Инструкция для SAMSUNG DVD-K350

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

ëBEPXTOHäAü CàCTEMA

C èPOàÉPõBATEãEM

DVD-KAPAOKE

DVD-K350

 àÌÒÚÛ͈Ëfl ‰Îfl ÔÓθÁÓ‚‡ÚÂÎfl

V I D E O

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 121
  ëBEPXTOHäAü CàCTEMA C èPOàÉPõBATEãEM DVD-KAPAOKE DVD-K350 àÌÒÚÛ͈Ëfl ‰Îfl ÔÓθÁÓ‚‡ÚÂÎfl VIDEO
 • Страница 2 из 121
  ì͇Á‡ÌËfl ÔÓ ÚÂıÌËÍ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ЛАЗЕРНОЕ ИЗДЕЛИЕ КЛАССА 1 Данный проигрыватель компакт-дисков классифицируется как ЛАЗЕРНОЕ ãÄáÖêçéÖ àáÑÖãàÖ äãÄëëÄ 1 ИЗДЕЛИЕ КЛАССА 1. Использование органов регулировки или выполнение процедур, не описанных в данной Инструкции, может привести к опасному облучению
 • Страница 3 из 121
  MÂ˚ Ô‰ÓÒÚÓÓÊÌÓÒÚË Убедитесь в том, что напряжение сети переменного тока в вашем доме соответствует напряжению питания системы, указанному на паспортной табличке, расположенной на ее задней стенке. Установите систему горизонтально на подходящую поверхность (мебель), оставив вокруг нее достаточно
 • Страница 4 из 121
  é ‰ËÒ͇ı VIDEO DVD (Digital Versatile Disk - Универсальный цифровой диск) обеспечивает звук и изображение фантастического качества, благодаря использованию технологии объемного звука Dolby Digital и технологии сжатия изображения MPEG2. Теперь вы можете ощущать воздействие реалистичных эффектов при
 • Страница 5 из 121
  ëÓ‰ÂʇÌË èéÑÉéíéÇäÄ ä êÄÅéíÖ çÄëíêéâäà ëàëíÖåõ Указания по технике безопасности.............................. 1 H‡ÒÚÓÈ͇ ÔapaÏeÚpo‚ Á‚y͇........................................ 31 О дисках......................................................................... 3 н Установка языка
 • Страница 6 из 121
  éÔËÒ‡ÌË ÒËÒÚÂÏ˚ — —èÂ‰Ìflfl Ô‡ÌÂθ— DVD-K350 ÑàëèãÖâ àHÑàäATOP ÉéíéÇçéëíà ÉéíéÇçé ëíú/Çäã. Кнопка Пропуск/ Поиск назад ( ) Éêéåäéëíú åàäêéîéçÄ åàäêéîéç 1/2 Кнопка Открыть/ Закрыть ( ) ãéíéä Ñãü ÑàëäÄ Cíéè ÇéëèêéàáÇÖ ÑÖçàÖ/èÄìáÄ ( ) ( ) Порт USB Кнопка Пропуск/ Поиск вперед ( ) —àÌÙopÏaˆËfl Ìa
 • Страница 7 из 121
  éÔËÒ‡ÌË ÒËÒÚÂÏ˚ (ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ) —èÛÎ¸Ú ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl— KÌÓÔÍa VIDEO SEL äÌÓÔ͇ REPEAT A-B äÌÓÔ͇ REPEAT (èéÇíéê) äÌÓÔ͇ OPEN/CLOSE (éíäêõíú/áÄäêõíú) äÌÓÔ͇ KARAOKE Кнопка USB Кнопка ПИТАНИЕ ñàîêéÇõÖ äçéèäà Кнопка РЕЗЕРВИРОВАНИЕ äçéèäà ANGLE KÌÓÔÍa INSTANT REPLAY (Å˚cÚp˚È Ôo‚Úop) KÌoÔÍa
 • Страница 8 из 121
  èÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌË ‚‡¯ÂÈ ÒËÒÚÂÏ˚ Í ÒÂÚË ÔÂÂÏÂÌÌÓ„ÓÚÓ͇ ÇËÎ͇ ÒÂÚÂ‚Ó„Ó ¯ÌÛ‡ ‰ÓÎÊ̇ ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌflÚ¸Òfl Í ÔÓ‰ıÓ‰fl˘ÂÈ ÓÁÂÚÍ ÒÂÚË ÔÂÂÏÂÌÌÓ„Ó ÚÓ͇. 1 2 ÇÒÚ‡‚¸Ú ‚ËÎÍÛ ÒÂÚÂ‚Ó„Ó ¯ÌÛ‡ (χÍËÓ‚‡ÌÌÓ„Ó Ì‡‰ÔËÒ¸˛ AC Cord (ëÂÚ‚ÓȯÌÛ) ̇ Á‡‰ÌÂÈ Ô‡ÌÂÎË ÒËÒÚÂÏ˚) ‚ ÔÓ‰ıÓ‰fl˘Û˛ ÒÂÚÂ‚Û˛ ÓÁÂÚÍÛ. ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ
 • Страница 9 из 121
  èÓ‰Íβ˜ÂÌË ‚˚ıÓ‰Ó‚ ‚ˉÂÓÒ˄̇· Í ÚÂ΂ËÁÓÛ При подключении системы к телевизору выберите один из трех описанных ниже способов подключения. (Модель : DVD-K350) СПОСОБ 1 у ь СПОСОБ 2 СПОСОБ 3 ëèéëéÅ 1 Ç˚ıÓ‰ ÍÓÏÔÓÁËÚÌÓ„Ó ‚ˉÂÓÒ˄̇· ............... àÁÓ·‡ÊÂÌË ıÓÓ¯Â„Ó Í‡˜ÂÒÚ‚‡ Соедините гнездо
 • Страница 10 из 121
  èÓ‰Íβ˜ÂÌË ‡Û‰ËÓÒ˄̇· Í ÛÒËÎËÚÂβ èÓ‰Íβ˜ÂÌËÂ Í ‡Û‰ËÓÒËÒÚÂÏ (2-͇̇θÌÓÏÛ ÛÒËÎËÚÂβ) àÒÔÓθÁÛfl ‡Û‰ËÓ Í‡·Âθ, ÒÓ‰ËÌËÚ ‡Á˙ÂÏ˚ AUDIO OUT (Ç˚ıÓ‰ ‡Û‰ËÓ) (Í‡ÒÌ˚È Ë ·ÂÎ˚È) ̇ Á‡‰ÌÂÈ Ô‡ÌÂÎË ÒËÒÚÂÏ˚ Ò ‡Á˙ÂχÏË AUDIO IN (ÇıÓ‰ ‡Û‰ËÓ) (Í‡ÒÌ˚È Ë ·ÂÎ˚È) ̇ ÛÒËÎËÚÂÎÂ. (Модель : DVD-K350) Красный Белый
 • Страница 11 из 121
  èÓ‰Íβ˜ÂÌËÂ Í íÇ ˜ÂÂÁ „ÌÂÁ‰Ó DVI 1 ë ÔÓÏÓ˘¸˛ ͇·ÂÎfl HDMI-DVI (‚ ÍÓÏÔÎÂÍÚ Ì ‚ıÓ‰ËÚ) ÒÓ‰ËÌËÚ ‚˚ıÓ‰ HDMI OUT, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚È Ì‡ Á‡‰ÌÂÈ Ô‡ÌÂÎË DVD-ÔÓË„˚‚‡ÚÂÎfl, Ò ‚ıÓ‰ÓÏ DVI IṄ ÚÂ΂ËÁÓÂ. 2 ë ÔÓÏÓ˘¸˛ ‡Û‰ËÓ͇·ÂÎÂÈ ÒÓ‰ËÌËÚ ‚˚ıÓ‰˚ AUDIO (Í‡ÒÌ˚È Ë ·ÂÎ˚È) OUṪ Á‡‰ÌÂÈ Ô‡ÌÂÎË DVD-ÔÓË„˚‚‡ÚÂÎfl Ò
 • Страница 12 из 121
  èêàåÖóÄçàÖ • OÔËcaÌËe HDMI coe‰ËÌeÌË• àÏeÌÌo ·Îa„o‰a ËcÔoθÁo‚aÌ˲ HDMI Ía·eÎ , DVD Ô oË„ ˚‚aÚeθ Ôe e‰a Ú Ìa ÚeÎe‚ËÁo ˜ËcÚ˚È ˆËÙ o‚oÈ cË„ÌaÎ. EcÎË Ba¯ ÚeÎe‚ËÁo Ìe Ôo‰‰e ÊË‚aeÚ cÚảa Ú HDCP (ëËÒÚÂχ Á‡˘ËÚ˚ ˆËÙ Ó‚Ó„Ó ÍÓÌÚÂÌÚ‡), Úo Ìa ˝Í aÌe Ïo„yÚ Ôo ‚Î Ú¸c ˆËÙ o‚˚e ¯yÏ˚ (cÌe„). • èo˜eÏy Êe Samsung
 • Страница 13 из 121
  ÇÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌË ‰ËÒ͇ 1 Нажмите кнопку OPEN/CLOSE (Открыть/ Закрыть), чтобы открыть лоток для диска. 2 Загрузите диск. 3 Нажмите кнопку OPEN/CLOSE, чтобы закрыть лоток для диска. • Аккуратно положите диск в лоток так, чтобы сторона диска с этикеткой находилась сверху. DVD CD • Воспроизведение
 • Страница 14 из 121
  ÑËÒÍË: ÚÂÏËÌÓÎÓ„Ëfl ë˛ÊÂÚ˚ (titles) Ë Ù‡„ÏÂÌÚ˚ (chapters) (DVD-VIDEO) • Диски DVD-Video разбиты на несколько больших частей, именуемых “сюжетами” (titles) которые, в свою очередь, состоят из более мелких частей, именуемых “фрагментами” (chapters). Этим частям диска присвоены порядковые номера. Эти
 • Страница 15 из 121
  ÇÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌË ‰ËÒÍÓ‚ DivX Описанные на этой странице функции относятся к воспроизведению дисков DivX. Переход в прямом/обратном направлении Во время воспроизведения нажмите кнопку I◄◄ или ►►I. • Если на диске имеется более 2 файлов, то при каждом нажатии кнопки ►►I вы переходите к следующему
 • Страница 16 из 121
  Ç˚‚Ó‰ ̇ ˝Í‡Ì ÒÛ·ÚËÚÓ‚ H‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ SUBTITLE (Субтитры). • При каждом нажатии кнопки поочередно включается (“SUBTITLE (1/8, 2/8...)” и выключается (“SUBTITLE OFF”) вывод субтитров. • Если на диске имеется только один файл субтитров, он будет воспроизводиться автоматически. • Более подробную
 • Страница 17 из 121
  ÇÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌˠωˇ-Ù‡ÈÎÓ‚ Ò ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËÂÏ ÙÛÌ͈ËË USB-ıÓÒÚ‡ Используя имеющуюся в домашнем кинотеатре функцию USB-хост, вы можете воспроизводить с высоким качеством изображения и звука, обеспечиваемого 5.1-канальной системой домашнего кинотеатра, такие медиа-файлы, как фотографии, кинофильмы и
 • Страница 18 из 121
  ëÓ‚ÏÂÒÚËÏ˚ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ 1. Устройства USB, которые поддерживают спецификацию USB Mass Storage v1.0. (Устройства USB, работающие как съемный диск в операционной системе Windows (2000 или более поздняя версия) без установки дополнительного драйвера). 2. MP3-плееры: MP3-плееры с жестким диском или
 • Страница 19 из 121
  Ç˚‚Ó‰ ̇ ˝Í‡Ì ËÌÙÓχˆËË Ó ‰ËÒÍ Во время воспроизведения вы можете просматривать информацию о диске на экране телевизора. ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍË INFO (àÌÙÓχˆËfl). • При последовательных нажатиях кнопки информация на экране меняется следующим образом: DivX DVD MP3 Timer C˛ÜeÚ áaÍÎa‰Ía JPEG CÚoÔ Enter
 • Страница 20 из 121
  ìÒÍÓÂÌÌÓÂ/á‡Ï‰ÎÂÌÌÓ ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌË ìÒÍÓÂÌÌÓ ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌË Нажмите кнопку ◄◄ или ►►. • При каждом нажатии кнопки во время воспроизведения, скорость воспроизведения меняется следующим образом: DVD MP3 á‡Ï‰ÎÂÌÌÓ ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌË Нажмите кнопку PLAY (ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ) и нажмите кнопку Кнопка
 • Страница 21 из 121
  Ç˚·Ó Ê·ÂÏÓ„Ó ‡ÍÛÒ‡ ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl Эта функция позволяет вам просмотреть один и тот же эпизод в разных ракурсах. DVD 1 3 ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍË INFO. ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍË √/® ‰Îfl ‚˚·Ó‡ ì„oÎ, ‡ Á‡ÚÂÏ Ì‡ÊÏËÚ ENTER. ì„ÓÎ 2 ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍË π/† ‰Îfl ‚˚·Ó‡ Shortcut. 4 ÑÎfl ‚˚·Ó‡ Ê·ÂÏÓ„Ó ‡ÍÛÒ‡ ̇ÊËχÈÚ ÍÌÓÔÍË
 • Страница 22 из 121
  èÓÔÛÒÍ ˝ÔËÁÓ‰Ó‚/ÔÂÒÂÌ Ì‡ ‰ËÒÍ DVD MP3 ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ËÎË . • èË Ì‡Ê‡ÚËflı ÍÌÓÔÍË ‚Ó ‚ÂÏfl ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl, ̇˜Ë̇ÂÚ ‚ÓÒÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸Òfl ÒÎÂ‰Û˛˘ËÈ ËÎË Ô‰˚‰Û˘ËÈ Ù‡„ÏÂÌÚ, ‰ÓÓÊ͇ ËÎË ‡Î¸·ÓÏ (Ù‡ÈÎ). • çÓ ‚˚ Ì ÏÓÊÂÚ ÔÓÔÛÒÚËÚ¸ Ò‡ÁÛ ÌÂÒÍÓθÍÓ Ù‡„ÏÂÌÚÓ‚. DVD MP3 ÇocÔp. Ç˚ÍÎ. èÓÔÒÍ èêàåÖóÄçàÖ • ÇÓ
 • Страница 23 из 121
  èo‚ÚopÌoe ‚ocÔpoËÁ‚e‰eÌËe Функция повторного воспроизведения позволяет вам повторить фрагмент, сюжет, дорожку (песню) или папку (альбом с файлами МР3). DVD MP3 H‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ REPEAT (èOBTOP). èË ÔÓÒΉӂ‡ÚÂθÌ˚ı ̇ʇÚËflı ÍÌÓÔÍË ‚Ó ‚ÂÏfl ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl, ÂÊËÏ ÔÓ‚ÚÓ‡ ÏÂÌflÂÚÒfl ÒÎÂ‰Û˛˘ËÏ Ó·‡ÁÓÏ:
 • Страница 24 из 121
  îÛÌ͈Ëfl Zoom (ì‚Â΢ÂÌË ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl) Эта функция позволяет вам увеличить определенный участок показываемого на экране изображения. DVD 1 ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍË ZOOM. 2 ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍË π/† ËÎË √/® ‰Îfl ‚˚·Ó‡ ˜‡ÒÚË ˝Í‡Ì‡, ÍÓÚÓÛ˛ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Û‚Â΢ËÚ¸ 3 ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍË OK. • При нажатиях кнопки, увеличение
 • Страница 25 из 121
  Ç˚·Ó flÁ˚͇ Á‚ÛÍÓ‚Ó„Ó ÒÓÔÓ‚ÓʉÂÌËfl Ë flÁ˚͇ ÒÛ·ÚËÚÓ‚ B˚·Ó flÁ˚͇ Á‚ÛÍÓ‚Ó„Ó ÒÓÔÓ‚ÓʉÂÌËfl е им 1 ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍË INFO . DVD ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍË π/† ‰Îfl ‚˚·Ó‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ„Ó ˝ÎÂÏÂÌÚ‡, ‡ Á‡ÚÂÏ OK 2 • В зависимости от количества языков звукового сопровождения, записанных на DVD-диске, при каждом нажатии этой
 • Страница 26 из 121
  èflÏÓÈ ÔÂÂıÓ‰ Í ˝ÔËÁÓ‰Û ËÎË ÔÂÒÌ ̇ ‰ËÒÍ DVD 1 Переход к сюжету/дорожке CD ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍË INFO . 2 ë ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÌÓÔÓÍ π/† ÔÂÂȉËÚÂ Í Á̇˜ÍÛ Ò˛ÊÂÚ‡‰ÓÓÊÍË Ò˛ÊÂÚ Переход к фрагменту 4 ç‡ÊËχÈÚ ÍÌÓÔÍË √,® ËÎË ÍÌÓÔÍË Ò ˆËÙ‡ÏË ‰Îfl ‚˚·Ó‡ ÌÛÊÌÓ„Ó Ù‡„ÏÂÌÚ‡, Á‡ÚÂÏ Ì‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ OK (Ç‚Ó‰). î‡„ÏÂÌÚ
 • Страница 27 из 121
  ÇÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌË هÈÎÓ‚ ÙÓχڇ JPEG àÁÓ·‡ÊÂÌËfl, ÓÚÒÌflÚ˚Â Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ˆËÙÓ‚Ó„Ó ÙÓÚÓ‡ÔÔ‡‡Ú‡ ËÎË ˆËÙÓ‚ÓÈ ‚ˉÂÓ͇ÏÂ˚, ÎË·Ó Ù‡ÈÎ˚ ÙÓχڇ JPEG, ı‡Ìfl˘ËÂÒfl ̇ ÊÂÒÚÍÓÏ ‰ËÒÍ èä, ÏÓÊÌÓ Á‡ÔËÒ‡Ú¸ ̇ ÍÓÏÔ‡ÍÚ-‰ËÒÍ Ë Á‡ÚÂÏ ‚ÓÒÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸ ˝ÚÓÚ ‰ËÒÍ Ò ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËÂÏ ‰‡ÌÌÓ„Ó DVD-ÔÓË„˚‚‡ÚÂÎfl. 1 ᇄÛÁËÚ ‰ËÒÍ
 • Страница 28 из 121
  àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ÏÂÌ˛ ‰ËÒ͇ Вы можете использовать меню для выбора языка звукового сопровождения, языка субтитров, профиля, и т.п. Содержание имеющихся на DVD-диске меню может быть различным на разных дисках. DVD 1 Bo ‚peÏfl ‚ocÔpoËÁ‚e‰eÌËfl ‰ËcÍa DVD ÌaÊÏËÚe Ìa ÔyθÚe Ñì ÍÌoÔÍy MENU. HaÊÏËÚe ÍÌoÔÍy
 • Страница 29 из 121
  àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ÏÂÌ˛ Title (îËθÏ) ç‡ ‰ËÒ͇ı DVD, ÒÓ‰Âʇ˘Ëı ÌÂÒÍÓθÍÓ Ò˛ÊÂÚÓ‚, ‚˚ ÏÓÊÂÚ ÔÓÒÏÓÚÂÚ¸ ̇Á‚‡ÌËÂ Í‡Ê‰Ó„Ó ËÁ ÌËı. Ç Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ‰ËÒ͇, ˝Ú‡ ÙÛÌ͈Ëfl ÏÓÊÂÚ ÎË·Ó ÒÓ‚ÒÂÏ Ì ‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡Ú¸, ÎË·Ó ‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ÔÓ-‡ÁÌÓÏÛ. DVD 1 Bo ‚peÏfl ‚ocÔpoËÁ‚e‰eÌËfl ‰ËcÍa DVD ÌaÊÏËÚe Ìa ÔyθÚe Ñì ÍÌoÔÍy MENU.
 • Страница 30 из 121
  ìÒÚ‡Ìӂ͇ flÁ˚͇ По умолчанию, для экранного меню установлен английский язык. 1 KÓ„‰‡ ÔÓË„˚‚‡ÚÂθ ̇ıÓ‰ËÚÒfl ‚ ÂÊËÏ “CÚÓÔ”, ̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU. HaÊÏËÚe ÍÌoÔÍy B‚o‰(enter) ‰Îfl ÏeÌ˛ ‰ËcÍa 2 ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍË ▼ ‰Îfl ‚˚·Ó‡ Setup (HacÚpoÈÍa), ‡ Á‡ÚÂÏ Ì‡ÊÏËÚ OK. HacÚp. üÁ˚Ía HacÚp. ay‰Ëo ® ® HacÚp.
 • Страница 31 из 121
  3 ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍË ËÎË OK. 4 ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍË π/† ‰Îfl ‚˚·Ó‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ„Ó ˝ÎÂÏÂÌÚ‡, ‡ Á‡ÚÂÏ OK . 5 • ÖÒÎË ÔË Ì‡ÒÚÓÈÍ ·˚Î ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ ‡Ì„ÎËÈÒÍËÈ flÁ˚Í, ÚÓ ÔÓÒΠÁ‡‚Â¯ÂÌËfl ̇ÒÚÓÈÍË ˝Í‡Ì̇fl ËÌÙÓχˆËfl ̇˜ÌÂÚ ÔÓ͇Á˚‚‡Ú¸Òfl ̇ ‡Ì„ÎËÈÒÍÓÏ flÁ˚ÍÂ. HACTP. üáõKA HacÚp. üÁ˚Ía HacÚp. ay‰Ëo MeÌ˛ ÔÎeepa ® ®
 • Страница 32 из 121
  H‡ÒÚÓÈ͇ ÔapaÏeÚpo‚ Á‚y͇ è‡‡ÏÂÚ˚ ‡Û‰ËÓ ÔÓÁ‚ÓÎfl˛Ú ‚˚ÔÓÎÌËÚ¸ ̇ÒÚÓÈÍÛ ‡Û‰ËÓÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Ë Ô‡‡ÏÂÚÓ‚ ÒÓÒÚÓflÌËfl Á‚Û͇ ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ËÒÔÓθÁÛÂÏÓÈ ‡Û‰ËÓÒËÒÚÂÏ˚. 1 KÓ„‰‡ ÔÓË„˚‚‡ÚÂθ ̇ıÓ‰ËÚÒfl ‚ ÂÊËÏ “CÚÓÔ”, ̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU. 2 HaÊÏËÚe ÍÌoÔÍy B‚o‰(enter) ‰Îfl ÏeÌ˛ ‰ËcÍa ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍË † ‰Îfl
 • Страница 33 из 121
  Û͇ ❶ ñËÙpo‚oÈ ‚˚xo‰ - àKM (PCM) : èpeo·paÁyeÚ ‚ Á‚ycÍ PCM(2CH). - Bitstream : B˚‚o‰ËÚ Dolby Digital ËÎË DTS Bitstream ˜epeÁ ˆËÙpo‚oÈ ‚˚xo‰. B˚·epËÚe Bitstream ÔpË coe‰ËÌeÌËË Í Dolby digital Ë ‰eÍo‰epy DTS. èêàåÖóÄçàÖ • èpË ‚ocÔpoËÁ‚e‰eÌËË Á‚yÍa ‚ ÙopÏaÚe DTS -aÌaÎo„o‚˚È cË„ÌaÎ Ìa ‚˚xo‰e
 • Страница 34 из 121
  H‡ÒÚÓÈ͇ ÔapaÏeÚpo‚ ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl Ç˚ ÏÓÊÂÚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÙÓÏ‡Ú ˝Í‡Ì‡ ÚÂ΂ËÁÓ‡ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÚËÔÓÏ ‚‡¯Â„Ó ÚÂ΂ËÁÓ‡ (¯ËÓÍÓÙÓχÚÌ˚È ÚÂ΂ËÁÓ ËÎË Ó·˚˜Ì˚È ÚÂ΂ËÁÓ Ò ÙÓχÚÓÏ ˝Í‡Ì‡ 4:3). 1 KÓ„‰‡ ÔÓË„˚‚‡ÚÂθ ̇ıÓ‰ËÚÒfl ‚ ÂÊËÏ “CÚÓÔ”, ̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU. 2 ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍË † ‰Îfl ‚˚·Ó‡ Setup
 • Страница 35 из 121
  K. ❶ ÙÓχÚ-˝Í‡Ì‡ (TV Aspect) B˚ ÏÓÊÂÚ ‚˚ÔÓÎÌËÚ¸ „ÛÎËÓ‚ÍÛ ÙÓχڇ ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÙÓχÚÓÏ ˝Í‡Ì‡ ‚‡¯Â„Ó ÚÂ΂ËÁÓ‡. - 4:3 Letter Box: B˚·Ë‡ÈÚ ˝ÚÛ ÓÔˆË˛, ÂÒÎË ‚˚ ıÓÚËÚ ÒÏÓÚÂÚ¸ ˆÂÎËÍÓÏ ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂ, Á‡ÔËÒ‡ÌÌÓ ̇ DVD-‰ËÒÍ ‚ ÙÓχÚ 16:9, ‡ Û ‚‡¯Â„Ó ÚÂ΂ËÁÓ‡ ÙÓÏ‡Ú ˝Í‡Ì‡ 4:3.
 • Страница 36 из 121
  HACTP. èOKAáA ❺ HDMI ùÚÓÚ Ô‡p‡ÏÂÚp ËÒÔÓθÁÛÂÚÒ, ÂÒÎË ‡ÔÔ‡p‡Ú ÔÓ‰Íβ˜ÂÌ Í ÛÒÚpÓÈÒÚ‚Û ÓÚÓ·p‡ÊÂÌË (íÇ, ÔpÓÂÍÚÓp Ë Ú. ‰.) Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ HDMI. ìÒÚ. PaÁpe¯eÌË Auto (Ä‚ÚÓ) (480p). • îopÏaÚ (Format) ‚˚ ÏÓÊÂÚ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ˝ÚÛ ÙÛÌÍˆË˛ ‰Îfl ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ÙÓχڇ ‚˚xo‰‡ HDMI. - TV-RGB : ‚˚·epËÚ ˝ÚÛ ÙÛÌÍˆË˛ ‰Îfl
 • Страница 37 из 121
  ìÒÚ‡Ìӂ͇ ÛÓ‚Ìfl Ó‰ËÚÂθÒÍÓ„Ó ÍÓÌÚÓÎfl (‚ÓÁ‡ÒÚÌÓÈ Í‡Ú„ÓËË ÁËÚÂÎfl) àÒÔÓθÁÛÈÚ ˝ÚÛ ÙÛÌÍˆË˛, ˜ÚÓ·˚ Ô‰ÓÚ‚‡ÚËÚ¸ ÔÓÒÏÓÚ ‰ÂÚ¸ÏË DVD-‰ËÒÍÓ‚, ̇ ÍÓÚÓ˚ı Á‡ÔËÒ‡Ì˚ ÙËθÏ˚ ÒÓ ÒˆÂ̇ÏË Ì‡ÒËÎËfl ËÎË ÙËθÏ˚ “ÚÓθÍÓ ‰Îfl ‚ÁÓÒÎ˚ı”. 1 èË ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÏ ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËË Ì‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU (åÂÌ˛). 2 ë ÔÓÏÓ˘¸˛
 • Страница 38 из 121
  ìÒÚ‡Ìӂ͇ Ô‡ÓÎfl Вы можете установить пароль, чтобы уровень возрастной категории (рейтинг) мог устанавливать только знающий пароль пользователь. 1 ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU (åÂÌ˛). 2 ë ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÌÓÔÍË ▼ ‚˚·ÂËÚ ÔÛÌÍÚ ‘Setup’ (ç‡ÒÚÓÈ͇) Ë Ì‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ OK (Ç‚Ó‰). HacÚp. üÁ˚Ía HACTP. KOHTPOЛЯ BoÁpacÚ.
 • Страница 39 из 121
  ÇÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌË ‰ËÒ͇ DVD-OK (ä‡‡ÓÍÂ) ç‡ıÓ‰flÒ¸ ‰Óχ, ‚˚ ÏÓÊÂÚ ÔÓ˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ Ò·fl, Í‡Í ‚ ·‡ ͇‡ÓÍÂ. Ç˚ ÏÓÊÂÚ ÒÏÓÚÂÚ¸ ‚ˉÂÓ Ë ÔÂÚ¸ ÔÓ‰ ‡ÍÍÓÏÔ‡ÌÂÏÂÌÚ, ÔË ˝ÚÓÏ Ì‡ ˝Í‡Ì ‚‡Ï ·Û‰ÂÚ ÔÓ͇Á˚‚‡Ú¸Òfl ÚÂÍÒÚ ÔÂÒÌË. ˛ ¸) 1 ë ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÌÓÔÓÍ Ò ñàîêÄåà (0~9) ‚‚‰ËÚ ÌÓÏÂ ÔÂÒÌË, ÍÓÚÓÛ˛ ‚˚ ıÓÚËÚÂ
 • Страница 40 из 121
  èÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌË ÏËÍÓÙÓ̇ 1 èÓ‰Íβ˜ËÚ ÏËÍÓÙÓÌ Í „ÌÂÁ‰Û ‰Îfl ÏËÍÓÙÓ̇ (MIC) ̇ ÔÂ‰ÌÂÈ Ô‡ÌÂÎË ÒËÒÚÂÏ˚. 2 ÑÎfl „ÛÎËÓ‚ÍË „ÓÏÍÓÒÚË „ÓÎÓÒ‡ ÓÚ ÏËÍÓÙÓ̇ ÔÓ‚Ó‡˜Ë‚‡ÈÚ „ÛÎflÚÓ MIC VOL (ÉÓÏÍÓÒÚ¸ Ò˄̇· ÓÚ ÏËÍÓÙÓ̇). • Ç˚ ÏÓÊÂÚ ÔÓ‰Íβ˜ËÚ¸ ‰Ó ‰‚Ûı ÏËÍÓÙÓÌÓ‚. 3 ÑÎfl „ÛÎËÓ‚ÍË ÛÓ‚Ìfl ‚Â·Â‡ˆËË
 • Страница 41 из 121
  êÂÁÂ‚ËÓ‚‡ÌË ‡ÍÍÓÏÔ‡ÌÂÏÂÌÚ‡ èË ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËË ‡ÍÍÓÏÔ‡ÌÂÏÂÌÚ‡, ‚˚ ÏÓÊÂÚ Û͇Á‡Ú¸, ͇ÍÛ˛ ÔÂÒÌ˛ ‚˚ ıÓÚËÚ ÔÂÚ¸ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÈ. 1 ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÌÓÔÓÍ Ò ñàîêÄåà (0~9) ‚‚‰ËÚ ÌÓÏÂ ÔÂÒÌË, ÍÓÚÓÛ˛ ‚˚ ıÓÚËÚ Á‡ÂÁÂ‚ËÓ‚‡Ú¸ ‰Îfl ËÒÔÓÎÌÂÌËflÔÓ ÓÍÓ̘‡ÌËË ÚÂÍÛ˘ÂÈ. 2 ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ RESERVE (êÂÁÂ‚ËÓ‚‡ÌËÂ). •
 • Страница 42 из 121
  èËÓËÚÂÚ ÔË ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËË ‡ÍÍÓÏÔ‡ÌÂÏÂÌÚ‡ чÊ ÂÒÎË ÛÊ Á‡ÂÁÂ‚ËÓ‚‡Ì‡ ͇͇fl-ÎË·Ó ÔÂÒÌfl, ‚˚ ÏÓÊÂÚ ҉·ڸ Ú‡Í, ˜ÚÓ·˚ ÒËÒÚÂχ ‚ÓÒÔÓËÁ‚· ‡ÍÍÓÏÔ‡ÌÂÏÂÌÚ ‰Îfl ÚÓÈ ÔÂÒÌË, ÍÓÚÓÛ˛ ‚˚ Á‡ıÓÚÂÎË ÒÔÂÚ¸ ÔÂ‚ÓÈ. 1 èË ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÏ ÔÓË„˚‚‡ÚÂÎÂ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÌÓÔÓÍ Ò ñàîêÄåà (0~9) ‚˚·ÂËÚ ÌÓÏÂ ÔÂÒÌË,
 • Страница 43 из 121
  îÛÌ͈Ëfl “ã˛·Ëχfl ÔÂÒÌfl” · Ç˚ ÏÓÊÂÚ ÒÓı‡ÌËÚ¸ ‚ ÒÔËÒÍ ÔÂÒÂÌ ãûÅàåõÖ 1, 2, 3 ÌÓÏÂ‡ 18 ÔÂÒÂÌ, ÍÓÚÓ˚ ‚‡Ï Ì‡‚flÚÒfl ËÎË ÍÓÚÓ˚ ‚˚ ˜‡ÒÚÓ ÔÓÂÚÂ, Ú‡Í ˜ÚÓ ‚˚ ÒÏÓÊÂڠ΄ÍÓ Ì‡ıÓ‰ËÚ¸ Ë ÔÂÚ¸ 54 β·ËÏ˚ı ÔÂÒÂÌ. Сохранение номера ЛЮБИМОЙ ПЕСНИ 1 èË ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÏ ÔÓË„˚‚‡ÚÂΠ̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ FAVORITE
 • Страница 44 из 121
  àÒÔÓÎÌÂÌË ãûÅàåéâ èÖëçà 1 3 èË ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÏ ÔÓË„˚‚‡ÚÂΠ̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ FAVORITE(ã˛·Ëχfl ÔÂÒÌfl). ç‡ÊËχÈÚ ÍÌÓÔÍË ▲, ▼,˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ ÔÂÒÌ˛, ÍÓÚÓÛ˛ ‚˚ ıÓÚËÚ ÔÂÚ¸. 2 4 ä‡Í ‚˚ÈÚË ËÁ ˝Í‡ÌÌÓ„Ó ÏÂÌ˛ ãûÅàåõÖ. • ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ 43 (ëíéè) ËÎË ÍÌÓÔÍÛ FAVORITE. ç‡Ê‡ÚËÂÏ ÍÌÓÔÍË ►ËÎË ◄ ‚˚·ÂËÚ ÒÔËÒÓÍ
 • Страница 45 из 121
  îÛÌ͈Ëfl ÔÓËÒ͇ ÔÂÒÌË Ç˚ ÏÓÊÂڠ΄ÍÓ Ì‡ÈÚË ÌÛÊÌÛ˛ ÔÂÒÌ˛ ÔÓ ËÌÙÓχˆËË Ì‡ ˝Í‡ÌÂ, Ì Á‡„Îfl‰˚‚‡fl ‚ ÔÂÒÂÌÌËÍ. Структура меню поиска песен Раздел Подраздел Алфавит РУССКИЙ НАЗВАНИЕ/ИСПОЛНИТЕЛЬ A~R АНГЛИЙСКИЙ УКРАИНСКИЙ НАЗВАНИЕ/ИСПОЛНИТЕЛЬ A~Z НАЗВАНИЕ/ИСПОЛНИТЕЛЬ A~R ДУЭТЫ ЖАНРЫ РОК ШАНСОН НАРОДНЫЕ
 • Страница 46 из 121
  Поиск по языку èË ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÏ ÔÓË„˚‚‡ÚÂΠ̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ SEARCH SONG (èÓËÒÍ ÔÂÒÌË) Ë Á‡ÚÂÏ Ì‡Ê‡ÚËÂÏ ÍÌÓÔÓÍ ▲, ▼ ‚˚·ÂËÚ Ê·ÂÏ˚È flÁ˚Í. 1 • Ç˚ ÏÓÊÂÚ ‚˚·Ë‡Ú¸ ÒÎÂ‰Û˛˘Ë flÁ˚ÍË: êìëëäàâ - ÄçÉãàâëäàâ - ìäêÄàçëäàâ. • Ç ˝ÚÓ ‚ÂÏfl ‚˚ ÏÓÊÂÚ ̇ʇÚËÂÏ ÍÌÓÔÍË ◄ ÔÂÂÈÚË ‚ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚È ÌËÊ ̇ ˝Í‡ÌÂ
 • Страница 47 из 121
  îÛÌ͈Ëfl ÔÓËÒ͇ ÔÂÒÌË (ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ) ˚ èÓËÒÍ ÔÂÒÌË ‰Îfl ËÒÔÓÎÌÂÌËfl ‰Û˝ÚÓÏ 1 èË ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÏ ÔÓË„˚‚‡ÚÂΠ̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ SEARCH SONG (èÓËÒÍ ÔÂÒÌË) Ë Á‡ÚÂÏ Ì‡Ê‡ÚËÂÏ ÍÌÓÔÓÍ ▲, ▼‚˚·ÂËÚ ÔÛÌÍÚ “Ñìùíõ”. 3 ç‡ÊËχÈÚ ÍÌÓÔÍË ▲, ▼,˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ ÔÂÒÌ˛, ÍÓÚÓÛ˛ ‚˚ ıÓÚËÚ ÔÂÚ¸. 2 ç‡Ê‡ÚËÂÏ ÍÌÓÔÍË ▲, ▼ ÔÂÂȉËÚÂ
 • Страница 48 из 121
  èÓËÒÍ ÔÓ Ê‡ÌÛ 1 èË ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÏ ÔÓË„˚‚‡ÚÂΠ̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛSEARCH SONG (èÓËÒÍ ÔÂÒÌË) ËÁ‡ÚÂÏ Ì‡Ê‡ÚËÂÏ ÍÌÓÔÓÍ ▲, ▼ ‚˚·ÂËÚ ÔÛÌÍÚ “ÜÄçêõ”. • Ç ˝ÚÓ ‚ÂÏfl ‚˚ ÏÓÊÂÚ ̇ʇÚËÂÏ ÍÌÓÔÍË◄ ÔÂÂÈÚË ‚ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚È ÌËÊ ̇ ˝Í‡Ì ÒÔËÒÓÍ ÔÂÒÂÌ. 3 ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ►, ˜ÚÓ·˚ ÔÂÂÈÚË ‚ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚È ÌËÊ ̇ ˝Í‡ÌÂ
 • Страница 49 из 121
  Поиск хитов 1 èË ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÏ ÔÓË„˚‚‡ÚÂΠ̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ SEARCH SONG (èÓËÒÍ ÔÂÒÌË) Ë Á‡ÚÂÏ Ì‡Ê‡ÚËÂÏ ÍÌÓÔÓÍ ▲, ▼ ‚˚·ÂËÚ ÔÛÌÍÚ “ïàíõ”. • Ç ˝ÚÓ ‚ÂÏfl ‚˚ ÏÓÊÂÚ ̇ʇÚËÂÏ ÍÌÓÔÍË◄ ÔÂÂÈÚË ‚ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚È ÌËÊ ̇ ˝Í‡Ì ÒÔËÒÓÍ ÔÂÒÂÌ. Û 3 ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ►, ˜ÚÓ·˚ ÔÂÂÈÚË ‚ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚È ÌËÊ ̇ ˝Í‡ÌÂ
 • Страница 50 из 121
  àÁÏÂÌÂÌË ÚÓ̇θÌÓÒÚË ÏÂÎÓ‰ËË / àÁÏÂÌÂÌË ÚÂÏÔ‡ ÏÂÎÓ‰ËË àÁÏÂÌÂÌË ÚÓ̇θÌÓÒÚË ÏÂÎÓ‰ËË ÇÓ ‚ÂÏfl ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl ÔÂÒÌË Ì‡ÊËχÈÚ ÍÌÓÔÍË KEY CON (ìÔ‡‚ÎÂÌË ÚÓ̇θÌÓÒÚ¸˛). • èË Í‡Ê‰ÓÏ Ì‡Ê‡ÚËË ÍÌÓÔÍË # ÚÓ̇θÌÓÒÚ¸ ÔÓ‚˚¯‡ÂÚÒfl, ‡ ÔË Ì‡Ê‡ÚËË ÍÌÓÔÍË b ÔÓÌËʇÂÚÒfl. àÁÏÂÌÂÌË ÚÂÏÔ‡ ÏÂÎÓ‰ËË ÇÓ ‚ÂÏfl
 • Страница 51 из 121
  Ç˚·Ó ÏÛÊÒÍÓ„Ó-ÊÂÌÒÍÓ„Ó „ÓÎÓÒ‡ Ç˚·Ó ÏÛÊÒÍÓ„Ó-ÊÂÌÒÍÓ„Ó „ÓÎÓÒ‡ ÇÓ ‚ÂÏfl ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl ÔÂÒÌË Ì‡ÊËχÈÚ ÍÌÓÔÍÛ FEMALE (ÜÂÌÒÍËÈ „ÓÎÓÒ). • èË Ì‡Ê‡ÚËflı ÍÌÓÔÍË ÔÓÓ˜Â‰ÌÓ ‚˚·Ë‡ÂÚÒfl ‡ÍÍÓÏÔ‡ÌÂÏÂÌÚ ‰Îfl ÏÛÊÒÍÓ„Ó „ÓÎÓÒ‡ ËÎË ‰Îfl ÊÂÌÒÍÓ„Ó „ÓÎÓÒ‡. • Ç˚·ÂËÚ å (åÛÊÒÍÓÈ „ÓÎÓÒ) ‰Îfl ÏÛÊÒÍÓ„Ó „ÓÎÓÒ‡ Ë Ü (ÜÂÌÒÍËÈ
 • Страница 52 из 121
  ç‡ÒÚÓÈ͇ ÙÛÌ͈ËË “Å˝Í-‚Ó͇Δ Ç˚ ÏÓÊÂÚ ‚˚·‡Ú¸ “·˝Í-‚Ó͇Δ ËÎË ÓÚÍβ˜ËÚ¸ „Ó. ᇄÛÁËÚ ‰ËÒÍ DVDOK. 1 3 ç‡ÊËχÈÚ ÍÌÓÔÍË ▲, ▼ ˜ÚÓ·˚ ÔÂÂÏÂÒÚËÚ¸Òfl Í ÔÛÌÍÚÛ ‘Бэк-вокал’. 2 4 ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU (åÂÌ˛). ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ OK(Ç‚Ó‰), ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ Ê·ÂÏ˚È ‚‡ˇÌÚ ‰Îfl ·˝Í-‚Ó͇·. • При нажатиях кнопки
 • Страница 53 из 121
  ç‡ÒÚÓÈ͇ ÙÛÌ͈ËË “î‡ÌÙ‡˚” Ç˚ ÏÓÊÂÚ ҉·ڸ Ú‡Í, ˜ÚÓ·˚ ÔÓ ÓÍÓ̘‡ÌËË ‚‡¯Â„Ó ÔÂÌËfl ÔÓÁ‚Û˜‡ÎË Ù‡ÌÙ‡˚. 1 ᇄÛÁËÚ ‰ËÒÍ DVD-OK. 3 ç‡ÊËχÈÚ ÍÌÓÔÍË ▲, ▼, ˜ÚÓ·˚ ÔÂÂÏÂÒÚËÚ¸Òfl Í ÔÛÌÍÚÛ ‘î‡ÌÙ‡˚’. 2 4 ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU (åÂÌ˛). ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ OK (Ç‚Ó‰), ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ Ê·ÂÏÛ˛ ̇ÒÚÓÈÍÛ ‰Îfl Ù‡ÌÙ‡. •
 • Страница 54 из 121
  ç‡ÒÚÓÈ͇ Ò‰ÌÂÈ ÓˆÂÌÍË Ç˚ ÏÓÊÂÚ Á‡‡Ì ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ¯Í‡ÎÛ, ÔÓ ÍÓÚÓÓÈ ·Û‰ÛÚ ‚˚ÒÚ‡‚ÎflÚ¸Òfl ÓˆÂÌÍË Á‡ ËÒÔÓÎÌÂÌËÂ. 1 3 ᇄÛÁËÚ ‰ËÒÍ DVD-OK. ç‡ÊËχÈÚ ÍÌÓÔÍË ▲, ▼, ˜ÚÓ·˚ ÔÂÂÏÂÒÚËÚ¸Òfl Í ÔÛÌÍÚÛ ‘Оценка’. 2 ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU (åÂÌ˛) 4 ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ OK (Ç‚Ó‰), ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ Ê·ÂÏÛ˛ ̇ÒÚÓÈÍÛ ‰Îfl
 • Страница 55 из 121
  ìÒÚ‡Ìӂ͇ ÚÂÌË ‰Îfl ÚÂÍÒÚ‡ ÔÂÒÌË Ç˚ ÏÓÊÂÚ ҉·ڸ Ú‡Í, ˜ÚÓ·˚ ÒÎÓ‚‡ ÔÂÒÌË, ÍÓÚÓ˚ ÌÛÊÌÓ ÔÂÚ¸ ‚ ‰‡ÌÌ˚È ÏÓÏÂÌÚ, ‚˚‰ÂÎflÎËÒ¸ Á‡ÚÂÌÂÌËÂÏ. 1 3 ᇄÛÁËÚ ‰ËÒÍ DVD-OK. ç‡ÊËχÈÚ ÍÌÓÔÍË ▲, ▼, ˜ÚÓ·˚ ÔÂÂÏÂÒÚËÚ¸Òfl Í ÔÛÌÍÚÛ ‘Тень’. 2 4 ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU (åÂÌ˛). ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ OK (Ç‚Ó‰), ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸
 • Страница 56 из 121
  Руководство по устранению неполадок Прежде чем обращаться в сервисный центр, проверьте, не содержится ли в приведенной ниже таблице возможноерешение возникшей у вас проблемы. Выполненные вами некоторые простые проверки или небольшая настройка параметров могут устранить проблему и восстановить
 • Страница 57 из 121
  ëÔËÒÓÍ ÍÓ‰Ó‚ flÁ˚ÍÓ‚ Введите соответствующий код языка для исходных настроек языка звукового сопровождения диска, субтитров диска и/или меню диска (см. стр. 33). . 1027 1028 1032 1039 1044 1045 1051 1052 1053 1057 1059 1060 1069 1066 1067 1070 1079 1093 1097 1103 1105 1109 1130 1142 1144 1145 1149
 • Страница 58 из 121
  ëÂÏÂÈÒÚ‚Ó ÛÒÚÓÈÒÚ‚, ‰Îfl ÍÓÚÓ˚ı ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡ÂÚÒfl ÙÛÌ͈Ëfl USB-ıÓÒÚ USB Finepix-A340 Finepix-F810 Finepix-F610 Finepix-f450 Finepix S7000 Finepix A310 KD-310Z Finecam SL300R Finecam SL400R Finecam S5R Finecam Xt Dimage-Z1 Dimage Z1 Dimage X21 Coolpix4200 Coolpix4300 Coolpix 2200 Coolpix 3500 Coolpix
 • Страница 59 из 121
  íÂıÌ˘ÂÒÍË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË ÇOO≠˘E Потребляемая мощность 11 Вт Масса 2,0 кг Габаритные размеры (Ш х В х Г) DVD-K350 : 430 (Ш) x 205 (В) x 37 (Г) мм Диапазон рабочих температур +5°C~+35°C Диапазон рабочей влажности воздуха 10%~75% ПРОИГРЫВАТЕЛЬ ДИСКОВ Емкость 1 диск Размеры дисков Диаметр: 120 или 80
 • Страница 60 из 121
  ë‚flÁ˚‚‡ÈÚÂÒ¸ Ò SAMSUNG ÔÓ ‚ÒÂÏÛ ÏËÛ ÖÒÎË Û ‚‡Ò ÂÒÚ¸ Ô‰ÎÓÊÂÌËfl ËÎË ‚ÓÔÓÒ˚ ÔÓ ÔÓ‰ÛÍÚ‡Ï Samsung, Ò‚flÁ˚‚‡ÈÚÂÒ¸ Ò ËÌÙÓχˆËÓÌÌ˚Ï ˆÂÌÚÓÏ customer care centre. Samsung. á‚’flÊ¥Ú¸Òfl Á SAMSUNG WORLD WIDE Region Country North America CANADA MEXICO U.S.A ARGENTINE BRAZIL Latin America CHILE COSTA RICA
 • Страница 61 из 121
  á‡ÒÚÂÂÊÂÌÌfl ˘Ó‰Ó ·ÂÁÔÂÍË КЛАС 1 ЛАЗЕРНОЇ ПРОДУКЦІЇ Цей програвач компакт-дисків класифіковано як КЛАС 1 ЛАЗЕРНОЇ продукції. лазерний виріб класу 1KLASSE 1 LASER PRODUKTLUOKAN 1 LASER LAITEKLASS 1 LASER APPARATPRODUCTO LASER CLASE 1 ÑÎfl Á‡ÔÓ·¥„‡ÌÌfl Û‡ÊÂÌÌfl ÂÎÂÍÚ˘ÌËÏÒÚÛÏÓÏ Ï¥Ê ÂÎÂÏÂÌÚ‡ÏË ‚ËÎÍË
 • Страница 62 из 121
  Основні застережні заходи È Переконайтеся, що джерело змінного струму у вашій оселі відповідає маркуванню, розміщеному на задній панелі Вашого плеєра. Встановіть Ваш плеєр в горизонтальному положенні на зручній основі (меблі) надавши достатньо простору навколо нього для забезпечення вентиляції
 • Страница 63 из 121
  ЗМІСТ ПІДГОТОВКА УСТАНОВКА та НАСТРОЙКА á‡ÒÚÂÂÊÂÌÌfl ˘Ó‰Ó ·ÂÁÔÂÍË ...................................... 1 Установка мови............................................................ 29 Основні застережні заходи ........................................ 2 ç‡Î‡¯ÚÛ‚‡ÌÌfl Ô‡‡ÏÂÚ¥‚
 • Страница 64 из 121
  Зауваження стосовно дисків Стандарт DVD (Digital Versatile Disc) надає фантастичні можливості прослуховування та перегляду дисків завдяки функції Dolby Digital Surround та технології стискання відеоінформації у стандарті MPEG-2. Тепер ви можете отримати задоволення від цих реалістичних ефектів у
 • Страница 65 из 121
  ОПИС — —Передня панель — DVD-K350 ÑàëèãÖâ Індикатор режиму STAND BY Увімкнення або вимкнення пристрою (Power). Відтворення/пауза Рівень гучності мікрофона Мікрофон 1/2 Пропуск/пошук ( Лоток для диска Відкрити/ закрити ) ëíéè ( ( ) ) USB-конектор ( ) äÌ ëé Пропуск/пошук ( ) —àÌÙopÏaˆËfl Ìa ‰ËcÔÎee—
 • Страница 66 из 121
  ОПИС (продовження) —Пульт дистанційного керування— KÌÓÔÍa VIDEO SEL äÌÓÔ͇ REPEAT A-B кнопка повтору (REPEAT) КНОПКА “ВІДКРИТИ/ЗАКРИТИ” КНОПКА USB Увімкнення та вимкнення äÌÓÔ͇ äÄRÄéäÖ кнопки з цифрами кнопка замовлення заздалегідь äÌÓÔ͇ ANGLE KÌÓÔÍa INSTANT REPLAY KÌoÔÍa INSTANT SKIP кнопка
 • Страница 67 из 121
  Підключення вашої системи до джерела живлення Магістральний провід має бути підключений до відповідного гнізда. 1 2 П Ви Підключити магістральний провід (позначений АС Cord на задній панелі пристрою) до відповідного гнізда. Натиснути кнопку Standby/On, щоб увімкнути вашу систему DVD караоке.
 • Страница 68 из 121
  Підключення відеовиходу до телевізора Виберіть один з трьох способів підключення до телевізора. (Model : DVD-K350) Метод1 Метод 1 Метод1 2 Метод1 3 Composite Video ............... хороша якість Під’єднайте кабель відеовід роз’єму відеовиходу на задній панелі системи до гнізда відеовходу вашого
 • Страница 69 из 121
  Підключення аудіовиходу до підсилювача Підключення до аудіо системи (2-канальний підсилювач) За допомогою аудіо кабелів під’єднайте виходи AUDIO OUT (червоний та білий) на задній панелі DVD плейєра до входів підсилювача AUDIO IN (червоний та білий). (Model : DVD-K350) червоний білий аудіо кабель
 • Страница 70 из 121
  èÓ‰Íβ˜ÂÌËÂ Í íÇ ˜ÂpÂÁ „ÌÂÁ‰Ó DVI 1 2 ë ÔÓÏÓ˘¸˛ ͇·ÂÎfl HDMI-DVI (‚ ÍÓÏÔÎÂÍÚ Ì ‚ıÓ‰ËÚ) ÒÓ‰ËÌËÚ ‚˚ıÓ‰ HDMI OUT, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚È Ì‡ Á‡‰ÌÂÈ Ô‡ÌÂÎË DVDÔË„˚‚‡ÚÂÎfl , Ò ‚ıÓ‰ÓÏ DVI IN ̇ ÚÂ΂ËÁÓÂ. ë ÔÓÏÓ˘¸˛ ‡Û‰ËÓ͇·ÂÎÂÈ ÒÓ‰ËÌËÚ ‚˚ıÓ‰˚ AUDIO (Í‡ÒÌ˚È Ë ·ÂÎ˚È) OUṪ Á‡‰ÌÂÈ Ô‡ÌÂÎË DVD-ÔÓË„˚‚‡ÚÂÎfl Ò
 • Страница 71 из 121
  Примітка • éÔËÒ Á’π‰Ì‡ÌÌfl HDMI á’π‰Ì‡ÌÌfl HDMI - ‚¥‰ÂÓÙÓÏ‡Ú Á¥ ÒÚËÒ͇ÌÌflÏ ‰‡ÌËı Ú‡ ˆËÙÓ‚Ëı ‡Û‰¥Ó‰‡ÌËı (LPCM ‡·Ó ‰‡ÌËı ·¥ÚÓ‚Ó„Ó ÔÓÚÓÍÛ). ïÓ˜‡ Û ÔÓ„‡‚‡˜¥ ‚ËÍÓËÒÚÓ‚ÛπÚ¸Òfl ͇·Âθ HDMI, ÔÓ„‡‚‡˜ ‚ˉ‡π ̇ ÚÂ΂¥ÁÓ ˜ËÒÚËÈ ˆËÙÓ‚ËÈ Ò˄̇Î. üÍ˘Ó ÚÂ΂¥ÁÓ Ì ԥ‰ÚËÏÛπ HDCP (¯ËÓÍÓÔÓÎÓÒÌËÈ ˆËÙÓ‚ËÈ
 • Страница 72 из 121
  Відтворення дисків 1 2 Натисніть кнопку OPEN/CLOSE, щоб відкрити лоток для диска. Завантажте диск • Обережно покладіть диск на лоток етикеткою диска догори. 3 Натисніть кнопку OPEN/CLOSE, щоб закрити лоток для диска. DVD CD •відтворення починається автоматично. •залежно від змісту диска
 • Страница 73 из 121
  Терміни, що мають відношення до дисків Заголовки (TITLES) та розділи (CHAPTERS) (DVD-відеодиски) • DVD-відеодиски поділяються на декілька великих груп, що називаються “Заголовки”, та менші групи, що називаються “розділи”. Цим групам надаються номери. Ці номери називаються “номери заголовків” та
 • Страница 74 из 121
  Відтворення дисків DivX. Функції, описані на цій сторінці, стосуються відтворення дисків DivX. Функція “Пропуск вперед/назад” В процесі відтворення натисніть кнопку . • Щоразу, коли ви натискаєте кнопку , здійснюється переход до наступного файлу, якщо на диска є більше як 2 файли. • Щоразу, коли ви
 • Страница 75 из 121
  Функція “ показ підзаголовків” субтитрів Натисніть кнопку Subtitle. • Кожного разу, коли ви натискаєте цю кнопку, ви почергово робите вибір між опціями “Subtitle(1/8, 2/8,...)” та “Subtitle OFF”. • якщо цей диск містить тільки один файл з підзаголовком, він буде відтворений автоматично. • дивись
 • Страница 76 из 121
  Відтворення медіа файлів з використанням функції USB HOST Ви можете отримати задоволення від перегляду таких медіа файлів як картинки, фільми та Tunes, що збережені в МР3-плейєрі, запам’ятовуючому пристрої USB або в цифровому фотоапараті, маючи при цьому високу якість зображення та звуку, що
 • Страница 77 из 121
  Сумісні пристрої 1. USB-пристрої, які підтримують стандарт USB Mass Storage v1.0. (USB-пристрої, диски в оболонці Windows (версія 2000 або пізніша) без які працюють як змінні інсталяції додаткового драйвера. 2. МР3 плеєр: HDD та МР3-плеєр типу “флеш” (flash) 3. цифровий фотоапарат: фотоапарати, які
 • Страница 78 из 121
  Віображення інформації про стан відтворення диск Виможете переглядати інформацію про стан відтворення диска на екрані телевізора. Натисніть кнопку INFO • кожного разу, коли ви натискаєте цю кнопку, вигляд екрана змінюється наступним чином: DVD MP3 DivX JPEG CÚoÔ C˛ÜeÚ B˚ÍÎ. Enter екран зникає
 • Страница 79 из 121
  Ç¥‰Ú‚ÓÂÌÌfl ‚ ÂÊËχı “¯‚ˉÍÓ/ÔÓ‚¥Î¸ÌÓ” (Fast/Slow) Пришвидшене відтворення Натисніть . • кожного разу, коли ви натискаєте цю кнопку в процесі відтворення, швидкість відтворення змінюється наступним чином: MP3 DVD Сповільнене відтворення Натисніть кнопку а потім натисніть кнопку FEMALE/MALE. •
 • Страница 80 из 121
  îÛÌ͈¥fl “‡ÍÛÒ” (ANGLE) ñfl ÙÛÌ͈¥fl ‰ÓÁ‚ÓÎflπ ‚‡Ï ÔÂ„Îfl‰‡ÚË ÚÓÈ Ò‡ÏËÈ ÂÔ¥ÁÓ‰ Ô¥‰ ¥ÁÌËÏË ÍÛÚ‡ÏË DVD 1 ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ INFO. ᇠ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛ ÍÌÓÔÓÍ √/® ‚Ë·Â¥Ú¸ ÔÛÌÍÚ (ì„ÓÎ) ANGLE, ÔÓÚ¥Ï Ì‡ÚËÒÌ¥Ú¸ OK. 3 ì„ÓÎ 2 4 ᇠ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛ ÍÌÓÔÓÍ π/† ‚Ë·Â¥Ú¸ ÔÛÌÍÚ Shortcut. ÇË·Â¥Ú¸ ÔÓÚ¥·ÌËÈ ÍÛÚ ÔÓ‚ÚÓÌËÏ
 • Страница 81 из 121
  Пропуск епізодів/пісень DVD MP3 Натисніть . • кожного разу, коли ви натискаєте цю кнопку в процесі відтворення, буде відтворюватись попередній або наступний розділ, доріжка або директорія (файл). • але ви не можете пропускати розділи послідовно. DVD èÓÔÒÍ MP3 ÇocÔp Ç˚ÍÎ. Примітка • при
 • Страница 82 из 121
  Повторне відтворення Повторне відтворення дозволяє вам повторно відтворювати розділ, заголовок, доріжку(пісню) або директорію (МР3 файл). DVD MP3 Натисніть кнопку REPEAT • кожного разу, коли ви натискаєте цю кнопку , режим повторного відтворення змінюється наступним чином: DVD опції повторного
 • Страница 83 из 121
  îÛÌ͈¥fl ÁÏ¥ÌË Ï‡Ò¯Ú‡·Û ÁÓ·‡ÊÂÌÌfl (Á·¥Î¸¯ÂÌÌfl ÂÍ‡Ì‡) Ця функція дозволяє вам збільшити визначену ділянку зображення на дисплеї. 1 Натисніть кнопку ZOOM. 2 ᇠ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛ ÍÌÓÔÓÍ π/†/ √/® ‚Ë·Â¥Ú¸ ÔÛÌÍÚ ì‚e΢. DVD 3 Натисніть кнопку OK. • Кожного разу, коли ви натискаєте цю кнопку, масштаб змінюється
 • Страница 84 из 121
  Функція вибору мови звукового супроводу/субтитрів Функція вибору мови звукового супроводу е 1 Натисніть кнопку INFO. 2 DVD Натисніть кнопки π/† щоб перейти до статусу екрана AUDIO. • Залежно від кількості мов на DVD відеодиска, при кожному натисканні кнопки вибирається інша мова звукового супроводу
 • Страница 85 из 121
  Прямий перехід до сцени/пісні DVD CD Перехід до заголовку/доріжки 1 Натисніть кнопку INFO. 2 Натисніть кнопки π/† щоб перейти до статусу Title ‡·Ó track. 4 Натисніть кнопкиабо кнопки √/® з цифрами, щоб вибрати бажаний розділ, а потім натисніть кнопку OK î‡„ÏÂÌÚ MP3 Enter Натисніть кнопки π/†щоб
 • Страница 86 из 121
  Відтворення файлів у форматі JPEG Зображення, отримані за допомогою цифрового фотоапарату або пристрою типу CAMcorder або файли у форматі JPEG з персонального компьютера (РС), можуть бути збережені на CD. а потім відтворені за допомогою цього DVD плеєра. 1 Розмістіть диск у форматі JPEG у лоток для
 • Страница 87 из 121
  ÇËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl Disc Menu (åÂÌ˛ ‰ËÒÍÛ) Ви можете використовувати різні меню для вибору мови звукового супроводу, мови субтитрів, профілю та інше. Меню DVD - відеодисків різняться при переході від диска до диска. DVD 1 В режимі Stop натисніть кнопку MENU. HaÊÏËÚe ÍÌoÔÍy B‚o‰(enter) ‰Îfl ÏeÌ˛ ‰ËcÍa 3 2
 • Страница 88 из 121
  Використання меню заголовків Для DVD – відеодисків, які містять численні заголовки, ви можете переглядати заголовок кожного фільму. Залежно від диска наявність цієї функції може різнитись. DVD 1 В режимі Stop натисніть кнопку MENU. 2 Натисніть кнопки π/† щоб перейти до опції TITLE MENU. 3 Натисніть
 • Страница 89 из 121
  ìÒÚ‡Ìӂ͇ ÏÓ‚Ë åÓ‚Ó˛ ‚¥‰Ó·‡ÊÂÌÌfl ¥ÌÙÓχˆ¥ª ̇ ÂÍ‡Ì¥ (OSD – On-Screen Display) ‚ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂ̇ ‡Ì„Î¥ÈҸ͇ Á‡ Á‡ÏÓ‚˜‡ÌÌflÏ. 1 KÇ ÂÊËÏ¥ Stop ̇ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ MENU HaÊÏËÚe ÍÌoÔÍy B‚o‰(enter) ‰Îfl ÏeÌ˛ ‰ËcÍa 2 ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ † ˘Ó· ÔÂÂÈÚË ‰Ó ÓÔˆ¥ª Setup, ‡ ÔÓÚ¥Ï Ì‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ OK. HacÚp. üÁ˚Ía HacÚp.
 • Страница 90 из 121
  3 ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍË ËÎË OK. 4 ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍË π/† ‰Îfl ‚˚·Ó‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ„Ó ˝ÎÂÏÂÌÚ‡, ‡ Á‡ÚÂÏ OK . 5 • ÖÒÎË ÔË Ì‡ÒÚÓÈÍ ·˚Î ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ ‡Ì„ÎËÈÒÍËÈ flÁ˚Í, ÚÓ ÔÓÒÎÂÁ‡‚Â¯ÂÌËfl ̇ÒÚÓÈÍË ˝Í‡Ì̇fl ËÌÙÓχˆËfl ̇˜ÌÂÚ ÔÓ͇Á˚‚‡Ú¸Òfl ̇ ‡Ì„ÎËÈÒÍÓÏ flÁ˚ÍÂ. HACTP. üáõKA HacÚp. üÁ˚Ía HacÚp. ay‰Ëo ® HacÚp. ÔoÍaÁa MeÌ˛
 • Страница 91 из 121
  ç‡Î‡¯ÚÛ‚‡ÌÌfl Ô‡‡ÏÂÚ¥‚ Á‚ÛÍÛ è‡‡ÏÂÚË Á‚ÛÍÛ ‰ÓÁ‚ÓÎfl˛Ú¸ ̇·¯ÚÛ‚‡ÚË Ô‡‡ÏÂÚË ‡Û‰¥Ó ÔËÒÚÓ˛ Ú‡ ÒÚ‡ÌÛ Á‚Û˜‡ÌÌfl Á‡ÎÂÊÌÓ ‚¥‰ ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÌÓª Á‚ÛÍÓ‚Óª ÒËÒÚÂÏË. 1 ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ MENU ‚ ÂÊËÏ¥ ÁÛÔËÌÍË. 2 HaÊÏËÚe ÍÌoÔÍy B‚o‰(enter) ‰Îfl ÏeÌ˛ ‰ËcÍa ᇠ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛ ÍÌÓÔÓÍ π/† ‚Ë·Â¥Ú¸ ÔÛÌÍÚ Setup, ÔÓÚ¥Ï
 • Страница 92 из 121
  ❶ ñËÙpo‚oÈ ‚˚xo‰ - àKM (PCM): èÂÂÚ‚Ó˛π ‚ ÒËÒÚÂÏÛ PCM (2-͇̇θ̇). - Bitstream: ëÍÂÓ‚Ûπ ÔÓÚ¥Í ‰‡ÌËı Òڇ̉‡ÚÛ Dolby Digital ˜ÂÂÁ ˆËÙÓ‚ËÈ ‚Ëı¥‰. çÂÓ·ı¥‰ÌÓ ‚Ë·Ë‡ÚË Á̇˜ÂÌÌfl Bitstream, flÍ˘Ó Ô¥‰’π‰ÌÛπÚ¸Òfl ‰ÂÍÓ‰Â Dolby Digital DTS. ÔËÏ¥Ú͇ • üÍ˘Ó ‚¥‰Ú‚Ó˛˛Ú¸Òfl ‰ËÒÍË Á¥ Á‚ÛÍÓÏ Òڇ̉‡ÚÛ DTS,
 • Страница 93 из 121
  ç‡Î‡¯ÚÛ‚‡ÌÌfl Ô‡‡ÏÂÚ¥‚ ‚¥‰Ó·‡ÊÂÌÌfl è‡‡ÏÂÚË ÁÓ·‡ÊÂÌÌfl ‰ÓÁ‚ÓÎfl˛Ú¸ ̇·¯ÚÓ‚Û‚‡ÚË ¥ÁÌÓχ̥ÚÌ¥ ‚¥‰ÂÓ ÙÛÌ͈¥ª ÔÓ„‡‚‡˜‡ 1 ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ MENU ‚ ÂÊËÏ¥ ÁÛÔËÌÍË. 2 ᇠ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛ ÍÌÓÔÓÍ π/† ‚Ë·Â¥Ú¸ ÔÛÌÍÚ Setup, ÔÓÚ¥Ï Ì‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ® ‡·Ó OK. HacÚp. üÁ˚Ía HaÊÏËÚe ÍÌoÔÍy B‚o‰(enter) ‰Îfl ÏeÌ˛ ‰ËcÍa HacÚp.
 • Страница 94 из 121
  ❶ îÓχÚ-ÁÍ‡Ì‡ (TV Aspect) á‡ÎÂÊÌÓ ‚¥‰ ÚËÔÛ ÚÂ΂¥ÁÓ‡, ÏÓÊ ‚ËÌËÍÌÛÚË ÔÓÚ·‡ ̇·¯ÚÛ‚‡ÌÌfl Ô‡‡ÏÂÚ¥‚ ÂÍ‡ÌÛ (ÔÓÔÓˆ¥ª). - 4:3 Letter Box (ê‡Ï͇ 4:3): ÑÓÁ‚ÓÎflπ ·‡˜ËÚË ÔÓ‚ÌÓˆ¥ÌÌ ÁÓ·‡ÊÂÌÌfl DVD 16:9, ̇‚¥Ú¸ flÍ˘Ó ÂÍ‡Ì ÚÂ΂¥ÁÓ‡ χπ ÔÓÔÓˆ¥ª 3:4. á‚ÂıÛ ¥ ÁÌËÁÛ ÂÍ‡ÌÛ Á’fl‚ÎflÚ¸Òfl ˜ÓÌ¥ ÒÏÛ„Ë. -
 • Страница 95 из 121
  ❺ HDMI ñ ̇·¯ÚÛ‚‡ÌÌfl ‚ÊË‚‡πÚ¸Òfl, ÍÓÎË ÔËÒÚ¥È Ô¥‰Íβ˜ÂÌÓ ‰Ó ÔËÒÚÓª‚ ‚¥‰Ó·‡ÊÂÌÌfl (ÚÂ΂¥ÁÓ‡, ÔÓÂÍÚÓ‡ ÚÓ˘Ó) Á‡ ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛ HDMI. ìÒÚ. PaÁpe¯eÌË (Ä‚ÚÓ) (480p). • îopÏaÚ (Format) Можна використовувати цю функцію для встановлення формату виходу HDMI. - TV-RGB : вкажіть цей пункт, якщо хочете
 • Страница 96 из 121
  ìÒÚ‡Ìӂ͇ ·‡Ú¸Í¥‚Ò¸ÍÓ„Ó ÍÓÌÚÓβ (¥‚Â̸ Á‡ ÂÈÚËÌ„ÓÏ) ÇËÍÓËÒÚÓ‚ÛÈÚ ˆ˛ ÙÛÌ͈¥˛ ‰Îfl Ó·ÏÂÊÂÌÓ„Ó ‚¥‰Ú‚ÓÂÌÌfl DVD-‚¥‰ÂÓ‰ËÒÍ¥‚, ÔËÁ̇˜ÂÌËı ‰Îfl ÔÂ„Îfl‰Û ‰ÓÓÒÎËÏË ‡·Ó ÚËı, ˘Ó Ï¥ÒÚflÚ¸ ÒˆÂÌË Ì‡ÒËθÒÚ‚‡, flÍ¥ Á‡ ‚‡¯ËÏ ·‡Ê‡ÌÌflÏ Ì ÔÓ‚ËÌÌ¥ ÔÂ„Îfl‰‡ÚË ‰¥ÚË. 1 Ç ÂÊËÏ¥ Stop ̇ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ MENU. 2
 • Страница 97 из 121
  ìÒÚ‡Ìӂ͇ Ô‡Óβ ÇË ÏÓÊÂÚ ‚ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚË Ô‡Óθ ‰Îfl ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ·‡Ú¸Í¥‚Ò¸ÍÓ„Ó ÍÓÌÚÓβ (¥‚Ìfl Á‡ ÂÈÚËÌ„ÓÏ). 1 ̇ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ MENU. 2 ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ▼ ˘Ó· ÔÂÂÈÚË ‰Ó ÓÔˆ¥ª Setup, ‡ ÔÓÚ¥Ï Ì‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ OK. HacÚp. üÁ˚Ía HACTP. KOHTPOЛЯ BoÁpacÚ. ÍaÚe„op: èoÏeÌflÚ¸ Ô‡Óθ ‰eÚcÍËÈ ® DivX(R)pe„ËcÚpaˆËfl
 • Страница 98 из 121
  Ç¥‰Ú‚ÓÂÌÌfl DVD - ‚¥‰ÂÓ‰ËÒÍ¥‚ Á ÙÛÌ͈¥π˛ ͇‡ÓÍ (DVD OK) Ви можете насолодитись відчуттям перебування у караоке-барі, маючи при цьому комфорт вашої оселі. Дивіться відеота співайте, слідкуючи за віршами, які демонструються на екрані телевізора, під акомпанемент. и Використовуйте ЦИФРОВІ (0-9)
 • Страница 99 из 121
  襉Íβ˜ÂÌÌfl Ï¥ÍÓÙÓÌÛ 1 Підключіть мікрофон до гнізда MIC на передній панелі. Ви можете підключити також два мікрофони. 2 Поверніть ручку MIC VOL , щоб відрегулювати гучність голосу через мікрофон • Можна підключити два мікрофони. 3 Натисніть кнопку ECHO +,-, щоб відрегулювати рівень луни
 • Страница 100 из 121
  á‡ÏÓ‚ÎÂÌÌfl Á‡Á‰‡Î„¥‰¸ ÏÛÁËÍË ‡ÍÓÏÔ‡ÌÂÏÂÌÚÛ Коли акомпанемент грає, ви можете заздалегідь замовити наступну пісню, яку ви хочете заспівати. 1 Використовуйте ЦИФРОВІ (0-9) кнопки для вибору пісні, яку ви бажаєте замовити заздалегідь. 2 Натисніть кнопку RESERVE. • замовляється наступна пісня. ôÓ·
 • Страница 101 из 121
  è¥ÓËÚÂÚÌ ÔÓ„‡‚‡ÌÌfl ÏÛÁËÍË ‡ÍÓÏÔ‡ÌÂÏÂÌÚÛ Навіть якщо вже є заздалегідь замовлена пісня, ви можете до неї заспівати пісню, яку ви хочете. 1 В режимі Stop натисніть ЦИФРОВІ (0-9) кнопки, щоб вибрати пісню, яку ви хочете відтворити 2 Натисніть кнопку PLAY/ PAUSE (►/II). èÓ‚ÚÓÌ ‚¥‰Ú‚ÓÂÌÌfl
 • Страница 102 из 121
  îÛÌ͈¥fl “Ûβ·ÎÂ̇ Ô¥ÒÌfl” Ви можете зберегти по 18 пісень, які вам подобаються, або які ви часто співаєте, групами під іменами FAVORITE1, 2,3, всього 54 пісень, щоб легко їх знаходити та співати вашу улюблену пісню. á·ÂÂÊÂÌÌfl Ûβ·ÎÂÌÓª Ô¥ÒÌ¥ 1 3 T В режимі Stop натисніть кнопку FAVORITE. Натисніть
 • Страница 103 из 121
  ëÔ¥‚‡ÌÌfl Ûβ·ÎÂÌÓª Ô¥ÒÌ¥ 1 В режимі Stop натисніть кнопку FAVORITE. 2 Натисніть кнопки ◄ ► щоб вибрати розташування пісні між FAVORITE 1,2 3 . 3 Натисніть ▲, ▼, щоб вибрати пісню, яку ви хочете. Щоб вийти зі статусу екрана FAVORITE SONG • ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ STOP ‡·Ó ÍÌÓÔÍÛ FAVORITE. 43 4 Натисніть
 • Страница 104 из 121
  îÛÌ͈¥fl ÔÓ¯ÛÍÛ Ô¥ÒÌ¥ ÇË ÏÓÊÂڠ΄ÍÓ ‚¥‰¯Û͇ÚË Ô¥ÒÌ˛ ̇ ÂÍ‡Ì¥, Ì ÔÂ‰˂Îfl˛˜ËÒ¸ ÍÌËÊÍÛ Á ÔÂÂÎ¥ÍÓÏ Ô¥ÒÂ̸ ëÚÛÍÚÛ‡ ÔÓ¯ÛÍÛ Ô¥ÒÌ¥ èÛÌÍÚ è¥‰ÔÛÌÍÚ ÄÎÙ‡‚¥Ú êÓÒ¥fl ̇Á‚‡/ÒÔ¥‚‡Í A~R ÄÌ„Î¥ÈҸ͇ ìÍ‡ªÌ‡ ̇Á‚‡/ÒÔ¥‚‡Í A~Z ̇Á‚‡/ÒÔ¥‚‡Í A~R Пісні, що виконуються дуетом - ܇Ì êéä òÄçëéç ç‡Ӊ̥ (Folk)
 • Страница 105 из 121
  èÓ¯ÛÍ Á‡ ÏÓ‚Ó˛ 1 В режимі Stop, натисніть кнопку SEARCH SONG, а потім натисніть кнопку ▲, ▼щоб вибрати мову, яку ви бажаєте. • Ви можете вибрати мову з таких варіантів: російська-англійськаукраїнська.(RUSSIA-ENGLISH-Ukraine) • В цей час натисніть кнопку вперед щоб перейти до переліку пісень внизу
 • Страница 106 из 121
  б èÓ¯ÛÍ Ô¥ÒÂ̸, ˘Ó ‚ËÍÓÌÛ˛Ú¸Òfl ‰ÛÂÚÓÏ (DUET SONG) 1 В режимі Stop, натисніть кнопку SEARCH SONG, а потім натисніть ▲, ▼ щоб вибрати опцію SELECT SONG. 3 Натисніть ▲, ▼щоб вибрати пісню, яку ви бажаєте. 2 Натисніть◄, ►щоб перейти до переліку пісень внизу екрана. 4 Натисніть кнопку OK, щоб відтворити
 • Страница 107 из 121
  èÓ¯ÛÍ Á‡ ʇÌÓÏ 1 В режимі Stop, натисніть кнопку SEARCH SONG, а потім натисніть ▲, ▼ щоб вибрати опцію GENRE. • В цей час натисніть кнопку ◄ , щоб перейти до переліку пісень внизу екрана. 3 Натисніть кнопку ►щоб перейти до переліку пісень внизу екрана, а потім натисніть ▲, ▼ щоб вибрати пісню, яку
 • Страница 108 из 121
  èÓ¯ÛÍ Á‡ Ô¥ÒÌflÏË-ı¥Ú‡ÏË 1 В режимі Stop, натисніть кнопку SEARCH SONG, а потім натисніть ▲, ▼ щоб вибрати опцію HITS SONGS. • В цей час натисніть кнопку ◄ , щоб перейти до переліку пісень внизу екрана. 3 Натисніть кнопку ►щоб перейти до переліку пісень внизу екрана, а потім натисніть ▲, ▼ щоб
 • Страница 109 из 121
  îÛÌ͈¥fl KEY CONTROL/TEMPO CONTROL ÇË ÏÓÊÂڠ΄ÍÓ ‚ËÍÓ̇ÚË ÔÓ¯ÛÍ Ô¥ÒÌ¥ ̇ ÂÍ‡Ì¥, Ì ÔÂ„Îfl‰‡˛˜Ë ÍÌËÊÍÛ Á ÔÂÂÎ¥ÍÓÏ Ô¥ÒÂ̸. îÛÌ͈¥fl ÍÂÛ‚‡ÌÌfl‚ËÒÓÚÓ˛ „ÓÎÓÒÛ Ç ÔÓˆÂÒ¥ ‚¥‰Ú‚ÓÂÌÌfl ̇ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍË KEY CONTROL. • Кожного разу, коли ви натискаєте кнопку # , висота голосу підвищується. а кожного разу
 • Страница 110 из 121
  îÛÌ͈¥fl ÍÂÛ‚‡ÌÌfl “óÓÎÓ‚¥˜ËÈ-Ê¥ÌÓ˜ËÈ” (Male-Female Key) îÛÌ͈¥fl ÍÂÛ‚‡ÌÌfl “óÓÎÓ‚¥˜ËÈ-Ê¥ÌÓ˜ËÈ” Û Ç ÔÓˆÂÒ¥ ‚¥‰Ú‚ÓÂÌÌfl ̇ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍË Female • äÓÊÌÓ„Ó ‡ÁÛ, ÍÓÎË ‚Ë Ì‡ÚËÒ͇πÚ ˆ˛ ÍÌÓÔÍÛ, ‚‡¯ ‚Ë·¥ ÔÂÂıÓ‰ËÚ¸ ‚¥‰ ÓÔˆ¥ª Male ‰Ó ÓÔˆ¥ª Female ¥ ̇‚Ô‡ÍË. • ÇË·Ë‡ÈÚ ÓÔˆ¥˛ Male, ÍÓÎË ÒÔ¥‚‡πÚ ˜ÓÎÓ‚¥˜ËÏ
 • Страница 111 из 121
  ìÒÚ‡Ìӂ͇ ÓÔˆ¥ª “ïÓ” (CHORUS) 1 Завантажте диски DVD-OK. 3 Натисніть кнопки ▲, ▼щоб перейти до опції CHORUS 2 Натисніть кнопку MENU 4 Натисніть кнопку ENTER, щоб вибрати бажаний пункт. • äÓÊÌÓ„Ó ‡ÁÛ, ÍÓÎË ‚Ë Ì‡ÚËÒ͇πÚ ˆ˛ ÍÌÓÔÍÛ, ‚‡¯ ‚Ë·¥ ÁÏ¥Ì˛πÚ¸Òfl ̇ÒÚÛÔÌËÏ ˜ËÌÓÏ: ON-OFF. èËÏ¥Ú͇ • Якщо ви
 • Страница 112 из 121
  ìÒÚ‡Ìӂ͇ ÓÔˆ¥ª “î‡ÌÙ‡Ë” ÇË ÏÓÊÂÚ ‚ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚË ÓÔˆ¥˛ “î‡ÌÙ‡Ë” (Fanfare), flÍ¥ χ˛Ú¸ ÔÓÁ‚Û˜‡ÚË Ô¥ÒÎfl ‚ËÍÓ̇ÌÌfl Ô¥ÒÌ¥. 1 πÚ fl Завантажте диски DVD-OK 3 Натисніть кнопки ▲, ▼щоб перейти до опції Fanfare. 2 Натисніть кнопку MENU 4 Натисніть кнопку OK, щоб вибрати бажаний пункт • Кожного разу, коли ви
 • Страница 113 из 121
  ìÒÚ‡Ìӂ͇ ÙÛÌ͈¥ª “ÒÂ‰Ìfl Óˆ¥Ì͇” ÇË ÏÓÊÂÚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚË ÒÚÛԥ̸ Óˆ¥ÌÓÍ, flÍ¥ ‰ÂÏÓÌÒÚÛ˛Ú¸Òfl ̇ ÂÍ‡Ì¥, Á‡Á‰‡Î„¥‰¸ 1 3 Завантажте диски DVD-OK Натисніть ▲, ▼щоб перейти до опції Average Score 2 Натисніть кнопку MENU 4 Натисніть кнопку OK, щоб вибрати бажаний пункт • Кожного разу, коли ви натискаєте
 • Страница 114 из 121
  ìÒÚ‡Ìӂ͇ ÙÛÌ͈¥ª Shadow ÇË ÏÓÊÂÚ ‰‡ÚË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÛ ‚¥‰Ó·‡ÊÂÌÌfl ÒÎ¥‚ Ô¥ÒÌ¥ ̇ ÚÂÏÌËı ÒÏÛ„‡ı. 1 Завантажте диски DVD-OK. 3 Натисніть ▲, ▼ щоб перейти до опції Shadow. 2 4 Натисніть кнопку MENU Натисніть кнопку ENTER, щоб вибрати бажаний пункт • Кожного разу, коли ви натискаєтецю кнопку, ваш вибір
 • Страница 115 из 121
  Усунення можливих несправностей Перевірте згідно з нижченаведеними рекомендаціями можливі причини проблем, з якими ви зіткнулися, перш ніж звертатися до ремонтної майстерні стосовно цього пристрою. Деякі прості перевірки або легке регулювання з вашого боку можуть усунути проблему та відновити
 • Страница 116 из 121
  Перелік кодів мов Введіть відповідний код в початкові параметри установки “Disc Audio”, “Disc Subtitle” та/або “ Disc Menu “ (дивись сторінку 33). Код Мова 1027 Afar 1028 Abkhazian 1032 Afrikaans 1039 Amharic Код Мова Код Мова Код Мова 1181 Frisian 1334 Latvian, Lettish 1506 Slovenia n 1183 Irish
 • Страница 117 из 121
  Вироби, що підтримують функцію USB Host Цифрові фотоапарати Виріб Finepix-A340 Finepix-F810 Finepix-F610 Finepix-f450 Finepix S7000 Finepix A310 KD-310Z Finecam SL300R Finecam SL400R Finecam S5R Finecam Xt Dimage-Z1 Dimage Z1 Dimage X2 1 Coolpix420 0 Coolpix430 0 Coolpix 2200 Coolpix 3500 Coolpix
 • Страница 118 из 121
  Технічні характеристики ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Споживана потужність 11 Вт Вага 2.0 кг Розміри (Ш х В х Г) 430 х 208 х 37 мм (Ш х В х Г) Робоча температура від 5 до 35 С0 Робоча вологість 10% - 75% ДИСКОВИЙ ПЛЕЄР Ємність 1 диск Розміри диска Діаметр:120 або80 мм, товщина 1,2 мм ВІДЕОВИХІД
 • Страница 119 из 121
  ë‚flÁ˚‚‡ÈÚÂÒ¸ Ò SAMSUNG ÔÓ ‚ÒÂÏÛ ÏËÛ á‚’flÊ¥Ú¸Òfl Á SAMSUNG WORLD WIDE üÍ˘Ó ‚Ë Ï‡πÚ ÍÓÏÂÌÚ¥ ‡·Ó ÔËÚ‡ÌÌfl ÒÚÓÒÓ‚ÌÓ ‚ËÓ·¥‚ ÍÓÏԇ̥ª Samsung, Á‚’flÊ¥Ú¸Òfl Á ˆÂÌÚÓÏ Ô¥‰ÚËÏÍË ÍÓËÒÚÛ‚‡˜¥‚ Samsung. Region North America Country CANADA MEXICO U.S.A ARGENTINE BRAZIL Latin America CHILE COSTA RICA ECUADOR EL
 • Страница 120 из 121
  ùíé àáÑÖãàÖ àáÉéíéÇãÖçé äéåèÄçàÖâ : èÓ‰ÎÂÊËÚ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ì˲ ÔÓ Ì‡Á̇˜ÂÌ˲ ‚ ÌÓχθÌ˚ı ÛÒÎÓ‚Ëflı CpoÍ cÎyÊ·˚: 7 ÎÂÚ AK68-01396A
 • Страница 121 из 121