Инструкция для SAMSUNG DVD-K120

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

XEV (ENG, RUS, UK)

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG
customer care centre.

ë

ë‚

‚fl

flÁÁ˚

˚‚

‚‡

‡È

ÈÚ

ÚÂ

ÂÒ

Ò¸

¸ Ò

Ò S

SA

AM

MS

SU

UN

NG

G Ô

ÔÓ

Ó ‚

‚Ò

ÒÂ

ÂÏ

ÏÛ

Û Ï

ÏË

Ë

Û

Û

ÖÒÎË Û ‚‡Ò ÂÒÚ¸ Ô‰ÎÓÊÂÌËfl ËÎË ‚ÓÔÓÒ˚ ÔÓ ÔÓ‰ÛÍڇϠSamsung, Ò‚flÁ˚‚‡ÈÚÂÒ¸ Ò
ËÌÙÓχˆËÓÌÌ˚Ï ˆÂÌÚÓÏ Samsung.

á

á‚

‚’’fl

flÊ

Ê¥¥Ú

Ú¸

¸Ò

Òfl

fl ÁÁ S

SA

AM

MS

SU

UN

NG

G W

WO

OR

RL

LD

D W

WIID

DE

E

ü͢Ӡ‚ˠχπÚ ÍÓÏÂÌÚ¥ ‡·Ó ÔËÚ‡ÌÌfl ÒÚÓÒÓ‚ÌÓ ‚ËÓ·¥‚ ÍÓÏԇ̥ª Samsung, Á‚’flÊ¥Ú¸Òfl Á ˆÂÌÚÓÏ
Ô¥‰ÚËÏÍË ÍÓËÒÚÛ‚‡˜¥‚ Samsung.

North America

Latin America

Europe

CIS

Asia Pacific

Middle East & Africa

CANADA

1-800-SAMSUNG (7267864)

www.samsung.com/ca

MEXICO

01-800-SAMSUNG (7267864)

www.samsung.com/mx

U.S.A

1-800-SAMSUNG (7267864)

www.samsung.com

ARGENTINE

0800-333-3733

www.samsung.com/ar

BRAZIL

0800-124-421

www.samsung.com/br

CHILE

800-726-7864(SAMSUNG)

www.samsung.com/cl

COSTA RICA

0-800-507-7267

www.samsung.com/latin

ECUADOR

1-800-10-7267

www.samsung.com/latin

EL SALVADOR

800-6225

www.samsung.com/latin

GUATEMALA

1-800-299-0013

www.samsung.com/latin

JAMAICA

1-800-234-7267

www.samsung.com/latin

PANAMA

800-7267

www.samsung.com/latin

PUERTO RICO

1-800-682-3180

www.samsung.com/latin

REP. DOMINICA

1-800-751-2676

www.samsung.com/latin

TRINIDAD & TOBAGO

1-800-7267-864

www.samsung.com/latin

VENEZUELA

1-800-100-5303

www.samsung.com/latin

BELGIUM02 201 2418

www.samsung.com/be

CZECH REPUBLIC

844 000 844

www.samsung.com/cz

DENMARK

38 322 887

www.samsung.com/dk

FINLAND

09 693 79 554

www.samsung.com/fi

FRANCE

08 25 08 65 65 (0,15€/Min)

www.samsung.com/fr

GERMANY

01805 - 121213 (€ 0,12/Min) 

www.samsung.de

HUNGARY

06 40  985 985

www.samsung.com/hu

ITALIA

199 153 153

www.samsung.com/it

LUXEMBURG

02 261 03 710 

www.samsung.lu

NETHERLANDS

0900 20 200 88 (€ 0.10/Min)

www.samsung.com/nl

NORWAY

231 627 22

www.samsung.com/no

POLAND

0 801 801 881

www.samsung.com/pl

PORTUGAL

80 8 200 128

www.samsung.com/pt

SLOVAKIA

0850 123 989

www.samsung.com/sk

SPAIN

902 10 11 30

www.samsung.com/es

SWEDEN

08 585 367 87

www.samsung.com/se

U.K

0870 242 0303

www.samsung.com/uk

RUSSIA

8-800-200-0400

www.samsung.ru

UKRAINE

8-800-502-0000

www.samsung.com/ur

AUSTRALIA

1300 362 603 

www.samsung.com/au

CHINA

800-810-5858, 010- 6475 1880

www.samsung.com.cn

HONG KONG

2862 6001

www.samsung.com/hk

INDIA

3030 8282

www.samsung.com/in

1600 1100 11

INDONESIA

0800-112-8888

www.samsung.com/id

JAPAN

0120-327-527

www.samsung.com/jp

MALAYSIA

1800-88-9999

www.samsung.com/my

PHILIPPINES

1800-10-SAMSUNG (7267864)

www.samsung.com/ph

SINGAPORE

1800-SAMSUNG (7267864)

www.samsung.com/sg

THAILAND

1800-29-3232 

www.samsung.com/th

02-689-3232

TAIWAN

0800-329-999

www.samsung.com/tw

VIETNAM1 800 588 889

www.samsung.com/vn

SOUTH AFRICA

0860 7267864 (SAMSUNG)

www.samsung.com/za

U.A.E

800SAMSUNG (7267864)

www.samsung.com/mea

Region

Country

Customer Care Center 

¤

Web Site

Contact Multi-all  2005.11.18  3:42 PM  Page 21

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
Оглавление инструкции