Инструкция для SAMSUNG DVD-C500

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

 

DVD-C500
DVD-C550
DVD-C550K
DVD-C550KD

êìCCKNâ

DVD èPOàÉPõBATEãú

êÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÓθÁÓ‚‡ÚÂÎfl

AK68-01879A(03)

ۉ˂ËÚÂθÌ˚Â

 

‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË

Å·„Ó‰‡ËÏ Ç‡Ò Á‡ ÔËÓ·ÂÚÂÌË ˝ÚÓ„Ó ÔÓ‰ÛÍÚ‡ ÍÓÏÔ‡ÌËË Samsung.
ÑÎfl ÔÓÎÛ˜ÂÌËfl ·ÓΠÔÓÎÌÓ„Ó Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl Á‡„ËÒÚËÛÈÚ ҂Ó 
ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ÔÓ ‡‰ÂÒÛ:
www.samsung.com/global/register

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 49
  DVD-C500 DVD-C550 DVD-C550K DVD-C550KD DVD èPOàÉPõBATEãú êÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÓθÁÓ‚‡ÚÂÎfl ۉ˂ËÚÂθÌ˚ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË Å·„Ó‰‡ËÏ Ç‡Ò Á‡ ÔËÓ·ÂÚÂÌË ˝ÚÓ„Ó ÔÓ‰ÛÍÚ‡ ÍÓÏÔ‡ÌËË Samsung. ÑÎfl ÔÓÎÛ˜ÂÌËfl ·ÓΠÔÓÎÌÓ„Ó Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl Á‡„ËÒÚËÛÈÚ ҂Ó ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ÔÓ ‡‰ÂÒÛ: www.samsung.com/global/register
 • Страница 2 из 49
  åÂ˚ Ô‰ÓÒÚÓÓÊÌÓÒÚË 1. ìÒÚ‡Ìӂ͇ * èÓ‚Â¸ÚÂ, ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ ÎË Ì‡ÔflÊÂÌË ceÚË, Û͇Á‡ÌÌÓe ‚ Ô‡ÒÔÓÚÌÓÈ Ú‡·Î˘Í ̇ Á‡‰ÌÂÈ Ô‡ÌeÎË ÔÎeepa, ̇ÔflÊÂÌ˲ ceÚË. * ìcÚaÌo‚ËÚe ÔÎeep ÚaÍ, ˜Úo·˚ Ó·ÂÒÔ˜ËÚ¸ ‚ÓÍÛ„ Ìe„o Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó (7-10 ÒÏ). He ÁaÍp˚‚aÈÚe ‚eÌÚËÎflˆËÌÌ˚e oÚ‚epcÚËfl ÔÎeepa, ˜Úo·˚
 • Страница 3 из 49
  èêàåÖóÄçàÖ - íËÔ˚ ‰ËÒÍÓ‚, ÍÓÚÓp˚ ÌÂθÁfl ‚ÓÒÔpÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸ Ìa ‰aÌÌÓÏ ÔpoË„p˚‚aÚÂÎÂ. • DVD-ROM • DVD-RAM • CD-ROM • CDV • CDI • CVD • ÑËÒÍË CDG ‚ÓÒÔpÓËÁ‚Ó‰flÚ ÚÓθÍÓ aÛ‰ËÓ ·ÂÁ „paÙËÍË. - ÑËcÍË, ‚ÓÁÏoÊÌocÚ¸ ‚ÓÒÔpÓËÁ‚‰ÂÌËfl ÍoÚop˚x Áa‚ËcËÚ ÓÚ ÛÒÎÓ‚ËÈ ÁaÔËÒË. • VD-R, +R • CD-RW • DVD+RW, -RW - B ÌeÍoÚop˚x
 • Страница 4 из 49
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. äÌÓÔ͇ POWER (ÇäãûóÖçàü DVD ÔÓË„˚‚‡ÚÂÎfl) BÍβ˜aeÚ ËÎË ‚˚Íβ˜aeÚ ÔËÚaÌËe. KÌÓÔÍa DVD ç‡ÊËχÈÚ ˝ÚÛ ÍÌÓÔÍÛ ÔË ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËË ÔÓË„˚‚‡ÚÂÎfl DVD. KÌÓÔÍa TV ç‡ÊÏËÚ ˝ÚÛ ÍÌÓÔÍÛ ‰Îfl ‚Íβ˜ÂÌËfl ÚÂ΂ËÁÓ‡. KÌÓÔÍa EZ VIEW èoÁ‚ÓÎfleÚ Î„ÍÓ Ì‡ÒÚÓËÚ¸ ÙÓχÚ
 • Страница 5 из 49
  • èo˜eÏy Êe Samsung ËcÔoθÁyeÚ cÚảaeÚ HDMI? AÌaÎo„o‚˚Ï ÚeÎe‚ËÁoaÏ Úe·yeÚcfl aÌaÎo„o‚˚È ay‰Ëo Ë ‚ˉeo cË„ÌaÎ. O‰ÌaÍo, ‚ Ôoˆecce ‚ocÔoËÁ‚e‰eÌËfl DVD, ‚ ÚeÎe‚ËÁo Ôee‰a˛Úcfl ˆËÙo‚˚e ‰aÌÌ˚e. CÎe‰o‚aÚeθÌo, Úe·yeÚcfl ÍaÍ ˆËÙo-aÌaÎo„o‚oe Ôeo·aÁo‚aÌËe (‚ DVD-ÔoË„˚‚aÚeÎe), ÚaÍ Ë
 • Страница 6 из 49
  В следующей таблице перечислены функции, доступные при использовании функции Display (Дисплей). : óÚo·˚ ‚˚·paÚ¸ ÌyÊÌ˚È ÙËθÏ, ecÎË Ìa ‰ËcÍe Ëx ÌecÍoθÍo. HaÔpËÏep, ecÎË Ìa ‰ËcÍe DVD ÁaÔËcaÌo ÌecÍoθÍo ÙËθÏo‚, Íaʉ˚È ÙËÎ¸Ï oÚoʉecÚ‚ÎfleÚcfl co c‚oËÏ ÌÓÏÂÓÏ. Åoθ¯ËÌcÚ‚o ‰ËcÍo‚ DVD ÁaÔËcaÌ˚ ‚ ‚ˉe
 • Страница 7 из 49
  èêàåÖóÄçàÖ - üÁ˚ÍË Á‚ÛÍÓ‚Ó„Ó ÒÓÔÓ‚ÓʉÂÌËfl Ë ÒÛ·ÚËÚÓ‚ Ô‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ ÒÓÍ‡˘ÂÌËflÏË. - Ç Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ DVD-‰ËÒ͇ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ ÒÛ·ÚËÚ˚ ÏÓÊÌÓ ‚˚·‡Ú¸ ‚ Disc Menu (åÂÌ˛ ‰ËÒ͇). ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ DISC MENU. - ꇷÓÚ‡ ˝ÚÓÈ ÙÛÌ͈ËË Á‡‚ËÒËÚ ÓÚ ÚÓ„Ó, ͇ÍË ÒÛ·ÚËÚ˚ Á‡ÍÓ‰ËÓ‚‡Ì˚ ̇ ‰ËÒÍÂ; ÙÛÌ͈Ëfl ÏÓÊÂÚ ‡·ÓÚ‡Ú¸
 • Страница 8 из 49
  Ë ‚˚¯e pe‰Ío ÔpË‚o‰ËÚ Í yÎy˜¯eÌ˲ Ía˜ecÚ‚a Á‚y˜aÌËfl. îaÈÎ˚ c ·ËÚpeÈÚoÏ ÌËÊe 128 Í·ËÚ/c Ìe ·y‰yÚ ‚ocÔpoËÁ‚o‰ËÚ¸cfl Ìa‰ÎeÊa˘ËÏ o·paÁoÏ. - èpË ÁaÔËcË ÙaÈÎo‚ WMA ËcÔoθÁyÈÚe ·ËÚpeÈÚ Ìe ÏeÌee 64 Í·ËÚ/c. Ka˜ecÚ‚o Á‚y˜aÌËfl ÔpË ‚ocÔpoËÁ‚e‰eÌËË ‰Îfl ÍoÏÔpeccËË/‰eÍoÏÔpeccËË. ÑÎfl ÔoÎy˜eÌËfl Ía˜ecÚ‚a Á‚y˜aÌËfl,
 • Страница 9 из 49
  èÂÂıÓ‰ ‚ ÔflÏÓÏ/Ó·‡ÚÌÓÏ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËË ÇÓ ‚ÂÏfl ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl ̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ (|k/K|). • ÖÒÎË ‚ Ô‡ÏflÚË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ËÏÂÂÚÒfl ÌÂÒÍÓθÍÓ Ù‡ÈÎÓ‚, ÚÓ ÔË Í‡Ê‰ÓÏ Ì‡Ê‡ÚËË ÍÌÓÔÍË K|, ‚˚ ÔÂÂıÓ‰ËÚÂ Í ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÏÛ Ù‡ÈÎÛ. • ÖÒÎË ‚ Ô‡ÏflÚË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ËÏÂÂÚÒfl ÌÂÒÍÓθÍÓ Ù‡ÈÎÓ‚, ÚÓ ÔË Í‡Ê‰ÓÏ Ì‡Ê‡ÚËË ÍÌÓÔÍË |k, ‚˚
 • Страница 10 из 49
  èêàåÖóÄçàÖ - Ç Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ‡ÁÏÂ‡ هȷ ‚ÂÏfl ÔÂÂıÓ‰‡ Í ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÏÛ ËÁÓ·‡ÊÂÌ˲ ÏÓÊÂÚ ÓÚ΢‡Ú¸Òfl ÓÚ Á‡‰‡ÌÌÓ„Ó ËÌÚÂ‚‡Î‡. - Ç ÂÊËÏ HD-JPEG ËÁÓ·‡ÊÂÌË ÏÓÊÂÚ ÓÚÓ·‡Ê‡Ú¸Òfl ÏÂ̸¯Â„Ó ‡ÁÏÂ‡ ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ‡ÁÏÂ̇ ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl. - êÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl ÛÒڇ̇‚ÎË‚‡Ú¸ ÓÔˆË˛ "BD wise" ‚ Á̇˜ÂÌË Ç˚ÍÎ. ÂÒÎË
 • Страница 11 из 49
  2. ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍË π/† ‰Îfl ‚˚·Ó‡ ÄìÑàé, ‡ Á‡ÚÂÏ Ì‡ÊÏËÚ ® ËÎË ENTER. 3. ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍË π/† ‰Îfl ‚˚·Ó‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ„Ó ˝ÎÂÏÂÌÚ‡, ‡ Á‡ÚÂÏ ® ËÎË ENTER. ç‡ÒÚÓÈ͇ „ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎÂÈ Ó·˙ÂÏÌÓ„Ó Á‚Û˜‡ÌËfl (íÓθÍÓ DVD-C550K) 1. KÓ„‰‡ ÔÓË„˚‚‡ÚÂθ ̇ıÓ‰ËÚÒfl ‚ ÂÊËÏ “CÚÓÔ”, ̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU. ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍË
 • Страница 12 из 49
  Настройка параметров безопасности ÑÎfl ÚÓ„Ó, ˜Úo·˚ ‚Íβ˜ËÚ¸/‚˚Íβ˜ËÚ¸ ·ÎÓÍËÓ‚ÍÛ ‰ËÒÍÓ‚ ‚ ÒooÚ‚ÂÚÒÚÚ‚ËË Ò ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚Ï peÈÚËÌ„ÓÏ, ÌÂo·xÓ‰ËÏÓ ÔÓÏÂÌflÚ¸ Ô‡Óθ. îÛÌ͈Ëfl “ìÓ‚Â̸ Ó‰ËÚÂθÒÍÓ„Ó ÍÓÌÚÓÎfl” ‰ÂÈÒÚ‚ÛÂÚ ‰Îfl DVD-‰ËÒÍÓ‚, ̇ ÍÓÚÓ˚ı Á‡ÍÓ‰ËÓ‚‡Ì‡ ËÌÙÓχˆËfl Ó ‚ÓÁ‡ÒÚÌÓÈ Í‡Ú„ÓËË - ˜ÚÓ ÔÓÏÓ„‡ÂÚ
 • Страница 13 из 49
  Memo íÂıÌ˘ÂÒÍË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË àÒÚÓ˜ÌËÍ ÔËÚ‡ÌËfl èÓÚ·ÎflÂχfl ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ 110-240 B ÔÂÂÏÂÌÌÓ„Ó ÚÓ͇ - 50/60 Ɉ 6 ÇÚ DVD-C500 : 1.2 Í„ å‡ÒÒ‡ DVD-C550/DVD-C550K : : 1.5 Í„ DVD-C500 : òËË̇ 360 ÏÏ ✕ ÉÎÛ·Ë̇ 207 ÏÏ ✕ Ç˚ÒÓÚ‡ 42 ÏÏ é·˘Ë ɇ·‡ËÚÌ˚ ‡ÁÏÂ˚ DVD-C550/DVD-C550K : òËË̇ 430 ÏÏ ✕ ÉÎÛ·Ë̇ 207
 • Страница 14 из 49
  Memo
 • Страница 15 из 49
  Memo
 • Страница 16 из 49
  è‡‚Ëθ̇fl ÛÚËÎËÁ‡ˆËfl ‰‡ÌÌÓ„Ó ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ (ìÚËÎËÁ‡ˆËfl ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍÓ„Ó Ë ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl) (ÑÂÈÒÚ‚ÛÂÚ ‚Ó ‚ÒÂı ÒÚ‡Ì‡ı Ö‚ÓÔÂÈÒÍÓ„Ó ëÓ˛Á‡ Ë ‰Û„Ëı ÒÚ‡Ì‡ı Ö‚ÓÔ˚, ÔËÌfl‚¯Ëı ÒËÒÚÂÏÛ ‡Á‰ÂÎÂÌËfl ÓÚıÓ‰Ó‚) èӉӷ̇fl χÍËӂ͇ ̇ ËÁ‰ÂÎËË, ÔË̇‰ÎÂÊÌÓÒÚflı ËÎË ‚ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Â Í ÌÂÏÛ Ô‰ÛÔÂʉ‡ÂÚ, ˜ÚÓ
 • Страница 17 из 49
  DVD-C500 DVD-C550 DVD-C550K DVD-C550KD DVD-èPOÉPABAó èÓÒ¥·ÌËÍ ÍÓËÒÚÛ‚‡˜‡ Ûfl‚¥Ú¸ ÏÓÊÎË‚ÓÒÚ¥ ÑflÍÛπÏÓ Á‡ ÔÓÍÛÔÍÛ ˆ¸Ó„Ó ÔÓ‰ÛÍÚÛ Samsung. ôÓ· ÓÚËχÚË ·¥Î¸¯ ÔÓ‚Ì ӷÒÎÛ„Ó‚Û‚‡ÌÌfl, Á‡ÂπÒÚÛÈÚ ÔÓ‰ÛÍÚ Á‡ ‡‰ÂÒÓ˛: www.samsung.com/global/register UKRAINIAN
 • Страница 18 из 49
  áÏ¥ÒÚ á‡ıÓ‰Ë ·ÂÁÔÂÍË 1. ç‡Î‡¯ÚÛ‚‡ÌÌfl - êÓ·Ó˜Û Ì‡ÔÛ„Û ‚͇Á‡ÌÓ Ì‡ ̇ÍÎÂȈ¥ ÁÁ‡‰Û ÔÓ„‡‚‡˜‡. - ÇÒÚ‡ÌӂβÈÚ ÔÓ„‡‚‡˜ Û ¯‡Ùˆ¥ Ú‡ÍËÏ ˜ËÌÓÏ, ˘Ó· Ï¥Ê ÒÚ¥Ì͇ÏË Ú‡ ÔËÒÚÓπÏ Á‡Î˯‡ÎÓÒfl ‰ÓÒÚ‡ÚÌ¸Ó ÔÓÒÚÓÛ ‰Îfl ‚ÂÌÚËÎflˆ¥ª (7-10 ÒÏ). ç ÔÂÂÍË‚‡ÈÚ ‚ÂÌÚËÎflˆ¥ÈÌ¥ ÓÚ‚ÓË Ì‡ ÊÓ‰ÌÓÏÛ ÂÎÂÍÚÓÌÌÓÏÛ ÔËÒÚÓª, ˘Ó·
 • Страница 19 из 49
  èËÏ¥Ú͇ - ÑËÒÍË, flÍ¥ Ì ÏÓÊ̇ ‚¥‰Ú‚Ó˛‚‡ÚË Ì‡ ˆ¸ÓÏÛ ÔÓ„‡‚‡˜¥. • DVD-ROM • DVD-RAM • CD-ROM • CDV • CDI • CVD • á ‰ËÒÍ¥‚ CDG ‚¥‰Ú‚Ó˛πÚ¸Òfl Î˯ Á‚ÛÍ ·ÂÁ ÁÓ·‡ÊÂÌÌfl. - åÓÊÎË‚¥ÒÚ¸ ‚¥‰Ú‚ÓÂÌÌfl ÏÓÊ Á‡ÎÂʇÚË ‚¥‰ ÛÏÓ‚ Á‡ÔËÒÛ. • DVD-R, +R • CD-RW • DVD+RW, -RW (‚¥‰ÂÓ ÂÊËÏ) - èËÒÚ¥È ÏÓÊ ÌÂ
 • Страница 20 из 49
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. äÌÓÔ͇ DVD-POWER ÇÏËÍ‡π ‡·Ó ‚ËÏË͇π ÊË‚ÎÂÌÌfl. äÌÓÔ͇ DVD ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ˆ˛ ÍÌÓÔÍÛ Ô¥‰ ˜‡Ò ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl DVD-ÔÎÂπ‡. äÌÓÔ͇ TV ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ˆ˛ ÍÌÓÔÍÛ, ˘Ó· ÍÂÛ‚‡ÚË ÚÂ΂¥ÁÓÓÏ. äÌÓÔ͇ EZ VIEW îÓÏ‡Ú ÁÓ·‡ÊÂÌÌfl ÏÓÊ̇ ΄ÍÓ ÔËÒÚÓÒÛ‚‡ÚË ‰Ó ÙÓχÚÛ ÂÍ‡ÌÛ
 • Страница 21 из 49
  • óÓÏÛ ÍÓÏԇ̥fl Samsung ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Ûπ HDMI? ÑÎfl ‡Ì‡ÎÓ„Ó‚Ëı ÚÂ΂¥ÁÓ¥‚ ÔÓÚ¥·ÂÌ ‡Ì‡ÎÓ„Ó‚ËÈ ‚¥‰ÂÓ/‡Û‰¥ÓÒ˄̇Î. èÓÚ Á‡ ‚¥‰Ú‚ÓÂÌÌfl DVD ̇ ÚÂ΂¥ÁÓ ÔÓ‰‡˛Ú¸Òfl ˆËÙÓ‚¥ ‰‡Ì¥. íÓÏÛ Á’fl‚ÎflπÚ¸Òfl ÌÂÓ·ı¥‰Ì¥ÒÚ¸ Û ÍÓÌ‚ÂÚÂ¥ ˆËÙÓ‚Ó„Ó ˆË„̇ÎÛ ‚ ‡Ì‡ÎÓ„Ó‚ËÈ (Û DVD-ÔÓ„‡‚‡˜¥) ‡·Ó, ̇‚Ô‡ÍË, ‡Ì‡ÎÓ„Ó‚Ó„Ó Ò˄̇ÎÛ ‚
 • Страница 22 из 49
  Функції в процесі використання функції Відображення перераховані в таблиці нижче : ëÎÛÊËÚ¸ ‰Îfl ‰ÓÒÚÛÔÛ ‰Ó ÔÓÚ¥·ÌÓ„Ó ÚÓÏÛ, ÍÓÎË Ì‡ ‰ËÒÍÛ ªı ‰Âͥθ͇. ç‡ÔËÍ·‰, flÍ˘Ó Ì‡ DVD-‰ËÒÍÛ Á‡ÔËÒ‡ÌÓ ·¥Î¸¯Â Ó‰ÌÓ„Ó Ù¥Î¸ÏÛ, ÍÓÊÂÌ Á ÌËı ·Û‰Â ‚ËÁ̇˜ÂÌÓ. ťθ¯¥ÒÚ¸ DVD-‰ËÒÍ¥‚ ÔÓ‰¥ÎÂÌÓ Ì‡ ÓÁ‰¥ÎË Ú‡Í, ˘Ó· ·ÛÎÓ Î„¯Â
 • Страница 23 из 49
  èËÏ¥Ú͇ - åÓ‚‡ ÒÛ·ÚËÚ¥‚ ‚¥‰Ó·‡Ê‡πÚ¸Òfl. - ÑÎfl ‰ÂflÍËı DVD-‰ËÒÍ¥‚ ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓ ÁÏ¥ÌËÚË ÏÓ‚Û ÒÛ·ÚËÚ¥‚ ‚ Disc Menu (åÂÌ˛ ‰ËÒÍÛ). ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ DISC MENU. - ñfl ÙÛÌ͈¥fl Á‡ÎÂÊËÚ¸ ‚¥‰ ÚÓ„Ó, flÍËÏË ÏÓ‚‡ÏË Ì‡ ‰ËÒÍÛ ·ÛÎË Á‡ÔË̥҇ ÒÛ·ÚËÚË, Ú‡ ÏÓÊ Ì Ô‡ˆ˛‚‡ÚË Á ‰ÂflÍËÏË DVD-‰ËÒ͇ÏË. - ç‡ DVD-‰ËÒÍÛ ÏÓÊ ·ÛÚË
 • Страница 24 из 49
  - 襉 ˜‡Ò Á‡ÔËÒÛ Ù‡ÈÎ¥‚ ÙÓχÚÛ WMA ϥ̥χθ̇ ¯‚ˉͥÒÚ¸ ‰ÂÍÓÏÔÂÒ¥ª ÔË ÔÂ‰‡˜¥ ‰‡ÌËı ÔÓ‚ËÌ̇ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚË 64 Í·¥Ú/Ò. üÍ¥ÒÚ¸ Á‚ÛÍÛ WMA-Ù‡ÈÎ¥‚ Á‰Â·¥Î¸¯Ó„Ó Á‡ÎÂÊËÚ¸ ‚¥‰ Ó·‡ÌÓª ¯‚ˉÍÓÒÚ¥ ÍÓÏÔÂÒ¥ª/‰ÂÍÓÏÔÂÒ¥ª. ÑÎfl ‰ÓÒfl„ÌÂÌÌfl flÍÓÒÚ¥ ÍÓÏÔ‡ÍÚ-‰ËÒÍÛ ‚Ëχ„‡πÚ¸Òfl, ˘Ó· ¯‚ˉͥÒÚ¸ ÔÂÂÚ‚ÓÂÌÌfl ‡Ì‡ÎÓ„Ó‚Ëı ‰‡ÌËı
 • Страница 25 из 49
  îÛÌ͈¥fl “èÓÔÛÒÍ ‚ÔÂ‰/̇Á‡‰” Ç ÔÓˆÂÒ¥ ‚¥‰Ú‚ÓÂÌÌfl ̇ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ (|k/K|). • äÓÎË Ï‡πÏÓ ·¥Î¸¯Â Ó‰ÌÓ„Ó Ù‡ÈÎÛ, ÔË Ì‡ÚËÒ͇ÌÌ¥ ÍÌÓÔÍË K|, ‚Ë·Ë‡πÚ¸Òfl ̇ÒÚÛÔÌËÈ Ù‡ÈÎ. • äÓÎË Ï‡πÏÓ ·¥Î¸¯Â Ó‰ÌÓ„Ó Ù‡ÈÎÛ, ÔË Ì‡ÚËÒ͇ÌÌ¥ ÍÌÓÔÍË |k, ‚Ë·Ë‡πÚ¸Òfl ÔÓÔÂÂ‰Ì¥È Ù‡ÈÎ. îÛÌ͈¥fl “ò‚ˉÍ ‚¥‰Ú‚ÓÂÌÌfl” ôÓ ·
 • Страница 26 из 49
  èËÏ¥Ú͇ - á‡ÎÂÊÌÓ ‚¥‰ pÓÁÏ¥pÛ Ù‡ÈÎÛ ¥ÌÚÂp‚‡Î Ï¥Ê ÁÓ·p‡ÊÂÌÌflÏË ÏÓÊ ‚¥‰p¥ÁÌflÚËÒfl ‚¥‰ ‚ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ„Ó. - 襉 ˜‡Ò ÔÂp„Îfl‰Û ÁÓ·p‡ÊÂ̸ ‚ pÂÊËÏ¥ HD-JPEG ÁÓ·p‡ÊÂÌÌfl ÏÓÊ ‚¥‰Ó·p‡Ê‡ÚËÒfl Û ÁÏÂ̯ÂÌÓÏÛ pÓÁÏ¥p¥ Á‡ÎÂÊÌÓ ‚¥‰ pÓÁÏ¥pÛ ÙÓÚÓ„p‡Ù¥ª. - ì ‚ËÔ‡‰ÍÛ ‚¥‰Ú‚ÓÂÌÌfl ÁÓ·‡ÊÂÌÌfl Û ÙÓχڥ JPEG ÓÁÏ¥ÓÏ ·¥Î¸¯Â Ì¥Ê
 • Страница 27 из 49
  2. ᇠ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛ ÍÌÓÔÓÍ π/† ‚Ë·Â¥Ú¸ ÔÛÌÍÚ ÄìÑàé, ÔÓÚ¥Ï Ì‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ® ‡·Ó ENTER. 3. ᇠ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛ ÍÌÓÔÓÍ π/† ‚Ë·Â¥Ú¸ ÔÓÚ¥·ÌËÈ Ô‡‡ÏÂÚ, ‡ ÔÓÚ¥Ï Ì‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ® ‡·Ó ENTER. HacÚpoÈÍa ÍoÎoÌoÍ o·‘πÏÌo„o Á‚yÍy (í¥Î¸ÍË DVD-C550K) 1. ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ MENU ‚ ÂÊËÏ¥ ÁÛÔËÌÍË. ᇠ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛ ÍÌÓÔÓÍ √/® ‚Ë·Â¥Ú¸ ÔÛÌÍÚ
 • Страница 28 из 49
  ç‡Î‡¯ÚÛ‚‡ÌÌfl опцій Безпеки îÛÌ͈¥fl ·‡Ú¸Í¥‚Ò¸ÍÓ„Ó ÍÓÌÚÓβ Ô‡ˆ˛π Á DVD-‰ËÒ͇ÏË, flÍËÏ ÔËÒ‚ÓπÌÓ ¥‚Â̸ ÂÈÚËÌ„Û, ˆÂ ‰ÓÁ‚ÓÎflπ ÍÓÌÚÓ₇ÚË ÚËÔË ‰ËÒÍ¥‚, flÍ¥ ÔÂ„Îfl‰‡˛Ú¸Òfl ‚ ҥϒª. ç‡ ‰ËÒÍÛ ÏÓÊ ·ÛÚË ‰Ó 8 ¥‚Ì¥‚ ÂÈÚËÌ„Û. ÇÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌfl ¥‚Ìfl ÂÈÚËÌ„Û ¥ áϥ̇ Ô‡Óβ 1. ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ MENU ‚ ÂÊËÏ¥
 • Страница 29 из 49
  Memo ëÔˆË٥͇ˆ¥ª ÇËÏÓ„Ë ‰Ó ÊË‚ÎÂÌÌfl 110-240 ÁÏ≥ÌÌÓ„Ó ÒÚÛÏÛ - 50/60 ˆ ëÔÓÊË‚‡ÌÌfl ÂÌÂ„¥ª 6 ÇÚ DVD-C500 : 1.2 Í„ LJ„‡ DVD-C550/DVD-C550K : 1.5 Í„ ᇄ‡Î¸Ì¥ DVD-C500 : 360 ÏÏ (ò) ı 207 ÏÏ (É) ı 42 ÏÏ (Ç) êÓÁÏ¥Ë DVD-C550/DVD-C550K : 430 ÏÏ (ò) ı 207 ÏÏ (É) ı 42 ÏÏ (Ç) êÓ·Ó˜ËÈ ‰¥‡Ô‡ÁÓÌ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ +5ºC
 • Страница 30 из 49
  Memo
 • Страница 31 из 49
  Memo
 • Страница 32 из 49
  ç‡ÎÂÊ̇ ÛÚËÎ¥Á‡ˆ¥fl ÔÓ‰ÛÍÚÛ (ÒÔ‡ˆ¸Ó‚‡ÌÓ„Ó ÂÎÂÍÚ˘ÌÓ„Ó Ú‡ ÂÎÂÍÚÓÌÌÓ„Ó Ó·Î‡‰Ì‡ÌÌfl) (á‡ÒÚÓÒÓ‚ÛπÚ¸Òfl ‚ Í‡ªÌ‡ı ∏‚ÓÔÂÈÒ¸ÍÓ„Ó ÒÓ˛ÁÛ Ú‡ ¥Ì¯Ëı π‚ÓÔÂÈÒ¸ÍËı Í‡ªÌ‡ı Á ÓÍÂÏËÏË ÒËÒÚÂχÏË Á·ÓÛ ‚¥‰ıÓ‰¥‚) ôÓ· ÓÚËχÚË ¥ÌÙÓχˆ¥˛ ÔÓ Ï¥ÒˆÂ Ú‡ ÒÔÓÒ¥· Ó·Ó·ÍË ˆËı ÂÎÂÏÂÌÚ¥‚, ·ÂÁÔ˜ÌËÈ ‰Îfl ÓÚÓ˜Û˛˜Ó„Ó
 • Страница 33 из 49
  DVD-C500 DVD-C550 DVD-C550K DVD-C550KD DVD ойнатқышы Пайдаланушы нұсқаулығы мүмкіндіктерді елестетіңіз Осы Samsung өнімін сатып алғаныңызға рақмет. Толық қызмет көрсетілгенін қаласаңыз, өніміңізді мына сайтта тіркеңіз: www.samsung.com/global/register ҚАЗАҚ
 • Страница 34 из 49
  Сақтандыру шаралары Мазмұны 1. Реттеу Сақтандыру шаралары . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Орнату Негізгі мүмкіндіктер . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Сипаттама . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Қашықтан басқару пультіне кіріспе. . . . . . . . . . 3
 • Страница 35 из 49
  құрылғысынан MP3 пішіміне көшіруге мүмкіндік береді. (Тек аудио CD (CD DA)) Ескертпе - Бұл ойнатқышта ойнатылмайтын дискілер. • DVD-ROM • DVD-RAM • CD-ROM • CDV • CDI • CVD • CDG дискілері үшін тек дыбыс ойнатылады, сурет көрсетілмейді. - Ойнату мүмкіндігі жазу жағдайларына байланысты болуы мүмкін.
 • Страница 36 из 49
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. DVD POWER (қуат) түймесі Қуатты қосады не сөндіреді. DVD түймесі Жұмысқа DVD ойнатқышын таңдау үшін пайдаланыңыз. TV (теледидар) түймесі Жұмысқа Samsung теледидарын таңдау үшін пайдаланыңыз. EZ VIEW (қарау) түймесі Сурет өлшемдерінің арақатынасын
 • Страница 37 из 49
  • Samsung неге HDMI интерфейсін қолданады? Аналогты теледидар аналогтық бейне/дыбыс сигналын талап етеді. Дегенмен, DVD дискілерін ойнатқанда, теледидарға тасымалданатын деректер сандық болып табылады. Сондықтан сандық сигналдан аналогтыға өзгертетін конвертер (DVD ойнатқышындағы) немесе аналогты
 • Страница 38 из 49
  Дисплей функциясын пайдаланғандағы функциялар төмендегі кестеде берілген. Дискіде бірден көп тақырыптар болған жағдайда қалаған тақырыпқа қол жеткізу үшін. Мысалы, егер DVD дискісінде бірден көп фильм болса, əрқайсысы анықталады. Баяу ойнату Фильмді қалаған уақыттан бастап ойнатуға мүмкіндік
 • Страница 39 из 49
  Ескертпе - Субтитр тілдері қысқарған сөздермен көрсетілген. - Диск мəзірінде қажетті субтитрді дискіге қарап өзгертуіңіз қажет. DISC MENU (диск мəзірі) түймесін басыңыз. - Бұл функция дискіде қай субтитр шифрланатынына байланысты жəне барлық DVD ойнатқыштарында ойнатылмауы мүмкін. - DVD дискісінде
 • Страница 40 из 49
  - WMA файлдарын жазу кезінде шығарылған деректерді кемінде 64 Кбит/с беру жылдамдығын пайдаланыңыз. WMA файлдарының дыбыс сапасы негізінен таңдалатын сығу/шығару жылдамдығына байланысты. Аудио CD дыбысын шығару аналогты/сандық қабылдау жылдамдағын, яғни кемінде 64 Кбит/с пен 192 Кбит/с дейінгі
 • Страница 41 из 49
  Жылдам ойнату Дискіні жылдам ойнату үшін ойнату кезінде (k/K) түймесін басыңыз. • Кез келген түймені басқан кезде, ойнату жылдамдығы төмендегідей өзгереді: 2X ➞ 4X ➞ 8X ➞ 16X ➞ 32X. Үйлесімді құрылғылар 1. USB Mass Storage v1.0 нұсқасын қолдайтын USB құрылғылары (Windows (2000 немесе кейінгі
 • Страница 42 из 49
  MP3-JPEG дискісін ойнату Артқы фон ретінде музыканы пайдаланып, JPEG дискісін ойнатуға болады. 1. Клиптер мəзіріндегі MP3 файлын таңдау үшін π/† түймелерін басыңыз, содан кейін ENTER (енгізу) түймесін басыңыз. Мəзір экранына қайтып оралу үшін RETURN (кері қайту) немесе MENU (мəзір) түймелерін
 • Страница 43 из 49
  2. π/† түймелерін ÄìÑàé параметрін таңдау үшін басыңыз, содан кейін ® немесе ENTER (енгізу) түймесін басыңыз. 3. Қалаған элементті таңдау үшін π/† түймелерін басыңыз, содан кейін ® немесе ENTER (енгізу) түймесін басыңыз. Көлемді дыбыс динамиктерін реттеу (Тек DVD-C550K) 1. Құрылғы тоқтату режимінде
 • Страница 44 из 49
  Қауіпсіздік параметрлерін реттеу Ата-аналық бақылау функциясы деңгей белгіленген DVD дискілеріне сəйкес жұмыс істейді, ол отбасы қарайтын DVD дискілерін бақылауға мүмкіндік береді. Дискте 8-ге жуық деңгейі бар. Деңгейді реттеу жəне құпиясөзді өзгерту 1. Құрылғы тоқтату режимінде тұрғанда, MENU
 • Страница 45 из 49
  ÖÒÍÂÚÛ Техникалық сипаттамалар Электр қуатына қойылатын талаптар Қуат тұтыну AТ110~240 В, 50/60 Гц 6 Вт DVD-C500 : 1,2 кг Салмағы DVD-C550/DVD-C550K : 1,5 кг Жалпы DVD-C500 : 360 мм (ені) x 207 мм (тереңдігі) x 42 мм (биіктігі) Өлшемдері DVD-C550/DVD-C550K : 430 мм (ені) x 207 мм (тереңдігі) x 42
 • Страница 46 из 49
  ÖÒÍÂÚÛ
 • Страница 47 из 49
  ÖÒÍÂÚÛ
 • Страница 48 из 49
  Бұл өнімді дұрыс тастау (электр жəне электрондық жабдық қалдықтары) (Бөлек жинау жүйелері бар Еуропа Одағы мен басқа Еуропа елдеріне қатысты) Өнімдегі, қосымша жабдықтардағы немесе əдебиеттегі осы белгі өнімді жəне оның электронды қосымша жабдықтарының қызмет істеу мерзімі аяқталғаннан кейін
 • Страница 49 из 49