Инструкция для PHILIPS SCX463, SBCSC463

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Pärast heli vastuvõtmist muutub beebiseadme „Toide sees” märgutuli kollaseks.

Ühenduse alarmsignaal

Ühenduse alarmisignaali võite sisse lülitada keskseadmelt. Ühenduse alarmsignaal hakkab katkendlikku 

helisignaali andma, kui seadmetevaheline ühendus kaob.

 1 

 Pöörake põhjal asuvat lukustusnuppu veerand pööret (1) ja eemaldamiseks (2) lükake 

patareipesa kaas allapoole.  (Jn 6)

  

 Lükake patareipesas olev ühenduse alarmsignaali lüliti asendisse „on (sees)” (sümbol). (Jn 16)

  

 Libistage patareipesa kaas oma kohale tagasi (1) ja lukustamiseks (2) keerake lukustusnuppu 

mündi abil veerand pööret. (Jn 8)

Ühenduse alarmisignaali väljalülitamiseks lükake ühenduse alarmsignaali lüliti asendisse „off 

(väljas)” (sümbol).

Puhastamine

 1 

 Puhastage beebiseadet ja keskseadet niiske lapiga.

Ärge kastke keskseadet ja beebiseadet vette ega puhastage neid kraani all.

hoidmine

 1 

 Eemaldage patareid, kui te ei kavatse seadmeid ühe kuu või pikema aja jooksul kasutada.

  

 Hoidke seadet kuivas kohas temperatuuril 10 °C kuni 0 °C.

garantii ja hooldus

Infopäringud ja küsimused võite esitada Philipsi veebisaidi www.philips.com kaudu või kohalikku 

Philipsi klienditeeninduskeskusesse pöördudes (telefoninumbri leiate garantiilehelt). Kui teie riigis ei 

ole klienditeeninduskeskust, pöörduge Philipsi toodete kohaliku müüja poole või võtke ühendust 

Philips Domestic Appliances and Personal Care BV teenindusosakonnaga.

keskkonnakaitse

Tööea lõppedes ei tohi seadet tavalise olmeprügi hulka visata, vaid tuleb ümbertöötlemiseks 

ametlikku kogumispunkti viia. Selliselt toimides aitate säästa keskkonda. (Jn 17)

Patareid sisaldavad keskkonda saastavaid aineid. Ärge visake tühjenenud patareisid tavalise 

majapidamisprügi hulka, vaid käidelge need ametlikus kogumiskohas. Alati võtke enne seadme 

utiliseerimist või käitlemist ametlikus kogumiskohas patareid välja. 

sageli esitatavad küsimused

Selles peatükis loetletakse sageli esitatavaid küsimusi Philipsi beebijälgija kohta. Kui te ei leia oma 

küsimusele vastust, palun võtke ühendust oma riigis asuva klienditeeninduskeskusega.

Küsimus

Vastus

Miks „Toide sees” 

märgutuli ei põle?

Võib-olla pole väike pistik korralikult seadme pesasse või adapter 

korralikult seinakontakti sisestatud. Võib-olla olete unustanud seadmed 

sisse lülitada. Vajutage beebiseadme sisse-välja lülitit allapoole ja pöörake 

sisselülitamiseks keskseadme helitugevuse regulaatorit. Kui seadmed 

töötavad patareitoitel, siis on patareid võib-olla tühjaks saanud. Sellisel 

juhul asendage patareid uutega.

,

,

,

eesti

7

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
Оглавление инструкции

Document Outline