Инструкция для SAMSUNG CE2638NR

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Code No.: DE68-01832B

MàKPOBOãHOBAü èEóú

àÌÒÚÛ͈Ëfl ‰Îfl ÔÓθÁÓ‚‡ÚÂÎfl Ë ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÓ ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌ˲ ÔˢË

CE2638NR

PÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÓ ·˚ÒÚÓÏÛ Ì‡˜‡ÎÛ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË Ô˜ˠ.................................................. 2
èe˜¸ ..................................................................................................................................... 3
èË̇‰ÎÂÊÌÓÒÚË ................................................................................................................ 3
è‡ÌÂθ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ............................................................................................................ 4
àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ˝ÚÓÈ ËÌÒÚÛ͈ËË...................................................................................... 4
åÂ˚ Ô‰ÓÒÚÓÓÊÌÓÒÚË .................................................................................................. 5
ìÒÚ‡Ìӂ͇ ‚‡¯ÂÈ ÏËÍÓ‚ÓÎÌÓ‚ÓÈ Ô˜Ë............................................................................ 6
ìÒÚ‡Ìӂ͇ ‚ÂÏÂÌË............................................................................................................. 6
K‡Í ‡·ÓÚ‡ÂÚ ÏËÍÓ‚ÓÎÌÓ‚‡fl Ô˜¸................................................................................... 7
èÓ‚Â͇ Ô‡‚ËθÌÓÒÚË ‡·ÓÚ˚ ‚‡¯ÂÈ Ô˜Ë.................................................................. 7
óÚÓ ‰Â·ڸ, ÂÒÎË ‚˚ ÒÓÏÌ‚‡ÂÚÂÒ¸ ‚ ˜ÂÏ-ÎË·Ó ËÎË ‚ÓÁÌËÍ· ÔÓ·ÎÂχ ..................... 8
èË„ÓÚÓ‚ÎÂÌË / ‡ÁÓ„‚ Ôˢˠ...................................................................................... 8
ìÓ‚ÌË ÏÓ˘ÌÓÒÚË ............................................................................................................... 9
OÒÚ‡Ìӂ͇ ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌËfl Ôˢˠ...................................................................................... 9
KÓÂÍÚËӂ͇ ‚ÂÏÂÌË ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌËfl ......................................................................... 9
àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ÂÊËχ Ï„ÌÓ‚ÂÌÌÓ„Ó Ì‡˜‡Î‡ ‡ÁÓ„‚‡ / ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌËfl ................. 9
è‡‡ÏÂÚ˚ ÂÊËχ Ï„ÌÓ‚ÂÌÌÓ„Ó Ì‡˜‡Î‡ ‡ÁÓ„‚‡ / ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌËfl ...................... 10
àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ÂÊËχ ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍÓÈ ‡ÁÏÓÓÁÍË ÏÓ‰ÛÍÚÓ‚ .............................. 11
è‡‡ÏÂÚ˚ ÂÊËχ ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍÓÈ ‡ÁÏÓÓÁÍË ........................................................ 11
B˚·Ó ÔË̇‰ÎÂÊÌÓÒÚÂÈ ‰Îfl ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌËfl Ôˢˠ.................................................... 12
èË„ÓÚÓ‚ÎÂÌËÂ ‚ ÂÊËÏÂ „ËÎfl ..................................................................................... 12
KÓÏ·ËÌËÓ‚‡ÌË ÏËÍÓ‚ÓÎÌ Ë „ËÎfl ............................................................................. 12
èË„ÓÚÓ‚ÎÂÌË ÔË˘Ë ‚ ÌÂÒÍÓθÍÓ ˝Ú‡ÔÓ‚..................................................................... 13
OÚÍβ˜ÂÌË Á‚ÛÍÓ‚Ó„Ó Ò˄̇·...................................................................................... 14
ÅÎÓÍËӂ͇ ‚‡¯ÂÈ ÏËÍÓ‚ÓÎÌÓ‚ÓÈ ÔÂ˜Ë ‰Îfl ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË........................................ 14
îÛÌ͈Ëfl Á‡ÔÓÏË̇ÌËfl ÂÊËχ ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌËfl ............................................................ 14
PÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÓ ‚˚·ÓÛ ÔÓÒÛ‰˚ ...................................................................................... 15
PÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÓ ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌ˲ ÔˢË........................................................................... 16
óËÒÚ͇ ‚‡¯ÂÈ ÏËÍÓ‚ÓÎÌÓ‚ÓÈ Ô˜ˠ............................................................................... 22
X‡ÌÂÌËÂ Ë ÂÏÓÌÚ ‚‡¯ÂÈ ÏËÍÓ‚ÓÎÌÓ‚ÓÈ Ô˜ˠ.......................................................... 23
TÂıÌ˘ÂÒÍË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË.......................................................................................... 23

CE2638N_RA.fm  Page 1  Monday, May 28, 2001  11:14 AM

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 25
  CE2638N_RA.fm Page 1 Monday, May 28, 2001 11:14 AM MàKPOBOãHOBAü èEóú àÌÒÚÛ͈Ëfl ‰Îfl ÔÓθÁÓ‚‡ÚÂÎfl Ë ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÓ ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌ˲ ÔË˘Ë CE2638NR Code No.: DE68-01832B PÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÓ ·˚ÒÚÓÏÛ Ì‡˜‡ÎÛ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË ÔÂ˜Ë .................................................. 2 èe˜¸
 • Страница 2 из 25
  CE2638N_RA.fm Page 2 Monday, May 28, 2001 11:14 AM PÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÓ ·˚ÒÚÓÏÛ Ì‡˜‡ÎÛ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË ÔÂ˜Ë EÒÎË ‚˚ ıÓÚËÚ ÔË„ÓÚÓ‚ËÚ¸ ͇ÍÓÂ-ÎË·Ó ·Î˛‰Ó R 1. B˚·ÂËÚ ÛÓ‚Â̸ ÏÓ˘ÌÓÒÚË Ì‡Ê‡ÚËÂÏ ÍÌÓÔÍË ËÎË ÌÂÒÍÓθÍÓ ‡Á. 2. EÒÎË ‚˚ ıÓÚËÚ ‰Ó·‡‚ËÚ¸ ÏËÌÛÚÛ Í ‚ÂÏÂÌË ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌËfl OÒÚ‡‚¸Ú ÔË˘Û ‚ Ô˜Ë. H‡ÊÏËÚÂ
 • Страница 3 из 25
  CE2638N_RA.fm Page 3 Monday, May 28, 2001 11:14 AM èe˜¸ èË̇‰ÎÂÊÌÓÒÚË BEHTàãüñOHHõE OTBEPCTàü OCBEôEHàE HAÉPEBATEãúHõâ ùãEMEHT ÉPàãü B Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÌÓÏÂ‡ ÏÓ‰ÂÎË ÍÛÔÎÂÌÌÓÈ ‚‡ÏË Ô˜Ë, ‚  ÍÓÏÔÎÂÍÚ ‚ıÓ‰flÚ ÌÂÒÍÓθÍÓ ÔË̇‰ÎÂÊÌÓÒÚÂÈ, ÍÓÚÓ˚ ÏÓ„ÛÚ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸Òfl ‡ÁÌÓÓ·‡ÁÌ˚ÏË ÒÔÓÒÓ·‡ÏË. èAHEãú
 • Страница 4 из 25
  CE2638N_RA.fm Page 4 Monday, May 28, 2001 11:14 AM è‡ÌÂθ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ˝ÚÓÈ ËÌÒÚÛ͈ËË B˚ ÚÓθÍÓ ˜ÚÓ ÔËÓ·ÂÎË ÏËÍÓ‚ÓÎÌÓ‚Û˛ Ô˜¸ ÙËÏ˚ SAMSUNG. B ËÌÒÚÛ͈ËË ‰Îfl ÔÓθÁÓ‚‡ÚÂÎfl ÒÓ‰ÂÊËÚÒfl ÏÌÓ„Ó ˆÂÌÌÓÈ ËÌÙÓχˆËË Ó ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌËË ÔË˘Ë ‚ ‚‡¯ÂÈ ÏËÍÓ‚ÓÎÌÓ‚ÓÈ Ô˜Ë: • MÂ˚ Ô‰ÓÒÚÓÓÊÌÓÒÚË •
 • Страница 5 из 25
  CE2638N_RA.fm Page 5 Monday, May 28, 2001 11:14 AM åÂ˚ Ô‰ÓÒÚÓÓÊÌÓÒÚË Ç‡ÊÌ˚ ËÌÒÚÛ͈ËË ÔÓ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË. ÇÌËχÚÂθÌÓ ÔÓ˜ÚËÚÂ Ë ÒÓı‡ÌËÚ ‰Îfl ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl ‚ ‰‡Î¸ÌÂȯÂÏ. èÂ‰ ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌËÂÏ ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚ ËÎË ÊˉÍÓÒÚÂÈ ‚ ‚‡¯ÂÈ ÏËÍÓ‚ÓÎÌÓ‚ÓÈ ÔÂ˜Ë Û·Â‰ËÚÂÒ¸ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ‚˚ÔÓÎÌÂÌ˚ ÒÎÂ‰Û˛˘Ë ÏÂ˚
 • Страница 6 из 25
  CE2638N_RA.fm Page 6 Monday, May 28, 2001 11:14 AM ìÒÚ‡Ìӂ͇ ‚‡¯ÂÈ ÏËÍÓ‚ÓÎÌÓ‚ÓÈ ÔÂ˜Ë R ìÒÚ‡Ìӂ͇ ‚ÂÏÂÌË ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ Ô˜¸ ̇ ÔÎÓÒÍÛ˛, Ó‚ÌÛ˛ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚ¸ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ÔÓ˜ÌÛ˛ ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ‚˚‰Âʇڸ ‚ÂÒ Ô˜Ë. 20 ÒÏ Ò‚ÂıÛ 85 ÒÏ ÓÚ ÔÓ· 10 ÒÏ ÒÁ‡‰Ë 1. B ‚‡¯ÂÈ ÏËÍÓ‚ÓÎÌÓ‚ÓÈ ÔÂ˜Ë ËϲÚÒfl ‚ÒÚÓÂÌÌ˚Â
 • Страница 7 из 25
  CE2638N_RA.fm Page 7 Monday, May 28, 2001 11:14 AM K‡Í ‡·ÓÚ‡ÂÚ ÏËÍÓ‚ÓÎÌÓ‚‡fl Ô˜¸ èÓ‚Â͇ Ô‡‚ËθÌÓÒÚË ‡·ÓÚ˚ ‚‡¯ÂÈ ÔÂ˜Ë MËÍÓ‚ÓÎÌ˚ Ô‰ÒÚ‡‚Îfl˛Ú ÒÓ·ÓÈ ‚˚ÒÓÍÓ˜‡ÒÚÓÚÌ˚ ˝ÎÂÍÚÓχ„ÌËÚÌ˚ ‚ÓÎÌ˚; ‚˚Ò‚Ó·Óʉ‡˛˘‡flÒfl ˝ÌÂ„Ëfl ÏËÍÓ‚ÓÎÌ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ „ÓÚÓ‚ËÚ¸ ËÎË ‡ÁÓ„‚‡Ú¸ ÔË˘Û ·ÂÁ ËÁÏÂÌÂÌËfl Í‡Í Â ÙÓÏ˚, Ú‡Í
 • Страница 8 из 25
  CE2638N_RA.fm Page 8 Monday, May 28, 2001 11:14 AM óÚÓ ‰Â·ڸ, ÂÒÎË ‚˚ ÒÓÏÌ‚‡ÂÚÂÒ¸ ‚ ˜ÂÏ-ÎË·Ó ËÎË ‚ÓÁÌËÍ· ÔÓ·ÎÂχ R èË„ÓÚÓ‚ÎÂÌË / ‡ÁÓ„‚ ÔË˘Ë CÎÂ‰Û˛˘‡fl Ôӈ‰Û‡ Ó·˙flÒÌflÂÚ, Í‡Í ÔË„ÓÚÓ‚ËÚ¸ ËÎË ‡ÁÓ„ÂÚ¸ ÔˢÛ. BCEÉÑA ÔÓ‚ÂflÈÚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚ ‚‡ÏË ÂÊËÏ˚ ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌËfl ÔË˘Ë ÔÂ‰ ÚÂÏ, ͇Í
 • Страница 9 из 25
  CE2638N_RA.fm Page 9 Monday, May 28, 2001 11:14 AM ìÓ‚ÌË ÏÓ˘ÌÓÒÚË KÓÂÍÚËӂ͇ ‚ÂÏÂÌË ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌËfl B˚ ÏÓÊÂÚ ‰Â·ڸ ‚˚·Ó ËÁ ÛÓ‚ÌÂÈ ÏÓ˘ÌÓÒÚË, Ô˂‰ÂÌÌ˚ı ‚ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÈ Ú‡·ÎˈÂ. ìÓ‚Â̸ ÏÓ˘ÌÓÒÚË Ç˚ıӉ̇fl ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ åËÍÓ‚ÓÎÌ˚ 750 ÇÚ 600 ÇÚ 450 ÇÚ 300 ÇÚ 180 ÇÚ 100 ÇÚ 600 ÇÚ 450 ÇÚ 300 ÇÚ H‡ÊÏËÚÂ
 • Страница 10 из 25
  CE2638N_RA.fm Page 10 Monday, May 28, 2001 11:14 AM è‡‡ÏÂÚ˚ ÂÊËχ Ï„ÌÓ‚ÂÌÌÓ„Ó Ì‡˜‡Î‡ ‡ÁÓ„‚‡ / ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌËfl R Ç Ô˂‰ÂÌÌÓÈ ÌËÊ ڇ·Îˈ Ô‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ ‡Á΢Ì˚ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÂÊËχ Ä‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍÓ„Ó ‡ÁÓ„‚‡ Ë èË„ÓÚÓ‚ÎÂÌËfl ÔˢË, ÍÓ΢ÂÒÚ‚‡ ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚, ‚ÂÏÂ̇ ÓÚÒÚÓfl Ë ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Ë ÂÍÓÏẨ‡ˆËË.
 • Страница 11 из 25
  CE2638N_RA.fm Page 11 Monday, May 28, 2001 11:14 AM àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ÂÊËχ ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍÓÈ ‡ÁÏÓÓÁÍË ÏÓ‰ÛÍÚÓ‚ è‡‡ÏÂÚ˚ ÂÊËχ ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍÓÈ ‡ÁÏÓÓÁÍË B ÌËÊÂÒÎÂ‰Û˛˘ÂÈ Ú‡·Îˈ Ô‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ ‡Á΢Ì˚ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍÓÈ ‡ÁÏÓÓÁÍË, ‰ÓÔÛÒÚËÏ˚È ‚ÂÒ ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚, ‚ÂÏÂ̇ ÓÚÒÚÓfl Ë ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÂ
 • Страница 12 из 25
  CE2638N_RA.fm Page 12 Monday, May 28, 2001 11:14 AM B˚·Ó ÔË̇‰ÎÂÊÌÓÒÚÂÈ ‰Îfl ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌËfl ÔË˘Ë R KÓÏ·ËÌËÓ‚‡ÌË ÏËÍÓ‚ÓÎÌ Ë „ËÎfl àÒÔÓθÁÛÈÚ ÚÓθÍÓ ÔË̇‰ÎÂÊÌÓÒÚË, ·ÂÁÓÔ‡ÒÌ˚ ‰Îfl ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl ‚ ÏËÍÓ‚ÓÎÌÓ‚ÓÈ Ô˜Ë; Ì ËÒÔÓθÁÛÈÚ Ô·ÒÚχÒÒÓ‚˚ ÒÓÒÛ‰˚, Ú‡ÂÎÍË, ·ÛχÊÌ˚ ˜‡¯ÍË, ÔÓÎÓÚÂ̈‡ Ë Ú. Ô.
 • Страница 13 из 25
  CE2638N_RA.fm Page 13 Monday, May 28, 2001 11:14 AM èË„ÓÚÓ‚ÎÂÌË ÔË˘Ë ‚ ÌÂÒÍÓθÍÓ ˝Ú‡ÔÓ‚ B‡¯‡ ÏËÍÓ‚ÓÎÌÓ‚‡fl Ô˜¸ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ Á‡ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡Ì‡ ‰Îfl ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌËfl ÔË˘Ë Ï‡ÍÒËÏÛÏ ‚ ÚË ˝Ú‡Ô‡. èËÏÂ: B˚ ıÓÚËÚ ‡ÁÏÓÓÁËÚ¸ ÔÓ‰ÛÍÚ˚ Ë ÔË„ÓÚÓ‚ËÚ¸ ËÁ ÌËı ͇ÍÓÂÎË·Ó ·Î˛‰Ó ·ÂÁ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË ‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌÓÈ
 • Страница 14 из 25
  CE2638N_RA.fm Page 14 Monday, May 28, 2001 11:14 AM OÚÍβ˜ÂÌË Á‚ÛÍÓ‚Ó„Ó Ò˄̇· îÛÌ͈Ëfl Á‡ÔÓÏË̇ÌËfl ÂÊËχ ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌËfl èË Ê·ÌËË, ‚˚ ‚ β·Ó ‚ÂÏˇ ÏÓÊÂÚ ÓÚÍβ˜ËÚ¸ Á‚ÛÍÓ‚ÓÈ Ò˄̇Î. R 1. ÑÎfl ‚‡¯Â„Ó Û‰Ó·ÒÚ‚‡, ˝Ú‡ Ô˜¸ Á‡ÔÓÏË̇ÂÚ Ì‡ ÌÂÍÓÚÓÓ ‚ÂÏfl ÔÓÒΉÌËÈ ËÒÔÓθÁÓ‚‡‚¯ËÈÒfl ÂÊËÏ ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌËfl.
 • Страница 15 из 25
  CE2638N_RA.fm Page 15 Monday, May 28, 2001 11:14 AM PÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÓ ‚˚·ÓÛ ÔÓÒÛ‰˚ óÚÓ·˚ „ÓÚÓ‚ËÚ¸ ÔË˘Û ‚ ÏËÍÓ‚ÓÎÌÓ‚ÓÈ Ô˜Ë, ÏËÍÓ‚ÓÎÌ˚ ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ ÒÔÓÒÓ·Ì˚ ÔÓÌË͇ڸ ‚ ÔˢÛ, Ì ÓÚ‡Ê‡flÒ¸ Ë Ì ÔÓ„ÎÓ˘‡flÒ¸ ËÒÔÓθÁÛÂÏÓÈ ÔÓÒÛ‰ÓÈ. CΉӂ‡ÚÂθÌÓ, ÔË ‚˚·Ó ÔÓÒÛ‰˚ ‰ÓÎÊ̇ Òӷβ‰‡Ú¸Òfl ÓÒÚÓÓÊÌÓÒÚ¸. EÒÎË
 • Страница 16 из 25
  CE2638N_RA.fm Page 16 Monday, May 28, 2001 11:14 AM PÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÓ ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌ˲ ÔË˘Ë MàKPOBOãHõ R èÓ‰ÛÍÚ˚ MËÍÓ‚ÓÎÌÓ‚‡fl ˝ÌÂ„Ëfl Ù‡ÍÚ˘ÂÒÍË ÔÓÌË͇ÂÚ ‚ ÔˢÛ, ÔËÚfl„Ë‚‡flÒ¸ Ë ÔÓ„ÎÓ˘‡flÒ¸ ÒÓ‰Âʇ˘ËÏËÒfl ‚ Ôˢ ‚Ó‰ÓÈ, ÊËÓÏ Ë Ò‡ı‡ÓÏ. MËÍÓ‚ÓÎÌ˚ Á‡ÒÚ‡‚Îfl˛Ú ÏÓÎÂÍÛÎ˚ ÔË˘Ë ·˚ÒÚÓ ÍÓη‡Ú¸Òfl. Å˚ÒÚ˚Â
 • Страница 17 из 25
  CE2638N_RA.fm Page 17 Monday, May 28, 2001 11:14 AM PÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÓ ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌ˲ ÔË˘Ë (ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ) PA30ÉPEB èàôà PÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÓ ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌ˲ Ò‚ÂÊËı Ó‚Ó˘ÂÈ B ‚‡¯ÂÈ ÏËÍÓ‚ÓÎÌÓ‚ÓÈ ÔÂ˜Ë ÏÓÊÌÓ ‡ÁÓ„ÂÚ¸ ÔË˘Û ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ·˚ÒÚÂÂ, ˜ÂÏ ‚ Ó·˚˜ÌÓÈ ‰ÛıÓ‚Í ËÎË Ì‡ ÍÛıÓÌÌÓÈ ÔÎËÚÂ. àÒÔÓθÁÛÈÚ ‰Îfl ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚‡
 • Страница 18 из 25
  CE2638N_RA.fm Page 18 Monday, May 28, 2001 11:14 AM PÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÓ ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌ˲ ÔË˘Ë (ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ) PA3OÉPEB ÑETCKOÉO èàTAHAàü R P‡ÁÓ„‚ ÊˉÍÓÒÚÂÈ Ë ÔË˘Ë àÒÔÓθÁÛÈÚ Û͇Á‡ÌÌ˚ ‚ Ú‡·Îˈ ÛÓ‚ÌË ÏÓ˘ÌÓÒÚË Ë ‚ÂÏÂ̇ ‚ ͇˜ÂÒÚ‚Â ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ‰Îfl ‡ÁÓ„‚‡. ÑETCKOE èàTAHAàE: B˚ÎÓÊËÚÂ Â„Ó ‚ „ÎÛ·ÓÍÛ˛
 • Страница 19 из 25
  CE2638N_RA.fm Page 19 Monday, May 28, 2001 11:14 AM PÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÓ ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌ˲ ÔË˘Ë (ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ) PA3MOPO3KA èPOÑYKTOB BÒ Á‡ÏÓÓÊÂÌÌ˚ ÔÓ‰ÛÍÚ˚ ‰ÓÎÊÌ˚ ‡ÁÏÓ‡ÊË‚‡Ú¸Òfl ̇ ÛÓ‚Ì ÏÓ˘ÌÓÒÚË “‡ÁÏÓÓÁ͇” (180 W). àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ÏËÍÓ‚ÓÎÌ fl‚ÎflÂÚÒfl ‚ÂÎËÍÓÎÂÔÌ˚Ï ÒÔÓÒÓ·ÓÏ ‡ÁÏÓÓÁÍË ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚. MËÍÓ‚ÓÎÌ˚
 • Страница 20 из 25
  CE2638N_RA.fm Page 20 Monday, May 28, 2001 11:14 AM PÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÓ ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌ˲ ÔË˘Ë (ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ) ÉPàãú R PÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÓ ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌ˲ Á‡ÏÓÓÊÂÌÌ˚ı ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚ Ò ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËÂÏ „ËÎfl H‡„‚‡ÚÂθÌ˚È ˝ÎÂÏÂÌÚ „ËÎfl ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ ÔÓ‰ ÔÓÚÓÎÍÓÏ ‚ÌÛÚÂÌÌÂÈ Í‡ÏÂ˚ Ô˜Ë. OÌ ‡·ÓÚ‡ÂÚ ÚÓθÍÓ ÚÓ„‰‡, ÍÓ„‰‡ Á‡Í˚Ú‡
 • Страница 21 из 25
  CE2638N_RA.fm Page 21 Monday, May 28, 2001 11:14 AM PÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÓ ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌ˲ ÔË˘Ë (ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ) PÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÓ ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌ˲ Ò‚ÂÊËı ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚ Ò ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËÂÏ „ËÎfl C‚ÂÊË ÔÓ‰ÛÍÚ˚ è‰‚‡ËÚÂθÌÓ ÔÓ„ÂÈÚ „Ëθ, ‚Íβ˜Ë‚ Ô˜¸ ‚ ÂÊËÏ „ËÎfl ̇ 4 ÏËÌÛÚ˚. àÒÔÓθÁÛÈÚ Û͇Á‡ÌÌ˚ ‚ Ú‡·Îˈ ÛÓ‚ÌË
 • Страница 22 из 25
  CE2638N_RA.fm Page 22 Monday, May 28, 2001 11:14 AM óËÒÚ͇ ‚‡¯ÂÈ ÏËÍÓ‚ÓÎÌÓ‚ÓÈ ÔÂ˜Ë PÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÓ ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌ˲ ÔË˘Ë (ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ) CÎÂ‰Û˛˘Ë ˜‡ÒÚË ‚‡¯ÂÈ ÏËÍÓ‚ÓÎÌÓ‚ÓÈ ÔÂ˜Ë ÔÓ‰ÎÂÊ‡Ú „ÛÎflÌÓÈ ˜ËÒÚÍ ‰Îfl Ô‰ÓÚ‚‡˘ÂÌËfl ̇ÍÓÔÎÂÌËfl ÊËÌÓÈ „flÁË Ë ˜‡ÒÚˈ ÔˢË: • BÌÛÚÂÌÌËÂ Ë Ì‡ÛÊÌ˚ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË •
 • Страница 23 из 25
  CE2638N_RA.fm Page 23 Monday, May 28, 2001 11:14 AM X‡ÌÂÌËÂ Ë ÂÏÓÌÚ ‚‡¯ÂÈ ÏËÍÓ‚ÓÎÌÓ‚ÓÈ ÔÂ˜Ë TÂıÌ˘ÂÒÍË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË èË ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í ‚‡¯ÂÈ ÏËÍÓ‚ÓÎÌÓ‚ÓÈ ÔÂ˜Ë Ë Â ӷÒÎÛÊË‚‡ÌËË ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ ÔËÌflÚ˚ ÌÂÒÍÓθÍÓ ÔÓÒÚ˚ı ÏÂ Ô‰ÓÒÚÓÓÊÌÓÒÚË. 蘸 ÌÂθÁfl ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸, ÂÒÎË ÔÓ‚ÂʉÂÌ˚ ‰‚Âˆ‡ ËÎË
 • Страница 24 из 25
  CE2638N_RA.fm Page 24 Tuesday, September 25, 2001 8:06 PM : :
 • Страница 25 из 25