Инструкция для SAMSUNG DVD-P465

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

DVD èPOàÉPõBATEãú

DVD-èPOÉPABAó

DVD-P465

www.samsung.ru

Cover P465_XEV  2/1/06  4:10 PM  Page 3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 72
  Cover P465_XEV 2/1/06 4:10 PM Page 3 DVD èPOàÉPõBATEãú DVD-èPOÉPABAó DVD-P465 www.samsung.ru
 • Страница 2 из 72
  DVD-P465_XEV_Rus 2/1/06 4:12 PM Page 2 MÂ˚ Ô‰ÓÒÚÓÓÊÌÓÒÚË 1. ìÒÚ‡Ìӂ͇ * èÓ‚Â¸ÚÂ, ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ ÎË Ì‡ÔflÊÂÌË ceÚË, Û͇Á‡ÌÌÓe ‚ Ô‡ÒÔÓÚÌÓÈ Ú‡·Î˘Í ̇ Á‡‰ÌÂÈ Ô‡ÌeÎË ÔÎeepa, ̇ÔflÊÂÌ˲ ceÚË. * ìcÚaÌo‚ËÚe ÔÎeep ÚaÍ, ˜Úo·˚ Ó·ÂÒÔ˜ËÚ¸ ‚ÓÍÛ„ Ìe„o Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó (7-10 ÒÏ). He ÁaÍp˚‚aÈÚe
 • Страница 3 из 72
  2/1/06 4:12 PM Page 3 èÂ‰ ̇˜‡ÎÓÏ ËcÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl ÔÓË„˚‚‡ÚÂÎfl èË̇‰ÎÂÊÌÓÒÚË èÛÎ¸Ú ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl àÌÒÚÛ͈Ëfl ‰Îfl ÔÓθÁÓ‚‡ÚÂÎfl ŇڇÂË ‰Îfl ÔÛθڇ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl (‡ÁÏÂ‡ AAA) 䇷Âθ ‰Îfl ÇˉÂÓ/ÄÛ‰ËÓ c˄̇ÎÓ‚ ìÒÚ‡Ìӂ͇ ·‡Ú‡ÂÈ ‚ ÔÛÎ¸Ú ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl 1. éÚÍÓÈÚÂ
 • Страница 4 из 72
  DVD-P465_XEV_Rus 2/1/06 4:12 PM Page 4 ç‡ÒÚÓÈ͇ Ë yÒÚaÌo‚Ía OÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË ÔÓË„˚‚‡ÚÂÎfl ÇÂÎËÍÓÎÂÔÌ˚È Á‚ÛÍ íÂıÌÓÎÓ„Ëfl Dolby Digital, ‡Á‡·ÓÚ‡Ì̇fl ÙËÏÓÈ Dolby Labs, Ó·ÂÒÔ˜˂‡ÂÚ ÍËÒڇθÌÓ-˜ËÒÚÓ ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌË Á‚Û͇. àÁÓ·‡ÊÂÌË àÒÔÓθÁÛÂÚÒfl ÚÂıÌÓÎÓ„Ëfl ÍÓÏÔÂÒÒËË ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl MPEG2. Ç˚ ÏÓÊÂÚÂ
 • Страница 5 из 72
  DVD-P465_XEV_Rus 2/1/06 4:12 PM Page 5 íËÔ˚ Ë ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË ‰ËÒÍÓ‚ ùÚÓÚ DVD-ÔÓË„˚‚‡ÚÂθ ÏÓÊÂÚ ‚ÓÒÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸ ‰ËÒÍË ÒÎÂ‰Û˛˘Ëı ÚËÔÓ‚, Ëϲ˘Ë ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Ë ÎÓ„ÓÚËÔ˚: ÄÛ‰ËÓ + ÇˉÂÓ VIDEO-CD ÄÛ‰ËÓ + ÇˉÂÓ äÓÏÔ‡ÍÚ-‰ËÒÍ 12 Cm é‰ÌÓÒÚÓÓÌÌËÈ 240 ÏËÌ. Ñ‚ÛıÒÚÓÓÌÌËÈ 480 ÏËÌ. 8 Cm é‰ÌÓÒÚÓÓÌÌËÈ 80 ÏËÌ.
 • Страница 6 из 72
  DVD-P465_XEV_Rus 2/1/06 4:12 PM Page 6 éÔËÒ‡ÌË éÔËÒ‡ÌË - ÔÂ‰Ìflfl Ô‡ÌÂθ 1 4 2 6 7 3 1. 2. 3. 4. ÉéíéÇçéëíú/Çäã. ( ) èpË ÔÂ‚oÏ ‚Íβ˜eÌËË ÔoË„p˚‚aÚeÎfl ‚ ceÚ¸ Á‡„Ó‡ÂÚÒfl Ë̉Ë͇ÚÓ. èË ÌaÊaÚËË ÍÌÓÔÍË ÉOTOBHOCTú/BKã. ˆ‚eÚ Ë̉ËÍaÚÓa ÒÚaÌÓ‚ËÚÒfl ÒËÌËÏ Ë ÔÓË„˚‚aÚeθ ‚Íβ˜aeÚÒfl. àHÑàäATOP ÉéíéÇçéëíà
 • Страница 7 из 72
  DVD-P465_XEV_Rus 2/1/06 4:12 PM Page 7 éÔËÒ‡ÌË - Á‡‰Ìflfl Ô‡ÌÂθ 7 PyccÍËÈ 3 1 1. 2. 3. 4. 5. 2 ÉHEáÑA 5.1 KAHAãúHOÉO AìÑàO BõXOÑA - CÓe‰ËÌflÈÚe Ò yÒËÎËÚeÎeÏ, ËÏe˛˘ËÏ „ÌeÁ‰a 5.1 ÍaÌaθÌÓ„Ó ‚xÓ‰a ay‰ËÓ ÒË„ÌaÎa. ÉçÖáÑé SCART - àÒÔÓθÁÛÈÚ ‰Îfl ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌËfl Í ÚÂ΂ËÁÓÛ, Ò̇·ÊÂÌÌÓÏÛ ‚ıÓ‰Ì˚Ï ‡Á˙ÂÏÓÏ
 • Страница 8 из 72
  DVD-P465_XEV_Rus 2/2/06 8:16 AM Page 8 á̇ÍÓÏÒÚ‚Ó Ò ÔÛθÚÓÏ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl 6. 1 14 15 2 7. 8. 9. 10. 3 4 5 6 7 8 16 11. 17 18 19 12. 13. 14. 9 10 15. 11 20 21 12 13 22 23 16. 17. 18. 19. 20. 21. 1. 2. 3. 4. 5. 8 äÌÓÔ͇ ÇäãûóÖçàü DVD-ÔÓË„˚‚‡ÚÂÎfl BÍβ˜aeÚ ËÎË ‚˚Íβ˜aeÚ ÔËÚaÌËe. ñàîêéÇõÖ
 • Страница 9 из 72
  DVD-P465_XEV_Rus 2/1/06 4:12 PM Page 9 ëoe‰ËÌeÌËfl Ç˚·Ó ÔÓ‰Íβ˜ÂÌËfl PyccÍËÈ çËÊ Ô‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ ÔËÏÂ˚ ÔÓ‰Íβ˜ÂÌËÈ, ÍÓÚÓ˚ ӷ˚˜ÌÓ ËÒÔÓθÁÛ˛ÚÒfl ‰Îfl ÔÓ‰Íβ˜ÂÌËfl DVD-ÔÓË„˚‚‡ÚÂÎfl Í ÚÂ΂ËÁÓÛ Ë ‰Û„ËÏ ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ‡Ï. èÂ‰ ÔÓ‰Íβ˜ÂÌËÂÏ DVD-ÔÓË„˚‚‡ÚÂÎfl - èÂ‰ ÔÓ‰Íβ˜ÂÌËÂÏ ËÎË ÓÚÒÓ‰ËÌÂÌËÂÏ Î˛·˚ı
 • Страница 10 из 72
  DVD-P465_XEV_Rus 2/1/06 4:12 PM Page 10 èÓ‰Íβ˜ÂÌËÂ Í íÇ (S-Video) - èÓ‰Íβ˜ÂÌËÂ Í ÚÂ΂ËÁÓÛ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ͇·ÂÎfl S-Video. - èÓÎÛ˜ÂÌË ‚˚ÒÓÍÓ͇˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ËÁÓ·‡ÊÂÌËÈ. ÑÎfl ÔÓÎÛ˜ÂÌËfl ·ÓΠ˜ÂÚÍËı ËÁÓ·‡ÊÂÌËÈ ÔÓ Ò‡‚ÌÂÌ˲ Ò Ó·˚˜Ì˚Ï ÂÊËÏÓÏ ‚ˉÂÓ‚˚ıÓ‰‡ S-Video ‡Á‰ÂÎflÂÚ ˝ÎÂÏÂÌÚ ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl ̇ ˜ÂÌÓ·ÂÎ˚Â
 • Страница 11 из 72
  DVD-P465_XEV_Rus 2/1/06 4:12 PM Page 11 èÓ‰Íβ˜ÂÌËÂ Í íÇ (óÂÂÒÒÚӘ̇fl ‡Á‚ÂÚ͇) - èÓ‰Íβ˜ÂÌËÂ Í ÚÂ΂ËÁÓÛ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÓÏÔÓÌÂÌÚÌ˚ı ‚ˉÂÓ͇·ÂÎÂÈ. PyccÍËÈ - èÓÎÛ˜ÂÌË ‚˚ÒÓÍÓ͇˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ËÁÓ·‡ÊÂÌËÈ Ò ÚÓ˜ÌÓÈ ˆ‚ÂÚÓÔÂ‰‡˜ÂÈ. ÑÎfl ÔÓÎÛ˜ÂÌËfl ˜ÂÚÍËı Ë ‚˚ÒÓÍÓ͇˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ËÁÓ·‡ÊÂÌËÈ ÍÓÏÔÓÌÂÌÚÌ˚È
 • Страница 12 из 72
  DVD-P465_XEV_Rus 2/1/06 4:12 PM Page 12 èÓ‰Íβ˜ÂÌËÂ Í íÇ (èÓ„ÂÒÒ˂̇fl ‡Á‚fiÚ͇) 1 ë ÔÓÏÓ˘¸˛ ‚ˉÂÓ͇·ÂÎÂÈ (‚ ÍÓÏÔÎÂÍÚ Ì ‚ıÓ‰flÚ) ÒÓ‰ËÌËÚ ‚˚ıÓ‰˚ COMPONENT VIDEO OUT, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚ ̇ Á‡‰ÌÂÈ Ô‡ÌÂÎË DVD-ÔÓË„˚‚‡ÚÂÎfl, Ò ‚ıÓ‰‡ÏË COMPONENT IN ̇ ÚÂ΂ËÁÓÂ. 2 äêÄëçõâ ëàçàâ áÖãÖçõâ ë ÔÓÏÓ˘¸˛
 • Страница 13 из 72
  DVD-P465_XEV_Rus 2/1/06 4:12 PM Page 13 èÓ‰Íβ˜ÂÌËÂ Í ‡Û‰ËÓÒËÒÚÂÏ (‰‚Ûı͇̇θÌ˚È ÛÒËÎËÚÂθ) 1 PyccÍËÈ ë ÔÓÏÓ˘¸˛ ‡Û‰ËÓ͇·ÂÎfl ÒÓ‰ËÌËÚ ‚˚ıÓ‰˚ AUDIO (Í‡ÒÌ˚È Ë ·ÂÎ˚È) OUT, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚ ̇ Á‡‰ÌÂÈ Ô‡ÌÂÎË DVD-ÔÓË„˚‚‡ÚÂÎfl, Ò ‚ıÓ‰‡ÏË AUDIO (Í‡ÒÌ˚È Ë ·ÂÎ˚È) IN ̇ ÛÒËÎËÚÂÎÂ. 2 ë ÔÓÏÓ˘¸˛ ͇·ÂÎÂÈ
 • Страница 14 из 72
  DVD-P465_XEV_Rus 2/1/06 4:12 PM Page 14 èÓ‰Íβ˜ÂÌËÂ Í ‡Û‰ËÓÒËÒÚÂÏ (ycËÎËÚeβ c ‰eÍo‰epoÏ Dolby digital, DTS, MPEG2) 1 Ç ÒÎÛ˜‡Â ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl ÓÔÚ˘ÂÒÍÓ„Ó Í‡·ÂÎfl (‚ ÍÓÏÔÎÂÍÚ Ì ‚ıÓ‰ËÚ) ÒÓ‰ËÌËÚ ‚˚ıÓ‰ DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL), ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚È Ì‡ Á‡‰ÌÂÈ Ô‡ÌÂÎË DVD-ÔÓË„˚‚‡ÚÂÎfl, Ò ‚ıÓ‰ÓÏ DIGITAL
 • Страница 15 из 72
  DVD-P465_XEV_Rus 2/1/06 4:12 PM Page 15 èÓ‰Íβ˜ÂÌËÂ Í 5.1-͇̇θÌÓÏÛ ‡Ì‡ÎÓ„Ó‚ÓÏÛ ÛÒËÎËÚÂβ 1 PyccÍËÈ ÖÒÎË ËÒÔÓθÁÛ˛ÚÒfl ‡Û‰ËÓ͇·ÂÎË ‰Îfl 5.1-͇̇θÌÓ„Ó ‡Ì‡ÎÓ„Ó‚Ó„Ó ÛÒËÎËÚÂÎfl (Ì ‚ıÓ‰flÚ ‚ ÍÓÏÔÎÂÍÚ) ÒÓ‰ËÌËÚ ‚˚ıÓ‰˚ 5.1CH ANALOG AUDIO OUT ̇ Á‡‰ÌÂÈ Ô‡ÌÂÎË DVDÔÓË„˚‚‡ÚÂÎfl Ò ‚˚ıÓ‰‡ÏË 5.1CH ANALOG AUDIO
 • Страница 16 из 72
  DVD-P465_XEV_Rus 2/1/06 4:12 PM Page 16 éÒÌo‚Ì˚e ÙÛÌ͈ËË BÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌË ‰ËÒ͇ èÂ‰ ̇˜‡ÎÓÏ ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl - ÇÍβ˜ËÚ ÚÂ΂ËÁÓ Ë Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÔÛθڇ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ‚˚·ÂËÚ Ô‡‚ËθÌ˚È ‚ˉÂÓ‚ıÓ‰. - EcÎË Ôo‰coe‰ËÌeÌa ‚Ìe¯Ìflfl ay‰ËocËcÚeÏa, ‚Íβ˜ËÚe ee Ë ‚˚·epËÚe ËcÚo˜ÌËÍ ‚xo‰Ìo„o
 • Страница 17 из 72
  2/1/06 4:12 PM Page 17 àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ÙÛÌ͈ËÈ “èÓËÒÍ” Ë “èÓÔÛÒÍ” BÓ ‚ÂÏfl ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl B˚ ÏÓÊÂÚ ·˚ÒÚÓ Ì‡ÈÚË ÌÛÊÌÓ ÏÂÒÚÓ ‚ ÏÛÁ˚͇θÌÓÏ ÔÓËÁ‚‰ÂÌËË ËÎË ÙËθÏÂ, ‡ Ú‡ÍÊ ‚ÓÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸Òfl ÙÛÌ͈ËÂÈ “èÓÔÛÒÍ” ‰Îfl ÔÂÂıÓ‰‡ Í ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÏÛ ÏÛÁ˚͇θÌÓÏÛ ÔÓËÁ‚‰ÂÌ˲. èÓËÒÍ ÌÛÊÌÓ„Ó ÏÂÒÚ‡ ‚ ÏÛÁ˚͇θÌÓÏ
 • Страница 18 из 72
  DVD-P465_XEV_Rus 2/1/06 4:12 PM Page 18 àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ÏeÌ˛ ‰ËcÍa Ë ÏeÌ˛ ÙËθÏa MeÌ˛ ‰ËcÍa 1. Bo ‚peÏfl ‚ocÔpoËÁ‚e‰eÌËfl ‰ËcÍa DVD ÌaÊÏËÚe Ìa ÔyθÚe Ñì ÍÌoÔÍy MENU. 2. ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍË / ‰Îfl ‚˚·Ó‡ Disc Menu, ‡ Á‡ÚÂÏ Ì‡ÊÏËÚ ËÎË ENTER. - àÌÙo (Info) (cÏ. cÚp 17) - ì‚e΢. (Zoom) (cÏ. cÚp 22) - áaÍÎa‰Ía
 • Страница 19 из 72
  DVD-P465_XEV_Rus 2/1/06 4:12 PM Page 19 VCD 01 01 A - B ÑoÔoÎÌËÚeθÌ˚e ÙÛÌ͈ËË àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ÙÛÌ͈ËË ÔÓ‚ÚÓ‡ A-B 1. éÚÏÂÚ¸Ú ÚÓ˜ÍÛ Ì‡˜‡Î‡ (A) ÔÓ‚ÚÓÌÓ„Ó ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl, ̇ʇ‚ ÍÌÓÔÍÛ REPEAT A-B. B ‚˚‰ÂÎflÂÚÒfl ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË. 2. éÚÏÂÚ¸Ú ÚÓ˜ÍÛ ÓÍÓ̘‡ÌËfl (B) ÔÓ‚ÚÓÌÓ„Ó ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl, ̇ʇ‚ ÍÌÓÔÍÛ
 • Страница 20 из 72
  DVD-P465_XEV_Rus 2/1/06 5:32 PM Page 20 - Ha ÁÍpaÌ c y‚e΢. (Zoom Fit) àÁo·paÊeÌËe ‚‚epxy, ‚ÌËÁy, cÎe‚a Ë cÔpa‚a ˝ÍpaÌa o·peÁaÌo, a ‚ cepe‰ËÌe ˝ÍpaÌa - Û‚Â΢ÂÌÓ. - Ha ‚c˛ ‚˚coÚy (Vertical Fit) EcÎË ‰ËcÍ DVD c ÁaÔËc¸˛ ‚ ÙopÏaÚe 4:3 ÔpocÏaÚpË‚aÚ¸ Ìa ÚeÎe‚ËÁope c ˝ÍpaÌoÏ ÙopÏaÚa 16:9, cÎe‚a Ë cÔpa‚a
 • Страница 21 из 72
  2/1/06 4:12 PM Page 21 ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍË / , ˜Úo·˚ ‚˚·aÚ¸ ÊeÎaeÏ˚È flÁ˚Í cy·ÚËÚo‚ Ìa ‰ËcÍe MPEG4, ÁaÚeÏ ÌaÊÏËÚe ÍÌoÔÍy ENTER. MPEG4 Å˚cÚp˚È Ôo‚Úop ‚ocÔpoËÁ‚e‰eÌËfl/ ·˚cÚp˚È ÔpoÔycÍ Å˚ÒÚ˚È ÔÓ‚ÚÓ ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl (DVD) EÒÎË ‚˚ ÔÓÔÛÒÚËÎË ÒˆÂÌÛ, ÔË ÔÓÏÓ˘Ë ‰aÌÌÓÈ ÙÛÌ͈ËË ‚˚ ÏÓÊÂÚ ۂˉÂÚ¸  ÒÌÓ‚a.
 • Страница 22 из 72
  DVD-P465_XEV_Rus 2/1/06 4:12 PM Page 22 èêàåÖóÄçàÖ - ÇÓ ‚ÂÏfl ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl ‰ËÒ͇ VCD 2.0 ˝Ú‡ ÙÛÌ͈Ëfl ‡·ÓÚ‡ÂÚ ÚÓθÍÓ ÔË ‚˚Íβ˜ÂÌÌÓÏ ÏÂÌ˛. 5. H‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ BOCèPOàáBEÑEHàE/èAìáA ( ), - H‡ ÌÂÍÓÚÓ˚ı ‰ËÒ͇ı ÙÛÌ͈Ëfl “á‡Í·‰Í‡” ÏÓÊÂÚ Ì ˜ÚÓ·˚ ÔÂÂÈÚË Í ÔÓϘÂÌÌÓÏÛ ˝ÔËÁÓ‰Û. ‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡Ú¸. èÂÂıÓ‰ Í
 • Страница 23 из 72
  2/1/06 4:12 PM Page 23 Ç˚·op ÔaÔÍË èaÔÍy ÏoÊÌo ‚˚·ËpaÚ¸ ÚoθÍo ‚ peÊËÏe CÚoÔ. - óÚÓ·˚ ‚˚·paÚ¸ po‰ËÚeθcÍy˛ ÔaÔÍy H‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ RETURN, ˜ÚÓ·˚ ÔepeÈÚË Í po‰ËÚeθcÍoÈ ÔaÔÍe ËÎË c ‚˚·epËÚe “..” Ë Ì‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ENTER,˜ÚÓ·˚ ÔoÏo˘¸˛ ÍÌÓÔoÍ ÔepeÈÚË Í po‰ËÚeθcÍoÈ ÔaÔÍe. - óÚÓ·˚ ‚˚·paÚ¸ o‰Ìoypo‚Ìe‚y˛
 • Страница 24 из 72
  DVD-P465_XEV_Rus 2/2/06 8:19 AM Page 24 - He Ô˚ÚaÈÚec¸ ÍoÔËpo‚aÚ¸ oxpaÌfleÏ˚e a‚ÚopcÍËÏ Ôpa‚oÏ ÙaÈÎ˚ MP3. HeÍoÚop˚e “Áa˘Ë˘eÌÌ˚e” ÙaÈÎ˚ Áa¯ËÙpo‚aÌ˚ Ë ÁaÍo‰Ëpo‚aÌ˚ ÚaÍËÏ o·paÁoÏ, ˜Úo·˚ Ôpe‰oÚ‚paÚËÚ¸ Ëx ÌeÁaÍoÌÌoe ÍoÔËpo‚aÌËe. HaÔpËÏep, ÙaÈÎ˚ cÎe‰y˛˘Ëx ÚËÔo‚: Windows Media TM (Áape„ËcÚpËpo‚aÌÌ˚È
 • Страница 25 из 72
  2/1/06 4:12 PM Page 25 BocÔpoËÁ‚e‰eÌËe ‰ËcÍo‚ c ÙoÚo„paÙËflÏË 1. B˚·epËÚe ÔaÔÍy 2. ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍË ‚˚·epËÚe ÙaÈÎ cÌËÏÍa ‚ ÏeÌ˛ ÍÎËÔo‚, a ÁaÚeÏ ÌaÊÏËÚe ÍÌoÔÍy ENTER. 3. ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ INFO ‰Îfl ÓÚÓ·‡ÊÂÌËfl ÏÂÌ˛. ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍË ‰Îfl ‚˚·Ó‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ„Ó ÏÂÌ˛, ‡ Á‡ÚÂÏ Ì‡ÊÏËÚ ENTER. èêàåÖóÄçàÖ - Ç
 • Страница 26 из 72
  DVD-P465_XEV_Rus 2/1/06 4:12 PM Page 26 H‡ÒÚÓÈ͇ flÁ˚͇ àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ÏÂÌ˛ “H‡ÒÚÓÈ͇” àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ÏÂÌ˛ “H‡ÒÚÓÈ͇” MÂÌ˛ SETUP (“H‡ÒÚÓÈ͇”) ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ‚‡Ï ̇ÒÚÓËÚ¸ DVDÔÓË„˚‚‡ÚÂθ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ‚‡¯ËÏË ÔÓÚ·ÌÓÒÚflÏË, Ú‡Í Í‡Í ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ‚‡Ï ‚˚·‡Ú¸ Ô‰ÔÓ˜ËÚ‡ÂÏ˚ flÁ˚ÍË ‰Îfl ‡ÁÌ˚ı ÙÛÌ͈ËÈ,
 • Страница 27 из 72
  DVD-P465_XEV_Rus 2/1/06 4:12 PM Page 27 HACTP. üáõKA MeÌ˛ ÔÎe MeÌ˛ ‰Ëc Ay‰Ëo Cy·ÚËÚp˚ DivX Cy·Ú Hindi Japanese PycckËÈ Turkish Thai Korean - B˚·ËpaeÚcfl ÊeÎaeÏ˚È flÁ˚Í Ë Ìa ˝ÍpaÌe ‚Ìo‚¸ Ôofl‚ÎfleÚcfl ÏeÌ˛ “HacÚp. üÁ˚Ía”. - óÚo·˚ y·paÚ¸ ÏeÌ˛, cÌo‚a ÌaÊÏËÚe ÍÌoÔÍy MENU. HACTP. üáõKA MeÌ˛ ÔÎeep MeÌ˛ ‰Ëcka
 • Страница 28 из 72
  DVD-P465_XEV_Rus 2/1/06 4:12 PM Page 28 ç‡ÒÚÓÈ͇ „ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎÂÈ HacÚp. üÁ˚Ía Ó·˙ÂÏÌÓ„Ó Á‚Û˜‡ÌËfl HacÚp. ay‰Ëo HacÚp. ÔoÍaÁa HacÚp. ÍoÌÚpoÎfl : DivX(R) pe„ËcÚpaˆËfl HACTP. AYÑàO ñËÙpo‚oÈ ‚˚xo‰ :àKM B˚x. cË„ÌaÎ MPEG : àKM DTS : B˚ÍÎ. KÓÏÔÂÒÒËfl ‰ËÌ.‰Ë‡Î:BÍÎ. Cy·‰ËcÍpeÚËÁaˆËfl àKM:BÍÎ. HacÚpoÈÍa AC ❶
 • Страница 29 из 72
  2/1/06 4:12 PM Page 29 - MaÎ˚È (Small): B˚·ÂpËÚ ˝Úy ÌacÚpoÈÍy, ecÎË ÔÓfl‚Îfl˛Úcfl ËcÍaÊeÌËfl Á‚ÛÍa ("xpËÔ˚"). B ˝ÚoÏ cÎy˜‡e ‚Íβ˜‡eÚcfl ˆeÔ¸ ÔepeÌaÔpa‚ÎeÌËfl ÌËÁÍËx ˜‡cÚoÚ Dolby Digital, ÚaÍ ˜Úo ÌËÁÍËe ˜‡cÚoÚ˚ ‚ÏecÚo ˆeÌÚpaθÌo„o ËÁÎy˜‡˛Úcfl ‰py„ËÏË „poÏÍo„o‚opËÚeÎflÏË. ❸ Surround (SL, SR) - HeÚ (None):
 • Страница 30 из 72
  DVD-P465_XEV_Rus ❸ ❹ 2/1/06 4:12 PM Page 30 ùÍ. ÒÓÓ·˘ÂÌËfl (Screen Messages) àÒÔÓθÁÛÈÚ ˝ÚÓÚ ÔÛÌÍÚ ÏÂÌ˛ ‰Îfl ‚Íβ˜ÂÌËfl ËÎË ‚˚Íβ˜ÂÌËfl ‚˚‚Ó‰‡ ÒÓÓ·˘ÂÌËÈ Ì‡ ˝Í‡Ì ÚÂ΂ËÁÓ‡. ìpo‚e̸ ˜epÌ (Black Level) é·ÂÒÔ˜˂‡ÂÚ Ì‡ÒÚÓÈÍÛ flÍÓÒÚË ˝Í‡Ì‡. (ÇÍÎ. (On) ËÎË Ç˚ÍÎ. (Off)) ùÚ‡ ÙÛÌ͈Ëfl Ì ‡·ÓÚ‡ÂÚ ‚ ÂÊËÏÂ
 • Страница 31 из 72
  2/2/06 8:21 AM Page 31 5. B‚‰ËÚ ‚‡¯ Ô‡Óθ. - По умолчанию установлен пароль 0000. HACTP. KOHTPOãü BoÁpacÚÌafl ÍaÚe„op: ‰eÚcÍËÈ èoÏeÌflÚ¸ Ô‡Óθ B‚e‰ËÚe Ôapoθ 6. ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍË ‰Îfl ‚˚·Ó‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ„Ó Á̇˜ÂÌËfl ‰Îfl Rating Level, ‡ Á‡ÚÂÏ Ì‡ÊÏËÚ ËÎË ENTER. ç‡Ô.) ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ‰eÚcÍËÈ. HACTP. KOHTPOãü
 • Страница 32 из 72
  DVD-P465_XEV_Rus 2/1/06 4:12 PM Page 32 ëÔpa‚o˜Ì˚e ‰aÌÌ˚e O·Ìo‚ÎeÌËe ‚cÚpoeÌÌo„o èO B‚e‰eÌËe KoÏÔaÌËfl Samsung o·ecÔe˜Ë‚aÚ ÔepËo‰Ë˜ecÍoe o·Ìo‚ÎeÌËe Ôpo„paÏÏÌo„o o·ecÔe˜eÌËfl ‰aÌÌo„o ËÁ‰eÎËfl Ìa co·cÚ‚eÌÌoÏ ‚e·-caÈÚe (www.samsung.com). o·ecÔe˜eÌËfl Ë ‚epcËË Ôpo„paÏÏÌo„o o·ecÔe˜eÌËfl ‚a¯e„o
 • Страница 33 из 72
  DVD-P465_XEV_Rus 2/1/06 4:12 PM Page 33 PÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÓ ÛÒÚ‡ÌÂÌ˲ ÔÓ·ÎÂÏ èÂ‰ Ó·‡˘ÂÌËÂÏ ‚ ÒÂ‚ËÒÌ˚È ˆÂÌÚ (‰Îfl ÛÒÚ‡ÌÂÌËfl) ÔÓ‚ep¸Úe cÎe‰y˛˘ee. Ba¯Ë ‰eÈcÚ‚Ëfl • èÓ‚Â¸Ú ·‡Ú‡ÂË ‚ ÔÛθÚ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl. MÓÊÂÚ ·˚Ú¸ Ú·ÛÂÚÒfl Á‡ÏÂÌËÚ¸ Ëı. èÛÎ¸Ú • ìÔ‡‚ÎflÈÚ c ÔoÏo˘¸˛ ÔyθÚa
 • Страница 34 из 72
  DVD-P465_XEV_Rus 2/1/06 4:12 PM Page 34 íÂıÌ˘ÂÒÍË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË àÒÚÓ˜ÌËÍ ÔËÚ‡ÌËfl 鷢ˠ110-240 B ÔÂÂÏÂÌÌÓ„Ó ÚÓ͇ - 50/60 Ɉ èÓÚ·ÎflÂχfl ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ 9 ÇÚ å‡ÒÒ‡ 1.7 Í„ òËË̇ 430 ÏÏ ✕ ÉÎÛ·Ë̇ 207 ÏÏ ✕ Ç˚ÒÓÚ‡ 37 ÏÏ ê‡·Ó˜ËÈ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ +5°C ~ 35°C ꇷӘËÈ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ ‚·ÊÌÓÒÚË 10 % ~ 75 % DVD
 • Страница 35 из 72
  DVD-P465_XEV_Rus 2/1/06 4:12 PM Page 35 Contact SAMSUNG WORLD WIDE If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care centre. ë‚flÁ˚‚‡ÈÚÂÒ¸ Ò SAMSUNG ÔÓ ‚ÒÂÏÛ ÏËÛ ÖÒÎË Û ‚‡Ò ÂÒÚ¸ Ô‰ÎÓÊÂÌËfl ËÎË ‚ÓÔÓÒ˚ ÔÓ ÔÓ‰ÛÍÚ‡Ï Samsung, Ò‚flÁ˚‚‡ÈÚÂÒ¸ Ò
 • Страница 36 из 72
  DVD-P465_XEV_Rus 2/1/06 4:12 PM Page 36 ( ) , . , . , , .
 • Страница 37 из 72
  DVD-P465_XEV_UKR 2/1/06 4:19 PM Page 2 á‡ıÓ‰Ë ·ÂÁÔÂÍË 1. ç‡Î‡¯ÚÛ‚‡ÌÌfl - êÓ·Ó˜Û Ì‡ÔÛ„Û ‚͇Á‡ÌÓ Ì‡ ̇ÍÎÂȈ¥ ÁÁ‡‰Û ÔÓ„‡‚‡˜‡. - ÇÒÚ‡ÌӂβÈÚ ÔÓ„‡‚‡˜ Û ¯‡Ùˆ¥ Ú‡ÍËÏ ˜ËÌÓÏ, ˘Ó· Ï¥Ê ÒÚ¥Ì͇ÏË Ú‡ ÔËÒÚÓπÏ Á‡Î˯‡ÎÓÒfl ‰ÓÒÚ‡ÚÌ¸Ó ÔÓÒÚÓÛ ‰Îfl ‚ÂÌÚËÎflˆ¥ª (7-10 ÒÏ). ç ÔÂÂÍË‚‡ÈÚ ‚ÂÌÚËÎflˆ¥ÈÌ¥ ÓÚ‚ÓË Ì‡
 • Страница 38 из 72
  2/1/06 4:19 PM Page 3 èÂ¯, Ì¥Ê ÔÓ˜‡ÚË èÛÎ¸Ú ‰ËÒڇ̈¥ÈÌÓ„Ó ÍÂÛ‚‡ÌÌfl èÓÒ¥·ÌËÍ ÍÓËÒÚÛ‚‡˜‡ Ňڇª ‰Îfl ÔÛθڇ ‰ËÒڇ̈¥ÈÌÓ„Ó ÍÂÛ‚‡ÌÌfl (ÓÁÏ¥ ÄÄÄ) ÄÛ‰¥Ó/‚¥‰ÂÓ Í‡·Âθ ÇÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌfl ·‡Ú‡ÂÈ ‚ ÔÛÎ¸Ú ‰ËÒڇ̈¥ÈÌÓ„Ó ÍÂÛ‚‡ÌÌfl 1. Ç¥‰ÍËÈÚ Í˯ÍÛ ‚¥‰‰¥ÎÂÌÌfl ‰Îfl ·‡Ú‡ÂÈ ÁÁ‡‰Û ÔÛθڇ. 2. ÇÒÚ‡‚Ú ‰‚¥ ·‡Ú‡ª
 • Страница 39 из 72
  DVD-P465_XEV_UKR 2/1/06 4:19 PM Page 4 çÄãÄòíìÇÄççü ᇄ‡Î¸Ì¥ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË èÂÍ‡ÒÌËÈ Á‚ÛÍ íÂıÌÓÎÓ„¥fl Dolby Digital, ÓÁÓ·ÎÂ̇ ÍÓÏԇ̥π˛ Dolby Laboratories, Á‡·ÂÁÔ˜Ûπ Í˯ڇÎÂ‚Ó ˜ËÒÚ ‚¥‰Ú‚ÓÂÌÌfl Á‚ÛÍÛ. ÖÍ‡Ì åÓÊ̇ ÔÂ„Îfl‰‡ÚË ÁÓ·‡ÊÂÌÌfl flÍ Û Á‚˘‡ÈÌÓÏÛ, Ú‡Í ¥ ‚ ¯ËÓÍÓÏÛ ÙÓχڥ (16:9).
 • Страница 40 из 72
  DVD-P465_XEV_UKR 2/1/06 4:19 PM Page 5 íËÔË Ú‡ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË ‰ËÒÍ¥‚ íËÔË ‰ËÒÍ¥‚ (ÎÓ„ÓÚËÔË) íËÔË Á‡ÔËÒ¥‚ Ñ¥‡ÏÂÚ ‰ËÒÍÛ å‡ÍÒËχθ̇ ÚË‚‡Î¥ÒÚ¸ ‚¥‰Ú‚ÓÂÌÌfl ï‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË VIDEO-CD á‚ÛÍ + ‚¥‰ÂÓ AUDIO-CD é‰ÌÓÒÚÓÓÌÌ¥È 240 ı‚. Ñ‚ÓÒÚÓÓÌÌ¥È 480 ı‚. - DVD-‰ËÒÍ Ï¥ÒÚËÚ¸ ˜Û‰Ó‚ËÈ Á‚ÛÍ ¥ ÁÓ·‡ÊÂÌÌfl Á‡‚‰flÍË
 • Страница 41 из 72
  DVD-P465_XEV_UKR 2/1/06 4:19 PM Page 6 éÔËÒ ÖÎÂÏÂÌÚË ÍÂÛ‚‡ÌÌfl ̇ ÔÂÂ‰Ì¥È Ô‡ÌÂÎ¥ 1 4 2 3 1. 2. 3. 4. STANDBY/ON ( ) üÍ˘Ó Ì‡ÚËÒÌÛÚË ÍÌÓÔÍÛ STANDBY/ON, ·ÏÔ‡ ¥Ì‰Ë͇ÚÓ‡ Á„‡Ò‡π ¥ ÔÓ„‡‚‡˜ ‚ÏË͇πÚ¸Òfl. ß̉Ë͇ÚÓ ÂÊËÏÛ Ó˜¥ÍÛ‚‡ÌÌfl ß̉Ë͇ÚÓ Á‡Ò‚¥˜ÛπÚ¸Òfl, ÍÓÎË ÔËÒÚ¥È ‚ÔÂ¯Â ‚ÏË͇πÚ¸Òfl ‚ ÏÂÂÊÛ
 • Страница 42 из 72
  DVD-P465_XEV_UKR 2/1/06 4:19 PM Page 7 ᇉÌfl Ô‡ÌÂθ 7 Ukrainian 3 1 1. 2. 3. 4. 5. 2 ÉçßáÑÄ 5.1-KAHAãúHàX AHAãO√ÉBàX BàXOÑIB - èi‰Íβ˜iÚ¸cfl ‰o Ôi‰cËβ‚a˜a Á „ÌiÁ‰aÏË 5.1-ÍaÌaθÌËx aÌaÎo„o‚Ëx ‚xo‰i‚. ÉçßáÑé SCART - ÑÎfl Ô¥‰’π‰Ì‡ÌÌfl ‰Ó ‚ıÓ‰Û SCART ̇ ÚÂ΂¥ÁÓ¥. ÉçßáÑÄ ñàîêéÇéÉé ÄìÑßéÇàïéÑì - åÓÊ̇
 • Страница 43 из 72
  DVD-P465_XEV_UKR 2/1/06 4:19 PM Page 8 é„Îfl‰ ÔÛθڇ ‰ËÒڇ̈¥ÈÌÓ„Ó ÍÂÛ‚‡ÌÌfl 5. äÌÓÔ͇ INSTANT REPLAY ÇËÍÓËÒÚÓ‚ÛπÚ¸Òfl ‰Îfl ÔÓ‚ÚÓÌÓ„Ó ‚¥‰Ú‚ÓÂÌÌfl 14 15 1 ÔÓÔÂ‰̥ı 10 ÒÂÍÛ̉ ٥θÏÛ. 6. äÌÓÔÍË SKIP ( ) / ÇËÍÓËÒÚÓ‚Û˛Ú¸Òfl ‰Îfl ÔÓÔÛÒ͇ÌÌfl ÚÓÏÛ, ÓÁ‰¥ÎÛ ‡·Ó ‰Ó¥ÊÍË. 2 7. äÌÓÔ͇ ëíéè ( 8. äÌÓÔ͇ MENU )
 • Страница 44 из 72
  DVD-P465_XEV_UKR 2/1/06 4:19 PM Page 9 èßÑ’∏ÑçÄççü ÇË·¥ Ô¥‰’π‰Ì‡ÌÌfl Ukrainian çËʘ ÔÓ‰‡ÌÓ ÔËÍ·‰Ë ˜‡ÒÚÓ ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÌËı ÒÔÓÒÓ·¥‚ Ô¥‰’π‰Ì‡ÌÌfl DVDÔÓ„‡‚‡˜‡ ‰Ó ÚÂ΂¥ÁÓ‡ Ú‡ ¥Ì¯Ëı ÔËÒÚÓª‚. èÂ¯ Ì¥Ê Ô¥‰’π‰Ì‡ÚË DVD-ÔÓ„‡‚‡˜ - èÂ‰ Ô¥‰’π‰Ì‡ÌÌflÏ ‡·Ó ‚¥‰’π‰Ì‡ÌÌflÏ ·Û‰¸-flÍËı ͇·ÂÎ¥‚ Á‡‚Ê‰Ë ‚ËÏË͇ÈÚÂ
 • Страница 45 из 72
  DVD-P465_XEV_UKR 2/1/06 4:19 PM Page 10 襉’π‰Ì‡ÌÌfl ‰Ó ÚÂ΂¥ÁÓ‡ (S-Video) - 襉’π‰Ì‡ÌÌfl ‰Ó ÚÂ΂¥ÁÓ‡ Á‡ ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛ ͇·Âβ S-Video. - ÑÓÁ‚ÓÎËÚ¸ ÓÚËχÚË ‚ËÒÓÍÓflÍ¥ÒÌ ÁÓ·‡ÊÂÌÌfl. Ç ÂÊËÏ¥ S-Video ÒÍ·‰Ó‚‡ ÁÓ·‡ÊÂÌÌfl ‰¥ÎËÚ¸Òfl ̇ ˜ÓÌÓ-·¥ÎËÈ (Y) Ú‡ ÍÓθÓÓ‚ËÈ (ë) Ò˄̇ÎË, Á‡·ÂÁÔÂ˜Û˛˜Ë ˜ËÒÚ¥¯Â
 • Страница 46 из 72
  DVD-P465_XEV_UKR 2/1/06 4:19 PM Page 11 襉’π‰Ì‡ÌÌfl ‰Ó ÚÂ΂¥ÁÓ‡ (˜ÂÂÁfl‰ÍÓ‚ËÈ ÂÊËÏ) - 襉’π‰Ì‡ÌÌfl ‰Ó ÚÂ΂¥ÁÓ‡ Á‡ ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛ ÍÓÏÔÓÌÂÌÚÌËı ‚¥‰ÂÓ͇·ÂÎ¥‚. Ukrainian - ÑÓÁ‚ÓÎËÚ¸ ÓÚËχÚË ‚ËÒÓÍÓflÍ¥ÒÌ ÁÓ·‡ÊÂÌÌfl Á ˜¥ÚÍËÏ ÔÂ‰‡‚‡ÌÌflÏ ÍÓθÓÛ. ì ÍÓÏÔÓÌÂÌÚÌÓÏÛ ‚¥‰ÂÓ ÒÍ·‰Ó‚‡ ÁÓ·‡ÊÂÌÌfl ‰¥ÎËÚ¸Òfl ̇
 • Страница 47 из 72
  DVD-P465_XEV_UKR 2/1/06 4:19 PM Page 12 襉’π‰Ì‡ÌÌfl ‰Ó ÚÂ΂¥ÁÓ‡ (ÔÓÒÎ¥‰Ó‚ÌËÈ ÂÊËÏ) 1 ᇠ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛ ÍÓÏÔÓÌÂÌÚÌÓ„Ó ‚¥‰ÂÓ͇·Âβ (Ì ‚ıÓ‰ËÚ¸ ‚ ÍÓÏÔÎÂÍÚ) Á’π‰Ì‡ÈÚ ÓÁ’πÏ COMPONENT VIDEO OUT ̇ Á‡‰Ì¥È Ô‡ÌÂÎ¥ ÔÓ„‡‚‡˜‡ Á ÓÁ’πÏÓÏ COMPONENT IN ÚÂ΂¥ÁÓ‡. 2 óÖêÇéçàâ ÅãÄäàíçàâ áÖãÖçàâ ᇠ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛ ‚¥‰ÂÓ
 • Страница 48 из 72
  DVD-P465_XEV_UKR 2/1/06 4:19 PM Page 13 襉’π‰Ì‡ÌÌfl ‰Ó Á‚ÛÍÓ‚Óª ÒËÒÚÂÏË (2-͇̇θÌËÈ Ô¥‰ÒË₇˜) 1 Ukrainian ᇠ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛ ‚¥‰ÂÓ Ú‡ ‡Û‰¥Ó ͇·ÂÎ¥‚ Á’π‰Ì‡ÈÚ ÓÁ’πÏË ÄìÑßéÇàïßÑ (˜Â‚ÓÌËÈ Ú‡ ·¥ÎËÈ) ̇ Á‡‰Ì¥È Ô‡ÌÂÎ¥ ÔÓ„‡‚‡˜‡ DVD Á ÓÁ’πχÏË ÄìÑßéÇïßÑ (˜Â‚ÓÌËÈ Ú‡ ·¥ÎËÈ) Ô¥‰ÒË₇˜‡. 2 ᇠ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛
 • Страница 49 из 72
  DVD-P465_XEV_UKR 2/1/06 4:19 PM Page 14 襉’π‰Ì‡ÌÌfl ‰Ó Á‚ÛÍÓ‚Óª ÒËÒÚÂÏË (Ô¥‰ÒË₇˜ Á ‰ÂÍÓ‰ÂÓÏ Dolby Digital, MPEG2 ‡·Ó DTS) 1 üÍ˘Ó ‚ËÍÓËÒÚÓ‚ÛπÚ¸Òfl ÓÔÚ˘ÌËÈ Í‡·Âθ (Ì ‚ıÓ‰ËÚ¸ ‚ ÍÓÏÔÎÂÍÚ), Á’π‰Ì‡ÈÚ ÓÁ’πÏ DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) ̇ Á‡‰Ì¥È Ô‡ÌÂÎ¥ ÔÓ„‡‚‡˜‡ Á ÓÁ’πÏÓÏ DIGITAL AUDIO IN
 • Страница 50 из 72
  DVD-P465_XEV_UKR 2/1/06 4:19 PM Page 15 襉’π‰Ì‡ÌÌfl ‰Ó ‡Ì‡ÎÓ„Ó‚Ó„Ó Ô¥‰ÒË₇˜‡ 5.1CH 1 Ukrainian ᇠ‚ËÍÓpËÒÚ‡ÌÌfl ‡Û‰¥Ó͇·ÂÎ¥‚ ‰Îfl ‡Ì‡ÎÓ„Ó‚Ó„Ó Ô¥‰ÒË₇˜‡ 5.1 CH (Ì ‚ıÓ‰ËÚ¸ ‰Ó Òڇ̉‡pÚÌÓ„Ó ÍÓÏÔÎÂÍÚÛ) Ô¥‰Íβ˜¥Ú¸ ÚÂpϥ̇ÎË ÄçÄãéÉéÇàâ ÄìÑßéÇàïßÑ 5.1CH ̇ Á‡‰Ì¥È ˜‡ÒÚËÌ¥ DVD-ÔpÓ„p‡‚‡˜‡ ‰Ó ÚÂpϥ̇Υ‚
 • Страница 51 из 72
  DVD-P465_XEV_UKR 2/1/06 4:19 PM Page 16 ÅÄáéÇß îìçäñß∫ èÓ„‡‚‡ÌÌfl ‰ËÒÍÛ èÂ‰ ÔÓ„‡‚‡ÌÌflÏ - ì‚¥ÏÍÌ¥Ú¸ ÚÂ΂¥ÁÓ ¥ Á‡ ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛ ÔÛθÚÛ ‰ËÒڇ̈¥ÈÌÓ„Ó ÍÂÛ‚‡ÌÌfl ‚Ë·Â¥Ú¸ ‚¥‰ÔÓ‚¥‰Ì ‰ÊÂÂÎÓ ‚ı¥‰ÌÓ„Ó ‚¥‰ÂÓÒ˄̇ÎÛ. - üÍ˘Ó Ô¥‰’π‰Ì‡Ì‡ ÁÓ‚Ì¥¯Ìfl Á‚ÛÍÓ‚‡ ÒËÒÚÂχ, Û‚¥ÏÍÌ¥Ú¸ ªª ¥ ‚Ë·Â¥Ú¸ ‚¥‰ÔÓ‚¥‰Ì ‰ÊÂÂÎÓ
 • Страница 52 из 72
  2/1/06 4:19 PM Page 17 ÇËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl ÙÛÌ͈¥È ÔÓ¯ÛÍÛ Ú‡ ÔÓÔÛÒ͇ÌÌfl 襉 ˜‡Ò ‚¥‰Ú‚ÓÂÌÌfl ÏÓÊ̇ Á‰¥ÈÒÌ˛‚‡ÚË ¯‚ˉÍËÈ ÔÓ¯ÛÍ Û ÓÁ‰¥Î¥ ˜Ë ‰Ó¥Êˆ¥ ¥ Á‡ ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛ ÙÛÌ͈¥ª èêéèìëäÄççü ¯‚ˉÍÓ ÔÂÂÈÚË ‰Ó ̇ÒÚÛÔÌÓ„Ó ‚Ë·‡ÌÓ„Ó ÂÎÂÏÂÌÚÛ. èÓ¯ÛÍ Û ÓÁ‰¥Î¥ ‡·Ó ‰Ó¥Êˆ¥ 襉 ˜‡Ò ‚¥‰Ú‚ÓÂÌÌfl ̇ÚËÒÌ¥Ú¸ ¥ ÛÚËÏÛÈÚ ÍÌÓÔÍÛ
 • Страница 53 из 72
  DVD-P465_XEV_UKR 2/1/06 4:19 PM Page 18 èËÏ¥Ú͇ - á‡ÎÂÊÌÓ ‚¥‰ ÚËÔÛ ‰ËÒ͇, Disc Menu (åÂÌ˛ ‰ËÒÍÛ) ÏÓÊ Ì Ô‡ˆ˛‚‡ÚË. - ëÍÓËÒÚ‡ÚËÒfl Disc Menu (åÂÌ˛ ‰ËÒÍÛ) ÏÓÊ̇ Ú‡ÍÓÊ Á‡ ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛ ÍÌÓÔÍË DISC MENU ̇ ÔÛθڥ Ñä. - ÑÎfl ‰ËÒÍ¥‚ VCD 2.0 ÍÌÓÔ͇ DISC MENU ‚ËÍÓËÒÚÓ‚ÛπÚ¸Òfl ‰Îfl ‚Ë·ÓÛ ÂÊËÏÛ Menu On (åÂÌ˛
 • Страница 54 из 72
  DVD-P465_XEV_UKR 2/1/06 4:19 PM Page 19 èËÏ¥Ú͇ êéáòàêÖçß îìçäñß∫ ç‡Î‡¯ÚÛ‚‡ÌÌfl ÔÓÔÓˆ¥È (EZ VIEW) ÑÎfl ‚¥‰Ú‚ÓÂÌÌfl Á ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌflÏ ÔÓÔÓˆ¥ª (DVD) ëÔÓ‚¥Î¸ÌÂÌ ÔÓ‚ÚÓÌ ‚¥‰Ú‚ÓÂÌÌfl ñfl ÙÛÌ͈¥fl ‰ÓÁ‚ÓÎflπ ÔÓ‚ÚÓËÚË Û ÒÔÓ‚¥Î¸ÌÂÌÓÏÛ ÂÊËÏ¥ ÒˆÂÌË ÒÔÓÚË‚ÌËı ‚Ô‡‚, ڇ̈¥‚, „Ë Ì‡ ÏÛÁ˘ÌËı ¥ÌÒÚÛÏÂÌÚ‡ı ÚÓ˘Ó
 • Страница 55 из 72
  DVD-P465_XEV_UKR 2/1/06 4:54 PM Page 20 MPEG4 üÍ˘Ó ‚ËÍÓËÒÚÓ‚ÛπÚ¸Òfl ÚÂ΂¥ÁÓ Á ÂÍ‡ÌÓÏ 4: 3 ÑÎfl ‰ËÒÍ¥‚ ¥Á Á‡ÔËÒÓÏ ‚ ÙÓχڥ 16: 9 - ê‡Ï͇ 4:3 (4:3 Letter Box) èÓ͇ÁÛπ ÚÓÏ DVD Û ÒÔ¥‚‚¥‰ÌÓ¯ÂÌÌ¥ 16:9. á‚ÂıÛ ¥ ÁÌËÁÛ ÂÍ‡ÌÛ Á’fl‚ÎflÚ¸Òfl ˜ÓÌ¥ ÒÏÛ„Ë. - 䇉Û‚‡ÌÌfl 4:3 (4:3 Pan Scan) 㥂ËÈ ¥ Ô‡‚ËÈ Í‡ª
 • Страница 56 из 72
  2/1/06 4:19 PM Page 21 èËÏ¥Ú͇ - ÑÎfl ‰ÂflÍËı DVD-‰ËÒÍ¥‚ ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓ ÁÏ¥ÌËÚË ÏÓ‚Û ÒÛ·ÚËÚ¥‚ ‚ Disc Menu (åÂÌ˛ ‰ËÒÍÛ). ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ DISC MENU. - ñfl ÙÛÌ͈¥fl Á‡ÎÂÊËÚ¸ ‚¥‰ ÚÓ„Ó, flÍËÏË ÏÓ‚‡ÏË Ì‡ ‰ËÒÍÛ ·ÛÎË Á‡ÔË̥҇ ÒÛ·ÚËÚË, Ú‡ ÏÓÊ Ì Ô‡ˆ˛‚‡ÚË Á ‰ÂflÍËÏË DVD‰ËÒ͇ÏË. - ç‡ DVD-‰ËÒÍÛ ÏÓÊ ·ÛÚË ‰Ó 32
 • Страница 57 из 72
  DVD-P465_XEV_UKR 2/1/06 4:19 PM Page 22 åÂÌ˛ ÍÎ¥Ô¥‚ ‰Îfl MP3/WMA/ JPEG/CD Audio/ MPEG4 èÓ‚ÂÌÂÌÌfl ‰Ó ÒˆÂÌË Á Á‡Í·‰ÍÓ˛ 1~3. äÓÍË 1~3 ‡Ì‡ÎÓ„¥˜Ì¥ ̇‚‰ÂÌËÏ Û ÓÁ‰¥Î¥ “ÇËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl ÙÛÌ͈¥ª Á‡Í·‰ÍË” ̇ ÒÚÓ. 21. 4. ÇË·Â¥Ú¸ ÒˆÂÌÛ, ̇ flÍ¥È ·ÛÎÓ Á‡Î˯ÂÌÓ Á‡Í·‰ÍÛ, Á‡ ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛ ÍÌÓÔÓÍ / . ÑËÒÍË Á
 • Страница 58 из 72
  2/1/06 4:19 PM Page 23 / Ó , Ç¥‰Ú‚ÓÂÌÌfl Ù‡ÈÎ¥‚ MP3/WMA/CD Audio 1. Ç¥‰ÍËÈÚ ÎÓÚÓÍ ‰ËÒÍÛ. èÓÏ¥ÒÚ¥Ú¸ ‰ËÒÍ ‚ ÎÓÚÓÍ. á‡ÍËÈÚ ÎÓÚÓÍ. - üÍ˘Ó Ì‡ ‰ËÒÍÛ π Ù‡ÈÎË Ó·Óı ÚËÔ¥‚ – MP3 ¥ WMA, ‚¥‰Ú‚Ó˛˛Ú¸Òfl Ù‡ÈÎË Î˯ ӉÌÓ„Ó ÚËÔÛ. 2. ç‡ÚËÒ͇ÈÚ ÍÌÓÔÍË / , ˘Ó· ‚Ë·‡ÚË ÏÛÁ˘ÌËÈ Ù‡ÈÎ. ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ENTER, ˘Ó· ÔÓ˜‡ÚË
 • Страница 59 из 72
  DVD-P465_XEV_UKR 2/1/06 4:19 PM Page 24 èÓ‚ÚÓÌ ‚¥‰Ú‚ÓÂÌÌfl ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ REPEAT, ˘Ó· ÁÏ¥ÌËÚË ÂÊËÏ ‚¥‰Ú‚ÓÂÌÌfl. ∏ 4 ÂÊËÏË, B˚ÍÎ. (Off), è‡Ô͇ (Folder), Title (C˛ÊeÚ) ¥ A-B (ÔÓÏ¥ÊÓÍ Ï¥Ê ‰‚Óχ ÔÛÌÍÚ‡ÏË, ‚͇Á‡ÌËÏË ÍÓËÒÚÛ‚‡˜ÂÏ). - è‡Ô͇ (Folder): èÓ‚ÚÓ˛π Ù‡ÈÎË AVI Á Ú‡ÍËÏ Ò‡ÏËÏ ÓÁ¯ËÂÌÌflÏ Û
 • Страница 60 из 72
  2/1/06 4:19 PM Page 25 èËÏ¥Ú͇ - á‡ÎÂÊÌÓ ‚¥‰ ÓÁÏ¥Û Ù‡ÈÎÛ ¥ÌÚÂ‚‡Î Ï¥Ê ÁÓ·‡ÊÂÌÌflÏË ÏÓÊ ‚¥‰¥ÁÌflÚËÒfl ‚¥‰ Á‡‰‡ÌÓ„Ó. - üÍ˘Ó Ì ̇ÚËÒÌÛÚË ÊÓ‰ÌÓª ÍÌÓÔÍË, ÂÊËÏ ÔÂ„Îfl‰Û Ò·ȉ¥‚ Û‚¥ÏÍÌÂÚ¸Òfl ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ ˜ÂÂÁ 10 ÒÂÍÛ̉. MP3-JPEG ВІДТВОРЕННЯ Ви можете програвати файли JPEG, використовую уючи музику як
 • Страница 61 из 72
  DVD-P465_XEV_UKR 2/1/06 4:19 PM Page 26 ç‡Î‡¯ÚÛ‚‡ÌÌfl ÏÓ‚ÌËı ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ üÍ˘Ó Á‡Á‰‡Î„¥‰¸ ̇·¯ÚÛ‚‡ÚË ÏÓ‚Û ÏÂÌ˛ ÔÓ„‡‚‡˜‡, ÏÂÌ˛ ‰ËÒ͇, Á‚Û˜‡ÌÌfl ¥ ÒÛ·ÚËÚ¥‚, ˆ¥ Á̇˜ÂÌÌfl ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ ‚Ë·Ë‡ÚËÏÛÚ¸Òfl ˘Ó‡ÁÛ Ô¥‰ ˜‡Ò ÔÂ„Îfl‰Û ٥θÏÛ. ÇËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl ÏÓ‚Ë ÏÂÌ˛ ÔÓ„‡‚‡˜‡ 1. ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ MENU ‚ ÂÊËÏ¥
 • Страница 62 из 72
  2/1/06 4:19 PM Page 27 H‡ÒÚÓÈ͇ flÁ˚͇ ÒÛ·ÚËÚÓ‚ 1. ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ MENU ‚ ÂÊËÏ¥ ÁÛÔËÌÍË. 2. ᇠ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛ ÍÌÓÔÓÍ / ‚Ë·Â¥Ú¸ ÔÛÌÍÚ Setup, ‡·Ó ENTER. ÔÓÚ¥Ï Ì‡ÚËÒÌ¥Ú¸ 3. ᇠ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛ ÍÌÓÔÓÍ / ‚Ë·Â¥Ú¸ ÔÛÌÍÚ HacÚp. ‡·Ó ENTER. üÁ˚Ía, ÔÓÚ¥Ï Ì‡ÚËÒÌ¥Ú¸ 4. ᇠ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛ ÍÌÓÔÓÍ / ‚Ë·Â¥Ú¸ ÔÛÌÍÚ ‡·Ó ENTER.
 • Страница 63 из 72
  DVD-P465_XEV_UKR 2/1/06 4:19 PM Page 28 HACTP. AYÑàO ñËÙpo‚oÈ ‚˚xo‰ :àKM B˚x. cË„ÌaÎ MPEG : àKM DTS : B˚ÍÎ. îPOHTAãúHA(L) ➝ ñEHTPAãúHA ➝ CAÅBìîEP ➝ îPOHTAãúHA(R)➝OÅ‘∏MHA(R) ➝ OÅ‘∏MHA(L) KÓÏÔÂÒÒËfl ‰ËÌ.‰Ë‡Î:BÍÎ. Cy·‰ËcÍpeÚËÁaˆËfl àKM:BÍÎ. HacÚpoÈÍa AC HACTP. AC HËÁÍ. TecÚ HËÁÍ. BÍÎ. HËÁÍ. User HËÁÍ.
 • Страница 64 из 72
  2/1/06 4:19 PM Page 29 HACTP. èOKAáA ÙÓÏ‡Ú TB-˝ CÚÓÔ-͇‰ ùÍ. ÒÓÓ·˘Â ìÓ‚Â̸ ˜ÂÌ TB cËcÚeÏa : PAL Bˉeo‚˚xo‰ : SCART-RGB ❷ CÚÓÔ-͇‰ (Still Mode) ñÂÈ Ô‡‡ÏÂÚ ‰ÓÁ‚ÓÎflπ Á‡ÔÓ·¥„ÚË ÏÂÂıÚ¥ÌÌ˛ ÁÓ·‡ÊÂÌÌfl Û ÌÂÛıÓÏÓÏÛ ÂÊËÏ¥ ¥ ˜¥ÚÍ¥¯Â ‚¥‰Ó·‡Ê‡ÚË ‰¥·ÌËÈ ÚÂÍÒÚ. - Ä‚ÚÓ (Auto): üÍ˘Ó ‚Ë·‡ÌÓ Ä‚ÚÓ
 • Страница 65 из 72
  DVD-P465_XEV_UKR 2/2/06 8:54 AM Page 30 HacÚp. üÁ˚Ía HacÚp. üÁ˚Ía HacÚp. ay‰Ëo HacÚp. ay‰Ëo HacÚp. ÔoÍaÁa HacÚp. ÔoÍaÁa HacÚp. ÍoÌÚpoÎfl : HacÚp. ÍoÌÚpoÎfl : DivX(R) pe„ËcÚpaˆËfl DivX(R) pe„ËcÚpaˆËfl 3. ᇠ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛ ÍÌÓÔÓÍ / ‚Ë·Â¥Ú¸ ÔÛÌÍÚ HacÚp. ‡·Ó ENTER. KoÌÚpoÎfl, ÔÓÚ¥Ï Ì‡ÚËÒÌ¥Ú¸ 3. ᇠ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛
 • Страница 66 из 72
  DVD-P465_XEV_UKR 2/1/06 4:19 PM Page 31 éÌÓ‚ÎÂÌÌfl ‚ÌÛÚ¥¯Ì¸Ó„Ó Ô Ó„‡ÏÌÓ„Ó Á‡·ÂÁÔ˜ÂÌÌfl ÇÒÚÛÔ Samsung ˜‡ÒÚÓ Ì‡‰‡‚‡ÚËÏ ÓÌÓ‚ÎÂÌÌfl ÔÓ„‡ÏÌÓ„Ó Á‡·ÂÁÔ˜ÂÌÌfl ‰Îfl χÍÒËχθÌÓ„Ó ÔÓÍ‡˘ÂÌÌfl ÙÛÌ͈¥Ó̇θÌÓÒÚ¥ ÔËÒÚÓ˛ ˜ÂÂÁ ‚·-Ò‡ÈÚ Samsung (www.samsung.com). éÒͥθÍË ÚË‚‡π Ó·ÓÚ‡ ̇‰ ÌÓ‚ËÏ ÓÒÓ·ÎË‚ËÏ
 • Страница 67 из 72
  DVD-P465_XEV_UKR 2/1/06 4:19 PM Page 32 ìÒÛÌÂÌÌfl ÌÂÒÔ‡‚ÌÓÒÚÂÈ èÂ¯, Ì¥Ê Á‚ÂÌÛÚËÒfl ÔÓ ‰ÓÔÓÏÓ„Û (Á ÛÒÛÌÂÌÌfl ÌÂÒÔ‡‚ÌÓÒÚ¥) ÔÂ‚¥ÚÂ, ·Û‰¸ ·Ò͇, ̇ÒÚÛÔÌÂ. èÓ·ÎÂχ Ñ¥fl ç Ô‡ˆ˛π ÔÛÎ¸Ú Ñä. • èÂ‚¥Ú ·‡Ú‡ª Û ÔÛθڥ ‰ËÒڇ̈¥ÈÌÓ„Ó ÍÂÛ‚‡ÌÌfl. åÓÊÎË‚Ó, ªı ÔÓÚ¥·ÌÓ Á‡Ï¥ÌËÚË. • ÇËÍÓËÒÚÓ‚ÛÈÚ ÔÛÎ¸Ú Ñä
 • Страница 68 из 72
  DVD-P465_XEV_UKR 2/1/06 4:19 PM Page 33 ëÔˆË٥͇ˆ¥ª ÇËÏÓ„Ë ‰Ó ÊË‚ÎÂÌÌfl 9 ÇÚ Ç‡„‡ 1,7 Í„ êÓÁÏ¥Ë 430 ÏÏ (ò) ı 207 ÏÏ (É) ı 37 ÏÏ (Ç) êÓ·Ó˜ËÈ ‰¥‡Ô‡ÁÓÌ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ êÓ·Ó˜ËÈ ‰¥‡Ô‡ÁÓÌ ‚ÓÎÓ„ÓÒÚ¥ ò‚ˉͥÒÚ¸ Á˜ËÚÛ‚‡ÌÌfl:3,49 - 4,06 Ï/Ò èË·ÎËÁÌËÈ ˜‡Ò ‚¥‰Ú‚ÓÂÌÌfl (Ó‰ÌÓÒÚÓÓÌÌ¥È Ó‰ÌÓ¯‡Ó‚ËÈ ‰ËÒÍ):135 ı‚. CD :
 • Страница 69 из 72
  DVD-P465_XEV_UKR 2/1/06 4:19 PM Page 34 Contact SAMSUNG WORLD WIDE If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care centre. ë‚flÁ˚‚‡ÈÚÂÒ¸ Ò SAMSUNG ÔÓ ‚ÒÂÏÛ ÏËÛ ÖÒÎË Û ‚‡Ò ÂÒÚ¸ Ô‰ÎÓÊÂÌËfl ËÎË ‚ÓÔÓÒ˚ ÔÓ ÔÓ‰ÛÍÚ‡Ï Samsung, Ò‚flÁ˚‚‡ÈÚÂÒ¸ Ò
 • Страница 70 из 72
  2/1/06 4:19 PM Page 35 ( ) , . ’ , Ukrainian DVD-P465_XEV_UKR . , , . - . . 35
 • Страница 71 из 72
  Cover P465_XEV 2/1/06 4:10 PM Page 2 ELECTRONICS ë‚flÁ˚‚‡ÈÚÂÒ¸ Ò SAMSUNG ÔÓ ‚ÒÂÏÛ ÏËÛ ë‚flÁ˚‚‡ÈÚÂÒ¸ Ò SAMSUNG ÔÓ ‚ÒÂÏÛ ÏËÛ ÖÒÎË Û ‚‡Ò ÂÒÚ¸ Ô‰ÎÓÊÂÌËfl ËÎË ‚ÓÔÓÒ˚ ÔÓ ÔÓ‰ÛÍÚ‡Ï Samsung, Ò‚flÁ˚‚‡ÈÚÂÒ¸ Ò ËÌÙÓχˆËÓÌÌ˚Ï ˆÂÌÚÓÏ Samsung. ☎ 8-800-200-0400 / www.samsung.ru ûˉ˘ÂÒÍËÈ ‡‰ÂÒ ËÁ„ÓÚÓ‚ËÚÂÎfl:
 • Страница 72 из 72