Инструкция для PHILIPS SCX463, SBCSC463

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Опазване на околната среда

След края на срока на експлоатация на уреда не го изхвърляйте заедно с нормалните 

битови отпадъци, а го предайте в официален пункт за събиране, където да бъде 

рециклиран. По този начин вие помагате за опазването на околната среда. (фиг. 17)

Батериите съдържат вещества, които могат да замърсят околната среда. Не изхвърляйте 

батериите заедно с обикновените битови отпадъци, а ги предайте в специализиран 

пункт за събиране на батерии. Винаги изваждайте батерията, преди да изхвърлите уреда 

или да го предадете в официален пункт за отпадъци. 

Често задавани въпроси

В този раздел са изброени най-често задаваните въпроси относно бебефона Philips. Ако тук 

не можете да намерите отговора на вашия въпрос, обръщайте се към Центъра за обслужване 

на клиенти на Philips във вашата страна.

Въпрос

Отговор

Защо не светва 

индикаторът за 

захранване?

Вероятно малкият жак не е влязъл добре в гнездото на 

устройството или адаптерът не е добре включен в контакта. 

Възможно е да сте забравили да включите устройствата. Натиснете 

бутона за вкл./изкл. на устройството за бебето и завъртете надолу 

регулатора за силата на звука на родителското устройство, за да 

включите устройствата. Ако използвате устройствата на батерии, 

може батериите да са изтощени. В такъв случай подменете 

батериите.

Защо индикаторът за 

захранване мига в 

червено?

Устройството работи на батерии и батериите са изтощени. 

Подменете батериите.

Защо родителското 

устройство издава 

писклив звук?

Устройствата са твърде близо едно до друго. Преместете 

родителското устройство поне на 1 метър от устройството за 

бебето. Ако това не помогне, значи силата на звука е прекомерно 

увеличена. Настройте на по-слаб звук.

Защо от 

родителското 

устройство не се 

чува звук?

Проверете дали силата на звука е достатъчно голяма. Ако е 

настроена на прекалено ниско ниво, завъртете регулатора за силата 

на звука до по-висока настройка. Проверете също чувствителността 

на микрофона на устройството за бебето.

Защо индикаторът за 

връзка мига в 

червено?

Мигащо червено означава, че няма връзка. Родителското устройство 

може да е извън радиуса на действие на устройството за бебето 

или да е настроено на различен канал. Проверете дали двете 

устройства са настроени на един и същи канал. Ако това е така, 

поставете родителското устройство на друго място, по-близо до 

устройството за бебето.

Защо родителското 

устройство издава 

кратки звуци?

Това, което чувате, е известяването за връзка. То указва, че в 

момента няма връзка. Родителското устройство може да е извън 

радиуса на действие на устройството за бебето или да е настроено 

на различен канал. Проверете дали двете устройства са настроени 

на един и същи канал. Ако това е така, поставете родителското 

устройство на друго място, по-близо до устройството за бебето.

,

,

Български

16

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
Оглавление инструкции

Document Outline