Инструкция для ROWENTA TRIMMER DRIVER TN1050

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

• За вашата безопасност този уред съответства на стандартите и на действащата нормативна уредба (Нисковолтова
директива, Директива за електромагнитна съвместимост, Директива за опазване на околната среда и др.).
• За да осигурите допълнителна защита, ви препоръчваме да инсталирате в електрическата мрежа на банята
устройство за дефектнотокова защита (ДТЗ), като номиналният ток не трябва да превишава 30 mA. Поискайте съвет
от квалифицирано лице.
• Инсталирането на уреда и използването му трябва да отговарят на действащите стандарти във вашата държава.
• ВНИМАНИЕ! Не използвайте уреда в близост до вани, душ-кабини, мивки, басейни или други
съдове, съдържащи вода.
• Ако използвате уреда в банята, изключете го от мрежата веднага след употреба, защото близостта с вода може да
представлява опасност дори когато уредът не е включен.
• Уредът не е предвиден да бъде използван от лица (включително от деца), чиито физически, сетивни или умствени
способности са ограничени, или лица без опит и знания освен ако отговорно за тяхната безопасност лице наблюдава
и дава предварителни указания относно ползването на уреда. Наглеждайте децата, за да се уверите, че не играят с
уреда.
• Ако захранващият кабел е повреден, за да избегнете всякакви рискове, той трябва да бъде сменен от
производителя, от сервиза за гаранционно обслужване или от лица със сходна квалификация.
• Не използвайте уреда и се свържете с одобрен сервизен център, в случай че уредът е падал или не работи
нормално.
• Уредът трябва да бъде изключен от захранването: преди почистване и всякакви
поправки/поддръжка, при неправилна работа, веднага след като приключите работа с него.
• Не използвайте уреда, ако кабелът е повреден.
• Не потапяйте и не мийте с вода дори при почистване.
• Не хващайте с мокри ръце.
• Не хващайте за корпуса, който се нагрява, а за дръжката.
• Не дърпайте захранващия кабел, а щепсела, за да го изключите от мрежата.
• Не използвайте удължител.
• Не използвайте абразивни или корозивни препарати за почистване.
• Не използвайте при температура по-ниска от 0°С и по-висока от 35°С.

ГАРАНЦИЯ:

ГАРАНЦИЯ:
Този уред е предназначен само за домашна употреба. Не е предназначен за професионални цели.
Гаранцията се обезсилва при неправилна употреба.

6. ДА УЧАСТВАМЕ В ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА!

6. ДА УЧАСТВАМЕ В ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА!

Уредът е изработен от различни материали, които могат да се предадат на вторични

суровини или да се рециклират.

Предайте го в специален център или, ако няма такъв, в одобрен сервиз,

за да бъде преработен.

4. СМАЗВАНЕ

За да работи добре машинката, е необходимо да смазвате остриетата за подстригване преди
всяка употреба с предоставената с уреда смазка, а при липса на такава, с масло за шевни машини.
• Преди смазването изключете уреда и отстранете косъмчетата от остриетата на машинката с
четчицата.
• Смажете остриетата на посочените места: една капка на всяко място е достатъчна.
• Включете машинката за няколко секунди.
• Избършете излишъка от масло с кърпа.

C. 4 гребена (3, 6, 10, 13 мм)
D.
E. Гребен за оформяне
F. Ножици
G. Флакон със смазка

A

• Aby bola zabezpečená vaša bezpečnosť, tento prístroj zodpovedá platným normám a predpisom
(smerniciam o nízkom napätí, o elektromagnetickej kompatibilite, o životnom prostredí…)
• Skontrolujte, či napätie vašej elektrickej inštalácie zodpovedá napätiu vášho prístroja. Akékoľvek
nesprávne zapojenie môže spôsobiť nenávratné škody, na ktoré sa záruka nevzťahuje.
• Aby ste zabezpečili dodatočnú bezpečnosť, odporúča sa do elektrickej inštalácie napájajúcej kúpeľňu
nainštalovať diferenciálny vypínač s prideleným prevádzkovým rozdielovým prúdom, ktorý
neprekračuje 30 mA. Poraďte sa so svojim inštalatérom.
• Inštalácia prístroja a jeho používanie musia byť v súlade s normami platnými vo vašom štáte.
• UPOZORNENIE: Tento prístroj sa nesmie používať v blízkosti vaní, spŕch, umývadiel ani
iných nádob, v ktorých sa nachádza voda.
• Pri používaní prístroja v kúpeľni, prístroj po použití odpojte z elektrickej siete, pretože
blízkosť vody môže predstavovať nebezpečenstvo aj v prípade, že je prístroj vypnutý.
• Tento prístroj nesmú používať osoby (vrátane detí), ktoré majú zníženú fyzickú, senzorickú alebo
mentálnu schopnosť, alebo osoby, ktoré nemajú na to skúsenosti alebo vedomosti, okrem prípadov, keď
im pri tom pomáha osoba zodpovedná za ich bezpečnosť, dozor alebo osoba, ktorá ich vopred poučí o
používaní tohto prístroja. Je vhodné dohliadať na deti, aby ste si boli istí, že sa s týmto prístrojom
nehrajú.
• Ak je napájací kábel poškodený, je potrebné, aby ho vymenil výrobca, jeho zákaznícky servis alebo
osoby s podobnou kvalifikáciou, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
• Prístroj nepoužívajte a obráťte sa na autorizované servisné stredisko, ak : prístroj spadol, ak normálne
nefunguje.
• Prístroj je potrebné odpojiť z elektrickej siete: pred čistením a údržbou, v prípade, že dôjde k
prevádzkovým poruchám a keď ste ho prestali používať.
• Prístroj nepoužívajte, ak je poškodený napájací kábel.
• Neponárajte ho do vody, ani ak by ste ho chceli očistiť.
• Nechytajte ho vlhkými rukami.
• Prístroj nechytajte za teplú časť, ale za rukoväť.
• Pri odpájaní z elektrickej siete neťahajte za napájací kábel, ale za zástrčku.
• Nepoužívajte elektrickú predlžovaciu šnúru.
• Nečistite ho drsnými ani koróznymi prostriedkami.
• Nepoužívajte ho v prípade, že teplota v interiéri klesla pod 0 °C alebo vystúpila nad 35 °C.

ZÁRUKA:
Tento prístroj je určený na bežné domáce použitie. Nemôže sa používať na profesionálne účely. V
prípade, že sa prístroj nesprávne používa, záruka stráca platnosť.

6. PRISPEJME K OCHRANE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA!

Tento prístroj obsahuje veľa zhodnotiteľných alebo recyklovateľných materiálov.
Odovzdajte ho na zberné miesto, alebo ak takéto miesto chýba, tak autorizovanému servisnému

stredisku, ktoré zabezpečí jeho likvidáciu.

4. MAZANIE

Aby si strihací strojček zachoval svoju účinnosť, je pred každým použitím nevyhnutné strihacie čepele
naolejovať dodaným mazivom, alebo ak dané mazivo nebolo dodané, tak olejom na mazanie šijacích
strojov.
• Pred mazaním prístroj odpojte z elektrickej siete a pomocou kefky odstráňte vlasy zaseknuté v
strihacích čepeliach strihacieho strojčeka.
• Čepele namažte na vyznačených miestach: na každé miesto stačí jedna kvapka.
• Strihací strojček zapnite na niekoľko sekúnd.
• Nadbytočné množstvo oleja zotrite handričkou.

C. 4 hrebene (3, 6, 10, 13 mm)
D.
E. Kadernícky hrebeň
F. Nožnice
G. Nádobka na mazivo

A

• Pentru siguranţa dumneavoastră, acest aparat este conform normelor şi reglementărilor aplicabile (directivele
privind echipamentele de joasă tensiune, compatibilitatea electromagnetică, mediul înconjurător, etc.).
• Verificaţi ca tensiunea instalaţiei dumneavoastră electrice să corespundă cu cea a aparatului dumneavoastră.
Conectarea la o tensiune necorespunzătoare poate provoca daune permanente care nu sunt acoperite prin garanţie.
• Pentru asigurarea unei protecţii complementare, se recomandă instalarea, în circuitul electric care alimentează baia,
a unui dispozitiv de protecţie la curent diferenţial rezidual de cel mult 30 mA. Cereţi sfatul electricianului
dumneavoastră.
• Instalarea aparatului şi utilizarea sa trebuie să fie, totuşi, conforme normelor în vigoare din ţara dumneavoastră.
• ATENŢIONARE: Nu utilizaţi acest aparat în apropierea unor căzi de baie, căzi de duş, chiuvete sau a altor
recipiente care conţin apă.
• Când utilizaţi aparatul în baie, scoateţi-l din priză după utilizare, pentru că apropierea de apă poate reprezenta un
pericol chiar şi când aparatul este oprit.
• Acest aparat nu a fost conceput pentru a fi folosit de persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale sau
mintale diminuate sau de persoane fără experienţă sau cunoştinţe privind utilizarea unor aparate asemănătoare.
Excepţie constituie cazul în care aceste persoane sunt supravegheate de o persoană responsabilă de siguranţa lor
sau au beneficiat din partea persoanei respective de instrucţiuni prealabile referitoare la utilizarea aparatului. Este
recomandată supravegherea copiilor, pentru a vă asigura că aceştia nu se joacă cu aparatul.
• Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit de fabricant, de serviciul post-vânzare al
acestuia sau de către persoane cu o calificare similară pentru evitarea unui pericol.
• Nu utilizaţi aparatul dumneavoastră şi contactaţi un centru de service autorizat dacă: aparatul dumneavoastră a
căzut, dacă acesta nu funcţionează normal.

4. LUBRIFIEREA

4. LUBRIFIEREA

Pentru ca aparatul dumneavoastră de tuns să rămână eficace, este indispensabilă lubrifierea lamelor de
tăiat înaintea fiecărei utilizări, cu lubrifiantul furnizat sau, în lipsa acestuia, cu un ulei folosit pentru
maşina de cusut.
• Înaintea lubrifierii, scoateţi aparatul din priză şi scoateţi părul prins între lamele aparatului de tuns cu
ajutorul periuţei.
• Lubrifiaţi lamele în locurile indicate: este de ajuns o singură picătură în fiecare loc.
• Puneţi aparatul de tuns în funcţiune timp de câteva secunde.
• Curăţaţi surplusul de ulei cu ajutorul unei cârpe.

• Aparatul trebuie scos din priză: înainte de operaţiunile de curăţare şi întreţinere, în caz de funcţionare anormală,
imediat după ce aţi terminat utilizarea acestuia.
• Nu utilizaţi aparatul în cazul în care cablul este deteriorat.
• Nu scufundaţi aparatul în apă şi nu-l treceţi sub apă nici măcar pentru curăţare..
• Nu ţineţi aparatul cu mâinile ude.
• Nu apucaţi corpul aparatului care este cald, ci mânerul acestuia.
• Pentru a scoate aparatul din priză, nu trageţi de cablul de alimentare, ci apucaţi fişa.
• Nu utilizaţi un prelungitor electric.
• Nu curăţaţi aparatul folosind produse abrazive sau corozive.
• Nu utilizaţi aparatul la o temperatură sub 0°C şi peste 35°C.

GARANŢIE:
Aparatul dumneavoastră este destinat exclusiv unei utilizări domestice. Aparatul nu poate fi utilizat
în scopuri profesionale.
Garanţia devine nulă şi îşi pierde valabilitatea în cazul unei utilizări incorecte.

6. S

6. SĂ

Ă PARTICIP

 PARTICIPĂ

ĂM LA PROTEC

M LA PROTECŢ

ŢIA MEDIULUI!

IA MEDIULUI!

Aparatul dumneavoastră conţine numeroase materiale valorificabile sau reciclabile.
Predaţi-l la un punct de colectare sau, în lipsa acestuia, la un centru de service autorizat

pentru a fi procesat în mod corespunzător.

A

• Az Ön biztonsága érdekében ez a készülék megfelel a hatályos szabványoknak és szabályozásoknak
(kisfeszültségre, elektromágneses kompatibilitásra, környezetvédelemre stb. vonatkozó irányelvek).
• Ellenőrizze, hogy elektromos hálózatának feszültsége megegyezik a készülék tápfeszültségével. Minden
csatlakoztatási hiba javíthatatlan károkat okozhat, amelyeket a garancia nem fed.
• További védelem biztosításához javasoljuk, hogy a fürdőszoba áramkörébe szereljen be egy, maximum 30 mA
üzemi különbözeti áram ellen védő, áram-védőkapcsolót. Kérjen tanácsot villanyszerelőjétől.
• Ugyanakkor a készülék beszerelése és használata eleget kell tegyen az országában hatályos szabványoknak.
• FIGYELMEZTETÉS: Ne használja a készüléket fürdőkád, zuhanyozó, mosdókagyló vagy egyéb víztároló
mellett.
• Amikor fürdőszobában használja a készüléket, használat után azonnal húzza ki a csatlakozódugaszt,
mert a víz közelsége veszélyt jelent, még akkor is, ha a készülék ki van kapcsolva.
• Tilos a készülék használata olyan személyek által (beleértve a gyerekeket is), akiknek fizikai, érzékelési vagy
szellemi képességeik korlátozottak, valamint olyan személyek által, akik nem rendelkeznek a készülék
használatára vonatkozó gyakorlattal vagy ismeretekkel. Kivételt képeznek azok a személyek, akik egy, a
biztonságukért felelős személy által vannak felügyelve, vagy akikkel ez a személy előzetesen ismertette a
készülék használatára vonatkozó utasításokat. Ajánlott a gyerekek felügyelete, annak érdekében, hogy ne
játsszanak a készülékkel.
• Abban az esetben, ha a tápkábel meg van sérülve, ezt a gyártónak, az ügyfélszolgálat alkalmazottjának, vagy
egy hasonló képzettségű szakembernek kell kicserélnie, minden veszély elkerülése érdekében.
• A következő esetekben ne használja a készüléket, és vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos szervizközponttal: a
készülék leesett, rendellenesen működik.
• Húzza ki a készülék csatlakozódugaszát a következő esetekben: tisztítás és karbantartás előtt, működési
rendellenesség esetén, amint befejezte használatát.
• Ne használja a készüléket, ha a tápkábel megsérült.
• Ne merítse vízbe és ne tartsa víz alá, még tisztítás esetén sem.
• Ne fogja meg nedves kézzel.
• Ne a borításánál (amely felmelegedhet), hanem a fogantyújánál fogva nyúljon a készülékhez.
• Áramtalanításkor ne a kábelnél fogva, hanem a dugasznál fogva húzza ki a készüléket.
• Ne használjon elektromos hosszabbítót.
• Ne tisztítsa súroló vagy maró hatású termékekkel.
• Ne használja 0°C alatti vagy 35°C feletti hőmérsékleteken.

GARANCIA:
A készülék kizárólag otthoni használatra alkalmas. Nem használható professzionális célokra.
A garancia érvényét veszti nem megfelelő használat esetén.

6. VEGYÜNK RÉSZT A KÖRNYEZETVÉDELEMBEN!

Az Ön készüléke számos értékesíthető vagy újrahasznosítható anyagot tartalmaz.
A megfelelő kezelés végett, készülékét adja le egy gyűjtőhelyen vagy, ennek hiányában,

egy hivatalos szervizközpontban.

C. 4 fésű (3, 6, 10, 13 mm)
D.
E. Fodrászfésű
F. Olló
G. Olaj

4. OLAJOZÁS

A hajnyíró hatékonyságának megőrzése érdekében elengedhetetlen a vágópengék megolajozása
minden használat előtt. Olajozáshoz a készülékhez mellékelt olajat, vagy ennek hiányában
varrógépolajat használjon.
• Olajozás előtt húzza ki a készülék villásdugóját a hálózati aljzatból, és a kefe segítségével távolítsa el
a vágópengékbe ragadt hajszálakat.
• Olajozza meg a pengéket a megjelölt helyeken: egy csepp olaj elegendő minden pont megolajozásához.
• Működtesse a nyírógépet néhány másodpercig.
• Távolítsa el az olajfölösleget egy törlőkendő segítségével.

A

• Dla Twojego bezpieczeństwa, urządzenie to spełnia wymogi obowiązujących norm i przepisów
(Dyrektywy Niskonapięciowe, przepisy z zakresu kompatybilności elektromagnetycznej, normy
środowiskowe...).
• Sprawdź, czy napięcie Twojej instalacji elektrycznej odpowiada napięciu urządzenia. Każde
nieprawidłowe podłączenie może spowodować nieodwracalne szkody, które nie są pokryte gwarancją.
• Aby zapewnić dodatkową ochronę, zaleca się zainstalowanie w sieci elektrycznej zasilającej łazienkę
bezpiecznika różnicowo-prądowego (RCD), którego różnicowy prąd zadziałania nie będzie przekraczał 30
mA. Poproś o radę instalatora.
• Instalacja urządzenia i jego użycie muszą być zgodne z normami obowiązującymi w Twoim kraju
• OSTRZEŻENIE: Nie wolno używać tego urządzenia w pobliżu wanien, pryszniców, umywalek i
innych naczyń wypełnionych wodą.
• Jeżeli urządzenie jest używane w łazience, odłącz je od źródła zasilania po każdym użyciu, ponieważ
bliskość wody stanowi zagrożenie także wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone.
• Urządzenie to nie powinno być używane przez osoby (w tym przez dzieci), których zdolności fizyczne,
sensoryczne lub umysłowe są ograniczone, ani przez osoby nie posiadające odpowiedniego
doświadczenia lub wiedzy, chyba że osoba odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo nadzoruje ich czynności
związane z używaniem urządzenia lub udzieliła im wcześniej wskazówek dotyczących jego obsługi. Należy
dopilnować, aby dzieci nie wykorzystywały urządzenia do zabawy.
• W razie uszkodzenia przewodu zasilającego, powinien on być wymieniony u producenta, w punkcie
serwisowym lub przez osoby o równoważnych kwalifikacjach, w celu uniknięcia zagrożenia.
• Nie używaj urządzenia i skontaktuj się z Autoryzowanym Centrum Serwisowym, gdy: urządzenie upadło
lub nie funkcjonuje prawidłowo.
• Urządzenie powinno być odłączane od źródła zasilania: przed myciem i konserwacją, w przypadku
nieprawidłowego działania, zaraz po zakończeniu jego używania.
• Nie używaj urządzenia jeśli kabel jest uszkodzony.
• Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani nie wkładaj go pod bieżącą wodę, nawet w celu jego umycia.
• Nie trzymaj urządzenia mokrymi rękoma.
• Nie trzymaj urządzenia za gorącą obudowę, ale za uchwyt.
• Aby wyłączyć urządzenie z sieci, nie pociągaj za kabel, ale za wtyczkę.
• Nie stosuj przedłużaczy elektrycznych.
• Do mycia nie używaj produktów szorujących lub powodujących korozję.
• Nie używaj w temperaturze poniżej 0 °C i powyżej 35 °C.

GWARANCJA:

GWARANCJA:
Twoje urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego. Nie może być stosowane
do celów profesjonalnych. Gwarancja traci ważność w przypadku niewłaściwego
użytkowania urządzenia.

6. BIERZMY CZYNNY UDZIAŁ W OCHRONIE

6. BIERZMY CZYNNY UDZIAŁ W OCHRONIE Ś

ŚRODOWISKA!

RODOWISKA!

Twoje urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu

przetwarzaniu lub recyklingowi.

W tym celu należy je dostarczyć do wyznaczonego punktu zbiórki. Nie należy go umieszczać

z innymi odpadami komunalnymi.

C. 4 grzebienie (3, 6, 10, 13 mm)
D
E. Grzebień fryzjerski
F. Para nożyczek
G. Oliwiarka

4. SMAROWANIE

Dla zapewnienia niezawodnego działania golarki, należy przed każdym użyciem smarować ostrza
tnące za pomocą smaru lub oleju wykorzystywanego do konserwacji maszyn do szycia.
• Przed smarowaniem, odłączyć urządzenie od źródła zasilania, usunąć włoski zablokowane pomiędzy
ostrzami tnącymi za pomocą szczoteczki.
• Nasmarować ostrza we wskazanych miejscach: wystarczy jedna kropla na jedno miejsce.
• Uruchomić golarkę na kilka sekund.
• Usunąć nadmiar oleju za pomocą szmatki.

5.

A

• V zájmu vaší bezpečnosti je tento přístroj ve shodě s použitelnými normami a předpisy (směrnice o
nízkém napětí, elektromagnetické kompatibilitě, životním prostředí...).
• Přesvědčte se, zda napětí vaší elektrické instalace odpovídá napětí vašeho přístroje. Při jakémkoli
chybném připojení k síti může dojít k nevratnému poškození přístroje, které nebude kryto zárukou.
• Pro zajištění vyšší ochrany doporučujeme instalovat do elektrického okruhu koupelny zařízení DDR s
rozdílovým proudem nepřesahujícím 30mA. Obraťte se na vašeho elektrikáře.
• Instalace vašeho přístroje musí nicméně splňovat podmínky norem platných ve vaší zemi.
• UPOZORNĚNÍ: Přístroj nepoužívejte ve vaně, ve sprše, v umyvadle nebo v nádobách obsahujících

vodu.

• Je-li přístroj používán v koupelně, po jeho vypnutí jej odpojte ze sítě, protože blízkost vody může
představovat nebezpečí, i když je přístroj vypnut.
• Tento přístroj není určen k tomu, aby ho používaly osoby (včetně dětí), jejichž fyzické, smyslové nebo
duševní schopnosti jsou snížené, nebo osoby bez patřičných zkušeností nebo znalostí, pokud na ně
nedohlíží osoba odpovědná za jejich bezpečnost nebo pokud je tato osoba předem nepoučila o tom, jak
se přístroj používá. Na děti je třeba dohlížet, aby si s přístrojem nehrály.
• V případě, že je napájecí šňůra poškozená, nechte ji z bezpečnostních důvodů vyměnit u výrobce, v
autorizované záruční a pozáruční opravně, případně opravu svěřte osobě s odpovídající kvalifikací.
• Přístroj nepoužívejte a obraťte se na autorizované servisní středisko, pokud:
- přístroj spadl na zem
- přístroj řádně nefunguje.
• Přístroj musí být odpojen:
- před jeho čištěním a údržbou,
- v případě jeho nesprávného fungování,
- a jakmile jste jej přestali používat.
• Přístroj nepoužívejte, je-li poškozený elektrický napájecí kabel.
• Přístroj neponořujte do vody (ani při jeho čištění).
• Přístroj nedržte vlhkýma rukama.
• Nedržte jej za tělo přístroje, které je horké, ale za rukojeť.
• Při odpojování ze sítě netahejte za přívodní šňůru, ale za zástrčku.
• Nepoužívejte elektrický prodlužovací kabel.
• K čištění nepoužívejte brusné prostředky nebo prostředky, které mohou způsobit korozi.
• Přístroj nepoužívejte při teplotách nižších než 0 °C a vyšších než 35 °C.

ZÁRUKA:

ZÁRUKA:
Tento přístroj je určen výhradně pro použití v domácnosti. Přístroj není určen k používání v komerčních
provozech. V případě nesprávného použití přístroje zaniká záruka.

6. PODÍLEJME SE NA OCHRAN

6.  PODÍLEJME SE NA OCHRANĚ

Ě ŽIVOTNÍHO PROST

 ŽIVOTNÍHO PROSTŘ

ŘEDÍ!

EDÍ!

Váš přístroj obsahuje četné materiály, které lze zhodnocovat nebo recyklovat.
Svěřte jej sběrnému místu nebo, neexistuje-li, smluvnímu servisnímu středisku,

kde s ním bude naloženo odpovídajícím způsobem.

D.

C. 4 Hřebeny (3, 6, 10, 13 mm)

E. Kadeřnický hřeben
F. Nůžky
G. Nádobka na olej

4. MAZÁNÍ

Aby Váš zastřihávač správně fungoval, je třeba před každým použitím naolejovat řezací čepele
dodaným olejem, případně olejem na šicí stroj.
• Před mazáním odpojte přístroj ze sítě a kartáčkem odstraňte vlasy uchycené v řezacích čepelích.
• Promažte označená místa: na každé místo stačí jedna kapka.
• Zastřihávač na pár sekund zapněte.
• Hadříkem otřete přebytečné množství oleje.

A

• Za zagotavljanje vaše varnosti ta naprava ustreza veljavnim standardom in predpisom (direktive za nizko
napetost, elektromagnetno združljivost, okolje…).
• Preverite ali napajalna napetost vaše električne napeljave ustreza napetosti naprave. Napačna priključitev na
omrežje lahko povzroči nepopravljivo škodo, ki ni vključena v garancijo.
• Za zagotavljanje dodatne zaščite priporočamo, da v električni tokokrog za napajanje v kopalnici instalirate
zaščitno stikalo na diferenčni tok (DDR), pri katerem nazivni diferenčni tok ne presega 30 mA. Za nasvet
vprašajte svojega inštalaterja.
• Instalacija naprave in njena uporaba morata biti v skladu z veljavnimi standardi v vaši državi.
• OPOZORILO : Naprave ne uporabljajte v bližini kopalnih kadi, tuš kabin, umivalnikov ali posod,
ki vsebujejo vodo.
• Če napravo uporabljate v kopalnici, jo po uporabi izklopite iz vtičnice, saj lahko bližina vode predstavlja
nevarnost tudi, ko je naprava izključena.
• Naprava ni predvidena za uporabo s strani oseb (kamor so vključeni tudi otroci) z zmanjšanimi fizičnimi,
čutilnimi ali duševnimi sposobnostmi, ali oseb, ki nimajo izkušenj z napravo, oziroma je ne poznajo, razen če
oseba, ki odgovarja za njihovo varnost, poskrbi za nadzor ali za predhodno usposabljanje o uporabi naprave.
Poskrbeti je treba za nadzor otrok in preprečiti, da se igrajo z napravo.
• Če je napajalni kabel naprave poškodovan, ga mora zaradi nevarnosti električnega udara zamenjati
proizvajalec, njegov pooblaščeni servis ali ustrezno usposobljena oseba.
• Ne uporabljajte naprave in se obrnite na pooblaščen servisni center:
- v primeru padca naprave na tla,
- če ne deluje pravilno.
• Napravo morate izključiti z omrežnega napajanja:pred čiščenjem in vzdrževanjem, v primeru
nepravilnega delovanja, takoj po prenehanju uporabe.
• Ne uporabljajte naprave, če je kabel poškodovan.
• Ne potapljajte je v vodo in ne postavljajte pod pipo, niti pri čiščenju.
• Ne držite je z vlažnimi rokami.
• Ne držite je za ohišje, ki je vroče, ampak za ročaj.
• Ne izključite je tako, da povlečete za kabel, ampak izvlecite vtikač.
• Ne uporabljajte električnega podaljška.
• Ne čistite je z grobimi ali korozivnimi sredstvi.
• Ne uporabljajte je pri temperaturi, ki je nižja od 0° C in višja od 35° C.

GARANCIJA:

GARANCIJA:
Naprava je namenjena samo za uporabo v gospodinjstvih. Ne sme se uporabljati v profesionalne namene.
V primeru napačne uporabe postane garancija nična in neveljavna.

6. SODELUJMO PRI PRIZADEVANJIH ZA ZAŠČITO OKOLJA!

6. SODELUJMO PRI PRIZADEVANJIH ZA ZAŠČITO OKOLJA!

  Vaša naprava vsebuje številne vredne materiale, ki se lahko reciklirajo.

Zato jo odnesite na zbirno mesto, če ga ni pa v pooblaščen servisni center,

kjer jo bodo ustrezno predelali.

4. PODMAZOVANJE

4.  PODMAZOVANJE

Za učinkovitost vašega strojčka za striženje je pred vsako uporabo potrebno naoljiti rezila z dobavljenim
mazivom, oziroma če le-to ni priloženo, z oljem za šivalni stroj.
• Pred podmazovanjem izključite aparat in s krtačko odstranite dlake, ki so se zagozdile med rezila strojčka za
striženje.
• Rezila podmažite na označenih mestih: zadostuje le ena kapljica na označeno mesto.
• Za nekaj sekund vključite strojček za striženje dlak.
• S krpico odstranite odvečno olje.

C. 4 glavniki (3, 6, 10, 13 mm)
D.
E. Frizerski glavnik
F. Škarje
G. Steklenička za mazivo

3.

5.

A

• U cilju vaše sigurnosti, ovaj uređaj je sukladan s važećim normama i propisima (Direktiva o najnižem naponu,
elektromagnetskoj kompatibilnosti, okolišu…).
• Provjerite odgovara li napon vaše električne instalacije naponu vašega uređaja. Svaka greška u priključivanju
može izazvati nepovratna oštećenja koja nisu obuhvaćena jamstvom.
• Da biste osigurali dodatnu zaštitu, savjetuje se da se u električnome kolu kojim se napaja kupatilo instalira
sredstvo za diferencijalnu preostalu struju (DPS) za diferencijalnu struju čiji utvrđeni rad ne premašuje jakost od
30 mA. Zatražite savjet od svog instalatera.
• Instalacija uređaja i njegova uporaba moraju u svakom slučaju biti sukladni s propisima koji su na snazi u vašoj
zemlji.
• BUDITE OPREZNI: Ne rabite uređaj u blizini kada, tuševa, lavaboa i drugih prijemnih posuda koje
sadržavaju vodu.
• Kad se uređaj koristi u kupatilu, isključite ga iz mreže nakon uporabe, jer blizina vode može predstavljati
opasnost čak i kad je uređaj zaustavljen.
• Ovaj uređaj nije predviđen za uporabu od strane osoba (uključujući djecu) čije su fizičke, osjetilne ili mentalne
sposobnosti smanjene, niti od strane osoba bez iskustva ili poznavanja, osim ako se one ne mogu okoristiti,
posredstvom osobe zadužene za njihovu sigurnost, nadzorom ili prethodnim instrukcijama vezanim za
uporabu ovoga uređaja. Djecu treba nadzirati tako da se ni u kom slučaju ne igraju s uređajem.
• Ako je kabl za napajanje oštećen, njega mora zamijeniti proizvođač, njegov ovlašteni servis ili osoba sličnih
kvalifikacija, u cilju izbjegavanja svake eventualne opasnosti.
• Ne rabite svoj uređaj i obratite se ovlaštenome servisnom centru ako: je vaš uređaj doživio pad, ako ne
funkcionira normalno.
• Uređaj mora biti isključen iz mreže: prije čišćenja i održavanja, u slučaju nepravilnog funkcioniranja,
čim ste ga prestali rabiti.
• Ne rabiti ako je kabel oštećen.
• Ne uranjati niti stavljati pod vodu, čak ni kod čišćenja.
• Ne držite vlažnim rukama.
• Ne držite za kućište, koje je vruće, nego za ručku.
• Ne isključujte iz mreže povlačenjem za kabel, nego povlačenjem za utičnicu.
• Ne rabite električni produžni kabel.
• Ne čistite abrazivnim ili korozivnim proizvodima.
• Ne rabite na temperaturi nižoj od 0 °C i višoj od 35 °C.

JAMSTVO:

JAMSTVO:
Vaš je uređaj namijenjen samo za uporabu u kućanstvu. On se ne može rabiti u profesionalne svrhe.
U slučaju neispravne uporabe, jamstvo se poništava.

C. 4 češlja (3, 6, 10, 13 mm)
D.
E. Češalj za kosu
F. Škare
G. Pribor za održavanje

4. PODMAZIVANJE

Kako bi Vaš šišač ostao učinkovit, obavezno treba podmazati noževe za šišanje prije svake uporabe isporučenim
sredstvom za podmazivanje, ili ako ga nemate, sredstvom za podmazivanje šivaćeg stroja.
• Prije podmazivanja, isključite uređaj iz struje, te pomoću četkice skinite vlasi zaglavljene u noževima šišača.
• Podmažite noževe na navedenim mjestima: dovoljna je jedna kapljica na svakom mjestu.
• Uključite šišač i pustite ga da radi nekoliko sekundi.
• Krpom očistite višak ulja.

A

.C
.D
.E
.F
.G

3

10
AR

Dėl kruopštaus gamybos proceso ir tiksliai sureguliuoto kirpimo aukščio ši kirpimo mašinėlė yra profesinius
reikalavimus atitinkančios kokybės prietaisas.
Prieš naudodamiesi aparatu perskaitykite instrukcijas, kad išvengtumėte bet kokio pavojaus dėl ne-
tinkamo naudojimo.

1. KIRPIMO MAŠINĖLĖS IR JOS PRIEDŲ APRAŠYMAS

A. Kirpimo aukščio reguliatorius, leidžiantis tiksliai nustatyti aukštį
B. Įjungimo/išjungimo mygtukas
C. 4 šukos (3, 6,10, 13 mm)
D. Valymo šepetėlis
E. Kirpėjo šukos
F. Žirklių pora
G. Alyvos indelis

2. KIRPIMO AUKŠČIO REGULIATORIUS, LEIDŽIANTIS TIKSLIAI NUSTATYTI AUKŠTĮ

Kirpimo mašinėlėje yra kirpimo aukščio reguliatorius, leidžiantis tiksliai nustatyti kirpimo aukštį.
Pasirinkite norimą kirpimo lygį pasukdami reguliatorių (A pav.).

3. PRIEŽIŪRA

Kirpimo galvutę su šepetėliu valykite kaskart baigę naudoti aparatą.

4. TEPIMAS

Kad kirpimo mašinėlė išliktų veiksminga, prieš kiekvieną naudojimą kirpimo peiliukus būtina tepti pateikta
alyva arba, jei jos nėra, siuvimo mašinai naudojama alyva.
• Prieš tepdami alyvą, aparatą išjunkite iš maitinimo tinklo ir šepetėliu išvalykite į kirpimo mašinėlės peiliukus
įstrigusius plaukus.
• Tepkite peiliukus nurodytose vietose: vienai vietai užtenka vieno alyvos lašo.
• Kirpimo mašinėlę kelioms sekundėms įjunkite.
• Per didelį alyvos kiekį nuvalykite skudurėliu.

5. SAUGOS NURODYMAI

• Siekiant užtikrinti Jūsų saugumą, šis aparatas pagamintas laikantis taikomų standartų ir teisės aktų (Žemos
įtampos, Elektromagnetinio suderinamumo, Aplinkos apsaugos direktyvų...).
• Patikrinkite, ar Jūsų elektros tinklo įtampa sutampa su nurodytąja ant aparato. Bet kokia jungimo klaida gali
padaryti nepataisomos žalos, kuriai netaikoma garantija.
• Siekiant užtikrinti papildomą apsaugą, rekomenduojama į vonios kambaryje esantį elektros maitinimo tinklą
instaliuoti liekamąja srove valdomus srovės, kuri yra ne didesnė nei 30 mA, jungtuvus (DDR). Paprašykite elek-
tros instaliaciją įrengiančio asmens patarimo.
• Tačiau aparatas turi būti instaliuotas ir naudojamas laikantis jūsų šalyje galiojančių standartų.
• DĖMESIO: šio aparato nenaudokite arti vonios, dušo, kriauklės ar kitų indų, kuriuose yra vandens.
• Jei naudojate aparatą vonios kambaryje, baigę naudoti išjunkite jį iš tinklo, nes laikyti jį arti vandens,
net ir neveikiantį, gali būti pavojinga.
• Šis aparatas nėra skirtas naudoti asmenims (taip pat vaikams), kurių fizinės, jutiminės arba protinės galimybės
yra ribotos, taip pat asmenims, neturintiems atitinkamos patirties arba žinių, išskyrus tuos atvejus, kai už jų sau-
gumą atsakingi asmenys užtikrina tinkamą priežiūrą arba jie iš anksto gauna instrukcijas dėl šio aparato naudo-
jimo. Vaikai turi būti prižiūrimi, užtikrinant, kad jie nežaistų su aparatu.
• Jei maitinimo laidas pažeistas, gamintojas, centras, kuris yra įgaliotas atlikti priežiūrą po pardavimo, arba
panašios kvalifikacijos asmenys jį turi pakeisti, kad nebūtų pavojaus.
• Nenaudokite aparato ir kreipkitės į centrą, įgaliotą atlikti priežiūrą po pardavimo, jeigu aparatas nukrito ir ne-
veikia kaip paprastai.
• Aparatas turi būti išjungtas iš tinklo: prieš jį valant ir atliekant priežiūros darbus, sutrikus veikimui, baigus jį
naudoti.
• Nenaudokite aparato, jei laidas pažeistas.
• Nenardinkite jo į vandenį ir neplaukite net valydami.
• Nelaikykite drėgnomis rankomis.
• Nelaikykite už įkaitusio korpuso, bet už rankenos.
• Neišjunkite traukdami už laido, bet ištraukite kištuką iš lizdo.
• Nenaudokite elektrinio ilgiklio.
• Nevalykite su šveitimui skirtomis ar koroziją sukeliančiomis priemonėmis.
• Nenaudokite esant žemesnei nei 0 °C ir aukštesnei nei 35 °C temperatūrai.

GARANTIJA:
Jūsų aparatas skirtas tik naudojimui namuose. Jo negalima naudoti profesiniams tikslams.
Neteisingai naudojant, garantija nebėra taikoma ir tampa negaliojanti.

6. PRISIDĖKIME PRIE APLINKOS APSAUGOS!

Jūsų aparate yra daug medžiagų, kurias galima pakeisti į pirmines žaliavas arba perdirbti.
Nuneškite jį į surinkimo punktą arba, jei jo nėra, į centrą, kuris yra įgaliotas atlikti priežiūrą, kad

aparatas būtų perdirbtas.

LT

Šīs matu griežamās mašīnas rūpīga izgatavošana, precīza griezuma garuma regulēšana padara to par pro-
fesionālās kvalitātes instrumentu.
Pirms ierīces lietošanas un, lai izvairītos no bīstamām situācijām ierīces nepareizas lietošanas
gadījumā, izlasiet instrukcijas.

1. MATU GRIEŽAMĀS MAŠĪNAS UN TĀS PIEDERUMU APRAKSTS

A. Precīzās griezuma garuma regulēšanas svira
B. Ieslēgšanas/izslēgšanas poga
C. 4 ķemmes (3, 6, 10, 13 mm)
D. Tīrīšanas birstīte
E. Friziera ķemme
F. Šķēres
G. Eļļotājs

2. GRIEZUMA GARUMA PRECĪZAS REGULĒŠANAS SVIRA

Jūsu matu griežamā mašīna ir aprīkota ar precīzās griezuma garuma regulēšanas sviru.
Izvēlējiet vēlamu atzīmi pagriežot sviru (A. zīm.).

3. KOPŠANA

Pēc katras izmantošanas tīriet griezēja galviņu ar birstīti.

4. IEEĻĻOŠANA

Lai matu griežamā mašīna paliktu efektīva, pirms katras izmantošanas nepieciešams eļļot griezēja asmeņus ar
nodrošinātu eļļu vai, ja tās nav, ar eļļu šujmašīnām.
• Pirms ieeļļošanas, atvienojiet aparātu no strāvas, noņemiet matus, iesprūdušus matu griežamās mašīnas
griezēja asmeņos ar birstītes palīdzību.
• Ieeļļojiet asmeņus norādītās vietās: katrā vietā pietiek viena piliena.
• Lai matu griežamā mašīna padarbojas dažas sekundes.
• Notīriet eļļas pārpalikumu ar lupatiņu.

5. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMΙ

• Jūsu drošībai, šis aparāts atbilst noteiktajām normām un noteikumiem (zemsprieguma direktīva, lektro-
magnētiskā saderība, apkārtējā vide...).
• Pārliecinieties, ka elektroinstalāciju spriegums atbilst Jūsu aparāta parametriem. Jebkura nepareiza
pieslēgšana var izraisīt neatgriezeniskus bojājumus, kurus garantija nesedz.
• Papildus aizsardzībai ir ieteicams uzstādīt elektriskā ķēdē, kas nodrošina vannas istabu, diferenciālās aiz-
sardzības ierīci (DDR), paredzētu strāvas noplūdei, kas nepārsniedz 30 mA. Vaicājiet pēc padoma aparāta
uzstādītājam.
• Lerīces uzstādīšana un izmantošana jāveic saskaņā ar Jūsu valstī spēkā esošajiem standartiem.
• UZMANĪBU: Nekad nelietojiet ierīci vannas, dušas, izlietnes vai citas ūdeni saturošas tvertnes tuvumā.
• Šo aparātu nav paredzēts izmantot personām (ieskaitot bērnus), kuru fiziskās, sensorās vai garīgās
spējas ir ierobežotas, vai personām, kurām trūkst pieredzes vai zināšanu, izņemot gadījumus, kad par
viņu drošību atbildīga persona ierīces izmantošanas laikā šīs personas uzrauga vai ir sniegusi in-
formāciju par ierīces izmantošanu. Pieskatiet bērnus un pārliecinieties, ka tie nespēlējas ar aparātu.
• Ja barošanas vads ir bojāts, tas jāaizvieto ražotājam, garantijas apkalpošanas servisam vai personai ar līdzīgu
kvalifikāciju, lai izvairītos no iespējamām briesmām.
• Neizmantojiet aparātu un sazinieties ar autorizēto apkopes servisu, ja: Jūsu ierīce ir nokritusi zemē, tā darbojas
ar traucējumiem.
• Aparāts ir aprīkots ar termiskās drošības sistēmu. Pārkaršanas gadījumā (kas notikusi, piemēram, aizmugures
režģa aizsērēšanas dēļ) sazinieties ar tehniskās apkopes centru.
• Aparāts jāizslēdz:
- pirms tīrīšanas un apkopes, nepareizas funkcionēšanas gadījumā, tiklīdz Jūs esat beidzis to lietot.
• Nelietojiet, ja bojāts strāvas vads.
• Nemērciet ūdenī vai nelieciet zem tekoša ūdens pat tīrīšanas nolūkā.
• Neturiet to mitrās rokās.
• Neturiet aiz korpusa, kas ir karsts, bet aiz roktura.
• Neatvienojiet no strāvas, raujot aiz vada, bet gan velkot aiz kontaktdakšas
• Neizmantojiet elektrisko pagarinātāju.
• Netīriet ierīci ar abrazīviem vai korozīviem līdzekļiem.
• Nelietojiet to pie temperatūras, kas zemāka par 0°C un augstāka par 35 °C.

GARANTIJA :
Šis aparāts ir paredzēts lietošanai tikai mājas apstākļos. To nedrīkst izmantot profesionālos nolūkos. Nepareizas
izmantošanas gadījumā garantija kļūst par nederīgu un spēkā neesošu.

6. PIEDALĪSIMIES VIDES AIZSARDZĪBĀ!

Lerīces ražošanā izmantoti vairāki materiāli, kas ir lietojami atkārtoti vai otrreiz pārstrādājami.
Nododiet ierīci elektroierīču savākšanas punktā vai autorizētā servisa centrā, lai nodrošinātu tās
pārstrādi.

LV

Fina izrada trimera i precizno podešavanje dužine šišanja čine ga kvalitetnim aparatom.
Pročitajte uputstva pre nego što počnete da koristite aparat, da biste izbegli opasnost koja može
nastati zbog neadekvatne upotrebe.

1. OPIS TRIMERA I NJEGOVIH DELOVA

A. Ručka za fino podešavanje dužine šišanja
B. Dugme za uključivanje/isključivanje
C. Četiri češlja (3, 6, 10, 13 mm)
D. Četkica za čišćenje
E. Češalj za oblikovanje frizure
F. Makaze
G. Ulje za podmazivanje

2. RUČKA ZA FINO PODEŠAVANJE DUŽINE ŠIŠANJA

Vaš aparat ima ručku za fino podešavanje dužine šišanja.

Izaberite željenu dužinu okretanjem ručke (sl. A).

3. ODRŽAVANJE

Nakon svakog korišćenja četkom očistite glavu aparata.

4. PODMAZIVANJE

Da bi aparat bio efikasan, neophodno je pre svakog korišćenja podmazati žilete za šišanje priloženim uljem ili, ako
ga nema, uljem koji se koristi za šivaće aparata.
• Pre podmazivanja isključite aparat i četkicom uklonite dlake koje su se zaglavile među žiletima.
• Podmažite žilete na naznačenim mestima: dovoljna je samo jedna kap.
• Uključite trimer na nekoliko sekundi.
• Krpicom očistite višak ulja.

5. SIGURNOSNI SAVETI

• U cilju vaše bezbednosti, ovaj aparat je u skladu sa važećim normama i propisima (Direktiva o najnižem naponu,
elektromagnetnoj kompatibilnosti, okolini…).
• Proverite da li napon vaše električne instalacije odgovara naponu vašeg aparata. Svaka greška kod priključivanja
može da izazove nepovratna oštećenja koja nisu obuhvaćena garancijom.
• Da biste obezbedili dodatnu zaštitu, savetuje se da se u električnom kolu kojim se kupatilo napaja instalira
sredstvo za diferencijalnu preostalu struju (DPS) za diferencijalnu struju čiji utvrđeni rad ne prevazilazi jačinu od 30
mA. Zatražite savet od svog instalatera.
• Instalacija aparata i njegova upotreba moraju u svakom slučaju da budu u skladu sa propisima koji važe u vašoj
zemlji.
• BUDITE OPREZNI : Ne koristite aparat u blizini kada, tuševa, lavaboa i drugih prijemnih sudova koji sadrže vodu.
• Kada se aparat koristi u kupatilu, isključite ga iz mreže nakon upotrebe, jer blizina vode može da predstavlja opas-
nost, čak i kada je aparat zaustavljen.
• Ovaj aparat nije predviđen za upotrebu od strane lica (uključujući i decu) čije su fizičke, čulne ili men-
talne sposobnosti smanjene, niti od strane lica bez iskustva ili poznavanja, osim ako se ona ne mogu
okoristiti, putem lica zaduženog za njihovu bezbednost, nadzorom ili prethodnim instrukcijama veza-
nim za upotrebu ovog aparata. Decu treba nadzirati tako da se ni u kom slučaju ne bi igrala aparatom.
• Ako je napojni kabl oštećen, njega mora da zameni proizvođač, njegov ovlašćeni servis ili lice sličnih kvalifikacija,
u cilju izbegavanja svake eventualne opasnosti.
• Ne koristite svoj aparat i obratite se ovlaštenom centru za servisiranje ako: je vaš aparat doživeo pad, ako ne funk-
cioniše normalno.
• Aparat mora da bude isključen iz mreže:
- pre čišćenja i održavanja, u slučaju neispravnog funkcionisanja,
- čim ste prestali da ga upotrebljavate.
• Ne koristite ako je kabl oštećen.
• Ne uranjajte niti stavljajte pod vodu, čak ni kod čišćenja.
• Ne držite vlažnim rukama.
• Ne držite za kućište, koje je vruće, nego za dršku.
• Ne isključujte iz mreže povlačenjem za kabl, nego povlačenjem za utikač.
• Ne koristite električni produžni kabl.
• Ne čistite grubim i korozivnim proizvodima.
• Ne koristite na temperaturi nižoj od 0 °C i višoj od 35 °C.

GARANCIJA:
Vaš aparat namenjen je samo za upotrebu u domaćinstvu. On ne može da se koristi za profesionalne svrhe. U
slučaju nepravilne upotrebe, garancija se poništava.

SR

5

IR

Завдяки ретельності складання цієї перукарської машинки і точності регулювання висоти зрі-

зання волосся вона не поступається приладам, використовуваним професійними перукарями.

Ознайомтесь з інструкціями з використання приладу, щоб уникнути небезпеки внаслідок

неправильного використання.

1. ОПИС МАШИНКИ ТА ЇЇ АКСЕСУАРІВ

A. Важіль точного регулювання висоти зрізання волосся

B. Двопозиційний вимикач

C. 4 гребінці (3, 6, 10, 13 мм)

D. Щіточка для очищення машинки

E. Гребінець для зачісування волосся

F. Пара ножиць

G. Маслянка з мастилом

2. ВАЖІЛЬ ТОЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИСОТИ ЗРІЗАННЯ ВОЛОССЯ

Ваша машинка оснащена важелем точного регулювання висоти зрізання волосся.

Потрібне положення з відповідною позначкою можна вибрати, повернувши важіль (рис. A).

3. ДОГЛЯД

Після кожного використання машинки слід очищати стригальну головку щіточкою.

4. ЗМАЩУВАННЯ

Для забезпечення ефективності використання вашої машинки необхідно змащувати ножі перед кож-

ною стрижкою, використовуючи для цього мастило з комплекту приладдя або, за його відсутності, ма-

стило, яке використовується для змащування швейних машинок.

• Перед змащуванням відключіть прилад від електромережі, видаліть за допомогою щіточки волосини,

затиснені між ножами.

• Змащуйте ножі у вказаних місцях: для кожного з таких місць достатньо однієї краплі мастила.

• Ввімкніть машинку на кілька секунд.

• Витріть надлишок мастила ганчіркою.

5. ПОРАДИ ІЗ БЕЗПЕКИ

Ваша безпека гарантується відповідністю цього приладу чинним стандартам і нормам (директиви сто-

совно низьковольтного обладнання, електромагнітної сумісності, захисту довкілля та ін.).

Перевірте, щоб напруга у використовуваній вами електромережі відповідала напрузі, вказаній на при-

ладі. Будь-яке неправильне підключення до електромережі може призвести до непоправних пошкод-

жень приладу, на які гарантія не поширюється.

Для більшої безпеки користування приладом рекомендується встановити в електропроводці ванної

кімнати пристрій контролю диференційованого струму з робочим значенням диференційованого

струму не вище 30 мА. Проконсультуйтесь з вашим електриком.

У будь-якому випадку способи установлення і використання приладу повинні відповідати вимогам

нормативних документів, чинних у вашій країні.

УВАГА: Цей прилад не можна використовувати поблизу ванни, душу, умивальника чи інших

посудин з водою.

Якщо прилад працює у ванній кімнаті, його потрібно відключати від електромережі одразу

після закінчення використання, тому що він може становити небезпеку навіть після вимкнення.

Цей прилад не повинен використовуватись особами (в тому числі дітьми), які мають обмежені фізичні,

чуттєві чи розумові можливості або не мають потрібного досвіду чи знань, якщо особа, відповідальна

за їхню безпеку, не здійснює за ними нагляду або попередньо не дала вказівок щодо використання

приладу. Слід наглядати за дітьми, щоб вони не гралися з приладом.

Щоб уникнути небезпеки, у разі пошкодження електрошнура його слід замінити на підприємстві ви-

робника, в його відділі післяпродажного обслуговування або звернувшись до спеціаліста відповідної

кваліфікації.

Не користуйтесь вашим приладом і зверніться до уповноваженого сервіс-центру, якщо прилад падав

на підлогу або не працює як слід.

Прилад потрібно відключати від електромережі: перед виконанням операцій очищення або догляду,

якщо він не працює як слід, одразу після закінчення використання.

• Не використовуйте прилад, якщо його електрошнур пошкоджений.

• Не занурюйте прилад у воду і не підставляйте його під струмінь води, навіть під час очищення.

• Не торкайтесь приладу, якщо у вас вологі руки.

• Беріть прилад не за корпус, поки він ще гарячий, а за ручку.

• Відключаючи прилад від електромережі, тягніть не за електрошнур, а за вилку.

• Не користуйтесь електроподовжувачем.

• Не використовуйте для очищення абразивні чи корозійні матеріали.

• Не користуйтесь приладом при температурах нижче 0 °С і вище 35 °С.

ГАРАНТІЯ:

Ваш прилад призначений тільки для побутового використання. Його не можна використовувати для

професійної діяльності. Неправильне використання приладу тягне за собою анулювання гарантії.

UK

Kõrged valmistamisstandardid ja väga täpne lõikepikkuse seadistamine teevad antud juukselõikus-

masinast profitööriistadega võrdväärse.

Lugege juhised enne seadme kasutamist läbi, et vältida valest kasutamisest tuleneda võivaid

ohuolukordi.

1. JUUKSELÕIKUSMASINA JA SELLE LISATARVIKUTE KIRJELDUS

A. Hoovake lõikepikkuse täpseks reguleerimiseks
B. Sisse/väljalülitamisnupp
C. 4 Kammi (3, 6, 10, 13 mm)
D. Puhastushari
E. Juuksurikamm
F. Käärid.
G. Õlikann

2. HOOVAKE LÕIKEPIKKUSE VÄGA TÄPSEKS REGULEERIMISEKS

Teie juukselõikusmasin on varustatud hoovakesega, mille abil saab lõikepikkust väga täpselt reguleerida.
Valige soovitud pikkus hooba pöörates (joon. A).

3. HOOLDUS

Puhastage peale iga kasutuskorda lõikepead vastava harjakesega.

4. MÄÄRIMINE

Juukselõikusmasina töökorras hoidmiseks tuleb lõiketerasid enne iga kasutuskorda määrida kas kaasaso-
leva õli või siis õmblusmasinaõliga.
• Enne õlitamist eemaldage seade vooluvõrgust ja puhastage juukselõikusmasina hambad sinna kinni jää-
nud karvadest harjakesega.
• Õlitage terasid näidatud kohtadest: piisab paarist tilgast.
• Lülitage juukselõikusmasin korraks sisse.
• Pühkige liigne õli lapiga ära.

5. TURVANÕUDED

• Teie turvalisuse tagamiseks vastab seade sellele kohaldatavatele normatiividele ja seadustele (Madalpin-
geseadmete, Elektromagnetilise Ühilduvuse ja Keskkonnakaitse kohta käivad direktiivid).
• Kontrollige, et kasutatav võrgupinge vastaks seadme juures nõutavale. Valesti vooluvõrku ühendamine
võib seadme rikkuda ning sellised vigastused ei käi garantii alla.
• Turvalisuse tõstmiseks on lisaks soovitatav paigaldada vannitoa voolujuhtmestikku rikkevoolukaitselüliti
(RVKL) nominaalse rakendusvooluga kuni 30 mA. Küsige nõu oma elektriku käest.
• Igal juhul tuleb seade paigaldada ja seda kasutada kooskõlas kasutamisriigis kehtiva seadusandlusega.
• ETTEVAATUST: Ärge kasutage seadet vannide, dušikabiinide, kraanikausside või ükskõik mil-
liste vett sisaldavate mahutite läheduses.
• Kui seadet kasutatakse vannitoas, võtke see peale kasutamist vooluvõrgust välja, kuna vee lä-
hedus on ohtlik isegi juhul, kui seade ei tööta.
• Seadet ei tohi kasutada isikud (s.h. lapsed), kelle füüsilised ja vaimsed võimed ning meeled on piiratud või
isikud, kes seda ei oska või ei tea, kuidas seade toimib, välja arvatud juhul, kui nende turvalisuse eest vas-
tutav isik kas nende järele valvab või on neile eelnevalt seadme tööpõhimõtteid ja kasutamist selgitanud. Ka
tuleb valvata selle järele, et lapsed seadmega ei mängiks.
• Kui toitejuhe on katki, tuleb ohuolukordade ärahoidmiseks lasta see tootjal, tema müügijärgsel teenindusel
või vastavat kvalifikatsiooni omaval isikul välja vahetada.
• Ärge kasutage seadet ning võtke ühendust Volitatud Teeninduskeskusega juhul, kui seade on maha kuk-
kunud või ei tööta korralikult.
• Seade peab olema vooluvõrgust välja võetud: selle puhastamiseks ja hoolduseks, rikke korral, kohe, kui
olete selle kasutamise lõpetanud.
• Ärge kasutage seadet, kui toitejuhe on katki
• Ärge kastke seadet vette ega pange seda voolava vee alla isegi mitte selle puhastamiseks.
• Ärge katsuge seadet niiskete kätega.
• Ärge hoidke seadet korpusest – see on tuline –,vaid käepidemest.
• Seadet stepslist välja tõmmates ei tohi kinni hoida mitte juhtmest, vaid pistikust.
• Ärge kasutage pikendusjuhet.
• Ärge kasutage seadme puhastamiseks vahendeid, mis võivad selle pinda kriimustada või söövitada
• Ärge kasutage temperatuuril alla 0 °C ja üle 35 °C

GARANTII:
Antud seade on ette nähtud ainult koduseks kasutuseks. Seda ei tohi tarvitada töövahendina.
Ebaõige kasutamise korral kaotab garantii kehtivuse

6. AITAME HOIDA LOODUSKESKKONDA!

Teie seadme juures on kasutatud väga mitmeid ümbertöötlemist või kogumist võimaldavaid

materjale.

Viige seade kogumispunkti või viimase puudumisel volitatud teeninduskeskusesse, et oleks

võimalik selle ümbertöötlemine.

EST

Hiusleikkurin huolellinen valmistus ja tarkka leikkuupituuden säätö tekevät siitä ammatti-
maisen työvälineen kotikäyttöön.
Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa virheellisestä käytöstä aiheutuvien
vaaratilanteiden välttämiseksi.

1. HIUSLEIKKURIN JA SEN LISÄVARUSTEIDEN KUVAUS

A. Leikkuupituuden säätövipu
B. Käynnistys/pysäytysnappi
C. 4 kampaa (3, 6, 10, 13 mm)
D. Harja terän puhdistusta varten

2. LEIKKUUPITUUDEN SÄÄTÖVIPU

Leikkurissa on leikkuupituuden säätövipu. Säädä pituus painamalla oikeanpuoleista nappia alas-
päin ja valitse haluttu pituus painamalla vivusta (kuva A).

3. KÄYTTÖJÄNNITE

Tarkista, että koneen jännite on sama kuin verkon jännite.
Virheellinen kytkentä voi aiheuttaa korjauskelvottomia vikoja, joita takuu ei kata.

4. VOITELU

Jotta trimmen olisi tehokas, sen terät on voideltava aina käytön jälkeen laitteen mukana toimite-
tulla öljyllä tai sen puuttuessa on käytettävä ompelukoneöljyä.
• Ennen voitelua laitteen virransyöttö on katkaistava, teriin jääneet karvat on poistettava pienen
harjan avulla.
• Voitele terät merkityissä kohdissa: vain yksi tippa riittää kuhunkin kohtaan.
• Käytä trimmeriä muutamia sekunteja.
• Puhdista liika öljy pumpulilla.

5. TURVALLISUUSOHJEITA

• Turvallisuutesi vuoksi tämä laite täyttää siihen soveltuvat normit ja määräykset (pienjännite- säh-
kömagneettinen yhteensopivuus, ympäristödirektiivi…).
• Tarkista, että laitteen arvokilvessä ilmoitettu syöttöjännite vastaa sähköverkon jännitettä. Jos kyt-
kentä on virheellinen, laite voi saada korvaamattomia vaurioita, joita takuu ei kata.
• Lisäsuojauksen vuoksi suositellaan, että kylpyhuoneen sähköpiiriin asennetaan vikavirtakatkai-
sija, jonka toimintavirta ei saa olla yli 30 mA. Kysy ohjeita sähköasentajaltasi.
• Laitteen ja sen käytön tulee kuitenkin täyttää omassa maassasi voimassa olevat normit.
• VAROITUS: Älä käytä tätä laitetta kylpyammeen, suihkun, pesualtaan tai muiden vettä si-
sältävien kalusteiden lähellä.
• Kun laitetta käytetään kylpyhuoneessa, se on irrotettava sähköverkosta käytön jälkeen,
sillä veden läheisyys voi aiheuttaa vaaran, vaikka laite on sammutettu.
• Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käytettäväksi (mukaan luettuina lapset), joi-
den fyysiset, aistimelliset tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet eikä myöskään sellaisten henkilöi-
den käytettäväksi, joilla ei ole tietoa tai tuntemusta käyttää laitetta, elleivät he ole heidän
turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa tai he saavat ohjeita laitteen käytöstä. Lapsia
on pidettävä silmällä, jotta he eivät leiki tällä laitteella.
• Jos sähköjohto on vahingoittunut, se on annettava valmistajan, tämän huoltoedustajan tai vas-
taavan pätevyyden omaavan henkilön vaihdettavaksi vaarojen välttämiseksi.
• Älä käytä laitetta ja ota yhteys valtuutettuun huoltokeskukseen, jos: laite on pudonnut tai se ei
toimi normaalilla tavalla.
• Laite tulee irrottaa sähköverkosta:
- ennen puhdistusta ja hoitoa.
- jos se ei toimi kunnolla
- heti kun olet lopettanut sen käytön.
- jos poistut huoneesta edes hetkeksi.
• Älä käytä laitetta, jos sähköjohto on vahingoittunut.
• Älä upota laitetta veteen tai laita sitä juoksevan veden alle edes puhdistusta varten.
• Älä pidä laitteesta kiinni märin käsin.
• Älä pidä kiinni rasiasta, sillä se kuumenee, käytä kädensijaa.
• Älä irrota laitetta sähköverkosta vetämällä sähköjohdosta, vedä pistokkeesta.
• Älä käytä jatkojohtoa.
• Älä käytä puhdistuksessa hankaavia tai syövyttäviä tuotteita.
• Älä käytä laitetta alle 0°C ja yli 35°C lämmössä

TAKUU: Laite on tarkoitettu vain kotikäyttöön. Sitä ei saa käyttää ammatillisiin tarkoituksiin. Takuu rau-
keaa, jos laitetta käytetään asiattomasti.

6. EDISTÄKÄÄMME YMPÄRISTÖNSUOJELUA!

Laite sisältää paljon arvokkaita ja kierrätettäviä materiaaleja.
Toimita se keräyspisteeseen tai sellaisen puuttuessa valtuutettuun huoltokeskukseen,

jotta laite käsitellään asianmukaisesti.

FIN

E. Kampauskampa
F. Saksipari
G. Voitelukannu

A

B

C

E

F

G

D

1

8

0

0

1

1

4

9

5

0

/4

2

-0

8

T

N

1

0

5

0

NOT TN1050 1800114950:1800114950 TN1050  20/01/09  12:38  Page 1

1
2
Оглавление инструкции
  • Страница 1 из 3
    NOT TN1050 1800114950:1800114950 TN1050 20/01/09 12:38 Page 1 C. 4 grzebienie (3, 6, 10, 13 mm) D E. Grzebień fryzjerski F. Para nożyczek G. Oliwiarka C. 4 Hřebeny (3, 6, 10, 13 mm) D. E. Kadeřnický hřeben F. Nůžky G. Nádobka na olej C. 4 fésű (3, 6, 10, 13 mm) D. E. Fodrászfésű F. Olló G. Olaj C.
  • Страница 2 из 3
    NOT TN1050 1800114950:1800114950 TN1050 20/01/09 12:38 Page 2 With its special design and precise cutting height adjustement, this trimmer is a genuine professional-quality appliance. Please read these instructions before using this appliance, to avoid any danger through incorrect use. GB 1.
  • Страница 3 из 3