Инструкция для ROWENTA SIGN 3 CV1211

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

приладу повинні відповідати вимогам нормативних документів,

чинних у вашій країні.

• УВАГА: Цей прилад не можна використовувати поблизу ванни, душу,

умивальника чи інших посудин з водою.

• Якщо прилад працює у ванній кімнаті, його потрібно

відключати від електромережі одразу після закінчення

використання, тому що він може становити небезпеку навіть після

вимкнення.

• Цей прилад не повинен використовуватись особами (в тому числі

дітьми), які мають обмежені фізичні, чуттєві чи розумові можливості

або не мають потрібного досвіду чи знань, якщо особа, відповідальна

за їхню безпеку, не здійснює за ними нагляду або попередньо не дала

вказівок щодо використання приладу. Слід наглядати за дітьми, щоб

вони не гралися з приладом.

• Щоб уникнути небезпеки, у разі пошкодження електрошнура його

слід замінити на підприємстві виробника, в його відділі

післяпродажного обслуговування або звернувшись до спеціаліста

відповідної кваліфікації.

• Не користуйтесь вашим приладом і зверніться до уповноваженого

сервіс-центру, якщо прилад падав на підлогу або не працює як слід.

• Прилад обладнаний системою теплового захисту. У випадку

перегрівання (наприклад, внаслідок забруднення задньої решітки)

прилад автоматично вимикається; в цьому випадку необхідно

звернутися до центру післяпродажного обслуговування.

• Прилад потрібно відключати від електромережі: перед виконанням

операцій очищення або догляду, якщо він не працює як слід, одразу

після закінчення використання.

• Не використовуйте прилад, якщо його електрошнур пошкоджений.

• Не занурюйте прилад у воду і не підставляйте його під струмінь води,

навіть під час очищення.

• Не торкайтесь приладу, якщо у вас вологі руки.

• Беріть прилад не за корпус, поки він ще гарячий, а за ручку.

• Відключаючи прилад від електромережі, тягніть не за електрошнур,

а за вилку.

• Не користуйтесь електроподовжувачем.

• Не використовуйте для очищення абразивні чи корозійні матеріали.

• Не користуйтесь приладом при температурах нижче 0 °С і вище 35°С.

1.Вставте шнур у розетку.

2. На перемикачі виберіть одне з положень: 0 - Вимк, 1 - середній

потік повітря, 2 - швидкий потік повітря.

Електричний фен Rowenta модель CV1211D5/7P0, виготовлено в КНР

для холдингу «Груп СЕБ» Франція, м. Екюлі, 69134, вул. Шмен дю Пті

Буа, 4М - BP 172 69134 Экюли, Седекс). Термін служби виробу 2 роки

від дня продажу. Імпортер:ТОВ "ГСУ" м.Київ, вул.Мишуги 7-А, прим.9.

Товар сертифіковано. Дату виготовлення див. на упаковці або виробі.

ГАРАНТІЯ:
Ваш прилад призначений тільки для побутового використання. Його

не можна використовувати для професійної діяльності. Неправильне

використання приладу тягне за собою анулювання гарантії. Гарантія

діє з 1 червня 2010 року до 31 липня 2011 р.
Авторизовані сервісні центри: 044 492 06 59

www.rowenta.com

В целях Вашей безопасности данный прибор соответствует су-

ществующим нормам и правилам (нормативные акты, касающиеся

низкого напряжения, электромагнитной совместимости, охраны

окружающей среды и т.д.).

Детали прибора сильно нагреваются во время работы. Будьте

осторожны, не допускайте соприкосновения поверхности при-

бора с кожей. Следите за тем, чтобы шнур питания не касался го-

рячих поверхностей прибора.

Убедитесь, что рабочее напряжение Вашей электросети соответ-

ствует напряжению, указанному на заводской табличке прибора.

Любая ошибка при подключении прибора может привести к нео-

братимым повреждениям, которые не покрываются гарантией.

Для обеспечения дополнительной защиты рекомендуется уста-

новить в электрической сети ванной комнаты установку с диффе-

ренциальным распределителем с током срабатывания (DDR), не

превышающим 30 мА. Обратитесь за советом к специалисту-элек-

трику.

Установка прибора и его использование должно соответствовать

действующим в стране пользователя нормативам.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Запрещается пользоваться прибо-

ром в непосредственной

близости от емкостей, в которых находится вода

(

ванна, душевая кабина, умывальник и т.п.).

Если прибор используется в ванной комнате, после

использования отключайте его от сети, так как близость к воде

может представлять опасность даже в случае, если прибор вы-

ключен.

Устройство не предназначено для использования людьми с

ограниченными физическими и умственными способностями

(

включая детей), а также людьми, не имеющими соответствую-

щего опыта или необходимых знаний. Указанные лица могут ис-

пользовать данное устройство только под наблюдением или

после получения инструкций по его эксплуатации от лиц, отве-

чающих за их безопасность. Следите за тем, чтобы дети не играли

с устройством.

Если шнур питания поврежден, в целях безопасности его замена

должна выполняться производителем, в уполномоченном сервис-

ном центре или квалифицированным специалистом.

Не пользуйтесь прибором и обращайтесь в уполномоченный

сервисный центр в следующих случаях: при падении или сбоях в

работе прибора.

Прибор оборудован предохранительной термической системой.

В случае перегрева (например, по причине загрязнения задней

решетки) прибор автоматически отключается. В таком случае об-

ращайтесь в Специализированный сервисный центр.

Прибор следует отключать от сети в следующих случаях: прежде

чем приступить к чистке или текущему уходу за прибором, в слу-

чае неправильной работы прибора, после его использования, а

также в том случае, если Вы оставляете прибор без присмотра,

даже на короткое время.

Запрещается пользоваться прибором, если шнур питания повре-

жден.

Запрещается погружать прибор в воду, даже для того, чтобы его

вымыть.

Не прикасайтесь к прибору влажными руками.

Не прикасайтесь к корпусу прибора, т.к. он нагревается, дер-

жите прибор за ручку.

Чтобы отключить прибор от сети, тяните не за шнур питания, а за

вилку.

Запрещается использовать электрический удлинитель.

Запрещается чистить прибор порошками, содержащими абра-

зивные или коррозивные вещества.

Запрещается использование прибора при температуре ниже 0 °C

и выше 35 °C.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: 1.вставьте шнур в розетку / 2.на переключателе

выберите одно из положений: 0 – Выкл, 1 – средний поток

воздуха, 2 – быстрый поток воздуха.

Электрический фен Rowenta модель CV1211D5/ 7P0, изготовлено в

КНР для холдинга Электрический фен Rowenta модель CV1211D5/

7P0,

изготовлено в КНР для холдинга «ГРУП СЕБ» Франция (Груп

СЕБ, Шемин дю Пти Буа Ле 4М – БП 172 69134 Экюлли Седекс

Франция). Срок службы издения 2 года с даты продажи.

ГАРАНТИЯ:

Данный прибор предназначен исключительно для бытового ис-

пользования. Запрещается его использование в профессиональ-

ных целях. Неправильное использование прибора отменяет

действие гарантии на прибор. Гарантия действует с 1 июня 2010

года по 31 июля 2011.

Авторизованные сервисные центры : 495 213 32 37

www.rowenta.com

Перад выкарыстаннем азнаёмiцца з правiламiтэхнiкi бяспекi

МЕРЫ БЯСПЕКI

Дзеля Вашай бяспекi гэты прыбор адпавядае iснуючым нормам i

правiлам (нарматыýныя акты, якiя датычаць нiзкага напружання,

электрамагнiтнай сумяшчальнасцi, аховы навакольнага асяроддзя i

г.д.).

Дэталi прыбора моцна награюцца падчас працы. Будзьце асця-

рожны, не дапускайце датыкання паверхнi прыбора да скуры. Са-

чыце за тым, каб шнур сiлкавання не датыкаýся гарачых паверхняý

прыбора.

Упэýнiцеся, што рабочае напружанне Вашай электрасеткi адпавя-

дае напружанню, якое ýказана на заводскай таблiчцы прыбора.

Любая памылка пры падключэннi прыбора можа прывесцi да не-

абарачальных пашкоджанняý, якiя не пакрываюцца гарантыяй.

Для забеспячэння дадатковай аховы рэкамендуецца ýсталяваць у

электрычнай сетцы ваннага пакою ýстаноýку с дыферэнцыяльным

размеркавальнiкам з токам дзейнiчання (DDR) не больш за 30 мА.

Звярнiцеся за парадай да спецыялiста-электрыка.

Усталяванне прыбора i яго выкарыстанне павiнна адпавядаць нар-

матывам, якiя дзейнiчаюць у краiне карыстальнiка.

МЕРЫ ЗАСЦЯРОГI: Забараняецца карыстацца прыборам у

непасрэднай блiзкасцi ад ёмiстасцяý, у якiх знаходзiцца

вада (ванна, душавая кабiна, умывальнiк i г.д.).

Перед тим як користуватися приладом, уважно прочитайте

iнструкцiю з використання i поради з технiки безпеки.

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

• Ваша безпека гарантується відповідністю цього приладу чинним

стандартам і нормам (директиви стосовно низьковольтного

обладнання, електромагнітної сумісності, захисту довкілля та ін.).

• Під час використання приладдя цього приладу нагрівається до

високої температури. Стежте за тим, щоб електрошнур не торкався

гарячих частин приладу.

• Перевірте, щоб напруга у використовуваній вами електромережі

відповідала напрузі, вказаній на приладі. Будь-яке неправильне

підключення до електромережі може призвести до непоправних

пошкоджень приладу, на які гарантія не поширюється.

• Для більшої безпеки користування приладом рекомендується

встановити в електропроводці ванної кімнати пристрій контролю

диференційованого струму з робочим значенням

диференційованого струму не вище 30 мА. Проконсультуйтесь з

вашим електриком.

• У будь-якому випадку способи установлення і використання

RF

Қолданар алдында қауіпсіздік техникасы ережелерімен

танысыңыз

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Сіздің қауіпсіздігіңіздің мақсатында аталған құрал тиісті норма-

лар мен ережелерге (төменгі кернеуге, электромагниттік сыйымды-

лыққа, қоршаған ортаны қорғауға және т.б. қатысты нормативтік

актілерге) сәйкес келеді.Құрал детальдары жұмыс кезінде қатты

қызады. Сақ болыңыздар, құралды терінің бетімен тақалуына жол

бермеңіз. Қуат көзінің шнуры құралдың ыстық жазықтығына тақал-

мауын қадағалаңыз.

Сіздің электржүйеңiздің жұмыс қуаты құралдың зауыттық кесте-

сінде көрсетілген кернеуге сәйкес келуіне көз жеткізіңіз. Құралды

қосқан кездегі кез-келген қателік кепілдікпен жабылмайтын ахау-

ларға әкелуі мүмкін.

Қосымша қорғауды қамтамасыз ету үшін ванна бөлмесіндегі электр

желіге 30 МА аспайтын (DDR) жұмыс жасау тоғымен дифферен-

циалды бөлумен құрылғыны орнату ұсынылады. Электрик-маман-

ның кеңесін алыңыз.

Құралды орнату және оны қолдану елде қолданылатын пайдала-

нушы нормаларына сәйкес келуі тиіс.

АЛДЫН АЛА АБАЙЛАУ ШАРАЛАРЫ: Құралды суы бар (ванна, душ

кабинасы, қол жуғыш және т.б.) сыйымдылықтан тым жақын қоюға

тыйым салынады.

Егер құрал ванна бөлмесінде қолданса, оны қол-

данғаннан кейін желіден сөндіріңіз, өйткені құрал

сөніп тұрса да, судың жанында қауіп төндіруі мүмкін.

Құрылғы дене және ақыл-ой қабілеті шектеулі адам-

дармен (сонымен бірге балалармен), сондай тиісті тәжірибесі не-

месе қажетті білімі жоқ адамдармен қолдануға тағайындалмаған.

Аталған тұлғалар осы құрылғына олардың қауіпсіздігіне жауап бе-

ретін тұлғалардың бақылауымен немесе олардан нұсқаулық алған-

нан кейін ғана қолдана алады.Балалар құрылғымен ойнамағанын

қадағалаңыз.

Егер қуат көзінің шнуры зақымданса, қауіпсіздік мақсатында оны

ауыстыруды өндірушімен өкілетті сервис орталығында немесе бі-

лікті маманмен орындалуы тиіс.

Келесі жағдайда құралды қолданбаңыз және өкілетті сервис орта-

лығына қаралыңыз: құрал құлаған немесе жұмыста ахау білдірген

кезде.

Құрал қорғағыш термиялық жүйемен жабдықталған. Қызған кезде

(

мысалы, артқы тордың ластануы себебінен) құрал автоматты түрде

сөнеді. Бұндай кезде Арнайы сервис орталығына қаралыңыз.

Құралды келесі жағдайда желіден сөндіру қажет: құралды таза-

лаған немесе ағымдағы күтуді бастаған кезде, құрал дұрыс жұмыс

істемеген кезде, оны қолданғаннан кейін, сондай-ақ, егер Сіз

құралды аз уақытқа болсын қалдырған кезде.

Егер қуат көзінің шнуры зақымданған болса, құралмен қолдануға

тыйым салынады.

Құралды жуу үшін де суға салуға тыйым салынады.

KZ

Калi прыбор выкарыстоýваецца ý ванным пакоi, пасля ýжывання

адключайце яго ад сеткi, бо блiзкасць да вады можа быць небя-

спечнай нават у тым выпадку, калi прыбор выключаны.

Прыстасаванне не прызначана для выкарыстання людзьмi з аб-

межаванымi фiзiчнымi i разумовымi здольнасцямi (у тым лiку

дзецьмi), а таксама людзьмi, якiя не маюць адпаведнага вопыту цi

неабходных ведаý. Названыя асобы могуць выкарыстоýваць гэтае

прыстасаванне толькi пад наглядам цi пасля таго, як атрымаюць

i

нструкцыi па эксплуатацыi ад асоб, якiя нясуць адказнасць за iх

бяспеку. Сачыце, каб дзецi не гулялi з прыстасаваннем.

Калi шнур сiлкавання пашкоджаны, у мэтах бяспекi яго замена

павiнна быць выканана вытворцам у паýнамоцным сервiсным цэн-

тры цi квалiфiкаваным спецыялiстам.

Не карыстайцеся прыборам i звяртайцеся ý паýнамоцны сервiсны

цэнтр у наступных выпадках: пры падзеннi цi збоях ý працы пры-

бора.

Прыбор абсталяваны засцерагальнай тэрмiчнай сiстэмай. У вы-

падку перагрэва (напрыклад, з прычыны забруджвання задняй ра-

шоткi) прыбор аýтаматычна выключаецца. У такiм выпадку

звяртайцеся ý Спецыялiзаваны сервiсны цэнтр.

Прыбор належыць адключаць ад сеткi ý наступных выпадках:

перад тым, як пачаць чыстку цi бягучы догляд прыбора, у выпадку

няправiльнай работы прыбора, пасля яго выкарыстання, а таксама

ý тым выпадку, калi вы пакiдаеце прыбор без нагляду, нават на ка-

роткi час.

Забараняецца карыстацца прыборам, калi шнур сiлкавання па-

шкоджаны.

Забараняецца апускаць прыбор у ваду нават для таго, каб яго

вымыць.

Не датыкайцеся да прыбора вiльготнымi рукамi.

Не датыкайцеся да корпуса прыбора, бо ён награецца, трымайце

прыбор за ручку.

Каб адключыць прыбор ад сеткi, цягнiце не за шнур сiлкавання, а

за вiлку.

Забараняецца выкарыстоýваць электрычны падаýжальнiк.

Забараняецца чысцiць прыбор парашкамi, якiя ýключаюць у сябе

абразiýныя цi каразiйныя рэчывы.

Забараняецца выкарыстанне прыбора пры тэмпературы нiжэй за

0 °C i

вышэй за 35 °C.

1.

устаýце шнур у разетку

2.

на пераключальнiку выберыце адно палажэнняý: 0 – Выкл, 1 – ся-

рэднi паток паветра, 2 – моцны паток паветра.

Электрычны фен Rowenta мадэль CV1211D5/ 7P0, выраблена ý КНР

для холдынгу «Groupe SEB» Францыя (Groupe SEB, Chemin du Petit

Bois Les 4M – BP 172 69134 Ecully Cedex France).

Тэрмiн службы вы-

рабу 2 гады с даты продажу.

ГАРАНТЫЯ:

Гэты прыбор прызначаны выключна для бытавога выкарыстання.

Забараняецца яго выкарыстанне ý прафесiйных мэтах. Няправiль-

нае выкарыстанне прыбора адмяняе гарантыю на яго.

Гарантыя дзейнiчае з 1 чэрвеня 2010 года па 31 лiпеня 2011 года.

Аýтарызаваныя сервiсныя цэнтры: 017 2239290

www.rowenta.com

Înainte de utilizare v

ă rugăm să vă familiarizaţi cu regulile tehnicii securităţii

M

ĂSURI DE SECURITATE

• În scopul asigur

ării securităţii dvs., dispozitivul dat corespunde

normelor

şi regulilor existente (acte normative cu privire la tensiunea

joas

ă, compatibilitatea electromagnetică, protecţia mediului ambiant,

etc.).

• Elementele dispozitivului se înfierbânt

ă în timpul lucrului. Atenţie!

Evita

ţi contactul suprafeţei dispozitivului cu pielea. Preveniţi contactul

cablului de alimentare cu suprafe

ţele fierbinţi ale dispozitivului.

• Asigura

ţi-vă că tensiunea de serviciu a reţelei electrice corespunde cu

tensiunea, indicat

ă pe placa de la uzină de pe dispozitiv. Orice greşeală

la conectarea dispozitivului poate duce la defecte ireversibile, care nu

sunt acoperite de garan

ţie.

• În scopul asigur

ării securităţii suplimentare, vă recomandăm să

instala

ţi în reţeaua electrică din baie o instalaţie cu distribuitor

diferen

ţial cu curent de declanşare (DDR), ce nu depăşeşte 30 mA.

Adresa

ţi-vă la specialistul-electrician pentru ajutor.

• Montarea dispozitivului

şi utilizarea lui trebuie să corespundă normelor

în vigoare în

ţara utilizatorului.

• M

ĂSURI DE SIGURANŢĂ: Este interzisă utilizarea

dispozitivului în imediata apropiere de rezervoarele cu ap

ă

(cada, cabina de du

ş, chiuveta, etc.).

• Dac

ă dispozitivul este utilizat în baie, deconectaţi-l de la reţeaua

electric

ă după utilizare, deoarece proximitatea apei poate prezenta un

pericol chiar

şi atunci, când dispozitivul este deconectat.

• Instala

ţia dată nu este prevăzută pentru a fi utilizată de către

persoanele cu deficien

ţe fizice şi mentale (inclusiv copiii), precum şi de

persoanele, care nu au experien

ţa corespunzătoare şi cunoştinţele

necesare. Persoanele indicate pot utiliza dispozitivul dat numai sub

supravegherea sau dup

ă instructajul de exploatare primit de la

persoanele, responsabile de securitatea lor. Nu permite

ţi copiilor să se

joace cu instala

ţia.

• În caz de deteriorare a cablului de alimentare, pentru a asigura

securitatea, înlocuirea lui trebuie s

ă fie executată de producător, la

centrul de deservire autorizat sau de un specialist calificat.

• Nu utiliza

ţi dispozitivul şi adresaţi-vă la centrul de deservire autorizat

în urm

ătoarele situaţii: în caz de cădere sau funcţionare defectuoasă a

dispozitivului.

• Dispozitivul dat este echipat cu un sistem de protec

ţie termică. În caz

de supraînc

ălzire (de exemplu, din cauza îmbâcsirii grilei posterioare)

dispozitivul se deconecteaz

ă automat. În acest caz, adresaţi-vă la centru

de deservire specializat.

• Dispozitivul trebuie deconectat de la re

ţeaua electrică în următoarele

situa

ţii: înainte de începerea procedurii de curăţare sau întreţinere, în

caz de func

ţionare defectuoasă a dispozitivului, după utilizarea lui,

precum

şi atunci, când lăsaţi dispozitivul fără supraveghere, chiar şi

pentru timp scurt.

• Se interzice utilizarea dispozitivului, dac

ă cablul de alimentare este

deteriorat.

• Se interzice cufundarea dispozitivului în ap

ă, chiar şi atunci, când doriţi

s

ă-l spălaţi.

• Nu atinge

ţi dispozitivul cu mâinile ude.

• Nu atinge

ţi carcasa dispozitivului, deoarece el se înfierbântă. Ţineţi

մեջ (լոգարան, լողախցիկ, լվացարան, և այլն):

Եթե սարքը օգտագործվում է բաղնիքում, ապա օգտագործելուց

հետո անջատեք այն խրոցից, քանի որ ջրի առկայությունը

կարող է վտանգավոր լինել նույնիսկ եթե սարքն անջատված է:

Սարքը նախատեսված չէ ֆիզիկական և մտավոր սահմանափակ

կարողություններ ունեցող անձանց համար, երեխաներին,

ինչպես նաև այն մարդկանց, ովքեր չունեն համապատասխան

փորձ կամ գիտելիքներ: Վերոնշյալ անձինք կարող են

օգտագործել այս սարքն այն մարդկանց ներկայությամբ և

հրահանգով, ովքեր նրանց պատասխանատուն կամ խնամակալն

են: Հետևեք, որ երեխաները չխաղան սարքի հետ:

Եթե սնուցման լարը վնասված է, ապա անվտանգությունից

ելնելով, դրա փոխարինումը պետք է կատարի լիազորված

ծառայության կենտրոնը կամ համապատասխան մասնագետը:

Մի օգտագործեք սարքը և դիմեք լիազորված ծառայության

կենտրոն դրա ընկնելու կամ աշխատանքի ընթացքում կանգ

առնելու դեպքում:

Սարքն ունի պաշտպանական ջերմայինհամակարգ:

Գերտաքացման դեպքում (օրինակ, ետևի վանդակի աղտոտվելու

պատճառով) սարքն ավտոմատ անջատվում է: Այս դեպքում

դիմեք Մասնագիտացված ծառայության կենտրոն:

Սարքն անհրաժեշտ է անջատել խրոցից սարքը մաքրելուց

առաջ, սարքի ոչ կանոնավոր աշխատանքի ժամանակ, ինչպես

նաև սարքը որոշ ժամանակ չօգտագործելու դեպքում:

Արգելվում է սարքի օգտագործումը, եթե վնասված է սնուցման

լարը:

Արգելվում է սարքը դնել ջրի մեջ, նույնիսկ լվանալու

նպատակով:

Մի դիպչեք սարքին խոնավ ձեռքերով:

Մի դիպչեք սարքի մակերեսին, քանի որ այն տաքանում է,

այլ պահեք այն բռնիչի օգնությամբ:

Սարքն անջատելու համար քաշել ոչ թե սնուցման լարից, այլ

խրոցից:

Արգելվում է օգտագործել երկարացման լար:

Արգելվում է մաքրել սարքը քայքայիչ նյութեր պարունակող

փոշիներով:

Արգելվում է օգտագործել սարքը 0 °C –ից ցածր և 35 °C-

ից բարձր ջերմաստիճանների պայմաններում: 1. Տեղադրեք

լարը վարդակի մեջ

2.

Փոխարկիչի վրա ընտրեք երկու դրություններից մեկը. 1-

անջատոած, 2- օդի միջին հոսք, 3- օդի արագ հոսք:

Էլեկտրական ֆեն

Rowenta

,

մոդել`

CV1211D5/ 7P0,

արտադրված է ՉԺՀ-ում «

Groupe SEB

»

Ֆրանսիա

հոլդինգի համար

(Groupe SEB, Chemin du Petit Bois

Les 4M – BP 172 69134 Ecully Cedex France):

Ծառայության ժամկետը` 2 տարի, վաճառքի օրվանից:

ԵՐԱՇԽԻՔ`

www.rowenta.com

18

00

11

72

57

/3

7-

09

Құралды ылғалды қолмен ұстамаңыз.

Құрал корпусын қозғамаңыз, өйткені ол қызады, құралды тұтқасы-

нан ұстаңыз.

Құралды желіден сөндіру үшін қуат көзі шнурынан емес, вилкадан

тартыңыз.

Электр ұзартқышты қолдануға тыйым салынады.

Абразивті және таттану заттары бар ұнтақтармен құралды тазалауға

тыйым салынады.

• 0 °C-

тан төмен және 35 °C-тан жоғары температурада құралды қол-

дануға тыйым салынады.

1.

Шнурды розеткаға қосыңыз.

2.

Айырып-қосқышта келесі қалыптардан бірін таңдаңыз: 0-Өшіру, 1-

орташа ауа ағымы, 2- жылдам ауа ағымы

Rowenta

шаш кептіргіші, үлгісі CV1211D5/ 7P0, ҚХР –да «Groupe SEB»

Франция холдингі үшін жасалған (Groupe SEB, Chemin du Petit Bois

Les 4M – BP 172 69134 Ecully Cedex France).

Бұйымның қызмет ету

мерзімі сатылған күнінен бастап 2 жыл.
КЕПІЛДІК:

Аталған құрал тұрмыстық қолдану үшін ғана қолданылады. Кәсіби

мақсатта оны қолдануға тыйым салынады. Құралды дұрыс қолдан-

банған кезде оның кепілдігі жойылады.

Кепілдік 2010 жылдың 1 маусымнан 2011 жылдың 31 шілдесiне дейін

күшінде болады

Авторландырылған сервистік орталықтар: 727 378 39 39

www.rowenta.com

UA

BY

MD

dispozitivul de mâner.

• Pentru deconectarea dispozitivului de la re

ţeaua electrică trageţi de

fi

şă. Nu trageţi de cablul de alimentare.

• Se interzice utilizarea prelungitorului electric.

• Se interzice cur

ăţarea dispozitivului cu detergenţi, care conţin

substan

ţe abrazive sau corozive.

• Se interzice utilizarea dispozitivului la temperaturi mai mici de 0°C

şi

mai mari de 35°C.1. Pune

ţi foehnul în priză.2. Pe comutator selectaţi una

din urm

ătoarele poziţii: 0 – Deconectare, 1 – Flux de aer cu viteză medie,

2 – Flux de aer cu vitez

ă mare.

Foehn electric Rowenta, model CV1211D5/ 7P0, fabricat în RPC pentru

holdingul „Groupe SEB” Fran

ţa (Groupe SEB, Chemin du Petit Bois Les

4M – BP 172 69134 Ecully Cedex France). Termenul de garan

ţie al

produsului este de 2 ani din data vânz

ării.

GARANTIE:

Dispozitivul dat este prev

ăzut exclusiv pentru utilizarea în condiţii

casnice. Se interzice utilizarea acestuia în scopuri profesionale.

Utilizarea incorect

ă a dispozitivului anulează garanţia lui.

Garan

ţia este valabilă de la 1 iunie 2010 până la 31 iulie 2011.

Centrele de Deservire Autorizate: 22 929249

www.rowenta.com

Օգտագործելուց առաջ ծանոթացեք տեխնիկայի

անվտանգության կանոներին

Անվտանգության կանոններ

Այս սարքը համապատասխանում է գոյություն ունեցող

անվտանգության նորմերին և կանոններին (նորմատիվ

ակտեր, որոնք վերաբերվում են ցածր ճնշմանը,

էլեկտրամագնիսական համատեղելիությանը, շրջակա

միջավայրի պահպանմանը և այլն):

Այս սարքի մասերը աշխատելու ժամանակ ուժեղ տաքանում

են: Ուշադիր եղեք և մի դիպչեք սարքին մաշկով: Հետևեք,

որ սնուցման լարը չդիպչի սարքի տաք մակերեսին:

Համոզված եղեք, որ Ձեր էլեկտրացանցի ճնշումը

համապատասխանում է սարքի վրա նշված գործարանային

աղյուսակի ցուցանիշներին: Սարքը միացնելու ընթացքում

ցանկացած սխալ կարող է բերել անուղղելի վնասվածքների,

որոնք չեն ընդգրկվում երաշխիքի մեջ:

Լրացուցիչ պաշտպանության համար խորհուրդ է տրվում

բաղնիքի էլեկտրացանցի մեջ տեղադրել դիֆերենցիալ

բաշխիչ` 30 մԱ-ից ոչ ավել հոսանքի հետ (DDR): Խորհրդի

համար դիմեք մասնագետին:

Սարքի տեղադրումը և օգտագործումը պետք է

համապատասխանի սպառողի երկրում գործող

նորմատիվներին:

Նախազգուշական միջոցառումներ. Արգելվում է

օգտագործել սարքը ջուր պարունակող տարաների

AM

NOT 1800117257 ORIFLAM 4:1800117257  2/10/09  11:13  Page 1

1
2
Оглавление инструкции
  • Страница 1 из 3
    2/10/09 11:13 Page 1 жден. • Запрещается погружать прибор в воду, даже для того, чтобы его вымыть. • Не прикасайтесь к прибору влажными руками. • В целях Вашей безопасности данный прибор соответствует су• Не прикасайтесь к корпусу прибора, т.к. он нагревается, дерществующим нормам и правилам
  • Страница 2 из 3
    NOT 1800117257 ORIFLAM 4:1800117257 Այս սարքը նախատեսված է միայն կենցաղային օգտագործման համար: Արգելվում է դրա օգտագործումը մասնագիտական նպատակներով: Երաշխիքի չի գործում սարքի սխալ շահագործման դեպքում: Երաշխիքը գործում է 2010 թ. հունիսի 1-ից մինչև 2011 թ. հուլիսի 31-ը: Ավտորիզացված ծառայողական
  • Страница 3 из 3