Инструкция для PHILIPS SCX463, SBCSC463

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

regulator czułości mikrofonu

Za pomocą regulatora czułości mikrofonu na nadajniku można ustawić dźwięk odbierany przez 

nadajnik na żądany poziom: niski, średni lub wysoki. Gdy czułość mikrofonu jest ustawiona w pozycji 

„wysoki”, nadajnik odbiera wszystkie dźwięki. Czułość mikrofonu można zmienić tylko po nawiązaniu 

połączenia między nadajnikiem a odbiornikiem. Połączenie między urządzeniami zostało nawiązane, 

jeśli zielony wskaźnik połączenia na odbiorniku świeci w sposób ciągły.

Użyj regulatora czułości mikrofonu na nadajniku, aby ustawić żądany poziom czułości 

mikrofonu nadajnika. Jako odniesienia możesz użyć własnego głosu. (rys. 15)

Wskaźnik świeci się na żółto, gdy dźwięk jest odbierany.

alarm połączenia

Na odbiorniku można włączyć alarm połączenia. Alarm połączenia sygnalizuje za pomocą dźwięku 

utratę połączenia między nadajnikiem i odbiornikiem.

 1 

 Przekręć blokadę na spodzie urządzenia o jedną czwartą obrotu (1) i zsuń pokrywkę komory 

baterii (). (rys. 6)

  

 Ustaw wyłącznik alarmu połączenia w komorze baterii w pozycji włączonej (symbol). (rys. 16)

  

 Załóż pokrywkę komory baterii (1) i przekręć blokadę o jedną czwartą obrotu, aby ją 

przymocować (2). (rys. 8)

Aby wyłączyć alarm połączenia, ustaw przełącznik alarmu połączenia w pozycji wyłączonej 

(symbol).

Czyszczenie

 1 

 Wyczyść odbiornik i nadajnik zwilżoną szmatką.

Nie zanurzaj nadajnika i odbiornika w wodzie ani nie myj ich pod bieżącą wodą.

Przechowywanie

 1 

 Wyjmij baterie, jeśli nie zamierzasz używać nadajnika i odbiornika przez miesiąc lub dłużej.

  

 Przechowuj urządzenie w suchym miejscu w temperaturze od 10°C do 40°C.

gwarancja i serwis

W razie jakichkolwiek pytań lub problemów prosimy odwiedzić naszą stronę internetową  

www.philips.com lub skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Philips (numer telefonu 

znajduje się w ulotce gwarancyjnej). Jeśli w kraju zamieszkania nie ma takiego Centrum, o pomoc 

należy zwrócić się do sprzedawcy produktów firmy Philips lub do Działu Obsługi Klienta firmy Philips 

Domestic Appliances and Personal Care BV.

ochrona środowiska

Zużytego urządzenia nie należy wyrzucać wraz z normalnymi odpadami gospodarstwa 

domowego — należy oddać je do punktu zbiórki surowców wtórnych w celu utylizacji. 

Stosowanie się do tego zalecenia pomaga w ochronie środowiska. (rys. 17)

Baterie zawierają substancje szkodliwe dla środowiska naturalnego. Nie należy ich wyrzucać 

wraz z innymi odpadami gospodarstwa domowego, tylko oddać je do punktu zbiórki 

surowców wtórnych. Przed wyrzuceniem lub oddaniem urządzenia do punktu zbiórki 

surowców wtórnych należy pamiętać o wyjęciu baterii. 

,

,

,

,

PoLski

61

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
Оглавление инструкции

Document Outline