Инструкция для ROWENTA INFINIPRO 2 CV8655

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Před použitim je nutné důkladně se seznámit s bezpečnostními podmínkami

1 - POPIS

A. Štěrbinová hubice (8mm) 
B. Keramická mřížka výstupu vzduchu 
C. Automatická ionizující funkce 
D. Tlačítko na studený vzduch 
E. Přepínač nastavení teploty (polohy 1-2-3)
F. Přepínač rychlosti proudění vzduchu (polohy 0-1-2)
G. Odnímatelná zadní mřížka 
H. Očko pro zavěšení 

2 - BEZPEČNOSTNÍ RADY

• V zájmu vaší bezpečnosti je tento přístroj ve shodě s použitelnými normami a předpisy (směrnice o nízkém

napětí, elektromagnetické kompatibilitě, životním prostředí...).

• Během používání je příslušenství přístroje velice horké. Vyvarujte se jeho styku s pokožkou. Dbejte, aby se elek-

trická napájecí šňůra nikdy nedotýkala horkých částí přístroje. 

• Přesvědčte se, zda napětí vaší elektrické instalace  odpovídá napětí vašeho přístroje. Při jakémkoli chybném

připojení k síti může dojít k nevratnému poškození přístroje, které nebude kryto zárukou.

• Pro zajištění vyšší ochrany doporučujeme instalovat do elektrického okruhu koupelny zařízení DDR s rozdílovým

proudem nepřesahujícím 30mA. Obraťte se na vašeho elektrikáře. 

• Instalace vašeho přístroje musí nicméně splňovat podmínky norem platných ve vaší zemi. 
• UPOZORNĚNÍ: Přístroj nepoužívejte ve vaně, ve sprše, v umyvadle nebo v nádobách obsahujících vodu. 
• Je-li přístroj používán v koupelně, po jeho vypnutí jej odpojte ze sítě, protože blízkost vody může představovat

nebezpečí, i když je přístroj vypnut. 

• Tento přístroj není určen k tomu, aby ho používaly osoby (včetně dětí), jejichž fyzické, smyslové nebo duševní

schopnosti jsou snížené, nebo osoby bez patřičných zkušeností nebo znalostí, pokud na ně nedohlíží osoba
odpovědná za jejich bezpečnost nebo pokud je tato osoba předem nepoučila o tom, jak se přístroj používá. 

Na děti je třeba dohlížet, aby si s přístrojem nehrály.
• V případě, že je napájecí šňůra poškozená, nechte ji z bezpečnostních důvodů vyměnit u výrobce, v autorizované

záruční a pozáruční opravně, případně opravu svěřte osobě s odpovídající kvalifikací.

• Přístroj nepoužívejte a obraťte se na autorizované servisní středisko, pokud: 
- přístroj spadl na zem 
- přístroj řádně nefunguje. 
• Tento přístroj je vybaven tepelnou pojistkou. V případě přehřátí (způsobeného např. zanesením zadní mřížky) 
se přístroj automaticky vypne: obraťte se na autorizovanou záruční a pozáruční opravnu.
• Přístroj musí být odpojen: 
- před jeho čištěním a údržbou, 
- v případě jeho nesprávného fungování, 
- a jakmile jste jej přestali používat. 
• Přístroj nepoužívejte, je-li poškozený elektrický napájecí kabel 
• Přístroj neponořujte do vody (ani při jeho čištění)
• Přístroj nedržte vlhkýma rukama.
• Nedržte jej za tělo přístroje, které je horké, ale za rukojeť
• Při odpojování ze sítě netahejte za přívodní šňůru, ale za zástrčku.
• Nepoužívejte elektrický prodlužovací kabel.
• K čištění nepoužívejte brusné prostředky nebo prostředky, které mohou způsobit korozi.
• Přístroj nepoužívejte při teplotách nižších než 0OC a vyšších než 35OC. 

ZÁRUKA: 
Tento přístroj je určen výhradně pro použití v domácnosti. 
Přístroj není určen k používání v komerčních provozech.
V případě nesprávného použití přístroje zaniká záruka. 

3 - POUŽITÍ

• Systém „IONIC-CERAMIC“ (1)
váš vysoušeč vlasů automaticky vyzařuje negativní ionty, které omezují statickou elektřinu.
Vaše vlasy září leskem a snadněji se rozčesávají. 
Tento efekt je umocněn příjemným teplem sálajícím z keramického difuzéru.

• SAMOStAtNÉ NAStAVENÍ RYCHLOStI A tEPLOtY (2-3-4)

4 - PŘÍSLUŠENSTVÍ (podle modelu)

Koncentrátor (5-6)
Difuzér „Classic Volume“ (7-8)

5 - ÚDRŽBA

Pozor: před čištěním přístroje jej vždy odpojte od sítě.
• Váš vysoušeč vlasů vyžaduje minimální údržbu. 
Pomocí mírně navlhčeného hadříku můžete z přístroje i příslušenství odstranit vlasy nebo nečistoty zachycené 
na zadní mřížce.

• Odnímatelná zadní mřížka: pro usnadnění čištění zadní mřížku vyjmete a nasadíte zpět
velmi jednoduše díky magnetickému fixačnímu systému.

6 - PODÍLEjME SE NA OCHRANĚ ŽIVOtNÍHO PROStŘEDÍ!

Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z informacjami 

dotyczącymi bezpieczeństwa użytkowania urządzenia

1 - OPIS

A. Koncentrator (8 mm)
B. Ceramiczna kratka wylotu powietrza
C. Automatyczna funkcja jonizująca
D. Przycisk zimnego powietrza
E. Regulator temperatury (pozycje 1-2-3)
F. Regulator prędkości strumienia powietrza (pozycje 0-1-2)
G. Zdejmowalna kratka tylna
H. Zawieszka

2 - WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

• Dla Twojego bezpieczeństwa, urządzenie to spełnia wymogi obowiązujących norm i przepisów (Dyrektywy

Niskonapięciowe, przepisy z zakresu kompatybilności elektromagnetycznej, normy środowiskowe...).

• W czasie używania urządzenia, jego akcesoria bardzo się nagrzewają. Unikaj kontaktu ze skórą. Dopilnuj, aby

kabel zasilający nigdy nie dotykał nagrzanych części urządzenia.

• Sprawdź, czy napięcie Twojej instalacji elektrycznej odpowiada napięciu urządzenia. Każde nieprawidłowe

podłączenie może spowodować nieodwracalne szkody, które nie są pokryte gwarancją.

• Aby zapewnić dodatkową ochronę, zaleca się zainstalowanie w sieci elektrycznej zasilającej łazienkę bezpiecznika

różnicowo-prądowego (RCD), którego różnicowy prąd zadziałania nie będzie przekraczał 30 mA. Poproś o radę
instalatora.

• Instalacja urządzenia i jego użycie muszą być zgodne z normami obowiązującymi w Twoim kraju
• OStRZEŻENIE: Nie wolno używać tego urządzenia w pobliżu wanien, pryszniców, umywalek i innych

naczyń wypełnionych wodą. 

• Jeżeli urządzenie jest używane w łazience, odłącz je od źródła zasilania po każdym użyciu, ponieważ bliskość

wody stanowi zagrożenie także wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone.

• Urządzenie to nie powinno być używane przez osoby (w tym przez dzieci), których zdolności fizyczne, senso-

ryczne lub umysłowe są ograniczone, ani przez osoby nie posiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy,
chyba że osoba odpowiedzialna za ich bepieczeństwo nadzoruje ich czynności związane z używaniem urządzenia
lub udzieliła im wcześniej wskazówek dotyczących jego obsługi. Należy dopilnować, aby dzieci nie wykorzys-
tywały urządzenia do zabawy.

• W razie uszkodzenia przewodu zasilającego, powinien on być wymieniony u producenta, w punkcie serwisowym

lub przez osoby o równoważnych kwalifikacjach, w celu uniknięcia zagrożenia.

• Nie używaj urządzenia i skontaktuj się z Autoryzowanym Centrum Serwisowym, gdy: urządzenie upadło lub nie

funkcjonuje prawidłowo.

• Urządzenie jest wyposażone w zabezpieczenie termiczne. W razie przegrzania (spowodowanego, na przykład,

zabrudzeniem tylnej kratki) urządzenie wyłączy się automatycznie. Zgłoś się do centrum obsługi serwisowej.

• Urządzenie powinno być odłączane od źródła zasilania: przed myciem i konserwacją, w przypadku niepra-

widłowego działania, zaraz po zakończeniu jego używania.

• Nie używaj urządzenia jeśli kabel jest uszkodzony
• Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani nie wkładaj go pod bieżącą wodę, nawet w celu jego umycia.
• Nie trzymaj urządzenia mokrymi rękoma.
• Nie trzymaj urządzenia za gorącą obudowę, ale za uchwyt.
• Aby wyłączyć urządzenie z sieci, nie pociągaj za kabel, ale za wtyczkę.
• Nie stosuj przedłużaczy elektrycznych.
• Do mycia nie używaj produktów szorujących lub powodujących korozję.
• Nie używaj w temperaturze poniżej 0 °C i powyżej 35 °C.

GWARANCjA:
Twoje urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego. 
Nie może być stosowane do celów profesjonalnych.
Gwarancja traci ważność w przypadku niewłaściwego użytkowania urządzenia.

3 - OBSŁUGA:

• System „IONIC – CERAMIC“ (1)
Twoja suszarka do włosów automatycznie emituje ujemne jony zmniejszające elektryczność statyczną. 
Twoje włosy lśnią połyskiem i łatwiej się je rozczesuje. Efekt ten jest wzmacniany dzięki łagodnemu ciepłu promie-
niującemu przez pokrycie ceramiczne.

• ODDZIELNA REGULACjA tEMPERAtURY I PRĘDKOŚCI (2-3-4)

4 - WYPOSAŻENIE (zależnie od modelu)

Koncentrator (5-6)
Dyfuzor „Classic Volume“ (7-8)

5 - KONSERWACJA:

Uwaga: przed każdym czyszczeniem urządzenia należy odłączyć je od źródła zasilania. 
• Twoja suszarka do włosów wymaga niewielu czynności konserwacyjnych.
Możesz czyścić suszarkę i jej akcesoria, przecierając je lekko wilgotną szmatką, aby usunąć włosy i inne zaniec-
zyszczenia, które mogą osadzać się na tylnej kratce.

• Zdejmowalna kratka tylna: dzięki systemowi mocowania na magnesy,
bardzo łaywo jest zdjąć tylną kratkę i zamocować ją z powrotem, aby ułatwić jej czyszzenie.

6 - BIERZEMY CZYNNY UDZIAŁ W OCHRONIE ŚRODOWISKA!

Перед использованием ознакомиться с правилами техники безопасности

1 - ОПИСАНИЕ

A. Насадка концентратор (8mm)  
B. Керамическая решетка на выходе воздуха.
C. Автоматическая функция ионизации
D. Кнопка подачи холодного воздуха
E. Переключатель режимов температуры воздуха (положения 1-2-3)
F. Переключатель режимов скорости подачи воздуха (положения 0-1-2)
G. Съемная задняя решетка
H. Кольцо для подвески фена

2 - МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

• В целях Вашей безопасности данный прибор соответствует существующим нормам и правилам

(нормативные акты, касающиеся низкого напряжения, электромагнитной совместимости, охраны
окружающей среды и т.д.).

• Детали прибора сильно нагреваются во время работы. Будьте осторожны, не допускайте соприкосновения

поверхности прибора с кожей. Следите за тем, чтобы шнур питания не касался горячих поверхностей
прибора.

• Убедитесь, что рабочее напряжение Вашей электросети соответствует напряжению, указанному на

заводской табличке прибора. Любая ошибка при подключении прибора может привести к необратимым
повреждениям, которые не покрываются гарантией.

• Для обеспечения дополнительной защиты рекомендуется установить в электрической сети ванной

комнаты установку с дифференциальным распределителем с током срабатывания (DDR), не превышающим

30 мА. Обратитесь за советом к специалисту-электрику.

• Установка прибора и его использование должно соответствовать действующим в стране пользователя

нормативам.

• МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Запрещается пользоваться прибором в непосредственной близости

от емкостей, в которых 

находится вода (ванна, душевая кабина, умывальник и т.п.).
• Если прибор используется в ванной комнате, после использования отключайте его от сети, так как

близость к воде может представлять опасность даже в случае, если прибор выключен.

• Устройство не предназначено для использования людьми с ограниченными физическими и умственными

способностями (включая детей), а также людьми, не имеющими соответствующего опыта или необходимых
знаний. Указанные лица могут использовать 
данное устройство только под наблюдением или после получения инструкций по его эксплуатации от лиц,
отвечающих за их безопасность. Следите за тем, чтобы дети не играли с устройством.

• Если шнур питания поврежден, в целях безопасности его замена должна выполняться производителем, в

уполномоченном сервисном центре или квалифицированным специалистом.

• Не пользуйтесь прибором и обращайтесь в уполномоченный сервисный центр в следующих случаях: при

падении или сбоях в работе прибора.

• Прибор оборудован предохранительной термической системой. В случае перегрева (например, по

причине загрязнения задней решетки) прибор автоматически отключается. В таком случае обращайтесь в
Специализированный сервисный центр.

• Прибор следует отключать от сети в следующих случаях: прежде чем приступить к чистке или текущему

уходу за прибором, в случае неправильной работы прибора, после его использования, а также в том
случае, если Вы оставляете прибор без присмотра, даже на короткое время.

• Запрещается пользоваться прибором, если шнур питания поврежден.
• Запрещается погружать прибор в воду, даже для того, чтобы его вымыть.

• Не прикасайтесь к прибору влажными руками.
• Не прикасайтесь к корпусу прибора, т.к. он нагревается, держите прибор за ручку.
• Чтобы отключить прибор от сети, тяните не за шнур питания, а за вилку.
• Запрещается использовать электрический удлинитель.
• Запрещается чистить прибор порошками, содержащими абразивные или коррозивные вещества.
• Запрещается использование прибора при температуре ниже 0 °C и выше 35 °C.

ГАРАНТИЯ:
Данный прибор предназначен исключительно для бытового использования. Запрещается его
использование в профессиональных целях. Неправильное использование прибора отменяет действие
гарантии на прибор.

3 - ПОРЯДОК РАБОТЫ

• Система «IONIC-CERAMIC» (1)
ваш фен автоматически выделяет негативно заряженные ионы, уменьшающие заряд статического
электричества.
Ваши волосы обладают сияющим блеском и легче расчесываются.
Действие усиливается мягким тепловым излучением, исходящим от керамического покрытия.

• НЕЗАВИСИМАЯ РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ И СКОРОСТИ (2-3-4)

4 - ПРИНАДЛЕЖНОСТИ (в зависимости от модели)

Концентратор (5-6)
Диффузор «Классический объем» (7-8)

5 - УХОД

Внимание: прежде чем приступить к чистке фена, всегда выключайте его из сети.
• Ваш фен не требует большого ухода. Для удаления волос или частиц грязи, возможно, оставшихся
на задней решетке фена, вы можете почистить фен и его принадлежности слегка влажной тканью.

• Съемная задняя решетка:
благодаря системе магнитного крепления задней решетки ее можно легко снять и 
установить снова, что значительно облегчает чистку фена.

Please read the safety instructions before use

1 - DESCRIPTION

A. Ultra slim concentrator (8mm)
B. Ceramic air outlet grid
C. Automatic ionic function
D. Cool air button
E.  Temperature switch (positions 1-2-3)
F. Air speed switch (positions 0-1-2)
G. Removable rear grid
H. Hanging hook

2 - SAFETY

• For your safety, this appliance complies with the  applicable standards and regulations (Low Voltage

Directive, Electromagnetic Compatibility, Environmental…).

• The appliance’s accessories become very hot during use. Avoid contact with the skin. Make sure that

the supply cord never comes into contact with the hot parts of the appliance.

• Check  that  the  voltage  of  your  electricity  supply  matches  the  voltage  of  your  appliance. Any  error

when connecting the appliance can cause irreparable harm, not covered by the guarantee.

• As  an  additional  safety  measure,  we  recommend  the  installation  of  a  residual  current  difference

device in the electrical circuit supplying the bathroom, acting at not more than 30 mA.Ask your ins-
taller for advice.

• The installation of the appliance and its use must however comply with the standards in force in your

country.

• CAUTION: Never use your appliance with wet hands or near water contained in bath tubs, 
showers, sinks or other containers…
• When using the appliance in the bathroom, unplug it after use as the presence of water nearby

may pose a danger even when the appliance is turned off.

• This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory

or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervi-
sion or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children
should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

• If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly

qualified persons in order to avoid a hazard.

• Stop using your appliance and contact an Authorised Service Centre if: 
- your appliance has fallen.
- it does not work correctly.
• The appliance is equipped with a heat-sensitive safety device. In the event of overheating (for exam-

ple if the rear grill is blocked), the dryer will stop automatically: contact the After-Sales Service.

• The appliance must be unplugged: 
- before cleaning and maintenance procedures.
- if it is not working correctly.
- as soon as you have finished using it.
- if you leave the room, even momentarily.
• Do not use if the cord is damaged.
• Do not immerse or put under running water, even for cleaning purposes.
• Do not hold with damp hands.
• Do not hold the appliance by the casing, which is hot, but by the handle.
• Do not unplug by pulling on the cord, rather pull out by the plug.

• Do not use an electrical extension lead.
• Do not clean with abrasive or corrosive products.
• Do not use at temperatures below 0°C and above 35°C.

GUARANTEE : Your appliance is designed for use in the home only. 
It should not be used for professional purposes. 
The guarantee becomes null and void in the case of improper usage.

3 - USE

• "IONIC-CERAMIC" System (1) 
your hair dryer will automatically disperse negative ions which reduce static electricity, add shine to your hair
and make it easier to manage. This effect is reinforced by the gentle radiant heat emitted by the ceramic
coating.

• SEPARATE SPEED AND TEMPERATURE SETTINGS (2-3-4):

4 - ACCESSORIES (depending on model)

• Concentrator: (5-6)
• “Classic Volume” diffuser (7-8)

5 - CLEANING:

Warning: always unplug the appliance before cleaning it.
• Your hair dryer requires very little maintenance. You can clean it, as well as the accessories, with a slightly
damp cloth to remove any hair or impurities that may be clinging to the rear grid.

• Removable rear grid:
the magnet attachment system makes it easy to remove the rear grid and put it back in
place for easy cleaning.

6 - Environment protection first !

EN

Перед тим як користуватися приладом, уважно прочитайте 

iнструкцiю з використання i поради з технiки безпеки.

1 - ОПИС

A. Концентратор (8mm)
B. Керамiчна решiтка на виходi повiтря
C. Функцiя автоматичного випромiнювання негативних iонiв
D. Кнопка прохолодного повiтря
E. Повзунковий регулятор температури (положення 1-2-3)
F. Повзунковий регулятор швидкостi повiтря (положення 0-1-2)
G. Знiмна задня решiтка
H.  Скоба для пiдвiшування

2 - ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

• Ваша безпека гарантується відповідністю цього приладу чинним стандартам і нормам

(

директиви стосовно низьковольтного обладнання,  електромагнітної сумісності,  захисту

довкілля та ін.).

• Під час використання приладдя цього приладу нагрівається до високої температури. Стежте

за тим, щоб електрошнур не торкався гарячих частин приладу.

• Перевірте, щоб напруга у використовуваній вами електромережі відповідала напрузі, вказа-

ній на приладі.  Будь-яке неправильне підключення до електромережі може призвести до

непоправних пошкоджень приладу, на які гарантія не поширюється.

• Для більшої безпеки користування приладом рекомендується встановити в електропроводці

ванної кімнати пристрій контролю диференційованого струму з робочим значенням дифе-

ренційованого струму не вище 30 мА. Проконсультуйтесь з вашим електриком.

• 

У будь-якому випадку способи установлення і використання приладу повинні відповідати

вимогам нормативних документів, чинних у вашій країні.

• УВАГА: Цей прилад не можна використовувати поблизу ванни,  душу,  умивальника чи

інших посудин з водою.

• Якщо прилад працює у ванній кімнаті, його потрібно відключати від електромережі одразу

після закінчення використання, тому що він може становити небезпеку навіть після вимкнен-

ня.

• Цей прилад не повинен використовуватись особами (в тому числі дітьми), які мають обмеже-

ні фізичні,  чуттєві чи розумові можливості або не мають потрібного досвіду чи знань,  якщо

особа, відповідальна за їхню безпеку, не здійснює за ними нагляду або попередньо не дала

вказівок щодо використання приладу. Слід наглядати за дітьми, щоб вони не гралися з при-

ладом.

• Щоб уникнути небезпеки, у разі пошкодження електрошнура його слід замінити на підпри-

ємстві виробника, в його відділі післяпродажного обслуговування або звернувшись до спе-

ціаліста відповідної кваліфікації.

• Не користуйтесь вашим приладом і зверніться до уповноваженого сервіс-центру, якщо при-

лад падав на підлогу або не працює як слід.

• Прилад обладнаний системою теплового захисту. У випадку перегрівання (наприклад, внас-

лідок забруднення задньої решітки)  прилад автоматично вимикається;  в цьому випадку

необхідно звернутися до центру післяпродажного обслуговування.

• Прилад потрібно відключати від електромережі: перед виконанням операцій очищення або

догляду, якщо він не працює як слід, одразу після закінчення використання.

• 

Не використовуйте прилад, якщо його електрошнур пошкоджений.

• 

Не занурюйте прилад у воду і не підставляйте його під струмінь води, навіть під час очищен-

ня.

• 

Не торкайтесь приладу, якщо у вас вологі руки.

• 

Беріть прилад не за корпус, поки він ще гарячий, а за ручку.

• 

Відключаючи прилад від електромережі, тягніть не за електрошнур, а за вилку.

• 

Не користуйтесь електроподовжувачем.

• 

Не використовуйте для очищення абразивні чи корозійні матеріали.

• 

Не користуйтесь приладом при температурах нижче 0 С і вище 35 С.

ГАРАНТІЯ:

Ваш прилад призначений тільки для побутового використання. Його не можна використовува-

ти для професійної діяльності.

Неправильне використання приладу тягне за собою анулювання гарантії.

3 - ВИКОРИСТАННЯ

• Автоматична система "IONIC-CERAMIC" (1)

ваш фен автоматично випромiнює негативнi iони, якi нейтралiзують електростатичний заряд.

Ваше волосся сяє i легко розчiсується. 
Ця дiя пiдсилюється лагiдним тепловим випромiнюванням з поверхнi керамiчного покриття.

• Окреме регулювання температури i швидкостi повiтря (2-3-4) :

4 - ПРИЛАДДЯ (залежно вiд моделi)

• Концентратор : (5-6)
• Розсiювач "Моделюючий" (7-8)

5 - ДОГЛЯД

Увага: завжди вiдключайте прилад вiд електромережi перед очищенням.
• 
Ваш фен не потребує особливого догляду. Ви можете протирати його, а також приладдя злегка
вологою ганчiркою, щоб видалити волосся або бруд, якi можуть накопичуватися на заднiй решiтцi.

• Знiмна задня решiтка:
завдяки магнiтнiй системi крiплення решiтку дуже легко знiмати i встановлювати
на мiсце пiд час очищення. 

UK

Lugege enne fööni kasutamist hoolega 

läbi kasutusjuhend ja turvanõuded.

1 - KIRJELDUS

A. Õhuvoo suunamise otsik (8mm)
B. Keraamiline õhurest 
C. Automaatne ioniseerimisfunktsioon
D. Jaheda õhu lüliti
E. Liuglüliti temperatuuri seadistamiseks (asendid 1-2-3)
F. Liuglüliti õhuvoo seadistamiseks (asendid 0-1-2)
G. Eemaldatav tagarest
H. Riputusaas

2 - TURVANÕUDED

• Teie  turvalisuse  tagamiseks  vastab  seade  sellele  kohaldatavatele  normatiividele  ja  seadustele

(Madalpingeseadmete, Elektromagnetilise Ühilduvuse ja Keskkonnakaitse kohta käivad direktiivid).

• Seadme tarvikud kuumenevad kasutamise käigus. Vältige nende puutumist naha vastu. Jälgige alati,

et seadme toitejuhe ei puutuks mitte kunagi selle kuumenevate osadega kokku.

• Kontrollige, et kasutatav võrgupinge vastaks seadme juures nõutavale. Valesti vooluvõrku ühenda-

mine võib seadme rikkuda ning sellised vigastused ei käi garantii alla.

• Turvalisuse tõstmiseks on lisaks soovitatav paigaldada vannitoa voolujuhtmestikku rikkevoolukaitse-

lüliti (RVKL) nominaalse rakendusvooluga kuni 30 mA. Küsige nõu oma elektriku käest.

• Igal juhul tuleb seade paigaldada ja seda kasutada kooskõlas kasutamisriigis kehtiva seadusand-

lusega.

• ETTEVAATUST: Ärge kasutage seadet vannide, dušikabiinide, kraanikausside või ükskõik mil-

liste vett sisaldavate mahutite läheduses.

• Kui seadet kasutatakse vannitoas, võtke see peale kasutamist vooluvõrgust välja, kuna vee lähedus

on ohtlik isegi juhul, kui seade ei tööta.

• Seadet ei tohi kasutada isikud (s.h. lapsed), kelle füüsilised ja vaimsed võimed ning meeled on piira-

tud või isikud, kes seda ei oska või ei tea, kuidas seade toimib, välja arvatud juhul, kui nende turva-
lisuse  eest  vastutav  isik  kas  nende  järele  valvab  või  on  neile  eelnevalt  seadme  tööpõhimõtteid  ja
kasutamist selgitanud. Ka tuleb valvata selle järele, et lapsed seadmega ei mängiks.

• Kui toitejuhe on katki, tuleb ohuolukordade ärahoidmiseks lasta see tootjal, tema müügijärgsel 
teenindusel või vastavat kvalifikatsiooni omaval isikul välja vahetada.
• Ärge kasutage seadet ning võtke ühendust Volitatud Teeninduskeskusega juhul, kui seade on maha

kukkunud või ei tööta korralikult.

• Seade on varustatud kaitsesüsteemiga ülekuumenemise vastu. Kui temperatuur tõuseb liiga kõrgele

(kuna  näiteks  tagarest  on  ummistunud),  jääb  seade  automaatselt  seisma  :  võtke  ühendust  müügi-
järgse teenindusega.

• Seade peab olema vooluvõrgust välja võetud: selle puhastamiseks ja hoolduseks, rikke korral, kohe,

kui olete selle kasutamise lõpetanud.

• Ärge kasutage seadet, kui toitejuhe on katki
• Ärge kastke seadet vette ega pange seda voolava vee alla isegi mitte selle puhastamiseks.
• Ärge katsuge seadet niiskete kätega.
• Ärge hoidke seadet korpusest – see on tuline –,vaid käepidemest.
• Seadet stepslist välja tõmmates ei tohi kinni hoida mitte juhtmest, vaid pistikust.
• Ärge kasutage pikendusjuhet.
• Ärge kasutage seadme puhastamiseks vahendeid, mis võivad selle pinda kriimustada või söövitada
• Ärge kasutage temperatuuril alla 0 °C ja üle 35 °C

GARANTII: 
Antud seade on ette nähtud ainult koduseks kasutuseks.
Seda ei tohi tarvitada töövahendina.
Ebaõige kasutamise korral kaotab garantii kehtivuse

3 - KASUTAMINE

• Automaatne "IONIC-CERAMIC" süsteem (1)
öön tekitab automaatselt negatiivseid ioone, mis vähendavad staatilist elektrit. 
Juuksed saavad erakordse sära ning on hõlpsamini kammitavad. 
Antud süsteemi mõju võimendab veelgi keraamilisest ümbrisest kiirgav soojus.

• Temperatuuride ja kiiruste eraldi reguleerimine (2-3-4):

4 - LISATARVIKUD (sõltuvalt mudelist)

• Õhuvoo suunamise otsik: (5-6)
• Otsik "Modelleerija" (7-8)

5 - HOOLDUS

Pane tähele: enne puhastamist tuleb föön alati vooluvõrgust välja võtta.
• 
Fööni juures vajalik hooldus on minimaalne. Seadme ning samuti tarvikute puhastamiseks kasutage 
kergelt niisket lappi, et eemaldada juuksekarvad või mistahes muu mustus, mis võib olla tagaresti külge
jäänud.

• Eemaldatav tagarest tänu resti magnetkinnitustele on seda puhastamise 
lihtsustamiseks äärmiselt hõlpus ära võtta ja tagasi panna.

Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet lietošanasinstrukciju, 

kā arī drošības noteikumus.

1 - APRAKSTS

A. Uzgalis-koncentrators (8mm)
B. Keramikas gaisa izplūdes restes
C. Automātiskā loniskā funkcija
D. Aukstā gaisa taustiņš 
E. Temperatūras slēdzis (pozīcijas 1-2-3)
F. Gaisa ātruma slēdzis (pozīcijas 0-1-2)
G. Noņemamas aizmugurējās restes
H. Pakāršanas riņķis

2 - DROŠĪBAS NOTEIKUMI

• Jūsu  drošībai,  šis  aparāts  atbilst  noteiktajām  normām  un  noteikumiem  (zemsprieguma  direktīva,  elektro-

magnētiskā saderība, apkārtējā vide...).

• Izmantošanas laikā aparāta piederumi kļūst ļoti karsti. Izvairieties no to saskares ar ādu. Pārliecinieties, lai barošanas

kabelis nekad neatrastos kontaktā ar karstām aparāta daļām.

•  Pārliecinieties,  ka  elektroinstalāciju  spriegums  atbilst  Jūsu  aparāta  parametriem.  Jebkura  nepareiza  pieslēgšana

var izraisīt neatgriezeniskus bojājumus, kurus garantija nesedz.

• Papildus aizsardzībai ir ieteicams uzstādīt elektriskā ķēdē, kas nodrošina vannas istabu, diferenciālās aizsardzības

ierīci (DDR), paredzētu strāvas noplūdei, kas nepārsniedz 30 mA. Vaicājiet pēc padoma aparāta uzstādītājam.

• Ierīces uzstādīšana un izmantošana jāveic saskaņā ar Jūsu valstī spēkā esošajiem standartiem.
• UZMANĪBU: Nekad nelietojiet ierīci vannas, dušas, izlietnes vai citas ūdeni saturošas tvertnes tuvumā.
• Ja izmantojat aparātu vannas istabā, pēc lietošanas atvienojiet to no strāvas, jo atrašanās ūdens tuvumā var

būt bīstama pat tad, ja ierīce ir izslēgta.

• Šo  aparātu  nav  paredzēts  izmantot  personām  (ieskaitot  bērnus),  kuru  fiziskās,  sensorās  vai  garīgās  spējas  ir

ierobežotas, vai personām, kurām trūkst pieredzes vai zināšanu, izņemot gadījumus, kad par viņu drošību atbildīga
persona  ierīces  izmantošanas  laikā  šīs  personas  uzrauga  vai  ir  sniegusi  informāciju  par  ierīces  izmantošanu.
Pieskatiet bērnus un pārliecinieties, ka tie nespēlējas ar aparātu.

• Ja barošanas vads ir bojāts, tas jāaizvieto ražotājam, garantijas apkalpošanas servisam vai personai ar līdzīgu kvali-

fikāciju, lai izvairītos no iespējamām briesmām.

• Neizmantojiet aparātu un sazinieties ar autorizēto apkopes servisu, ja: Jūsu ierīce ir nokritusi zemē, tā darbojas ar

traucējumiem.

• Aparāts ir aprīkots ar termiskās drošības sistēmu. Pārkaršanas gadījumā (kas notikusi, piemēram, aizmugures režģa

aizsērēšanas dēļ) sazinieties ar tehniskās apkopes centru.

• Aparāts jāizslēdz: pirms tīrīšanas un apkopes, nepareizas funkcionēšanas gadījumā, tiklīdz Jūs esat beidzis to lietot.
• Nelietojiet, ja bojāts strāvas vads.
• Nemērciet ūdenī vai nelieciet zem tekoša ūdens pat tīrīšanas nolūkā.
• Neturiet to mitrās rokās.
• Neturiet aiz korpusa, kas ir karsts, bet aiz roktura.
• Neatvienojiet no strāvas, raujot aiz vada, bet gan velkot aiz kontaktdakšas
• Neizmantojiet elektrisko pagarinātāju.
• Netīriet ierīci ar abrazīviem vai korozīviem līdzekļiem.
• Nelietojiet to pie temperatūras, kas zemāka par 0°C un augstāka par 35 °C

GARANtIjA:
Šis aparāts ir paredzēts lietošanai tikai mājas apstākļos.
To nedrīkst izmantot profesionālos nolūkos.
Nepareizas izmantošanas gadījumā garantija kļūst par nederīgu un spēkā neesošu.

3 - LIETOŠANA

Sistēma „IONIC-CERAMIC” (1)
Jūsu matu fēns izdod negatīvus jonus, kas samazina statisko elektrību. Jūsu mati spīdēs un būs daudz vieglāk
ķemmējami. Šo efektupastiprina radiantkarstums, kuru izdala keramikas pārklājums. 

• Atsevišķa temperatūras un ātruma noregulēšana ( 2-3-4)

4 - PIEDERUMI ( atbilstoši modelim)

• Uzgalis-koncentrators: ( 5-6)
• Difuzors „Modelētājs”(7-8) 

5 - KOPŠANA

Uzmanību: pirms tīrīšanas vienmēr atslēdziet aparātu.
• 
Jūsu matu žāvētājam ir nepieciešama ļoti minimāla kopšana. 
Jūs varat to, kā arī tā piederumus viegli tīrīt armitru lupatiņu, lai izņemtu matus vai attīrītu aizmugurējās restes 
no tiem.   

• Noņemamas aizmugurējās restes: pateicoties to sistēmai, 
(piestiprinātas ar magnētu), tās ir ļoti vieglinoņemamas un pieliekamas atpakaļ, 
lai atvieglotu tīrīšanu.

ET

Prieš naudodamiesi aparatu atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją ir saugos patarimus.

1 - APRAŠYMAS

A. Oro srauto telktuvas (8mm)
B. Keraminės oro išleidimo grotelės
C. Automatinė jonizuojanti funkcija
D. Vėsaus oro mygtukas
E. Temperatūros jungtukas (1-2-3 padėtys)
F. Oro greičio jungtukas (0-1-2 padėtys)
G. Išimamos galinės grotelės
H. Pakabinimo žiedas

2 - SAUGOS PATARIMAI

• Siekiant užtikrinti Jūsų saugumą, šis aparatas pagamintas laikantis taikomų standartų ir teisės aktų (Žemos įtam-

pos, Elektromagnetinio suderinamumo, Aplinkos apsaugos direktyvų...).

• Naudojant aparatą jo dalys labai įkaista. Nesilieskite prie jų. Niekada neleiskite maitinimo laidui liestis su įkaitusio-

mis aparato dalimis.

• Patikrinkite, ar Jūsų elektros tinklo įtampa sutampa su nurodytąja ant aparato. Bet kokia jungimo klaida gali pada-

ryti nepataisomos žalos, kuriai netaikoma garantija.

• Siekiant užtikrinti papildomą apsaugą, rekomenduojama į vonios kambaryje esantį elektros maitinimo tinklą insta-

liuoti liekamąja srove valdomus srovės, kuri yra ne didesnė nei 30 mA, jungtuvus (DDR). Paprašykite elektros insta-
liaciją įrengiančio asmens patarimo.

• Tačiau aparatas turi būti instaliuotas ir naudojamas laikantis jūsų šalyje galiojančių standartų. 
• DĖMESIO: šio aparato nenaudokite arti vonios, dušo, kriauklės ar kitų indų, kuriuose yra vandens.

• Jei naudojate aparatą vonios kambaryje, baigę naudoti išjunkite jį iš tinklo, nes laikyti jį arti vandens, net ir nevei-

kiantį, gali būti pavojinga.

• Šis aparatas nėra skirtas naudoti asmenims (taip pat vaikams), kurių fizinės, jutiminės arba protinės galimybės yra

ribotos, taip pat asmenims, 

neturintiems atitinkamos patirties arba žinių, išskyrus tuos atvejus, kai už jų saugumą atsakingi asmenys užtikrina
tinkamą priežiūrą arba jie iš anksto gauna 
instrukcijas dėl šio aparato naudojimo. Vaikai turi būti prižiūrimi, užtikrinant, kad jie nežaistų su aparatu.
• Jei maitinimo laidas pažeistas, gamintojas, centras, kuris yra įgaliotas atlikti priežiūrą po pardavimo, arba panašios

kvalifikacijos asmenys jį turi pakeisti, 

kad nebūtų pavojaus.
• Nenaudokite aparato ir kreipkitės į centrą, įgaliotą atlikti priežiūrą po pardavimo, jeigu aparatas nukrito ir neveikia

kaip paprastai. 

• Aparate  yra  instaliuota  karščiui  jautri  apsaugos  sistema.  Aparatui  perkaitus  (pavyzdžiui,  dėl  užsikimšusių  galinių

grotelių), aparatas automatiškai išsijungia: 

kreipkitės į centrą, įgaliotą atlikti priežiūrą po pardavimo.
• Aparatas turi būti išjungtas iš tinklo: prieš jį valant ir atliekant priežiūros darbus, sutrikus veikimui, baigus jį naudoti.
• Nenaudokite aparato, jei laidas pažeistas.
• Nenardinkite jo į vandenį ir neplaukite net valydami.
• Nelaikykite drėgnomis rankomis.
• Nelaikykite už įkaitusio korpuso, bet už rankenos.
• Neišjunkite traukdami už laido, bet ištraukite kištuką iš lizdo.
• Nenaudokite elektrinio ilgiklio.
• Nevalykite su šveitimui skirtomis ar koroziją sukeliančiomis priemonėmis.
• Nenaudokite esant žemesnei nei 0 °C ir aukštesnei nei 35 °C temperatūrai.

GARANTIJA:
Jūsų aparatas skirtas tik naudojimui namuose.
Jo negalima naudoti profesiniams tikslams.
Neteisingai naudojant, garantija nebėra taikoma ir tampa negaliojanti. 

3 - NAUDOJIMAS

• Automatinò sistema „IONIC-CERAMIC“ (1)

plaukų džiovintuvas automatiškai generuoja neigiamus jonus, kurie mažina statinį krūvį.

Jūsų plaukai blizgės ir bus lengviau iššukuojami.
Šį poveikį sustiprina maloni šiluma, sklindanti iš keraminio paviršiaus.

• Atskiras temperatūrų ir greičių reguliavimas (2-3-4)

4 - PRIEDAI (pagal modelį)

• Oro srauto telktuvas: (5-6)
• Difuzorius „Modeliuotojas“ (7-8)

5 - PRIEŽIŪRA:

Dėmesio: prieš valydami aparatą visuomet išjunkite jį iš tinklo.
• Jūsų plaukų džiovintuvui reikia labai nedaug priežiūros. 
Norėdami nuvalyti plaukus arba nešvarumus, kurie gali likti ant galinių grotelių,
aparatą ir jo priedus galite valyti lengvai sudrėkintu skudurėliu.

• Išimamos galinės grotelės: 
galines groteles dėl jų pritvirtinimo magnetais labai lengva nuimti ir vėl uždėti 
– taipvalyti yra lengviau.

LV

LT

RU

PL

CS

Your appliance contains valuable materials which can be recovered or recycled.

Leave it at a local civic waste collection point.

1

8

0

0

1

2

2

0

11

 -

 1

2

/1

1

I O N I C

C E R A M I C

1

3

4

2

Cold air shot

www.rowenta.com

A

B

C

D

G

H

E

F

Depending on model

5

6

7

8

Twoje urz

ądzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu

przetwarzaniu lub recyklingowi.

W tym celu nale

ży je dostarczyć do wyznaczonego punktu zbiórki.

Váš přístroj obsahuje četné materiály, které lze zhodnocovat nebo recyklovat.
Svěřte jej sběrnému místu nebo, neexistuje-li, smluvnímu servisnímu středisku, 

kde s ním bude naloženo odpovídajícím způsobem.

CV8650D0_8642D0_1800122011_A1  20/04/11  09:40  Page1

1
2
Оглавление инструкции
  • Страница 1 из 3
    CV8650D0_8642D0_1800122011_A1 20/04/11 09:40 Page1 A B G Depending on model IONIC CERAMIC 2 1 Cold air shot C 5 6 7 8 D 3 1800122011 - 12/11 E 4 H F www.rowenta.com Please read the safety instructions before use EN 1 - DESCRIPTION A. Ultra slim concentrator (8mm) B. Ceramic air outlet grid C.
  • Страница 2 из 3
    CV8650D0_8642D0_1800122011_A1 20/04/11 09:40 Page2 A B G Depending on model IONIC CERAMIC 1 2 Cold air shot C 5 6 7 8 D 3 1800122011 - 12/11 E 4 H F www.rowenta.com SK Před použitim je nutné dôkladne sa zoznámit’ s bezpečnostnymi podmienkami 1 - POPIS A. Koncentrátor vzduchu (8mm) B. Keramická
  • Страница 3 из 3