Инструкция для SAMSUNG DVD-K420

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

C

äAü CàCTEMA

C èPOàÉPõBATEãEM

DVD-KAPAOKE
DVD-K420

DVD-K450

àÌÒÚÛ͈Ëfl ‰Îfl ÔÓθÁÓ‚‡ÚÂÎfl

V I D E O

DVD-K450

DVD-K420

AK68-01688C

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 126
  C äAü CàCTEMA C èPOàÉPõBATEãEM DVD-KAPAOKE DVD-K420 DVD-K450 àÌÒÚÛ͈Ëfl ‰Îfl ÔÓθÁÓ‚‡ÚÂÎfl DVD-K420 DVD-K450 VIDEO AK68-01688C
 • Страница 2 из 126
  ì͇Á‡ÌËfl ÔÓ ÚÂıÌËÍ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ãÄáÖêçéÖ àáÑÖãàÖ äãÄëëÄ 1 чÌÌ˚È ÔÓË„˚‚‡ÚÂθ ÍÓÏÔ‡ÍÚ-‰ËÒÍÓ‚ Í·ÒÒËÙˈËÛÂÚÒfl Í‡Í ãÄáÖêçéÖ ãÄáÖêçéÖ àáÑÖãàÖ äãÄëëÄ 1 àáÑÖãàÖ äãÄëëÄ 1. àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË Ó„‡ÌÓ‚ „ÛÎËÓ‚ÍË ËÎË ‚˚ÔÓÎÌÂÌË Ôӈ‰Û, Ì ÓÔËÒ‡ÌÌ˚ı ‚ ‰‡ÌÌÓÈ àÌÒÚÛ͈ËË, ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í ÓÔ‡ÒÌÓÏÛ Ó·ÎÛ˜ÂÌ˲
 • Страница 3 из 126
  èòñîíæîðîòñîäåðï ûðåM ì·Â‰ËÚÂÒ¸ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ Ì‡ÔflÊÂÌË ÒÂÚË ÔÂÂÏÂÌÌÓ„Ó ÚÓ͇ ‚ ‚‡¯ÂÏ ‰ÓÏ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ Ì‡ÔflÊÂÌ˲ ÔËÚ‡ÌËfl ÒËÒÚÂÏ˚, Û͇Á‡ÌÌÓÏÛ Ì‡ Ô‡ÒÔÓÚÌÓÈ Ú‡·Î˘ÍÂ, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌÓÈ Ì‡  Á‡‰ÌÂÈ ÒÚÂÌÍÂ. ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ÒËÒÚÂÏÛ „ÓËÁÓÌڇθÌÓ Ì‡ ÔÓ‰ıÓ‰fl˘Û˛ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚ¸ (Ï·Âθ), ÓÒÚ‡‚Ë‚ ‚ÓÍÛ„ Ì ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ
 • Страница 4 из 126
  ëÓ‰ÂʇÌË èéÑÉéíéÇäÄ ä êÄÅéíÖ çÄëíêéâäà ëàëíÖåõ Указания по технике безопасности.............................. 2 Установка языка ............................................................ 32 Меры предосторожности .............................................. 3
 • Страница 5 из 126
  é ‰ËÒ͇ı VIDEO DVD (Digital Versatile Disk - ìÌË‚Â҇θÌ˚È ˆËÙÓ‚ÓÈ ‰ËÒÍ) Ó·ÂÒÔ˜˂‡ÂÚ Á‚ÛÍ Ë ËÁÓ·‡ÊÂÌË هÌÚ‡ÒÚ˘ÂÒÍÓ„Ó Í‡˜ÂÒÚ‚‡, ·Î‡„Ó‰‡fl ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ì˲ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË Ó·˙ÂÏÌÓ„Ó Á‚Û͇ Dolby Digital Ë ÚÂıÌÓÎÓ„ËË ÒʇÚËfl ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl MPEG2. íÂÔÂ¸ ‚˚ ÏÓÊÂÚÂ Ó˘Û˘‡Ú¸ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ë ‡ÎËÒÚ˘Ì˚ı ˝ÙÙÂÍÚÓ‚ ÔË
 • Страница 6 из 126
  éÔËÒ‡ÌË ÒËÒÚÂÏ˚ —èÂ‰Ìflfl Ô‡ÌÂθ— DVD-K420 €‡“€ …ˆ…„ …‚‡ˆŽ‘Ž‚ ( ) Кнопка Пропуск/Поиск вперед ( ) €Ž”ŽŠˆŒ œ’‘ŽŠŒŽƒ ( ) Кнопка Пропуск/ Поиск назад ( ) Ž’C Кнопка Открыть/ Закрыть ( ) 3/2/1 Ž”ŽŠˆŒ ‰…‹‘ˆ„ ˆ’‘Ž‚Ž’Žƒ POTAŠˆ„Hˆ €Š‘ˆ„ Ÿ‹„ ŠŽ’Ž‹ .‹Š‚/œ’‘ Ž‚Ž’Žƒ —èÂ‰Ìflfl Ô‡ÌÂθ— DVD-K450 ( )
 • Страница 7 из 126
  ßëåòàâîçüëîï üëåáàŠ îåäè‚ ßëä ßèöêóðòñíˆ Å‡Ú‡ÂË ‰Îfl ÔÛθڇ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl (‡ÁÏÂ‡ AAA) Ñàëä DVD- èÖëÖççàä äÄêÄéäÖ 7 åàäêéîéç ßèíåëâàðïó îãîííîèöíàòñèä òüëó èòñîíæåëäàíèð к ëÓ‰ËÌËÚ „ÌÂÁ‰Ó ‚ıÓ‰‡ ‚ˉÂÓÒ˄̇· ̇ ÚÂ΂ËÁÓ (VIDEO IN) Ò „ÌÂÁ‰ÓÏ VIDEO OUT ̇ ÒËÒÚÂÏÂ. ÉÌÂÁ‰Ó ‚˚ıÓ‰‡
 • Страница 8 из 126
  TEMPO Кнопки ТЕМП TIXE àêïîíŠ )Ÿˆ…†€Ž‡ˆ …ˆABOPˆAT˜CAM( MOOZ àêïîíŠ 8 Кнопки УПРАВЛЕНИЯ ТОНАЛЬНОСТЬЮ KEY CONTROL (ВЫХОД) EXIT )aêcèä þíeM( UNEM CSID aêïoíK (вызова информации на экран) OFNI àêïîíŠ /…ˆ…‹‚€€ èêïîíŠ π†√® )’€‚‡Ž‚( NRUTER àêïîíŠ (МЕНЮ) Ž’‘ àêïîíŠ UNEM àêïîíŠ )›’ˆ’“‘(
 • Страница 9 из 126
  9 Кнопки УПРАВЛЕНИЯ ТОНАЛЬНОСТЬЮ TEMPO Кнопки ТЕМП TIXE àêïîíŠ )Ÿˆ…†€Ž‡ˆ …ˆABOPˆAT˜CAM( MOOZ àêïîíŠ KEY CONTROL (ВЫХОД) )aêcèä þíeM( UNEM CSID aêïoíK EXIT (вызова информации на экран) OFNI àêïîíŠ /…ˆ…‹‚€€ èêïîíŠ π†√® )’€‚‡Ž‚( NRUTER àêïîíŠ UNEM àêïîíŠ )›’ˆ’“‘( ELTITBUS àêïîíŠ
 • Страница 10 из 126
  èÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌË ‚‡¯ÂÈ ÒËÒÚÂÏ˚ Í ÒÂÚË ÔÂÂÏÂÌÌÓ„ÓÚÓ͇ ÇËÎ͇ ÒÂÚÂ‚Ó„Ó ¯ÌÛ‡ ‰ÓÎÊ̇ ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌflÚ¸Òfl Í ÔÓ‰ıÓ‰fl˘ÂÈ ÓÁÂÚÍ ÒÂÚË ÔÂÂÏÂÌÌÓ„Ó ÚÓ͇. 1 2 ÇÒÚ‡‚¸Ú ‚ËÎÍÛ ÒÂÚÂ‚Ó„Ó ¯ÌÛ‡ (χÍËÓ‚‡ÌÌÓ„Ó Ì‡‰ÔËÒ¸˛ AC Cord (ëÂÚ‚ÓȯÌÛ) ̇ Á‡‰ÌÂÈ Ô‡ÌÂÎË ÒËÒÚÂÏ˚) ‚ ÔÓ‰ıÓ‰fl˘Û˛ ÒÂÚÂ‚Û˛ ÓÁÂÚÍÛ. ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ
 • Страница 11 из 126
  у ь èÓ‰Íβ˜ÂÌË ‡Û‰ËÓ‚˚ıÓ‰‡ Í ÛÒËÎÚÂβ При подключении системы к телевизору выберите один из трех описанных ниже способов подключения. (Модель : DVD-K420&K450) СПОСОБ 1 СПОСОБ 2 ëèéëéÅ 1 Ç˚ıÓ‰ ÍÓÏÔÓÁËÚÌÓ„Ó ‚ˉÂÓÒ˄̇· ............... àÁÓ·‡ÊÂÌË ıÓÓ¯Â„Ó Í‡˜ÂÒÚ‚‡ Соедините гнездо VIDEO OUT (Выход
 • Страница 12 из 126
  èÓ‰Íβ˜ÂÌË ‡Û‰ËÓB˚ıo‰‡ Í ÛÒËÎËÚÂβ èÓ‰Íβ˜ÂÌËÂ Í ‡Û‰ËÓÒËÒÚÂÏ (2-͇̇θÌÓÏÛ ÛÒËÎËÚÂβ) àÒÔÓθÁÛfl ‡Û‰ËÓ Í‡·Âθ, ÒÓ‰ËÌËÚ ‡Á˙ÂÏ˚ AUDIO OUT (Ç˚ıÓ‰ ‡Û‰ËÓ) (Í‡ÒÌ˚È Ë ·ÂÎ˚È) ̇ Á‡‰ÌÂÈ Ô‡ÌÂÎË ÒËÒÚÂÏ˚ Ò ‡Á˙ÂχÏË AUDIO IN (ÇıÓ‰ ‡Û‰ËÓ) (Í‡ÒÌ˚È Ë ·ÂÎ˚È) ̇ ÛÒËÎËÚÂÎÂ. (Модель : DVD-K420&K450) Белый
 • Страница 13 из 126
  …ˆ€—…Œˆ • При воспроизведении дисков DVD с 2-канальной звуковой дорожкой, компакт-дисков центральные и тыловые громкоговорители не выдают звук. • Перед включением усилителя уменьшите уровень громкости. Неожиданный громкий звук может привести к повреждению громкоговорителей и вашего слуха. • В
 • Страница 14 из 126
  ÇÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌË ‰ËÒ͇ 1 ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ OPEN/CLOSE (éÚÍ˚Ú¸/ á‡Í˚Ú¸), ˜ÚÓ·˚ ÓÚÍ˚Ú¸ ÎÓÚÓÍ ‰Îfl ‰ËÒ͇. 2 Загрузите диск. 3 ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ OPEN/CLOSE, ˜ÚÓ·˚ Á‡Í˚Ú¸ ÎÓÚÓÍ ‰Îfl ‰ËÒ͇. • Аккуратно положите диск в лоток так, чтобы сторона диска с этикеткой находилась сверху. DVD CD • Воспроизведение
 • Страница 15 из 126
  ÑËÒÍË: ÚÂÏËÌÓÎÓ„Ëfl ë˛ÊÂÚ˚ (titles) Ë Ù‡„ÏÂÌÚ˚ (chapters) (DVD-VIDEO) • Диски DVD-Video разбиты на несколько больших частей, именуемых “сюжетами” (titles) которые, в свою очередь, состоят из более мелких частей, именуемых “фрагментами” (chapters). Этим частям диска присвоены порядковые номера. Эти
 • Страница 16 из 126
  ÇÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌË ‰ËÒÍÓ‚ DivX Описанные на этой странице функции относятся к воспроизведению дисков DivX. Переход в прямом/обратном направлении Во время воспроизведения нажмите кнопку I◄◄ или ►►I. • Если на диске имеется более 2 файлов, то при каждом нажатии кнопки ►►I вы переходите к следующему
 • Страница 17 из 126
  Ç˚‚Ó‰ ̇ ˝Í‡Ì ÒÛ·ÚËÚÓ‚ (Субтитры). ELTITBUS óêïîíê åòèìæàH • При каждом нажатии кнопки поочередно включается (“SUBTITLE (1/8, 2/8...)” и выключается (“SUBTITLE OFF”) вывод субтитров. • Если на диске имеется только один файл субтитров, он будет воспроизводиться автоматически. • Более подробную
 • Страница 18 из 126
  ÇÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌˠωˇ-Ù‡ÈÎÓ‚ Ò ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËÂÏ ÙÛÌ͈ËË USB-ıÓÒÚ‡ (ÚÓθÍÓ DVD-K450) Используя имеющуюся в домашнем кинотеатре функцию USB-хост, вы можете воспроизводить с высоким качеством изображения и звука, обеспечиваемого 5.1-канальной системой домашнего кинотеатра, такие медиа-файлы, как
 • Страница 19 из 126
  Ускоренное воспроизведение Нажмите кнопку ◄◄ или ►► во время воспроизведения, чтобы начать воспроизводить файл с более высокой скоростью. • При каждом нажатии любой из этих кнопок скорость воспроизведения меняется следующим образом: 2x → 4x → 64x → 128x. ëÓ‚ÏÂÒÚËÏ˚ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ 1. Устройства USB,
 • Страница 20 из 126
  Ç˚‚Ó‰ ̇ ˝Í‡Ì ËÌÙÓχˆËË Ó ‰ËÒÍ Во время воспроизведения вы можете просматривать информацию о диске на экране телевизора. (àÌÙÓχˆËfl). OFNI èêïîíê åòèìæà • При последовательных нажатиях кнопки информация на экране меняется следующим образом: MP3 DivX JPEG .ëêûB DVD ïoòC 00:00:00 .ëêûB
 • Страница 21 из 126
  ìÒÍÓÂÌÌÓÂ/á‡Ï‰ÎÂÌÌÓ ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌË ìÒÍÓÂÌÌÓ ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌË Нажмите кнопку ◄◄ или ►►. • При каждом нажатии кнопки во время воспроизведения, скорость воспроизведения меняется следующим образом: DVD MP3 á‡Ï‰ÎÂÌÌÓ ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌË Нажмите кнопку PLAY (ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ) и нажмите кнопку Кнопка
 • Страница 22 из 126
  .üòaòoáap eí òeæoì ßèöêíyô ßaííaä aêcèä òo èòcoìècèâaç B …ˆ€—…Œˆ 22 • • При последовательных нажатиях кнопки ракурс меняется следующим образом: ëî㓠weiV ZE poòâo aêäaëêa‡ .÷èëeⓠO”Hˆ .àëãó îãîìåóáåðò àðîáûâ ßëä ßèíåëâàðïó îãîííîèöíàòñèä àòüëóï èèêïîíê åòéàìèæà Ãèèêïîíê åòéàìèæà 4 2 KEY
 • Страница 23 из 126
  èÓÔÛÒÍ ˝ÔËÁÓ‰Ó‚/ÔÂÒÂÌ Ì‡ ‰ËÒÍ DVD MP3 ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ËÎË . • èË Ì‡Ê‡ÚËflı ÍÌÓÔÍË ‚Ó ‚ÂÏfl ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl, ̇˜Ë̇ÂÚ ‚ÓÒÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸Òfl ÒÎÂ‰Û˛˘ËÈ ËÎË Ô‰˚‰Û˘ËÈ Ù‡„ÏÂÌÚ, ‰ÓÓÊ͇ ËÎË ‡Î¸·ÓÏ (Ù‡ÈÎ). • çÓ ‚˚ Ì ÏÓÊÂÚ ÔÓÔÛÒÚËÚ¸ Ò‡ÁÛ ÌÂÒÍÓθÍÓ Ù‡„ÏÂÌÚÓ‚. MP3 .ëêû‚ .pïco‚ DVD êñïî Repeat …ˆ€—…Œˆ
 • Страница 24 из 126
  24 .üòàâîâòñéåä åí òåæîì Óàêäàëêà‡Ò ßèöêíóô õàêñèä õûðîòîêåí àH • …ˆ€—…Œˆ .îíå÷åìîï üòûá òåæîì íåöc õÞðò äŽ .KO óêïîíê åòèìæàí ,üòèòåìîï åòèòîõ þóðîòîê ûíåöc åòåíãèòñîä ûâ àäãîK • CANCEL .RETNE èëè åòèìæàí ìåòàç à ,aêäaëêa‡( kramkooB .÷èëåⓠàpîáûâ ßëä èêïîíê åòèìæà ® 4 .âîòíåìãàðô õåðò îä
 • Страница 25 из 126
  eèíeäeâçèopïcoâ eoípoòâo Функция повторного воспроизведения позволяет вам повторить фрагмент, сюжет, дорожку (песню) или папку (альбом с файлами МР3). DVD MP3 .)POTBO( TAEPER óêïîíê åòèìæàH èË ÔÓÒΉӂ‡ÚÂθÌ˚ı ̇ʇÚËflı ÍÌÓÔÍË ‚Ó ‚ÂÏfl ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl, ÂÊËÏ ÔÓ‚ÚÓ‡ ÏÂÌflÂÚÒfl ÒÎÂ‰Û˛˘ËÏ Ó·‡ÁÓÏ:
 • Страница 26 из 126
  .aêcèä aïèò òo èòcoìècèâaç â yìoíçap-oï üòaòoáap òeæoì ßèöêíyô ßaíía„ …ˆ€—…Œˆ • .oíe÷èëeây - aíapêý eíèäepec â a ,oíaçepáo aíapêý aâapïc è aâeëc ,yçèíâ ,yxpeââ eèíeæapáoçˆ )tiF mooZ( .÷èëeây c íapêç aH .èëaêèòpeâ oï ìûòyíßòûâ òèäßëãûâ eèíeæapáoçˆ .oíaçepáo aíapêý yçèíâ è yxpeââ eèíeæapáoçè
 • Страница 27 из 126
  Ç˚·Ó flÁ˚͇ Á‚ÛÍÓ‚Ó„Ó ÒÓÔÓ‚ÓʉÂÌËfl Ë flÁ˚͇ ÒÛ·ÚËÚÓ‚ DVD ßèíåäæîâîðïîñ îãîâîêóâç àêûçß ðîáûB 2 π/† .òåàòîáàð åí ßèöêíóô àòý èìàêñèä èìûðîòîêåí ñ ;åêñèä àí ûíàâîðèäîêàç îèäóà èêûçß åèêàê ,îãîò òî òèñèâàç èèöêíóô éîòý àòîáà èêïîíê åòèìæà • KO ìåòàç à ,àòíåìåëý îãîìèäîõáîåí àðîáûâ ßëä èêïîíê
 • Страница 28 из 126
  èflÏÓÈ ÔÂÂıÓ‰ Í ˝ÔËÁÓ‰Û ËÎË ÔÂÒÌ ̇ ‰ËÒÍ DVD èêïîíê åòèìæà 1 CD INFO . Переход к сюжету/дорожке 2 Переход к фрагменту 4 ç‡ÊËχÈÚ ÍÌÓÔÍË √,® ËÎË ÍÌÓÔÍË Ò ˆËÙ‡ÏË ‰Îfl ‚˚·Ó‡ ÌÛÊÌÓ„Ó Ù‡„ÏÂÌÚ‡, Á‡ÚÂÏ Ì‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ OK (Ç‚Ó‰). ë ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÌÓÔÓÍ π/† ÔÂÂȉËÚÂ Í Á̇˜ÍÛ Ò˛ÊÂÚ‡‰ÓÓÊÍË Переход к
 • Страница 29 из 126
  29 .êec 01 þèía÷ëoìy oï açaêoï ìoëaâpeòíè c èêce÷èòaìoòâa ßcòeaíè÷aí yoø-äéaëc ,èêïoíê üòaìèæaí eí èëcE .làëàâðåòíè îãîííàäàç òî ßñüòà÷èëòî òåæîì þèíåæàðáîçè óìåùþóäåëñ ê àäîõåðåï ßìåðâ àëéàô àðåìçàð òî èòñîìèñèâàç ‚ • • …ˆ€—…Œˆ .läíyêec 81 oëoêo ìoëaâpeòíè c èêce÷èòaìoòâa ßcòþyäepe÷ èêìèíC
 • Страница 30 из 126
  àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ÏÂÌ˛ ‰ËÒ͇ Ç˚ ÏÓÊÂÚ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ÏÂÌ˛ ‰Îfl ‚˚·Ó‡ flÁ˚͇ Á‚ÛÍÓ‚Ó„Ó ÒÓÔÓ‚ÓʉÂÌËfl, flÁ˚͇ ÒÛ·ÚËÚÓ‚, ÔÓÙËÎfl, Ë Ú.Ô. ëÓ‰ÂʇÌË Ëϲ˘ËıÒfl ̇ DVD-‰ËÒÍ ÏÂÌ˛ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ‡Á΢Ì˚Ï Ì‡ ‡ÁÌ˚ı ‰ËÒ͇ı. DVD UNEM yêïoíê “„ eòüëyï aí eòèìæaí DVD aêcèä ßèíeäeâçèopïcoâ ßìepâ oB . HaÊÏËÚe ÍÌoÔÍy
 • Страница 31 из 126
  àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ÏÂÌ˛ Title (îËθÏ) ç‡ ‰ËÒ͇ı DVD, ÒÓ‰Âʇ˘Ëı ÌÂÒÍÓθÍÓ Ò˛ÊÂÚÓ‚, ‚˚ ÏÓÊÂÚ ÔÓÒÏÓÚÂÚ¸ ̇Á‚‡ÌËÂ Í‡Ê‰Ó„Ó ËÁ ÌËı. Ç Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ‰ËÒ͇, ˝Ú‡ ÙÛÌ͈Ëfl ÏÓÊÂÚ ÎË·Ó ÒÓ‚ÒÂÏ Ì ‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡Ú¸, ÎË·Ó ‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ÔÓ-‡ÁÌÓÏÛ. DVD uneM eltiT àðîáûâ ßëä èêïîíê åòèìæà 2 (åÂÌ˛ Ò˛ÊÂÚÓ‚). 3 èêïîíê åòèìæà
 • Страница 32 из 126
  ßèöapòcèãep)R(XviD : ßëopòíoê .pòcaH açaêoï .pòcaH oèäya .pòcaH aêûçŸ .pòcaH aêcèä þíeì ßëä )retne(äoâB yêïoíê eòèìæaH .UNEM óêïîíê åòèìæàí ,ÓïîòCÒ åìèæåð â ßñòèäîõàí üëåòàâûðãèîðï àäãîK TEMPO 2 ® ® ® ® ® KO åòèìæàí ìåòàç à ,)aêéopòcaH( puteS àðîáûâ ßëä èêïîíê åòèìæà 32 KEY CONTROL ONTR EXIT 1 . ▼
 • Страница 33 из 126
  33 Ç˚·Ó flÁ˚͇ ÒÛ·ÚËÚÓ‚ (ËÁ Á‡ÔËÒ‡ÌÌ˚ı ̇ ‰ËÒÍÂ) edocinU: : ûpòèòáyC XviD ûpòèòáyC oèäyA aêcèä þíeM apeeëï þíeM Ç˚·Ó flÁ˚͇ ÒÛ·ÚËÚÓ‚ (ËÁ Á‡ÔËÒ‡ÌÌ˚ı ̇ ‰ËÒÍÂ) edocinU : ûpòèòáyC XviD : ûpòèòáyC oèäyA éèêccyP : éèêccyP : aêcèä þíeM apeeëï þíeM éèêccyP : AK›‡Ÿ .PTCAH Ä‚ÚÓ Ä‚ÚÓ éèêccyP : éèêccyP :
 • Страница 34 из 126
  .UNEM yêïoíê eòèìæaí aâoíc ,þíeì üòapáy ûáoò— 34 ÑÎfl ‚ÓÁ‚‡Ú‡ ̇ Ô‰˚‰Û˘ËÈ ÛÓ‚Â̸ ÏÂÌ˛ ̇ÊËχÈÚ ÍÌÓÔÍÛ RETURN (ÇÓÁ‚‡Ú). ® ® . ë ê B : MKˆ ßèöaçèòepêcèäáyC .ëêB : ëàèä.íèä ßèññåðïìîK MKˆ: GEPM ëaíãèc .xûB MKˆ: äoxûâ éoâopôè– ® ® ® ßèöapòcèãep)R(XviD : ßëopòíoê .pòcaH açaêoï .pòcaH oèäya .pòcaH
 • Страница 35 из 126
  35 .cnI ,smetsyS retaehT latigiD ûìðèô èìàêàíç èìûíðàâîò ßñòþßëâß ÓtuO latigiD STDÒ è ÓSTDÒ .seirotarobaL ybloD èìaêaíç èìûííeìpèô ßñòþßëâß DD ëoâìèc è ÓybloDÒ .seirotarobaL ybloD ûìpèô èèçíeöèë oï oíaëeäC .òeyâòcòycòo eäoxûâ aí ëaíãèc éûâoãoëaíaSTD eòaìpoô â aêyâç èèíeäeâçèopïcoâ èp èèöaçèòeðêñèä
 • Страница 36 из 126
  36 ➏ BGR TRACS : äoxûâoeäèB íÇ ÒËÒÚÂχ .íðå÷ üíåâîð“ ßèíåùáîîñ .ðê ëÚÓÔ-͇‰ : : : àíàðêý B òàìðîô ® ® - PAL .ëêûB : .ëêB : ® ® ® Ú - Ä‚ÚÓ òËÓÍËÈ ➎ ßèöapòcèãep)R(XviD : ßëopòíoê .pòcaH açaêoï .pòcaH oèäya .pòcaH aêûçŸ .pòcaH A‡AKO .PTCAH ❹ 4 .KO ìåòàç à ,àòíåìåëý îãîìèäîõáîåí àðîáûâ ßëä èêïîíê
 • Страница 37 из 126
  ÙÓÏ‡Ú TB-˝Í‡Ì‡ : HACTP. èOKAáA BoÁpacÚÌa ÍaÚe„op èoÏeÌÚ¸ Ô‡Óθ 37 ‰e HACTP. KOH BoÁpacÚÌa ÍaÚe„opË œƒ ENT .þíeì eeùyäûäepï ßcòèâßoï eíapêý aí ,òeH/a„ oíapáû â òeäyá eí êec 01 eèíe÷eò â )puteS yalpsiD( açaêo .pòcaH þíeìáyc â aäoxâ eëcoï èëcE )BGR-TRACS SBVC-TRACS( .èòñîíüëeòaâîäeëñîï
 • Страница 38 из 126
  ìÒÚ‡Ìӂ͇ ÛÓ‚Ìfl Ó‰ËÚÂθÒÍÓ„Ó ÍÓÌÚÓÎfl (‚ÓÁ‡ÒÚÌÓÈ Í‡Ú„ÓËË ÁËÚÂÎfl) àÒÔÓθÁÛÈÚ ˝ÚÛ ÙÛÌÍˆË˛, ˜ÚÓ·˚ Ô‰ÓÚ‚‡ÚËÚ¸ ÔÓÒÏÓÚ ‰ÂÚ¸ÏË DVD-‰ËÒÍÓ‚, ̇ ÍÓÚÓ˚ı Á‡ÔËÒ‡Ì˚ ÙËθÏ˚ ÒÓ ÒˆÂ̇ÏË Ì‡ÒËÎËfl ËÎË ÙËθÏ˚ “ÚÓθÍÓ ‰Îfl ‚ÁÓÒÎ˚ı”. 3 ë ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÌÓÔÍË ▼ ‚˚·ÂËÚ ÔÛÌÍÚ ‘PARENTAL’ (êÓ‰ËÚÂθÒÍËÈ ÍÓÌÚÓθ) Ë
 • Страница 39 из 126
  Вы можете установить пароль, чтобы уровень возрастной категории (рейтинг) мог устанавливать только знающий пароль пользователь. OPTHOK .PTCAH : ‰ Ú ÍËÈ e o a cap oB в д ит п ль ® ® ЛЯ Á ÚÌ fl Í Ú „ : è Ï Ì flÚ¸ Ô‡Óθ в дит н вый п e B ÚÌ fl Í Ú „ o e 6 ® ® ljËÚ Á‡ÚÂÏ ÌÓ‚˚È Ô‡Óθ Á‡ÚÂÏ Ì‡ÊÏËÚÂ
 • Страница 40 из 126
  ÇÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌË ‰ËÒ͇ DVD-OK (ä‡‡ÓÍÂ) ç‡ıÓ‰flÒ¸ ‰Óχ, ‚˚ ÏÓÊÂÚ ÔÓ˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ Ò·fl, Í‡Í ‚ ·‡ ͇‡ÓÍÂ. Ç˚ ÏÓÊÂÚ ÒÏÓÚÂÚ¸ ‚ˉÂÓ Ë ÔÂÚ¸ ÔÓ‰ ‡ÍÍÓÏÔ‡ÌÂÏÂÌÚ, ÔË ˝ÚÓÏ Ì‡ ˝Í‡Ì ‚‡Ï ·Û‰ÂÚ ÔÓ͇Á˚‚‡Ú¸Òfl ÚÂÍÒÚ ÔÂÒÌË. 1 ë ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÌÓÔÓÍ Ò ñàîêÄåà (0~9) ‚‚‰ËÚ ÌÓÏÂ ÔÂÒÌË, ÍÓÚÓÛ˛ ‚˚ ıÓÚËÚ ‚ÓÒÔÓËÁ‚ÂÒÚË.
 • Страница 41 из 126
  èÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌË ÏËÍÓÙÓ̇ ¸ ÔÓ‰ 1 ‚flÚÒfl ̇ èÓ‰Íβ˜ËÚ ÏËÍÓÙÓÌ Í „ÌÂÁ‰Û ‰Îfl ÏËÍÓÙÓ̇ (MIC) ̇ ÔÂ‰ÌÂÈ Ô‡ÌÂÎË ÒËÒÚÂÏ˚. ÏÂÌÚ‡. 2 ÑÎfl „ÛÎËÓ‚ÍË „ÓÏÍÓÒÚË „ÓÎÓÒ‡ ÓÚ ÏËÍÓÙÓ̇ ÔÓ‚Ó‡˜Ë‚‡ÈÚ „ÛÎflÚÓ MIC VOL (ÉÓÏÍÓÒÚ¸ Ò˄̇· ÓÚ ÏËÍÓÙÓ̇). • Ç˚ ÏÓÊÂÚ ÔÓ‰Íβ˜ËÚ¸ ‰Ó ‰‚Ûı ÏËÍÓÙÓÌÓ‚. 3 KEY CONTROL
 • Страница 42 из 126
  êÂÁÂ‚ËÓ‚‡ÌË ‡ÍÍÓÏÔ‡ÌÂÏÂÌÚ‡ èË ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËË ‡ÍÍÓÏÔ‡ÌÂÏÂÌÚ‡, ‚˚ ÏÓÊÂÚ Û͇Á‡Ú¸, ͇ÍÛ˛ ÔÂÒÌ˛ ‚˚ ıÓÚËÚ ÔÂÚ¸ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÈ. 1 ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÌÓÔÓÍ Ò ñàîêÄåà (0~9) ‚‚‰ËÚ ÌÓÏÂ ÔÂÒÌË, ÍÓÚÓÛ˛ ‚˚ ıÓÚËÚ Á‡ÂÁÂ‚ËÓ‚‡Ú¸ ‰Îfl ËÒÔÓÎÌÂÌËflÔÓ ÓÍÓ̘‡ÌËË ÚÂÍÛ˘ÂÈ. 2 ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ RESERVE (êÂÁÂ‚ËÓ‚‡ÌËÂ). •
 • Страница 43 из 126
  èËÓËÚÂÚ ÔË ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËË ‡ÍÍÓÏÔ‡ÌÂÏÂÌÚ‡ чÊ ÂÒÎË ÛÊ Á‡ÂÁÂ‚ËÓ‚‡Ì‡ ͇͇fl-ÎË·Ó ÔÂÒÌfl, ‚˚ ÏÓÊÂÚ ҉·ڸ Ú‡Í, ˜ÚÓ·˚ ÒËÒÚÂχ ‚ÓÒÔÓËÁ‚· ‡ÍÍÓÏÔ‡ÌÂÏÂÌÚ ‰Îfl ÚÓÈ ÔÂÒÌË, ÍÓÚÓÛ˛ ‚˚ Á‡ıÓÚÂÎË ÒÔÂÚ¸ ÔÂ‚ÓÈ. 1 èË ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÏ ÔÓË„˚‚‡ÚÂÎÂ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÌÓÔÓÍ Ò ñàîêÄåà (0~9) ‚˚·ÂËÚ ÌÓÏÂ ÔÂÒÌË,
 • Страница 44 из 126
  îÛÌ͈Ëfl “ã˛·Ëχfl ÔÂÒÌfl” Ç˚ ÏÓÊÂÚ ÒÓı‡ÌËÚ¸ ‚ ÒÔËÒÍ ÔÂÒÂÌ ãûÅàåõÖ 1, 2, 3 ÌÓÏÂ‡ 18 ÔÂÒÂÌ, ÍÓÚÓ˚ ‚‡Ï Ì‡‚flÚÒfl ËÎË ÍÓÚÓ˚ ‚˚ ˜‡ÒÚÓ ÔÓÂÚÂ, Ú‡Í ˜ÚÓ ‚˚ ÒÏÓÊÂڠ΄ÍÓ Ì‡ıÓ‰ËÚ¸ Ë ÔÂÚ¸ 54 β·ËÏ˚ı ÔÂÒÂÌ. Сохранение номера ЛЮБИМОЙ ПЕСНИ 1 èË ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÏ ÔÓË„˚‚‡ÚÂΠ̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ FAVORITE
 • Страница 45 из 126
  àÒÔÓÎÌÂÌË ãûÅàåéâ èÖëçà 1 3 èË ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÏ ÔÓË„˚‚‡ÚÂΠ̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ FAVORITE(ã˛·Ëχfl ÔÂÒÌfl). ç‡ÊËχÈÚ ÍÌÓÔÍË ▲, ▼,˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ ÔÂÒÌ˛, ÍÓÚÓÛ˛ ‚˚ ıÓÚËÚ ÔÂÚ¸. 2 ç‡ÊÏËÚ Í‡ÒÌÛ˛ ÍÌÓÔÍÛ, ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ favorite 1 (àÁ·‡ÌÌÓ 1), ÁÂÎÂÌÛ˛ – favorite 2 (àÁ·‡ÌÌÓ 2) Ë ÒËÌ˛˛ – favorite 3
 • Страница 46 из 126
  îÛÌ͈Ëfl ÔÓËÒ͇ ÔÂÒÌË Ç˚ ÏÓÊÂڠ΄ÍÓ Ì‡ÈÚË ÌÛÊÌÛ˛ ÔÂÒÌ˛ ÔÓ ËÌÙÓχˆËË Ì‡ ˝Í‡ÌÂ, Ì Á‡„Îfl‰˚‚‡fl ‚ ÔÂÒÂÌÌËÍ. Структура меню поиска песен Раздел Подраздел Алфавит РУССКИЙ НАЗВАНИЕ/ИСПОЛНИТЕЛЬ A~R АНГЛИЙСКИЙ УКРАИНСКИЙ НАЗВАНИЕ/ИСПОЛНИТЕЛЬ A~Z НАЗВАНИЕ/ИСПОЛНИТЕЛЬ A~R ДУЭТЫ - ЖАНРЫ РОК ШАНСОН НАРОДНЫЕ
 • Страница 47 из 126
  Поиск по языку 1 • Ç˚ ÏÓÊÂÚ ‚˚·Ë‡Ú¸ ÒÎÂ‰Û˛˘Ë flÁ˚ÍË: êìëëäàâ - ÄçÉãàâëäàâ - ìäêÄàçëäàâ. • Ç ˝ÚÓ ‚ÂÏfl ‚˚ ÏÓÊÂÚ ̇ʇÚËÂÏ ÍÌÓÔÍË ◄ ÔÂÂÈÚË ‚ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚È ÌËÊ ̇ ˝Í‡Ì ÒÔËÒÓÍ ÔÂÒÂÌ. 4 ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ►, ˜ÚÓ·˚ ÔÂÂÈÚË ‚ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚È ÌËÊ ̇ ˝Í‡Ì ÒÔËÒÓÍ ÔÂÒÂÌ Ë Á‡ÚÂÏ Ì‡Ê‡ÚËÂÏ ÍÌÓÔÓÍ ▲, ▼‚˚·ÂËÚÂ
 • Страница 48 из 126
  îÛÌ͈Ëfl ÔÓËÒ͇ ÔÂÒÌË (ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ) èÓËÒÍ ÔÂÒÌË ‰Îfl ËÒÔÓÎÌÂÌËfl ‰Û˝ÚÓÏ óêïîíê 3 EXIT KEY CONTROL ONTR TEMPO þóíñàðê 1 èË ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÏ ÔÓË„˚‚‡ÚÂΠ̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ SEARCH SONG (èÓËÒÍ ÔÂÒÌË) Ë Á‡ÚÂÏ Ì‡Ê‡ÚËÂÏ ‚˚·ÂËÚ ÔÛÌÍÚ “Ñìùíõ”. ç‡ÊËχÈÚ ÍÌÓÔÍË ▲, ▼,˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ ÔÂÒÌ˛, ÍÓÚÓÛ˛ ‚˚ ıÓÚËÚ ÔÂÚ¸. 2
 • Страница 49 из 126
  èÓËÒÍ ÔÓ Ê‡ÌÛ þóíñàðê óêïîíê • Ç ˝ÚÓ ‚ÂÏfl ‚˚ ÏÓÊÂÚ ̇ʇÚËÂÏ ÍÌÓÔÍË◄ ÔÂÂÈÚË ‚ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚È ÌËÊ ̇ ˝Í‡Ì ÒÔËÒÓÍ ÔÂÒÂÌ. 3 ç‡Ê‡ÚËÂÏ ÍÌÓÔÓÍ ▲,▼ ‚˚·ÂËÚ Ê·ÂÏÛ˛ ÔÂÒÌ˛. 2 , ç‡ÊÏËÚ ˜ÚÓ·˚ ÔÂÂÈÚË Í ÒÔËÒÍÛ Ê‡ÌÓ‚ Ë Á‡ÚÂÏ Ì‡Ê‡ÚËÂÏ ÍÌÓÔÓÍ ▲,▼ ‚˚·ÂËÚ Ê·ÂÏ˚È Ê‡Ì. óêïîíê ‰ˆˆ‘ 1 èË ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÏ
 • Страница 50 из 126
  Поиск хитов þóíñàðê óêïîíê • Ç ˝ÚÓ ‚ÂÏfl ‚˚ ÏÓÊÂÚ ̇ʇÚËÂÏ ÍÌÓÔÍË◄ ÔÂÂÈÚË ‚ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚È ÌËÊ ̇ ˝Í‡Ì ÒÔËÒÓÍ ÔÂÒÂÌ. EXIT KEY CONTROL ONTR TEMPO 3 ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ►, ˜ÚÓ·˚ ÔÂÂÈÚË ‚ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚È ÌËÊ ̇ ˝Í‡Ì ÒÔËÒÓÍ ÔÂÒÂÌ Ë Á‡ÚÂÏ Ì‡Ê‡ÚËÂÏ ÍÌÓÔÓÍ ▲, ▼ ‚˚·ÂËÚ Ê·ÂÏÛ˛ ÔÂÒÌ˛. 2 ç‡ÊÏËÚ , ˜ÚÓ·˚
 • Страница 51 из 126
  ФУНКЦИЯ BOWLING GAME (ИГРА ЛУЧШИЙ ПЕВЕЦ) Игру в боулинг можно настроить так, чтобы устроить командное песенное соревнование с подсчетом очков. Настройка игры 1 2 Загрузите диск DVD-OK. Нажмите кнопку со стрелкой ▲, ▼ ,чтобы перейти к игре лучший певец ,а затем нажмите кнопку OK. 4 5 Нажмите кнопку
 • Страница 52 из 126
  Выбор песни и начало игры После настройки игры можно выбрать песню, которую вы хотите спеть 1 3 Шаги 1~ 5 аналогичны шагам, описанным выше. Нажмите SEARCH 2 SONG (ПОИСК ПЕСНИ) или номерные кнопки 0~ 9, чтобы выбрать песню в списке, а затем нажмите кнопку OK. Нажмите красную кнопку, чтобы начать
 • Страница 53 из 126
  àÁÏÂÌÂÌË ÚÓ̇θÌÓÒÚË ÏÂÎÓ‰ËË / àÁÏÂÌÂÌË ÚÂÏÔ‡ ÏÂÎÓ‰ËË àÁÏÂÌÂÌË ÚÓ̇θÌÓÒÚË ÏÂÎÓ‰ËË ÇÓ ‚ÂÏfl ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl ÔÂÒÌË Ì‡ÊËχÈÚ ÍÌÓÔÍË KEY CON (ìÔ‡‚ÎÂÌË ÚÓ̇θÌÓÒÚ¸˛). • èË Í‡Ê‰ÓÏ Ì‡Ê‡ÚËË ÍÌÓÔÍË # ÚÓ̇θÌÓÒÚ¸ ÔÓ‚˚¯‡ÂÚÒfl, ‡ ÔË Ì‡Ê‡ÚËË ÍÌÓÔÍË b ÔÓÌËʇÂÚÒfl. àÁÏÂÌÂÌË ÚÂÏÔ‡ ÏÂÎÓ‰ËË ÇÓ ‚ÂÏfl
 • Страница 54 из 126
  Ç˚·Ó ÏÛÊÒÍÓ„Ó-ÊÂÌÒÍÓ„Ó „ÓÎÓÒ‡ Ç˚·Ó ÏÛÊÒÍÓ„Ó-ÊÂÌÒÍÓ„Ó „ÓÎÓÒ‡ ÇÓ ‚ÂÏfl ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl ÔÂÒÌË Ì‡ÊËχÈÚ ÍÌÓÔÍÛ FEMALE (ÜÂÌÒÍËÈ „ÓÎÓÒ). • èË Ì‡Ê‡ÚËflı ÍÌÓÔÍË ÔÓÓ˜Â‰ÌÓ ‚˚·Ë‡ÂÚÒfl ‡ÍÍÓÏÔ‡ÌÂÏÂÌÚ ‰Îfl ÏÛÊÒÍÓ„Ó „ÓÎÓÒ‡ ËÎË ‰Îfl ÊÂÌÒÍÓ„Ó „ÓÎÓÒ‡. • Ç˚·ÂËÚ å (åÛÊÒÍÓÈ „ÓÎÓÒ) ‰Îfl ÏÛÊÒÍÓ„Ó „ÓÎÓÒ‡ Ë Ü (ÜÂÌÒÍËÈ
 • Страница 55 из 126
  ç‡ÒÚÓÈ͇ ÙÛÌ͈ËË “î‡ÌÙ‡˚” Ç˚ ÏÓÊÂÚ ҉·ڸ Ú‡Í, ˜ÚÓ·˚ ÔÓ ÓÍÓ̘‡ÌËË ‚‡¯Â„Ó ÔÂÌËfl ÔÓÁ‚Û˜‡ÎË Ù‡ÌÙ‡˚. 1 ᇄÛÁËÚ ‰ËÒÍ DVD-OK. 3 ç‡ÊËχÈÚ ÍÌÓÔÍË ▲, ▼, ˜ÚÓ·˚ ÔÂÂÏÂÒÚËÚ¸Òfl Í ÔÛÌÍÚÛ ‘î‡ÌÙ‡˚’. 2 4 ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU (åÂÌ˛). ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ PLAY, ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ Ê·ÂÏÛ˛ ̇ÒÚÓÈÍÛ ‰Îfl Ù‡ÌÙ‡. • èË
 • Страница 56 из 126
  ç‡ÒÚÓÈ͇ Ò‰ÌÂÈ ÓˆÂÌÍË Ç˚ ÏÓÊÂÚ Á‡‡Ì ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ¯Í‡ÎÛ, ÔÓ ÍÓÚÓÓÈ ·Û‰ÛÚ ‚˚ÒÚ‡‚ÎflÚ¸Òfl ÓˆÂÌÍË Á‡ ËÒÔÓÎÌÂÌËÂ. 1 3 EXIT KEY CONTROL ONTR 56 TEMPO ᇄÛÁËÚ ‰ËÒÍ DVD-OK. ç‡ÊËχÈÚ ÍÌÓÔÍË ▲, ▼, ˜ÚÓ·˚ ÔÂÂÏÂÒÚËÚ¸Òfl Í ÔÛÌÍÚÛ ‘YÓ‚Â̸ ОценкË’. 2 ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU (åÂÌ˛) 4 ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ OK (Ç‚Ó‰),
 • Страница 57 из 126
  ìÒÚ‡Ìӂ͇ ÚÂÌË ‰Îfl ÚÂÍÒÚ‡ ÔÂÒÌË Ç˚ ÏÓÊÂÚ ҉·ڸ Ú‡Í, ˜ÚÓ·˚ ÒÎÓ‚‡ ÔÂÒÌË, ÍÓÚÓ˚ ÌÛÊÌÓ ÔÂÚ¸ ‚ ‰‡ÌÌ˚È ÏÓÏÂÌÚ, ‚˚‰ÂÎflÎËÒ¸ Á‡ÚÂÌÂÌËÂÏ. 1 3 ᇄÛÁËÚ ‰ËÒÍ DVD-OK. ç‡ÊËχÈÚ ÍÌÓÔÍË ▲, ▼, ˜ÚÓ·˚ ÔÂÂÏÂÒÚËÚ¸Òfl Í ÔÛÌÍÚÛ ‘Тень’. 2 4 ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MENU (åÂÌ˛). ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ OK (Ç‚Ó‰), ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸
 • Страница 58 из 126
  Руководство по устранению неполадок Прежде чем обращаться в сервисный центр, проверьте, не содержится ли в приведенной ниже таблице возможноерешение возникшей у вас проблемы. Выполненные вами некоторые простые проверки или небольшая настройка параметров могут устранить проблему и восстановить
 • Страница 59 из 126
  ëÔËÒÓÍ ÍÓ‰Ó‚ flÁ˚ÍÓ‚ Введите соответствующий код языка для исходных настроек языка звукового сопровождения диска, субтитров диска и/или меню диска (см. стр. 33). 1027 1028 1032 1039 1044 1045 1051 1052 1053 1057 1059 1060 1069 1066 1067 1070 1079 1093 1097 1103 1105 1109 1130 1142 1144 1145 1149
 • Страница 60 из 126
  ëÂÏÂÈÒÚ‚Ó ÛÒÚÓÈÒÚ‚, ‰Îfl ÍÓÚÓ˚ı ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡ÂÚÒfl ÙÛÌ͈Ëfl USB-ıÓÒÚ ÑÓ͇Á‡Ì‡ ÙÛÌ͈ËÓ̇θÌÓÒÚ¸ USB-ıÓÒÚ‡ Ë ÒÓ‚ÏÂÒÚËÏÓÒÚ¸ ‰‡ÌÌÓ„Ó ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ÒÓ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÏË ˝ÎÂÏÂÌÚ‡ÏË. (éÊˉ‡ÂÚÒfl, ˜ÚÓ Ì‡fl‰Û Ò ˝ÚËÏË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ÏË, ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó ‰Û„Ëı ÛÒÚÓÈÒÚ‚ USB Ú‡ÍÊ ·Û‰ÂÚ Ô‡‚ËθÌÓ ‡·ÓÚ‡Ú¸ Ò ‰‡ÌÌ˚Ï ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÏ) BSU
 • Страница 61 из 126
  DSC (Digital Still Cameara - Цифровая фотокамера) Поставщик Samsung Sony Olympus Nikon Panasonic Canon Fuji 3PM i-river Samsung Поставщик Торговая марка VP-MS11, S800, Pro815, V20, V10, D60, UCA5 DSC-W50, DSC-R1, DSC-P200, DSC-P150 C-70 zoom, SP-700, FE5500, C-470Z Coolpix 7900, Coolpix-p3, Coolpix
 • Страница 62 из 126
  íÂıÌ˘ÂÒÍË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË ОБЩИЕ Потребляемая мощность 9 Вт Масса 2,0 кг Габаритные размеры (Ш х В х Г) DVD-K420 : 430 (Ш) x 205 (В) x 37 (Г) мм DVD-K450 : 430 (Ш) x 205 (В) x 37 (Г) мм Диапазон рабочих температур +5°C~+35°C Диапазон рабочей влажности воздуха 10%~75% ПРОИГРЫВАТЕЛЬ ДИСКОВ Емкость 1
 • Страница 63 из 126
  ë‚flÁ˚‚‡ÈÚÂÒ¸ Ò SAMSUNG ÔÓ ‚ÒÂÏÛ ÏËÛ ÖÒÎË Û ‚‡Ò ÂÒÚ¸ Ô‰ÎÓÊÂÌËfl ËÎË ‚ÓÔÓÒ˚ ÔÓ ÔÓ‰ÛÍÚ‡Ï Samsung, Ò‚flÁ˚‚‡ÈÚÂÒ¸ Ò ËÌÙÓχˆËÓÌÌ˚Ï ˆÂÌÚÓÏ Samsung. á‚’flÊ¥Ú¸Òfl Á SAMSUNG WORLD WIDE Region North America Latin America Country CANADA MEXICO U.S.A ARGENTINE BRAZIL CHILE NICARAGUA HONDURAS COSTA RICA
 • Страница 64 из 126
  á‡ÒÚÂÂÊÂÌÌfl ˘Ó‰Ó ·ÂÁÔÂÍË КЛАС 1 ЛАЗЕРНОЇ ПРОДУКЦІЇ Цей програвач компакт-дисків класифіковано як КЛАС 1 ЛАЗЕРНОЇ продукції. лазерний виріб класу 1KLASSE 1 LASER PRODUKTLUOKAN 1 LASER LAITEKLASS 1 LASER APPARATPRODUCTO LASER CLASE 1 .òêàòíîê éèíé´äàí èòóá ¹àìèêòåçîð àò èêëèâ èìàòíåìåëå æ´ì
 • Страница 65 из 126
  не Основні застережні заходи Переконайтеся, що джерело змінного струму у вашій оселі відповідає маркуванню, розміщеному на задній панелі Вашого плеєра. Встановіть Ваш плеєр в горизонтальному положенні на зручній основі (меблі) надавши достатньо простору навколо нього для забезпечення вентиляції
 • Страница 66 из 126
  ЗМІСТ ПІДГОТОВКА УСТАНОВКА та НАСТРОЙКА á‡ÒÚÂÂÊÂÌÌfl ˘Ó‰Ó ·ÂÁÔÂÍË ...................................... 1 Установка мови............................................................ 30 Основні застережні заходи ........................................ 2 ................................ 32
 • Страница 67 из 126
  Зауваження стосовно дисків Стандарт DVD (Digital Versatile Disc) надає фантастичні можливості прослуховування та перегляду дисків завдяки функції Dolby Digital Surround та технології стискання відеоінформації у стандарті MPEG-2. Тепер ви можете отримати задоволення від цих реалістичних ефектів у
 • Страница 68 из 126
  — ОПИС —Передня панель — S п че DVD-K420 Лоток для диска ( ) Мікрофон 3/2/1 закрити ( Рівень гучності мікрофона ) Пропуск/пошук ( ) ‰…‹‘ˆ„ Увімкнення або вимкнення пристрою Power. Відтворення/пауза Відкрити/ Ž’‘ Індикатор режиму STAND BY Пропуск/пошук ( ( ) ) —Передня панель — DVD-K450
 • Страница 69 из 126
  — — eeëïcèä aí ßèöaìpoôíˆ DVD-K420/DVD-K450 зовні SCART JACK під’єднати до телевізора через вхідне scart гніздо. відеовихід конектор аудіо виходу конектор відеовиходу §•ˆ‚ òñîê áîù äç´íã êä´  АКСЕСУАРИ Å‡Ú‡ª ‰Îfl ÔÛθڇ ‚¥‰ÂÓ ‰ËÒڇ̈¥ÈÌÓ„Ó ÍÂÛ‚‡ÌÌfl (ÓÁÏ¥ ÄÄÄ) üëåáàŠ Пульт дистанційного
 • Страница 70 из 126
  ОПИС (продовження) —Пульт дистанційного керування— — DVD-K420 LES OEDIV aêïîíK B-A TAEPER àêïîíŠ кнопка повтору (REPEAT) КНОПКА “ВІДКРИТИ/ЗАКРИТИ” КНОПКА EZ VIEW Увімкнення та вимкнення LECNAC àêïîíŠ кнопки з цифрами кнопка замовлення заздалегідь ANGLE àêïîíŠ YALPER TNATSNI aêïîíK PIKS TNATSNI
 • Страница 71 из 126
  DVD-K450 LES OEDIV aêïîíK кнопка повтору (REPEAT) КНОПКА “ВІДКРИТИ/ЗАКРИТИ” КНОПКА USB Увімкнення та вимкнення LECNAC àêïîíŠ кнопки з цифрами ANGLE кнопка замовлення заздалегідь àêïîíŠ YALPER TNATSNI aêïîíK PIKS TNATSNI aêïoíK ь —Пульт дистанційного керування— B-A TAEPER àêïîíŠ ” ОПИС (продовження)
 • Страница 72 из 126
  Підключення вашої системи до джерела живлення Магістральний провід має бути підключений до відповідного гнізда. 1 2 Підключити магістральний провід (позначений АС Cord на задній панелі пристрою) до відповідного гнізда. Натиснути кнопку Standby/On, щоб увімкнути вашу систему DVD караоке. Примітка
 • Страница 73 из 126
  Підключення відеовиходу до телевізора Виберіть один з трьох способів підключення до телевізора. (Model : DVD-K420&K450 Метод1 2 Метод 1 Метод1 Composite Video ............... хороша якість Під’єднайте кабель відеовід роз’єму відеовиходу на задній панелі системи до гнізда відеовходу вашого
 • Страница 74 из 126
  Підключення аудіовиходу до підсилювача Підключення до аудіо системи (2-канальний підсилювач) За допомогою аудіо кабелів під’єднайте виходи AUDIO OUT (червоний та білий) на задній панелі DVD плейєра до входів підсилювача AUDIO IN (червоний та білий). (Model : DVD-K420&K450) білий червоний аудіо
 • Страница 75 из 126
  Підключення для отримання кращої якості звуку Підключення до підсилювача шляхом Dolby Pro Logic. Використовуючи оптичний кабель (не додається), під’єднайте вихід DIGITAL AUDIO OUT на задній панелі DVD-плеєра до входу DIGITAL AUDIO IN підсилювача. (Модель : DVD-K420&K450) Що означає Dolby Pro Logic?
 • Страница 76 из 126
  Відтворення дисків 1 Натисніть кнопку OPEN/CLOSE, щоб відкрити лоток для диска. 2 Завантажте диск 3 Натисніть кнопку OPEN/CLOSE, щоб закрити лоток для диска. • Обережно покладіть диск на лоток етикеткою диска догори. DVD CD •відтворення починається автоматично. •залежно від змісту диска
 • Страница 77 из 126
  USE Терміни, що мають відношення до дисків Заголовки (TITLES) та розділи (CHAPTERS) (DVD-відеодиски) • DVD-відеодиски поділяються на декілька великих груп, що називаються “Заголовки”, та менші групи, що називаються “розділи”. Цим групам надаються номери. Ці номери називаються “номери заголовків” та
 • Страница 78 из 126
  Відтворення дисків DivX. Функції, описані на цій сторінці, стосуються відтворення дисків DivX. Функція “Пропуск вперед/назад” В процесі відтворення натисніть кнопку . • Щоразу, коли ви натискаєте кнопку , здійснюється переход до наступного файлу, якщо на диска є більше як 2 файли. • Щоразу, коли ви
 • Страница 79 из 126
  Функція “ показ підзаголовків” субтитрів Натисніть кнопку Subtitle. • Кожного разу, коли ви натискаєте цю кнопку, ви почергово робите вибір між опціями “Subtitle(1/8, 2/8,...)” та “Subtitle OFF”. • якщо цей диск містить тільки один файл з підзаголовком, він буде відтворений автоматично. • дивись
 • Страница 80 из 126
  Відтворення медіа файлів з використанням функції USB HOST Ви можете отримати задоволення від перегляду таких медіа файлів як картинки, фільми та Tunes, що збережені в МР3-плейєрі, запам’ятовуючому пристрої USB або в цифровому фотоапараті, маючи при цьому високу якість зображення та звуку, що
 • Страница 81 из 126
  Функція “Швидке відтворення” Щоб відтворити диск з більшою швидкістю, натисніть або в процесі відтворення. • Кожного разу, коли ви натискаєте одну з цих двох кнопок, швидкість змінюється наступним чином: 2x → 4x → 64x → 128x. Сумісні пристрої 1. USB-пристрої, які підтримують стандарт USB Mass
 • Страница 82 из 126
  Віображення інформації про стан відтворення диск Виможете переглядати інформацію про стан відтворення диска на екрані телевізора. Натисніть кнопку INFO • кожного разу, коли ви натискаєте цю кнопку, вигляд екрана змінюється наступним чином: MP3 DivX JPEG .ëêûB DVD ïoòC екран зникає 00:00:00 екран
 • Страница 83 из 126
  Ç¥‰Ú‚ÓÂÌÌfl ‚ ÂÊËχı “¯‚ˉÍÓ/ÔÓ‚¥Î¸ÌÓ” (Fast/Slow) Пришвидшене відтворення Натисніть . • кожного разу, коли ви натискаєте цю кнопку в процесі відтворення, швидкість відтворення змінюється наступним чином: MP3 DVD Сповільнене відтворення Натисніть кнопку а потім натисніть кнопку FEMALE/MALE. •
 • Страница 84 из 126
  21 • îÛÌ͈¥fl “‡ÍÛÒ” Ô‡ˆ˛π ڥθÍË Á ‰ËÒ͇ÏË, ̇ flÍËı ÂÔ¥ÁÓ‰Ë ·ÛÎË èËÏ¥Ú͇ å üò óêß òê êîï • ÍÓÊÌÓ„Ó ‡ÁÛ, ÍÓÎË ‚Ë Ì‡ÚËÒ͇πÚ ˆ˛ ÍÌÓÔÍÛ , ÍÛÚ ÁÏ¥Ì˛πÚ¸Òfl ̇ÒÚÛÔÌËÏ ˜ËÌÓÏ ëî㓠weiV ZE poòâo aêäaëêa‡ .÷èëeⓠO”Hˆ .ßííåæàðáîä´â àòóê îãîíá´ðòîï óðîáèâ ßëä ßííàâóðåê îãîíé´öíàòñèä ´òüëóï àí èêïîíê
 • Страница 85 из 126
  Пропуск епізодів/пісень DVD MP3 Натисніть . • кожного разу, коли ви натискаєте цю кнопку в процесі відтворення, буде відтворюватись попередній або наступний розділ, доріжка або директорія (файл). • але ви не можете пропускати розділи послідовно. MP3 .ëêû‚ .pïco‚ DVD êñïî Repeat óð Примітка • при
 • Страница 86 из 126
  Повторне відтворення Повторне відтворення дозволяє вам повторно відтворювати розділ, заголовок, доріжку(пісню) або директорію (МР3 файл). DVD MP3 Натисніть кнопку REPEAT • кожного разу, коли ви натискаєте цю кнопку , режим повторного відтворення змінюється наступним чином: опції повторного
 • Страница 87 из 126
  Примітка 24 .ìèòóíãßòçîð îíüëàòíîçèðîã îëàäßëãèâ åí ßííåæàðáîç áîù ,èãóìñ ´íðî÷ ßñüòßëâßÕç óíàðêå àâàðïñ ´ àâ´ëç ,3:4 ´òàìðîô â ìîñèïàç ç´ èêñèä DVD èòàäßëãåðåï 9:61 ´íàðêå àí îùêŸ )tiF lacitreV( yòocûâ þcâ aH .ßñüòèøüë´áç àíèòñà÷ àíüëàðòíåö à ,´íàç´ðáî üòóäóá óíàðêå »àðê éèâàðï ´ éèâ´ë ,é´íæèí
 • Страница 88 из 126
  Функція вибору мови звукового супроводу/субтитрів Функція вибору мови звукового супроводу 1 Натисніть кнопку INFO. 2 DVD Натисніть кнопки π/† щоб перейти до статусу екрана AUDIO. • Залежно від кількості мов на DVD відеодиска, при кожному натисканні кнопки вибирається інша мова звукового супроводу
 • Страница 89 из 126
  Прямий перехід до сцени/пісні CD Перехід до заголовку/доріжки 1 Натисніть кнопку INFO. Перехід до розділу 4 Натисніть кнопкиабо кнопки √/® з цифрами, щоб вибрати бажаний розділ, а потім натисніть кнопку OK 2 Натисніть кнопки π/† щоб перейти до статусу Title track. îáà DVD Перехід до визначеного
 • Страница 90 из 126
  äíóêåñ 01 çåðå÷ îí÷èòàìîòâà ßñüòåíêì´âó â´äéàëñ óäßëãåðåï ìèæåð ,èêïîíê »îíäîæ èòóíñèòàí åí îùêŸ îãîíàäàç ä´â ßñèòßíç´ðä´â åæîì èìßííåæàðáîç æ´ì ëàâðåòí´ óëéàô óð´ìçîð ä´â îíæåëà‡ 27 . .äíóêåñ 81 îêüçèëá ìîëàâðåòí´ ç ßñüòþþí´ìç îí÷èòàìîòâà ßííåæàðáî‡ äíóêåñ 21 îêüçèëá ìîëàâðåòí´ ç ßñüòþþí´ìç
 • Страница 91 из 126
  )óêñèä þíåŒ( uneM csiD ßííàòñèðîêè‚ Ви можете використовувати різні меню для вибору мови звукового супроводу, мови субтитрів, профілю та інше. Меню DVD - відеодисків різняться при переході від диска до диска. DVD 1 В режимі Stop натисніть кнопку MENU. HaÊÏËÚe ÍÌoÔÍy B‚o‰(enter) ‰Îfl ÏeÌ˛ ‰ËcÍa 3 2
 • Страница 92 из 126
  Використання меню заголовків Для DVD – відеодисків, які містять численні заголовки, ви можете переглядати заголовок кожного фільму. Залежно від диска наявність цієї функції може різнитись. DVD . UNEM 2 Натисніть кнопки π/† щоб перейти до опції ELTIT 1 В режимі Stop натисніть кнопку MENU. 3
 • Страница 93 из 126
  ìÒÚ‡Ìӂ͇ ÏÓ‚Ë åÓ‚Ó˛ ‚¥‰Ó·‡ÊÂÌÌfl ¥ÌÙÓχˆ¥ª ̇ ÂÍ‡Ì¥ (OSD – On-Screen Display) ‚ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂ̇ ‡Ì„Î¥ÈҸ͇ Á‡ Á‡ÏÓ‚˜‡ÌÌflÏ. oèäya .pòcaH HaÊÏËÚe ÍÌoÔÍy B‚o‰(enter) ‰Îfl ÏeÌ˛ ‰ËcÍa 2 ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ † ˘Ó· ÔÂÂÈÚË ‰Ó ÓÔˆ¥ª Setup, ‡ ÔÓÚ¥Ï Ì‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ OK. aêûçŸ .pòcaH 1 KÇ ÂÊËÏ¥ Stop ̇ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ
 • Страница 94 из 126
  ÇË·¥ ÏÓ‚Ë ÒÛ·ÚËÚ¥‚ (Á‡ÔËÒ‡ÌËı ̇ ‰ËÒÍÛ) edocinU: : ûpòèòáyC XviD ûpòèòáyC oèäyA aêcèä þíeM apeeëï þíeM ÇË·¥ ÏÓ‚Ë ÒÛ·ÚËÚ¥‚ (Á‡ÔËÒ‡ÌËı ̇ ‰ËÒÍÛ) edocinU : ûpòèòáyC XviD : ûpòèòáyC éèêccyP : oèäyA éèêccyP : aêcèä þíeM apeeëï þíeM éèêccyP : AK›‡Ÿ .PTCAH Ä‚ÚÓ Ä‚ÚÓ éèêccyP : éèêccyP : éèêccyP : ÇË·¥
 • Страница 95 из 126
  32 Натисніть кнопку MENU, щоб вийти із режиму установок екрана. Натисніть кнопку RETURN, щоб повернутися до попереднього рівня. . ë ê B : MKˆ ßèöaçèòepêcèäáyC .ëêB : ëàèä.íèä ßèññåðïìîK MKˆ: GEPM ëaíãèc .xûB MKˆ: äoxûâ éoâopôè– Oˆ„YA .PTCAH ® .KO îáà üò´íñèòàí ì´òîï à ,ðòåìàðàï éèíá´ðòîï üò´ðåáèâ
 • Страница 96 из 126
  .cnI ,smetsyS retaehT latigiD »´íàïìîê èìàêàíç èìèíüëåâ´ãðîò ¹ ÓdnuorruS latigiD STDÒ àò ÓSTDÒ .seirotarobaL ybloD »´íàïìîê èìàêàíç èìèíüëåâ´ãðîò ¹ D þîðåò´ë þîíé´âäîï ç ïèòîãîë àò ÓybloDÒ .seirotarobaL ybloD »´íàïìîê þ¹´çíåö´ë àç îíåëâîòîãè‚C 33 .UNEM óêïîíê üò´íñèòàí ,üíàâóòøàëàí þíåì èòàâîõèðï
 • Страница 97 из 126
  34 TEMPO BGR TRACS : äoxûâoeäèB íÇ ÒËÒÚÂχ .íðå÷ üíåâîð“ ßèíåùáîîñ .ðê ëÚÓÔ-͇‰ : : : àíàðêý B òàìðîô ® ® ® ® ® - PAL .ëêûB : .ëêB : ßèöapòcèãep)R(XviD : ßëopòíoê .pòcaH açaêoï .pòcaH oèäya .pòcaH aêûçŸ .pòcaH KEY CONTROL ONTR EXIT Ú - Ä‚ÚÓ òËÓÍËÈ A‡AKO .PTCAH 4 .KO îáà üò´íñèòàí ì´òîï à
 • Страница 98 из 126
  HACTP. èOKAáA BoÁpacÚÌa ÍaÚe„op èoÏeÌÚ¸ Ô‡Óθ HACTP. KO .þíåì îãîüíäåpåïîï îä ßííåípåâîï îíàíîêèâåä óá,äíóêåñ 01 æâîäîpïâ)oN/seY( òeH/à„ p´á èâ èòèáîppuçteS)yalíåæàþáîçìßþíåìóò´ï â ëàê(Ÿ åí ßí psiD p íå ííàâ ä øà îù )BGR TRACS SBVC TRACS ( .óêñèä åá ´ìèæåð â ´òñîíâîä´ëñîï é´íðßëóãåð â ßñü
 • Страница 99 из 126
  ìÒÚ‡Ìӂ͇ ·‡Ú¸Í¥‚Ò¸ÍÓ„Ó ÍÓÌÚÓβ (¥‚Â̸ Á‡ ÂÈÚËÌ„ÓÏ) ÇËÍÓËÒÚÓ‚ÛÈÚ ˆ˛ ÙÛÌ͈¥˛ ‰Îfl Ó·ÏÂÊÂÌÓ„Ó ‚¥‰Ú‚ÓÂÌÌfl DVD-‚¥‰ÂÓ‰ËÒÍ¥‚, ÔËÁ̇˜ÂÌËı ‰Îfl ÔÂ„Îfl‰Û ‰ÓÓÒÎËÏË ‡·Ó ÚËı, ˘Ó Ï¥ÒÚflÚ¸ ÒˆÂÌË Ì‡ÒËθÒÚ‚‡, flÍ¥ Á‡ ‚‡¯ËÏ ·‡Ê‡ÌÌflÏ Ì ÔÓ‚ËÌÌ¥ ÔÂ„Îfl‰‡ÚË ‰¥ÚË. 2 Ì¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ OK. aêcèä þíeì ßëä )retne(äoâB
 • Страница 100 из 126
  ìÒÚ‡Ìӂ͇ Ô‡Óβ ÇË ÏÓÊÂÚ ‚ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚË Ô‡Óθ ‰Îfl ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ·‡Ú¸Í¥‚Ò¸ÍÓ„Ó ÍÓÌÚÓβ (¥‚Ìfl Á‡ ÂÈÚËÌ„ÓÏ). 6 c e po e a e o a cap oB ® ЛЯ o e e B opa e e B 37 ль ® Á ÚÌ fl Í Ú „ : è Ï Ì flÚ¸ Ô‡Óθ в дит н вый п в д ит п ® ® ǂ‰¥Ú¸ новый Ô‡Óθ, ‡ ÔÓÚ¥Ï Ì‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ OK. ЛЯ ‰ Ú ÍËÈ ® ‰ Ú ÍËÈ ль opa
 • Страница 101 из 126
  Ç¥‰Ú‚ÓÂÌÌfl DVD - ‚¥‰ÂÓ‰ËÒÍ¥‚ Á ÙÛÌ͈¥π˛ ͇‡ÓÍ (DVD OK) Ви можете насолодитись відчуттям перебування у караоке-барі, маючи при цьому комфорт вашої оселі. Дивіться відеота співайте, слідкуючи за віршами, які демонструються на екрані телевізора, під акомпанемент. 1 Використовуйте ЦИФРОВІ (0-9)
 • Страница 102 из 126
  襉Íβ˜ÂÌÌfl Ï¥ÍÓÙÓÌÛ 1 Підключіть мікрофон до гнізда MIC на передній панелі. Ви можете підключити також два мікрофони. 2 Поверніть ручку MIC VOL , щоб відрегулювати гучність голосу через мікрофон • Можна підключити два мікрофони. 3 Натисніть кнопку ECHO +,-, щоб відрегулювати рівень луни
 • Страница 103 из 126
  á‡ÏÓ‚ÎÂÌÌfl Á‡Á‰‡Î„¥‰¸ ÏÛÁËÍË ‡ÍÓÏÔ‡ÌÂÏÂÌÚÛ Коли акомпанемент грає, ви можете заздалегідь замовити наступну пісню, яку ви хочете заспівати. 1 Використовуйте ЦИФРОВІ (0-9) кнопки для вибору пісні, яку ви бажаєте замовити заздалегідь. 2 Натисніть кнопку RESERVE. • замовляється наступна пісня. ôÓ·
 • Страница 104 из 126
  è¥ÓËÚÂÚÌ ÔÓ„‡‚‡ÌÌfl ÏÛÁËÍË ‡ÍÓÏÔ‡ÌÂÏÂÌÚÛ Навіть якщо вже є заздалегідь замовлена пісня, ви можете до неї заспівати пісню, яку ви хочете. 1 В режимі Stop натисніть ЦИФРОВІ (0-9) кнопки, щоб вибрати пісню, яку ви хочете відтворити 2 Натисніть кнопку PLAY/ PAUSE (►/II). èÓ‚ÚÓÌ ‚¥‰Ú‚ÓÂÌÌfl
 • Страница 105 из 126
  T îÛÌ͈¥fl “Ûβ·ÎÂ̇ Ô¥ÒÌfl” Ви можете зберегти по 18 пісень, які вам подобаються, або які ви часто співаєте, групами під іменами FAVORITE1, 2,3, всього 54 пісень, щоб легко їх знаходити та співати вашу улюблену пісню. á·ÂÂÊÂÌÌfl Ûβ·ÎÂÌÓª Ô¥ÒÌ¥ 1 В режимі Stop натисніть кнопку FAVORITE. 2 3
 • Страница 106 из 126
  ëÔ¥‚‡ÌÌfl Ûβ·ÎÂÌÓª Ô¥ÒÌ¥ 1 В режимі Stop натисніть кнопку FAVORITE. 2 Натисніть кнопки red щоб вибрати розташування пісні між FAVORITE 1,2 3 . 3 Натисніть ▲, ▼, щоб вибрати пісню, яку ви хочете. EXIT KEY CONTROL ONTR TEMPO Щоб вийти зі статусу екрана FAVORITE SONG • ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ STOP ‡·Ó ÍÌÓÔÍÛ
 • Страница 107 из 126
  îÛÌ͈¥fl ÔÓ¯ÛÍÛ Ô¥ÒÌ¥ ÇË ÏÓÊÂڠ΄ÍÓ ‚¥‰¯Û͇ÚË Ô¥ÒÌ˛ ̇ ÂÍ‡Ì¥, Ì ÔÂ‰˂Îfl˛˜ËÒ¸ ÍÌËÊÍÛ Á ÔÂÂÎ¥ÍÓÏ Ô¥ÒÂ̸ ëÚÛÍÚÛ‡ ÔÓ¯ÛÍÛ Ô¥ÒÌ¥ èÛÌÍÚ è¥‰ÔÛÌÍÚ ÄÎÙ‡‚¥Ú êÓÒ¥fl ̇Á‚‡/ÒÔ¥‚‡Í A~R ÄÌ„Î¥ÈҸ͇ ìÍ‡ªÌ‡ ̇Á‚‡/ÒÔ¥‚‡Í A~Z ̇Á‚‡/ÒÔ¥‚‡Í A~R è¥ÒÌ¥, ˘Ó ‚ËÍÓÌÛ˛Ú¸Òfl ‰ÛÂÚÓÏ - ܇Ì êéä òÄçëéç ç‡Ӊ̥ (Folk)
 • Страница 108 из 126
  èÓ¯ÛÍ Á‡ ÏÓ‚Ó˛ 1 В режимі Stop, натисніть кнопку SEARCH SONG, а потім натисніть кнопку ▲, ▼щоб вибрати мову, яку ви бажаєте. • Ви можете вибрати мову з таких варіантів: російська-англійськаукраїнська.(RUSSIA-ENGLISH-Ukraine) • В цей час натисніть кнопку вперед щоб перейти до переліку пісень внизу
 • Страница 109 из 126
  у èÓ¯ÛÍ Ô¥ÒÂ̸, ˘Ó ‚ËÍÓÌÛ˛Ú¸Òfl ‰ÛÂÚÓÏ (DUET SONG) 1 KEY CONTROL ONTR 2 Натисніть◄, ►щоб перейти до переліку пісень внизу екрана. 3 EXIT В режимі Stop, натисніть кнопку SEARCH SONG, а потім натисніть red щоб вибрати опцію SELECT SONG. Натисніть ▲, ▼щоб вибрати пісню, яку ви бажаєте. 4 Натисніть
 • Страница 110 из 126
  èÓ¯ÛÍ Á‡ ʇÌÓÏ 1 В режимі Stop, натисніть кнопку SEARCH SONG, а потім натисніть red щоб вибрати опцію GENRE. 2 Натисніть кнопку ►щоб перейти до підпунктів, а потім натисніть ◄, ► щоб вибрати жанр, який ви бажаєте. • В цей час натисніть кнопку ◄ , щоб перейти до переліку пісень внизу екрана. • Ви
 • Страница 111 из 126
  èÓ¯ÛÍ Á‡ Ô¥ÒÌflÏË-ı¥Ú‡ÏË 1 В режимі Stop, натисніть кнопку SEARCH SONG, а потім натисніть ▲, ▼ щоб вибрати опцію HITS SONGS. • В цей час натисніть кнопку ◄ , щоб перейти до переліку пісень внизу екрана. 3 EXIT KEY CONTROL ONTR TEMPO Натисніть кнопку ►щоб перейти до переліку пісень внизу екрана, а
 • Страница 112 из 126
  ФУНКЦІЯ ГРИ В БОУЛІНГ Боулінг можна налаштувати як гру з угадуванням мелодій. Налаштування гри 1 2 Завантажте диски DVD-OK. Натисніть кнопку зі стрілкою ▲,▼щоб перейти до гри в боулінг, потім натисніть OK. 4 5 У режимі зупинення натисніть кнопку menu. Натисніть зелену кнопку, щоб налаштувати гру. •
 • Страница 113 из 126
  Вибір пісні та початок гри Після налаштування гри можна встановити пісню, яку ви хочете заспівати. 1 3 EXIT KEY CONTROL ONTR TEMPO дії 1-5 такі ж, як описано вище. 2 Натисніть кнопку SEARCH SONG (пошук пісні) чи кнопки 0~ 9, щоб вибрати пісню зі списку відтворення, та натисніть OK. Натисніть
 • Страница 114 из 126
  îÛÌ͈¥fl KEY CONTROL/TEMPO CONTROL ÇË ÏÓÊÂڠ΄ÍÓ ‚ËÍÓ̇ÚË ÔÓ¯ÛÍ Ô¥ÒÌ¥ ̇ ÂÍ‡Ì¥, Ì ÔÂ„Îfl‰‡˛˜Ë ÍÌËÊÍÛ Á ÔÂÂÎ¥ÍÓÏ Ô¥ÒÂ̸. îÛÌ͈¥fl ÍÂÛ‚‡ÌÌfl‚ËÒÓÚÓ˛ „ÓÎÓÒÛ Ç ÔÓˆÂÒ¥ ‚¥‰Ú‚ÓÂÌÌfl ̇ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍË KEY CONTROL. • Кожного разу, коли ви натискаєте кнопку # , висота голосу підвищується. а кожного разу
 • Страница 115 из 126
  îÛÌ͈¥fl ÍÂÛ‚‡ÌÌfl “óÓÎÓ‚¥˜ËÈ-Ê¥ÌÓ˜ËÈ” (Male-Female Key) îÛÌ͈¥fl ÍÂÛ‚‡ÌÌfl “óÓÎÓ‚¥˜ËÈ-Ê¥ÌÓ˜ËÈ” Û Ç ÔÓˆÂÒ¥ ‚¥‰Ú‚ÓÂÌÌfl ̇ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍË Female • äÓÊÌÓ„Ó ‡ÁÛ, ÍÓÎË ‚Ë Ì‡ÚËÒ͇πÚ ˆ˛ ÍÌÓÔÍÛ, ‚‡¯ ‚Ë·¥ ÔÂÂıÓ‰ËÚ¸ ‚¥‰ ÓÔˆ¥ª Male ‰Ó ÓÔˆ¥ª Female ¥ ̇‚Ô‡ÍË. • ÇË·Ë‡ÈÚ ÓÔˆ¥˛ Male, ÍÓÎË ÒÔ¥‚‡πÚ ˜ÓÎÓ‚¥˜ËÏ
 • Страница 116 из 126
  ìÒÚ‡Ìӂ͇ ÓÔˆ¥ª “î‡ÌÙ‡Ë” ÇË ÏÓÊÂÚ ‚ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚË ÓÔˆ¥˛ “î‡ÌÙ‡Ë” (Fanfare), flÍ¥ χ˛Ú¸ ÔÓÁ‚Û˜‡ÚË Ô¥ÒÎfl ‚ËÍÓ̇ÌÌfl Ô¥ÒÌ¥. 1 Завантажте диски DVD-OK 2 Натисніть кнопку MENU 3 Натисніть кнопки ▲, ▼щоб перейти до опції Fanfare. 4 Натисніть кнопку OK, щоб вибрати бажаний пункт • Кожного разу, коли ви
 • Страница 117 из 126
  ìÒÚ‡Ìӂ͇ ÙÛÌ͈¥ª “ÒÂ‰Ìfl Óˆ¥Ì͇” ÇË ÏÓÊÂÚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚË ÒÚÛԥ̸ Óˆ¥ÌÓÍ, flÍ¥ ‰ÂÏÓÌÒÚÛ˛Ú¸Òfl ̇ ÂÍ‡Ì¥, Á‡Á‰‡Î„¥‰¸ 1 KEY CONTROL ONTR TEMPO 2 Натисніть кнопку MENU 3 EXIT Завантажте диски DVD-OK Натисніть ▲, ▼щоб перейти до опції Average Score 4 Натисніть кнопку OK, щоб вибрати бажаний пункт •
 • Страница 118 из 126
  ìÒÚ‡Ìӂ͇ ÙÛÌ͈¥ª Shadow У ÇË ÏÓÊÂÚ ‰‡ÚË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÛ ‚¥‰Ó·‡ÊÂÌÌfl ÒÎ¥‚ Ô¥ÒÌ¥ ̇ ÚÂÏÌËı ÒÏÛ„‡ı. 1 Завантажте диски DVD-OK. 2 3 Натисніть ▲, ▼ щоб перейти до опції Shadow. 4 Натисніть кнопку MENU Натисніть кнопку ENTER, щоб вибрати бажаний пункт • Кожного разу, коли ви натискаєтецю кнопку, ваш вибір
 • Страница 119 из 126
  Усунення можливих несправностей Перевірте згідно з нижченаведеними рекомендаціями можливі причини проблем, з якими ви зіткнулися, перш ніж звертатися до ремонтної майстерні стосовно цього пристрою. Деякі прості перевірки або легке регулювання з вашого боку можуть усунути проблему та відновити
 • Страница 120 из 126
  Перелік кодів мов Введіть відповідний код в початкові параметри установки “Disc Audio”, “Disc Subtitle” та/або “ Disc Menu “ (дивись сторінку 33). Код Мова 1027 Afar 1028 Abkhazian 1032 Afrikaans 1039 Amharic Код Мова Код Мова Код Мова 1181 Frisian 1334 Latvian, Lettish 1506 Slovenia n 1183 Irish
 • Страница 121 из 126
  BËÓ·Ë,˘Ó Ô¥‰ÚËÏÛ USB-ıÓÒÚ üòþ ЦФК (Цифрова фотокамера) Brand UMAX Apus 210 UMAX Apus 210 Sandisk Cruzer Mini Sandisk Cruzer Profile Sandisk Cruzer Titanium Sandisk Cruzer Titanium My Flash A Data My Flash A Data AXIA Easy Disk A Data Blue Kingstone DT Mini Fun Kingstone DT Mini Purple Kingstone
 • Страница 122 из 126
  Виробник Samsung Sony Olympus NikonCoolpix Panasonic CanonIXUS 60, IXUS 600, PowerShot A700, Fuji 3PM i-river Samsung 59 Виробник Марка VP-MS11, S800, Pro815, V20, V10, D60, UCA5 DSC-W50, DSC-R1, DSC-P200, DSC-P150 C-70 zoom, SP-700, FE5500, C-470Z 7900, Coolpix-p3, Coolpix S2 DMC-FX01, DMC-LX1S,
 • Страница 123 из 126
  Технічні характеристики ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Споживана потужність 9 Вт Вага 2.0 кг Розміри (Ш х В х Г) 208 х 42 х 37 мм (Ш х В х Г) Робоча температура від 5 до 35 С0 Робоча вологість 10% - 75% ДИСКОВИЙ ПЛЕЄР Ємність 1 диск Розміри диска Діаметр:120 або80 мм, товщина 1,2 мм ВІДЕОВИХІД комбінований
 • Страница 124 из 126
  á‚’flÊ¥Ú¸Òfl Á SAMSUNG WORLD WIDE ë‚flÁ˚‚‡ÈÚÂÒ¸ Ò SAMSUNG ÔÓ ‚ÒÂÏÛ ÏËÛ üÍ˘Ó ‚Ë Ï‡πÚ ÍÓÏÂÌÚ¥ ‡·Ó ÔËÚ‡ÌÌfl ÒÚÓÒÓ‚ÌÓ ‚ËÓ·¥‚ ÍÓÏԇ̥ª Samsung, Á‚’flÊ¥Ú¸Òfl Á ˆÂÌÚÓÏ Ô¥‰ÚËÏÍË ÍÓËÒÚÛ‚‡˜¥‚ Samsung. á‚’flÊ¥Ú¸Òfl Á SAMSUNG WORLD WIDE Region North America Latin America Country CANADA MEXICO U.S.A ARGENTINE
 • Страница 125 из 126
  ùíé àáÑÖãàÖ àáÉéíéÇãÖçé äéåèÄçàÖâ: èÓ‰ÎÂÊËÚ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ì˲ ÔÓ Ì‡Á̇˜ÂÌ˲ ‚ ÌÓχθÌ˚ı ÛÒÎÓ‚Ëflı CpoÍ cÎyÊ·˚: 7 ÎÂÚ AK68-01688C
 • Страница 126 из 126