Инструкция для SAMSUNG DVD-C350

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

DVD-C460

DVD-C450K

DVD-C360

DVD-C350K

DVD-C350

êÛÒÒÍËÈ

DVD èPOàÉPõBATEãú

 

Руководство пользователя

AK68-01917A(01)

удивительные

 возможности

Благодарим Вас за приобретение этого продукта
компании Samsung.Для пол учения более полного
обслуживания зарегистрируйте свое устройство 
по адресу:

www.samsung.com/global/register

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 49
  DVD-C460 DVD-C450K DVD-C360 DVD-C350K DVD-C350 DVD èPOàÉPõBATEãú Руководство пользователя удивительные возможности Благодарим Вас за приобретение этого продукта компании Samsung.Для пол учения более полного обслуживания зарегистрируйте свое устройство по адресу: www.samsung.com/global/register
 • Страница 2 из 49
  åÂ˚ Ë‰ÓÒÚÓÓÊÌÓÒÚË 1. ìÒÚ‡Ìӂ͇ * èÓ‚Â¸ÚÂ, ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ ÎË Ì‡ÔflÊÂÌË ceÚË, Û͇Á‡ÌÌÓe ‚ Ô‡ÒÔÓÚÌÓÈ Ú‡·Î˘Í ̇ Á‡‰ÌÂÈ Ô‡ÌeÎË ÔÎeepa, ̇ÔflÊÂÌ˲ ceÚË. * cÚaÌo‚ËÚe ÔÎeep ÚaÍ, ˜Úo·˚ Ó·ÂÒÔ˜ËÚ¸ ‚ÓÍÛ„ ì Ìe„o Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó (7-10 ÒÏ). He ÁaÍp˚‚aÈÚe ‚eÌÚËÎflˆËÌÌ˚e oÚ‚epcÚËfl ÔÎee pa, ˜Úo·˚
 • Страница 3 из 49
  èêàåÖóÄçàÖ - ËÔ˚ ‰ËÒÍÓ‚, ÍÓÚÓp˚ ÌÂθÁfl ‚ÓÒÔpÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸ Ìa í ‰aÌÌÓÏ ÔpoË„p˚‚aÚÂÎÂ. • DVD-ROM • DVD-RAM • CD-ROM • CDV • CDI • CVD • Super Audio CD (ÍÓÏ ÒÎÓfl CD) • ËÒÍË CDG ‚ÓÒÔpÓËÁ‚Ó‰flÚ ÚÓθÍÓ aÛ‰ËÓ ·ÂÁ Ñ „paÙËÍË. - ÑËcÍË, ‚ÓÁÏoÊÌocÚ¸ ‚ÓÒÔpÓËÁ‚‰ÂÌËfl ÍoÚop˚x Áa‚ËcËÚ ÓÚ ÛÒÎÓ‚ËÈ ÁaÔËÒË. • DVD-R,
 • Страница 4 из 49
  1. ãéíéä Ñãü ÑàëäÄ 7. USB-ıÓÒÚ (ÚÓθÍÓ DVD-C460, C450K, C360) ëÎÛÊËÚ ‰Îfl ÔÓ‰Íβ˜ÂÌËfl ˆËÙÓ‚˚ı ͇ÏÂ, ÔÓË„˚‚‡ÚÂÎÂÈ MP3, ͇Ú Ô‡ÏflÚË, Memory Stick, ÛÒÚÓÈÒÚ‚ ˜ÚÂÌËfl ͇Ú Ë ‰Û„Ëı Ò˙ÂÏÌ˚ı Á‡ÔÓÏË̇˛˘Ëı ÛÒÚÓÈÒÚ‚. C˛‰a Á‡„yÊaeÚcfl ‰ËcÍ. 2. ÑàëèãÖâ á‰ÂÒ¸ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ˚ Ë̉Ë͇ÚÓ˚ ÂÊËÏÓ‚ ‡·ÓÚ˚
 • Страница 5 из 49
  - ç‡ÊËχÈÚ ÍÌÓÔÍÛ ÔÂÂÍβ˜ÂÌËfl ‚ıÓ‰ÌÓ„Ó Ò˄̇· ̇ ÔÛθÚ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ÚÂ΂ËÁÓÓÏ ‰Ó ÚÂı ÔÓ, ÔÓ͇ ̇ ˝Í‡Ì ÚÂ΂ËÁÓ‡ Ì ÔÓfl‚ËÚÒfl ‚ˉÂÓÒ˄̇ΠDVDÔÓË„˚‚‡ÚÂÎfl. èêàåÖóÄçàÖ - ÖÒÎË ‡Û‰ËÓ͇·Âθ ̇ıÓ‰ËÚÒfl ‚·ÎËÁË Í‡·ÂÎfl ÔËÚ‡ÌËfl, ÏÓÊÂÚ ‚ÓÁÌËÍÌÛÚ¸ ¯ÛÏ. - èË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË ÔÓ‰Íβ˜ÂÌËfl
 • Страница 6 из 49
  èêàåÖóÄçàÖ éÒÌo‚Ì˚e ÙÛÌ͈ËË óÚo·˚ ‚˚·paÚ¸ ÌyÊÌ˚È ÙËθÏ, ecÎË Ìa ‰ËcÍe Ëx ÌecÍoθÍo. HaÔpËÏep, ecÎË Ìa ‰ËcÍe DVD ÁaÔËcaÌo ÌecÍoθÍo ÙËθÏo‚, Íaʉ˚È ÙËÎ¸Ï oÚoʉecÚ‚ÎfleÚcfl co c‚oËÏ ÌÓÏÂÓÏ. BÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌË ‰ËÒ͇ Åoθ¯ËÌcÚ‚o ‰ËcÍo‚ DVD ÁaÔËcaÌ˚ ‚ ‚ˉe ÔocÎe‰o‚aÚeθÌocÚË Ùpa„ÏeÌÚo‚, ˜Úo·˚ ÏoÊÌo ·˚Îo
 • Страница 7 из 49
  B˚·Ó flÁ˚͇ ÒÛ·ÚËÚÓ‚ á‡Ïe‰ÎeÌÌÓ ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌË ùÚ‡ ÙÛÌ͈Ëfl ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ‚˚ÔÓÎÌËÚ¸ Á‡Ï‰ÎÂÌÌ˚È ÔÓ‚ÚÓ cÔÓpÚË‚Ì˚x yÔpaÊÌeÌËÈ, a Ú‡ÍÊe ÒˆÂÌ Ú‡Ìˆe‚ ËÎË Ë„˚ ̇ ÏÛÁ˚͇θÌ˚ı ËÌÒÚÛÏÂÌÚ‡ı, ˜ÚÓ ÔÓÏo„aeÚ ÎÛ˜¯Â Ëı ËÁÛ˜ËÚ¸. èË ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËË DVD -‰ËÒ͇ 1. o ‚peÏfl ‚ocÔpoËÁ‚e‰eÌËfl ÌaÊÏËÚe ÍÌoÔÍy
 • Страница 8 из 49
  èÂÂıÓ‰ Í ÔÓϘÂÌÌÓÏÛ ˝ÔËÁÓ‰Û 1~3. ¯‡„Ë 1~3 fl‚Îfl˛ÚÒfl ÚÂÏË Ê ҇Ï˚ÏË, ˜ÚÓ Ë ‚ ‡Á‰ÂΠ“àÒÓθ˝Ó‚‡ÌË ÙÛÌ͈ËË á‡Í·‰Í‡”. 4. ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍË √/® ‰Îfl ‚˚·Ó‡ ÓÚϘÂÌÌÓ„Ó Ù‡„ÏÂÌÚ‡. 5. H‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ BOCèPOàáBEÑEHàE/èAìáA ( ), ˜ÚÓ·˚ ÔÂÂÈÚË Í ÔÓϘÂÌÌÓÏÛ ˝ÔËÁÓ‰Û. 쉇ÎÂÌË “Á‡Í·‰ÍË” 1~3. ¯‡„Ë 1~3 fl‚Îfl˛ÚÒfl
 • Страница 9 из 49
  ÇÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌË ‰ËÒÍÓ‚ åêEG4 (áa ËÒÍβ˜eÌËeÏ) îÛÌ͈Ëfl ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl MPEG4 îaÈÎ˚ AVI co‰epÊaÚ ay‰Ëo Ë ‚ˉeo‰aÌÌ˚e. èpoË„p˚‚aÚeθ ÏoÊeÚ ‚ocÔpoËÁ‚ecÚË ÚoθÍo ÙaÈÎ˚ ÙopÏaÚa AVI, ËÏe˛˘Ëe pac¯ËpeÌËe .avi. 1. OÚÍpoÈÚe oÚceÍ ÔpË‚o‰a ‰ËcÍa. cÚaÌo‚ËÚe ‰ËcÍ ‚ oÚceÍ. áaÍpoÈÚe oÚceÍ. 2. B˚·epËÚe ÙaÈÎ avi
 • Страница 10 из 49
  3. ñËÙÓ‚‡fl ÙÓÚÓ͇ÏÂ‡: ͇ÏÂ˚, ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡˛˘Ë USB Mass Storage v1.0. • ä‡ÏÂ˚, ÓÔ‰ÂÎflÂÏ˚ ‚ ÓÔÂ‡ˆËÓÌÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ Windows (2000 ËÎË ·ÓΠÔÓÁ‰ÌÂÈ) Í‡Í Ò˙ÂÏÌ˚È ‰ËÒÍ, ‰Îfl ÍÓÚÓ˚ı Ì Ú·ÛÂÚÒfl ÛÒÚ‡Ìӂ͇ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌÓ„Ó ‰‡È‚Â‡. 4. ÜÂÒÚÍËÈ ‰ËÒÍ USB Ë Ùν¯-‰ËÒÍ USB: ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡˛˘Ë USB2.0
 • Страница 11 из 49
  - êÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ÍÓÏÔ‡ÍÚ-‰ËÒÍË, Á‡ÔËÒ‡ÌÌ˚ ‚ ÙÓχÚ Kodak Picture CD. - èpË ‚ocÔpoËÁ‚e‰eÌËË ‰ËcÍo‚ ÙopÏaÚa Kodak Picture CD ËÁ Ìaxo‰fl˘Ëxcfl ‚ ÔaÔÍe ÙaÈÎo‚ ÙoÚocÌËÏÍo‚ ·y‰yÚ ‚ocÔpoËÁ‚o‰ËÚ¸cfl ÚoθÍo ÙaÈÎ˚ ÙopÏaÚa JPEG.. - Kodak Picture CD : JPEG-ÙaÈÎ˚ ‚ ÔaÔÍe cÌËÏÍo‚ Ïo„yÚ ‚ocÔpoËÁo‰ËÚ¸cfl
 • Страница 12 из 49
  ç‡ÒÚÓÈ͇ „ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎÂÈ Ó·˙ÂÏÌÓ„Ó Á‚Û˜‡ÌËfl (ÚÓθÍÓ DVD-C460) 1. KÓ„‰‡ ÔÓË„˚‚‡ÚÂθ ̇ıÓ‰ËÚÒfl ‚ ÂÊËÏ “CÚÓÔ”, ̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU. 2. ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍË √/® ‰Îfl ‚˚·Ó‡ HacÚpoÈÍa á‚Û͇ (Audio Setup Page), ‡ Á‡ÚÂÏ Ì‡ÊÏËÚ † ËÎË ENTER. 3. ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍË π/† ‰Îfl ‚˚·Ó‡ Speaker Setup, ‡ Á‡ÚÂÏ ® ËÎË
 • Страница 13 из 49
  ëÔ‡‚Ó˜Ì˚ ‰‡ÌÌ˚ íÂıÌ˘ÂÒÍË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË àÒÚÓ˜ÌËÍ ÔËÚ‡ÌËfl èÂ‰ Ó·‡˘ÂÌËÂÏ ‚ ÒÂ‚ËÒÌ˚È ˆÂÌÚ (‰Îfl ÛÒÚ‡ÌÂÌËfl) ÔÓ‚ep¸Úe cÎe‰y˛˘ee. èÓ·ÎÂχ H ‚ÓÒÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÒfl 5.1 ͇̇θÌ˚È Á‚ÛÍ ùÍpaÌ Áa·ÎoÍËpo‚aÌ B˚ Áa·˚ÎË Ôapoθ 6 ÇÚ É‡·‡ËÚÌ˚ ‡ÁÏÂ˚ DVD-C450K/C460 : òËË̇ 430 ÏÏ X ÉÎÛ·Ë̇ 207 ÏÏ X Ç˚ÒÓÚ‡
 • Страница 14 из 49
  Memo
 • Страница 15 из 49
  Memo
 • Страница 16 из 49
  Правильная утилизация данного устройства (Утилизация электрического и электронного оборудования) (Действует во всех странах Европейского Союза и других странах Европы, èпринявших систему разделенияÓÈÒÚ‚‡ (ìÚËÎËÁ‡ˆË ÎÂÍÚ Ë˜ÂÒÍÓ„Ó Ë ÎÂÍÚ ÓÌÌÓ„Ó ‡‚Ëθ̇ ÛÚËÎËÁ‡ˆË ‰‡ÌÌÓ„Ó ÛÒÚ отходов) Ó·Ó
 • Страница 17 из 49
  DVD-C460 DVD-C450K DVD-C360 DVD-C350K DVD-C350 DVD èPOàÉPõBATEãú посібник користувача уявіть можливості Дякуємо за покупку цього продукту Samsung. Щоб отримати більш повне обслуговування, зареєструйте продукт за адресою: www.samsung.com/global/register AK68-01917A(01) UKRAINIAN
 • Страница 18 из 49
  á‡ıÓ‰Ë ·ÂÁÔÂÍË 1. ç‡Î‡¯ÚÛ‚‡ÌÌfl - êÓ·Ó˜Û Ì‡ÔÛ„Û ‚͇Á‡ÌÓ Ì‡ ̇ÍÎÂȈ¥ ÁÁ‡‰Û ÔÓ„‡‚‡˜‡. - ÇÒÚ‡ÌӂβÈÚ ÔÓ„‡‚‡˜ Û ¯‡Ùˆ¥ Ú‡ÍËÏ ˜ËÌÓÏ, ˘Ó· Ï¥Ê ÒÚ¥Ì͇ÏË Ú‡ ÔËÒÚÓπÏ Á‡Î˯‡ÎÓÒfl ‰ÓÒÚ‡ÚÌ¸Ó ÔÓÒÚÓÛ ‰Îfl ‚ÂÌÚËÎflˆ¥ª (7-10 ÒÏ). ç ÔÂÂÍË‚‡ÈÚ ‚ÂÌÚËÎflˆ¥ÈÌ¥ ÓÚ‚ÓË Ì‡ ÊÓ‰ÌÓÏÛ ÂÎÂÍÚÓÌÌÓÏÛ ÔËÒÚÓª, ˘Ó· ÌÂ
 • Страница 19 из 49
  èËÏ¥Ú͇ - ÑËÒÍË, flÍ¥ Ì ÏÓÊ̇ ‚¥‰Ú‚Ó˛‚‡ÚË Ì‡ ˆ¸ÓÏÛ ÔÓ„‡‚‡˜¥. • DVD-ROM • DVD-RAM • CD-ROM • CDV • CDI • CVD • Super Audio CD (Í¥Ï ¯‡Û CD) • á ‰ËÒÍ¥‚ CDG ‚¥‰Ú‚Ó˛πÚ¸Òfl Î˯ Á‚ÛÍ ·ÂÁ ÁÓ·‡ÊÂÌÌfl. - åÓÊÎË‚¥ÒÚ¸ ‚¥‰Ú‚ÓÂÌÌfl ÏÓÊ Á‡ÎÂʇÚË ‚¥‰ ÛÏÓ‚ Á‡ÔËÒÛ. • DVD-R, +R • CD-RW • DVD+RW, -RW (‚¥‰ÂÓ
 • Страница 20 из 49
  1. ãéíéä Ñãü Ñàëäì ë˛‰Ë ‚ÒÚ‡‚ÎflπÚ¸Òfl ‰ËÒÍ. 2. ÑàëèãÖâ íÛÚ ‚¥‰Ó·‡Ê‡˛Ú¸Òfl ¥Ì‰Ë͇ÚÓË Ó·ÓÚË. 3. OPEN/CLOSE/ ëíéè ( ) ôÓ· ‚¥‰ÍËÚË ˜Ë Á‡ÍËÚË ÎÓÚÓÍ ‰ËÒÍÛ, ̇ÚËÒÌ¥Ú¸ ˆ˛ ÍÌÓÔÍÛy 4. ëíéè (■) (Î˯ DVD-C450K, C460) ̇ÚËÒÌ¥Ú¸ ˆ˛ ÍÌÓÔÍÛ 5. ÇßÑíÇéêÖççü/èÄìáÄ ( ) êÓÁÔÓ˜ËÌ‡π ‡·Ó ÔËÁÛÔËÌflπ ‚¥‰Ú‚ÓÂÌÌfl Á
 • Страница 21 из 49
  èËÏ¥Ú͇ - üÍ˘Ó ‡Û‰¥Ó ͇·Âθ ÔÓıÓ‰ËÚ¸ ̇‰ÚÓ ·ÎËÁ¸ÍÓ ‰Ó ͇·Âβ ÊË‚ÎÂÌÌfl, ˆÂ ÏÓÊ ÒÔ˘ËÌËÚË ÔÓfl‚Û ¯ÛÏ¥‚. - üÍ˘Ó ÔÓÚ¥·ÌÓ Ô¥‰’π‰Ì‡ÚË Ô¥‰ÒË₇˜, ‰Ë‚¥Ú¸Òfl ‚͇Á¥‚ÍË Ì‡ ÒÚÓ¥Ìˆ¥ ÔÓ Ô¥‰’π‰Ì‡ÌÌfl Ô¥‰ÒË₇˜‡. - ä¥Î¸Í¥ÒÚ¸ Ú‡ ÓÁÚ‡¯Û‚‡ÌÌfl ÓÁ’πÏ¥‚ ÏÓÊÛÚ¸ ·ÛÚË ¥ÁÌËÏË ‰Îfl ¥ÁÌËı ÚÂ΂¥ÁÓ¥‚. ÑË‚¥Ú¸Òfl, ·Û‰¸
 • Страница 22 из 49
  ŇÁÓ‚¥ ÙÛÌ͈ª¥ èËÏ¥Ú͇ ëÎÛÊËÚ¸ ‰Îfl ‰ÓÒÚÛÔÛ ‰Ó ÔÓÚ¥·ÌÓ„Ó ÚÓÏÛ, ÍÓÎË Ì‡ ‰ËÒÍÛ ªı ‰Âͥθ͇. ç‡ÔËÍ·‰, flÍ˘Ó Ì‡ DVD-‰ËÒÍÛ Á‡ÔËÒ‡ÌÓ ·¥Î¸¯Â Ó‰ÌÓ„Ó Ù¥Î¸ÏÛ, ÍÓÊÂÌ Á ÌËı ·Û‰Â ‚ËÁ̇˜ÂÌÓ. èÓ„‡‚‡ÌÌfl ‰ËÒÍÛ èÂ‰ ÔÓ„‡‚‡ÌÌflÏ - ì‚¥ÏÍÌ¥Ú¸ ÚÂ΂¥ÁÓ ¥ Á‡ ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛ ÔÛθÚÛ ‰ËÒڇ̈¥ÈÌÓ„Ó ÍÂÛ‚‡ÌÌfl ‚Ë·Â¥Ú¸
 • Страница 23 из 49
  ìoÔ‚¥Î¸ÌÂÌ ‚¥‰Ú‚ÓÂÌÌfl ÇË·¥ ÏÓ‚Ë ÒÛ·ÚËÚ¥‚ ñfl ÙÛÌ͈¥fl ‰ÓÁ‚ÓÎflπ ÔÓ‚ÚÓËÚË Û ÒÔÓ‚¥Î¸ÌÂÌÓÏÛ ÂÊËÏ¥ ÒˆÂÌË ÒÔÓÚË‚ÌËı ‚Ô‡‚, ڇ̈¥‚, „Ë Ì‡ ÏÛÁ˘ÌËı ¥ÌÒÚÛÏÂÌÚ‡ı ÚÓ˘Ó ‰Îfl ‰ÓÍ·‰Ì¥¯Ó„Ó ªı ‚Ë‚˜ÂÌÌfl. Ç¥‰Ú‚ÓÂÌÌfl DVD 1. 襉 ˜‡Ò ‚¥‰Ú‚ÓÂÌÌfl ̇ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ÇßÑíÇéêÖççü/èÄìáÄ ( ). 2. ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ¥ ÛÚËÏÛÈÚÂ
 • Страница 24 из 49
  èÓ‚ÂÌÂÌÌfl ‰Ó ÒˆÂÌË Á Á‡Í·‰ÍÓ˛ 1~3. äÓÍË 1~3 ‡Ì‡ÎÓ„¥˜Ì¥ ̇‚‰ÂÌËÏ Û ÓÁ‰¥Î¥ “ÇËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl ÙÛÌ͈¥ª Á‡Í·‰ÍË”. 4. ÇË·Â¥Ú¸ ÒˆÂÌÛ, ̇ flÍ¥È ·ÛÎÓ Á‡Î˯ÂÌÓ Á‡Í·‰ÍÛ, Á‡ ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛ ÍÌÓÔÓÍ √/®. 5. ôÓ· ÔÂÂÈÚË ‰Ó ‚¥‰Ú‚ÓÂÌÌfl ÒˆÂÌË Á Á‡Í·‰ÍÓ˛, ̇ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ÇßÑíÇéêÖççü/èÄìáÄ ( ). Çˉ‡ÎÂÌÌfl Á‡Í·‰ÍË 1~3.
 • Страница 25 из 49
  Ç¥‰Ú‚ÓÂÌÌfl Ù‡ÈÎ¥‚ MPEG4 Ç¥‰Ú‚ÓÂÌÌfl Ù‡ÈÎ¥‚ ω¥‡ Á‡ ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛ ÙÛÌ͈¥ª USB Host îÛÌ͈¥fl ‚¥‰Ú‚ÓÂÌÌfl MPEG4 ÑÎfl Á·ÂÂÊÂÌÌfl ‡Û‰¥Ó ¥ ‚¥‰ÂÓ ¥ÌÙÓχˆ¥ª ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û˛Ú¸Òfl Ù‡ÈÎË AVI. åÓÊÛÚ¸ ‚¥‰Ú‚Ó˛‚‡ÚËÒfl Ù‡ÈÎË ÎË¯Â Û ÙÓχڥ AVI Á ÓÁ¯ËÂÌÌflÏ “.avi 1. Ç¥‰ÍËÈÚ ÎÓÚÓÍ ‰ËÒÍÛ. èÓÏ¥ÒÚ¥Ú¸ ‰ËÒÍ ‚ ÎÓÚÓÍ. á‡ÍËÈÚÂ
 • Страница 26 из 49
  5. èËÒÚ¥ È ‰Î fl ˜Ë Ú‡ÌÌfl Á‡Ô‡Ï’flÚÓ‚Û˛˜Ëı ÔËÒÚÓª‚ USB: ÔËÒÚ¥È ‰Îfl ˜ËÚ‡ÌÌfl Á‡Ô‡Ï’flÚÓ‚Û˛˜Ëı ÔËÒÚÓ ª‚ USB Á Ô¥‰ÚËÏÍÓ ˛ Ó‰ÌÓ„ Ó ˜Ë ͥθÍÓı ÓḀ́ϥ‚. • á‡ÎÂÊÌÓ ‚¥‰ ‚ËÓ·ÌË͇, ÔËÒÚ¥È ‰Îfl ˜ËÚ‡ÌÌfl ͇ÚÓÍ Ô‡Ï’flÚ¥ USB ÏÓÊ Ì ԥ‰ÚËÏÛ‚‡ÚËÒfl. • 襉Íβ˜ÂÌÌfl ͥθÍÓı Á‡Ô‡Ï’flÚÓ‚Û˛˜Ëı ÔËÒÚÓª‚ ÏÓÊÂ
 • Страница 27 из 49
  îÛÌ͈¥ª ͇‡ÓÍ îÛÌ͈¥ª ͇‡ÓÍ (Î˯ DVD-C35OK, C450K) èÓÒÎ¥‰Ó‚Ì¥ÒÚ¸ ÓÔÂ‡ˆ¥È 1. 襉'π‰Ì‡ÈÚ ‚ËıÓ‰Ë áåßòÄçÖ ÄìÑßé ‰Ó ÚÂ΂¥ÁÓ‡ ‡·Ó Ô¥‰ÒË₇˜‡. 2. 襉'π‰Ì‡ÈÚ ϥÍÓÙÓÌ ‰Ó „Ì¥Á‰‡ ‰Îfl Ï¥ÍÓÙÓ̇. äÓÎË Ï¥ÍÓÙÓÌ Ô¥‰Íβ˜ÂÌÓ, ÏÓÊ̇ ÒÍÓËÒÚ‡ÚËÒfl ÙÛÌ͈¥flÏË Í‡‡ÓÍÂ. É̥ۘÒÚ¸ Ï¥ÍÓÙÓ̇ / áϥ̇ ÚÓ̇θÌÓÒÚ¥
 • Страница 28 из 49
  èËÏ¥Ú͇ ôÓ· ÔËıÓ‚‡ÚË ÏÂÌ˛ ̇·¯ÚÛ‚‡Ì¸, ̇ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ MENU. HacÚpoÈÍa TECT” BËxi‰Ìi ÚecÚo‚i cË„ÌaÎË È‰yÚ¸ Ôo „o‰ËÌÌËÍo‚iÈ cÚpiΈi, Ôo˜ËÌa˛˜Ë Á ÙpoÌÚaθÌoø ÍoÎoÌÍË). HacÚpoÈÚe ·aÎaÌc ÍaÌaÎy, ‰Îfl ‚i‰Ôo‚i‰ÌocÚi ÔoÚyÊÌocÚi ÚecÚo‚Ëx cË„ÌaÎi‚, ÁaÔËcaÌËx cËcÚeÏo˛. îPOHTAãúHA(L) ➝ ñEHTPAãúHA ➝
 • Страница 29 из 49
  ÑÓ‚¥‰ÍÓ‚‡ ¥ÌÙÓχˆ¥fl ëÔˆË٥͇ˆ¥ª ìÒÛÌÂÌÌfl ÌÂÒÔ‡‚ÌÓÒÚÂÈ ÇËÏÓ„Ë ‰Ó ÊË‚ÎÂÌÌfl èÂ¯, Ì¥Ê Á‚ÂÌÛÚËÒfl ÔÓ ‰ÓÔÓÏÓ„Û (Á ÛÒÛÌÂÌÌfl ÌÂÒÔ‡‚ÌÓÒÚ¥) ÔÂ‚¥ÚÂ, ·Û‰¸ ·Ò͇, ̇ÒÚÛÔÌÂ. èÓ·ÎÂχ 5.1-͇̇θ ÌËÈÁ‚ÛÍÌ ‚¥‰Ú‚Ó˛π Ú¸Òfl. ÖÍ‡Ì ·ÎÓÍÓ‚‡ÌÓ. ᇷÛÚÓ Ô‡Óθ LJ„‡ ëÔÓÊË‚‡ÌÌfl ÂÌÂ„¥ª Ñ¥fl • 5.1-͇̇θÌËÈ Á‚ÛÍ
 • Страница 30 из 49
  åÂÏÓ‡Ì‰ÛÏ
 • Страница 31 из 49
  åÂÏÓ‡Ì‰ÛÏ
 • Страница 32 из 49
  UKR Належна утилізація продукту (спрацьованого електричного та електронного обладнання) (Застосовується в країнах Європейського союзу та інших європейських країнах з окремими системами збору відходів) Europe AB57 Aü46 CIS Asia Pacific 800-SAMSUNG (800-726786) 8-SAMSUNG (7267864) 30-6227 515 01 4863
 • Страница 33 из 49
  DVD-C460 DVD-C450K DVD-C360 DVD-C350K DVD-C350 DVD ойнатқышы Пайдаланушы нұсқаулығы мүмкіндіктерді елестетіңіз Осы Samsung өнімін сатып алғаныңызға рақмет. Толық қызмет көрсетілгенін қаласаңыз, өніміңізді мына сайтта тіркеңіз: www.samsung.com/global/register AK68-01917A(01) ҚАЗАҚ
 • Страница 34 из 49
  Сақтандыру шаралары 1. Реттеу - Сәйкес жұмыс кернеуін білу үшін ойнатқыштың артындағы анықтамалық затбелгіні қараңыз. - Ойнатқышты желдету саңылаулары жеткілікті жерге орналастырыңыз. (7~10 см) Компоненттердің кез келгенінің ауа айналымына арналған желдету саңылауларын жауып тастамау керек. -
 • Страница 35 из 49
  Ескертпе - Бұл ойнатқышта ойнатылмайтын дискілер. • DVD-ROM • DVD-RAM • CD-ROM • CDV • CDI • CVD • CDG дискілері үшін тек дыбыс ойнатылады, сурет көрсетілмейді. - Ойнату мүмкіндігі жазу жағдайларына байланысты болуы мүмкін. • DVD-R, +R • CD-RW • DVD+RW, -RW (V режимі) - Диск түрі мен жазбаның
 • Страница 36 из 49
  1. ДИСКЖЕТЕК 7. USB HOST (USB хост) Дискіні осы жерге салыңыз. DVD ойнатқышты қосу/өшіру 2. ДИСПЛЕЙ (Тек DVD-C460, C450K, C360) Сандық фотоаппарат, MP3 ойнатқыш, жад картасы, карта оқу құрылғысы және тағы басқа алынбалы ақпарат сақтау құрылғылары қосылады. Жұмыс индикаторлары осы жерде көрсетіледі.
 • Страница 37 из 49
  - DVD ойнатқышын және теледидарды қосыңыз. - Теледидардың қашықтан басқару пультіндегі кіріс сигналын таңдау түймесін DVD ойнатқышының бейне сигналы теледидарда пайда болғанша басыңыз. Ескертпе - Аудио кабель электр шнурына тым жақын орналасқан жағдайда, шу пайда болуы мүмкін. - Егер күшейткішке
 • Страница 38 из 49
  Негізгі функциялар Дискіні ойнату Ойнатудан бұрын - Теледидарыңызды қосып, теледидардың қашықтан басқару пульті TV/VIDEO түймесін басу арқылы дұрыс бейне кіріс көзін орнатыңыз. - Егер сыртқы аудио жүйені жалғаған болсаңыз, аудио жүйеңізді қосып, оны дұрыс аудио кіріс көзіне орнатыңыз. Ойнатқышты
 • Страница 39 из 49
  Ескертпе - A-B REPEAT (А-В қайталау) (B) орнын (A) орны белгіленгеннен кейін бірден орнатуға мүмкіндік береді. - Дискіге байланысты қайталау функциясы істемеуі мүмкін. Баяу ойнату Бұл мүмкіндік жақын үйрену үшін спорттық жаттығулар, билеу, музыкалық аспаптардың ойнау кездерін баяу қайталауға
 • Страница 40 из 49
  Қалтаны таңдау Бетбелгі функциясын пайдалану Бұл мүмкіндік кейінірек іздеуге ыңғайлы болу үшін DVD бөлімдеріне бетбелгі қоюға мүмкіндік береді. Бетбелгі функциясын пайдалану 1. Ойнату кезінде қашықтан басқару пультіндегі INFO (ақпарат) түймесін басыңыз. 2. π/† түймелерін басып, Shortcut (ен)
 • Страница 41 из 49
  және SDMITM (SDMI Foundation компаниясының тіркелген сауда белгісі). Ондай файлдарды көшіруге болмайды. - Маңызды: Жоғарыдағы кеңестер DVD ойнатқышының MP3 жазбаларын ойнататыны туралы кепілдік немесе дыбыс сапасына кепілдеме ретінде қолданылмайды. CD-R дискілеріне MP3 файлын жазудың кейбір
 • Страница 42 из 49
  USB құрылғысын қауіпсіз ажырату USB құрылғының жадының зақымдануын болдырмау үшін USB кабельді ажыратудан бұрын қауіпсіз ажыратуды орындаңыз. - TOP ( ) (тоқтату) түймесін басыңыз S - SB кабельді ажыратыңыз. U Жылдам ойнату Дискіні тезірек жылдамдықпен ойнату үшін ойнату кезінде ( / ) түймесін
 • Страница 43 из 49
  Ескертпе - Файлдың өлшеміне байланысты әрбір суреттің арасындағы уақыт нұсқаулықтағыдан басқа болуы мүмкін. - Егер ешқандай түймені баспасаңыз, слайдшоу әдепкісінше автоматты түрде шамамен 10 секунд ішінде қосылады. CD-R JPEG дискі - Тек «.jpg» және «.JPG» кеңейтімдері бар файлдар ойнатылады. -
 • Страница 44 из 49
  Dolby зертханаларының лицензиясымен жасалынған. «Dolby» және қос D таңбасы Dolby зертханаларының сауда белгілері болып табылады. «DTS» және «DTS Digital Out» Digital Theater Systems Inc. корпорациясының сауда белгілері болып табылады. Дыбыс параметрлерін реттеу Аудио опциялар қолданылып тұрған
 • Страница 45 из 49
  DivX орнату 1. Құрылғы тоқтату режимінде тұрғанда, MENU (мәзір) түймесін басыңыз. 2. √/® түймелерін басып, DivX Page (DivX бетін) таңдаңыз, содан кейін † немесе ENTER (енгізу) түймесін басыңыз. 3. π/† түймелерін басып, қажет элементті таңдаңыз, содан кейін ® немесе ENTER (енгізу) түймесін басыңыз.
 • Страница 46 из 49
  Ескерту Техникалық сипаттамалар Электр қуатына қойылатын талаптар Салмағы AC 110-240 В ~ 50/60 Гц DVD-C450K/C460: 1,5 кг DVD-C350/C350K/C360: 1,2 кг Қуат тұтыну 6Вт Өлшемдері DVD-C450K/C460: 430 мм (ені) x 207 мм (тереңдігі) x 42 мм (биіктігі) DVD-C350/C350K/C360: 360 мм (ені) X 207 мм(тереңдігі) X
 • Страница 47 из 49
  Ескерту
 • Страница 48 из 49
  Өнімді дұрыс тастау (Электр және электрондық жабдық қалдықтары) (Бөлек жинау жүйелері бар Еуропа Одағы мен басқа Еуропа елдеріне қатысты) Өнімдегі, қосымша жабдықтардағы немесе әдебиеттегі осы белгі өнімді және оның электронды қосымша жабдықтарының қызмет істеу мерзімі аяқталғаннан кейін (мысалы,
 • Страница 49 из 49