Инструкция для ROWENTA LOVELY EP1005

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

EP1005 FO

www.rowenta.com

EP1005FO.qxd:1800117861  22/12/09  12:22  Page 1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 43
  EP1005FO.qxd:1800117861 22/12/09 12:22 EP1005 FO www.rowenta.com Page 1
 • Страница 2 из 43
  EP1005FO.qxd:1800117861 22/12/09 12:22 Page 2 7 1 4 5 3 2 7 6 8
 • Страница 3 из 43
  EP1005FO.qxd:1800117861 22/12/09 12:22 Läs anvisningarna noggrant innan du använder apparaten. 1. BESKRIVNING AV APPARATEN Page 71 SV 1. Epileringshuvud 2. Pincetter 3. Massagekulor 4. Knapp för att lossa huvudet 5. Strömbrytare, två hastigheter och stopp 6. Rengöringsborste 7. EM2A2-adapter 8.
 • Страница 4 из 43
  EP1005FO.qxd:1800117861 22/12/09 12:22 Page 72 • Låt inte apparaten ligga framme i direkt solljus. • Använd inte apparaten vid mycket låg temperatur. • Sänk inte ned apparaten i vatten och skölj inte av den under rinnande vatten. • Rengör inte apparaten med starka rengöringsprodukter eller
 • Страница 5 из 43
  EP1005FO.qxd:1800117861 22/12/09 12:22 Page 73 7. EPILERING AV KÄNSLIGA OMRÅDEN För bästa möjliga resultat rekommenderar vi att du vinklar epilatorn något mot huden i epileringsriktningen (se bilden) . • Förbereda området som du vill epilera: – Om hårstråna är långa kan du klippa dem till högst 1
 • Страница 6 из 43
  EP1005FO.qxd:1800117861 22/12/09 12:22 Page 74 4. Skaka epileringshuvudet energiskt och torka av det med en handduk innan du sätter tillbaka det på epilatorn. Du kan också använda den lilla rengöringsborsten. • Rengöra precisionshuven. 9. HUDVÅRD Det kan uppstå små röda prickar på huden. De
 • Страница 7 из 43
  EP1005FO.qxd:1800117861 22/12/09 12:22 Les veiledningen nøye før bruk 1-BESKRIVELSE AV APPARATET Page 75 NO 1-Hårfjernerhode 2-Pinsetter 3-Massasjekuler 4-Utløserknapp for avtakbart hode 5-2 hastigheter og stoppknapp 6-Rensebørste 7-Adapter EM2A2 8-Tilbehør til armhule 2-SIKKERHET • Dette apparatet
 • Страница 8 из 43
  EP1005FO.qxd:1800117861 22/12/09 12:22 Page 76 • Ikke dypp apparatet ned i vann eller hold det under rennende vann. • Ikke bruk aggressive rengjøringsprodukter eller -midler. • Ikke bruk apparatet ved temperaturer under 0 °C eller over 35 °C. GARANTI Apparatet er kun ment for bruk i hjemmet. Det
 • Страница 9 из 43
  EP1005FO.qxd:1800117861 22/12/09 12:22 Page 77 7- FJERNING AV HÅR FRA FØLSOMME OMRÅDER For optimale hårfjerningsresultater anbefaler vi at du holder hårfjerneren i en svak vinkel mot huden i hårfjerningsretningen somvist ifiguren. • Forberede området der du vil fjerne hår: - Hvis hårene er lange,
 • Страница 10 из 43
  EP1005FO.qxd:1800117861 22/12/09 12:22 Page 78 4. Rist hårfjernerhodet godt og tørk det med et håndkle før du setter det tilbake på hårfjerneren. Du kan også bruke den lille medfølgende rensebørsten. • Rengjøre tilbehøret for det følsomme området. 9- HUDPLEIE Du kan få små, røde kviser på huden. De
 • Страница 11 из 43
  EP1005FO.qxd:1800117861 22/12/09 12:22 Page 79 PL 1-G∏owica depilatora 2-Pinceta 3-Kulki masujàce 4-Przycisk zwalniajàcy do zdejmowanej g∏owicy 5-Prze∏àcznik on/off z dwoma pr´dkoÊciami 6-Szczoteczka czyszczàca 7-Adapter 18- Dodatek do depilacji pach • Zgodne z zasadami technicznymi i
 • Страница 12 из 43
  EP1005FO.qxd:1800117861 22/12/09 12:22 Page 80 • Nie u˝ywaç przed∏u˝aczy. • Nie u˝ywaç urzàdzenia wilgotnymi r´koma. • Nie wystawiaç urzàdzenia na dzia∏anie promieni s∏onecznych. • Nie u˝ywaç urzàdzenia w niskich temperaturach. • Nie zanurzaç urzàdzenia w wodzie. • Nie u˝ywaç produktów agresywnych
 • Страница 13 из 43
  EP1005FO.qxd:1800117861 22/12/09 12:35 Page 81 clic! - Na∏ó˝ dodatek do depilacji pach (8) na nasadk´ depilatora do us∏yszenia klikni´cia. - Ustaw prze∏àcznik na pozycji 1. 2 0 1 1 2 81
 • Страница 14 из 43
  EP1005FO.qxd:1800117861 22/12/09 12:23 Page 82 10. BIERZMY CZYNNY UDZIAŁ W OCHRONIE ŚRODOWISKA! Twoje urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi. W tym celu należy je dostarczyć do wyznaczonego punktu zbiórki. Nie należy go umieszczać z
 • Страница 15 из 43
  EP1005FO.qxd:1800117861 22/12/09 12:23 Page 83 RO 1-Cap de epilare 2-Pensete 3-Biluţe de masaj 4-Buton de eliberare cap detaşabil 5-Intrerupător 2 viteze şi oprire 6-Perie de curăţat 7-Adaptor 8- • Pentru siguranţa dumneavoastră, acest aparat este conform normelor şi reglementărilor în vigoare
 • Страница 16 из 43
  EP1005FO.qxd:1800117861 22/12/09 12:23 Page 84 - pe o piele cu răni - pe zone de risc (varice, aluniţe, semne din naştere) - dacă suferiţi de afecţiuni cutanate (eczeme, acnee, inflamaţii). • Din motive de igienă, vă recomandăm să nu împrumutaţi nimănui aparatul dumneavoastră, nici măcar celor
 • Страница 17 из 43
  EP1005FO.qxd:1800117861 22/12/09 12:23 Page 85 clic! 8 2 0 1 1 2 85
 • Страница 18 из 43
  EP1005FO.qxd:1800117861 22/12/09 12:23 Page 86 10. SĂ PARTICIPĂM LA PROTECŢIA MEDIULUI! Aparatul dumneavoastră conţine numeroase materiale valorificabile sau reciclabile. Predaţi-l la un punct de colectare sau, în lipsa acestuia, la un centru de service autorizat pentru a fi procesat în mod
 • Страница 19 из 43
  EP1005FO.qxd:1800117861 22/12/09 12:23 Page 87 CS 1-Depilaãní hlava 2-Pinzety 3-MasáÏní kuliãky 4-Tlaãítko pro uvolnûní odnímatelné hlavy 5-Pfiepínaã dvou rychlostí a vypínaã 6-âisticí kartáãek 7-Adaptér 8- Dodatek do depilacji pach 2 - BEZPENOSTNF RADY • Bezpeãnostní provedení tohoto pfiístroje je
 • Страница 20 из 43
  EP1005FO.qxd:1800117861 22/12/09 12:23 Page 88 • Nedot˘kejte se pfiístroje vlhk˘ma rukama. • Nevystavujte pfiístroj sluneãním paprskÛm. • NepouÏívejte pfiístroj za nízk˘ch teplot. • Pfiístroj neponofiujte do vody a neoplachujte ho pod vodou. • NepouÏívejte k ãi‰tûní agresivní chemikálie nebo
 • Страница 21 из 43
  EP1005FO.qxd:1800117861 22/12/09 12:23 Page 89 clic! - Nasaìte pfiíslu‰enství pro podpaÏí (8) na epilaãní hlavu, aÏ usly‰íte cvaknutí. - Vypínaã posuÀte do polohy 1. 2 0 1 1 2 89
 • Страница 22 из 43
  EP1005FO.qxd:1800117861 22/12/09 10. 90 12:23 Page 90
 • Страница 23 из 43
  EP1005FO.qxd:1800117861 22/12/09 12:23 Page 91 SR 1-Glava za depilaciju 2-Pincete 3-Kuglice za masaÏu 4-Dugme za deblokiranje glave koja se skida 5-Prekidaã sa 2 brzine i zaustavljanjem 6-ãetkica za ãi‰çenje 7-Adapter 8-Prikljuãak za pazuha 2 - BEZBEDNOSNA PRAVILAP • Bezbednost ovog aparata je u
 • Страница 24 из 43
  EP1005FO.qxd:1800117861 22/12/09 12:23 Page 92 • Nemojte da izlaÏete aparat sunãevim zracima. • Nemojte da koristite aparat na hladnoj temperaturi. • Nemojte da uranjate niti da stavljate pod vodu. • Nemojte da koristite agresivne proizvode ili razredivaãe za ãi‰çenje. • Ne koristiti na temperaturi
 • Страница 25 из 43
  EP1005FO.qxd:1800117861 22/12/09 12:23 Page 93 clic! - Uklopite prikljuãak za pazuha (8) na glavu za depilaciju dok se ne ãuje zvuk « klik ». - Postavite prekidaã na 1. 2 0 1 1 2 93
 • Страница 26 из 43
  EP1005FO.qxd:1800117861 22/12/09 12:23 Page 94 10. UČESTVUJMO U ZAŠTITI OKOLINE ! Vaš aparat sadrži mnoge vredne materije ili materije koje se mogu se reciklirati. Poverite ga punktu za prikupljanje ili ovlašćenom centru za servisiranje, gde će se obaviti njegov tretman. 94
 • Страница 27 из 43
  EP1005FO.qxd:1800117861 22/12/09 12:23 Page 95 SK 1-Epilaãná hlava 2-Pinzety 3-MasáÏne guºôãky 4-Tlaãidlo na vysunutie odnímateºnej hlavy 5-Prepínaã pre 2 r˘chlosti a vypínaã 6-ãistiaca kefka 7-Adaptér 8- Príslu‰enstvo pre podpazu‰ie 2 - BEZPEÂNOSTNÉ RADY • Bezpeãnostné prevedenie tohto prístroja
 • Страница 28 из 43
  EP1005FO.qxd:1800117861 22/12/09 12:23 Page 96 • Nikdy prístroj nenechávajte v dosahu detí bez dozoru. • NepouÏívajte predlÏovaciu ‰núru. • Nedot˘kajte sa prístroja vlhk˘mi rukami. • Nevystavujte prístroj slneãn˘m lúãom. • NepouÏívajte prístroj za nízkych teplôt. • Prístroj neponárajte do vody a
 • Страница 29 из 43
  EP1005FO.qxd:1800117861 22/12/09 12:23 Page 97 clic! - Nasaìte príslu‰enstvo pre podpazu‰ie (8) na epilaãnú hlavu, aÏ poãujete cvaknutie. - Vypínaã posuÀte do polohy 1. 2 0 1 1 2 97
 • Страница 30 из 43
  EP1005FO.qxd:1800117861 22/12/09 12:23 Page 98 10. PRISPEJME K OCHRANE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA! Tento prístroj obsahuje veľa zhodnotiteľných alebo recyklovateľných materiálov. Odovzdajte ho na zberné miesto, alebo ak takéto miesto chýba, tak autorizovanému servisnému stredisku, ktoré zabezpečí jeho
 • Страница 31 из 43
  EP1005FO.qxd:1800117861 22/12/09 12:23 Page 99 SLO 1-Epilacijska glava 2-Pinceta 3-MasaÏne kroglice 4-Gumb za sprostitev odstranljive glave 5-Stikalo za 2 hitrosti in zaustavitev 6-ãistilna ‰ãetka 7-Adapter 8-Nastavek za pazduhe 2 - VARNOSTNI NASVETI • Zaradi va‰e varnosti ustreza ta naprava
 • Страница 32 из 43
  EP1005FO.qxd:1800117861 22/12/09 12:23 Page 100 • Ne uporabljate podalj‰ka za kabel. • Naprave ne prijemajte z mokrimi rokami. • Naprave ne izpostavljajte sonãnim Ïarkom. • Ne uporabljajte je pri nizkih temperaturah. • Ne potapljajte je v vodo in ne postavljajte je pod tekoão vodo. • Za ãi‰ãenje ne
 • Страница 33 из 43
  EP1005FO.qxd:1800117861 22/12/09 12:23 Page 101 clic! - Nastavek za pazduhe (8) namestite na nastavek za odstranjevanje dlak, da se zaskoãi. - Stikalo nastavite v poloÏaj 1. 2 0 1 1 2 101
 • Страница 34 из 43
  EP1005FO.qxd:1800117861 22/12/09 12:23 Page 102 10. SODELUJMO PRI PRIZADEVANJIH ZA ZAŠČITO OKOLJA! Vaša naprava vsebuje številne vredne materiale, ki se lahko reciklirajo. Zato jo odnesite na zbirno mesto, če ga ni pa v pooblaščen servisni center, kjer jo bodo ustrezno predelali. 102
 • Страница 35 из 43
  EP1005FO.qxd:1800117861 22/12/09 12:23 Page 103 RF 103
 • Страница 36 из 43
  EP1005FO.qxd:1800117861 22/12/09 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА 12:23 Page 104 ОТКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА 1 2 2 1 104
 • Страница 37 из 43
  EP1005FO.qxd:1800117861 22/12/09 12:23 Page 105 clic! - Установите насадку для подмышек (8) на головку эпилятора до щелчка. - Переведите переключатель на 1. 2 0 1 1 2 105
 • Страница 38 из 43
  EP1005FO.qxd:1800117861 22/12/09 Чистка насадок для чувствительных зон. 106 12:23 Page 106
 • Страница 39 из 43
  EP1005FO.qxd:1800117861 22/12/09 12:23 УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ 1-ОПИС Page 107 UA 1-Епiляцiйна rоловка 2-Щипчики 3-Масажнi кульки 4-Кнопка вiдокремлення знiмної rоловки 5-2-швидкiсний перемикач i вимикач 6-щiточка для очищення 7-адаптер 8- Приладдя для пахв 2 – ПОРАДИ З БЕЗПЕКИ •
 • Страница 40 из 43
  EP1005FO.qxd:1800117861 22/12/09 12:23 Page 108 • Нiколи не залишайте прилад дiтям без наrляду. • Не користуйтесь подовжувачами. • Не користуйтесь приладом, якщо у вас волоri руки. • Не допускайте потрапляння на прилад сонячних променiв. • Не користуйтесь приладом при низькiй температурi. • Не
 • Страница 41 из 43
  EP1005FO.qxd:1800117861 22/12/09 12:23 Page 109 8. ВИДАЛЕННЯ ВОЛОССЯ З ЧУТЛИВИХ ДІЛЯНОК ШКІРИ Для отримання оптимальних результатiв епiляцiї радимо вам злегка нахиляти епiлятор до шкiри в напрямку епiляцiї, як показано на рисунку. • Пiдготовка дiлянки шкiри, на якiй видалятиметься волосся: - Якщо
 • Страница 42 из 43
  EP1005FO.qxd:1800117861 22/12/09 12:23 Page 110 4. Енерriйно потрусiть епiляцiйну rоловку i витрiть її рушником перш нiж знову встановлювати на прилад. Для очищення можна використовувати також щiточку з комплекту приладу. • Очищення бриючої головки 9. ДОГЛЯД ЗА ШКІРОЮ На шкiрi можуть з’явитися
 • Страница 43 из 43