Инструкция для SAMSUNG CE2718NR

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

  

C

C

C

Coo

o

odd

d

dee

e

e    N

N

N

Noo

o

o....::::    D

D

D

DE

E

E

E66

6

688

8

8----00

0

011

1

177

7

700

0

011

1

1N

N

N

N

  

M

M

M

à

à

àK

K

K

KP

P

P

PO

O

O

OB

B

B

BO

O

O

ã

ã

ãH

H

H

HO

O

O

OB

B

B

BA

A

A

ü

ü

ü    è

è

è

èE

E

E

ó

ó

óú

ú

ú

ú

  

à

à

à

àÌÌ

Ì

ÌÒÒÒÒÚÚÚÚ

ÛÛÛÛÍÍÍ͈

ˆ

ˆ

ˆËË

Ë

Ëflflflfl    ‰‰

‰ÎÎ

Î

Îflflflfl    ÔÔ

Ô

ÔÓÓ

Ó

ÓÎÎ

Î

θ¸¸¸ÁÁÁÁÓÓ

Ó

Ó‚‚‚‚‡‡‡

‡ÚÚÚÚÂÂ

Â

ÂÎÎ

Î

Îflflflfl    ËË

Ë

Ë    

ÛÛÛÛÍÍÍÍÓÓ

Ó

Ó‚‚‚‚ÓÓ

Ó

Ó‰‰

‰ÒÒÒÒÚÚÚÚ‚‚‚‚ÓÓ

Ó

Ó    ÔÔ

Ô

ÔÓÓ

Ó

Ó    ÔÔ

Ô

Ô

ËË

Ë

Ë„„„„ÓÓ

Ó

ÓÚÚÚÚÓÓ

Ó

Ó‚‚‚‚ÎÎ

Î

ÎÂÂ

Â

ÂÌÌ

Ì

ÌËË

Ë

˲

˛

˛

˛    ÔÔ

Ô

ÔËË

Ë

ˢ

˘

˘

˘ËË

Ë

Ë

  

C

C

C

CE

E

E

E2

2

2

27

7

7

71

1

1

18

8

8

8N

N

N

NR

R

R

R

 

KpaÚÍÓe ̇„Îfl‰ÌÓe pÛÍo‚o‰cÚ‚o  ............................................ 2

èe˜¸ ........................................................................................... 2

èË̇‰ÎÂÊÌÓÒÚË ...................................................................... 3

è‡ÌÂθ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl  .................................................................. 3

 àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ˝ÚÓÈ ËÌÒÚÛ͈ËË  .......................................... 4

MÂ˚ Ô‰ÓÒÚÓÓÊÌÓÒÚË ........................................................ 4

ìÒÚ‡Ìӂ͇ ‚‡¯ÂÈ ÏËÍÓ‚ÓÎÌÓ‚ÓÈ Ô˜ˠ ................................. 6

K‡Í ‡·ÓÚ‡ÂÚ ÏËÍÓ‚ÓÎÌÓ‚‡fl Ô˜¸  ........................................ 6

èÓ‚Â͇ Ô‡‚ËθÌÓÒÚË ‡·ÓÚ˚ ‚‡¯ÂÈ Ô˜ˠ ....................... 7

óÚÓ ‰Â·ڸ, ÂÒÎË ‚˚ ÒÓÏÌ‚‡ÂÚÂÒ¸ ‚ ˜ÂÏ-ÎË·Ó 
ËÎË ‚ÓÁÌËÍ· ÔÓ·ÎÂχ  ........................................................... 7

èË„ÓÚÓ‚ÎÂÌË / ‡ÁÓ„‚ Ôˢˠ............................................ 8

ìÓ‚ÌË ÏÓ˘ÌÓÒÚË ..................................................................... 8

OÒÚ‡Ìӂ͇ ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌËfl Ôˢˠ ............................................ 9

KÓÂÍÚËӂ͇ ‚ÂÏÂÌË ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌËfl ............................... 9

àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ÂÊËχ a‚ÚÓχÚ˘eÒÍÓ„Ó 
‡ÁÓ„‚‡ / ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌËfl  ..................................................... 9

è‡‡ÏÂÚ˚ ÂÊËχ a‚ÚÓχÚ˘eÒÍÓ„Ó 
‡ÁÓ„‚‡/  ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌËfl  ..................................................... 9

P‡ÁÏÓÓÁ͇ ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚ ‚ Û˜ÌÓÏ ÂÊËÏ ............................ 10

B˚·Ó ÔË̇‰ÎÂÊÌÓÒÚÂÈ ‰Îfl ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌËfl Ôˢˠ .......... 10

èË„ÓÚÓ‚ÎÂÌËÂ ‚ ÂÊËÏÂ „ËÎfl ........................................... 11

KÓÏ·ËÌËÓ‚‡ÌË ÏËÍÓ‚ÓÎÌ Ë „ËÎfl ................................... 11

PÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÓ ‚˚·ÓÛ ÔÓÒÛ‰˚ ............................................ 12

PÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÓ ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌ˲ Ôˢˠ ................................ 13

óËÒÚ͇ ‚‡¯ÂÈ ÏËÍÓ‚ÓÎÌÓ‚ÓÈ Ô˜ˠ..................................... 22

X‡ÌÂÌËÂ Ë ÂÏÓÌÚ ‚‡¯ÂÈ ÏËÍÓ‚ÓÎÌÓ‚ÓÈ Ô˜ˠ................ 23

TÂıÌ˘ÂÒÍË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË  ............................................... 23

g

y

y

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Оглавление инструкции

Document Outline