz ǾǵǸǭǿǭ Ǻǭ ǴǯȀǷǭ Ǻǭ ǽǻDZǵǿDzǸǾǷǻǿǻ ȀǾǿǽǻǶǾǿǯǻ ǜǽDzǹDzǾǿDzǿDz ǽǻDZǵǿDzǸǾǷǻǿǻ ȀǾǿǽǻǶǾǿǯǻ ǼǻDZǭǸDzȄ ǻǿ DZǽȀǰǵ DzǸDzǷǿǽǵȄDzǾǷǵ ȀǽDzDZǵ Ƿǭǿǻ ǹǵǷǽǻǯȇǸǺǻǯǵ ȁȀǽǺǵ ǵ ǿDzǸDzȁǻǺǵ ǚǭǾǿǽǻǶǿDz DZǯDzǿDz ȀǾǿǽǻǶǾǿǯǭ Ǻǭ DzDZǵǺ ǵ ǾȇȆǵ ǷǭǺǭǸ ǜǽDzǹDzǾǿDzǿDz ȀǾǿǽǻǶǾǿǯǭǿǭ
 • Страница 39 из 290
  *UDWXOXMHPH N QiNXSX D YtWiPH 9iV PH]L XçLYDWHOL YîURENţ VSROHĈQRVWL 3KLOLSV $9(17 &KFHWHOL Y\XçtYDW YåHFK YîKRG SRGSRU\ QDEt]HQp VSROHĈQRVWt 3KLOLSV $9(17 ]DUHJLVWUXMWH VYţM YîUREHN QD VWUiQNiFK www.philips.com/AVENT. =QDĈND 3KLOLSV $9(17 MH ]DPĖŏHQD QD GRGiYiQt SHĈXMtFtFK D VSROHKOLYîFK
 • Страница 40 из 290
   ‡ SRNXG SŏtVWURM QHEXGHWH SRXçtYDW GpOH QHç GQt EDWHULH Y\MPĖWH CS 17 ć Hå WLQD 1 Úvod
 • Страница 41 из 290
  ‡ EDWHULH FKUDŀWH SŏHG KRUNHP QDSŏtNODG VOXQHĈQtP ]iŏHQtP RKQĖP D SRGREQĖ ‡ Y\ELWp EDWHULH FR QHMGŏtYH Y\MPĖWH ] SŏtVWURMH ‡ $E\ VH EDWHULH QHSŏHKŏtYDO\ D QHY\OXĈRYDO\ WR[LFNp OiWN\ YRGtN QHER N\VOtN GHMWH SR]RU QD ]NUDW QHER SRåNR]HQt EDWHULt 'RKOHG GRVSĖOîFK ‡ 7DWR HOHNWURQLFNi FKţYD
 • Страница 42 из 290
  7DWR GĖWVNi FKţYLĈND 3KLOLSV $9(17 RGSRYtGi YåHP QRUPiP WîNDMtFtP VH HOHNWURPDJQHWLFNîFK SROt (03
 • Страница 43 из 290
   3RNXG MH VSUiYQĖ SRXçtYiQD Y VRXODGX V SRN\Q\ XYHGHQîPL Y WpWR XçLYDWHOVNp SŏtUXĈFH MH MHMt SRXçLWt SRGOH GRVXG GRVWXSQîFK YĖGHFNîFK SR]QDWNţ EH]SHĈQp 5HF\NODFH YîURENX 'ĖWVNi FKţYLĈND MH QDYUçHQD D Y\UREHQD ] Y\VRFH NYDOLWQtKR PDWHULiOX D VRXĈiVWt NWHUp O]H UHF\NORYDW D ]QRYX SRXçtYDW
 • Страница 44 из 290
   3ŏHKOHG 5RGLĈRYVNi MHGQRWND 2EU 
 • Страница 45 из 290
  'ĖWVNi MHGQRWND REU 
 • Страница 46 из 290
  a a b link ‡ =HOHQĖ 5RGLĈRYVNi MHGQRWND MH SURSRMHQD V GĖWVNRX MHGQRWNRX ‡ ćHUYHQĖ EOLNDMtFt 5RGLĈRYVNi MHGQRWND Y\KOHGiYi GĖWVNRX MHGQRWNX c Kontrolky hladiny zvuku ‡ 2]QDĈXMt KODGLQX ]YXNX Y PtVWQRVWL V GtWĖWHP d Reproduktor e .RQHNWRU SUR GRGDQî VtřRYî DGDSWpU f ‡ ‡ g ‡ ‡ ‡ 6WLVNQXWtP
 • Страница 47 из 290
  6WLVNQXWtP ]DSQHWH QHER Y\SQHWH GĖWVNRX MHGQRWNX b on ‡ =HOHQĖ 'ĖWVNi MHGQRWND MH ]DSQXWD c Mikrofon d ‡ ‡ ć Hå WLQD ‡ =HOHQĖ 'ĖWVNi MHGQRWND IXQJXMH QD baterie. ćHUYHQĖ EOLNDMtFt %DWHULH MVRX WpPĖŏ Y\ELWp e .RQHNWRU SUR GRGDQî VtřRYî DGDSWpU f 9tNR SŏLKUiGN\ QD EDWHULH g ćW\ŏL EDWHULH 5 $$
 • Страница 48 из 290
  h 1 channel 2 ‡ 3ŏHStQDĈ QD .DQiO QHER .DQiO i 3ŏLKUiGND QD EDWHULH j 6třRYî DGDSWpU ‡ 9VWXS ² 9 VWŏ ‡ 9îVWXS 9 VV P$ ‡ ćtVOR PRGHOX 66:(8 j 1 channel 2 ‡ 3ŏHStQDĈ QD .DQiO QHER .DQiO k 3ŏLKUiGND QD EDWHULH l 6třRYî DGDSWpU ‡ 9VWXS ² 9 VWŏ ‡ 9îVWXS 9
 • Страница 49 из 290
   =DĈtQiPH 5RGLĈRYVNRX QHER GĖWVNRX MHGQRWNX PţçHWH QDSiMHW ]H VtWĖ QHER GR Qt YORçLW EDWHULH 3UR YĖWåt MLVWRWX GRSRUXĈXMHPH YORçLW EDWHULH MDNR ]iORKX SUR SŏtSDG YîSDGNX SURXGX 3RNXG SRXçLMHWH GREtMHFt EDWHULH MH QXWQp MH GREtW RGGĖOHQĖ 1DVWDYHQt GĖWVNp MHGQRWN\: 1 9ORçWH ĈW\ŏL EDWHULH 9
 • Страница 50 из 290
   3 4 =QRYX QDVDĊWH YtNR 1 1 6WLVNQĖWH WODĈtWNR QD URGLĈRYVNpGĖWVNp jednotce. » 5RGLĈRYVNiGĖWVNi MHGQRWND VH ]DSQH D YåHFKQ\ MHMt NRQWURON\ VH QD RNDPçLN UR]VYtWt 2 'ĖWVNRX MHGQRWNX D QDSiMHFt NDEHO XPtVWĖWH GR Y]GiOHQRVWL PLQLPiOQĖ PHWU RG GtWĖWH 3 5RGLĈRYVNRX MHGQRWNX SRXçtYHMWH Y
 • Страница 51 из 290
  Tip 6 Záruka a servis ‡ ‡ VNU\Wt DQWpQ\ Y KRUQt ĈiVWL URGLĈRYVNp MHGQRWN\ $E\ QHY]QLNO\ SŏHNiçN\ NWHUp PRKRX VQtçLW SURYR]Qt GRVDK GUçWH EĖKHP SŏHQiåHQt URGLĈRYVNRX MHGQRWNX ]D ]iNODGQX 3RNXG MH URGLĈRYVNi MHGQRWND PLPR SURYR]Qt GRVDK GĖWVNp MHGQRWN\ Y\Gi REĈDV ]YXNRYî VLJQiO .RQWUROND link
 • Страница 52 из 290
   ŎHåHQt SUREOpPţ 3RNXG SRWŏHEQp ŏHåHQt QHQDOH]QHWH Y WpWR ĈiVWL ]tVNiWH SRGSRUX QD ZHEX ZZZSKLOLSVFRP$9(17 QHER VH REUDřWH QD VWŏHGLVNR SpĈH R ]iND]QtN\ VSROHĈQRVWL 3KLOLSV Problémy 5RGLĈRYVNiGĖWVNi MHGQRWND VH nezapnula. 3ŏLSRMHQt QHO]H QDYi]DW 0RçQp SŏtĈLQ\ -HGQRWND QHQt SŏLSRMHQD NH
 • Страница 53 из 290
   3ŏHPtVWĖWH URGLĈRYVNRX MHGQRWNX GiOH RG GĖWVNp MHGQRWN\ 1DVWDYWH KODVLWRVW URGLĈRYVNp MHGQRWN\ QD QLçåt ~URYHŀ 3ŏHPtVWĖWH URGLĈRYVNRX MHGQRWNX GiOH RG MLQîFK HOHNWULFNîFK SŏtVWURMţ QDSŏtNODG PLNURYOQQîFK WUXE QHER WHOHIRQţ 1DVWDYWH MHGQRWN\ QD MLQî NDQiO 3ŏHPtVWĖWH MHGQRWN\ EOtçH 1DVWDYWH
 • Страница 54 из 290
  2 Tähtis Õnnitleme ostu puhul ja tervitame teid Philipsi AVENTi poolt! Philipsi AVENTi pakutava tootetoe eeliste täielikuks kasutamiseks registreerige oma toode veebilehel www.philips. com/AVENT. Philipsi AVENT on pühendunud hoolivate ja töökindlate toodete valmistamisele, mis annavad vanematele
 • Страница 55 из 290
  ‡ Patareide ülekuumenemise ja mürgiste materjalide, vesiniku või hapniku eraldumise vältimiseks ärge lühistage ega kahjustage patareisid. Täiskasvanu järelvalve ‡ Beebimonitor on abivahend. See ei asenda täiskasvanu pädevat ja korralikku järelvalvet ning toodet ei tohi sel eesmärgil kasutada. ‡
 • Страница 56 из 290
  NXQL ƒ& ƒ)
 • Страница 57 из 290
   .DLWVNH EHHELPRQLWRUL otsese päikesekiirguse eest. 24 ET ‡ Kui hoiate patareisid külmikus või sügavkülmas, kaitske neid hoiustamise ning sulatamise ajal kondenseerumise eest. Enne patareide kasutamist laske neil saavutada toatemperatuur. Osade vahetamine ‡ Adapterite vahetamisel valige käesolevas
 • Страница 58 из 290
  See Philipsi AVENTi beebimonitor vastab kõikidele HOHNWURPDJQHWLOLVL YlOMX (0)
 • Страница 59 из 290
  NlVLWOHYDWHOH standarditele. Kui beebimonitori käsitsetakse õigesti ja käesolevale kasutusjuhendile vastavalt, on seda tänapäeval käibelolevate teaduslike teooriate järgi ohutu kasutada. Toote ringlussevõtt Teie beebimonitor on kavandatud ja toodetud kvaliteetsetest materjalidest ja osadest, mida
 • Страница 60 из 290
  3 Ülevaade .HVNVHDGH MQ 
 • Страница 61 из 290
  %HHELVHDGH MQ 
 • Страница 62 из 290
  a a Vajutage keskseadme sisse- ja väljalülitamiseks b link ‡ Roheline: keskseade on ühendatud beebiseadmega. ‡ Vilgub punaselt: keskseade otsib ühendust beebiseadmega. c Helitaseme tuled ‡ Näitavad helitugevust beebi toas d Kõlar e Kaasasoleva vahelduv- ja alalisvooluadapteri pesa f ‡ ‡ g
 • Страница 63 из 290
  ‡ Vajutage beebiseadme sisse- ja väljalülitamiseks b on ‡ Roheline: beebiseade on sisse lülitatud. c Mikrofon d ‡ ‡ Roheline: beebiseade töötab patareitoitel. Vilgub punaselt: patareid on peaaegu tühjad. e Kaasasoleva vahelduv- ja alalisvooluadapteri pesa Ees t i ‡ f Akupesa kaas g 1HOL 9 5
 • Страница 64 из 290
  h 1 channel 2 ‡ Lülitage seade 1. või 2. kanalile i Akupesa j Vahelduv- ja alalisvooluadapter ‡ Sisend: 100–240 V vahelduvvool ‡ Väljund: 6,0 V alalisvool, 300 mA ‡ Mudeli number: SSW-2350EU j 1 channel 2 ‡ Lülitage seade 1. või 2. kanalile k Akupesa l Vahelduv- ja alalisvooluadapter ‡ Sisend:
 • Страница 65 из 290
  4 Alustamine Keskseadme või beebiseadme kasutamiseks võite selle ühendada vooluvõrku või sisestada seadmesse patareid. Voolukatkestustest tingitud ebameeldivuste vältimiseks on soovitatav sisestada seadmesse igaks juhuks ka patareid. Kui kasutate laetavaid patareisid, laadige neid eraldi.
 • Страница 66 из 290
  ‡ ‡ ‡ Õues: kuni 150 meetrit Siseruumides: kuni 50 meetrit Monitor töötab optimaalselt 150 m raadiuses, sobides kasutamiseks enamikus kodudes. Tegevusraadius ja ühenduse kvaliteet sõltuvad kahe seadme vahele jäävate takistuste (nt seinad või hooned) hulgast. Täiendava keskseadme ühendamine
 • Страница 67 из 290
   9HDRWVLQJ Kui te ei leia sellest osast sobivat lahendust, otsige abi aadressilt www.philips.com/AVENT või võtke ühendust oma riigi Philipsi klienditeeninduskeskusega. Probleemid Kesk-/beebiseade ei lülitu sisse. Ühendust ei õnnestu luua. Võimalikud põhjused Seade ei ole ühendatud vooluvõrku.
 • Страница 68 из 290
   9DçQR ćHVWLWDPR QD NXSQML GREURGRåOL X 3KLOLSV AVENT! Kako biste u potpunosti iskoristili SRGUåNX NRMX QXGL 3KLOLSV $9(17 UHJLVWULUDMWH svoj proizvod na web-stranici www.philips.com/ AVENT. Philips AVENT je predan proizvodnji pouzdanih SURL]YRGD NRML URGLWHOMLPD SUXçDMX VLJXUQRVW potrebnu za
 • Страница 69 из 290
   ‡ L]YDGLWH EDWHULMH DNR SURL]YRG QHĂHWH NRULVWLWL GXçH RG GDQD ‡ baterije nemojte izlagati prekomjernoj WRSOLQL QSU VXQĈHYRM WRSOLQL YDWUL L VO ‡ L]YDGLWH EDWHULMH ĈLP VH LVSUD]QH ‡ 1HPRMWH RåWHĂLYDWL EDWHULMH QLWL L]D]LYDWL NUDWNL VSRM QD QMLPD NDNR EL VH VSULMHĈLOR SUHJULMDYDQMH
 • Страница 70 из 290
  Nadzor odrasle osobe ‡ Ovaj monitor za bebe samo je pomagalo. Ne smije se koristiti kao zamjena za odgovoran nadzor od strane odrasle osobe. ‡ Jedinicu za bebu nikada nemojte stavljati u bebin krevet ili ogradicu za igranje. ‡ .DNR EL VH VSULMHĈLOR SUHNRPMHUQR zagrijavanje, monitor za bebe nemojte
 • Страница 71 из 290
  L ƒ& ƒ)
 • Страница 72 из 290
   0RQLWRU ]D EHEH QHPRMWH L]ODJDWL L]UDYQRM VXQĈHYRM VYMHWORVWL ‡ Ako baterije spremate u hladnjak ili ]DPU]LYDĈ ]DåWLWLWH LK RG NRQGHQ]DFLMH tijekom spremanja i odmrzavanja. Prije NRULåWHQMD EDWHULMH RVWDYLWH GD GRVHJQX sobnu temperaturu. 30 HR Zamjena dijelova ‡ Ako mijenjate adaptere,
 • Страница 73 из 290
  Ovaj monitor za bebe tvrtke Philips AVENT VXNODGDQ MH VYLP VWDQGDUGLPD NRML VH WLĈX HOHNWURPDJQHWVNLK SROMD (0)
 • Страница 74 из 290
   $NR PRQLWRURP za bebe rukujete ispravno i u skladu s uputama X RYRP NRULVQLĈNRP SULUXĈQLNX SUHPD GRVWXSQLP ]QDQVWYHQLP GRND]LPD DSDUDW ĂH ELWL VLJXUDQ ]D NRULåWHQMH Recikliranje proizvoda Monitor za bebe proizveden je od vrlo kvalitetnih materijala i komponenti, pogodnih za UHFLNOLUDQMH L
 • Страница 75 из 290
  3 Pregled 5RGLWHOMVND MHGLQLFD 6O 
 • Страница 76 из 290
  -HGLQLFD ]D EHEX 6O 
 • Страница 77 из 290
  a a b link ‡ Svijetli zeleno: roditeljska jedinica povezana je s jedinicom za bebu. ‡ Treperi crveno: roditeljska jedinica WUDçL MHGLQLFX ]D EHEX c Indikatori razine zvuka ‡ 3ULND]XMH JODVQRĂX X EHELQRM VREL d =YXĈQLN e 3ULNOMXĈQLFD ]D LVSRUXĈHQL $&'& DGDSWHU f ‡ ‡ g ‡ 3ULWLVQLWH ]D XNOMXĈLYDQMH
 • Страница 78 из 290
  3ULWLVQLWH ]D XNOMXĈLYDQMH L LVNOMXĈLYDQMH jedinice za bebu b on ‡ Svijetli zeleno: jedinica za bebu je XNOMXĈHQD c Mikrofon d ‡ ‡ Svijetli zeleno: jedinica za bebu napaja se na baterije. Treperi crveno: baterije su gotovo prazne. e 3ULNOMXĈQLFD ]D LVSRUXĈHQL $&'& DGDSWHU f Poklopac odjeljka za
 • Страница 79 из 290
  h 1 channel 2 ‡ Prelazak na kanal 1 ili kanal 2 H r va t s ki ‡ i Odjeljak za baterije j AC/DC adapter ‡ Ulaz: 100 - 240 V AC ‡ Izlaz: 6,0 V DC, 300 mA ‡ Broj modela: SSW-2350EU j 1 channel 2 ‡ Prelazak na kanal 1 ili kanal 2 k Odjeljak za baterije l AC/DC adapter ‡ Ulaz: 100 - 240 V AC ‡ Izlaz:
 • Страница 80 из 290
  4 Prvi koraci Roditeljska jedinica i jedinica za bebu mogu se QDSDMDWL L] QDSRQVNH PUHçH LOL SRPRĂX EDWHULMH Radi dodatne sigurnosti, umetnite baterije kako ELVWH LPDOL UH]HUYQR QDSDMDQMH X VOXĈDMX QHVWDQND VWUXMH .RULVWLWH OL EDWHULMH V PRJXĂQRåĂX ponovnog punjenja, trebate ih napuniti zasebno.
 • Страница 81 из 290
   NDR åWR MH QD]QDĈHQR 3 4 Vratite poklopac na mjesto. 1 5 Korištenje monitora za bebe 1 Pritisnite na roditeljskoj jedinici / jedinici za bebu. » Roditeljska jedinica / jedinica za bebu ĂH VH XNOMXĈLWL L VYL LQGLNDWRUL QD QMRM NUDWNR ĂH ]DVYLMHWOLWL 2 -HGLQLFX ]D EHEX L NDEHO ]D QDSDMDQMH GUçLWH
 • Страница 82 из 290
  Savjet 6 Jamstvo i servis ‡ Monitor za bebu posebno je dizajniran kako bi se sakrila ‡ ‡ antena u gornjem dijelu roditeljske jedinice. Kako bi se izbjegle zapreke koje mogu smanjiti radni domet, URGLWHOMVNX MHGLQLFX SULOLNRP SUHQRåHQMD GUçLWH ]D GRQML GLR Kada je roditeljska jedinica izvan dometa
 • Страница 83 из 290
   5MHåDYDQMH SUREOHPD $NR X RYRP RGMHOMNX QLVWH SURQDåOL SRWUHEQR UMHåHQMH PRçHWH JD SRWUDçLWL QD DGUHVL ZZZSKLOLSVFRP $9(17 LOL VH PRçHWH REUDWLWL FHQWUX ]D SRWURåDĈH WYUWNH 3KLOLSV X VYRMRM GUçDYL Problemi Moja roditeljska jedinica / jedinica za bebu se ne XNOMXĈXMH Ne mogu uspostaviti
 • Страница 84 из 290
  2 Fontos! $ 3KLOLSV $9(17 N|V]|QWL gQW *UDWXOiOXQN D YiViUOiVKR] $ 3KLOLSV iOWDO EL]WRVtWRWW WiPRJDWiV WHOMHV N|Uť LJpQ\EHYpWHOpKH] UHJLV]WUiOMD D WHUPpNHW D ZZZSKLOLSVFRP$9(17 FtPHQ A Philips AVENT elkötelezett az olyan PHJEt]KDWy WHUPpNHN J\iUWiVD PHOOHWW DPHO\HN PHJQ\XJWDWy KDV]QiODWRW
 • Страница 85 из 290
   ‡ WiYROtWVD HO D] DNNXPXOiWRURNDW KD QDSQiO KRVV]DEE LGHLJ KDV]QiODWRQ NtYO KDJ\MD ‡ QH WHJ\H NL D] HOHPHNHW VXJiU]y KʼnQHN SO QDSVWpVQHN Wť]QHN VWE ‡ WiYROtWVD HO D] HOHPHNHW DPLQW D]RN kifogynak. ‡ $] DNNXPXOiWRURN IHOPHOHJHGpVpQHN YDJ\ PpUJH]ʼn DQ\DJRN KLGURJpQ YDJ\ R[LJpQ
 • Страница 86 из 290
  )HOQʼnWW IHOJ\HOHW ‡ $ EDEDʼnU FpOMD KRJ\ VHJtWVpJHW Q\~MWVRQ gQQHN 1HP KHO\HWWHVtWL D PHJIHOHOʼn IHOHOʼnV IHOQʼnWW IHOJ\HOHWpW pV QHP KDV]QiOKDWy LO\HQ FpORNUD ‡ 6RKD QH WHJ\H D EpELHJ\VpJHW D EDED iJ\iED YDJ\ MiUyNiMiED ‡ $ W~OPHOHJHGpV HONHUOpVH pUGHNpEHQ QH WDNDUMD OH D EDEDʼnUW W|UON|]ʼnYHO
 • Страница 87 из 290
  (] D 3KLOLSV $9(17 EpEL PRQLWRU PHJIHOHO D] HOHNWURPiJQHVHV PH]ʼnNUH (0)
 • Страница 88 из 290
  YRQDWNR]y V]DEYiQ\RNQDN $PHQQ\LEHQ D IHOKDV]QiOyL Np]LN|Q\YEHQ IRJODOWDNQDN PHJIHOHOʼnHQ ]HPHOWHWLN D WXGRPiQ\ PDL iOOiVD V]HULQW D EpEL PRQLWRU EL]WRQViJRV $ WHUPpN ~MUDKDV]QRVtWiVD (] D EpEL PRQLWRU NLYiOy PLQʼnVpJť DQ\DJRN pV DONDWUpV]HN IHOKDV]QiOiViYDO NpV]OW DPHO\HN ~MUDKDV]QRVtWKDWyN pV
 • Страница 89 из 290
  3 Áttekintés 6]OʼnL HJ\VpJ iEUD
 • Страница 90 из 290
  %pELHJ\VpJ iEUD
 • Страница 91 из 290
  a a ‡ 1\RPMD PHJ D V]OʼnL HJ\VpJ EH YDJ\ NLNDSFVROiViKR] b link ‡ =|OG D V]OʼnL HJ\VpJ NDSFVRODWEDQ YDQ D EpELHJ\VpJJHO ‡ 9|U|VHQ YLOORJ D V]OʼnL HJ\VpJ NHUHVL D EpELHJ\VpJHW c +DQJV]LQWMHO]ʼn IpQ\HN ‡ $ J\HUHNV]RED ]DMV]LQWMpQHN MHO]pVH d Hangsugárzó ‡ 1\RPMD PHJ D EpELHJ\VpJ EH YDJ\
 • Страница 92 из 290
  h 1 channel 2 ‡ 9iOWiV D] YDJ\ FVDWRUQiUD i Elemtartó rekesz j Hálózati adapter ‡ Bemenet: 100-240 V AC ‡ Kimenet: 6,0 V DC, 300 mA ‡ 7tSXVV]iP 66:(8 M ag ya r ‡ ‡ i +iURP 9 5 $$ HOHP QHP WDUWR]pN
 • Страница 93 из 290
  j 1 channel 2 ‡ 9iOWiV D] YDJ\ FVDWRUQiUD k Elemtartó rekesz l Hálózati adapter ‡ Bemenet: 100-240 V AC ‡ Kimenet: 6,0 V DC, 300 mA ‡ 7tSXVV]iP 66:(8 HU 37
 • Страница 94 из 290
   .H]Gʼn OpSpVHN $ EpELHJ\VpJHW YDJ\ D V]OʼnL HJ\VpJHW csatlakoztathatja a fali konnektorhoz vagy HOHPUʼnO LV PťN|GWHWKHWL D NpV]OpNHW $ IRNR]RWW EL]WRQViJ pUGHNpEHQ KHO\H]]HQ EH HOHPHNHW LV KRJ\ iUDPV]QHW HVHWpQ LV PťN|GM|Q D NpV]OpN $NNXPXOiWRURN KDV]QiODWD HVHWpQ J\HOMHQ DUUD hogy azokat
 • Страница 95 из 290
   $ V]OʼnL HJ\VpJHW D PťN|GpVL WDUWRPiQ\RQ EHOO KDV]QiOKDWMD 4 3 4 Helyezze vissza a fedelet. $ V]OʼnL HJ\VpJHW pV D EpELHJ\VpJHW iOOtWVD XJ\DQDUUD D FVDWRUQiUD YDJ\ FVDWRUQD
 • Страница 96 из 290
   » A link MHO]ʼnIpQ\ Y|U|VHQ YLOORJ pV D V]OʼnL HJ\VpJ NHUHVQL NH]GL D EpELHJ\VpJHW 1 .|YHVVH D EpELHJ\VpJ EHiOOtWiViUD YRQDWNR]y XWDVtWiVRNDW &VDWODNR]WDVVRQ HJ\ WDUWR]pN DGDSWHUW D EpELHJ\VpJKH] pV D KiOy]DWL FVDWODNR]yKR] $ V]OʼnHJ\VpJ EHiOOtWiVD: » $ NDSFVRODW OpWUHM|WWH XWiQ D link
 • Страница 97 из 290
  Hatótávolság ‡ ‡ ‡ .OWpUL KDV]QiODW HVHWpQ OHJIHOMHEE PpWHU %HOWpUL KDV]QiODW HVHWpQ OHJIHOMHEE PpWHU $ EpEL PRQLWRU ~J\ OHWW NLDODNtWYD KRJ\ EiUPLO\HQ RWWKRQL N|UQ\H]HWEHQ PHV KDWyWiYROViJRQ EHOO PťN|GM|Q RSWLPiOLVDQ $ KDWyWiYROViJ pV D NDSFVRODW PLQʼnVpJH D NpW HJ\VpJ N|]|WWL
 • Страница 98 из 290
   » $ NDSFVRODW OpWUHM|WWH XWiQ D link MHO]ʼnIpQ\ ]|OGUH YiOW M ag ya r 1 HU 39
 • Страница 99 из 290
   +LEDNHUHVpV +D HEEHQ D UpV]EHQ QHP WDOiOMD PHJ D PHJROGiVW NHUHVVH IHO D ZZZSKLOLSVFRP$9(17 ZHEROGDOW YDJ\ OpSMHQ NDSFVRODWED D] RUV]iJiEDQ WDOiOKDWy 3KLOLSV YHYʼnV]ROJiODWWDO Problémák $ V]OʼnLEpELHJ\VpJ QHP NDSFVROyGLN EH Lehetséges okok $] HJ\VpJ QLQFV iUDPIRUUiVKR] csatlakoztatva. Az
 • Страница 100 из 290
   ǍʚǼǭǽǭǿ ǛǾȈ ʥǺȒǹDZȒ ǾǭǿȈǼ ǭǸȀȈʚȈǴǮDzǺ ʘʞǿǿȈʘǿǭǶǹȈǴ dzʣǺDz 3KLOLSV $9(17 ǷǻǹǼǭǺǵȌǾȈǺǭ ʘǻȅ ǷDzǸDZȒʚȒǴ 3KLOLSV $9(17 ʞǾȈǺǭǿȈǺ ʘǻǸDZǭȀDZȈ ǿǻǸȈʘ ǼǭǶDZǭǸǭǺȀ ʜȅȒǺ ʥǺȒǹDZȒ ZZZSKLOLSVFRP $9(17 ǿǻǽǭǮȈǺDZǭ ǿȒǽǷDzʚȒǴ 3KLOLSV $9(17 ǷǻǹǼǭǺǵȌǾȈ ǭǿǭǭǺǭǸǭǽʖǭ ǺʣǽDzǾǿDz DZDzǺǾǭȀǸȈʖȈ ǹDzǺ ʘǭȀȒǼǾȒǴDZȒǰȒǺ ʘǭǽǭʖǭǺDZǭ ʘǭdzDzǿ ǮǻǸǭǿȈǺ
 • Страница 101 из 290
   ‡ ʥǺȒǹDZȒ ǷʜǺǺDzǺ ǭǽǿȈʘ ǼǭǶDZǭǸǭǺǮǭǶǿȈǺ ǮǻǸǾǭʚȈǴ ǮǭǿǭǽDzȌǸǭǽDZȈ ȅȈʖǭǽȈǼ ʘǻǶȈʚȈǴ ‡ ǮǭǿǭǽDzȌǸǭǽDZȈ ǷʜǺ ǾʣȀǸDzǾȒ ǻǿ ǺDzǹDzǾDz ǮǭǾʘǭ dzȈǸȀ ǷʥǴDZDzǽȒǺDzǺ ǭȀǸǭʘ dzDzǽDZDz ǾǭʘǿǭʚȈǴ ‡ ǴǭǽȌDZȈ ǮȒǿǷDzǺDZDz ǮǭǿǭǽDzȌǸǭǽDZȈ ǮȒǽDZDzǺ ȅȈʖǭǽȈʚȈǴ ‡ ǎǭǿǭǽDzȌǸǭǽDZȈʚ ʘȈǴȈǼ ǷDzǿȀȒǺ ǺDzǹDzǾDz ȀǸȈ Ǵǭǿǿǭǽ ǾȀǿDzǰȒ ǺDz ǻǿǿDzǰȒ ȅȈʖǭǽȀȈǺ ǮǻǸDZȈǽǹǭȀ
 • Страница 102 из 290
  ǒǽDzǾDzǷ ǭDZǭǹǺȈʜ ʚǭDZǭʘǭǸǭȀȈ ‡ ǎʞǸ ǺʣǽDzǾǿDz ǹǻǺǵǿǻǽȈ ǷʥǹDzǷȅȒ ʘʞǽǭǸ ǽDzǿȒǺDZDz dzǭǾǭǸʖǭǺ ǛǸ DzǽDzǾDzǷ ǭDZǭǹǺȈʚ ǾDzǺȒǹDZȒ dzʣǺDz ǿǻǸȈʘ ʘǭDZǭʖǭǸǭȀȈǺ ǭǸǹǭǾǿȈǽǹǭǶDZȈ dzʣǺDz ʘʞǽǭǸDZȈ ǻǺDZǭǶ ǹǭʘǾǭǿǿǭ ǼǭǶDZǭǸǭǺȀʖǭ ǮǻǸǹǭǶDZȈ ‡ ǚʣǽDzǾǿDz ǹǻDZȀǸȒǺ Dzȅ ȀǭʘȈǿǿǭ ǺʣǽDzǾǿDzǺȒʚ ǿʥǾDzǰȒǺDz ǺDzǹDzǾDz ǻǶǺǭǶǿȈǺ ǹǭǺDzdzȒǺDz ʘǻǶǹǭʚȈǴ ‡ ǚʣǽDzǾǿDz ǹǻǺǵǿǻǽȈǺ
 • Страница 103 из 290
  ǎʞǸ 3KLOLSV $9(17 ʘʞǽǭǸȈ ȊǸDzǷǿǽǻǹǭǰǺǵǿǿȒǷ ʥǽȒǾǿDzǽǰDz ǪǙʤ
 • Страница 104 из 290
  ʘǭǿȈǾǿȈ ǮǭǽǸȈʘ ǾǿǭǺDZǭǽǿǿǭǽʖǭ ǾʣǶǷDzǾ ǷDzǸDzDZȒ ǚʞǾʘǭȀǸȈʘǿǭ ǷʥǽǾDzǿȒǸǰDzǺDZDzǶ dzʣǺDz ʞʘȈǼǿȈ ʘǻǸDZǭǺȈǸʖǭǺ dzǭʖDZǭǶDZǭ ǮʞǸ ǺʣǽDzǾǿDz ǹǻǺǵǿǻǽȈǺ ǼǭǶDZǭǸǭǺȀ ʘǭǴȒǽǰȒ ʖȈǸȈǹǵ DZʣǸDzǸDZDzǽ ǺDzǰȒǴȒǺDZDz ʘǭȀȒǼǾȒǴ ǮǻǸȈǼ ǿǭǮȈǸǭDZȈ ʦǺȒǹDZȒ ʚǭǶǿǭ ʧʜDZDzȀ ǚʣǽDzǾǿDz ǹǻǺǵǿǻǽȈ ʥʚDZDzǼ ʘǭǶǿǭ ǼǭǶDZǭǸǭǺȀʖǭ ǮǻǸǭǿȈǺ dzǻʖǭǽȈ ǾǭǼǭǸȈ ǹǭǿDzǽǵǭǸDZǭǽ ǹDzǺ
 • Страница 105 из 290
   ǓǭǸǼȈ ȅǻǸȀ ǍǿǭǭǺǭ ǹǻDZȀǸȒ ǾȀǽDzǿ
 • Страница 106 из 290
   ǚʥǽDzǾǿDz ǹǻDZȀǸȒ ǾȀǽDzǿ
 • Страница 107 из 290
  a a ‡ ǍǿǭǭǺǭ ǹǻDZȀǸȒǺ ʘǻǾȀ ǺDzǹDzǾDz ʥȅȒǽȀ ʜȅȒǺ ǮǭǾȈʚȈǴ b ǮǭǶǸǭǺȈǾ ‡ ǓǭǾȈǸ ǭǿǭǭǺǭ ǹǻDZȀǸȒ ǺʣǽDzǾǿDz ǹǻDZȀǸȒǹDzǺ ǮǭǶǸǭǺȈǾ ǻǽǺǭǿǿȈ ‡ ʗȈǴȈǸ ǮǻǸȈǼ dzȈǼȈǸȈʘǿǭǾǭ ǭǿǭǭǺǭ ǹǻDZȀǸȒ ǺʣǽDzǾǿDz ǹǻDZȀǸȒǺ ȒǴDZDzȀDZDz c ǑȈǮȈǾ DZDzʜǰDzǶȒǺȒʜ ȅǭǹDZǭǽȈ ‡ ǚʣǽDzǾǿDz ǮʥǸǹDzǾȒǺDZDzǰȒ DZȈǮȈǾ DZDzʚǰDzǶȒǺ ǷʥǽǾDzǿDzDZȒ d ǑǵǺǭǹǵǷ e ǓǵǺǭʚǼDzǺ ǮDzǽȒǸǰDzǺ
 • Страница 108 из 290
  ‡ ǚʣǽDzǾǿDz ǹǻDZȀǸȒǺ ʘǻǾȀ ǺDzǹDzǾDz ʥȅȒǽȀ ʜȅȒǺ ǮǭǾȈʚȈǴ b ʚǻǾȀ ‡ ǓǭǾȈǸ ǺʣǽDzǾǿDz ǹǻDZȀǸȒ ʘǻǾȈǸȈǼ ǿʞǽ c ǙǵǷǽǻȁǻǺ d ‡ ‡ ǓǭǾȈǸ ǺʣǽDzǾǿDz ǹǻDZȀǸȒ ǮǭǿǭǽDzȌ ʘȀǭǿȈǹDzǺ ȒǾǿDzǼ ǿʞǽ ʗȈǴȈǸ ǮǻǸȈǼ dzȈǼȈǸȈʘǿǭǾǭ ǮǭǿǭǽDzȌǸǭǽDZȈʚ ʘȀǭǿȈ ǭǴ e ǓǵǺǭʚǼDzǺ ǮDzǽȒǸǰDzǺ ǭǶǺȈǹǭǸȈǿʠǽǭʚǿȈ ǿǻǷ ǭDZǭǼǿDzǽȒǺȒʜ ʚǻǾʚȈȅȈ f ǎǭǿǭǽDzȌ ǮʧǸȒǹȒǺȒʜ ʚǭʚǼǭʘȈ
 • Страница 109 из 290
  h 1 channel 2 ‡ ǭǽǺǭʖǭ ǺDzǹDzǾDz ǭǽǺǭʖǭ ǭȀȈǾȀ i ǎǭǿǭǽDzȌ ǮʧǸȒǹȒ j ǍǶǺȈǹǭǸȈǿʠǽǭʚǿȈ ǿǻǷ ǭDZǭǼǿDzǽȒ ‡ ǗȒǽȒǾ ʘȀǭǿȈ Ǐ ǭǶǺȈǹǭǸȈ ǿǻǷ ‡ ǥȈʖȈǾ ʘȀǭǿȈ Ǐ ǿʞǽǭʘǿȈ ǿǻǷ ǹǍ ‡ ʛǸǰȒ ǺʥǹȒǽȒ 66:(8 ʙ ǭǴǭ ʚ ȅǭ j 1 channel 2 ‡ ǭǽǺǭʖǭ ǺDzǹDzǾDz ǭǽǺǭʖǭ ǭȀȈǾȀ k ǎǭǿǭǽDzȌ ǮʧǸȒǹȒ l ǍǶǺȈǹǭǸȈǿʠǽǭʚǿȈ ǿǻǷ
 • Страница 110 из 290
   ǓʠǹȈǾǿȈ ǮǭǾǿǭȀ ǍǿǭǭǺǭ ǹǻDZȀǸȒǺ ǺDzǹDzǾDz ǺʣǽDzǾǿDz ǹǻDZȀǸȒǺ ǽǻǴDzǿǷǭʖǭ ʘǻǾȀʖǭ ǺDzǹDzǾDz ǻǺȈ ȒǾǷDz ʘǻǾȀ ʜȅȒǺ ǮǭǿǭǽDzȌǸǭǽ ǾǭǸȀʖǭ ǮǻǸǭDZȈ ʗǻǾȈǹȅǭ ǾDzǺȒǹDZȒǸȒǷ ʜȅȒǺ ʘȀǭǿ ǮDzǽȒǸǹDzǶ ʘǭǸʖǭǺDZǭ ʘǻǾȈǹȅǭ ʘȀǭǿ ǽDzǿȒǺDZDz ǼǭǶDZǭǸǭǺȈǸǭǿȈǺ ǮǭǿǭǽDzȌǸǭǽDZȈ ǾǭǸȈǼ ʘǻǶȈʚȈǴ ǒǰDzǽ ǴǭǽȌDZǿǭǸǭǿȈǺ ǮǭǿǭǽDzȌǸǭǽDZȈ ǼǭǶDZǭǸǭǺǾǭʚȈǴ ǻǸǭǽDZȈ ǮʥǸDzǷ
 • Страница 111 из 290
  ǾǭǸȈʚȈǴ 3 4 ǚʥǽDzǾǿDz ǹǻǺǵǿǻǽȈǺ ǼǭǶDZǭǸǭǺȀ 3 4 ǎDzǽȒǸǰDzǺ ǭDZǭǼǿDzǽDZȒ ǺʣǽDzǾǿDz ǹǻDZȀǸȒǺDz dzʣǺDz ǽǻǴDzǿǷǭʖǭ dzǭǸʖǭʚȈǴ ǍǿǭǭǺǭ ǹǻDZȀǸȒǺȒʜ ǼǭǽǭǹDzǿǽǸDzǽȒǺ ǻǽǺǭǿȀ 5 ǍǿǭǭǺǭǺʣǽDzǾǿDz ǹǻDZȀǸȒǺDZDzǰȒ ǿʜǶǹDzǾȒǺ ǮǭǾȈʚȈǴ » ǍǿǭǭǺǭǺʣǽDzǾǿDz ǹǻDZȀǸȒ ʘǻǾȈǸȈǼ ǭǿǭǭǺǭ ǹǻDZȀǸȒǺDZDzǰȒǺʣǽDzǾǿDz ǹǻDZȀǸȒǺDZDzǰȒ ǮǭǽǸȈʘ ǷʥǽǾDzǿǷȒȅǿDzǽ ʘȈǾʘǭ
 • Страница 112 из 290
  ʙȈǴǹDzǿ DzǿȀ ǭȌǾȈ ‡ ‡ ‡ ǞȈǽǿǿǭ ǹDzǿǽǰDz DZDzǶȒǺ ʛǶDZDz ǹDzǿǽǰDz DZDzǶȒǺ ǎʞǸ ǹǻǺǵǿǻǽ ǹDzǿǽ ǭȌDZǭ ʥǿDz dzǭʘǾȈ dzʞǹȈǾ ȒǾǿDzǶǿȒǺ DzǿȒǼ dzǭǾǭǸʖǭǺ ǻǸ ǷʥǼǿDzǰDzǺ ǿʞǽǹȈǾǿȈʘ ǻǽǿǭʖǭ ʘǻǸǭǶǸȈ ǮǻǸȈǼ ǿǭǮȈǸǭDZȈ ʗȈǴǹDzǿ DzǿȀ ǭȌǾȈ ǹDzǺ ǮǭǶǸǭǺȈǾ ǾǭǼǭǾȈ DzǷȒ ǹǻDZȀǸȉ ǭǽǭǾȈǺDZǭʖȈ ʘǭǮȈǽʖǭ ǺDzǹDzǾDz ʖǵǹǭǽǭǿǿǭǽ ǾǵȌʘǿȈ ǷDzDZDzǽǰȒǸDzǽ ǾǭǺȈǺǭ
 • Страница 113 из 290
  ǺDzǹDzǾDz DzǸȒʚȒǴDZDzǰȒ 3KLOLSV ǿʞǿȈǺȀȅȈǸǭǽDZȈ ʘǻǸDZǭȀ ǻǽǿǭǸȈʖȈǺǭ ȂǭǮǭǽǸǭǾȈʚȈǴ 3KLOLSV ǿʞǿȈǺȀȅȈǸǭǽDZȈ ʘǻǸDZǭȀ ǻǽǿǭǸȈʖȈǺȈʚ ǿDzǸDzȁǻǺ ǺʥǹȒǽȒǺ ʣǸDzǹ ǮǻǶȈǺȅǭ dzǭǽǭǹDZȈ ǷDzǼȒǸDZȒǷ ʘǭʖǭǴȈǺǭǺ ǿǭǮȀʖǭ ǮǻǸǭDZȈ ǒǸȒʚȒǴDZDz 3KLOLSV ǿʞǿȈǺȀȅȈǸǭǽDZȈ ʘǻǸDZǭȀ ǻǽǿǭǸȈʖȈ ǮǻǸǹǭʖǭǺ dzǭʖDZǭǶDZǭ dzDzǽǰȒǸȒǷǿȒ 3KLOLSV DZǵǸDzǽȒǺDz dzǻǸȈʖȈʚȈǴ ǚʣǽDzǾǿDz
 • Страница 114 из 290
   ǍʚǭȀǸȈʚǿǭǽDZȈ dzǻȋ ǒǰDzǽ ǻǾȈ ǮʥǸȒǹDZDz ʘǭdzDzǿǿȒ ȅDzȅȒǹDZȒ ǿǭǼǼǭǾǭʚȈǴ ZZZSKLOLSVFRP$9(17 ǿǻǽǭǮȈǺǭǺ ʘǻǸDZǭȀ ǭǸȀȈʚȈǴʖǭ ǮǻǸǭDZȈ ǺDzǹDzǾDz DzǸȒʚȒǴDZDzǰȒ 3KLOLSV ǿʞǿȈǺȀȅȈǸǭǽDZȈ ʘǻǸDZǭȀ ǻǽǿǭǸȈʖȈǺǭ ȂǭǮǭǽǸǭǾȈʚȈǴ ǙʥǾDzǸDzǸDzǽ ǍǿǭǭǺǭ ǹǻDZȀǸȒǺʣǽDzǾǿDz ǹǻDZȀǸȒ ʘǻǾȈǸǹǭǶDZȈ ǎǭǶǸǭǺȈǾ ǻǽǺǭǿǭ ǭǸǹǭǶǹȈǺ ǍǿǭǭǺǭ ǹǻDZȀǸȒ ǿȈǹ ʘǭǿǿȈ ȅȀ
 • Страница 115 из 290
   ǍǿǭǭǺǭ ǹǻDZȀǸȒǺ ǺʣǽDzǾǿDz ǹǻDZȀǸȒǺDzǺ ǭǸȈǾǿǭǿȈʚȈǴ ǍǿǭǭǺǭ ǹǻDZȀǸȒǺȒʚ DZȈǮȈǾ DZDzʚǰDzǶȒǺ ǿʥǹDzǺDZDzǿȒʚȒǴ ǍǿǭǭǺǭ ǹǻDZȀǸȒǺ ʘȈǾʘǭ ǿǻǸʘȈǺDZȈ ǼDzȅǿDzǽ ǺDzǹDzǾDz ǿDzǸDzȁǻǺDZǭǽ ǾǵȌʘǿȈ ǮǭǾʘǭ ȊǸDzǷǿǽ ʘʞǽȈǸʖȈǸǭǽDZǭǺ ǭǸȈǾǿǭǿȈʚȈǴ ǙǻDZȀǸȉDZDzǽDZȒ ǮǭǾʘǭ ǭǽǺǭʖǭ ǭȀȈǾǿȈǽȈʚȈǴ ǙǻDZȀǸȉDZDzǽDZȒ dzǭʘȈǺDZǭǿȈʚȈǴ ǙǻDZȀǸȉDZDzǽDZȒ ǮȒǽ ǭǽǺǭʖǭ ǻǽǺǭǿȈʚȈǴ
 • Страница 116 из 290
  2 Svarbu 6YHLNLQDPH ĪVLJLMXV Å3KLOLSV $9(17´ LU VYHLNL DWY\NĔ 1RUĒGDPL SDVLQDXGRWL YLVD Å3KLOLSV $9(17´ VLşORPD SDJDOED XçUHJLVWUXRNLWH JDPLQĪ adresu www.philips.com/AVENT. Å3KLOLSV $9(17´ JDPLQD SDWLNLPXV YDLNŧ SULHçLşUDL VNLUWXV JDPLQLXV NXULH OHLGçLD WĒYDPV MDXVWLV XçWLNULQWDL UşSLQDQWLV VDYR
 • Страница 117 из 290
  DWVWXPX 1HQDXGRNLWH LOJLQWXYŧ ĩVSĒMLPDV VSURJLPR HOHNWURV VPşJLR WUXPSRMR VXMXQJLPR DUED HOHNWURV QXRWĒNLR SDYRMXV ‡ 6DXJRNLWH NDG NşGLNLR VWHEĒMLPR VLŧVWXYDV QHEşWŧ DSWDåN\WDV DU DSOLHWDV LU QHGĒNLWH DQW NşGLNLR VWHEĒMLPR VLŧVWXYR MRNLŧ VN\VĈLR SULSLOG\Wŧ GDLNWŧ SY] YD]ŧ ‡ -HL
 • Страница 118 из 290
   ‡ LåLPNLWH EDWHULMDV Lå JDPLQLR MHL QHNHWLQDWH MR QDXGRWL LOJLDX QHL GLHQŧ ‡ laikykite baterijas atokiai nuo didelio NDUåĈLR åDOWLQLŧ SY] VDXOĒV VSLQGXOLŧ ugnies ar pan., ‡ QHGHOVGDPL LåLPNLWH LåVLHLNYRMXVLDV baterijas. LT 47 Lie tu vi šk ai ĩYDGDV
 • Страница 119 из 290
  ‡ 1RUĒGDPL DSVLVDXJRWL NDG EDWHULMRV QHĪNDLVWŧ DU NDG Lå Mŧ QHSDVNOLVWŧ WRNVLQĒV PHGçLDJRV YDQGHQLOLV DUED GHJXRQLV QHXçWUXPSLQNLWH LU QHSDçHLVNLWH EDWHULMŧ 6XDXJXVLŧMŧ SULHçLşUD ‡ äLV NşGLNLR VWHEĒMLPR VLŧVWXYDV VXNXUWDV NDLS SDJDOELQĒ SULHPRQĒ 7DL QĒUD DWVDNLQJRV LU WLQNDPRV VXDXJXVLŧMŧ
 • Страница 120 из 290
  LNL ƒ & ƒ )
 • Страница 121 из 290
  WHPSHUDWşURMH 1HODLN\NLWH NşGLNLR VWHEĒMLPR VLŧVWXYR WLHVLRJLQĒMH VDXOĒNDLWRMH 48 LT ‡ -HL EDWHULMDV VDXJRWH åDOG\WXYH DU åDOGLNO\MH apsaugokite jas nuo kondensacijos VDXJDQW LU DWåLOGDQW 3ULHå QDXGRGDPL EDWHULMDV OHLVNLWH MRPV DWåLOWL LNL NDPEDULR WHPSHUDWşURV Pakeitimas ‡ -HL NHLVLWH
 • Страница 122 из 290
  äLV Å3KLOLSV $9(17´ NşGLNLR VWHEĒMLPR VLŧVWXYDV DWLWLQND YLVXV HOHNWURPDJQHWLQLŧ ODXNŧ (0)
 • Страница 123 из 290
  VWDQGDUWXV 7LQNDPDL SDJDO åLDPH QDXGRWRMR vadove pateiktus nurodymus eksploatuojamas NşGLNLR VWHEĒMLPR VLŧVWXYDV UHPLDQWLV GDEDUWLQH moksline informacija, yra saugus naudoti. Gaminio perdirbimas -şVŧ NşGLNLR VWHEĒMLPR VLŧVWXYDV VXNXUWDV LU SDJDPLQWDV QDXGRMDQW DXNåWRV NRN\EĒV PHGçLDJDV LU
 • Страница 124 из 290
   $SçYDOJD 7ĒYŧ ĪUHQJLQ\V 3DY 
 • Страница 125 из 290
  .şGLNLR ĪUHQJLQ\V 3DY 
 • Страница 126 из 290
  a a ‡ b VĀVDMD ‡ æDOLD WĒYŧ ĪUHQJLQ\V VXVLHWDV VX NşGLNLR ĪUHQJLQLX ‡ 0LUNVL UDXGRQDL WĒYŧ ĪUHQJLQ\V LHåNR NşGLNLR ĪUHQJLQLR c *DUVR O\JLR OHPSXWĒV ‡ 5RGR JDUVR O\JĪ NşGLNLR NDPEDU\MH d Garsiakalbis e 3ULGHGDPR NLQWDPRVLRV QXRODWLQĒV VURYĒV DGDSWHULR MXQJWLV f ‡ ‡ g ‡ 3DVSDXVNLWH QRUĒGDPL
 • Страница 127 из 290
  3DVSDXVNLWH QRUĒGDPL ĪMXQJWL DUED LåMXQJWL NşGLNLR ĪUHQJLQĪ b ĪMXQJWD ‡ æDOLD NşGLNLR ĪUHQJLQ\V ĪMXQJWDV c Mikrofonas d ‡ ‡ æDOLD NşGLNLR ĪUHQJLQ\V YHLNLD maitinamas baterijomis. 0LUNVL UDXGRQDL LåVLNURYXVLRV EDWHULMRV e 3ULGHGDPR NLQWDPRVLRV QXRODWLQĒV VURYĒV DGDSWHULR MXQJWLV f %DWHULMŧ
 • Страница 128 из 290
  h 1 channel 2 ‡ 3HUMXQNLWH Ī DUED NDQDOĀ i %DWHULMŧ VN\ULXV j .LQWDPRVLRV QXRODWLQĒV VURYĒV DGDSWHULV ‡ ĩYHVWLV ² 9 NLQWDPRML VURYĒ ‡ ,åYHVWLV 9 QXRODWLQĒ VURYĒ P$ ‡ Modelio numeris: SSW-2350EU j 1 channel 2 ‡ 3HUMXQNLWH Ī DUED NDQDOĀ k %DWHULMŧ VN\ULXV Lie tu vi šk ai l
 • Страница 129 из 290
   3UDGçLD 7ĒYŧ ĪUHQJLQĪ DUED NşGLNLR ĪUHQJLQĪ JDOLWH SULMXQJWL SULH PDLWLQLPR OL]GR DUED JDOLWH ĪGĒWL EDWHULMDV NDG MLV YHLNWŧ ĩGĒNLWH EDWHULMDV GĒO SDSLOGRPRV JDUDQWLMRV NDG ĪUHQJLQ\V QHLåVLMXQJWŧ QXWUşNXV HOHNWURV VURYĒV WLHNLPXL -HL QDXGRMDWH ĪNUDXQDPDV EDWHULMDV EşWLQDL ĪNUDXNLWH MDV
 • Страница 130 из 290
  QXR NşGLNLR 3 4 7ĒYŧ ĪUHQJLQĪ QDXGRNLWH YHLNLPR GLDSD]RQH 3ULHå SULMXQJGDPL NşGLNLR ĪUHQJLQĪ SULH PDLWLQLPR OL]GR QXLPNLWH EDWHULMŧ VN\UHOLR GDQJWHOĪ 2 5 Naudokite NşGLNLR VWHEĒMLPR VLŧVWXYĀ 3 4 9ĒO XçGĒNLWH GDQJWHOĪ 3ULMXQNLWH PDLWLQLPR DGDSWHUĪ SULH NşGLNLR ĪUHQJLQLR LU SULH PDLWLQLPR
 • Страница 131 из 290
  Patarimas ‡ .şGLNLR VWHEĒMLPR VLŧVWXYDV VSHFLDOLDL VXNRQVWUXRWDV WDLS ‡ ‡ NDG VOĒSWŧ DQWHQĀ HVDQĈLĀ WĒYŧ ĪUHQJLQLR YLUåXWLQĒMH GDO\MH 1RUĒGDPL LåYHQJWL WULNG\PR JDOLQĈLR VXPDçLQWL YHLNLPR GLDSD]RQĀ QHåGDPL WĒYŧ ĪUHQJLQĪ ODLN\NLWH MĪ Xç DSDĈLRV .DL WĒYŧ ĪUHQJLQ\V QHSDWHQND Ī NşGLNLR ĪUHQJLQLR
 • Страница 132 из 290
  9LGXMH LNL PHWUŧ SĒGŧ
 • Страница 133 из 290
  äLV VWHEĒMLPR VLŧVWXYDV JHULDXVLDL YHLNLD 150 m ribose ir tinka naudoti daugumos QDPŧ DSOLQNRMH 9HLNLPR GLDSD]RQDV LU U\åLR NRN\EĒ SULNODXVR QXR NOLşĈLŧ VNDLĈLDXV SDY\]GçLXL VLHQŧ DU SDVWDWŧ HVDQĈLŧ WDUS åLŧ GYLHMŧ ĪUHQJLQLŧ 6 Garantija ir techninis aptarnavimas -HLJX MXPV UHLNDOLQJD WHFKQLQĒ
 • Страница 134 из 290
   7ULNĈLŧ GLDJQRVWLND LU åDOLQLPDV -HL åLDPH VNLUVQ\MH QHUDQGDWH UHLNLDPR VSUHQGLPR SDJDOERV JDOLWH UDVWL DGUHVX ZZZSKLOLSVFRP$9(17 DUED JDOLWH NUHLSWLV Ī Å3KLOLSV´ YDUWRWRMŧ DSWDUQDYLPR FHQWUĀ VDYR åDO\MH Problemos 1HĪVLMXQJLD WĒYŧ DUED NşGLNLR ĪUHQJLQ\V 1HSDY\NVWD XçPHJ]WL U\åLR 7ĒYŧ
 • Страница 135 из 290
  NşGLNLR ĪUHQJLQLR EDWHULMRV 6SUHQGLPR EşGDL 3ULMXQNLWH ĪUHQJLQĪ SULH PDLWLQLPR tinklo. 3DNHLVNLWH EDWHULMDV LU ĪVLWLNLQNLWH NDG MRV WHLVLQJDL ĪGĒWRV 1XVWDW\NLWH ĪUHQJLQLXV YHLNWL WXR SDĈLX kanalu. $WQHåNLWH ĪUHQJLQLXV DUĈLDX YLHQDV NLWR çU ¶9HLNLPR GLDSD]RQDV· SXVODS\MH 
 • Страница 136 из 290
   3DWUDXNLWH WĒYŧ ĪUHQJLQĪ WROLDX QXR NşGLNLR ĪUHQJLQLR 6XPDçLQNLWH WĒYŧ ĪUHQJLQLR JDUVR VWLSUXPĀ 3DWUDXNLWH WĒYŧ ĪUHQJLQĪ WROLDX QXR NLWŧ HOHNWURV SULHWDLVŧ SDY\]GçLXL PLNUREDQJŧ NURVQHOLŧ DUED WHOHIRQŧ 3HUMXQNLWH ĪUHQJLQLXV YHLNWL NLWX NDQDOX $WQHåNLWH ĪUHQJLQLXV DUĈLDX YLHQDV NLWR
 • Страница 137 из 290
  NşGLNLR ĪUHQJLQĪ SULH PDLWLQLPR WLQNOR Pakeiskite baterijas. 1LHNR QHJLUGçLX VDYR 7ĒYŧ ĪUHQJLQ\MH QXVWDW\WDV SHU çHPDV 3DGLGLQNLWH WĒYŧ ĪUHQJLQLR JDUVR WĒYŧ ĪUHQJLQ\MH JDUVR VWLSUXPDV DUED JDUVDV LåMXQJWDV VWLSUXPĀ ĩUHQJLQLDL \UD Xç YHLNLPR $WQHåNLWH ĪUHQJLQLXV DUĈLDX YLHQDV NLWR GLDSD]RQR
 • Страница 138 из 290
   *UHLWDL LåVHQND WĒYŧ 1XVWDW\WDV SHU DXNåWDV JDUVR 6XPDçLQNLWH JDUVR VWLSUXPĀ ĪUHQJLQLR EDWHULMRV VWLSUXPDV LU ĪUHQJLQ\V YDUWRMD GDXJLDX energijos. Patarimas ‡ *DPLQLR LQIRUPDFLMD JDOL EşWL SDNHLVWD EH LåDQNVWLQLR ĪVSĒMLPR 52 LT
 • Страница 139 из 290
   6YDUĦJL $SVYHLFDP DU SLUNXPX XQ ODLSQL OşG]DP 3KLOLSV $9(17 /DL SLOQĦJL L]PDQWRWX YLVXV 3KLOLSV $9(17 SLHGüYüWü DWEDOVWD LHVSĎMDV UHĞLVWUĎMLHW VDYX L]VWUüGüMXPX YLHWQĎ ZZZSKLOLSVFRP AVENT. 3KLOLSV $9(17 LU SLHYĎUVLHV X]WLFDPX SURGXNWX UDçRåDQDL NDV VQLHG] YHFüNLHP WLN QHSLHFLHåDPR DWEDOVWX
 • Страница 140 из 290
   ‡ MD SOüQRMDW QHOLHWRW LHUĦFL YDLUüN QHNü GLHQX L]ľHPLHW EDWHULMDV ‡ VDUJLHW EDWHULMDV QR ĶRWL OLHOD NDUVWXPD LHGDUEĦEDV SLHPĎUDP VDXOHV VWDULHP OLHVPüP YDL OĦG]ĦJD NDUVWXPD DYRWD ‡ L]ľHPLHW EDWHULMDV WLNOĦG] WüV LU L]OüGĎMXåüV LV 53 L a tvi e š u 1 Ievads
 • Страница 141 из 290
  ‡ /DL QRYĎUVWX EDWHULMX VDNDUåDQX YDL WRNVLVNR YLHOX şGHľUDçD YDL VNüEHNĶD L]SOşGL QHUDGLHW EDWHULMüV ĦVVDYLHQRMXPX XQ QHERMüMLHW WüV 3LHDXJXåR X]UDXG]ĦED ‡ äĦ PD]XĶD X]UDXG]ĦEDV LHUĦFH LU SDUHG]ĎWD Nü SDOĦJLHUĦFH 7ü QHDL]YLHWR DWELOGĦJX XQ SLHQüFĦJX SLHDXJXåR X]UDXG]ĦEX XQ WR QHGUĦNVW
 • Страница 142 из 290
   0D]XĶD X]UDXG]ĦEDV LHUĦFL WXULHW YLHWü NXU WR QHVNDU WLHåL VDXOHV VWDUL ‡ -D EDWHULMDV JODEüMDW OHGXVVNDSĦ YDL VDOGĎWDYü JODEüåDQDV XQ DWODLGLQüåDQDV ODLNü VDUJLHW WüV QR NRQGHQVüFLMDV 3LUPV EDWHULMX OLHWRåDQDV ĶDXMLHW WüP VDVLOW OĦG] LVWDEDV WHPSHUDWşUDL 54 LV 5H]HUYHV GDĶDV ‡ -D PDLQüW
 • Страница 143 из 290
  äĦ 3KLOLSV $9(17 PD]XĶD X]UDXG]ĦEDV LHUĦFH atbilst visiem standartiem, kas attiecas uz HOHNWURPDJQĎWLVNLHP ODXNLHP (0/
 • Страница 144 из 290
   -D UĦNRMDWLHV DWELOVWRåL XQ VDVNDľü DU åĦV URNDVJUüPDWDV LQVWUXNFLMüP PD]XĶD X]UDXG]ĦEDV LHUĦFH LU GURåL L]PDQWRMDPD VDVNDľü DU PşVGLHQüV SLHHMDPDMLHP ]LQüWQLVNLHP GDWLHP ,HUĦFHV RWUUHL]ĎMü SüUVWUüGH -şVX PD]XĶX X]UDXG]ĦEDV LHUĦFH LU NRQVWUXĎWD XQ L]JDWDYRWD QR DXJVWDV NYDOLWüWHV PDWHULüOLHP XQ
 • Страница 145 из 290
  9HFüNX LHUĦFH DWW
 • Страница 146 из 290
  0D]XĶD LHUĦFH DWW
 • Страница 147 из 290
  a L a tvi e š u 3üUVNDWV a ‡ 1RVSLHGLHW ODL LHVOĎJWX YDL L]VOĎJWX YHFüNX LHUĦFL b saite ‡ 'HJ ]DĶü NUüVü YHFüNX LHUĦFH LU VDYLHQRWD DU PD]XĶD LHUĦFL ‡ 0LUJR VDUNDQü NUüVü YHFüNX LHUĦFH PHNOĎ PD]XĶD LHUĦFL c 6NDľDV OĦPHľD LQGLNDWRUL ‡ 1RUüGD VNDľDV OĦPHQL PD]XĶD LVWDEü d 6NDĶUXQLV ‡
 • Страница 148 из 290
  g ćHWUDV 9 5 $$ EDWHULMDV QDY LHNĶDXWDV NRPSOHNWü
 • Страница 149 из 290
  h 1 channel 2 ‡ 3üUVOĎG]LHW X] YDL NDQüOX i %DWHULMX QRGDOĦMXPV j 0DLľVWUüYDVOĦG]VWUüYDV DGDSWHULV ‡ ,HHMD 9 PDLľVWUüYD ‡ ,]HMD 9 OĦG]VWUüYD P$ ‡ 0RGHĶD QXPXUV 66:(8 j 1 channel 2 ‡ 3üUVOĎG]LHW X] YDL NDQüOX k %DWHULMX QRGDOĦMXPV l 0DLľVWUüYDVOĦG]VWUüYDV
 • Страница 150 из 290
  4 Lietošanas VüNåDQD 9DUDW L]PDQWRW YHFüNX YDL PD]XĶD LHUĦFL SLHVOĎG]RW HOHNWURWĦNODP YDL LHYLHWRMRW EDWHULMDV 3DSLOGX QRGURåLQüMXPDP LHYLHWRMLHW EDWHULMDV ODL JDUDQWĎWX UH]HUYL VWUüYDV SDGHYHV SüUWUDXNXPD JDGĦMXPü -D OLHWRMDW DNXPXODWRUX EDWHULMDV X]OüGĎMLHW WüV DWVHYLåıL 0D]XĶD LHUĦFHV
 • Страница 151 из 290
   Nü QRUüGĦWV /LHWRMLHW YHFüNX LHUĦFL WüV GDUEĦEDV GLDSD]RQü 4 3 4 1R MDXQD X]OLHFLHW YüFLľX ,HVWDWLHW YHFüNX XQ PD]XĶD LHUĦFHL YLHQX XQ WR SDåX NDQüOX ³ YDL » Indikators saite PLUJR VDUNDQü NUüVü XQ YHFüNX LHUĦFH VüN PHNOĎW PD]XĶD LHUĦFL 1 3LHYLHQRMLHW NRPSOHNWü LHNĶDXWR DGDSWHUL PD]XĶD
 • Страница 152 из 290
  ‡ ‡ ‡ ûUSXV WHOSüP OĦG] PHWULHP  SĎGüP WHOSüV OĦG] PHWULHP SĎGüP äĦ X]UDXG]ĦEDV LHUĦFH LU L]VWUüGüWD ODL GDUERWRV PHWUX GLDSD]RQü XQ LU SLHPĎURWD OLHOüNDMDL GDĶDL PüMVDLPQLHFĦEDV YLHWX 'DUEĦEDV GLDSD]RQV XQ VDYLHQRMXPD NYDOLWüWH LU DWNDUĦJD QR åıĎUåĶX SLHPĎUDP VLHQX YDL
 • Страница 153 из 290
   7UDXFĎMXPPHNOĎåDQD -D åDMü VDGDĶü QHDWUDGüW QHSLHFLHåDPR ULVLQüMXPX YDUDW VDľHPW SDOĦG]ĦEX YLHWQĎ ZZZSKLOLSVFRP$9(17 YDL VD]LQLHWLHV DU 3KLOLSV NOLHQWX DSNDOSRåDQDV FHQWUX VDYü YDOVWĦ 3UREOĎPDV ,HVSĎMDPLH LHPHVOL 0DQX YHFüNXPD]XĶD LHUĦFL QHYDU ,HUĦFH QDY SLHYLHQRWD LHVOĎJW HOHNWURWĦNODP
 • Страница 154 из 290
   9HFüNX LHUĦFH UDGD ,HUĦFHV LU SüUüN WXYX YLHQD RWUDL 3üUYLHWRMLHW YHFüNX LHUĦFL WüOüN QR DXJVWIUHNYHQFHV VNDľDV PD]XĶD LHUĦFHV 6DPD]LQLHW YHFüNX LHUĦFHV VNDĶXPX ,HUĦFHL URGDV WUDXFĎMXPL (V YDUX 9HFüNX LHUĦFH X]WYHU VLJQüOXV 3üUYLHWRMLHW YHFüNX LHUĦFL SURP G]LUGĎW WLNDL GDçUHL] QR FLWüP
 • Страница 155 из 290
   :DůQH *UDWXOXMHP\ ]DNXSX L ZLWDP\ ZőUyG NOLHQWyZ ÀUP\ 3KLOLSV $9(17 $E\ Z SHãQL VNRU]\VWDĂ ] REVãXJL őZLDGF]RQHM SU]H] ÀUPĔ 3KLOLSV $9(17 QDOHů\ ]DUHMHVWURZDĂ ]DNXSLRQ\ SURGXNW QD stronie www.philips.com/AVENT. 3RGVWDZRZ\P FHOHP ÀUP\ 3KLOLSV $9(17 MHVW WZRU]HQLH QLH]DZRGQ\FK XU]ĀG]Hļ NWyUH
 • Страница 156 из 290
   ‡ QDOHů\ Z\MĀĂ EDWHULH MHőOL XU]ĀG]HQLH QLH EĔG]LH Xů\ZDQH SU]H] SRQDG GQL ‡ QDOHů\ FKURļ EDWHULH SU]HG G]LDãDQLHP Z\VRNLFK WHPSHUDWXU NWyU\FK ŭUyGãHP VĀ őZLDWãR VãRQHF]QH RJLHļ LWS ‡ QDOHů\ Z\MĀĂ EDWHULH SR LFK Z\F]HUSDQLX PL 59 Pols ki :VWĔS
 • Страница 157 из 290
  ‡ $E\ ]DSRELHF QDJU]HZDQLX VLĔ EDWHULL RUD] wydzielaniu z nich toksycznych substancji, ZRGRUX OXE WOHQX QLH QDOHů\ ]ZLHUDĂ LFK Z\SURZDG]Hļ DQL QDUDůDĂ QD XV]NRG]HQLD mechaniczne. 1DG]yU RVyE GRURVã\FK ‡ (OHNWURQLF]QD QLDQLD VãXů\ MHG\QLH MDNR SRPRF Z RSLHFH 1LH SRZLQQD RQD ]DVWĔSRZDĂ
 • Страница 158 из 290
  Z WHPSHUDWXU]H RG ƒ& GR ƒ& (OHNWURQLF]QĀ QLDQLĔ QDOHů\ SU]HFKRZ\ZDĂ Z PLHMVFX QLHQDUDůRQ\P QD EH]SRőUHGQLH G]LDãDQLH SURPLHQL VãRQHF]Q\FK 60 PL ‡ W przypadku przechowywania baterii w ORGyZFH OXE ]DPUDůDOQLNX QDOHů\ FKURQLĂ EDWHULH SU]HG NRQGHQVDFMĀ SRGF]DV SU]HFKRZ\ZDQLD OXE UR]PUDůDQLD
 • Страница 159 из 290
  1LQLHMV]D HOHNWURQLF]QD QLDQLD ÀUP\ 3KLOLSV $9(17 VSHãQLD ZV]\VWNLH QRUP\ GRW\F]ĀFH SyO HOHNWURPDJQHW\F]Q\FK (0)
 • Страница 160 из 290
   %H]SLHF]QD REVãXJD L NRU]\VWDQLH ] XU]ĀG]HQLD ]JRGQLH ] ]DOHFHQLDPL ]DZDUW\PL Z LQVWUXNFML REVãXJL ]DSHZQLD EH]SLHF]QH Xů\WNRZDQLH HOHNWURQLF]QHM QLDQL ZHGãXJ REHFQHJR VWDQX ZLHG]\ QDXNRZHM Recykling produktu (OHNWURQLF]QD QLDQLD ]RVWDãD ]DSURMHNWRZDQD L Z\NRQDQD ] PDWHULDãyZ RUD] NRPSRQHQWyZ
 • Страница 161 из 290
  3 Opis 2GELRUQLN U\V 
 • Страница 162 из 290
  1DGDMQLN U\V 
 • Страница 163 из 290
  a a 1DFLőQLM DE\ ZãĀF]\Ă OXE Z\ãĀF]\Ă odbiornik. b OLQN SRãĀF]HQLH
 • Страница 164 из 290
  ‡ ŐZLHFL QD ]LHORQR RGELRUQLN MHVW SRãĀF]RQ\ ] QDGDMQLNLHP ‡ Miga na czerwono: trwa wyszukiwanie nadajnika przez odbiornik. c :VNDŭQLNL SR]LRPX KDãDVX ‡ :VND]XMH SR]LRP KDãDVX Z SRNRMX dziecka ‡ 1DFLőQLM DE\ ZãĀF]\Ă OXE Z\ãĀF]\Ă QDGDMQLN b RQ Zã
 • Страница 165 из 290
  ‡ ŐZLHFL QD ]LHORQR QDGDMQLN MHVW ZãĀF]RQ\ c Mikrofon d ‡ ‡ ŐZLHFL QD ]LHORQR QDGDMQLN MHVW ]DVLODQ\ bateriami. Miga na czerwono: niski poziom QDãDGRZDQLD EDWHULL d *ãRőQLN e =ãĀF]H GRVWDUF]RQHJR Z ]HVWDZLH zasilacza sieciowego e =ãĀF]H GRVWDUF]RQHJR Z ]HVWDZLH zasilacza sieciowego f Pokrywka
 • Страница 166 из 290
  ‡ ‡ g ŐZLHFL QD ]LHORQR RGELRUQLN MHVW ZãĀF]RQ\ Miga na czerwono: niski poziom QDãDGRZDQLD EDWHULL volume 3U]HNUĔĂ SRNUĔWãR Z FHOX GRVWRVRZDQLD JãRőQRőFL ‡ 3U]HNUĔĂ GR NRļFD Z Gyã DE\ Z\FLV]\Ă GŭZLĔN ‡ h Pokrywka komory baterii h 1 channel 2 ‡ 3U]HãĀF] GR SR]\FML .DQDã OXE .DQDã i Komora
 • Страница 167 из 290
  j 1 channel 2 ‡ 3U]HãĀF] GR SR]\FML .DQDã OXE .DQDã k Komora baterii l Zasilacz sieciowy ‡ :HMőFLH ² 9 $& ‡ :\MőFLH 9 '& P$ ‡ Numer modelu: SSW-2350EU PL 61 Pols ki ‡
 • Страница 168 из 290
   &]\QQRőFL ZVWĔSQH 1DGDMQLN L RGELRUQLN PRůQD ]DVLODĂ ] JQLD]GND HOHNWU\F]QHJR OXE ]D SRPRFĀ EDWHULL :ãyů GR QDGDMQLND EDWHULH DE\ PLHĂ GRGDWNRZĀ SHZQRőĂ ůH XU]ĀG]HQLH QLH SU]HVWDQLH G]LDãDĂ QDZHW Z SU]\SDGNX DZDULL ]DVLODQLD -HőOL NRU]\VWDV] ] DNXPXODWRUyZ SDPLĔWDM R LFK ãDGRZDQLX ]D SRPRFĀ
 • Страница 169 из 290
  miga na czerwono, a odbiornik rozpoczyna proces wyszukiwania nadajnika. » 3R XVWDQRZLHQLX SRãĀF]HQLD ZVNDŭQLN OLQN SRãĀF]HQLH
 • Страница 170 из 290
  ]DőZLHFL QD ]LHORQR » -HőOL SRãĀF]HQLH QLH ]RVWDQLH XVWDQRZLRQH ZVNDŭQLN link SRãĀF]HQLH
 • Страница 171 из 290
  EĔG]LH PLJDĂ QD czerwono. Odbiornik od czasu do F]DVX HPLWXMH V\JQDã GŭZLĔNRZ\ 8PLHőĂ SRNU\ZĔ QD PLHMVFX 1 1 :ãyů F]WHU\ EDWHULH 5 $$ 9 ] ]DFKRZDQLHP ZVND]DQHM SUDZLGãRZHM ELHJXQRZRőFL 
 • Страница 172 из 290
   3 4 5 Korzystanie z elektronicznej niani :\NRQDM WH VDPH F]\QQRőFL FR Z SU]\SDGNX NRQÀJXUDFML QDGDMQLND 3 4 3RGãĀF] GRVWDUF]RQ\ Z ]HVWDZLH ]DVLODF] GR nadajnika i do gniazda elektrycznego. .RQÀJXUDFMD RGELRUQLND: 5 $E\ Z\UHJXORZDĂ JãRőQRőĂ Z RGELRUQLNX SU]HNUĔĂ SRNUĔWãR volume. ‡ $E\ Z\FLV]\Ă
 • Страница 173 из 290
  odbiornika miga na czerwono. :VNDŭQLN EDWHULL PLJD QD F]HUZRQR D PLQXW SU]HG UR]ãDGRZDQLHP VLĔ EDWHULL HPLWRZDQ\ MHVW V\JQDã GŭZLĔNRZ\ -HőOL EDWHULH VĀ FDãNRZLFLH UR]ãDGRZDQH RGELRUQLN DXWRPDW\F]QLH Z\ãĀF]D VLĔ L SRãĀF]HQLH ] nadajnikiem zostaje przerwane.
 • Страница 174 из 290
  ‡ ‡ ‡ 1D ]HZQĀWU] GR PHWUyZ : SRPLHV]F]HQLDFK GR PHWUyZ .RQVWUXNFMD QLDQL SR]ZDOD QD MHM Z SHãQL VSUDZQH IXQNFMRQRZDQLH Z ]DVLĔJX GR PHWUyZ Z\VWDUF]DMĀF\P Z SU]\SDGNX ZLĔNV]RőFL JRVSRGDUVWZ GRPRZ\FK 5]HF]\ZLVW\ ]DVLĔJ G]LDãDQLD L MDNRőĂ SRãĀF]HQLD ]DOHůĀ RG OLF]E\ SU]HV]NyG PLĔG]\
 • Страница 175 из 290
  ]DőZLHFL QD ]LHORQR PL 63 Pols ki =DVLĔJ G]LDãDQLD
 • Страница 176 из 290
   5R]ZLĀ]\ZDQLH SUREOHPyZ -HőOL QLQLHMV]D F]ĔőĂ LQVWUXNFML QLH ]DZLHUD UR]ZLĀ]DQLD QDSRWNDQHJR SUREOHPX VNRU]\VWDM ] SRPRF\ QD VWURQLH ZZZSKLOLSVFRP$9(17 OXE VNRQWDNWXM VLĔ ] &HQWUXP 2EVãXJL .OLHQWD ÀUP\ 3KLOLSV Z 7ZRLP NUDMX Problemy 1LH PRůQD ZãĀF]\Ă odbiornika/nadajnika. 0RůOLZH SU]\F]\Q\
 • Страница 177 из 290
   = RGELRUQLND Z\GRE\ZDMĀ 8U]ĀG]HQLD ]QDMGXMĀ VLĔ ]E\W EOLVNR =ZLĔNV] RGOHJãRőĂ RGELRUQLND RG VLĔ SLVNL siebie. nadajnika. =PQLHMV] SR]LRP JãRőQRőFL Z odbiorniku. 3RMDZLDMĀ VLĔ ]DNãyFHQLD 2GELRUQLN RGELHUD V\JQDã\ ] LQQ\FK =ZLĔNV] RGOHJãRőĂ RGELRUQLND RG 6ã\FKDĂ W\ONR SU]HU\ZDQH XU]ĀG]Hļ OXE
 • Страница 178 из 290
  2 Important )HOLFLWþUL SHQWUX DFKL]LŗLH ŕL ELQH DŗL YHQLW OD 3KLOLSV $9(17 3HQWUX D EHQHÀFLD SH GHSOLQ GH DVLVWHQŗD RIHULWþ GH 3KLOLSV $9(17 vQUHJLVWUDŗLYþ produsul la www.philips.com/AVENT. 3KLOLSV $9(17 VH FRQVDFUþ UHDOL]þULL GH SURGXVH ÀDELOH GH vQJULMLUH SHQWUX D OH RIHUL SþULQŗLORU
 • Страница 179 из 290
  ‡ 3HQWUX D SUHYHQL VXSUDvQFþO]LUHD EDWHULLORU VDX JHQHUDUHD GH VXEVWDQŗH WR[LFH KLGURJHQ VDX R[LJHQ GH FþWUH DFHVWHD QX SHUPLWHŗL scurtcircuitarea sau deteriorarea bateriilor. 6XSUDYHJKHUHD GH FþWUH XQ DGXOW ‡ Acest monitor pentru copii este un accesoriu DMXWþWRU 1X HVWH XQ VXEVWLWXW SHQWUX
 • Страница 180 из 290
  ŕL ƒ& ƒ)
 • Страница 181 из 290
   1X H[SXQHŗL PRQLWRUXO SHQWUX FRSLL OD OXPLQD GLUHFWþ D VRDUHOXL 66 RO ‡ 'DFþ GHSR]LWDŗL EDWHULLOH vQ IULJLGHU VDX vQ FRQJHODWRU SURWHMDŗLOH vPSRWULYD FRQGHQVþULL vQ WLPSXO GHSR]LWþULL ŕL GH]JKHŗþULL ÍQDLQWH GH D XWLOL]D EDWHULLOH OþVDŗLOH Vþ UHYLQþ OD WHPSHUDWXUD FDPHUHL Înlocuirea ‡ 'DFþ
 • Страница 182 из 290
  Acest monitor pentru copii Philips AVENT UHVSHFWþ WRDWH VWDQGDUGHOH UHIHULWRDUH OD FkPSXULOH HOHFWURPDJQHWLFH (0)
 • Страница 183 из 290
   'DFþ HVWH PDQHYUDW FRUHVSXQ]þWRU ŕL vQ FRQIRUPLWDWH FX LQVWUXFŗLXQLOH GLQ DFHVW PDQXDO GH XWLOL]DUH monitorul pentru copii este sigur, conform GRYH]LORU ŕWLLQŗLÀFH GLVSRQLELOH vQ SUH]HQW Reciclarea produsului 0RQLWRUXO GYV SHQWUX FRSLL HVWH SURLHFWDW ŕL IDEULFDW GLQ PDWHULDOH ŕL FRPSRQHQWH GH
 • Страница 184 из 290
  3 Imagine ansamblu 8QLWDWHD SHQWUX SþULQWH )LJ 
 • Страница 185 из 290
  8QLWDWH SHQWUX FRSLO )LJ 
 • Страница 186 из 290
  a a ‡ $SþVDŗL SHQWUX D SRUQL VDX RSUL XQLWDWHD SHQWUX SþULQWH b OHJþWXUþ ‡ 9HUGH 8QLWDWHD SHQWUX SþULQWH HVWH FRQHFWDWþ FX XQLWDWHD SHQWUX FRSLO ‡ 5RŕX LQWHUPLWHQW 8QLWDWHD SHQWUX SþULQWH FDXWþ FX XQLWDWHD SHQWUX FRSLO c Leduri pentru nivelul de sunet ‡ ,QGLFDWþ QLYHOXO VRQRU GLQ FDPHUD
 • Страница 187 из 290
  g 3DWUX EDWHULL 5 $$ GH 9 QX VXQW LQFOXVH
 • Страница 188 из 290
  h 1 channel 2 ‡ &RPXWDŗL OD &DQDOXO VDX &DQDOXO i Compartiment baterie j Adaptor CA/CC ‡ Intrare: 100-240 V c.a. ‡ ,HŕLUH 9 FF P$ ‡ 1XPþU PRGHO 66:(8 j 1 channel 2 ‡ &RPXWDŗL OD &DQDOXO VDX &DQDOXO k Compartiment baterie l Adaptor CA/CC ‡ Intrare: 100-240 V c.a. ‡ ,HŕLUH
 • Страница 189 из 290
   3ULPLL SDŕL 3XWHŗL FRQHFWD XQLWDWHD SHQWUX FRSLO VDX XQLWDWHD SHQWUX SþULQWH OD SUL]D HOHFWULFþ VDX SXWHŗL introduce baterii pentru a o alimenta. Pentru PDL PXOWþ VLJXUDQŗþ LQWURGXFHŗL EDWHULLOH SHQWUX D JDUDQWD FRQWLQXDUHD IXQFŗLRQþULL vQ FD]XO XQHL FþGHUL GH WHQVLXQH 'DFþ XWLOL]DŗL EDWHULL
 • Страница 190 из 290
   vQ PRGXO LQGLFDW 3 4 1 $SþVDŗL SH XQLWDWHD SHQWUX SþULQWHFRSLO » 8QLWDWHD SHQWUX SþULQWHFRSLO SRUQHŕWH iar toate indicatoarele de pe unitatea SHQWUX SþULQWHFRSLO VH DSULQG VFXUW 2 0HQŗLQHŗL XQLWDWHD SHQWUX FRSLO ŕL FDEOXO GH DOLPHQWDUH OD FHO SXŗLQ PHWUX IW GHSþUWDUH GH FRSLO
 • Страница 191 из 290
  ‡ ‡ ‡ /D H[WHULRU SkQþ OD GH PHWUL IW /D LQWHULRU SkQþ OD GH PHWUL IW Acest monitor este proiectat pentru a IXQFŗLRQD OD FDSDFLWDWH PD[LPþ vQ LQWHULRUXO XQHL UD]H GH P DGHFYDWþ SHQWUX PDMRULWDWHD PHGLLORU FDVQLFH 5D]D GH DFŗLXQH ŕL FDOLWDWHD FRQH[LXQLL YDULD]þ vQ IXQFŗLH GH
 • Страница 192 из 290
   'HSDQDUH 'DFþ QX JþVLŗL vQ DFHDVWþ VHFŗLXQH VROXŗLD GH FDUH DYHŗL QHYRLH SXWHŗL REŗLQH DVLVWHQŗþ OD DGUHVD ZZZSKLOLSVFRP$9(17 VDX SXWHŗL FRQWDFWD &HQWUXO GH DVLVWHQŗþ FOLHQŗL 3KLOLSV GLQ ŗDUD GYV Probleme 8QLWDWHD SHQWUX SþULQWHFRSLO QX SRUQHŕWH Nu pot stabili o conexiune. Cauze posibile
 • Страница 193 из 290
   8QLWDWHD SHQWUX SþULQWH VFRDWH XQ 'HSODVDŗL XQLWDWHD SHQWUX SþULQWH VXQHW vQDOW mai departe de cea pentru copil. 5HGXFHŗL YROXPXO XQLWþŗLL SHQWUX SþULQWH ([LVWþ LQWHUIHUHQŗH GH VHPQDO 8QLWDWHD UHFHSŗLRQHD]þ VHPQDOH GH 'HSODVDŗL XQLWDWHD SHQWUX SþULQWH Semnalul de la unitatea pentru copil la
 • Страница 194 из 290
  ǎǸǭǰǻDZǭǽǵǹ ǯǭǾ Ǵǭ ǯȈǮǻǽ ǼǽǻDZȀǷȃǵǵ 3KLOLSV $9(17 ǤǿǻǮȈ ǯǻǾǼǻǸȉǴǻǯǭǿȉǾȌ ǯǾDzǹǵ ǼǽDzǵǹȀȆDzǾǿǯǭǹǵ ǼǻDZDZDzǽdzǷǵ 3KLOLSV $9(17 ǴǭǽDzǰǵǾǿǽǵǽȀǶǿDz ǵǴDZDzǸǵDz Ǻǭ ǯDzǮǾǭǶǿDz www.philips.com/AVENT. ǛǾǺǻǯǺǭȌ ǴǭDZǭȄǭ ǾDzǽǵǵ 3KLOLSV $9(17 ³ ǻǮDzǾǼDzȄǵǿȉ ǽǻDZǵǿDzǸDzǶ ǺǭDZDzdzǺȈǹǵ ȀǾǿǽǻǶǾǿǯǭǹǵ ǷǻǿǻǽȈDz ǼǻǴǯǻǸȌǿ ǵǹ ǾǸDzDZǵǿȉ Ǵǭ ǴDZǻǽǻǯȉDzǹ
 • Страница 195 из 290
   ǚDz ǵǾǼǻǸȉǴȀǶǿDz ȀDZǸǵǺǵǿDzǸǵ ǏǺǵǹǭǺǵDz ǛǼǭǾǺǻǾǿȉ ǯǴǽȈǯǭ ǼǻǽǭdzDzǺǵȌ ȊǸDzǷǿǽǵȄDzǾǷǵǹ ǿǻǷǻǹ ǷǻǽǻǿǷǻǰǻ ǴǭǹȈǷǭǺǵȌ ǵǸǵ ȀǿDzȄǷǵ ȊǸDzǷǿǽǻǸǵǿǭ ‡ ǚDz DZǻǼȀǾǷǭǶǿDz ǼǻǼǭDZǭǺǵȌ Ǻǭ ǽǭDZǵǻǺȌǺȋ ǷǭǼDzǸȉ ǵǸǵ ǮǽȈǴǰ ǯǻDZȈ ǚDz ǾǿǭǯȉǿDz Ǻǭ ȀǾǿǽǻǶǾǿǯǻ DzǹǷǻǾǿǵ ǺǭǼǻǸǺDzǺǺȈDz dzǵDZǷǻǾǿȉȋ ǺǭǼǽǵǹDzǽ ǯǭǴȈ ‡ ǒǾǸǵ ǯǵǸǷǭ ȀǾǿǽǻǶǾǿǯǭ
 • Страница 196 из 290
  ǺǻǹǵǺǭǸȉǺǻDz ǺǭǼǽȌdzDzǺǵDz ǾǻǻǿǯDzǿǾǿǯȀDzǿ ǺǭǼǽȌdzDzǺǵȋ ǹDzǾǿǺǻǶ ȊǸDzǷǿǽǻǾDzǿǵ ‡ ǑǸȌ ǼǻDZǷǸȋȄDzǺǵȌ DZDzǿǾǷǻǰǻ ǮǸǻǷǭ Ƿ ǾDzǿǵ ǵǾǼǻǸȉǴȀǶǿDz ǭDZǭǼǿDzǽ ǯȂǻDZȌȆǵǶ ǯ ǷǻǹǼǸDzǷǿ ǼǻǾǿǭǯǷǵ ‡ Ǐǻ ǵǴǮDzdzǭǺǵDz ǼǻǽǭdzDzǺǵȌ ȊǸDzǷǿǽǵȄDzǾǷǵǹ ǿǻǷǻǹ ǺDz ǻǿǷǽȈǯǭǶǿDz ǷǻǽǼȀǾ DZDzǿǾǷǻǰǻ ǵǸǵ ǽǻDZǵǿDzǸȉǾǷǻǰǻ ǮǸǻǷǭ Ǵǭ ǵǾǷǸȋȄDzǺǵDzǹ ǻǿDZDzǸDzǺǵȌ DZǸȌ
 • Страница 197 из 290
  ǽǭǴDZǽǭdzDzǺǵȋ Ƿǻdzǵ ǵǸǵ ǰǸǭǴ ǾǸDzDZǵǿDz Ǵǭ ǾǻǮǸȋDZDzǺǵDzǹ ǾǸDzDZȀȋȆǵȂ ǼǽǭǯǵǸ ‡ ǞǸDzDZǵǿDz Ǵǭ ǾǻǮǸȋDZDzǺǵDzǹ ǼǻǸȌǽǺǻǾǿǵ ȊǸDzǹDzǺǿǻǯ ǼǵǿǭǺǵȌ 
 • Страница 198 из 290
  Ǽǽǵ ȀǾǿǭǺǻǯǷDz ‡ ǒǾǸǵ ȀǾǿǽǻǶǾǿǯǻ ǺDz ǮȀDZDzǿ ǵǾǼǻǸȉǴǻǯǭǿȉǾȌ ǯ ǿDzȄDzǺǵDz DZǺDzǶ ǵǸǵ DZǻǸȉȅDz ȊǸDzǹDzǺǿȈ ǼǵǿǭǺǵȌ ǾǸDzDZȀDzǿ ǵǴǯǸDzȄȉ ‡ ǚDz ǼǻDZǯDzǽǰǭǶǿDz ȊǸDzǹDzǺǿȈ ǼǵǿǭǺǵȌ ȄǽDzǴǹDzǽǺǻǹȀ ǺǭǰǽDzǯȀ ǯǻǴDZDzǶǾǿǯǵȋ ǾǻǸǺDzȄǺȈȂ ǸȀȄDzǶ ǻǰǺȌ ǵ ǿǼ
 • Страница 199 из 290
   ‡ ǕǴǯǸDzǷǭǶǿDz ȊǸDzǹDzǺǿȈ ǼǵǿǭǺǵȌ ǷǭǷ ǿǻǸȉǷǻ ǯ ǺǵȂ ǴǭǷǻǺȄǵǿǾȌ ǴǭǽȌDZ ‡ Ǐǻ ǵǴǮDzdzǭǺǵDz ǼDzǽDzǰǽDzǯǭ ȊǸDzǹDzǺǿǻǯ ǼǵǿǭǺǵȌ ǵǸǵ ǯȈDZDzǸDzǺǵȌ ǿǻǷǾǵȄDzǾǷǵȂ ǯDzȆDzǾǿǯ ǯǻDZǻǽǻDZǭ ǵǸǵ ǷǵǾǸǻǽǻDZǭ ǺDz DZǻǼȀǾǷǭǶǿDz ǵȂ ǷǻǽǻǿǷǻǰǻ ǴǭǹȈǷǭǺǵȌ ǵǸǵ ǼǻǯǽDzdzDZDzǺǵȌ ǗǻǺǿǽǻǸȉ ǯǴǽǻǾǸȈȂ ‡ ǝǭDZǵǻǺȌǺȌ ǼǽDzDZǺǭǴǺǭȄDzǺǭ DZǸȌ ǵǾǼǻǸȉǴǻǯǭǺǵȌ ǯ ǷǭȄDzǾǿǯDz
 • Страница 200 из 290
  DZǻ ƒ& ƒ)
 • Страница 201 из 290
   ǚDz ǾǸDzDZȀDzǿ ǼǻDZǯDzǽǰǭǿȉ ǽǭDZǵǻǺȌǺȋ ǯǻǴDZDzǶǾǿǯǵȋ ǼǽȌǹȈȂ ǾǻǸǺDzȄǺȈȂ ǸȀȄDzǶ ‡ ǒǾǸǵ ȊǸDzǹDzǺǿȈ ǼǵǿǭǺǵȌ ȂǽǭǺȌǿǾȌ ǯ ȂǻǸǻDZǵǸȉǺǵǷDz ǵǸǵ ǹǻǽǻǴǵǸȉǺǻǶ ǷǭǹDzǽDz ǯǻ ǯǽDzǹȌ ȂǽǭǺDzǺǵȌ ǵ ǽǭǴǹǻǽǻǴǷǵ ǾǸDzDZȀDzǿ ǴǭȆǵȆǭǿȉ ǵȂ ǻǿ ǻǮǽǭǴǻǯǭǺǵȌ ǷǻǺDZDzǺǾǭǿǭ ǜDzǽDzDZ ǵǾǼǻǸȉǴǻǯǭǺǵDzǹ ȊǸDzǹDzǺǿǻǯ ǼǵǿǭǺǵȌ ǺDzǻǮȂǻDZǵǹǻ ǼǽǻǰǽDzǿȉ ǵȂ DZǻ ǷǻǹǺǭǿǺǻǶ
 • Страница 202 из 290
  ǪǸDzǷǿǽǻǹǭǰǺǵǿǺȈDz ǼǻǸȌ ǪǙǜ
 • Страница 203 из 290
   ǛǮǴǻǽ ǝǭDZǵǻǺȌǺȌ 3KLOLSV $9(17 ǾǻǻǿǯDzǿǾǿǯȀDzǿ ǾǿǭǺDZǭǽǿǭǹ Ǽǻ ȊǸDzǷǿǽǻǹǭǰǺǵǿǺȈǹ ǼǻǸȌǹ ǪǙǜ
 • Страница 204 из 290
   ǜǽǵ ǼǽǭǯǵǸȉǺǻǶ ȊǷǾǼǸȀǭǿǭȃǵǵ ǯ ǾǻǻǿǯDzǿǾǿǯǵǵ Ǿ ǵǺǾǿǽȀǷȃǵȌǹǵ ǯ DZǭǺǺǻǹ ǽȀǷǻǯǻDZǾǿǯDz ǽǭDZǵǻǺȌǺȌ ǭǮǾǻǸȋǿǺǻ ǮDzǴǻǼǭǾǺǭ ǯ ǵǾǼǻǸȉǴǻǯǭǺǵǵ Ȅǿǻ ǼǻDZǿǯDzǽdzDZǭDzǿǾȌ ǭǷǿȀǭǸȉǺȈǹǵ ǺǭȀȄǺȈǹǵ DZǭǺǺȈǹǵ ǝǻDZǵǿDzǸȉǾǷǵǶ ǮǸǻǷ ǽǵǾ 
 • Страница 205 из 290
  ǠǿǵǸǵǴǭȃǵȌ ǵǴDZDzǸǵȌ a ‡ ǚǭdzǹǵǿDz DZǸȌ ǯǷǸȋȄDzǺǵȌ ǵǸǵ ǯȈǷǸȋȄDzǺǵȌ ǽǻDZǵǿDzǸȉǾǷǻǰǻ ǮǸǻǷǭ b ǾǻǼǽȌdzDzǺǵDz ‡ ǐǻǽǵǿ ǴDzǸDzǺȈǹ ǽǻDZǵǿDzǸȉǾǷǵǶ ǮǸǻǷ ǾǻǼǽȌdzDzǺ Ǿ DZDzǿǾǷǵǹ ǮǸǻǷǻǹ ‡ ǙǵǰǭDzǿ ǷǽǭǾǺȈǹ ǼǻǵǾǷ DZDzǿǾǷǻǰǻ ǮǸǻǷǭ ǽǻDZǵǿDzǸȉǾǷǵǹ ǮǸǻǷǻǹ c ǕǺDZǵǷǭǿǻǽȈ ȀǽǻǯǺȌ ǰǽǻǹǷǻǾǿǵ ‡ ǠǷǭǴȈǯǭȋǿ ǰǽǻǹǷǻǾǿȉ ǴǯȀǷǭ ǯ DZDzǿǾǷǻǶ ǷǻǹǺǭǿDz d
 • Страница 206 из 290
  j 1 channel 2 ‡ ǜDzǽDzǷǸȋȄDzǺǵDz Ǿ ǷǭǺǭǸǭ Ǻǭ ǷǭǺǭǸ k ǛǿDZDzǸDzǺǵDz DZǸȌ ȊǸDzǹDzǺǿǻǯ ǼǵǿǭǺǵȌ RU 73
 • Страница 207 из 290
  l ǍDZǭǼǿDzǽ ǼǻǾǿǻȌǺǺǻǰǻǼDzǽDzǹDzǺǺǻǰǻ ǿǻǷǭ ‡ ǏȂǻDZ ³ Ǐ ǼDzǽDzǹ ǿǻǷǭ ‡ ǏȈȂǻDZǺǻǶ ǿǻǷ Ǐ ǼǻǾǿ ǿǻǷǭ ǹǍ ‡ ǚǻǹDzǽ ǹǻDZDzǸǵ 66:(8 ǚǭȄǭǸǻ ǽǭǮǻǿȈ b Ǻǭ ‡ ǐǻǽǵǿ ǴDzǸDzǺȈǹ DZDzǿǾǷǵǶ ǮǸǻǷ ǯǷǸȋȄDzǺ ǝǻDZǵǿDzǸȉǾǷǵǶ ǵ DZDzǿǾǷǵǶ ǮǸǻǷǵ ǹǻdzǺǻ ǼǻDZǷǸȋȄǵǿȉ Ƿ ȊǸDzǷǿǽǻǾDzǿǵ ǵǸǵ ǯǾǿǭǯǵǿȉ ǯ ǺǵȂ ȊǸDzǹDzǺǿȈ ǼǵǿǭǺǵȌ ǑǸȌ
 • Страница 208 из 290
   3 4 ǠǾǿǭǺǻǯǵǿDz ǷǽȈȅǷȀ Ǻǭ ǹDzǾǿǻ 1 ǞǸDzDZȀǶǿDz ǿDzǹ dzDz ǵǺǾǿǽȀǷȃǵȌǹ ǷǻǿǻǽȈDz ǵǾǼǻǸȉǴǻǯǭǸǵǾȉ DZǸȌ ǺǭǾǿǽǻǶǷǵ DZDzǿǾǷǻǰǻ ǮǸǻǷǭ ǑDzǿǾǷǵǶ ǮǸǻǷ ǽǵǾ 
 • Страница 209 из 290
  a ‡ ǚǭdzǹǵǿDz DZǸȌ ǯǷǸȋȄDzǺǵȌ ǵǸǵ ǯȈǷǸȋȄDzǺǵȌ DZDzǿǾǷǻǰǻ ǮǸǻǷǭ d ‡ ‡ ǐǻǽǵǿ ǴDzǸDzǺȈǹ DZDzǿǾǷǵǶ ǮǸǻǷ ǽǭǮǻǿǭDzǿ ǻǿ ȊǸDzǹDzǺǿǻǯ ǼǵǿǭǺǵȌ ǙǵǰǭDzǿ ǷǽǭǾǺȈǹ ǺǵǴǷǵǶ ȀǽǻǯDzǺȉ ǴǭǽȌDZǭ ȊǸDzǹDzǺǿǻǯ ǼǵǿǭǺǵȌ e ǝǭǴȇDzǹ DZǸȌ ǼǻDZǷǸȋȄDzǺǵȌ ǭDZǭǼǿDzǽǭ ǼDzǽDzǹDzǺǺǻǰǻǼǻǾǿǻȌǺǺǻǰǻ ǿǻǷǭ ǯȂǻDZȌȆDzǰǻ ǯ ǷǻǹǼǸDzǷǿ ǼǻǾǿǭǯǷǵ f ǗǽȈȅǷǭ ǻǿDZDzǸDzǺǵȌ DZǸȌ
 • Страница 210 из 290
  h 1 channel 2 ‡ ǜDzǽDzǷǸȋȄDzǺǵDz Ǿ ǷǭǺǭǸǭ Ǻǭ ǷǭǺǭǸ i ǛǿDZDzǸDzǺǵDz DZǸȌ ȊǸDzǹDzǺǿǻǯ ǼǵǿǭǺǵȌ j ǍDZǭǼǿDzǽ ǼǻǾǿǻȌǺǺǻǰǻǼDzǽDzǹDzǺǺǻǰǻ ǿǻǷǭ ‡ ǏȂǻDZ ³ Ǐ ǼDzǽDzǹ ǿǻǷǭ ‡ ǏȈȂǻDZǺǻǶ ǿǻǷ Ǐ ǼǻǾǿ ǿǻǷǭ ǹǍ ‡ ǚǻǹDzǽ ǹǻDZDzǸǵ 66:(8 74 RU ǜǻDZǷǸȋȄǵǿDz ǭDZǭǼǿDzǽ ǯȂǻDZȌȆǵǶ ǯ ǷǻǹǼǸDzǷǿ ǼǻǾǿǭǯǷǵ Ƿ DZDzǿǾǷǻǹȀ ǮǸǻǷȀ ǵ Ƿ
 • Страница 211 из 290
   ǕǾǼǻǸȉǴǻǯǭǺǵDz ǽǭDZǵǻǺȌǺǵ ‡ ǗǻǺǾǿǽȀǷȃǵȌ ǽǭDZǵǻǺȌǺǵ ǼǽDzDZȀǾǹǭǿǽǵǯǭDzǿ ǾǷǽȈǿȀȋ 1 ‡ ǚǭdzǹǵǿDz ǷǺǻǼǷȀ Ǻǭ ǽǻDZǵǿDzǸȉǾǷǻǹ DZDzǿǾǷǻǹ ǮǸǻǷDz » ǝǻDZǵǿDzǸȉǾǷǵǶDZDzǿǾǷǵǶ ǮǸǻǷ ǯǷǸȋȄǵǿǾȌ ǵ ǯǾDz ǵǺDZǵǷǭǿǻǽȈ Ǻǭ ǺDzǹ ǺDzǺǭDZǻǸǰǻ ǴǭǰǻǽȌǿǾȌ ǑDzǿǾǷǵǶ ǮǸǻǷ ǵ ȅǺȀǽ ǼǵǿǭǺǵȌ DZǻǸdzDzǺ ǺǭȂǻDZǵǿȉǾȌ Ǻǭ ǽǭǾǾǿǻȌǺǵǵ ǺDz ǹDzǺDzDz ǹ ȁǿ
 • Страница 212 из 290
  ǻǿ ǽDzǮDzǺǷǭ 3 ǕǾǼǻǸȉǴȀǶǿDz ǽǻDZǵǿDzǸȉǾǷǵǶ ǮǸǻǷ ǯ ǽǭǮǻȄDzǹ DZǵǭǼǭǴǻǺDz 4 ǚǭǾǿǽǻǶǿDz ǽǻDZǵǿDzǸȉǾǷǵǶ ǵ DZDzǿǾǷǵǶ ǮǸǻǷǵ Ǻǭ ǻDZǵǺ ǷǭǺǭǸ ³ ǷǭǺǭǸ ǸǵǮǻ ǷǭǺǭǸ » ǕǺDZǵǷǭǿǻǽ ǾǻǼǽȌdzDzǺǵDz ǴǭǰǻǽǵǿǾȌ ǷǽǭǾǺȈǹ ǵ ǽǻDZǵǿDzǸȉǾǷǵǶ ǮǸǻǷ ǺǭȄǺDzǿ ǼǻǵǾǷ DZDzǿǾǷǻǰǻ ǮǸǻǷǭ ‡ ǭǺǿDzǺǺȀ ǯ ǯDzǽȂǺDzǶ ȄǭǾǿǵ ǽǻDZǵǿDzǸȉǾǷǻǰǻ ǮǸǻǷǭ ǜǽǵ ǼDzǽDzǹDzȆDzǺǵǵ
 • Страница 213 из 290
  Ǐ ǼǻǹDzȆDzǺǵǵ DZǻ ǹ ȁǿ
 • Страница 214 из 290
  ǝǭDZǵǻǺȌǺȌ ǽǭǾǾȄǵǿǭǺǭ Ǻǭ ǵǾǼǻǸȉǴǻǯǭǺǵDz Ǻǭ ǽǭǾǾǿǻȌǺǵǵ ǹ Ȅǿǻ ǯǼǻǸǺDz ǾǻǻǿǯDzǿǾǿǯȀDzǿ ǼǸǻȆǭDZǵ ǮǻǸȉȅǵǺǾǿǯǭ dzǵǸȈȂ Ƿǯǭǽǿǵǽ ǵ DZǻǹǻǯ ǝǭǮǻȄǵǶ DZǵǭǼǭǴǻǺ ǵ ǷǭȄDzǾǿǯǻ ǾǯȌǴǵ ǴǭǯǵǾȌǿ ǻǿ ǷǻǸǵȄDzǾǿǯǭ ǼǽDzǼȌǿǾǿǯǵǶ ǺǭǼǽǵǹDzǽ ǾǿDzǺ ǵǸǵ ǴDZǭǺǵǶ ǽǭǾǼǻǸǻdzDzǺǺȈȂ ǹDzdzDZȀ DZǯȀǹȌ ǮǸǻǷǭǹǵ ǜǻDZǷǸȋȄDzǺǵDz DZǻǼǻǸǺǵǿDzǸȉǺǻǰǻ ǽǻDZǵǿDzǸȉǾǷǻǰǻ
 • Страница 215 из 290
  1 ǚǭdzǹǵǿDz ǷǺǻǼǷȀ Ǻǭ DZǻǼǻǸǺǵǿDzǸȉǺǻǹ ǽǻDZǵǿDzǸȉǾǷǻǹ ǮǸǻǷDz » ǝǻDZǵǿDzǸȉǾǷǵǶ ǮǸǻǷ ǮȀDZDzǿ ǯǷǸȋȄDzǺ ǵ ǯǾDz ǵǺDZǵǷǭǿǻǽȈ Ǻǭ ǺDzǹ ǺDzǺǭDZǻǸǰǻ ǴǭǰǻǽȌǿǾȌ ǐǭǽǭǺǿǵȌ ǵ ǻǮǾǸȀdzǵǯǭǺǵDz 2 ǚǭǾǿǽǻǶǿDz ǽǻDZǵǿDzǸȉǾǷǵǶ ǵ DZDzǿǾǷǵǶ ǮǸǻǷǵ Ǻǭ ǻDZǵǺ ǷǭǺǭǸ ³ ǷǭǺǭǸ ǸǵǮǻ ǷǭǺǭǸ » ǗǻǰDZǭ ǾǻǼǽȌdzDzǺǵDz ǮȀDZDzǿ ȀǾǿǭǺǻǯǸDzǺǻ ǵǺDZǵǷǭǿǻǽ ǾǻǼǽȌdzDzǺǵDz
 • Страница 216 из 290
   ǛǼǽDzDZDzǸDzǺǵDz ǵ ȀǾǿǽǭǺDzǺǵDz ǺDzǵǾǼǽǭǯǺǻǾǿDzǶ ǒǾǸǵ ǯ Ȋǿǻǹ ǽǭǴDZDzǸDz ǻǿǾȀǿǾǿǯȀDzǿ ǺȀdzǺǻDz ǽDzȅDzǺǵDz ǴǭǶDZǵǿDz Ǻǭ ǯDzǮǾǭǶǿ ZZZSKLOLSVFRP$9(17 ǵǸǵ ǾǯȌdzǵǿDzǾȉ Ǿ ȃDzǺǿǽǻǹ ǼǻDZDZDzǽdzǷǵ ǼǻǿǽDzǮǵǿDzǸDzǶ 3KLOLSV ǯ ǯǭȅDzǶ ǾǿǽǭǺDz ǝǻDZǵǿDzǸȉǾǷǵǶ ǮǸǻǷ ǵǴDZǭDzǿ ǯȈǾǻǷǻȄǭǾǿǻǿǺȈǶ ǴǯȀǷ ǜǽǵǾȀǿǾǿǯȀȋǿ ǼǻǹDzȂǵ ǞǯȌǴȉ ǼǽDzǽȈǯǭDzǿǾȌ
 • Страница 217 из 290
   ǔǭǽȌDZ ȊǸDzǹDzǺǿǻǯ ǼǵǿǭǺǵȌ ǯ ǽǻDZǵǿDzǸȉǾǷǻǹ ǮǸǻǷDz ǾǸǵȅǷǻǹ ǮȈǾǿǽǻ ǴǭǷǭǺȄǵǯǭDzǿǾȌ ǎǸǻǷǵ ǺǭȂǻDZȌǿǾȌ ǯǺDz ǽǭǮǻȄDzǰǻ DZǵǭǼǭǴǻǺǭ ǎǸǻǷǵ ǽǭǾǼǻǸǻdzDzǺȈ ǾǸǵȅǷǻǹ ǮǸǵǴǷǻ DZǽȀǰ Ƿ DZǽȀǰȀ ǝǻDZǵǿDzǸȉǾǷǵǶ ǮǸǻǷ ǼǽǵǺǵǹǭDzǿ ǾǵǰǺǭǸȈ ǻǿ DZǽȀǰǵȂ ȀǾǿǽǻǶǾǿǯ ǵǸǵ ǽǭDZǵǻǺȌǺȉ ǎǸǻǷǵ ǺǭȂǻDZȌǿǾȌ ǯǺDz ǽǭǮǻȄDzǰǻ DZǵǭǼǭǴǻǺǭ ǝǻDZǵǿDzǸȉǾǷǵǶ ǵ DZDzǿǾǷǵǶ
 • Страница 218 из 290
   ǠǾǿǭǺǻǯǵǿDz ǽǻDZǵǿDzǸȉǾǷǵǶ ǮǸǻǷ DZǭǸȉȅDz ǻǿ DZDzǿǾǷǻǰǻ ǮǸǻǷǭ ǠǹDzǺȉȅǵǿDz ǰǽǻǹǷǻǾǿȉ ǽǻDZǵǿDzǸȉǾǷǻǰǻ ǮǸǻǷǭ ǚDz ǵǾǼǻǸȉǴȀǶǿDz ǽǻDZǵǿDzǸȉǾǷǵǶ ǮǸǻǷ ǽȌDZǻǹ Ǿ DZǽȀǰǵǹǵ ȊǸDzǷǿǽǻǼǽǵǮǻǽǭǹǵ ǺǭǼǽǵǹDzǽ ǹǵǷǽǻǯǻǸǺǻǯȈǹǵ ǼDzȄǭǹǵ ǵǸǵ ǿDzǸDzȁǻǺǭǹǵ ǜDzǽDzǷǸȋȄǵǿDz ǻǮǭ ǮǸǻǷǭ Ǻǭ DZǽȀǰǻǶ ǷǭǺǭǸ ǞǻǷǽǭǿǵǿDz ǽǭǾǾǿǻȌǺǵDz ǹDzdzDZȀ ǮǸǻǷǭǹǵ ǚǭǾǿǽǻǶǿDz
 • Страница 219 из 290
  1 Úvod '{OHçLWp %ODKRçHOiPH YiP NX N~SH D YtWDPH YiV PHG]L ]iND]QtNPL VSRORĈQRVWL 3KLOLSV $9(17 $E\ VWH PRKOL Y\XçLř YåHWN\ YîKRG\ SRGSRU\ VSRORĈQRVWL 3KLOLSV $9(17 ]DUHJLVWUXMWH VYRM YîURERN QD ORNDOLWH ZZZSKLOLSVFRP$9(17 6SRORĈQRVř 3KLOLSV $9(17 XYiG]D QD WUK SUDNWLFNp D VSRĸDKOLYp
 • Страница 220 из 290
   ‡ DN QHSOiQXMHWH SRXçtYDř YîURERN GOKåLH DNR GQt Y\EHUWH EDWpULH 78 SK
 • Страница 221 из 290
  EDWpULH QHGiYDMWH GR EOt]NRVWL ]GURMRY QDGPHUQpKR WHSOD DNR V~ VOQHĈQp çLDUHQLH RKHŀ D SRG ‡ Y\EHUWH EDWpULH KQHĊ SR LFK Y\ELWt ‡ 9 ]iXMPH SUHGFKiG]DQLD ]RKULHYDQLX EDWpULt D XYRĸŀRYDQLX WR[LFNîFK PDWHULiORY YRGtNX D N\VOtNX EDWpULH QHVNUDWXMWH DQL nedeformujte. 'RKĸDG GRVSHOîFK RV{E ‡ 7RWR
 • Страница 222 из 290
  ‡ Toto zariadenie na monitorovanie GHWt QHPi çLDGQH GLHO\ RSUDYLWHĸQp SRXçtYDWHĸRP %H]SHĈQRVWQp RSDWUHQLD SUH VNODGRYDQLH ‡ =DULDGHQLH QD PRQLWRURYDQLH GLHřDřD SRXçtYDMWH D VNODGXMWH SUL WHSORWiFK Y UR]PHG]t ƒ& Dç ƒ& 1HGiYDMWH ]DULDGHQLH QD PRQLWRURYDQLH GLHřDřD QD SULDPH VOQHĈQp VYHWOR ‡
 • Страница 223 из 290
  =DULDGHQLH QD PRQLWRURYDQLH GLHřDřD 3KLOLSV $9(17 VSĴŀD YåHWN\ QRUP\ WîNDM~FH VD HOHNWURPDJQHWLFNîFK SROt (0)
 • Страница 224 из 290
   $N EXGHWH ]DULDGHQLH QD PRQLWRURYDQLH GLHřDřD SRXçtYDř VSUiYQH D Y V~ODGH V SRN\QPL Y WRPWR QiYRGH QD SRXçLWLH EXGH MHKR SRXçLWLH EH]SHĈQp SRGĸD YåHWNîFK Y V~ĈDVQRVWL ]QiP\FK YHGHFNîFK poznatkov. Recyklácia produktu 3UL QDYUKRYDQt D YîUREH ]DULDGHQLD QD PRQLWRURYDQLH GLHřDřD VD SRXçLOL
 • Страница 225 из 290
  3RP{çWH çLYRWQpPX SURVWUHGLX WîP çH SURGXNW a jeho balenie zlikvidujte zodpovedne. Symbol SUHĈLDUNQXWpKR RGSDGNRYpKR NRåD V NROLHVNDPL QD ]DULDGHQt QD PRQLWRURYDQLH GLHřDřD ]QDPHQi çH SURGXNW SRGOLHKD SRçLDGDYNiP HXUySVNHM VPHUQLFH (6 ĈR ]QDPHQi çH ]DULDGHQLH DQL MHKR EDWpULH VD QHPDM~
 • Страница 226 из 290
  a ‡ 6WODĈHQtP URGLĈRYVN~ MHGQRWNX zapnete alebo vypnete b link ‡ =HOHQi IDUED URGLĈRYVNi MHGQRWND MH SULSRMHQi N GHWVNHM MHGQRWNH ‡ %OLNi ĈHUYHQRX IDUERX URGLĈRYVNi MHGQRWND Y\KĸDGiYD GHWVN~ MHGQRWNX c .RQWUROQp VYHWOi ~URYQH KODVLWRVWL ‡ 6LJQDOL]iFLD ~URYQH KODVLWRVWL ]YXNX Y detskej izbe d
 • Страница 227 из 290
  j 1 channel 2 ‡ 3UHSQXWLH QD NDQiO DOHER NDQiO k 3ULHĈLQRN QD EDWpULH l 6LHřRYî DGDSWpU $&'& ‡ Vstup: 100 – 240 V AC ‡ 9îVWXS 9 '& P$ ‡ ćtVOR PRGHOX 66:(8 80 SK
 • Страница 228 из 290
  'HWVNi MHGQRWND REU 
 • Страница 229 из 290
  4 Úvodné pokyny a ‡ 6WODĈHQtP GHWVN~ MHGQRWNX ]DSQHWH alebo vypnete b on ‡ =HOHQi IDUED GHWVNi MHGQRWND MH ]DSQXWi c Mikrofón d ‡ =HOHQi IDUED GHWVNi MHGQRWND SUDFXMH QD EDWpULH %OLNi ĈHUYHQRX IDUERX EDWpULH V~ WDNPHU Y\ELWp 5RGLĈRYVN~ MHGQRWNX DOHER GHWVN~ MHGQRWNX P{çHWH QDSiMDř SULSRMHQtP
 • Страница 230 из 290
  SRGĸD R]QDĈHQLD 1DVDĊWH VSlř NU\W g äW\UL EDWpULH 9 5 $$ QLH V~ V~ĈDVřRX EDOHQLD
 • Страница 231 из 290
  3 4 3ULSRMWH SULEDOHQî DGDSWpU N GHWVNHM MHGQRWNH D GR HOHNWULFNHM ]iVXYN\ 1DVWDYHQLH URGLĈRYVNHM MHGQRWN\: h 1 channel 2 ‡ 3UHSQXWLH QD NDQiO DOHER NDQiO 1 3RVWXSXMWH URYQDNîP VS{VRERP DNR SUL QDVWDYRYDQt GHWVNHM MHGQRWN\ ‡ e .RQHNWRU SUH GRGDQî VLHřRYî DGDSWpU AC/DC f .U\W SULHĈLQND QD
 • Страница 232 из 290
   3RXçLWLH zariadenia na monitorovanie GLHřDřD Tip ‡ 7RWR ]DULDGHQLH QD PRQLWRURYDQLH GLHřDřD MH ]YOiåř ‡ ‡ 1 6WODĈWH WODĈLGOR QD URGLĈRYVNHMGHWVNHM jednotke. » 5RGLĈRYVNiGHWVNi MHGQRWND VD ]DSQH D YåHWN\ LQGLNiWRU\ QD URGLĈRYVNHMGHWVNHM MHGQRWNH VD QDNUiWNR UR]VYLHWLD 2 'HWVN~ MHGQRWNX D
 • Страница 233 из 290
  RG GLHřDřD 3 5RGLĈRYVN~ MHGQRWNX SRXçtYDMWH Y SUHYiG]NRYRP GRVDKX 4 1DVWDYWH URGLĈRYVN~ D GHWVN~ MHGQRWNX QD URYQDNî NDQiO D WR EXĊ NDQiO DOHER NDQiO » ,QGLNiWRU link EOLNi ĈHUYHQRX IDUERX D URGLĈRYVNi MHGQRWND ]DĈQH Y\KĸDGiYDř GHWVN~ MHGQRWNX » 3R Y\WYRUHQt VSRMHQLD VD LQGLNiWRU link
 • Страница 234 из 290
  9 LQWHULpUL PD[LPiOQH PHWURY VW{S
 • Страница 235 из 290
  7RWR ]DULDGHQLH QD PRQLWRURYDQLH GLHřDřD MH ]RVWDYHQp WDN DE\ XPRçQLOR SUHYiG]NX Y UR]VDKX PD[LPiOQH P ĈR MH GRVWDWRN SUH YlĈåLQX GRPiFQRVWt 3UHYiG]NRYî GRVDK D NYDOLWD VSRMHQLD ]iYLVt RG SRĈWX SUHNiçRN QDSU VWHQ\ EXGRY\
 • Страница 236 из 290
  PHG]L dvoma jednotkami. 3ULSRMHQLH SUtGDYQHM URGLĈRYVNHM MHGQRWN\ 6 WîPWR ]DULDGHQtP QD PRQLWRURYDQLH GLHřDřD P{çHWH SRXçLř QLHNRĸNR SUtGDYQîFK URGLĈRYVNîFK MHGQRWLHN ĉDOåLH MHGQRWN\ SULSRMtWH SRPRFRX GYRFK MHGQRGXFKîFK NURNRY Poznámka ‡ 5RGLĈRYVN~ MHGQRWNX SRXçtYDMWH Y SUHYiG]NRYRP GRVDKX
 • Страница 237 из 290
  2 6WODĈWH WODĈLGOR QD SUtGDYQHM URGLĈRYVNHM jednotke. » 5RGLĈRYVNi MHGQRWND VD ]DSQH D YåHWN\ LQGLNiWRU\ QD URGLĈRYVNHM MHGQRWNH VD QDNUiWNR UR]VYLHWLD 1DVWDYWH URGLĈRYVN~ D GHWVN~ MHGQRWNX QD URYQDNî NDQiO D WR EXĊ NDQiO DOHER NDQiO » 3R Y\WYRUHQt VSRMHQLD VD LQGLNiWRU link rozsvieti
 • Страница 238 из 290
   5LHåHQLH SUREOpPRY $N Y WHMWR ĈDVWL QHQiMGHWH SRWUHEQp ULHåHQLH VN~VWH SRXçLř VHNFLX SRGSRU\ QD ZHERYHM ORNDOLWH ZZZSKLOLSVFRP$9(17 DOHER NRQWDNWRYDř 6WUHGLVNR VWDURVWOLYRVWL R ]iND]QtNRY VSRORĈQRVWL 3KLOLSV YR YDåHM NUDMLQH Problémy 'HWVNiURGLĈRYVNi MHGQRWND VD QHGi ]DSQ~ř 0RçQp SUtĈLQ\
 • Страница 239 из 290
   SUHNiçN\ Y RNROt %DWpULH URGLĈRYVNHM MHGQRWN\ VD -H QDVWDYHQi SUtOLå Y\VRNi KODVLWRVř =QtçWH KODVLWRVř UîFKOR Y\EtMDM~ a jednotka teda spotrebuje viac energie. Tip ‡ ,QIRUPiFLH R YîURENX VD P{çX ]PHQLř EH] SUHGFKiG]DM~FHKR XSR]RUQHQLD 84 SK
 • Страница 240 из 290
  2 Pomembno ćHVWLWDPR YDP ]D QDNXS LQ GREURGRåOL SUL 3KLOLSV $9(17 ćH çHOLWH SRSROQRPD L]NRULVWLWL podporo, ki jo nudi Philips AVENT, izdelek registrirajte na spletni strani www.philips.com/ AVENT. Philips AVENT je predan proizvodnji skrbnih LQ ]DQHVOMLYLK L]GHONRY NL VWDUåHP QXGLMR YVD potrebna
 • Страница 241 из 290
  Nadzor odraslih ‡ 7D RWURåND YDUXåND MH QDPHQMHQD SRPRĈL Ne predstavlja nadomestila za odgovoren in ustrezen nadzor s strani odraslih oseb. ‡ 2WURåNH HQRWH QH SRODJDMWH Y RWURNRYR posteljo ali stajico. ‡ 'D SUHSUHĈLWH SUHJUHYDQMH RWURåNH YDUXåNH QH SRNULYDMWH ] EULVDĈR RGHMR DOL GUXJLP
 • Страница 242 из 290
  LQ ƒ& ƒ)
 • Страница 243 из 290
   2WURåNH YDUXåNH QH L]SRVWDYOMDMWH QHSRVUHGQL VRQĈQL VYHWOREL ‡ ćH EDWHULMH KUDQLWH Y KODGLOQLNX DOL zamrzovalniku, jih med hrambo in RGPU]RYDQMHP ]DåĈLWLWH SUHG NRQGHQ]DFLMR %DWHULMH XSRUDEOMDMWH åHOH NR VH SRYUQHMR na sobno temperaturo. 86 SL Zamenjava ‡ Adapterje zamenjajte samo z vrstami
 • Страница 244 из 290
  7D RWURåND YDUXåND 3KLOLSV $9(17 MH VNODGQD z vsemi standardi glede elektromagnetnih polj (0)
 • Страница 245 из 290
   ćH ] RWURåNR YDUXåNR UDYQDWH SUDYLOQR LQ Y VNODGX ] QDYRGLOL Y WHP SULURĈQLNX MH QMHQD uporaba glede na danes veljavne znanstvene dokaze varna. Recikliranje izdelka 2WURåND YDUXåND MH L]GHODQD L] YLVRNRNDNRYRVWQLK PDWHULDORY LQ VHVWDYQLK GHORY NL MLK MH PRJRĈH reciklirati in uporabiti znova.
 • Страница 246 из 290
  3 Pregled 6WDUåHYVND HQRWD VO 
 • Страница 247 из 290
  2WURåND HQRWD VO 
 • Страница 248 из 290
  a a Pritisnite, da vklopite ali izklopite VWDUåHYVNR HQRWR b povezava ‡ 6YHWL ]HOHQR VWDUåHYVND HQRWD MH SRYH]DQD ] RWURåNR HQRWR ‡ 8WULSD UGHĈH VWDUåHYVND HQRWD LåĈH RWURåNR HQRWR c Indikatorji glasnosti ‡ 2]QDĈXMHMR VWRSQMR ]YRND Y RWURNRYL sobi d =YRĈQLN e 3ULNOMXĈHN ]D SULORçHQL DGDSWHU
 • Страница 249 из 290
  h 1 channel 2 ‡ Preklop na kanal 1 ali kanal 2 i Prostor za baterije j Adapter AC/DC ‡ Vhod: 100–240 V AC ‡ Izhod: 6,0 V DC, 300 mA ‡ Številka modela: SSW-2350EU 6O RYHQ å ĈL QD ‡ i 7UL EDWHULMH 9 5 $$ QLVR SULORçHQH
 • Страница 250 из 290
  j 1 channel 2 ‡ Preklop na kanal 1 ali kanal 2 k Prostor za baterije l Adapter AC/DC ‡ Vhod: 100–240 V AC ‡ Izhod: 6,0 V DC, 300 mA ‡ Številka modela: SSW-2350EU SL 87
 • Страница 251 из 290
   =DĈHWHN uporabe 5 Uporaba otroške varuške 6WDUåHYVNR DOL RWURåNR HQRWR ODKNR SULNORSLWH QD QDSDMDQMH DOL SD YDQMR YVWDYLWH EDWHULMH =D YHĈMR zanesljivost vstavite baterije, da bo napajanje ]DJRWRYOMHQR WXGL Y SULPHUX L]SDGD HOHNWULĈQHJD QDSDMDQMD ćH XSRUDEOMDWH DNXPXODWRUVNH EDWHULMH MLK
 • Страница 252 из 290
   NRW MH R]QDĈHQR 3 4 Ponovno namestite pokrov. » Ko je povezava vzpostavljena, indikator povezava zasveti zeleno. 3ULORçHQL DGDSWHU SULNOMXĈLWH QD RWURåNR HQRWR LQ Y HOHNWULĈQR YWLĈQLFR Nastavitev starševske enote: 1 » ćH SRYH]DYD QL Y]SRVWDYOMHQD LQGLNDWRU povezava XWULSD UGHĈH 6WDUåHYVND
 • Страница 253 из 290
  Doseg delovanja ‡ ‡ ‡ Na prostem: do 150 metrov V zaprtih prostorih: do 50 metrov 7D RWURåND YDUXåND QDMEROMH GHOXMH Y GRVHJX 150 m, primerna pa je za vsa gospodinjska okolja. Doseg delovanja in kakovost SRYH]DYH VWD RGYLVQD RG åWHYLOD RYLU PHG enotama, kot so stene ali zgradbe. Povezava dodatne
 • Страница 254 из 290
   2GSUDYOMDQMH WHçDY ćH Y WHP SRJODYMX QH QDMGHWH LVNDQH UHåLWYH VH ODKNR ]D SRPRĈ REUQHWH QD VSOHWQR VWUDQ ZZZSKLOLSVFRP$9(17 DOL 3KLOLSVRY FHQWHU ]D SRPRĈ XSRUDEQLNRP Y VYRML GUçDYL 7HçDYH 0RçQL Y]URNL 6WDUåHYVNDRWURåND HQRWD VH (QRWD QL SULNOMXĈHQD QD QDSDMDQMH ne vklopi. Baterije so
 • Страница 255 из 290
   9DçQR ćHVWLWDPR YDP QD NXSRYLQL L GREUR GRåOL X 3KLOLSV $9(17 'D ELVWH QD QDMEROML QDĈLQ LVNRULVWLOL SRGUåNX NRMX QXGL 3KLOLSV $9(17 registrujte svoj proizvod na adresi www.philips.com/AVENT. Cilj kompanije Philips AVENT je proizvodnja pouzdanih aparata koji roditeljima mogu GD SUXçH SRWUHEQX
 • Страница 256 из 290
  Nadzor odraslih ‡ 2YDM EDE\ PRQLWRU MH ]DPLåOMHQ NDR SRPRĂQR VUHGVWYR 2Q QLMH ]DPHQD ]D RGJRYRUQX L RGJRYDUDMXĂX SDçQMX RGUDVOLK L QH EL JD WUHEDOR NRULVWLWL QD WDM QDĈLQ ‡ Nikada nemojte da stavljate jedinicu za bebu u krevetac ili ogradicu. ‡ 'D ELVWH VSUHĈLOL SUHJUHYDQMH QHPRMWH SRNULYDWL
 • Страница 257 из 290
  L ƒ& ƒ)
 • Страница 258 из 290
   %DE\ PRQLWRU GUçLWH GDOMH RG GLUHNWQH VXQĈHYH VYHWORVWL ‡ $NR EDWHULMH ĈXYDWH X IULçLGHUX LOL ]DPU]LYDĈX ]DåWLWLWH LK RG NRQGHQ]DFLMH WRNRP ĈXYDQMD L RGOHČLYDQMD 3UH NRULåĂHQMD ih ostavite da dostignu sobnu temperaturu. 92 SR Zamena ‡ Ako menjate adaptere, koristite vrstu adaptera koja je
 • Страница 259 из 290
  2YDM 3KLOLSV $9(17 EDE\ PRQLWRU MH XVNODČHQ sa svim standardima u vezi sa elektromagnetnim SROMLPD (0)
 • Страница 260 из 290
   $NR VH EDE\ PRQLWRURP UXNXMH QD RGJRYDUDMXĂL QDĈLQ L X VNODGX VD XSXWVWYLPD L] RYRJ SULUXĈQLND RQ MH EH]EHGDQ ]D XSRWUHEX SUHPD WUHQXWQR GRVWXSQLP QDXĈQLP GRND]LPD Recikliranje proizvoda Baby monitor je dizajniran i proizveden uz upotrebu visokokvalitetnih materijala i komponenti koje se mogu
 • Страница 261 из 290
  3 Pregled 5RGLWHOMVND MHGLQLFD VOLND 
 • Страница 262 из 290
  -HGLQLFD ]D EHEX VOLND 
 • Страница 263 из 290
  a a ‡ 3ULWLVQLWH GD ELVWH XNOMXĈLOLLVNOMXĈLOL roditeljsku jedinicu b veza ‡ Svetli zeleno: roditeljska jedinica i jedinica za bebu su povezane. ‡ Treperi crveno: roditeljska jedinica WUDçL MHGLQLFX ]D EHEX c 6YHWOD NRMD R]QDĈDYDMX QLYR ]YXND ‡ Ukazuju na nivo zvuka u bebinoj sobi d =YXĈQLN e
 • Страница 264 из 290
  ‡ 3ULWLVQLWH GD ELVWH XNOMXĈLOLLVNOMXĈLOL jedinicu za bebu b XNOMXĈHQR ‡ Svetli zeleno: jedinica za bebu je XNOMXĈHQD c Mikrofon d ‡ ‡ Svetli zeleno: jedinica za bebu radi na baterije. Treperi crveno: baterije su skoro LVSUDçQMHQH e 3ULNOMXĈDN ]D $&'& DGDSWHU NRML VH QDOD]L u paketu f Poklopac
 • Страница 265 из 290
  h 1 channel 2 ‡ Prebacite na kanal 1 ili 2 i Odeljak za baterije j AC/DC adapter ‡ Ulaz: 100–240 V AC ‡ Izlaz: 6,0 V DC, 300 mA ‡ Broj modela: SSW-2350EU Srps k i j 1 channel 2 ‡ Prebacite na kanal 1 ili 2 k Odeljak za baterije l AC/DC adapter ‡ Ulaz: 100–240 V AC ‡ Izlaz: 6,0 V DC, 300 mA ‡ Broj
 • Страница 266 из 290
   3RĈHWDN 5RGLWHOMVNX MHGLQLFX LOL MHGLQLFX ]D EHEX PRçHWH GD SRYHçHWH QD QDSRQVNX PUHçX LOL GD XEDFLWH baterije u nju kako biste je koristili. Radi dodatne bezbednosti, ubacite baterije kako biste bili VLJXUQL GD LPDWH UH]HUYX X VOXĈDMX QHVWDQND struje. Ako koristite punjive baterije, obavezno ih
 • Страница 267 из 290
  EXGH LVSUDYDQ NDR åWR MH R]QDĈHQR 3 4 .RULåĂHQMH EDE\ monitora 1 Pritisnite na roditeljskoj jedinici/jedinici za bebu. » 5RGLWHOMVND MHGLQLFDMHGLQLFD ]D EHEX ĂH VH XNOMXĈLWL D VYL LQGLNDWRUL QD QMRM ĂH zasvetleti na kratko. 2 'UçLWH MHGLQLFX ]D EHEX L NDEO ]D QDSDMDQMH najmanje 1 metar/3,5
 • Страница 268 из 290
  Radni domet ‡ ‡ ‡ Na otvorenom: do 150 metara/500 stopa U zatvorenom: do 50 metara/150 stopa 2YDM PRQLWRU QDMEROMH UH]XOWDWH SUXçD XQXWDU RSVHJD RG P åWR JD ĈLQL SRJRGQLP ]D YHĂLQX NXĂQLK RNUXçHQMD Radni domet i kvalitet veze razlikuju se u ]DYLVQRVWL RG EURMD SUHSUHND NDR åWR VX ]LGRYL LOL
 • Страница 269 из 290
   5HåDYDQMH SUREOHPD $NR X RYRP RGHOMNX QH SURQDČHWH SRWUHEQR UHåHQMH SRGUåNX SRWUDçLWH QD :HE ORNDFLML ZZZSKLOLSVFRP $9(17 LOL VH REUDWLWH FHQWUX ]D NRULVQLĈNX SRGUåNX NRPSDQLMH 3KLOLSV X VYRMRM ]HPOML Problemi Roditeljska jedinica/ jedinica za bebu se ne XNOMXĈXMH 0RJXĂL X]URFL Rešenja
 • Страница 270 из 290
  ǏȒǿǭȐǹǻ ǏǭǾ ȒǴ ǼǻǷȀǼǷǻȋ ǿǭ ǸǭǾǷǭǯǻ ǼǽǻǾǵǹǻ DZǻ ǷǸȀǮȀ 3KLOLSV $9(17 ǦǻǮ ȀǼǻǯǺȒ ǾǷǻǽǵǾǿǭǿǵǾȌ ǼȒDZǿǽǵǹǷǻȋ ȌǷȀ ǼǽǻǼǻǺȀȐ 3KLOLSV $9(17 ǴǭǽDzȐǾǿǽȀǶǿDz ǾǯȒǶ ǯǵǽȒǮ Ǻǭ ǯDzǮǾǭǶǿȒ ZZZSKLOLSVFRP$9(17 ǗǻǹǼǭǺȒȌ 3KLOLSV $9(17 ǯǼǽǻDZǻǯdz ǮǭǰǭǿȉǻȂ ǽǻǷȒǯ ǯǵǽǻǮǸȌȐ ȌǷȒǾǺȒ ǿǭ ǺǭDZȒǶǺȒ ǿǻǯǭǽǵ DZǸȌ DZǻǰǸȌDZȀ Ǵǭ DZǵǿǵǺǻȋ ȌǷȒ
 • Страница 271 из 290
   ǻǾǷȒǸȉǷǵ ǷǭǮDzǸȉ dzǵǯǸDzǺǺȌ ǹǻdzDz Ǿǿǭǿǵ ǼǽǵȄǵǺǻȋ ȀDZȀȅDzǺǺȌ ǚDz ǯǵǷǻǽǵǾǿǻǯȀǶǿDz ǼǻDZǻǯdzȀǯǭǸȉǺȒ ǷǭǮDzǸȒ Ǡǯǭǰǭ ǝǵǴǵǷ ǯǵǮȀȂȀ ȀǽǭdzDzǺǺȌ DzǸDzǷǿǽǵȄǺǵǹ ǾǿǽȀǹǻǹ ǷǻǽǻǿǷǻǰǻ ǴǭǹǵǷǭǺǺȌ ǭǮǻ ǯǵǿȒǷǭǺǺȌ DzǸDzǷǿǽǻǸȒǿȀ ‡ ǠǺǵǷǭǶǿDz ǯǵǿȒǷǭǺǺȌ Ȅǵ ǽǻǴǮǽǵǴǷȀǯǭǺǺȌ ǯǻDZǵ Ǻǭ ǾǵǾǿDzǹȀ ǷǻǺǿǽǻǸȋ Ǵǭ DZǵǿǵǺǻȋ ǺDz ǾǿǭǯǿDz Ǻǭ ǺDzȓ ǼǽDzDZǹDzǿȒǯ
 • Страница 272 из 290
   ‡ ǬǷȆǻ DZǸȌ ǯǵǹǵǷǭǺǺȌ ǼǽǵǾǿǽǻȋ ǯǵǷǻǽǵǾǿǻǯȀȐǿȉǾȌ ȅǿDzǼǾDzǸȉ DzǸDzǷǿǽǻǹDzǽDzdzȒ ǾǸȒDZ ǾǿDzdzǵǿǵ Ǵǭ Ƕǻǰǻ ǾǼǽǭǯǺȒǾǿȋ ‡ ǜDzǽDzDZ ǿǵǹ ȌǷ ǼȒDZ·ȐDZǺȀǯǭǿǵ ǾǵǾǿDzǹȀ ǷǻǺǿǽǻǸȋ Ǵǭ DZǵǿǵǺǻȋ DZǻ DzǸDzǷǿǽǻǹDzǽDzdzȒ ǼDzǽDzǯȒǽǿDz Ȅǵ ǴǮȒǰǭȐǿȉǾȌ ǺǭǼǽȀǰǭ Ǻǭ ǭDZǭǼǿDzǽǭȂ ǾǵǾǿDzǹǵ ǷǻǺǿǽǻǸȋ Ǵǭ DZǵǿǵǺǻȋ ȒǴ ǺǭǼǽȀǰǻȋ ǯ DzǸDzǷǿǽǻǹDzǽDzdzȒ ‡ ǑǸȌ
 • Страница 273 из 290
   ‡ ǗǻǸǵ Ǐǵ ǯǾǿǭǯǸȌȐǿDz ǭǮǻ ǴǭǹȒǺȋȐǿDz ǮǭǿǭǽDzȓ ǽȀǷǵ ǹǭȋǿȉ ǮȀǿǵ ǾȀȂǵǹǵ ‡ ǑǸȌ ǴǭǼǻǮȒǰǭǺǺȌ ǯǵǮȀȂȀ ǮǭǿǭǽDzȓ ǭǮǻ ǯǵǿȒǷǭǺǺȋ ȒǴ ǺDzȓ DzǸDzǷǿǽǻǸȒǿȀ Ȇǻ ǹǻdzDz ǼǻȅǷǻDZǵǿǵ ǾǵǾǿDzǹȀ ǷǻǺǿǽǻǸȋ Ǵǭ DZǵǿǵǺǻȋ Ȓ ǾǼǽǵȄǵǺǵǿǵ ǻǼȒǷǵ ǿǭ ǼǻDZǽǭǴǺDzǺǺȌ ȅǷȒǽǵ Ȅǵ ǻȄDzǶ DZǻǿǽǵǹȀǶǿDzǾȉ ǿǭǷǵȂ ǯǷǭǴȒǯǻǷ ‡ ǯǾǿǭǯǸȌǶǿDz ǮǭǿǭǽDzȓ ǯǽǭȂǻǯȀȋȄǵ
 • Страница 274 из 290
   ‡ ǯǵǶǹǭǶǿDz ǮǭǿǭǽDzȓ ȌǷȆǻ Ǐǵ ǺDz ǼǸǭǺȀȐǿDz ǷǻǽǵǾǿȀǯǭǿǵǾȌ ǯǵǽǻǮǻǹ ǮȒǸȉȅDz DZǺȒǯ UK 97 ǠǷǽ ǭȓ Ǻ Ǿȉ Ƿǭ ǏǾǿȀǼ
 • Страница 275 из 290
  ‡ ǻǮDzǽȒǰǭǶǿDz ǮǭǿǭǽDzȓ ǯȒDZ ǺǭDZǹȒǽǺǻȓ DZȒȓ ǿDzǼǸǭ ǺǭǼǽǵǷǸǭDZ ǾǻǺȌȄǺǵȂ ǼǽǻǹDzǺȒǯ ǯǻǰǺȋ ǿǻȆǻ
 • Страница 276 из 290
   ‡ ǯǵǶǹǭǶǿDz ǮǭǿǭǽDzȓ ȌǷ ǿȒǸȉǷǵ ǯǻǺǵ ǽǻǴǽȌDZȌǿȉǾȌ ‡ ǑǸȌ ǴǭǼǻǮȒǰǭǺǺȌ ǺǭǰǽȒǯǭǺǺȋ ǮǭǿǭǽDzǶ ǭǮǻ ǯǵDZȒǸDzǺǺȋ Ǻǵǹǵ ǿǻǷǾǵȄǺǵȂ ǽDzȄǻǯǵǺ ǯǻDZǺȋ Ȅǵ ǷǵǾǺȋ ǺDz Ǵ·ȐDZǺȀǶǿDz ȓȂ ǼǻǸȋǾǵ ǺǭǼǽȌǹȀ ǿǭ ǺDz ǼǻDZǻǯdzȀǶǿDz ȓȂ ǚǭǰǸȌDZ DZǻǽǻǾǸǵȂ ‡ ǣȌ ǾǵǾǿDzǹǭ ǷǻǺǿǽǻǸȋ Ǵǭ DZǵǿǵǺǻȋ Ȑ DZǻǼǻǹȒdzǺǵǹ ǼǽǵǾǿǽǻȐǹ ǏǻǺǭ ǺDz ǴǭǹȒǺȌȐ ǯȒDZǼǻǯȒDZǭǸȉǺǻǰǻ ǿǭ
 • Страница 277 из 290
  ǣȌ ǾǵǾǿDzǹǭ ǷǻǺǿǽǻǸȋ Ǵǭ DZǵǿǵǺǻȋ 3KLOLSV $9(17 ǯȒDZǼǻǯȒDZǭȐ ǯǾȒǹ ǾǿǭǺDZǭǽǿǭǹ ȌǷȒ ǾǿǻǾȀȋǿȉǾȌ DzǸDzǷǿǽǻǹǭǰǺȒǿǺǵȂ ǼǻǸȒǯ ǒǙǜ
 • Страница 278 из 290
   ǔǰȒDZǺǻ Ǵ ǻǾǿǭǺǺȒǹǵ ǺǭȀǷǻǯǵǹǵ DZǻǾǸȒDZdzDzǺǺȌǹǵ ȃȌ ǾǵǾǿDzǹǭ ǷǻǺǿǽǻǸȋ Ǵǭ DZǵǿǵǺǻȋ Ȑ ǮDzǴǼDzȄǺǻȋ Ȁ ǯǵǷǻǽǵǾǿǭǺǺȒ Ǵǭ Ȁǹǻǯ ǼǽǭǯǵǸȉǺǻȓ DzǷǾǼǸȀǭǿǭȃȒȓ ǯȒDZǼǻǯȒDZǺǻ DZǻ ȒǺǾǿǽȀǷȃȒǶ ǼǻDZǭǺǵȂ Ȁ ȃȉǻǹȀ ǼǻǾȒǮǺǵǷȀ ǷǻǽǵǾǿȀǯǭȄǭ ǠǿǵǸȒǴǭȃȒȌ ǯǵǽǻǮȀ ǞǵǾǿDzǹȀ ǷǻǺǿǽǻǸȋ Ǵǭ DZǵǿǵǺǻȋ ǯǵǰǻǿǻǯǸDzǺǻ Ǵ ǯǵǾǻǷǻȌǷȒǾǺǵȂ ǹǭǿDzǽȒǭǸȒǯ Ȓ ǷǻǹǼǻǺDzǺǿȒǯ
 • Страница 279 из 290
   ǔǭǰǭǸȉǺǵǶ ǻǰǸȌDZ ǎǭǿȉǷȒǯǾȉǷǵǶ ǮǸǻǷ ǹǭǸ 
 • Страница 280 из 290
  ǑǵǿȌȄǵǶ ǮǸǻǷ ǹǭǸ 
 • Страница 281 из 290
  a a ‡ ǚǭǿǵǾǷǭǶǿDz DZǸȌ ȀǯȒǹǷǺDzǺǺȌ ǭǮǻ ǯǵǹǷǺDzǺǺȌ ǮǭǿȉǷȒǯǾȉǷǻǰǻ ǮǸǻǷǭ b Ǵǯ·ȌǴǻǷ ‡ ǞǯȒǿǵǿȉǾȌ ǴDzǸDzǺǵǹ ǾǯȒǿǸǻǹ ǯǾǿǭǺǻǯǸDzǺǻ Ǵǯ·ȌǴǻǷ ǹȒdz ǮǭǿȉǷȒǯǾȉǷǵǹ Ȓ DZǵǿȌȄǵǹ ǮǸǻǷǭǹǵ ‡ ǎǸǵǹǭȐ ȄDzǽǯǻǺǵǹ ǾǯȒǿǸǻǹ ǮǭǿȉǷȒǯǾȉǷǵǶ ǮǸǻǷ ǯǾǿǭǺǻǯǸȋȐ Ǵǯ·ȌǴǻǷ ȒǴ DZǵǿȌȄǵǹ ǮǸǻǷǻǹ c DŽǺDZǵǷǭǿǻǽǵ ǽȒǯǺȌ ǴǯȀǷȀ ‡ ǜǻǯȒDZǻǹǸȌȋǿȉ Ǽǽǻ ǽȒǯDzǺȉ
 • Страница 282 из 290
  h 1 channel 2 ‡ ǜDzǽDzǹǵǷǭǺǺȌ Ǻǭ ǷǭǺǭǸ ǭǮǻ i ǎǭǿǭǽDzǶǺǵǶ ǯȒDZǾȒǷ j ǍDZǭǼǿDzǽ ǴǹȒǺǺǻǰǻǼǻǾǿȒǶǺǻǰǻ ǾǿǽȀǹȀ ‡ ǏȂȒDZ Ǐ ǴǹȒǺǺǻǰǻ ǾǿǽȀǹȀ ‡ ǏǵȂȒDZ Ǐ ǼǻǾǿȒǶǺǻǰǻ ǾǿǽȀǹȀ ǹǍ ‡ ǚǻǹDzǽ ǹǻDZDzǸȒ 66:(8 h ǗǽǵȅǷǭ ǮǭǿǭǽDzǶǺǻǰǻ ǯȒDZǾȒǷȀ i ǟǽǵ ǮǭǿǭǽDzȓ 5 $$ Ǐ ǺDz ǯȂǻDZȌǿȉ Ȁ ǷǻǹǼǸDzǷǿ
 • Страница 283 из 290
  j 1 channel 2 ‡ ǜDzǽDzǹǵǷǭǺǺȌ Ǻǭ ǷǭǺǭǸ ǭǮǻ k ǎǭǿǭǽDzǶǺǵǶ ǯȒDZǾȒǷ ǠǷǽ ǭȓ Ǻ Ǿȉ Ƿǭ l ǍDZǭǼǿDzǽ ǴǹȒǺǺǻǰǻǼǻǾǿȒǶǺǻǰǻ ǾǿǽȀǹȀ ‡ ǏȂȒDZ Ǐ ǴǹȒǺǺǻǰǻ ǾǿǽȀǹȀ ‡ ǏǵȂȒDZ Ǐ ǼǻǾǿȒǶǺǻǰǻ ǾǿǽȀǹȀ ǹǍ ‡ ǚǻǹDzǽ ǹǻDZDzǸȒ 66:(8 UK 99
 • Страница 284 из 290
   ǜǻȄǭǿǻǷ ǽǻǮǻǿǵ ǑǸȌ ǯǵǷǻǽǵǾǿǭǺǺȌ ǮǭǿȉǷȒǯǾȉǷǵǶ ǭǮǻ DZǵǿȌȄǵǶ ǮǸǻǷǵ ǹǻdzǺǭ ǼȒDZ·ȐDZǺǭǿǵ DZǻ DzǸDzǷǿǽǻǹDzǽDzdzȒ Ȅǵ ǯǾǿǭǯǵǿǵ ǯ ǺǵȂ ǮǭǿǭǽDzȓ ǑǸȌ DZǻDZǭǿǷǻǯǻȓ ǯǼDzǯǺDzǺǻǾǿȒ ǯǾǿǭǯǿDz ǮǭǿǭǽDzȓ Ȇǻ ǰǭǽǭǺǿȀǯǭǿǵǹDz ǽǻǮǻǿȀ ǼǽǵǾǿǽǻȋ Ȁ ǽǭǴȒ ǴǮǻȋ ǯ DzǸDzǷǿǽǻǼǻǾǿǭȄǭǺǺȒ Ǡ ǽǭǴȒ ǯǵǷǻǽǵǾǿǭǺǺȌ ǭǷȀǹȀǸȌǿǻǽǺǵȂ ǮǭǿǭǽDzǶ ǴǭǽȌDZdzǭǶǿDz ȓȂ ǻǷǽDzǹǻ
 • Страница 285 из 290
   ȌǷ ǴǻǮǽǭdzDzǺǻ Ǻǭ ǹǭǸȋǺǷȀ 3 4 1 2 3 4 ǏǾǿǭǺǻǯȒǿȉ ǷǽǵȅǷȀ Ǻǭ ǹȒǾȃDz 1 ǏǵǷǻǽǵǾǿǭǺǺȌ ǾǵǾǿDzǹǵ ǷǻǺǿǽǻǸȋ Ǵǭ DZǵǿǵǺǻȋ ǏǵǷǻǺǭǶǿDz ǿȀ ǾǭǹȀ ǼǽǻȃDzDZȀǽȀ Ȇǻ Ƕ DZǸȌ ǺǭǸǭȅǿȀǯǭǺǺȌ DZǵǿȌȄǻǰǻ ǮǸǻǷǭ ǜȒDZ·ȐDZǺǭǶǿDz ǭDZǭǼǿDzǽ ȒǴ ǷǻǹǼǸDzǷǿȀ DZǻ DZǵǿȌȄǻǰǻ ǮǸǻǷǭ ǿǭ ǯǾǿǭǯǿDz Ƕǻǰǻ ǯ ǽǻǴDzǿǷȀ ǚǭǸǭȅǿȀǯǭǺǺȌ ǮǭǿȉǷȒǯǾȉǷǻǰǻ ǮǸǻǷǭ 5
 • Страница 286 из 290
  ǝǻǮǻȄǵǶ DZȒǭǼǭǴǻǺ ‡ ‡ ‡ ǺǭDZǯǻǽȒ DZǻ ǹDzǿǽȒǯ Ȁ ǼǽǵǹȒȆDzǺǺȒ DZǻ ǹDzǿǽȒǯ ǣȌ ǾǵǾǿDzǹǭ ǷǻǺǿǽǻǸȋ Ǵǭ DZǵǿǵǺǻȋ ǺǭǶǷǽǭȆDz ǼǽǭȃȋȐ Ȁ DZȒǭǼǭǴǻǺȒ ǹ ȌǷǵǶ ǼȒDZȂǻDZǵǿȉ DZǸȌ ǮȒǸȉȅǻǾǿȒ ǼǻǮȀǿǻǯǵȂ ǾDzǽDzDZǻǯǵȆ ǙDzdzȒ ǽǻǮǻȄǻǰǻ DZȒǭǼǭǴǻǺȀ ǿǭ ȌǷȒǾǿȉ Ǵǯ·ȌǴǷȀ ǴǭǸDzdzǭǿȉ ǯȒDZ ǷȒǸȉǷǻǾǿȒ ǼDzǽDzȅǷǻDZ ǺǭǼǽǵǷǸǭDZ ǾǿȒǺ ǭǮǻ ǮȀDZȒǯDzǸȉ ǹȒdz
 • Страница 287 из 290
   ǠǾȀǺDzǺǺȌ ǺDzǾǼǽǭǯǺǻǾǿDzǶ ǬǷȆǻ ǼǻDZǭǺȒ ǯ ȃȉǻǹȀ ǽǻǴDZȒǸȒ ǼǻǽǭDZǵ ǺDz DZǻǼǻǹǻdzȀǿȉ ȀǾȀǺȀǿǵ ǼǽǻǮǸDzǹȀ ǹǻdzǺǭ ǻǿǽǵǹǭǿǵ ǼȒDZǿǽǵǹǷȀ Ǻǭ ǯDzǮǾǭǶǿȒ ZZZSKLOLSVFRP$9(17 ǭǮǻ ǴǯDzǽǺȀǿǵǾȌ DZǻ ǣDzǺǿǽȀ ǻǮǾǸȀǰǻǯȀǯǭǺǺȌ ǷǸȒȐǺǿȒǯ 3KLOLSV Ȁ ǾǯǻȓǶ ǷǽǭȓǺȒ ǜǽǻǮǸDzǹǵ ǎǭǿȉǷȒǯǾȉǷǵǶDZǵǿȌȄǵǶ ǮǸǻǷ ǺDz ǯǹǵǷǭȐǿȉǾȌ ǚDz ǯDZǭȐǿȉǾȌ ǯǾǿǭǺǻǯǵǿǵ
 • Страница 288 из 290
   ǜDzǽDzǹȒǾǿȒǿȉ ǮǭǿȉǷȒǯǾȉǷǵǶ ǮǸǻǷ ǼǻDZǭǸȒ ǯȒDZ DZǵǿȌȄǻǰǻ ǮǸǻǷǭ ǔǹDzǺȅȒǿȉ ǰȀȄǺȒǾǿȉ Ǻǭ ǮǭǿȉǷȒǯǾȉǷǻǹȀ ǮǸǻȃȒ ǜDzǽDzǹȒǾǿȒǿȉ ǮǭǿȉǷȒǯǾȉǷǵǶ ǮǸǻǷ ǼǻDZǭǸȒ ǯȒDZ ȒǺȅǵȂ DzǸDzǷǿǽǵȄǺǵȂ ǼǽǵǾǿǽǻȓǯ ǺǭǼǽǵǷǸǭDZ ǹȒǷǽǻȂǯǵǸȉǻǯǵȂ ǼDzȄDzǶ ǭǮǻ ǿDzǸDzȁǻǺȒǯ ǚǭǸǭȅǿȀǶǿDz ǮǸǻǷǵ Ǻǭ ȒǺȅǵǶ ǷǭǺǭǸ ǜDzǽDzǹȒǾǿȒǿȉ ǮǸǻǷǵ ǮǸǵdzȄDz ǚǭǸǭȅǿȀǶǿDz ǮǸǻǷǵ Ǻǭ
 • Страница 289 из 290
 • Страница 290 из 290