Инструкция для PHILIPS SCX463, SBCSC463

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

ovládanie citlivosti mikrofónu

Ovládačom citlivosti mikrofónu na detskej jednotke môžete nastaviť požadovanú intenzitu zvuku, 

ktorý detská jednotka sníma: nízku, strednú, alebo vysokú. Keď je citlivosť mikrofónu nastavená na 

vysokú úroveň (high), detská jednotka zachytáva všetky zvuky. Citlivosť mikrofónu môžete zmeniť iba 

v prípade, ak je vytvorené spojenie medzi detskou a rodičovskou jednotkou, t.j. , ak nepretržito svieti 

zelené kontrolné svetlo spojenia na rodičovskej jednotke.

Ovládač použite na nastavenia požadovanej citlivosti mikrofónu detskej jednotky. Citlivosť 

mikrofónu nastavte podľa intenzity Vášho vlastného hlasu. (Obr. 15)

Keď sa zaznamená zvuk, kontrolné svetlo napájania na detskej jednotke zmení farbu na žltú.

signalizácia problémov pri spojení

Rodičovskú jednotku môžete nastaviť tak, aby signalizovala problémy pri spojení. Keď sa stratí 

spojenie medzi jednotkami, rodičovská jednotka začne pípať.

 1 

 Uzamykací gombík na spodnej strane jednotky otočte o štvrť otáčky (1) a kryt priečinka na 

batérie potlačte nadol, aby ste ho demontovali (2). (Obr. 6)

  

 Vypínač signalizácie problémov pri spojení v priečinku pre batérie nastavte do polohy zapnuté 

(on). (Obr. 16)

  

 Kryt zasuňte späť na priečinok na batérie (1) a uzamykací gombík otočte o štvrť otáčky, aby 

ste kryt () upevnili. (Obr. 8)

Signalizáciu problémov pri spojení vypnete tak, že vypínač signalizácie prepnete do polohy 

vypnuté (off).

Čistenie

 1 

 Rodičovskú a detskú jednotku očistite navlhčenou tkaninou.

Rodičovskú a detskú jednotku neponárajte do vody ani ich nečistite pod tečúcou vodou.

Odkladanie

 1 

 Ak sa jednotky nebudte mesiac alebo dlhšie používať, vyberte z nich batérie.

  

 Zariadenie odkladajte na suchom mieste pri teplote medzi 10°C až 40°C.

Záruka a servis

Ak potrebujete informácie alebo máte problém, prosíme Vás, aby ste navštívili webovú stránku 

spoločnosti Philips - www.philips.com alebo sa obrátili na Centrum služieb zákazníkom spoločnosti 

Philips vo Vašej krajine (telefónne číslo Centra nájdete v priloženom celosvetovo platnom záručnom 

liste). Ak sa vo Vašej krajine toto Centrum nenachádza, obráťte sa na miestneho predajcu výrobkov 

Philips alebo kontaktujte Oddelenie služieb Philips - divízia domáce spotrebiče a osobná 

starostlivosť.

Životné prostredie

Zariadenie na konci jeho životnosti neodhadzujte spolu s bežným komunálnym odpadom, ale 

kvôli recyklácii ho odovzdajte na mieste oficiálneho zberu. Touto činnosťou pomôžete 

chrániť životné prostredie. (Obr. 17)

Batérie obsahujú látky, ktoré môžu znečistiť životné prostredie. Batérie nezahadzujte s 

bežným domovým odpadom, ale odovzdajte ich na príslušnom zbernom mieste. Pred 

likvidáciou zariadenia a jeho odovzdaním na mieste oficiálneho zberu vždy vyberte batérie. 

,

,

,

,

sLovensky

79

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
Оглавление инструкции

Document Outline