Инструкция для SAMSUNG GALAXY S III MINI LAFLEUR, GALAXY S DUOS LAFLEUR, GALAXY S DUOS, GALAXY S III MINI

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

www.samsung.com

07/2012. Rev. 1.0

Safety information

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 477
  Safety information www.samsung.com 07/2012. Rev. 1.0
 • Страница 2 из 477
  English .............................. 2 Latviešu ........................ 247 Shqip .............................. 13 Lietuvių kalba .............. 258 ‫52 ................................. العربية‬ Македонски ................ 269 Български . .................... 35 Norsk
 • Страница 3 из 477
  Safety information This safety information contains content for mobile devices. Some content may be not applicable to your device. To prevent injury to yourself and others or damage to your device, read the safety information about your device before using the device. Warning: Prevent electric
 • Страница 4 из 477
  • Never dispose of the battery or device in a fire. Follow all local regulations when disposing of used battery or device. • Never place the battery or device on or in heating devices, such as microwave ovens, stoves, or radiators. The device may explode when overheated. • Never crush or puncture
 • Страница 5 из 477
  If you use a hearing aid, contact the manufacturer for information about radio interference The radio frequency emitted by your device may interfere with some hearing aids. Before using your device, contact the manufacturer to determine whether or not your hearing aid will be affected by radio
 • Страница 6 из 477
  • Do not take notes or look up phone numbers. Jotting down a “to do” list or flipping through your address book takes attention away from your primary responsibility of driving safely. • Dial sensibly and assess the traffic. Place calls when you are not moving or before pulling into traffic. Try to
 • Страница 7 из 477
  Do not store your device in very hot or very cold areas. It is recommended to use your device at temperatures from 5 °C to 35 °C • Your device can explode if left inside a closed vehicle, as the internal temperature can reach up to 80 °C. • Do not expose your device to direct sunlight for extended
 • Страница 8 из 477
  Use caution when exposed to flashing lights • While using your device, leave some lights on in the room and do not hold the screen too close to your eyes. • Seizures or blackouts can occur when you are exposed to flashing lights while watching videos or playing Flash-based games for extended
 • Страница 9 из 477
  When using the device: • Hold the device upright, as you would with a traditional phone. • Speak directly into the microphone. • Do not touch the device’s internal antenna. Doing so may result in reduced call quality or cause the device to emit unintended levels of radio frequency (RF) energy.
 • Страница 10 из 477
  When cleaning your device: • Wipe your device or charger with a towel or an eraser. • Clean the battery terminals with a cotton ball or a towel. • Do not use chemicals or detergents. Do not use the device if the screen is cracked or broken Broken glass or acrylic could cause injury to your hands
 • Страница 11 из 477
  Keep your personal and important data safe • While using your device, be sure to back up important data. Samsung is not responsible for the loss of any data. • When disposing of your device, back up all data and then reset your device to prevent misuse of your personal information. • Carefully read
 • Страница 12 из 477
  Correct disposal of batteries in this product (Applicable in countries with separate collection systems) This marking on the battery, manual or packaging indicates that the batteries in this product should not be disposed of with other household waste. Where marked, the chemical symbols Hg, Cd or
 • Страница 13 из 477
  Disclaimer Some content and services accessible through this device belong to third parties and are protected by copyright, patent, trademark and/or other intellectual property laws. Such content and services are provided solely for your personal non-commercial use. You may not use any content or
 • Страница 14 из 477
  Informacione sigurie Këto informacione sigurie përmbajnë materiale për pajisje celulare. Disa materiale mund të mos aplikohen për pajisjen tuaj. Për të parandaluar dëmtime ndaj vetes tuaj ose të tjerëve apo të dëmtoni pajisjen, lexoni informacionet e sigurisë për pajisjen tuaj para se ta përdorni.
 • Страница 15 из 477
  • Asnjëherë mos e vendosni baterinë ose pajisjen në një zjarr. Ndiqni të gjitha rregullat lokale kur e hidhni baterinë ose pajisjen e përdorur. • Asnjëherë mos e vendosni baterinë ose pajisjen pranë pajisjeve të nxehtësisë, si në furra mikrovalë, soba ose radiatorë. Pajisja mund të shpërthejë kur
 • Страница 16 из 477
  Nëse përdorni një aparat dëgjimi, kontaktoni me prodhuesin për informacione rreth frekuencës të radios Frekuenca e radios e nxjerrë nga pajisja juaj mund të ndikojë me disa aparate dëgjimi. Para se të përdorni pajisjen tuaj, kontaktoni me prodhuesin për të përcaktuar nëse aparati juaj i dëgjimit do
 • Страница 17 из 477
  • Mos shënoni dhe mos kërkoni për numra telefonash. Shënimi i një liste “detyrash” ose kërkimi në librin e adresave mund t’ju heqë vëmendjen nga përgjegjësia juaj kryesore e drejtimit të sigurt të automjetit. • Telefononi kur duhet dhe vlerësoni trafikun. Telefononi kur nuk jeni në lëvizje ose
 • Страница 18 из 477
  Mos e ruani pajisjen tuaj në vende shumë të nxehta ose shumë të ftohta. Rekomandohet ta përorni pajisjen në temperatura nga 5 °C në 35 °C • Pajisja juaj mund të pëlcasë nëse lihet brenda një automjeti të mbyllur, pasi temperatura e brendshme mund të arrijë deri në 80 °C. • Mos e ekspozoni pajisjen
 • Страница 19 из 477
  Nëse pajisja juaj ka një dritë kamere, mos e përdorni për të mbyllur syte e njerëzve ose kafshëve Përdorimi i blicit pranë syve mund të shkaktojë humbje të përkohshme shikimi ose të dëmtojë sytë. Përdorni kujdes kur ekspozoheni ndaj dritave vezulluese • Gjatë përdorimit të pajisjes, lini disa drita
 • Страница 20 из 477
  Kur përdorni pajisjen: • Mbajeni pajisjen vertikalisht, siç do të mbanit telefonin e zakonshëm. • Flisni direkt në mikrofon. • Mos e prekni antenën e brendshme të pajisjes. Nëse veproni kështu mund të shkaktohet ulje e cilësisë të telefonatave ose të bëni që pajisja të nxjerrë nivele të
 • Страница 21 из 477
  Mos vizato apo vendosni ndonjë afishe në pajisjen tuaj Ngjyra apo afishet mund të pengoj pjesën lëvizëse dhe të pandalojë operimin e duhur. Nëse jeni alergjik nga boja ose pjesët metalike të pajisjes, mund të keni kruajtje, ekzemë ose enjtje të lëkurës. Kur ndodh kjo, mos e përdorni pajisjen dhe
 • Страница 22 из 477
  Mbajini me kujdes kartat SIM ose kartat e memories • Mos e hiqni kartën ndërkohë që pajisja është duke transferuar ose duke marrë informacion, sepse kjo mund të çojë në humbjen e të dhënave dhe/ ose në dëmtimin e kartës ose të pajisjes. • Mbrojini kartat nga tronditjet e forta, elektriciteti statik
 • Страница 23 из 477
  Hedhja e këtij produkti sipas rregullave (Hedhja e Pajisjeve Elektrike dhe Elektronike) (E aplikueshme në shtetet me sisteme të veçanta grumbullimi) Ky shënim mbi produkt, aksesor ose literaturë tregon që produkti dhe aksesorët e tij elektronikë (p.sh. karikuesi, kufja, kablli USB) nuk duhet të
 • Страница 24 из 477
  Flakja korrekte e baterive të këtij produkti (E aplikueshme në shtetet me sisteme të veçanta grumbullimi) Kjo shenjë mbi bateri, manual apo paketim tregon se bateritë e këtij produkti në fund të jetës së tyre nuk duhet të flaken bashkë me mbeturinat e tjera shtëpiake. Aty ku shënohen, simbolet Hg,
 • Страница 25 из 477
  Deklarim për mosmbajtje përgjegjësie Disa përmbajtje dhe shërbime të lejuara nëpërmjet kësaj pajisjeje i përkasin palëve të treta dhe janë të mbrojtura nga e drejta e autorit, patenta, marka tregtare dhe/ose nga ligje të tjera mbi pronën intelektuale. Përmbajtjet dhe shërbimet e tilla ofrohen vetëm
 • Страница 26 из 477
  ‫معلومات األمان‬ ‫تحتوي معلومات األمان هذه على محتوى لألجهزة المحمولة. ال يمكن تطبيق بعض‬ ‫من هذا المحتوى على الجهاز لديك. لكي تحول دون تعريض نفسك أو اآلخرين لخطر‬ ‫اإلصابة، أو تعريض جهازك للتلف، اقرأ معلومات األمان الخاصة بجهازك قبل استخدام‬ ‫الجهاز.‬ ‫تحذير: منع حدوث الصدمات الكهربائية والحرائق
 • Страница 27 из 477
  ‫حماية الجهاز والبطارية وجهاز الشحن من التلف‬ ‫ •تجنب تعريض جهازك والبطارية لدرجات الحرارة شديدة االنخفاض أو شديدة االرتفاع.‬ ‫ •يمكن أن تتسبب درجات الحرارة المفرطة في تلف الجهاز وتقلل من سعة الشحن وفترة حياة‬ ‫الجهاز والبطارية.‬ ‫ •احرص على أال تالمس البطارية أي أجسام معدنية، فقد يؤدي ذلك إلى
 • Страница 28 из 477
  ‫إغالق الجهاز في البيئات االنفجارية بصورة محتملة‬ ‫ •أغلق الجهاز في البيئات القابلة لالنفجار، بدال من إزالة البطارية.‬ ‫ً‬ ‫ •التزم دائماً باللوائح والتعليمات والالفتات في البيئات القابلة لالنفجار.‬ ‫ •ال تستخدم الجهاز في مناطق ذات طبيعة قابلة لإلنفجار كنقاط التزود بالوقود (محطات الوقود)‬ ‫أو
 • Страница 29 из 477
  ‫ •ال تشارك في محادثات ضاغطة أو عاطفية يمكن أن تلهي. اجعل من تتحدث معه على علم‬ ‫بأنك تقود السيارة وعلق المحادثات التي يمكن أن تصرف انتباهك عن الطريق.‬ ‫ •استخدام الجهاز لطلب المساعدة. اطلب رقم الطوارئ المحلي في حالة نشوب حريق أو عند‬ ‫وقوع حوادث سير أو حاالت الطوارئ الطبية.‬ ‫ •استخدام الجهاز
 • Страница 30 из 477
  ‫ال تخزن جهازك بالقرب من المجاالت المغناطيسية‬ ‫ •قد يتعطل جهازك أو يمكن أن تفرغ البطارية من التعرض للمجاالت المغناطيسية.‬ ‫ •بطاقات الفصل الممغنط، بما في ذلك بطاقات االئتمان وبطاقات الهاتف والدفاتر والممرات‬ ‫الخارجية يمكن أن تتعطل بفعل المجاالت المغناطيسية.‬ ‫َّدة بأقفال مغناطيسية، وال تجعل
 • Страница 31 из 477
  ‫تأكد من طول فترة عمل البطارية والشاحن‬ ‫ •تجنب شحن الجهاز ألكثر من أسبوع، ألن فرط الشحن قد يقصر من عمر البطارية.‬ ‫ِّ‬ ‫ •الجهاز غير المستخدم تفرغ شحنته بمرور الوقت وال بد من إعادة شحنه قبل استخدامه.‬ ‫ •افصل الشاحن عن مصادر التيار عند عدم استخدامه.‬ ‫ •استخدم البطارية لألغراض المخصصة لها فقط.‬
 • Страница 32 из 477
  ‫ال تحاول فك أو تعديل أو إصالح الجهاز‬ ‫ •فأي تغيير أو تعديل بالجهاز قد يفقد صالحية ضمان الجهاز. إذا احتاج جهازك لإلصالح،‬ ‫يرجى أخذه إلى مركز خدمة سامسونج.‬ ‫ •ال تقم بفك أو ثقب البطارية، ألن ذلك يمكن أن يسبب انفجار أو حريق.‬ ‫ال تقم بطالء جهازك وال تضع أي ملصقات عليه‬ ‫فالطالء والملصقات يمكن أن
 • Страница 33 из 477
  ‫التعامل مع بطاقات ‪ SIM‬أو بطاقات الذاكرة بعناية‬ ‫ •ال تقم بنزع البطاقة بينما يقوم الجهاز بنقل المعلومات أو الوصول إليها، ألن ذلك قد يؤدي إلى‬ ‫فقدان البيانات و/أو تلف البطاقة أو الجهاز.‬ ‫ •يجب حماية البطاقات من الصدمات القوية والكهرباء اإلستاتيكية والضوضاء الكهربائية الناجمة‬ ‫من األجهزة
 • Страница 34 из 477
  ‫التخلص السليم من هذا المنتج‬ ‫(نفايات األجهزة الكهربائية واإللكترونية)‬ ‫(مطبق في البلدان التي تستخدم أنظمة تجميع منفصلة)‬ ‫إن ظهرت تلك العبارة على أي من مطبوعات المنتج أو كمالياته، فهذا يعني أنه ال‬ ‫يمكن التخلص من هذا المنتج أو كمالياته اإللكترونية (مثل الشاحن، السماعة، كابل‬ ‫‪ )USB‬مع غيره ضمن
 • Страница 35 из 477
  ‫إخالء المسؤولية‬ ‫إن بعض المحتويات والخدمات التي يتم الوصول إليها عبر هذا الجهاز هي ملك أطراف ثالثة،‬ ‫ولذلك تكون محمية بحقوق الطبع والنشر وقوانين براءات االختراع والعالمات التجارية المسجلة‬ ‫و/أو قوانين الملكية الفكرية. يتم تقديم هذه المحتويات والخدمات فقط من أجل االستخدام الشخصي‬ ‫غير التجاري.
 • Страница 36 из 477
  Информация за безопасност Тази информация за безопасност се отнася за мобилните устройства. Част от съдържанието може да не е приложимо за вашето устройство. За да предотвратите нараняването на себе си или другите, както и повредата на устройството, прочетете внимателно информацията за безопасност
 • Страница 37 из 477
  Бъдете внимателни при боравенето и изхвърлянето на устройството и зарядното. • Използвайте само одобрени от Samsung батерии и зарядни устройства, специално предназначени за вашето устройство. Неодобрените батерии и зарядни устройства може да доведат до сериозни наранявания или повреда на
 • Страница 38 из 477
  • За да намалите смущенията с пейсмейкъри, използвайте своето устройство само от страната на тялото, противоположна на пейсмейкъра. Не използвайте устройството в болници или в близост до медицинско оборудване, което може да бъде повлияно от радио честоти. Ако използвате медицински уреди, свържете
 • Страница 39 из 477
  При използване на мобилното устройство в автомобил спазвайте всички предупреждения и разпоредби относно безопасността По време на шофиране безопасното управление на автомобила е вашата първостепенна отговорност. Никога не използвайте устройството си, докато шофирате, тъй като е незаконно. За вашата
 • Страница 40 из 477
  Правилна грижа и използване на мобилното устройство Пазете устройството сухо. • Влажността и течностите може да повредят частите или електронните вериги в устройството. • Не включвайте устройството ако е мокро. Ако устройството Ви е вече включено, изключете го и извадете батерията незабавно (ако
 • Страница 41 из 477
  Не оставяйте устройството в близост до магнитни полета. • Устройството ви може да се повреди или батерията да се разреди следствие излагането на магнитни полета. • Магнитните карти, включително кредитни карти, карти за телефонни разговори, пропуски и бордни карти могат да се повредят от магнитните
 • Страница 42 из 477
  Намалете риска от нараняване при повтарящи се движения. Когато извършвате дейности многократно като натискане на клавиши, писане по сензорния екран с пръстите си или игра на игри, може понякога да изпитате дискомфорт в ръцете, врата и рамената си, или други части на тялото си. Дръжте устройството с
 • Страница 43 из 477
  Когато използвате устройството: • Дръжте устройството изправено, както бихте направили със стационарен апарат. • Говорете директно в микрофона. • Не докосвайте вътрешната антена на устройството. Докосването на антената може да доведе до влошено качество на разговора или да стане причина
 • Страница 44 из 477
  Не боядисвайте и не поставяйте стикери върху Вашето устройство. Боя и стикери може да задръстят подвижните части и да попречат на правилното функциониране. Ако сте алергични към боята или металните части на устройството, може да почувствате сърбеж, екзема или подуване на кожата. Ако това се случи,
 • Страница 45 из 477
  Работете внимателно със SIM картите или картите с памет. • Не изваждайте карта, докато устройството прехвърля или обработва информация, тъй като това може да доведе до загуба на данни и/или повреда на картата или устройството. • Пазете картите от силен удар, статично електричество и електрически
 • Страница 46 из 477
  Правилно третиране на изделието след края на експлоатационния му живот (Отпадъци, представляващи електрическо и електронно оборудване) (Налично в страни със системи за разделно сметосъбиране) Тази маркировка на продукта, принадлежностите или литературата указва, че продуктът и неговите електронни
 • Страница 47 из 477
  Правилно изхвърляне на батериите в този продукт (Налично в страни със системи за разделно сметосъбиране) Това обозначение върху батерията, ръководството или опаковката, показва, че батериите в този продукт не бива да се изхвърлят с другите битови отпадъци в края на техния полезен живот. Където са
 • Страница 48 из 477
  Отказ от права Част от съдържанието и услугите, достъпни в това устройство, са собственост на трети страни и са защитени от авторско право, патенти, търговски марки и/или други закони, защитаващи интелектуалното право. Това съдържание и услуги са предоставени единствено за вашата лична нетърговска
 • Страница 49 из 477
  Услугите, предоставяни от трети страни, могат да бъдат прекратени по всяко време, като Samsung не поема отговорност и не дава гаранции за никакви части от съдържанието или услугите, които ще останат на разположение за ползване за определен период от време. Съдържанието и услугите се доставят от
 • Страница 50 из 477
  安全預防措施 本安全資訊包含適用於流動裝置的內容。部分內容可能不適用 於您的裝置。為保護您和其他人免受傷害或保護您的裝置免於 受損,請閱讀關於您的裝置的安全資訊後再使用您的裝置。 警告:防止觸電、火災和爆炸 請勿使用損壞的電源線或插頭或者鬆動的電源插座 請勿用濕手碰觸電源線,或透過拉拽線纜的方式拔下充電器 請勿彎折或損壞電源線 請勿在充電時使用裝置或用濕手碰觸裝置 避免充電器或裝置短路 請勿使充電器或裝置跌落,或對其造成碰撞 請勿使用未經製造商認可的充電器為電池充電 請勿在雷暴時使用裝置 裝置可能出現故障且觸電的危險會增加。 請勿使用已損壞或洩漏的鋰離子電池
 • Страница 51 из 477
  保護裝置、電池及充電器免於受損 • 避免讓裝置和電池暴露在很冷或很熱的溫度下。 • 極端的溫度會損壞裝置、降低裝置的充電容量以及縮短裝置和電 池的使用壽命。 • 防止電池接觸金屬物體,否則可能會使電池正負極連接,致使電 池暫時或永久損壞。 • 不要使用損壞的充電器或電池。 注意:在受限制區域使用裝置時,請遵守所有安 全警告和規定 不要在其他電子裝置附近使用裝置 大多數電子裝置都使用無線電頻率訊號。您的裝置可能會干擾其他 電子裝置。 請勿在起搏器附近使用裝置 • 避免在起搏器 15 cm 範圍內使用裝置 )如有可能(,因為裝置可 能會干擾起搏器。 •
 • Страница 52 из 477
  乘坐飛機時關閉裝置 裝置可能會干擾飛機的電子導航儀。 您的裝置可能會干擾汽車設備 汽車的電子設備可能因裝置的無線電頻率而出現故障。有關詳細資 訊,請聯繫製造商。 請遵守有關開車時使用流動裝置的所有安全警告 和規定 開車時,安全駕車是您的首要責任。如果法律禁止,請不得在開車 時使用流動裝置。為了您和他人的安全,請根據良好的常識進行作 業並記住以下提示: • 瞭解裝置及其便利功能,如快速撥號和重撥。這些功能可幫助您 減少使用流動裝置撥打電話或接聽來電所需的時間。 • 將裝置放在容易拿到的位置。無須從道絡上移開視線,即可拿到 無線裝置。如果您在不方便時收到來電,可讓您的語音信箱替您 應答。 •
 • Страница 53 из 477
  正確保管和使用流動裝置 保持裝置乾燥 • 濕氣和各種液體可能損壞裝置零件或電子線路。 • 請勿在裝置弄濕時開機。如果裝置已開機,立即關機並取出電池 )如果裝置無法關機或無法取出電池,請維持現狀(。然後用毛巾 抹幹裝置並將其送往服務中心。 • 液體將改變標籤的顏色,表示進水損壞了裝置內部零件。進水可 能會損壞裝置,而製造商對此將不予保修。 請勿在充滿灰塵、骯髒的場所使用或存放裝置 灰塵或異物可能會導致您的裝置出現故障,並可能導致火災或觸 電。 將您的裝置放在平面上 如果裝置滑落,可被損壞。 請勿將裝置存放在過熱或過冷的地方。建議在 5℃ 至 35℃ 之間的溫度使用您的裝置 •
 • Страница 54 из 477
  請勿使裝置跌落,或對其造成碰撞 • 這樣可能會損壞裝置的螢幕。 • 如果彎折或將其變形,可能會損壞裝置或零件出現故障。 如果裝置過熱,請隔一段時間再使用裝置或應用程式 皮膚長時間接觸過熱的裝置可能會出現低溫燙傷症狀,例如紅點和 色斑。 如果您的裝置有相機閃光燈,請勿使用閃光燈靠近人或寵物的 眼睛 使用閃光燈接近眼睛可能導致視力暫時消失或損壞眼睛。 使用時要小心暴露在閃爍的燈光下 • 使用裝置時,室內不應全部關燈,並且螢幕不應距離眼睛太近。 • 當您長時間暴露在閃爍的燈光下觀看影片或玩發光的遊戲,就可 能會癲癇發作或眩暈。如果您感到任何不適,立即停止使用該裝 置。 降低重複性動作損傷的危險
 • Страница 55 из 477
  使用裝置時: • 保持裝置呈豎直方向,就如同使用傳統電話一樣。 • 直接對著話筒說話。 • 不要觸摸裝置的內部天線。這樣做可能會造成通話質量變差或導 致裝置產生無法預料的射頻 )RF( 能量。 使用耳機時保護聽力和耳朵 • 過度接觸強音會造成聽力損傷。 • 開車時接觸強音可能會分散您的注意力,而造成事 故。 • 始終把音量調低再將耳機插入音效來源,並僅使用 所需的最低音量設置收聽談話或音樂。 • 在乾燥的環境下,耳機內可能會積聚靜電。避免在 乾燥的環境下使用耳機;並且在將耳機連接到裝置 之前,不要觸碰金屬物體,否則可能會釋放靜電。 行走或移動期間使用裝置時的注意事項 •
 • Страница 56 из 477
  請勿將裝置用於指定用途之外的任何其他用途 在公共場所使用裝置時避免干擾他人 請勿讓兒童使用裝置 裝置非玩具。不要讓孩子玩裝置,因為他們可能會傷害到自己和他 人或損壞裝置。 謹慎安裝流動裝置和設備 • 確保將流動裝置或相關設備安全地安裝于車內。 • 避免將裝置和配件安放于氣囊張開區域或附近。無線設備安裝不 當時,如果氣囊迅速膨脹,會導致嚴重損傷。 只允許具備相關資格的人員維修裝置 若由不具備相關資格的人員維修裝置可能會造成裝置損壞,且不予 保修。 謹慎拿取 SIM 卡或記憶卡 • 裝置正在傳送或存取資料時,請勿取出卡,否則可能造成資料丟 失或損壞裝置或記憶卡。 •
 • Страница 57 из 477
  請勿發佈受版權保護的材料 未經內容擁有者同意,請勿發佈受版權保護的材料。這麼做會違反 版權法。製造商對於使用者做出的任何有關受版權保護的材料的違 法使用所造成的法律事項概不負責。 免責聲明 此裝置可存取的部分內容及服務屬第三方所有,受版權、專利權、 商標及/或其他知識產權等法例保障。這些內容及服務僅用作個人 非商業用途。未經內容擁有者或服務供應商授權,閣下不可使用任 何內容或服務。在不限制上述項目原則下,除非有關內容擁有者或 服務供應商表明授權,否則閣下不可修改、複製、再出版、上載、 刊登、傳播、翻譯、售賣、開發或透過任何方式或媒體分發此裝置 所顯示的任何內容或服務,以及利用其創作衍生物品。
 • Страница 58 из 477
  安全信息 本安全信息包含适用于移动设备的内容。有些内容可能不适用 于您的设备。为保护您和他人免受伤害或保护您的设备免于损 坏,使用前请阅读设备的安全信息。 警告:防止触电、火灾和爆炸 请勿使用损坏的电源线或插头或者松动的电源插座 请勿用湿手接触电源线,或通过拉拽电线的方式拔下充电器 请勿弯折或损坏电源线 请勿在充电时使用设备或用湿手接触设备 避免充电器或设备短路 请勿使充电器或设备滑落,或对其造成碰撞 请勿使用未经制造商认可的充电器为电池充电 请勿在雷雨天气使用设备 设备可能出现故障并且增加电击危险。 请勿使用已损坏或泄漏的电池 如欲安全处置电池,请联系最近的授权服务中心。
 • Страница 59 из 477
  • 防止电池接触金属物体,否则可能会使电池正负极连接,致使电 池暂时或永久损坏。 • 请勿使用损坏的充电器或电池。 注意:在受限制区域使用设备时,请遵守所有安 全警告和规定 请勿在其他电子设备附近使用设备 大多数电子设备都使用无线电频率信号,您的设备可能会干扰其他 电子设备。 请勿在起搏器附近使用设备 • 如有可能,请避免在起搏器 15 cm 范围内使用设备,其原因是 设备可能会干扰起搏器。 • 为了尽量减少对起搏器的干扰,请将身体背对起搏器使用设备。 请勿在医院或可能受无线电频率干扰的医疗设备附近使用设备 如果使用医疗设备,请在使用本设备之前联系医疗设备制造商,以
 • Страница 60 из 477
  请遵守有关驾车时使用设备的所有安全警告和规 定 开车时,安全驾车是您的首要责任。如果法律禁止,请不要在驾车 时使用设备。为了您和他人的安全,请依据良好的公共素质进行操 作并记住以下提示: • 了解设备及其便利功能,如快速拨号和重拨。这些功能可帮助您 减少使用设备拨打电话或接听来电所需的时间。 • 将设备放在容易拿取的位置,无需从道路移开视线即可拿取无 线设备。如果您在不方便时收到来电,请让您的语音信箱替您接 听。 • 在交通繁忙或危险天气条件下暂停通话。雨、雨夹雪、雪、冰和 交通繁忙可造成危险。 • 请勿进行记录或查找电话号码。记录“待办事项”列表或查找通
 • Страница 61 из 477
  请勿在灰尘或风成物质集中区域使用或存放设备 灰尘或异物可能导致设备故障、引起火灾或触电。 设备只能存放在平整的表面上 如果设备滑落,则会被损坏。 请勿将设备存放在过热或过冷的地方。建议在 5℃ 至 35℃ 之间 的温度使用您的设备 • 如果将设备放在封闭的车辆内,由于车辆内部温度可高达 80℃,因此设备可能发生爆炸。 • 请勿将设备长时间暴露在阳光直射环境下,如放在汽车仪表板 上。 • 在 0 ℃ 到 45 ℃ 之间的温度下存放电池。 请勿将设备与金属物品,如硬币、钥匙和项链一同存放 • 本设备可能会被刮花或发生故障。 • 如果电池触点与金属物品接触,则可能会导致火灾。
 • Страница 62 из 477
  闪光灯下设备使用须知 • 使用设备时,室内应开一些灯,并且屏幕不应靠眼睛太近。 • 闪光灯下观看影片或玩 Flash 游戏时间过长时,可能会发生痉挛 或晕厥。如果感到有任何不适,立即停止使用设备。 减少反复性动作损伤的危险 反复执行按键、用手指在屏幕上书写或玩游戏等重复性动作时,您 的手腕、颈部、肩膀或身体的其他部位可能偶尔会感到不适。使用 设备一段时间后,请松弛一下握住设备的手,轻轻地按下按键,并 适时地休息一下。如果休息后在使用时或使用后仍然感到不适,请 停止使用并咨询医生。 确保电池和充电器达到最长使用寿命 • 设备连续充电不得超过一周,过度充电可能会缩短电池寿命。 •
 • Страница 63 из 477
  使用耳机时保护听力和耳朵 • 过度接触强音会造成听力损伤。 • 驾车时接触强音可能会分散您的注意力,从而造成 事故。 • 始终把音量调低再将耳机插入音频来源,并仅使用 所需的最低音量设置收听谈话或音乐。 • 在干燥的环境下,耳机内可能会积聚静电。避免 在干燥的环境下使用耳机;在将耳机连接到设备之 前,接触金属物体以释放静电。 在行走或移动期间使用设备的注意事项 • 始终注意周围环境,以避免伤害自己或他人。 • 确保耳机线缆不会缠绕您的手臂或附近的物体。 请勿将设备放在后裤袋或挂在腰部 如果摔倒,您可能会受伤或损坏设备。 请勿拆卸、改装或修理设备 •
 • Страница 64 из 477
  小心安装设备 • 确保将设备或相关设备安全地安装于车内。 • 不可将设备和配件安放于气囊张开区域里或附近。无线设备安装 不当时,如果气囊迅速膨胀,会导致严重损伤。 只允许具备相关资格的人员维修设备 若由不具备相关资格的人员维修设备可能会造成设备损坏,并且不 予保修。 小心拿取 SIM 或存储卡 • 设备正在传送或存取信息时,请勿取出卡,否则可能造成数据丢 失或损坏设备和存储卡。 • 防止卡受到剧烈撞击、静电和来自其他设备的电磁干扰。 • 请勿用手指或金属物体触摸金色触点。如果卡不干净,请用软布 擦拭。 确保使用紧急服务 在某些地区或情况下,可能无法用设备进行紧急呼叫。在去偏远或
 • Страница 65 из 477
  免责声明 通过本设备可用的所有内容和服务均属于第三方,并受版权、专 利、商标和其它知识产权法的保护。这种内容和服务只用于个人非 商业性使用。在没有获得内容拥有者或服务提供商的许可时,您可 能无法使用任何内容或服务。 除上述限制之外,除非获得应用内容或服务提供商的明确许可,否 则,通过本设备显示的任何内容或服务,您都可能无法修改、复 制、重新发表、上传、邮寄、传输、翻译、销售、新建派生作品、 开发或以任何方式分发。 “第三方内容和服务‘按原样’提供。无论为任何目的,三星对提 供的内容或服务不提供任何明示或暗示保证。三星公司明确声明, 不承担任何隐含的保证,或通过法规、普通法或以其它方式[包括
 • Страница 66 из 477
  安全資訊 本安全資訊包含適用於行動裝置的內容。部分內容可能不適用 於您的裝置。為保護您和其他人免受傷害或保護您的裝置免於 受損,請閱讀關於您的裝置的安全資訊後再使用您的裝置。 警告:防止觸電、火災和爆炸 請勿使用損壞的電源線或插頭或者鬆動的電源插座 請勿用濕手碰觸電源線,或透過拉扯電線的方式拔下充電器 請勿彎折或損壞電源線 請勿在充電時使用裝置或用濕手碰觸裝置 避免充電器或裝置短路 請勿使充電器或裝置跌落,或對其造成碰撞 請勿使用未經製造商認可的充電器為電池充電 請勿在雷雨時使用裝置 裝置可能出現故障而且可能增加觸電的危險。 請勿使用已損壞或洩漏的鋰離子電池
 • Страница 67 из 477
  保護裝置、電池及充電器免於受損 • 避免讓裝置和電池暴露在很冷或很熱的溫度下。 • 極端的溫度會損壞裝置、降低裝置的充電容量以及縮短裝置和電 池的使用壽命。 • 防止電池接觸金屬物體,否則可能會使電池正負極連接,致使電 池暫時或永久損壞。 • 不要使用損壞的充電器或電池。 注意:在受限制區域使用裝置時,請遵守所有安 全警告和規定 不要在其他電子設備附近使用裝置 大多數電子設備都使用無線電頻率信號。您的裝置可能會干擾其他 電子設備。 請勿在心跳節律器附近使用裝置 • 避免在心跳節律器 15 cm 範圍內使用裝置 )如有可能(,因為裝 置可能會干擾心跳節律器。 •
 • Страница 68 из 477
  乘坐飛機時關閉裝置 裝置可能會干擾飛機的電子導航儀。 裝置可能會干擾汽車設備 汽車的電子設備可能因裝置的無線電干擾而出現故障。有關詳細資 訊,請聯絡製造商。 請遵守有關開車時使用裝置的所有安全警告和規 定 開車時,安全駕車是您的首要責任。如果法律禁止,請務必不要在 開車時使用裝置。為了您和他人的安全,請根據良好的常識進行作 業並記住以下提示: • 瞭解裝置及其便利功能,如快速撥號和重撥。這些功能可幫助您 減少使用裝置撥打電話或接聽來電所需的時間。 • 將裝置放在容易拿到的位置。無須從道路上移開視線,即可拿到 無線裝置。如果您在不方便時收到來電,可讓您的語音信箱替您 應答。 •
 • Страница 69 из 477
  正確保管和使用裝置 保持裝置乾燥 • 濕氣和液體會損壞裝置的部件或電路。 • 當裝置受到潮濕時請勿開機。如果裝置已開機,請立即關機並取 下電池 )如果裝置無法關機或無法取下電池,請維持現狀(。然後 用毛巾擦乾裝置並將其送往服務中心。 • 液體將改變標籤的顏色,表示進水損壞了裝置內部零件。進水可 能會損壞裝置,而製造商對此將不予保修。 請勿在充滿灰塵、骯髒的場所使用或存放裝置 灰塵或異物可能會導致您的設備故障,並可能導致火災或觸電。 請僅在平整的表面存放裝置 如果裝置滑落,可能損壞。 請勿將裝置存放在過熱或過冷的地方。建議在 5℃ 至 35℃ 之間 的溫度使用您的裝置 •
 • Страница 70 из 477
  請勿使裝置摔落,或對其造成碰撞 • 這樣可能會損壞裝置的螢幕。 • 如果彎折或將其變形,可能會損壞裝置或零件出現故障。 如果裝置過熱,請隔一段時間再使用裝置或應用程式 皮膚長時間接觸溫度高於體溫的裝置會出現低溫燙傷之症狀,例如 紅斑點和色素沈澱。 如果您的裝置有相機閃光燈,請勿靠近人或寵物的眼睛使用 使用閃光燈接近眼睛可能導致視力暫時消失或損壞眼睛。 於燈光閃爍區域請謹慎使用裝置 • 於室內使用裝置時應留些燈光不應將燈光完全關閉,且螢幕應與 眼睛保持一定的距離。 • 在燈光閃爍環境下觀看影片或玩 Flash 的遊戲長時間可能會出現 癲癇發作或者眩暈。若有感到任何不適,應立即停止使用裝置。
 • Страница 71 из 477
  請勿咬或吮吸裝置或電池 • 這樣做可能會損壞裝置或引起爆炸。 • 如果兒童使用裝置,請確保他們正確地使用裝置。 請勿將裝置或隨附的配件戳向眼睛、耳朵或嘴巴 否則會造成窒息或重傷。 使用裝置時: • 保持裝置呈垂直方向,就如同使用傳統電話一樣。 • 直接對著話筒說話。 • 不要觸摸裝置的內部天線。這樣做可能會造成通話品質變差或導 致裝置產生無法預料的射頻 )RF( 能量。 在使用耳機時請保護聽力和耳朵 • 長期聆聽過大音量可能會造成聽力損傷。 • 開車時聆聽過大音量可能會分散您的注意力,而造 成事故。 • 始終把音量調低再將耳機插入裝置,並僅使用所需 的最低音量收聽音樂或通話。 •
 • Страница 72 из 477
  請勿將裝置上漆或貼上貼紙 油漆和貼紙可能會阻擋裝置的運作零件並妨礙正常使用。如果您對 本產品的油漆或金屬部分過敏,您的皮膚可能會產生發癢,濕疹, 或腫脹等。如果此現象發生,請停止使用並與醫生諮詢。 清潔裝置時: • 用毛巾或橡膠擦拭裝置或充電器。 • 用棉花球或毛巾清潔電池端子。 • 請勿使用化學物質或清潔劑。 請勿在螢幕有裂痕或破損時使用裝置 碎玻璃可能傷害到您的手和臉。將裝置帶到三星服務中心予以修 理。 請勿將裝置用於指定用途之外的任何其他用途 在公共場所使用裝置時避免干擾他人 請勿讓兒童使用裝置 裝置非玩具。不要讓孩子玩裝置,因為他們可能會傷害到自己和他 人或損壞裝置。
 • Страница 73 из 477
  確保可使用緊急服務 在某些地區或某些情況下,可能無法用裝置進行緊急呼叫。去偏遠 或未開發的地區旅行之前,請擬定其他緊急服務人員聯繫方法。 保護您個人及重要資料的安全 • 使用裝置時,務必備份重要資料。對於資料的損失,三星概不負 責。 • 棄置裝置時,務必備份所有資料,然後重設您的裝置,以避免個 人資料被人誤用。 • 下載應用程式時,請仔細閱讀使用權限。有些應用程式可存取許 多功能或大量個人資料,使用時應格外小心。 • 定期檢查帳戶以避免未獲許可或可疑的使用情形。若發現存在誤 用個人資料的現象,請聯絡您的服務供應業者以刪除或變更帳戶 資料。 •
 • Страница 74 из 477
  聲明 本裝置可使用的部分內容及服務屬於第三方所有,且受到版權、專 利、商標及╱或其他智慧財產權法保護。此類內容與服務僅限用於 非商業性的個人用途,任何內容或服務不得用於內容所有人或服務 供應業者未授權的用途上。在不限制上述聲明的情況下,除適當的 內容所有人或服務供應業者書面授權外,不得透過任何方法或媒介 進行修改、複製、重新出版、上傳、公布、傳輸、翻譯、銷售、製 作衍生作品、開發或散佈由本裝置所顯示的任何內容或服務。 「在此依據下列說明提供第三方內容及服務」。三星並無明示或暗 示保證所提供之內容或服務的任何用途。三星明確否認任何暗示性
 • Страница 75 из 477
  Sigurnosne informacije Ovaj sigurnosni podaci obuhvaćaju sadržaj za mobilne uređaje. Neki sadržaji možda se neće odnositi na vaš uređaj. Da biste spriječili ozljede na sebi i drugima ili oštećivanje uređaja, prije korištenja uređaja pročitajte sigurnosne upute o uređaju. Upozorenje: spriječite
 • Страница 76 из 477
  • Nikada ne stavljajte bateriju ili uređaj na ili u grijaće uređaje, kao što su mikrovalne pećnice, peći ili radijatori. Uređaj može eksplodirati kad se pregrije. • Uređaj nikada nemojte razbijati ili bušiti. Izbjegavajte izlagati uređaj visokom vanjskom tlaku, jer može doći do unutarnjeg kratkog
 • Страница 77 из 477
  Ako koristite slušno pomagalo, obratite se proizvođaču za informacije o radiofrekvencijskim smetnjama Radiofrekvencija koju emitira vaš uređaj može ometati neka slušna pomagala. Prije korištenja uređaja, obratite se proizvođaču kako bi se utvrdilo da li će na vaše slušno pomagalo utjecati
 • Страница 78 из 477
  • Ne prihvaćajte pozive kad se nalazite u prometnoj gužvi ili opasnim vremenskim uvjetima. Kiša, susnježica, snijeg, led i prometna gužva mogu biti opasni. • Nemojte zapisivati bilješke ili tražiti brojeve telefona. Zapisivanje popisa “stvari koje morate obaviti” ili pregledavanje imenika odvraća
 • Страница 79 из 477
  Uređaj pohranjujte samo na ravnim plohama Ako uređaj padne, može doći do njegovog oštećenja. Nemojte držati uređaj u vrlo vrućim ili vrlo hladnim područjima. Preporuča se koristiti uređaj na temperaturama od 5 °C do 35 °C • Vaš uređaj može eksplodirati ako se ostavi unutar zatvorenog vozila, jer
 • Страница 80 из 477
  Ako vaš uređaj ima bljeskalicu ili svjetlo, ne koristite ih blizu očiju ljudi i kućnih ljubimaca Uporaba bljeskalice preblizu očima može prouzrokovati privremeni gubitak vida ili oštećenje očiju. Budite oprezni pri izlaganju treperavim svjetlima • Dok koristite uređaj, ostavite svjetla u sobi i ne
 • Страница 81 из 477
  Kada koristite uređaj: • Držite ga uspravno, kao što biste držali fiksni telefon. • Govorite izravno u mikrofon. • Ne dodirujte unutarnju antenu uređaja. To može dovesti do smanjenja kvalitete poziva ili uzročiti emitiranje nenamjerne razine radiofrekvencijske (RF) energije. Zaštitite svoj sluh i
 • Страница 82 из 477
  Prilikom čišćenja uređaja: • Obrišite uređaj ili punjač ručnikom ili gumicom. • Očistite polove baterije s komadom vate ili ručnikom. • Nemojte upotrebljavati kemikalije ili deterdžent. Uređaj nemojte koristiti ako je zaslon napuknut ili razbijen Slomljeno staklo ili akril može uzrokovati ozljede
 • Страница 83 из 477
  Čuvajte svoje osobne i važne podatke na sigurnom • Dok koristite uređaj, obavezno pravite sigurnosnu kopiju važnih podataka. Samsung nije odgovoran za gubitak bilo kojih podataka. • Prilikom odlaganja uređaja, napravite sigurnosnu kopiju svih podataka i onda resetirajte uređaj kako biste spriječili
 • Страница 84 из 477
  Ispravno odlaganje baterija iz ovog proizvoda (Primjenjuje se u zemljama s posebnim sustavima za prikupljanje otpada) Ova oznaka na bateriji, priručniku ili pakiranju ukazuje na to da se istrošene baterije iz ovog proizvoda ne smiju odlagati s ostalim kućanskim otpadom. Kemijski simboli Hg, Cd ili
 • Страница 85 из 477
  Izjava o odricanju odgovornosti Neki su sadržaji i usluge, do kojih imate pristup putem ovog uređaja, u vlasništvu trećih strana i zaštićene su zakonom o autorskim pravima, patentima, trgovačkim markama i/ili drugim zakonima o intelektualnom vlasništvu. Takav sadržaj i usluge služe samo za osobnu
 • Страница 86 из 477
  Bezpečnostní informace Tyto bezpečnostní informace zahrnují obsah pro mobilní zařízení. Některé části se nemusí týkat vašeho zařízení. Abyste zabránili poranění sama sebe nebo ostatních, případně poškození zařízení, přečtěte si bezpečnostní informace týkající se vašeho zařízení, než začnete toto
 • Страница 87 из 477
  Manipulaci a likvidaci zařízení a nabíječky provádějte opatrně • Používejte pouze baterii a nabíječku navrženou výhradně pro vaše zařízení. Nekompatibilní baterie a nabíječka může způsobit vážná poranění nebo poškození zařízení. • Baterii ani zařízení nikdy nelikvidujte v ohni. Při likvidaci
 • Страница 88 из 477
  Pokud používáte naslouchátko, obraťte se na výrobce, aby vám poskytl informace o radiofrekvenčním záření Radiofrekvenční záření vysílané zařízením může způsobovat rušení některých naslouchátek. Před použitím zařízení se obraťte na výrobce, který vám poskytne informace o vlivu radiofrekvenčního
 • Страница 89 из 477
  • Umístěte zařízení tak, abyste jej měli stále na dosah. Ujistěte se, že můžete bezdrátové zařízení používat, aniž přestali sledovat provoz na silnici. Pokud vám někdo volá v nevhodnou dobu, použijte k přijetí hovoru hlasovou schránku. • Netelefonujte za hustého provozu či nebezpečných
 • Страница 90 из 477
  Nepoužívejte a neskladujte zařízení v oblastech s vysokou koncentrací prachových či poletujících částic Prachové či cizí částice by mohly způsobit poruchu zařízení, která by mohla mít za následek požár nebo poranění elektrickým proudem. Zařízení uchovávejte na rovném povrchu Při pádu zařízení může
 • Страница 91 из 477
  Nepoužívejte toto zařízení nebo aplikaci po dobu přehřátí zařízení Dlouhodobé vystavení pokožky přehřátému zařízení může vést k symptomům lehkého popálení, které se projevuje např. červenými skvrnami nebo zarudnutím. Pokud zařízení disponuje bleskem fotoaparátu nebo světlem, nezapínejte je
 • Страница 92 из 477
  Nevkládejte zařízení nebo dodané příslušenství do očí, uší nebo úst Takové jednání může způsobit udušení nebo vážné zranění. Při používání zařízení: • Držte zařízení rovně, stejně jako klasický telefon. • Mluvte přímo do mikrofonu. • S vnitřní anténou zařízení nemanipulujte. Mohlo by dojít ke
 • Страница 93 из 477
  Nenanášejte na zařízení barvu, ani na něj nelepte nálepky Barvy nebo nálepky mohou zablokovat pohyblivé díly a zabránit tak správné funkčnosti zařízení. Jste-li alergičtí na lakované nebo kovové části zařízení, můžete trpět svěděním, vyrážkami nebo otoky. Pokud k tomu dojde, přestaňte zařízení
 • Страница 94 из 477
  • Nedotýkejte se zlatých kontaktů a pólů prsty ani kovovými předměty. Pokud je karta znečištěná, otřete ji měkkým hadříkem. Zajištění dostupnosti tísňových služeb V některých oblastech nebo za určitých okolností nemusí být z tohoto zařízení možné vytáčet tísňová volání. Před cestou do vzdálených
 • Страница 95 из 477
  Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad) (Platí pro země s odděleným systémem sběru) Toto označení na produktu, příslušenství nebo v dokumentaci značí, že produkt a elektronická příslušenství (např. nabíječka, sluchátka, kabel USB) by neměly být likvidovány s běžným domácím
 • Страница 96 из 477
  Správná likvidace baterií v tomto výrobku (Platí pro země s odděleným systémem sběru) Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb
 • Страница 97 из 477
  Prohlášení Některý obsah a služby přístupné přes toto zařízení patří třetím stranám a jsou chráněné autorským právem, patenty, ochrannými známkami nebo jinými zákony o duševním vlastnictví. Takový obsah a služby jsou poskytovány výhradně pro osobní nekomerční použití. Žádný obsah ani služby nesmíte
 • Страница 98 из 477
  Sikkerhedsinformationer Disse sikkerhedsinformationer vedrører korrekt håndtering af mobile enheder. Noget af indholdet er måske ikke relevant for din enhed. For at forhindre at skade dig selv, andre eller enheden skal du læse sikkerhedsinformationerne for din enhed, inden du tager enheden i brug.
 • Страница 99 из 477
  • Placer aldrig batteriet eller enheden på eller i varmeafgivende udstyr, f.eks. mikrobølgeovne, komfurer eller radiatorer. Enheden kan eksplodere, når den overophedes. • Knus eller punkter aldrig enheden. Undgå at udsætte enheden for højt, eksternt tryk, der kan medføre intern kortslutning og
 • Страница 100 из 477
  Hvis du bruger høreapparat, skal du kontakte producenten for informationer om radioforstyrrelser Radiofrekvenser, der udsendes af enheden, kan forstyrre visse høreapparater. Inden du bruger enheden, skal du kontakte producenten for at konstatere, om dit høreapparat vil blive påvirket af de
 • Страница 101 из 477
  • Du må ikke skrive eller slå telefonnumre op. Hvis du føjer noget til opgavelisten eller ruller gennem numrene i telefonbogen, fjerner du opmærksomheden fra dit primære ansvar – sikker kørsel. • Vær fornuftig og bedøm trafikken, når du ringer op. Foretag dine opkald, når du holder stille, eller
 • Страница 102 из 477
  Opbevar ikke din enhed i meget kolde eller meget varme områder. Det anbefales at bruge din enhed ved temperaturer fra 5 °C til 35 °C • Enheden kan eksplodere, hvis den efterlades inde i en lukket bil, da den indre temperatur kan nå op på 80 °C. • Enheden må ikke udsættes for direkte sollys i
 • Страница 103 из 477
  Pas på i forbindelse med udsættelse for blinkende lys • Når du bruger din enhed, skal du lade lyset være tændt i rummet og undgå at holde skærmen for tæt på øjnene. • Der kan opstå kramper eller bevidsthedstab, når du udsætter dig selv for blinkende lys, hvis du ser videoer eller spiller
 • Страница 104 из 477
  Når du bruger enheden: • Hold enheden lige op og ned som du ville gøre med en almindelig telefon. • Tal direkte ind i mikrofonen. • Rør ikke ved enhedens interne antenne. Hvis du gør det, kan det medføre reduceret opkaldskvalitet, eller enheden udsender ikke-tilsigtede niveauer af
 • Страница 105 из 477
  Når du rengør enheden • Tør enheden eller opladeren af med et håndklæde eller en klud. • Rengør batteriterminalerne med en vattot eller et håndklæde. • Brug ikke kemikalier eller rengøringsmidler. Anvend ikke enheden, hvis skærmen er revnet eller beskadiget Ødelagt glas eller akryl kan forårsage
 • Страница 106 из 477
  Opbevar dine personlige og vigtige data sikkert • Når du bruger din enhed, skal du sørge for at sikkerhedskopiere vigtige data. Samsung er ikke ansvarlig for noget datatab. • I forbindelse med bortskaffelse af enheden bør du sikkerhedskopiere alle data og derefter nulstille enheden for at forhindre
 • Страница 107 из 477
  Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt (Kan anvendes i lande med specificerede opsamlingssystemer for affald) Mærket på dette batteri, dokumentationen eller emballagen betyder, at batterierne i dette produkt efter endt levetid ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald.
 • Страница 108 из 477
  Ansvarsfraskrivelse Noget indhold og nogle tjenester, der er tilgængelige ved brug af denne enhed, tilhører tredjeparter og er beskyttet af ophavsrettigheder, patenter, varemærkebeskyttelse og/eller andre ophavsretlige love. Sådant indhold og sådanne tjenester leveres udelukkende til din
 • Страница 109 из 477
  Veiligheidsinformatie Deze veiligheidsinformatie heeft betrekking op mobiele apparaten. Sommige informatie is mogelijk niet van toepassing op uw apparaat. Om letsel aan uzelf en anderen of schade aan het apparaat te voorkomen, moet u de veiligheidsinformatie over uw apparaat lezen voordat u het
 • Страница 110 из 477
  Ga zorgvuldig om met het apparaat en de oplader en gooi deze weg volgens de geldende voorschriften • Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde batterijen en opladers die speciaal zijn ontworpen voor uw apparaat. Als u een incompatibele batterij en oplader gebruikt, kan dit ernstig letsel of schade
 • Страница 111 из 477
  Gebruik het apparaat niet in een ziekenhuis of in de buurt van medische apparatuur die gevoelig is voor RF-signalen (radio frequency) Als u medische apparatuur gebruikt, moet u contact opnemen met de fabrikant van de apparatuur voordat u het apparaat gebruikt om te bepalen of de apparatuur wordt
 • Страница 112 из 477
  Houd u aan alle veiligheidsvoorschriften en regelgeving bij het gebruik van het apparaat tijdens het besturen van een motorvoertuig Terwijl u rijdt, is het veilig besturen van het motorvoertuig uw eerste prioriteit. Gebruik tijdens het rijden uw mobiele apparaat niet, als dit wettelijk is verboden.
 • Страница 113 из 477
  Het mobiele apparaat goed onderhouden en gebruiken Houd het apparaat droog • Vocht en vloeistoffen kunnen de onderdelen of elektronische circuits in uw apparaat beschadigen. • Schakel het apparaat niet in als dit nat is. Als het apparaat al is ingeschakeld, schakelt u het uit en verwijdert u de
 • Страница 114 из 477
  Bewaar het apparaat niet in de buurt van magnetische velden • Het apparaat kan worden beschadigd of de batterij kan worden ontladen bij blootstelling aan magnetische velden. • Kaarten met magnetische strips, waaronder credit cards, telefoonkaarten, bankpasjes en OV-kaarten kunnen beschadigd raken
 • Страница 115 из 477
  Het risico op RSI verkleinen Wanneer u herhaaldelijk dezelfde acties uitvoert, zoals drukken op toetsen, tekens met uw vingers schrijven op een aanraakscherm of games spelen, kunt u af en toe enig ongemak bespeuren in uw handen, nek, schouders of andere delen van uw lichaam. Wanneer u het apparaat
 • Страница 116 из 477
  Uw gehoor beschermen wanneer u een headset gebruikt • Overmatige blootstelling aan harde geluiden kan leiden tot gehoorbeschadiging. • Blootstelling aan harde geluiden onder het rijden, kan de aandacht afleiden en een ongeval veroorzaken. • Zet het geluidsvolume altijd laag voordat u de oortelefoon
 • Страница 117 из 477
  Als u het apparaat schoonmaakt, gaat u als volgt te werk: • Veeg het apparaat of de oplader met een doek of een gum schoon. • Reinig de batterijpolen met een watje of een handdoek. • Gebruik geen chemicaliën of schoonmaakmiddelen. Gebruik het apparaat niet als het scherm gebarsten of gebroken is
 • Страница 118 из 477
  Zorg dat contact met nooddiensten mogelijk blijft In sommige gebieden of omstandigheden kan het voorkomen dat bellen met het apparaat niet mogelijk is, dus ook niet in noodgevallen. Voordat u naar afgelegen of minder ontwikkelde gebieden afreist, moet u daarom een alternatieve manier plannen om
 • Страница 119 из 477
  Correcte verwijdering van dit product (elektrische & elektronische afvalapparatuur) (Van toepassing in landen waar afval gescheiden wordt ingezameld) Deze markering op het product, accessoires of de documentatie geeft aan dat het product en de elektronische accessoires (bijvoorbeeld oplader,
 • Страница 120 из 477
  Correcte behandeling van een gebruikte batterij uit dit product (Van toepassing in landen waar afval gescheiden wordt ingezameld) Dit merkteken op de batterij, gebruiksaanwijzing of verpakking geeft aan dat de batterij in dit product aan het einde van de levensduur niet samen met ander
 • Страница 121 из 477
  Vrijwaring Bepaald materiaal en bepaalde services die via dit apparaat beschikbaar zijn, zijn het eigendom van derden en worden beschermd door het auteursrecht, patenten, handelsmerken en/of andere wetgeving met betrekking tot intellectueel-eigendomsrecht. Dergelijke inhoud en diensten worden
 • Страница 122 из 477
  Ohutusalane teave See ohutusteave puudutab mobiilseadmete sisu. Kogu sisu ei tarvitse kohalduda teie seadmele. Enda ja teiste vigastamise või seadme rikkumise vältimiseks lugege enne seadme kasutamist seadme ohutusteavet. Hoiatus! Vältige elektrilöögi-, tule- ja plahvatusohtu Ärge kasutage katkisi
 • Страница 123 из 477
  • Akut või seadet ei tohi panna tulle. Järgige kasutatud aku või seadme kõrvaldamisel kohalikke eeskirju. • Ärge pange akut või seadet kütteseadmete, nagu mikrolaineahi, pliit või radiaator peale või sisse. Seade võib ülekuumenemisel plahvatada. • Ärge kriimustage seadet või tehke sellesse auke.
 • Страница 124 из 477
  Kui kasutate kuuldeaparaati, küsige selle tootjalt teavet seadme tundlikkusest raadiohäiretele Seadme kiiratav raadiosagedus võib teatud liiki kuuldeaparaate häirida. Uurige enne seadme kasutamist kuuldeaparaadi tootjalt, kas seadme kiiratavad raadiosagedused aparaati häirivad või mitte. Lülitage
 • Страница 125 из 477
  • Ärge tehke seadmesse märkmeid ega otsige telefoninumbreid. Ülesandeloendi koostamine või aadressiraamatu lehitsemine viib tähelepanu ohutult juhtimiselt eemale. • Valige numbreid mõistlikult ja hinnake liikluse olukorda. Helistage vaid siis, kui te parajasti ei liigu, või enne liiklusesse
 • Страница 126 из 477
  Ärge hoidke oma seadet väga kuumas või külmas kohas. Seadet on soovitav kasutada temperatuuril 5 °C kuni 35 °C • Seade võib kinnisse sõidukisse jätmisel lõhkeda, kuna temperatuur selle sees võib tõusta üle 80 °C. • Ärge jätke seadet pikemaks ajaks otsese päikesevalguse kätte (Näiteks auto
 • Страница 127 из 477
  Olge vilkuvate tuledega kokku puutudes ettevaatlik • Jätke seadet kasutades toas mõned tuled põlema ning ärge hoidke ekraani silmadele liiga lähedal. • Videotes esinevate või Flash’i põhiste mängude mängimisel tekkival pikaajalisel kokkupuutel vilkuvate tuledega võib tekkida rabandusi või
 • Страница 128 из 477
  Seadme kasutamisel: • Hoidke seadet püstiasendis, nagu kasutaksite tavatelefoni. • Rääkige otse mikrofoni. • Ärge seadmesisest antenni puudutage. Vastasel korral võib kõnekvaliteet halveneda või seadme kiiratava raadiosagedusliku energia tase suureneda. Kaitske peakomplekti kasutades enda kuulmist
 • Страница 129 из 477
  Seadme puhastamisel pidage meeles järgmist • Pühkige seadet või laadijat rätiku või kummiga. • Puhastage akuklemmid vatitupsu või rätikuga. • Kemikaale ega puhastusvahendeid ei tohi kasutada. Ärge kasutage seadet, kui ekraan on mõranenud või katki Katkine klaas võib põhjustada vigastusi teie kätele
 • Страница 130 из 477
  Hoidke enda isiklikke ja olulisi andmeid kindlalt • Tehke seadet kasutades kindlasti olulistest andmetest varukoopiaid. Samsung ei vastuta andmete kaotsimineku eest. • Seadmest vabanedes tehke varukoopia kõigist andmetest ning seejärel lähtestage enda seade teie isikliku informatsiooni
 • Страница 131 из 477
  Õige viis toote akude kasutusest kõrvaldamiseks (Kehtib riikides, kus jäätmed kogutakse sorteeritult) Selline tähistus akul, dokumentidel või pakendil näitab, et toote akusid ei tohi kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Keemilised elemendid Hg, Cd ja Pb näitavad, et aku
 • Страница 132 из 477
  Lahtiütlus klausel Osa selle seadme kaudu kättesaadavast sisust ja teenustest kuuluvad kolmandatele osapooltele ning on kaitstud autoriõiguse-, patendi-, kaubamärgi- ja/või muude intellektuaalomandiseadustega. See sisu ja teenused on mõeldud ainult isiklikuks mittekaubanduslikuks kasutamiseks.
 • Страница 133 из 477
  ‫اطالعات مربوط به ایمنی‬ ‫این اطالعات ایمنی شامل محتواهایی برای دستگاه های موبایل است. بعضی از محتوا‬ ‫ها ممکن است به دستگاه شما قابل اعمال نباشند. برای جلوگیری از آسیب رساندن به‬ ‫خود و دیگران یا صدمه زدن به دستگاه، پیش از استفاده از دستگاه اطالعات ایمنی‬ ‫مربوط به آن را مطالعه کنید.‬ ‫هشدار:
 • Страница 134 из 477
  ‫ •هرگز باتری یا دستگاه را بر روی یا در داخل دستگاه های گرم کننده مثل اجاق های‬ ‫مایکروویو، اجاق گاز یا رادیاتور قرار ندهید. ممکن است دستگاه با داغ شدن بیش از حد،‬ ‫منفجر شود.‬ ‫ •از خرد کردن يا سوراخ کردن دستگاه خودداری کنيد. از قرار دادن دستگاه در معرض‬ ‫فشار خارجی باال که ممکن است به ايجاد
 • Страница 135 из 477
  ‫دستگاه را در محیط های مستعد انفجار خاموش کنید‬ ‫ •در محیط های مستعد انفجار، به جای بیرون آوردن باتری، دستگاه خود را خاموش کنید.‬ ‫ •همیشه از مقررات، دستورالعمل ها و عالئم موجود در محیط های مستعد انفجار پیروی کنید.‬ ‫ •از دستگاه خود در نقاط سوختگيری (جايگاههای سوخت)، در نزديکی مواد سوختی يا‬
 • Страница 136 из 477
  ‫ •از دستگاه خود برای کمک گرفتن استفاده کنید. در صورت آتش سوزی، تصادف، یا شرایط‬ ‫اضطراری درمانی با یک شماره اورژانس محلی تماس بگیرید.‬ ‫ •از دستگاه خود برای کمک به دیگران در شرایط اضطراری استفاده کنید. اگر یک تصادف،‬ ‫یک جنایت در حال انجام، یا شرایط اضطراری جدی که جان کسی در خطر است را مشاهده‬
 • Страница 137 из 477
  ‫دستگاه خود را نزدیک میدانهای مغناطیسی نگهداری نکنید‬ ‫ •ممکن است دستگاه شما خراب شود یا باتری به دلیل قرار گرفتن در معرض میدانهای‬ ‫مغناطیسی خالی شود.‬ ‫ •کارتهای دارای نوار مغناطیسی، مانند کارت اعتباری، کارت تلفن، کارت بانکی، و کارت‬ ‫سوار شدن به هواپیما، ممکن است توسط میدانهای مغناطیسی آسیب
 • Страница 138 из 477
  ‫حداکثر عمر مفید باتری و شارژر را تضمین کنید‬ ‫ •دستگاه را به مدت بیش از یک هفته شارژ نکنید، زیرا شارژ بیش از اندازه می تواند عمر‬ ‫باتری را کوتاه کند.‬ ‫ •باتری استفاده نشده در طول زمان خالی می شود و قبل از استفاده باید دوباره شارژ شود.‬ ‫ •زمانی که از شارژر استفاده نمی کنید، آن را از منبع برق جدا
 • Страница 139 из 477
  ‫هنگام استفاده از دستگاه در حین راه رفتن یا حرکت مراقب باشید‬ ‫ •همیشه مراقب اطراف خود باشید تا از آسیب دیدن خود و دیگران جلوگیری کنید.‬ ‫ •مراقب باشيد که کابل هدست به دست شما يا اجسام مجاور گير نکند.‬ ‫دستگاه خود را در جیبهای عقب یا دور کمر خود نگذارید‬ ‫اگر بیفتید ممکن است آسیب ببینید یا به
 • Страница 140 из 477
  ‫سرویس دستگاه فقط باید توسط پرسنل مجاز انجام شود‬ ‫سرویس دستگاه توسط پرسنل غیرمجاز ممکن است به دستگاه شما آسیب برساند و ضمانت نامه‬ ‫تولید کننده دستگاه شما را بی اعتبار کند.‬ ‫هنگام کار با سیم کارت یا کارت های حافظه دقت کنید‬ ‫ •هنگامی که دستگاه در حال دریافت یا انتقال اطالعات است، سیم کارت آن را
 • Страница 141 из 477
  ‫دورانداختن صحیح این محصول‬ ‫(تجهیزات برقی و الکترونیکی زاید)‬ ‫(مربوط به کشورهای دارنده سيستم های مجزای جمع آوری زباله)‬ ‫عالمت نشان داده شده باال بر روی محصول، لوازم جانبی یا اسناد آن بدین‬ ‫معناست که این محصول و لوازم جانبی الکترونیکی آن (مانند شارژر، هدست،‬ ‫کابل ‪ )USB‬نباید همراه با سایر
 • Страница 142 из 477
  ‫دورانداختن صحیح باتری های موجود در این محصول‬ ‫(مربوط به کشورهای دارنده سيستم های مجزای جمع آوری زباله)‬ ‫وجود این عالمت بر روی باتری، دفترچه راهنما یا بسته بندی، بدین معناست‬ ‫که باتری های موجود در این محصول نباید در پایان عمر مفید خود، همراه‬ ‫با سایر زباله های خانگی دور انداخته شوند. هر جا که
 • Страница 143 из 477
  ‫بیانیه سلب مسئولیت‬ ‫برخی از محتواها و خدمات قابل دسترس از طریق این دستگاه، متعلق به اشخاص ثالث هستند و‬ ‫تحت حمایت قانون حق نسخه برداری، حق ثبت اختراع، عالئم تجاری و یا سایر حقوق مالکیت‬ ‫معنوی قرار دارند. چنین محتواها و خدماتی صرفاً برای استفاده شخصی و غیرتجاری شما ارائه‬ ‫شده اند. اجازه ندارید
 • Страница 144 из 477
  Turvallisuusohjeet Nämä turvallisuustiedot koskevat mobiililaitteita eivätkä ne välttämättä kaikilta osin päde omaan laitteeseesi. Lue laitettasi koskevat turvallisuustiedot ennen laitteen käyttöä, jotta vältyt itsellesi, muille tai laitteelle aiheutuvilta vahingoilta. Varoitus: Estä sähköisku,
 • Страница 145 из 477
  • Älä koskaan aseta akkua laitetta lämmityslaitteiden, kuten mikroaaltouunien, uunien tai lämpöpattereiden, päälle tai sisälle. Laite voi ylikuumeta ja räjähtää. • Älä koskaan murskaa tai lävistä laitetta. Vältä altistamasta laitetta korkealle ulkoiselle paineelle, joka voi johtaa sisäiseen
 • Страница 146 из 477
  Katkaise laitteesta virta räjähdysalttiilla alueilla • Sammuta laite räjähdysalttiissa ympäristöissä sen sijaan, että irrottaisit akun. • Noudata räjähdysalttiissa ympäristössä aina säädöksiä, ohjeita ja kylttejä. • Älä käytä tätä laitetta tankatessasi ajoneuvoa (huoltoasemilla), polttoaineiden ja
 • Страница 147 из 477
  • Auta laitteella muita hätätapauksissa. Jos näet liikenneonnettomuuden, meneillään olevan rikoksen tai vakavan hätätapauksen, josta koituu hengenvaara, soita paikalliseen hätänumeroon. • Soita tarvittaessa tiepalveluun tai muuhun palvelunumeroon. Jos näet epäkuntoon menneen ajoneuvon, josta ei
 • Страница 148 из 477
  Älä säilytä laitetta magneettikenttien läheisyydessä • Laite voi mennä epäkuntoon tai akun lataus voi purkaantua magneettikentän takia. • Magneettiset kortit, kuten luottokortit, puhelinkortit, kulkukortit ja tarkistuskortit voivat vioittua magneettikentissä. • Älä käytä magneettisalvalla
 • Страница 149 из 477
  Varmista akun ja laturin pitkäikäisyys • Vältä lataamasta laitetta yli viikon ajan, sillä ylilataaminen voi lyhentää akun käyttöikää. • Ajan myötä käyttämättömän laitteen varaus purkautuu ja laite on ladattava ennen käyttöä. • Irrota laturi virtalähteistä, kun se ei ole käytössä. • Käytä akkua vain
 • Страница 150 из 477
  Ole varovainen käyttäessäsi laitetta kävellessäsi ja liikkuessasi • Pidä aina silmällä ympäristöäsi, jotta et loukkaannu etkä aiheuta loukkaantumista. • Varmista, että kuulokemikrofonin kaapeli ei takerru käsiisi tai lähellä oleviin esineisiin. Älä pidä laitetta takataskussa tai vyöllä Jos kaadut,
 • Страница 151 из 477
  Anna laite vain ammattitaitoisen henkilöstön huollettavaksi Epäpätevät henkilöt voivat vahingoittaa laitettasi, jolloin valmistajan takuu ei ole enää voimassa. Käsittele SIM-kortteja ja muistikortteja varovasti • Älä poista korttia, kun laite siirtää tai kun sillä käsitellään tietoja, sillä muuten
 • Страница 152 из 477
  Tuotteen turvallinen hävittäminen (Elektroniikka ja sähkölaitteet) (Jätteiden lajittelua käyttävät maat) Tämä merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee, että tuotetta tai lisävarusteina toimitettavia elektronisia laitteita (esimerkiksi laturia, kuulokkeita tai USB-kaapelia)
 • Страница 153 из 477
  Tuotteen paristojen oikea hävittäminen (Jätteiden lajittelua käyttävät maat) Pariston, käyttöoppaan tai pakkauksen tämä merkintä tarkoittaa, että tämän tuotteen sisältämiä paristoja ei saa hävittää muun kotitalousjätteen seassa, kun niiden käyttöikä on päättynyt. Kemiallinen symboli Hg, Cd tai Pb
 • Страница 154 из 477
  Vastuuvapauslauseke Jotkut tällä laitteella käytettävät sisällöt ja palvelut kuuluvat kolmansille osapuolille ja ovat tekijänoikeus-, patentti-, tavaramerkki- ja/tai aineetonta omaisuutta koskevien lakien suojaamia. Sellaiset sisällöt ja palvelut on tarkoitettu ainoastaan yksityiseen
 • Страница 155 из 477
  Consignes de sécurité Ces consignes de sécurité concernent l’ensemble des appareils mobiles. Il est possible qu’elles ne soient pas toutes applicables à votre appareil. Avant d’utiliser cet appareil, lisez les consignes de sécurité afin d’éviter de vous blesser ou de blesser autrui, ou d’endommager
 • Страница 156 из 477
  Manipulez et jetez l’appareil et le chargeur avec précaution • Utilisez exclusivement une batterie et un chargeur homologués par Samsung et spécialement conçus pour votre appareil. L’utilisation d’une batterie et d’un chargeur incompatibles peut provoquer des blessures graves ou endommager votre
 • Страница 157 из 477
  N’utilisez pas votre appareil à proximité d’un stimulateur cardiaque • Maintenez une distance minimale de 15 cm entre votre appareil et un stimulateur cardiaque pour éviter toute interférence. • Pour minimiser les risques d’interférence avec un stimulateur cardiaque, utilisez l’appareil sur le côté
 • Страница 158 из 477
  Respectez toutes les consignes de sécurité et réglementations relatives à l’utilisation de votre appareil lorsque vous vous trouvez au volant d’un véhicule Votre responsabilité principale est avant tout de conduire votre véhicule sans prendre de risques. N’utilisez jamais votre appareil au volant,
 • Страница 159 из 477
  Pour entretenir et bien utiliser votre appareil Conservez votre appareil au sec • L’humidité et les liquides peuvent endommager les pièces ou les circuits électroniques de votre appareil. • N’allumez pas votre appareil s’il présente des marques d’humidité. Si votre appareil est déjà allumé,
 • Страница 160 из 477
  Ne conservez pas votre appareil à proximité de champs magnétiques • Lorsqu’il est exposé à des champs magnétiques, votre appareil peut subir des dysfonctionnements ou la batterie peut se décharger. • Les cartes à piste, comme par exemple les cartes de crédit, les cartes de téléphone et les cartes
 • Страница 161 из 477
  Réduisez les risques de lésions musculaires dus aux mouvements répétitifs Lorsque vous effectuez des actions répétitives, comme taper sur les touches, dessiner des caractères sur un écran tactile ou jouer à des jeux, vous pouvez ressentir une sensation d’inconfort au niveau des mains, de la nuque,
 • Страница 162 из 477
  Protégez votre oreille lorsque vous utilisez un casque ou des écouteurs • Une exposition excessive de votre oreille à un volume élevé peut endommager votre audition. • Une exposition excessive de votre oreille à un volume élevé lorsque vous êtes au volant peut détourner votre attention et provoquer
 • Страница 163 из 477
  Ne peignez jamais votre appareil et n’y apposez jamais d’autocollants La peinture et les autocollants risquent de bloquer les pièces mobiles de l’appareil et perturber son fonctionnement. Si vous êtes allergique à la peinture ou aux pièces métalliques de l’appareil, vous pouvez souffrir de
 • Страница 164 из 477
  Manipulez les cartes SIM et les cartes mémoire avec soin • Ne retirez pas une carte lorsque l’appareil y enregistre ou y lit des informations, car vous risqueriez de perdre des données et/ou d’endommager la carte ou l’appareil lui-même. • Protégez les cartes contre les chocs violents, les décharges
 • Страница 165 из 477
  Ne transmettez pas d’éléments protégés par des droits d’auteur Ne transmettez pas d’éléments protégés par des droits d’auteur sans la permission des détenteurs de ces droits. Dans le cas contraire, vous seriez en infraction avec la législation sur les droits d’auteur. Le fabricant n’est en aucun
 • Страница 166 из 477
  Élimination de la batterie de ce produit (Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés) Le symbole sur la batterie, le manuel ou l’emballage indique que la batterie de ce produit ne doit pas être éliminée en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L’indication éventuelle des
 • Страница 167 из 477
  Limitation de responsabilité Les contenus et les services accessibles par l’intermédiaire de cet appareil appartiennent dans leur intégralité à des tiers et sont protégés par les lois sur les droits d’auteur, les brevets, les marques et/ou d’autres lois sur la propriété intellectuelle. Ces contenus
 • Страница 168 из 477
  Les services tiers peuvent être suspendus ou interrompus à tout moment, et Samsung ne garantit pas qu’un contenu ou un service restera disponible pendant une certaine période. Les contenus et les services sont transmis par des tiers au moyen de réseaux et d’équipements de transmission qui échappent
 • Страница 169 из 477
  Sicherheitshinweise Diese Sicherheitsinformationen umfassen Informationen, die sich speziell auf Mobilgeräte beziehen. Unter Umständen gelten nicht alle Informationen für Ihr Gerät. Lesen Sie sich die Sicherheitsinformationen für Ihr Gerät durch, bevor Sie es verwenden, um zu vermeiden, dass Sie
 • Страница 170 из 477
  Gehen Sie mit dem Gerät und dem Ladegerät sorgsam um, und entsorgen Sie sie ordnungsgemäß. • Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Akkus und Ladegeräte, die speziell für Ihr Gerät entwickelt wurden. Die Verwendung von inkompatiblen Akkus und Ladegeräten kann schwere Verletzungen oder eine
 • Страница 171 из 477
  Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe eines Schrittmachers. • Wenn Sie das Gerät verwenden, halten Sie einen Mindestabstand von 15 cm zum Schrittmacher ein, da dieses Gerät einen Schrittmacher stören kann. • Um mögliche Interferenzen mit einem Herzschrittmacher zu verhindern, sollten Sie das
 • Страница 172 из 477
  Befolgen Sie alle Sicherheitswarnungen und Vorschriften hinsichtlich der Nutzung von Mobilgeräten beim Autofahren Im Verkehr ist das sichere Fahren des Fahrzeugs vorrangig. Verwenden Sie das Mobilgerät niemals beim Fahren, wenn es gesetzlich verboten ist. Verhalten Sie sich zu Ihrer eigenen
 • Страница 173 из 477
  Richtige Pflege und Nutzung des Mobilgeräts Halten Sie das Gerät trocken. • Feuchtigkeit und Flüssigkeit können zu Schäden an den Teilen oder elektronischen Schaltungen im Gerät führen. • Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn es feucht ist. Falls das Gerät bereits eingeschaltet ist, schalten Sie
 • Страница 174 из 477
  Bringen Sie das Gerät nicht in die Nähe magnetischer Felder. • Durch Magnetfelder können Fehlfunktionen des Geräts oder Entladen des Akkus verursacht werden. • Karten mit Magnetstreifen wie Kreditkarten, Telefonkarten, Reisepässe und Bordkarten können durch Magnetfelder beschädigt werden. •
 • Страница 175 из 477
  Verringern des Verletzungsrisikos durch wiederholte Bewegungen. Bei der wiederholten Durchführung von Aktionen, wie etwa dem Drücken von Tasten, dem Zeichnen von Buchstaben auf einem Touchscreen mit den Fingern oder dem Spielen von Spielen, treten möglicherweise Beschwerden an den Händen, am
 • Страница 176 из 477
  Korrekte Verwendung des Geräts: • Halten Sie das Gerät aufrecht wie bei einem herkömmlichen Telefon. • Sprechen Sie direkt in das Mikrofon. • Berühren Sie die interne Antenne des Gerätes nicht. Andernfalls kann die Anrufqualität eingeschränkt sein oder das Gerät sendet unbeabsichtigt
 • Страница 177 из 477
  Das Gerät weder mit Farbe anmalen noch mit Aufklebern bekleben. Farbe und Aufkleber können bewegliche Teile verkleben oder behindern und dadurch den ordnungsgemäßen Betrieb Ihres Geräts verhindern. Wenn Sie allergisch auf die Farbe oder metallische Teile des Geräts reagieren, kann es zu Juckreiz,
 • Страница 178 из 477
  Behandeln Sie SIM-Karten und Speicherkarten mit Sorgfalt. • Entfernen Sie niemals eine Speicherkarte aus dem Gerät, während Daten auf der Karte gelesen oder gespeichert werden. Anderenfalls kann es zu Datenverlusten und/oder Schäden an der Karte oder am Gerät kommen. • Schützen Sie die Karten vor
 • Страница 179 из 477
  Korrekte Entsorgung von Altgeräten (Elektroschrott) (Gilt für Länder mit Abfalltrennsystemen) Diese Kennzeichnung auf dem Produkt, den Zubehörteilen oder der Dokumentation weist darauf hin, dass das Produkt und die elektronischen Zubehörteile wie z. B. Ladegerät, Headset und USB-Kabel nicht mit
 • Страница 180 из 477
  Korrekte Entsorgung des Akkus dieses Produkts (Gilt für Länder mit Abfalltrennsystemen) Die Kennzeichnung auf dem Akku bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass der Akku zu diesem Produkt nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt
 • Страница 181 из 477
  Haftungsausschlussklausel Bestimmte Inhalte und Dienste, die durch dieses Gerät zugänglich sind, sind Eigentum von Dritten und durch Urheberrechts-, Patent-, Markenrechtsund/oder andere Gesetze zum Schutz von geistigem Eigentum geschützt. Solche Inhalte und Dienste werden nur zu Ihrer privaten,
 • Страница 182 из 477
  Dienste Dritter können jederzeit beendet oder unterbrochen werden, und Samsung gibt keine Erklärung ab und übernimmt keine Garantie, dass irgendwelche Inhalte oder Dienste für irgendeine Zeitdauer verfügbar bleiben werden. Inhalte und Dienste werden von Dritten mit der Hilfe von Netzen und
 • Страница 183 из 477
  Πληροφορίες ασφαλείας Οι παρούσες πληροφορίες ασφαλείας περιλαμβάνουν περιεχόμενο που αφορά συσκευές κινητής τηλεφωνίας. Κάποιο μέρος του περιεχομένου ενδέχεται να μην ισχύει για τη δική σας συσκευή. Για να μην τραυματίσετε τον εαυτό σας ή άλλα άτομα και για να μην προκαλέσετε ζημιά στη συσκευή
 • Страница 184 из 477
  Μεταχειριστείτε και απορρίψτε τη συσκευή και το φορτιστή με προσοχή • Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρία και φορτιστή εγκεκριμένα από τη Samsung, που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τη συσκευή σας. Μη συμβατή μπαταρία και φορτιστής μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς ή ζημιές στη συσκευή σας. • Μην
 • Страница 185 из 477
  • Για να ελαχιστοποιείτε τις πιθανές παρεμβολές σε ένα βηματοδότη, χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας στην αντίθετη πλευρά του σώματός σας από εκείνη στην οποία βρίσκεται ο βηματοδότης. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε νοσοκομείο ή κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό στον οποίο η συσκευή μπορεί να προκαλέσει
 • Страница 186 из 477
  Να συμμορφώνεστε με όλες τις προειδοποιήσεις και τους κανονισμούς ασφαλείας όσον αφορά τη χρήση των κινητών συσκευών όταν χρησιμοποιείτε κάποιο όχημα Όταν οδηγείτε, ο ασφαλής χειρισμός του οχήματος είναι το κύριο μέλημά σας. Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ την κινητή συσκευή σας όταν οδηγείτε, απαγορεύεται
 • Страница 187 из 477
  Κατάλληλη φροντίδα και χρήση της κινητής συσκευής σας Διατηρείτε τη συσκευή σας στεγνή • Η υγρασία και τα υγρά μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στα εξαρτήματα ή στα ηλεκτρονικά κυκλώματα της συσκευής σας. • Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή σας εάν έχει βραχεί. Αν η συσκευή είναι ήδη ενεργοποιημένη,
 • Страница 188 из 477
  Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας κοντά σε μαγνητικά πεδία • Η συσκευή σας μπορεί να δυσλειτουργεί ή η μπαταρία μπορεί να εκφορτιστεί λόγω της έκθεσης σε μαγνητικά πεδία. • Οι κάρτες που διαθέτουν μαγνητική ταινία, όπως οι πιστωτικές κάρτες, οι τηλεφωνικές κάρτες, τα βιβλιάρια λογαριασμών και οι
 • Страница 189 из 477
  Μειώστε τον κίνδυνο από τραυματισμούς λόγω επαναλαμβανόμενων κινήσεων Όταν εκτελείτε επαναλαμβανόμενες κινήσεις, όπως το πάτημα των πλήκτρων, το σχεδιασμό χαρακτήρων σε οθόνη αφής με τα δάχτυλά σας, ή παίζετε παιχνίδια, μπορεί να νιώσετε περιστασιακή δυσφορία στα χέρια σας, τον αυχένα, τους ώμους ή
 • Страница 190 из 477
  Κατά τη χρήση της συσκευής: • Κρατάτε τη συσκευή σε όρθια θέση, όπως θα κάνατε με ένα συνηθισμένο τηλέφωνο. • Μιλήστε απευθείας στο μικρόφωνο. • Μην αγγίζετε την εσωτερική κεραία της συσκευής. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει υποβάθμιση της ποιότητας κλήσης ή την εκπομπή ανεπιθύμητων επιπέδων
 • Страница 191 из 477
  Μην βάφετε και μην τοποθετείτε αυτοκόλλητα στη συσκευή σας Η βαφή και τα αυτοκόλλητα μπορούν να φράξουν τα κινητά μέρη της συσκευής και να εμποδίσουν τη σωστή λειτουργία. Αν είστε αλλεργικός στη βαφή ή στα μεταλλικά εξαρτήματα της συσκευής, ενδέχεται να έχετε φαγούρα, έκζεμα ή πρήξιμο του δέρματος.
 • Страница 192 из 477
  Να χειρίζεστε τις κάρτες SIM και μνήμης με προσοχή • Μην αφαιρείτε την κάρτα την ώρα που η συσκευή μεταφέρει ή χρησιμοποιεί πληροφορίες, γιατί μπορεί να προκληθεί απώλεια δεδομένων ή ζημιά στην κάρτα ή τη συσκευή. • Προστατεύετε τις κάρτες από ισχυρά τραντάγματα, στατικό ηλεκτρισμό και ηλεκτρικό
 • Страница 193 из 477
  Μην διανέμετε υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα Μην διανέμετε υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα χωρίς την άδεια των ιδιοκτητών του περιεχομένου. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να παραβιάζει τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για τυχόν
 • Страница 194 из 477
  Σωστή απόρριψη των μπαταριών αυτού του προϊόντος (Ισχύει σε χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής) Αυτή η επισήμανση πάνω στη μπαταρία, το εγχειρίδιο ή τη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες αυτού του προϊόντος δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου
 • Страница 195 из 477
  Αποποίηση Ορισμένα περιεχόμενα και υπηρεσίες που είναι προσβάσιμα μέσω αυτής της συσκευής ανήκουν σε τρίτους και προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα και άλλους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Περιεχόμενα και υπηρεσίες αυτού του είδους παρέχονται
 • Страница 196 из 477
  Οι υπηρεσίες τρίτων μπορεί να τερματιστούν ή να διακοπούν οποιαδήποτε στιγμή και η Samsung δεν δηλώνει ούτε εγγυάται ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο ή υπηρεσία θα παραμείνουν διαθέσιμα για οποιαδήποτε χρονική περίοδο. Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες μεταβιβάζονται από τρίτους μέσω δικτύων και
 • Страница 197 из 477
  Biztonsági információk Jelen biztonsági útmutató mobil készülékekkel kapcsolatos információkat tartalmaz. Bizonyos tartalmak nem alkalmazhatók minden készülékre. A felhasználó vagy mások sérülésének, valamint a készülék megrongálódásának elkerülése érdekében a készülék használatát megelőzően
 • Страница 198 из 477
  • Az akkumulátort vagy a készüléket soha ne dobja tűzbe. A használt akkumulátor és készülék ártalmatlanításakor tartsa be a helyi előírásokat. • Soha ne helyezze az akkumulátort vagy a készüléket fűtőeszközbe (például mikrohullámú sütő, kályha vagy radiátor) vagy annak felületére. Túlmelegedés
 • Страница 199 из 477
  Amennyiben hallókészüléket használ, a vegye fel a kapcsolatot a készülék gyártójával a rádióinterferenciával kapcsolatban. A készülék által kibocsátott rádiófrekvencia zavarhat bizonyos hallókészülékeket. A készülék használata előtt vegye fel a kapcsolatot a gyártóval és tudja meg, hogy a készülék
 • Страница 200 из 477
  • Sűrű forgalomban és veszélyes időjárási körülmények között fejezze be a beszélgetést. Az eső, a havas eső, a hó, a jég és a nagy forgalom mindig veszélyforrást jelent. • Vezetés közben soha ne jegyzeteljen, és ne keressen telefonszámot a készülék telefonkönyvében. A jegyzetek készítése és a
 • Страница 201 из 477
  Ne használja vagy tárolja a készüléket olyan helyeken, ahol magas a por vagy szállópor koncentráció. A por vagy idegen részecskék a készülék meghibásodását, és tüzet vagy áramütést okozhatnak. A készüléket csak sima felületen tárolja. Amennyiben a készülék leesik, megsérülhet. A készüléket ne
 • Страница 202 из 477
  Amennyiben a készülék túlmelegedett, egy ideig ne használja a készüléket vagy az alkalmazásokat. Amennyiben a bőr hosszabb ideig érintkezik a túlmelegedett készülékkel, úgy az alacsony hőmérsékletű égési sérüléseket okozhat, mint például vörös foltok vagy pigmentáció. Amennyiben a készülék
 • Страница 203 из 477
  Használjon a gyártó által jóváhagyott akkumulátorokat, töltőket, kiegészítőket és kellékanyagokat. • Az utángyártott akkumulátorok és töltők használata lerövidítheti a készülék élettartamát vagy a készülék meghibásodásához vezethet. • A Samsung nem vállal felelősséget a felhasználó biztonságáért,
 • Страница 204 из 477
  Amikor gyaloglás vagy egyéb mozgás közben használja a készüléket, legyen körültekintő. • Mindig figyeljen oda, mi zajlik a környezetében, hogy ne okozzon sérülést másoknak vagy saját magának. • Ügyeljen, hogy a mikrofonos fejhallgató zsinórja ne gabalyodjon a karjára vagy közeli tárgyakra. Ne
 • Страница 205 из 477
  A mobil készülékeket és a hozzájuk tartozó eszközöket gondosan szerelje be. • Gondoskodjon róla, hogy a mobil készülékek és a hozzájuk tartozó eszközök biztonságosan legyenek beszerelve a járműbe. • Ne helyezze a készüléket és tartozékait a légzsák nyitódó felületére vagy annak közelébe. A nem
 • Страница 206 из 477
  • Abban az esetben, ha a készüléket ellopták, vagy elveszett, a személyes információk védelme érdekében módosítsa a fiókhoz tartozó jelszót. • Kerülje az ismeretlen forrásból származó alkalmazások használatát és mintával, jelszóval vagy PIN kóddal zárja le a készülékét. Ne terjesszen szerzői joggal
 • Страница 207 из 477
  A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása (A szelektív gyűjtő rendszerekkel rendelkező országokban használható) Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt
 • Страница 208 из 477
  Jogi nyilatkozat Az berendezéssel elérhető egyes tartalmak és szolgáltatások harmadik felek tulajdonát képezhetik, és szerzői jogi, szabadalmi, védjegy és/vagy egyéb szellemi tulajdoni oltalom alatt állhatnak. Az ilyen átadott tartalmak felhasználása kizárólag személyes használatra korlátozódik.
 • Страница 209 из 477
  Informasi Keselamatan Informasi keselamatan ini memuat konten untuk perangkat seluler. Beberapa konten mungkin tidak berlaku untuk perangkat Anda. Untuk mencegah cedera terhadap diri Anda dan orang lain atau kerusakan pada perangkat Anda, silakan baca informasi keselamatan tentang perangkat Anda
 • Страница 210 из 477
  Menangani dan membuang perangkat dan charger dengan hatihati • Hanya gunakan baterai dan charger yang disetujui Samsung yang dirancang khusus untuk perangkat Anda. Baterai dan charger yang tidak kompatibel dapat menimbulkan cedera serius atau kerusakan pada perangkat Anda. • Jangan membakar baterai
 • Страница 211 из 477
  Jangan gunakan perangkat di rumah sakit atau di dekat peralatan medis yang dapat terganggu frekuensi radio Jika Anda menggunakan alat kesehatan, hubungi produsen alat tersebut sebelum menggunakan perangkat Anda untuk menentukan apakah peralatan tersebut akan terpengaruh oleh frekuensi radio yang
 • Страница 212 из 477
  Patuhi semua peringatan dan peraturan keselamatan terkait dengan penggunaan perangkat seluler saat menggunakan kendaraan Ketika mengemudi, mengendarai kendaraan dengan aman adalah tanggung jawab utama Anda. Jangan pernah menggunakan perangkat seluler saat mengemudi, jika dilarang oleh hukum. Untuk
 • Страница 213 из 477
  Perawatan dan penggunaan perangkat seluler yang baik Jaga perangkat tetap kering • Kelembapan dan cairan dapat merusak komponen atau sirkuit elektronik dalam perangkat Anda. • Jangan menghidupkan perangkat yang basah. Jika perangkat sudah dalam keadaan hidup, matikan lalu segera lepas baterainya
 • Страница 214 из 477
  Jangan menyimpan perangkat di dekat medan magnet • Perangkat Anda dapat mengalami kegagalan fungsi atau baterai kehilangan daya akibat terpapar medan magnet. • Kartu bermagnet, termasuk kartu kredit, kartu telepon, buku tabungan, dan kartu tanda naik pesawat bisa rusak oleh medan magnet. • Jangan
 • Страница 215 из 477
  Mengurangi risiko cedera akibat gerakan berulang Ketika Anda melakukan gerakan secara berulang, seperti menekan tombol, menggambar karakter dengan jari pada layar sentuh, atau bermain game, Anda mungkin akan merasakan ketidaknyamanan pada tangan, leher, bahu, atau bagian tubuh lainnya. Saat
 • Страница 216 из 477
  Lindungi pendengaran dan telinga Anda saat menggunakan headset • Paparan berlebih pada suara keras dapat menyebabkan kerusakan pendengaran. • Paparan pada suara keras saat mengemudi dapat mengalihkan perhatian Anda dan dapat menyebabkan kecelakaan. • Selalu turunkan volume sebelum mencolokkan
 • Страница 217 из 477
  Saat membersihkan perangkat: • Usap perangkat atau charger dengan handuk atau karet penghapus. • Bersihkan terminal baterai dengan bola kapas atau handuk. • Jangan gunakan bahan kimia atau detergen. Jangan menggunakan perangkat apabila layarnya retak atau pecah Pecahan kaca atau akrilik dapat
 • Страница 218 из 477
  Memastikan akses ke layanan darurat Panggilan darurat dari perangkat Anda mungkin tidak dapat dilakukan di beberapa daerah atau situasi. Sebelum melakukan perjalanan ke wilayah terpencil atau belum berkembang, rencanakan suatu metode alternatif untuk menghubungi personil layanan darurat. Amankan
 • Страница 219 из 477
  Pembuangan yang Tepat untuk Produk Ini (Membuang Peralatan Listrik & Elektronik) (Berlaku di negara-negara dengan sistem pengumpulan terpisah) Tanda ini yang terdapat pada produk, aksesori, atau literatur menunjukkan bahwa produk berserta aksesori elektroniknya (mis. pengisi daya, headset, kabel
 • Страница 220 из 477
  Pembuangan baterai yang tepat dalam produk ini (Berlaku di negara-negara dengan sistem pengumpulan terpisah) Tanda ini yang bisa ditemukan pada baterai, panduan atau kemasan menunjukkan bahwa baterai dalam produk ini tidak dapat dibuang bersamaan dengan sampah rumah tangga lainnya di akhir masa
 • Страница 221 из 477
  Batasan Beberapa isi dan layanan yang dapat diakses menggunakan perangkat ini merupakan milik pihak ketiga dan dilindungi hak cipta, paten, merek dan/ atau hukum kepemilikan intelektual. Konten dan layanan tersebut disediakan sepenuhnya untuk penggunaan pribadi non-komersial bagi Anda. Anda tidak
 • Страница 222 из 477
  Precauzioni di sicurezza Il contenuto delle presenti informazioni sulla sicurezza si riferisce a dispositivi mobili. Parte del contenuto potrebbe non essere applicabile al vostro dispositivo. Per evitare lesioni a voi e ad altri e danni al dispositivo, leggete le informazioni sulla sicurezza
 • Страница 223 из 477
  Maneggiate e smaltite con cura il dispositivo e il caricabatterie •  Utilizzate solo batterie approvate da Samsung e caricabatterie specificamente ideati per il dispositivo. Batterie e caricabatterie non compatibili possono causare lesioni gravi o danneggiare il dispositivo. Non smaltite la
 • Страница 224 из 477
  Non usate il dispositivo in un ospedale o vicino ad un dispositivo medico che può subire interferenza con le radiofrequenze Se utilizzate apparecchiature medicali, contattate il produttore per assicurarvi che le radiofrequenze emesse dal dispositivo non ne compromettano il funzionamento. Se
 • Страница 225 из 477
  Attenetevi a tutte le avvertenze e normative di sicurezza relative all'uso dei dispositivi mobili durante la guida di un veicolo Quando state guidando, la guida sicura è l'attività prioritaria. Non usate mai il dispositivo durante la guida, essendo anche proibito dalla legge. Per la vostra
 • Страница 226 из 477
  Cura ed uso adeguati del dispositivo Mantenete il dispositivo asciutto • L'umidità e i liquidi potrebbero danneggiare parti del dispositivo o i circuiti elettronici. • Non accendete il dispositivo se è bagnato. Se il dispositivo è già acceso, spegnetelo e rimuovete immediatamente la batteria.
 • Страница 227 из 477
  Non conservate il dispositivo vicino a campi magnetici • Il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente o la batteria potrebbe scaricarsi se esposta a campi magnetici. • Le carte con bande magnetiche, comprese carte di credito, schede telefoniche, libretti di risparmio o carte d'imbarco,
 • Страница 228 из 477
  Riducete il rischio di danni da movimenti ripetitivi Quando eseguite ripetutamente un'azione, come premere tasti, tracciare caratteri sul touch screen col dito, utilizzare giochi, potreste avvertire del fastidio alle mani, al collo, alle spalle o ad altre parti del corpo. Se utilizzate il
 • Страница 229 из 477
  Se utilizzate l'auricolare, proteggete l'udito e le orecchie • L'eccessiva esposizione a forti rumori può determinare danni all'udito. • L'esposizione a forti rumori durante la guida può distogliere l'attenzione e causare un incidente. • Abbassate sempre il volume prima di inserire gli auricolari e
 • Страница 230 из 477
  Non utilizzate il dispositivo se lo schermo è incrinato o rotto Il vetro o acrilico rotto potrebbe causare lesioni alle mani e al volto. Portate il dispositivo ad un centro di assistenza Samsung per farlo riparare. Non usate il dispositivo per scopi diversi da quello previsto Evitate di disturbare
 • Страница 231 из 477
  Preoccupatevi della sicurezza dei dati personali e importanti • Quando utilizzate il dispositivo, accertatevi di eseguire il backup dei dati importanti. Samsung non è responsabile per la perdita di dati. • Quando smaltite il dispositivo, eseguite il backup di tutti i dati, quindi resettate il
 • Страница 232 из 477
  Corretto smaltimento delle batterie del prodotto (Applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata.) Il marchio riportato sulla batteria o sulla sua documentazione o confezione indica che le batterie di questo prodotto non devono essere smaltite con altri rifiuti domestici al termine del
 • Страница 233 из 477
  Esonero responsabilità Parte del contenuto e alcuni servizi accessibili tramite questo dispositivo sono di proprietà di terzi e sono protetti da copyright, brevetto, marchio commerciale e/o leggi sulla proprietà intellettuale. Tali contenuti e servizi sono forniti unicamente per uso personale non
 • Страница 234 из 477
  Samsung adotta una politica di continuo sviluppo e si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso. In nessuna circostanza Samsung sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi
 • Страница 235 из 477
  Қауіпсіздік ақпараты Осы қауіпсіздік ақпараты мобильді құрылғыларды қамтиды. Кейбір мазмұн құрылғыңыз үшін қол жетімді болмауы мүмкін. Өзіңізді не басқаларды жарақаттап немесе құрылғыны зақымдап алмау үшін құрылғыны пайдалану алдында құрылғы туралы қауіпсіздік ақпаратын оқыңыз. Ескерту: Электр
 • Страница 236 из 477
  Құрылғы мен зарядтағышты абайлап пайдаланыңыз және тастаңыз • Тек өз құрылғыңызға арналған және Samsung мақұлдаған батарея мен зарядтағышты ғана пайдаланыңыз. Сәйкес емес батарея мен зарядтағыш едәуір жарақаттануға немесе құрылғыны зақымдауға себеп болуы мүмкін. • Батареяны немесе құрылғыны ешқашан
 • Страница 237 из 477
  Құрылғыңызды электр кардиостимулятордың жанында пайдаланбаңыз • Құрылғы электр кардиостимуляторға кедергі келтіретіндіктен, құрылғыны электр кардиостимуляторға мүмкіндігінше 15 см ауқымында пайдаланбаңыз. • Кардиостимуляторға жасалатын кедергіні азайту үшін, құрылғыны тек дененің кардиостимулятор
 • Страница 238 из 477
  Құрылғыңыз автоматтандырылған құрылғыларға кедергі келтіруі мүмкін Көлігіңіздегі электрондық құрал-жабдықтар осы құрылғы шығаратын радиотолқындар әсерінен дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін. Қосымша ақпарат алу үшін, өнім жасаушымен хабарласыңыз. Көлік жүргізгенде ұялы құрылғыны пайдалануға қатысты барлық
 • Страница 239 из 477
  • Төтенше жағдайларда басқаларына көмектесу үшін құрылғыңызды пайдаланыңыз. Өмірге қауіп төндіретін көлік апатын, қылмыстың іс жүріп жатқанын немесе жедел жәрдемді қажет ететін жағдайларды байқасаңыз, жергілікті жедел жәрдем нөмірін теріңіз. • Қажет болған кездерде жол жанындағы көмек немесе
 • Страница 240 из 477
  Құрылғыны тиындар, кілттер және алқа сияқты металл заттармен бірге сақтамаңыз • Құрылғы корпусы сызылуы немесе оның дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін. • Батарея ұштары металл затқа тисе, өрт шығуы мүмкін. Құрылғыңызды магнитті өрістер жанында сақтамаңыз • Құрылғыңыз істемей қалуы мүмкін немесе батарея
 • Страница 241 из 477
  Жарқыраған жарыққа шыққанда сақтық шараларын пайдалану • Құрылғыңыз пайдаланылғанда, бөлмеде біраз жарық қалдырыңыз және экранды көзіңізге қатты жақын ұстамаңыз. • Бейнелерді көріп отырғанда немесе жарыққа негізделген ойындарды ұзақ уақыт ойнағанда жарқыраған жарыққа шықсаңыз, тұрып қалуы немесе
 • Страница 242 из 477
  Құрылғыны немесе батареяны тістемеңіз немесе сормаңыз • Бұлай істеу құрылғыны зақымдауы немесе жарылыс туындатуы мүмкін. • Егер балалар құрылғыны пайдаланса, құрылғыны дұрыс пайдаланып отырғанына көз жеткізіңіз. Құрылғыны немесе онымен бірге берілген қосалқы құралдарды көзге, құлаққа немесе ауызға
 • Страница 243 из 477
  Құрылғыңызды артқы қалталарда немесе беліңізде ұстамаңыз Құрылғыны құлатып алсаңыз, ол зақымдануы немесе сізді жарақаттауы мүмкін. Құрылғыңызды бөлшектемеңіз, түрін өзгерпеңіз немесе жөндемеңіз • Құрылғыңызға енгізілген өзгертулер не түрлендірулер өндірушінің кепілдігін жарамсыз етеді. Құрылғыға
 • Страница 244 из 477
  Ұялы құрылғыларды және жабдықты сақтықпен орнатыңыз • Көлігіңізге орнатылған ұялы құрылғыларыңыздың немесе оларға қатысты жабдықтардың берік бекітілгендігіне көз жеткізіңіз. • Құрылғыны немесе көмекші құралдарды ауа жастық шығатын аймақтарға орналастырмаңыз. Ауа жастықтары дереу шыққан кезде, дұрыс
 • Страница 245 из 477
  • Бағдарламаларды жүктеп алғанда, рұқсаттар экранын мұқият оқыңыз. Көптеген функцияларды немесе жеке ақпаратыңыздың көп бөлігін пайдалану мүмкіндігін беретін бағдарламалармен аса мұқият болыңыз. • Мақұлданбаған немесе тыйым салынған қолдану түрлері туралы хабарламаларды есептік жазбаңыздан оқыңыз.
 • Страница 246 из 477
  Осы өнім батареяларын сәйкесінше жою (Бөлек жинау жүйелері бар елдер үшін қолданылады) Батареядағы, нұсқаулықтағы немесе орамдағы бұл таңба бұл өнімдегі батареяның өз қызмет ету мерзімінің соңында басқа тұрмыс қалдықтарымен бірге жойылмауы тиіс екендігін көрсетеді. Белгіленген жердегі Hg, Cd немесе
 • Страница 247 из 477
  Жауапкершіліктен бас тарту Осы құрылғыда қатынауға болатын кейбір мазмұн мен қызметтер үшінші тараптардың иелігіне жатады және авторлық құқықтар, сауда белгісі және/немесе басқа да интеллектуалдық меншік заңдарымен қорғалады. Осындай мазмұн мен қызметтер тек сізге және коммерциялық емес мақсатта
 • Страница 248 из 477
  Informācija par drošību Šī drošības informācija ietver informāciju par mobilajām ierīcēm. Daļa no informācijas var nebūt piemērojama jūsu ierīcei. Lai nesavainotu sevi vai citus un nesabojātu ierīci, pirms ierīces izmantošanas izlasiet drošības informāciju par savu ierīci. Brīdinājums: izvairieties
 • Страница 249 из 477
  • Nemetiet akumulatoru vai ierīci ugunī. Izmetot vecu akumulatoru vai ierīci, sekojiet visiem vietējiem noteikumiem. • Nenovietojiet akumulatoru vai ierīci sildīšanas ierīcēs, piemēram, mikroviļņu krāsnī, plītī vai radiatorā. Pārkaršanas rezultātā ierīce var eksplodēt. • Nesasitiet un necaurduriet
 • Страница 250 из 477
  Ja izmantojat dzirdes aparātu, sazinieties ar ražotāju, lai uzzinātu par radiotraucējumiem Radio frekvences, kuras ģenerē ierīce, var traucēt dažu dzirdes aparātu darbībai. Pirms ierīces izmantošanas sazinieties ar ražotāju, lai noteiktu vai dzirdes aparātu ietekmēs ierīces ģenerējamās
 • Страница 251 из 477
  • Neveiciet pierakstus un nemēģiniet atrast tālruņu numurus. Darāmo darbu saraksta vai adrešu kataloga pārskatīšana novērš jūsu uzmanību no jūsu galvenā uzdevuma – drošas braukšanas. • Zvaniet uzmanīgi un novērtējiet satiksmes intensitāti. Zvaniet, kamēr neesat sācis braukt vai pirms iekļaujieties
 • Страница 252 из 477
  Neglabājiet ierīci ļoti karstā vai ļoti augstā vietā. Ierīci ir ieteicams izmantot apkārtējās vides temperatūras diapazonā no 5 °C līdz 35 °C • Ierīce var eksplodēt aizvērtā automašīnā, jo iekšējā temperatūra var sasniegt līdz 80 °C. • Pārāk ilgi neatstājiet ierīci tiešā saules staru ietekmē,
 • Страница 253 из 477
  Ievērojiet piesardzību, ja atrodaties mirgojošas gaismas tuvumā • Izmantojot ierīci, atstājiet telpā ieslēgtu kādu gaismas avotu un neturiet ekrānu pārāk tuvu acīm. • Ilgstoši skatoties video vai spēlējot uz Flash bāzes veidotas spēles un pakļaujot redzi mirgojošas gaismas ietekmei, var tikt
 • Страница 254 из 477
  Izmantojot ierīci: • Turiet to taisni – gluži kā parastu tālruni. • Runājiet tieši mikrofonā. • Nepieskarieties ierīces iebūvētajai antenai. Pretējā gadījumā iespējams izraisīt zvanu kvalitātes samazināšanos vai arī ierīce var izdalīt neparedzēta līmeņa radio frekvences (RF) enerģiju. Izmantojot
 • Страница 255 из 477
  Ierīces tīrīšana: • Noslaukiet ierīci vai lādētāju ar dvieli vai citu piemērotu priekšmetu. • Tīriet akumulatora kontaktus ar vates tamponu vai dvieli. • Neizmantojiet ķīmiskas vielas vai šķīdinātājus. Neizmantojiet ierīci, ja tās ekrāns ir ieplaisājis vai salauzts Ieplīsis stikls vai akrilšķiedra
 • Страница 256 из 477
  Uzturiet personīgo un svarīgo datu drošību • Lietojot ierīci, noteikti izveidojiet svarīgo datu dublējumu. Samsung nenes atbildību par jebkuru datu pazaudēšanu. • Atbrīvojoties no ierīces, dublējiet visus datus un tad atiestatiet ierīci, lai nepieļautu jūsu personīgās informācijas ļaunprātīgu
 • Страница 257 из 477
  Šī izstrādājuma bateriju pareiza utilizācija (Piemērojams valstīs ar atsevišķām savākšanas sistēmām.) Šis marķējums uz akumulatora, rokasgrāmatā vai uz iepakojuma norāda, ka šī izstrādājuma akumulatoru pēc tā kalpošanas laika beigām nedrīkst izmest ar citiem sadzīves atkritumiem. Ja uz akumulatora
 • Страница 258 из 477
  Atruna Atsevišķs, šajā ierīcē pieejams saturs un pakalpojumi pieder trešajām pusēm, un tos aizsargā autortiesības, patenti, preču zīmes un/vai citi intelektuālā īpašuma aizsardzības likumi. Šāds saturs un pakalpojumi tiek nodrošināti tikai jūsu personīgai lietošanai, tas nav paredzēts komerciāliem
 • Страница 259 из 477
  Saugos informacija Šioje saugumo informacijoje yra turinio, skirto mobiliesiems prietaisams. Dalis turinio gali nebūti tinkama jūsų prietaisui. Siekdami nesusižaloti ir nesužaloti kitų ar nesugadinti prietaiso, perskaitykite saugumo informaciją prieš naudodamiesi prietaisu. Perspėjimas: saugokitės,
 • Страница 260 из 477
  • Niekada nemeskite akumuliatoriaus ar prietaiso į ugnį. Išmesdami panaudotą akumuliatorių ar prietaisą vadovaukitės vietiniais reglamentais. • Niekada nedėkite akumuliatoriaus ar prietaiso ant šildymo prietaisų ar į juos, pavyzdžiui, į mikrobangų krosnelę, ant viryklės ar radiatorių. Perkaitintas
 • Страница 261 из 477
  Jei naudojate klausos aparatą, kreipkitės į jo gamintoją informacijos apie radijo trukdžius Prietaiso skleidžiami radijo bangų dažniai gali veikti kai kuriuos klausos aparatus. Prieš pradėdami naudoti prietaisą, kreipkitės į klausos aparato gamintoją ir sužinokite, ar šį įrenginį veiks prietaiso
 • Страница 262 из 477
  • Neužsirašinėkite ir nežiūrėkite telefono numerių. Net greitai užrašinėdami atliktinų užduočių sąraše ar pereidami adresų knygą nukreipiate dėmesį nuo pagrindinės atsakomybės – saugiai vairuoti. • Rinkite numerį protingai ir įvertinkite eismo sąlygas. Skambinkite tuo metu, kai nevažiuojate arba
 • Страница 263 из 477
  Nelaikykite prietaiso labai šaltomis ar karštomis sąlygomis. Rekomenduojama naudotis prietaisu 5–35 °C temperatūroje • Paliktas uždarame automobilyje prietaisas gali sprogti, temperatūrai transporto priemonės viduje pakilus iki 80 °C. • Ilgai nelaikykite prietaiso tiesioginiuose saulės spinduliuose
 • Страница 264 из 477
  Apsaugokite akis nuo neigiamo šviesos blyksnių poveikio • Patalpa, kur naudojate savo prietaisą, turi būti bent minimaliai apšviesta, taip pat nelaikykite ekrano prie pat akių. • Ilgai žiūrint filmus arba žaidžiant vaizdo žaidimus, dėl ryškios šviesos poveikio gali laikinai susilpnėti regėjimas.
 • Страница 265 из 477
  Naudodamiesi prietaisu: • Laikykite prietaisą stačiai, kaip įprastą telefoną. • Kalbėkite tiesiai į mikrofoną. • Nelieskite prietaiso vidinės antenos. Priešingu atveju, gali pablogėti skambučio kokybė arba prietaisas gali pradėti skleisti nenumatytą radijo dažnio energiją. Saugokite savo klausą
 • Страница 266 из 477
  Prietaiso valymo nurodymai: • Nuvalykite savo prietaisą ir įkroviklį rankšluosčiu arba kempinėle. • Akumuliatoriaus gnybtus valykite vatos gumulėliu ar šluoste. • Nevalykite chemikalais ar dezinfekavimo priemonėmis. Nesinaudokite prietaisu, jei ekranas sudaužytas arba sugadintas Sudužęs stiklas
 • Страница 267 из 477
  Apsaugokite asmeninius ir kitus svarbius duomenis • Naudodami savo prietaisą, nepamirškite padaryti atsargines svarbių duomenų kopijas. „Samsung“ neatsako už duomenų praradimą. • Nusprendę atsikratyti savo prietaiso, padarykite visų jame esančių duomenų atsargines kopijas. Tada prietaisą
 • Страница 268 из 477
  Tinkamas šio produkto akumuliatorių tvarkymas (Valstybėse, kuriose yra atskiros surinkimo sistemos) Šis ženklas, pateikiamas ant akumuliatoriaus, jo dokumentacijoje ar ant pakuotės nurodo, kad šio produkto akumuliatorių, pasibaigus jų tinkamumo naudoti laikui, negalima išmesti kartu su kitomis
 • Страница 269 из 477
  Atsakomybės apribojimas Turinio dalis ir kai kurios paslaugos, kurias galima pasiekti šiuo prietaisu, priklauso trečiosioms šalims ir yra saugomos autorių teisių, patentų, prekių ženklų ir (arba) kitos intelektinės nuosavybės įstatymais. Tokio pobūdžio turinys ir paslaugos teikiamos tik jūsų
 • Страница 270 из 477
  Информации за безбедност Овие информации за безбедност содржат податоци за мобилни уреди. Некои содржини може да не бидат применливи на Вашиот уред. За да спречите поврда на себе си и другите, или оштетување на Вашиот уред, прочитајте ги информациите за безбедност за Вашиот уред пред да започнете
 • Страница 271 из 477
  Внимателно ракување и отфрлање на уредот и полначот во отпад • Користете само батерија и полнач одобрени од Samsung конкретно дизајнирани за Вашиот уред. Некомпатибилни батерија и полнач може да предизвикаат сериозни повреди или оштетување на Вашиот уред. • Никогаш не фрлајте ги батеријата или
 • Страница 272 из 477
  Не користете го уредот во близина на пејсмејкер • Ако е можно, избегнувајте користење на Вашиот уред во близина од 15 см до пејсмејкер, затоа што уредот може да предизвика пречки во работата на пејсмејкерот. • За да ги доведете до минимум пречките со пејсмејкер, користете го Вашиот уред само
 • Страница 273 из 477
  Вашиот уред може да создаде пречки на погонската опрема. Електронските уреди во Вашиот автомобил може да работат неправилно заради радио-пречки од Вашиот уред. Контактирајте го производителот за повеќе информации. Придржувајте се кон сите безбедносни предупредувања и прописи коишто се однесуваат на
 • Страница 274 из 477
  • Користете го Вашиот уред за да повикате помош. Во случај на пожар, сообраќајни несреќи или медицински итни случаи, повикајте го локалниот број за итни случаи. • Користете го Вашиот уред за да им помогнете на другите во итни случаи. Доколку сте сведок на автомобилска несреќа, криминал во тек, или
 • Страница 275 из 477
  Не чувајте го Вашиот уред во многу топли или многу ладни простории. Се препорачува да го користите Вашиот уред на температури од 5 °C до 35 °C • Вашиот уред може да експлодира ако се остави внатре во затворено возило, бидејќи внатрешната температура во возилото може да нарасне до 80 °C. • Не
 • Страница 276 из 477
  Доколку Вашиот уред е опремен со блиц-светло или ламба, не користете го светлото блиску до очите на луѓето или миленичињата Користењето на блицот во близина на очите може да предизвика привремено губење на видот или оштетување на очите. Ракувајте внимателно кога сте изложени на трепкачки светла •
 • Страница 277 из 477
  Не касајте ги и не шмукајте ги уредот или батеријата. • Во спротивно може да дојде до оштетување на уредот или до есплозија. • Ако уредот го користат деца, уверете се дека правилно го користат. Не го ставајте уредот или испорачаниот дополнителен прибор во очите, ушите или устата Бидејќи на тој
 • Страница 278 из 477
  Не расклопувајте, менувајте и не поправајте го Вашиот уред • Какви било промени или изменувања може ја поништуваат гаранцијата на производителот. Ако Вашиот уред треба да се сервисира, однесете го во Сервисниот центар на Samsung. • Не расклопувајте и не дупчете ја батеријата затоа што тоа може да
 • Страница 279 из 477
  Дозволете само квалификувани лица да го сервисираат Вашиот уред Дозволувањето на неквалификувани лица да го сервисираат Вашиот уред може да предизвика оштетување, а со тоа и поништување на Вашата гаранција од производителот. Внимателно ракувајте со SIM картичките и со мемориските картички • Не
 • Страница 280 из 477
  Не распространувајте материјали со заштитени авторски права Не распространувајте материјал со заштитени авторски права без дозвола од сопственикот на правата. Правејќи го тоа може да доведе до прекршување на законите за авторски права. Производителот не е одговорен за било какви правни прашања
 • Страница 281 из 477
  Правилно отстранување на батериите од овој производ (Применливо во држави со посебни системи за справување со отпадот) Оваа ознака на батеријата, во упатството или на пакувањето означува дека батериите од овој производ не треба да се отстранат заедно со останатиот отпад од домаќинството на крајот
 • Страница 282 из 477
  Изјава за одрекување Некои содржини и услуги достапни преку овој уред се во сопственост на трети страни и се заштитени со законите за авторски права, патенти, трговски марки и/или други закони за интелектуалната сопственост. Таквата содржина и услуги се овозможени само за Ваша лична некомерцијална
 • Страница 283 из 477
  Sikkerhetsinformasjon Denne sikkerhetsinformasjonen inneholder innhold for mobilenheter. Noe innhold gjelder kanskje ikke for din enhet. For å hindre skader på deg selv og andre eller skader på enheten, bør du lese sikkerhetsinformasjonen om enheten din før du bruker den. Advarsel: Forhindre
 • Страница 284 из 477
  • Plasser aldri batteriet eller enheten på eller i varmeapparater, som for eksempel mikrobølgeovner, komfyrer eller varmeovner. Enheten kan eksplodere ved overoppheting. • Enheten må ikke knuses eller stikkes hull på. Unngå å utsette enheten for høyt utvendig trykk, da dette kan føre til intern
 • Страница 285 из 477
  Slå av enheten i potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser • Slå av enheten i potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser i stedet for å ta ut batteriet. • Overhold alltid lover og regler, instruksjoner og skilt i potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser. • Ikke bruk enheten på bensinstasjoner, i
 • Страница 286 из 477
  • Bruk enheten for å ringe etter hjelp. Slå et lokalt nødnummer ved brann, trafikkulykker eller medisinske nødstilfeller. • Bruk enheten til å hjelpe andre i nød. Hvis du er vitne til en bilulykke, en kriminell handling eller et alvorlig nødstilfelle der liv står i fare, må du ringe et lokalt
 • Страница 287 из 477
  Ikke oppbevar enheten sammen med metallobjekter, som for eksempel mynter, nøkler og halskjeder • Enheten kan bli oppskrapt eller få funksjonsfeil. • Hvis batteripolene kommer i kontakt med metallobjekter, kan dette forårsake brann. Ikke oppbevar enheten i nærheten av magnetiske felter • Enheten kan
 • Страница 288 из 477
  Reduser faren for skader ved gjentatte bevegelser Når du utfører repeterende handlinger som å trykke på taster, skrive tegn på berøringsskjermen med fingrene eller spille spill, kan du noen ganger oppleve ubehag i hendene, nakke, skuldre eller andre steder. Når du bruker enheten over en lengre
 • Страница 289 из 477
  Beskytt hørselen og ørene ved bruk av headset • Overdreven eksponering overfor høye lyder kan forårsake hørselstap. • Eksponering overfor høye lyder mens du kjører kan distrahere deg og forårsake ulykker. • Demp alltid volumet før du kobler hodetelefonen til en lydkilde og bruk kun laveste
 • Страница 290 из 477
  Ikke bruk enheten dersom skjermen er sprukket eller knust Knust glass eller akryl kan forårsake skade på hender og ansikt. Ta med enheten til et Samsung servicesenter for å få den reparert. Ikke bruk enheten til annet enn det den er ment for Unngå å forstyrre andre når du bruker enheten på
 • Страница 291 из 477
  Beskytt personlige og viktige data • Når du bruker enheten, må du passe på å sikkerhetskopiere viktige data. Samsung er ikke ansvarlig for tap av data. • Når du skal kvitte deg med enheten, må du sikkerhetskopiere alle dataene og deretter nullstille enheten for å hindre at personlige opplysninger
 • Страница 292 из 477
  Korrekt avhending av batterier i dette produktet (Gjelder i land med avfallssortering) Denne merkingen på batteriet, håndboken eller emballasjen angir at batteriene i dette produktet ikke skal avhendes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av sin levetid. Der det er merket, angir de
 • Страница 293 из 477
  Ansvarsfraskrivelse Noe innhold og noen tjenester som er tilgjengelig gjennom denne enhet tilhører tredjeparter og er beskyttet av opphavsretts-, patent- og varemerkelover og/eller andre åndsverkslover. Innhold og tjenester av denne typen er kun for personlig, ikke-kommersiell bruk. Du kan ikke
 • Страница 294 из 477
  Informacje dotyczące bezpieczeństwa Niniejsze informacje dotyczące bezpieczeństwa są przeznaczone dla urządzeń mobilnych. Niektóre partie treści mogą nie dotyczyć danego urządzenia. Aby zapobiec obrażeniom ciała i uszkodzeniom urządzenia, przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia należy
 • Страница 295 из 477
  Podczas użytkowania i likwidacji urządzenia i ładowarek należy zachować ostrożność. • Należy korzystać tylko z baterii i ładowarek zaakceptowanych przez firmę Samsung i przeznaczonych dla danego urządzenia. Używanie niezgodnych baterii i ładowarek może spowodować poważne obrażenia lub uszkodzenie
 • Страница 296 из 477
  Nie używać posiadanego urządzenia w pobliżu rozrusznika serca. • W miarę możliwości unikać korzystania z urządzenia w promieniu 15 cm od rozrusznika serca, ponieważ może zakłócać jego pracę. • Aby ograniczyć ryzyko zakłócenia pracy rozrusznika serca, trzymać urządzenie po przeciwnej stronie ciała
 • Страница 297 из 477
  Urządzenie może zakłócać pracę wyposażenia samochodu. Emitowane przez posiadane urządzenie fale radiowe mogą powodować nieprawidłowe działanie urządzeń elektronicznych w samochodzie. Dalsze informacje można uzyskać od producenta. Przestrzeganie wszelkich ostrzeżeń i przepisów, dotyczących
 • Страница 298 из 477
  • Korzystać z urządzenia w celu wezwania pomocy. Wybrać numer alarmowy w razie pożaru, wypadku drogowego lub sytuacji wymagających pilnej pomocy lekarza. • Korzystać z urządzenia w celu udzielenia pomocy innym. Wybrać numer alarmowy, będąc świadkiem wypadku, przestępstwa lub sytuacji awaryjnej
 • Страница 299 из 477
  Nie przechowywać urządzenia z metalowymi przedmiotami, np. monetami, kluczami i naszyjnikami. • Może to spowodować porysowanie lub uszkodzenie urządzenia. • Zetknięcie styków baterii z metalowymi przedmiotami może wywołać pożar. Nie przechowywać urządzenia w pobliżu pola magnetycznego. • Narażenie
 • Страница 300 из 477
  Zminimalizuj ryzyko obrażeń wynikających z powtarzających się ruchów. Ciągłe powtarzanie jednej czynności, takiej jak naciskanie klawiszy, rysowanie postaci palcami na ekranie dotykowym lub granie w gry może doprowadzić do zmęczenia dłoni, karku, ramion lub innych części ciała. Gdy chcesz używać
 • Страница 301 из 477
  Podczas używania słuchawek pamiętaj o ochronie słuchu i uszu. • Długotrwały kontakt z głośnymi dźwiękami może prowadzić do uszkodzenia słuchu. • Kontakt z głośnymi dźwiękami podczas prowadzenia pojazdu może odwracać uwagę i przyczynić się do wypadku. • Przed podłączeniem słuchawek do źródła dźwięku
 • Страница 302 из 477
  Czyszcząc urządzenie: • Przetrzeć urządzenie lub ładowarkę ręcznikiem lub gumką. • Oczyścić styki baterii za pomocą wacika lub ręcznika. • Nie używać środków chemicznych ani detergentów. Nie należy korzystać z urządzenia, jeśli ekran jest pęknięty lub uszkodzony. Odłamki szkła lub tworzywa
 • Страница 303 из 477
  Zapewnianie dostępu do usług alarmowych. W pewnych miejscach lub okolicznościach połączenie z numerem alarmowym z urządzenia może nie być możliwe. Podczas podróży w odległych lub słabiej rozwiniętych obszarach należy zaplanować inny sposób kontaktu z pracownikami usług alarmowych. Pamiętaj o
 • Страница 304 из 477
  Informacja dotycząca użytkowania urządzeń z panelem dotykowym. Informujemy, iż uszkodzenie panelu dotykowego w postaci rys lub zadrapań przez ostre i/lub twarde przedmioty (np. klucze) mogą prowadzić do wadliwej pracy urządzenia. Usterki spowodowane powyższym, zgodnie z warunkami gwarancji,
 • Страница 305 из 477
  Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposażony jest niniejszy produkt (Dotyczy krajów, w których stosuje się systemy segregacji odpadów) Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był dany produkt,
 • Страница 306 из 477
  Wyłączenie z odpowiedzialności Część zawartości i usług dostępnych za pomocą tego urządzenia należy do podmiotów trzecich i jest chroniona prawami autorskimi, patentami, zastrzeżeniem znaków towarowych oraz innymi prawami własności intelektualnej. Ta zawartość i usługi są dostarczane wyłącznie do
 • Страница 307 из 477
  UWAGA! • Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, która spowodowana będzie niewłaściwym użytkowaniem urządzenia. • Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szczególne czy przypadkowe szkody, które mogą powstać w wyniku użytkowania urządzenia. • Nie
 • Страница 308 из 477
  Informação de Segurança Esta informação de segurança refere-se a dispositivos móveis. Embora algum do conteúdo possa não se referir ao seu dispositivo. Para evitar ferimentos em si e noutras pessoas ou danificar o seu dispositivo, leia toda a informação de segurança sobre o dispositivo antes de o
 • Страница 309 из 477
  • Nunca coloque a bateria ou o dispositivo no fogo. Siga todos os regulamentos locais para a eliminação da bateria ou do dispositivo usado. • Nunca coloque a bateria ou o dispositivo sobre ou dentro de dispositivos de aquecimento, tais como microondas, fornos ou radiadores. O dispositivo pode
 • Страница 310 из 477
  Se utilizar um aparelho de audição, contacte o fabricante para obter informações sobre interferências de radiofrequências A radiofrequência emitida pelo seu dispositivo pode interferir com alguns aparelhos de audição. Antes de usar o dispositivo, contacte o fabricante para determinar se o seu
 • Страница 311 из 477
  • Coloque o dispositivo ao seu alcance. Certifique-se que pode aceder ao seu dispositivo sem fios, sem tirar os olhos da estrada. Se receber uma chamada num momento inoportuno, deixe que o seu voicemail atenda a chamada. • Interrompa as chamadas em condições de trânsito complicadas ou condições
 • Страница 312 из 477
  Não utilize ou guarde o seu dispositivo em áreas com grandes concentrações de pó ou partículas transportadas pelo ar O pó ou outras partículas poderão provocar o mau funcionamento do dispositivo e poderá resultar em incêndio ou choque eléctrico. Guarde o seu dispositivo apenas em superfícies planas
 • Страница 313 из 477
  Não utilize o seu dispositivo ou aplicações durante algum tempo, caso o dispositivo esteja sobreaquecido A exposição prolongada da sua pele a um dispositivo sobreaquecido, poderá causar sintomas de queimaduras de baixa temperatura, tais como manchas vermelhas e pigmentação. Caso a câmara do seu
 • Страница 314 из 477
  Não coloque o dispositivo ou a bateria na boca • Ao fazê-lo, poderá danificar o dispositivo ou causar uma explosão. • Se o dispositivo for usado por menores, certifique-se de que os mesmos utilizam o dispositivo correctamente. Não insira o dispositivo ou outros acessórios fornecidos nos olhos,
 • Страница 315 из 477
  Não desmonte, modifique ou repare o dispositivo • Quaisquer alterações ou modificações do dispositivo poderão anular a garantia do fabricante. Caso o seu dispositivo precise de reparação, leve o dispositivo a um Centro de Assistência Samsung. • Não desmonte nem perfure a bateria, dado que tal
 • Страница 316 из 477
  Manuseie os cartões SIM e os cartões de memória com cuidado • Não remova um cartão enquanto o dispositivo estiver a transferir ou a aceder a informação, pois poderá perder dados e/ou danificar o cartão ou o dispositivo. • Proteja os cartões contra choques, electricidade estática e interferências
 • Страница 317 из 477
  Eliminação correcta deste produto (Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos) (Aplicável a países cujos sistemas de recolha sejam separados) Esta marca apresentada no produto, nos acessórios ou na literatura indica que o produto e os seus acessórios electrónicos (por exemplo, o carregador,
 • Страница 318 из 477
  Eliminação correcta das baterias existentes neste produto (Aplicável a países cujos sistemas de recolha sejam separados) Esta marca, apresentada na bateria, manual ou embalagem, indica que as baterias existentes neste produto não devem ser eliminadas juntamente com os resíduos domésticos
 • Страница 319 из 477
  Declaração de exclusão de responsabilidades Alguns conteúdos e serviços acessíveis através deste dispositivo pertencem a terceiros e estão protegidos por direitos de autor, patente, marca comercial e/ou outras leis de propriedade intelectual. Esses conteúdos e serviços são fornecidos exclusivamente
 • Страница 320 из 477
  Informaţii despre siguranţă Aceste informaţii despre siguranţă se referă la dispozitivele mobile. Este posibil ca unele elemente de conţinut să nu se aplice dispozitivului dvs. Pentru a preveni vătămarea corporală a dvs. şi a altor persoane sau pentru a preveni deteriorarea dispozitivului, citiţi
 • Страница 321 из 477
  • Nu aruncaţi niciodată bateria sau dispozitivul în foc. La aruncarea bateriei sau a dispozitivului uzate, respectaţi toate reglementările locale. • Nu aşezaţi niciodată bateria sau dispozitivul pe sau în aparate de încălzit, precum cuptoare cu microunde, sobe sau radiatoare. Dispozitivul poate
 • Страница 322 из 477
  Dacă utilizaţi un aparat auditiv, contactaţi producătorul pentru informaţii privind interferenţele radio Frecvenţa radio emisă de dispozitiv poate interfera cu unele aparate auditive. Înainte de utilizarea dispozitivului, contactaţi producătorul pentru a determina dacă aparatul dvs. auditiv va fi
 • Страница 323 из 477
  • Nu luaţi notiţe şi nu căutaţi numere de telefon. Notarea sarcinilor pe care le aveţi de îndeplinit sau căutarea unui număr în agenda telefonică vă poate distrage atenţia de la responsabilitatea principală, aceea de a conduce în siguranţă. • Formaţi numerele cu atenţie şi evaluaţi traficul.
 • Страница 324 из 477
  Depozitaţi dispozitivul pe suprafeţe plane Dacă dispozitivul cade, se poate deteriora. Nu depozitaţi dispozitivul în zone fierbinţi sau reci. Este recomandată utilizarea dispozitivului la temperaturi de la 5° C la 35 °C • Dispozitivul poate exploda dacă este lăsat în interiorul unui vehicul închis,
 • Страница 325 из 477
  Nu utilizaţi dispozitivul sau aplicaţiile pentru un timp dacă dispozitivul este supraîncălzit Expunerea prelungită a pielii la un dispozitiv supraîncălzit poate cauza simptome de arsuri minore, cum ar fi pete roşii şi pigmentaţie. Dacă dispozitivul are bliţ sau lumină pentru camera foto, nu
 • Страница 326 из 477
  Nu muşcaţi şi nu ţineţi în gură dispozitivul sau bateria • Puteţi deteriora dispozitivul sau puteţi provoca explozii. • Dacă dispozitivul este utilizat de către copii, asiguraţi-vă că îl utilizează în mod corespunzător. Nu introduceţi dispozitivul sau accesoriile furnizate în ochi, în urechi sau în
 • Страница 327 из 477
  Nu demontaţi, nu modificaţi şi nu vă reparaţi dispozitivul • Schimbările sau modificările aduse dispozitivului pot anula garanţia producătorului. Dacă dispozitivul are nevoie de reparaţii, duceţi-l la un Centru Service Samsung. • Nu demontaţi şi nu găuriţi bateria, deoarece astfel se pot produce
 • Страница 328 из 477
  Manevrarea cu atenţie a cartelelor SIM sau a cartelelor de memorie • Nu scoateţi o cartelă în timp ce dispozitivul transferă sau accesează informaţii, deoarece aceasta poate duce la pierderea datelor şi/sau deteriorarea cartelei sau a dispozitivului. • Protejaţi cartelele de şocuri puternice, de
 • Страница 329 из 477
  Cum se elimină corect acest produs (Deşeuri de echipamente electrice şi electronice) (Aplicabil în țări cu sisteme de colectare separate) Acest simbol de pe produs, accesorii şi documentaţie indică faptul că produsul şi accesoriile sale electronice (ex. încărcător, căşti, cablu USB) nu trebuie
 • Страница 330 из 477
  Dispoziţii privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs (Aplicabil în țări cu sisteme de colectare separate) Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe ambalaj indică faptul că bateriile acestui produs nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri menajere la
 • Страница 331 из 477
  Declinarea responsabilităţii Anumite părţi ale conţinutului şi anumite servicii disponibile prin intermediul acestui dispozitiv aparţin unor terţe părţi şi sunt protejate prin legea dreptului de autor, legea brevetelor, legea mărcilor comerciale şi/ sau prin alte legi de proprietate intelectuală.
 • Страница 332 из 477
  Информация о безопасности Ниже представлены инструкции по безопасной работе с мобильными устройствами. Некоторые из них могут быть неприменимы к вашему устройству. Перед использованием устройства обязательно прочитайте правила безопасности, чтобы избежать травм, а также повреждений устройства.
 • Страница 333 из 477
  Будьте осторожны при работе с мобильным и зарядным устройствами и при их утилизации • Используйте только рекомендованные компанией Samsung аккумуляторы и зарядные устройства, предназначенные специально для вашего мобильного устройства. Несовместимые аккумуляторы и зарядные устройства могут привести
 • Страница 334 из 477
  Запрещается использовать устройство рядом с кардиостимулятором • Держите включенный устройство на расстоянии не менее 15 см от кардиостимулятора. • Чтобы снизить воздействие устройства на кардиостимулятор, прикладывайте устройство к правому уху, если кардиостимулятор установлен на левой стороне
 • Страница 335 из 477
  Устройство может создать помехи в работе автомобильного оборудования Также из-за излучаемых радиосигналов устройство может создать помехи в работе электронного оборудования автомобиля. За дополнительной информацией обращайтесь к производителю автомобиля. Соблюдайте все предостережения и правила
 • Страница 336 из 477
  • Пользуйтесь устройством для вызова службы экстренной помощи. В случае пожара, дорожно-транспортного происшествия или ситуации, угрожающей здоровью, наберите номер местной службы экстренной помощи. • В случае угрозы для жизни других людей воспользуйтесь устройством для вызова службы экстренной
 • Страница 337 из 477
  Не храните устройство при повышенной или пониженной температуре. Рекомендуется использовать устройство при температуре от 5 до 35 °C • Оставленное в салоне автомобиля устройство способно взорваться, поскольку температура в салоне может достигать 80 °C. • Нельзя подвергать устройство
 • Страница 338 из 477
  Если устройство оснащено вспышкой или фонариком, не используйте их слишком близко к глазам людей и животных Это может привести к временной потере зрения или повреждениям глаз. Берегите зрение при работе с устройством • Не держите устройство слишком близко к глазам. При использовании его в помещении
 • Страница 339 из 477
  Не кусайте и не лижите устройство или аккумулятор • Это может привести к повреждению или взрыву устройства. • Если устройством пользуются дети, убедитесь, что они используют его правильно. Не вставляйте устройство или прилагаемые аксессуары в глаза, уши или рот Это может привести к удушению или
 • Страница 340 из 477
  Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать и модифицировать устройство • Любые изменения в его конструкции влекут за собой прекращение действия гарантии производителя. Если устройству требуется обслуживание, обратитесь в сервисный центр Samsung. • Не разбирайте аккумулятор и не протыкайте
 • Страница 341 из 477
  Аккуратно устанавливайте мобильные устройства и оборудование • Убедитесь, что мобильные устройства или оборудование, установленные в автомобиле, надежно закреплены. • Не помещайте устройство и его аксессуары в зоне раскрытия подушки безопасности или рядом с ней. Неправильная установка оборудования
 • Страница 342 из 477
  • Регулярно проверяйте учетные записи на тему несанкционированного или подозрительного использования. При обнаружении каких-либо признаков подозрительной активности обратитесь к оператору мобильной связи для удаления или изменения сведений о Вашей учетной записи. • В случае утери или кражи вашего
 • Страница 343 из 477
  Правильная утилизация аккумуляторов для этого продукта (Действительно для стран, использующих систему раздельного сбора отходов) Такая маркировка на аккумуляторе, руководстве или упаковке указывает на то, что аккумуляторы, используемые в данном продукте, не должны выбрасываться вместе с другими
 • Страница 344 из 477
  Отказ от ответственности Некоторое содержимое и услуги данного устройства принадлежат третьим лицам и защищены законом об охране авторских прав, патентом, торговой маркой и/или другими законами об интеллектуальной собственности. Такие данные и службы предоставляются исключительно для личного
 • Страница 345 из 477
  Услуги третьих лиц могут быть прекращены или приостановлены в любое время, и компания Samsung не дает никаких разъяснений или гарантий, что любое содержимое или услуга будут доступны в любой период времени. Содержимое и услуги передаются третьими лицами с помощью сети и средств передачи информации,
 • Страница 346 из 477
  Bezbednosne informacije Ove informacije o bezbednosti obuhvataju sadržaj za mobilne uređaje. Neki sadržaj možda neće moći da se primeni na vaš uređaj. Da biste sprečili povređivanje sebe i drugih ili oštećenje uređaja, pre upotrebe uređaja pročitajte informacije o bezbednosti koje se odnose na
 • Страница 347 из 477
  • Bateriju ili uređaj nikada ne bacajte u vatru. Pridržavajte se svih lokalnih propisa prilikom odlaganja korišćene baterije ili uređaja. • Nikada ne postavljajte bateriju ili uređaj na ili u uređaje za grejanje, kao što su mikrotalasne pećnice, šporeti ili radijatori. Uređaj može da eksplodira
 • Страница 348 из 477
  Ako koristite slušni aparat, obratite se proizvođaču za informacije o radiofrekventnim smetnjama Radio frekvencija koju emituje uređaj može da stvara smetnje izvesnim slušnim aparatima. Pre korišćenja uređaja, obratite se proizvođaču da biste utvrdili da li će na vaš slušni aparat uticati radio
 • Страница 349 из 477
  • Obustavite pozive u okolnostima otežanog saobraćaja ili nepovoljnih vremenskih uslova. Kiša, susnežica, sneg, led i gužve u saobraćaju mogu da predstavljaju opasnost. • Nemojte ništa zapisivati niti pretraživati brojeve telefona. Sastavljanje liste obaveza ili letimični pregled adresara odvratiće
 • Страница 350 из 477
  Uređaj skladištite samo na ravnim površinama Ako vaš uređaj padne može biti oštećen. Ne skladištite uređaj na veoma toplim ili veoma hladnim mestima. Preporučuje se da uređaj koristite na temperaturama od 5 °C do 35 °C • Vaš uređaj može da eksplodira ukoliko se ostavi unutar zatvorenog vozila, jer
 • Страница 351 из 477
  Ako vaš uređaj ima blic ili svetlo kamere, ne koristite blic blizu očiju ljudi ili kućnih ljubimaca Upotreba blica suviše blizu očiju može prouzrokovati privremeni gubitak vida ili oštećenje očiju. Budite oprezni pri izlaganju treperavim svetlima • Dok koristite uređaj, ostavite svetlo u sobi i ne
 • Страница 352 из 477
  Kada koristite uređaj: • Držite uređaj u uspravnom položaju, kao što biste držali običan telefon. • Govorite direktno u mikrofon. • Ne dodirujte unutrašnju antenu uređaja. To može dovesti do smanjenja kvaliteta poziva ili uzrokovati emitovanje neželjenih nivoa radio-frekventne (RF) energije.
 • Страница 353 из 477
  Ne bojite niti stavljajte nalepnice na uređaj Boja i nalepnice mogu da prepreče pokretne delove i onemoguće ispravan rad. Ako ste alergični na boje ili metalne delove uređaja, može se pojaviti svrab, ekcem ili oticanje kože. Kada se ovo dogodi, prestanite da koristite uređaj i konsultujte svog
 • Страница 354 из 477
  Pažljivo rukujte SIM karticama ili memorijskim karticama • Nemojte uklanjati karticu dok uređaj prenosi informacije ili im pristupa, budući da to može da dovede do gubitka podataka i/ili oštećenja kartice ili uređaja. • Zaštitite kartice od snažnih udaraca, statičkog elektriciteta i električnih
 • Страница 355 из 477
  Pravilno odlaganje ovog proizvoda (Električna i elektronska oprema za odlaganje) (Primenljivo u zemljama sa posebnim sistemima za sakupljanje otpada) Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi ukazuje da proizvod i njegovu elektronsku dodatnu opremu (npr. punjač, slušalice, USB kabl)
 • Страница 356 из 477
  Ispravno odlaganje baterija za ovaj uređaj (Primenljivo u zemljama sa posebnim sistemima za sakupljanje otpada) Ova oznaka na bateriji, priručniku ili na pakovanju znači da baterija u ovom proizvodu ne sme da se odloži sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada prestane da radi. Tamo gde postoje
 • Страница 357 из 477
  Odricanje odgovornosti Pojedini sadržaj i usluge dostupne preko ovog uređaja su vlasništvo nezavisnih proizvođača i zaštićeni su autorskim pravima, patentom, žigom i/ili drugim zakonima o intelektualnoj svojini. Takav sadržaj i usluge su obezbeđeni isključivo za vašu ličnu nekomercijalnu upotrebu.
 • Страница 358 из 477
  Bezpečnostné informácie Tieto informácie o bezpečnosti sú určené pre mobilné zariadenia. Niektoré informácie sa nemusia týkať vášho zariadenia. Ak chcete zabrániť zraneniu vás alebo iných osôb alebo poškodeniu zariadenia, pred jeho použitím si prečítajte informácie o bezpečnosti vášho zariadenia.
 • Страница 359 из 477
  Pri manipulácii a likvidácii zariadenia a nabíjačky postupujte opatrne • Používajte iba batériu a nabíjačku spoločnosti Samsung určené priamo pre vaše zariadenie. Nekompatibilná batéria a nabíjačka môže spôsobiť vážne zranenia alebo poškodenie zariadenia. • Nevhadzujte batériu ani zariadenie do
 • Страница 360 из 477
  Nepoužívajte zariadenie v nemocnici či v blízkosti lekárskeho zariadenia, ktoré by mohlo byť rušené rádiovými signálmi Ak používate lekárske vybavenie, kontaktujte výrobcu daného vybavenia pred tým, ako použijete toto zariadenie, aby ste určili, či dané vybavenie môže byť ovplyvnené rádiovými
 • Страница 361 из 477
  • Umiestnite zariadenie tak, aby ste ho mali stále na dosah. Uistite sa, že máte prístup k vášmu bezdrôtovému zariadeniu bez toho, aby ste spustili oči z vozovky. Ak vám niekto volá v nevhodnej chvíli, využite svoju hlasovú schránku. • Netelefonujte počas hustej premávky či nebezpečných
 • Страница 362 из 477
  • Kvapaliny zmenia farbu štítku, ktorý indikuje poškodenie vodou vnútri zariadenia. Ak dôjde k poškodeniu zariadenia vodou, môže byť zrušená platnosť záruky výrobcu. Zariadenie nepoužívajte a neskladujte na miestach s vysokou koncentráciou prachu ani materiálu šíreného vzduchom Prach alebo cudzie
 • Страница 363 из 477
  Dávajte pozor, aby vám zariadenie nespadlo, a chráňte ho pred nárazmi • Mohlo by dôjsť k poškodeniu displeja zariadenia. • Ak dôjde k ohnutiu či deformácii zariadenia, zariadenie alebo jeho súčasti môžu prestať fungovať. Zariadenie ani aplikácie nepoužívajte, keď je zariadenie prehriate
 • Страница 364 из 477
  Používajte iba batérie, nabíjačky, príslušenstvo a spotrebný materiál schválený výrobcom • Používanie neznačkovej batérie alebo nabíjačky môže skrátiť životnosť zariadenia alebo spôsobiť jeho poruchu. • Spoločnosť Samsung nezodpovedá za bezpečnosť používateľa pri používaní príslušenstva či
 • Страница 365 из 477
  Zariadenie nenoste v zadnom vrecku alebo pri páse Pri páde by ste sa mohli zraniť alebo poškodiť zariadenie. Zariadenie nerozoberajte, neupravujte a nepokúšajte sa ho opraviť • Akékoľvek zmeny či úpravy zariadenia môžu mať za následok zrušenie platnosti záruky výrobcu. Ak zariadenie potrebuje
 • Страница 366 из 477
  Toto zariadenie môže opravovať iba kvalifikovaný personál Ak bude zariadenie opravované nekvalifikovanou osobou, môže dôjsť k poškodeniu zariadenia a bude zrušená platnosť záruky výrobcu. Zaobchádzajte s kartami SIM a pamäťovými kartami opatrne • Nevyberajte kartu, keď zariadenie prenáša informácie
 • Страница 367 из 477
  Správna likvidácia tohoto výrobku (Elektrotechnický a elektronický odpad) (Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom) Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že by výrobok ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel)
 • Страница 368 из 477
  Správna likvidácia batérií v tomto výrobku (Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom) Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí, že batérie v tomto výrobku by sa po skončení ich životnosti nemali likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom. V prípade takéhoto označenia
 • Страница 369 из 477
  Vyhlásenie Niektorý obsah a služby prístupné cez toto zariadenie patria tretím stranám a sú chránené autorským právom, patentmi, ochrannými známkami alebo inými zákonmi o duševnom vlastníctve. Tento obsah a služby sú poskytované výhradne pre vaše osobné a nekomerčné použitie. Žiadny obsah ani
 • Страница 370 из 477
  Varnostne informacije Te varnostne informacije vsebujejo vsebino za mobilne naprave. Vsa vsebina morda ni namenjena za vašo napravo. Če želite preprečiti možnost telesnih poškodb in okvar naprave, pred uporabo naprave preberite vse varnostne informacije. Opozorilo: Preprečite možnost električnega
 • Страница 371 из 477
  • Baterije ali naprave ne mečite v ogenj. Izrabljeno baterijo ali napravo odvrzite v skladu z vašimi lokalnimi predpisi. • Baterije ali naprave nikoli ne postavljajte v ali na grelne naprave, kot so mikrovalovne pečice, štedilniki ali radiatorji. Naprava lahko eksplodira, če se preveč segreje. •
 • Страница 372 из 477
  Če uporabljate slušni aparat, vprašajte izdelovalca pripomočka o morebitnih motnjah zaradi radiofrekvenčnih signalov Radijska frekvenca, ki jo oddaja naprava, lahko vpliva na delovanje slušnega aparata. Pred uporabo naprave vprašajte izdelovalca pripomočka, ali radijske frekvence, ki jih oddaja
 • Страница 373 из 477
  • Med vožnjo si ne zapisujte in ne iščite telefonskih številk. Zaradi zapisovanja opravil ali brskanja po telefonskem imeniku ne posvečate pozornosti vaši prednostni nalogi – varni vožnji. • Kličite le v primernih trenutkih in opazujte promet. Kličite takrat, ko je vozilo ustavljeno ali preden se
 • Страница 374 из 477
  Naprave ne hranite na vročem ali hladnem mestu. Priporočamo, da napravo uporabljate pri temperaturah med 5 °C in 35 °C • Naprave ne puščajte v zaprtem vozilu, saj temperatura lahko doseže do 80 °C, zaradi česar lahko naprava eksplodira. • Naprave ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi dalj
 • Страница 375 из 477
  Bodite previdni ob izpostavljanju svetlikajočim lučkam • Kadar uporabljate vašo napravo, pustite vklopljene nekatere luči v sobi in ne držite zaslona preblizu vašim očem. • Če ste med gledanjem video posnetkov ali igranju iger, ki jih podpira Flash,dalj časa izpostavljeni svetlikajočim lučkam,
 • Страница 376 из 477
  Kadar uporabljate slušalke, zaščitite vaš sluh in ušesa • Prekomerna izpostavitev glasnim zvokom lahko povzroči okvare sluha. • Glasni zvoki med vožnjo lahko odvrnejo pozornost in povzročijo nesrečo. • Pred priključevanjem ušesnih slušalk v zvočni vir znižajte glasnost, za pogovor ali poslušanje
 • Страница 377 из 477
  Če je zaslon počen ali razbit, ne uporabljajte naprave Z razbitim steklom ali akrilom si lahko poškodujete roke ali obraz. Napravo odnesite v popravilo v Samsungov servisni center. Napravo uporabljajte samo v skladu z njenim predvidenim namenom Če uporabljate napravo v družbi, ne motite drugih
 • Страница 378 из 477
  Varujte vaše osebne in pomembne podatke • Kadar uporabljate vašo napravo, varnostno kopirajte pomembne podatke. Samsung ne odgovarja za izgubo podatkov. • Preden zavržete vašo napravo, varnostno kopirajte vse podatke in jo resetirajte, če želite preprečiti zlorabo vaših osebnih podatkov. • Pri
 • Страница 379 из 477
  Ustrezno odstranjevanje baterij v tem izdelku (Velja za države z ločenimi sistemi zbiranja) Ta oznaka na bateriji, v navodilih ali na embalaži pomeni, da baterij ob izteku njihove življenjske dobe v tem izdelku ne smete odstraniti skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Oznake za kemijske
 • Страница 380 из 477
  Zavrnitev odgovornosti Določene vsebine in storitve, ki so na voljo v tej napravi, so last tretjih oseb in so zaščitene z zakoni o avtorskih pravicah, patentih oziroma blagovnih znamkah in/ali drugimi zakoni v zvezi z intelektualno lastnino. Take vsebine in storitve so na voljo izključno za osebno
 • Страница 381 из 477
  Información sobre seguridad Esta sección contiene información sobre seguridad para dispositivos móviles. Algunos de los contenidos podrían no aplicarse a su dispositivo. A fin de evitar lesiones a usted mismo y a otras personas, o daños al dispositivo, lea la información sobre seguridad del
 • Страница 382 из 477
  • Nunca arroje la batería o el dispositivo al fuego. Siga todas las normas locales para desechar la batería o el dispositivo usados. • No coloque nunca la batería o el dispositivo sobre aparatos de calor, como hornos, microondas, estufas o radiadores. Si se sobrecalienta, el dispositivo podría
 • Страница 383 из 477
  Si utiliza un audífono, comuníquese con el fabricante para obtener información acerca de la interferencia de radio. La radiofrecuencia que el dispositivo emite puede interferir con algunos audífonos. Antes de utilizar el dispositivo, comuníquese con el fabricante a fin de determinar si el audífono
 • Страница 384 из 477
  • Interrumpa las llamadas en situaciones de tráfico denso o en condiciones meteorológicas adversas. La lluvia, el aguanieve, la nieve, el hielo o el tráfico denso pueden ser peligrosos. • No anote ni busque números de teléfono. Anotar alguna tarea o mirar la agenda lo distrae de su responsabilidad
 • Страница 385 из 477
  No utilice ni guarde el dispositivo en zonas con altas concentraciones de polvo o materiales transportados por el aire. El polvo o los materiales extraños pueden provocar el mal funcionamiento del dispositivo y pueden resultar en un incendio o una descarga eléctrica. Guarde el dispositivo solo
 • Страница 386 из 477
  No permita que el producto se caiga ni lo someta a impactos fuertes. • Puede dañarse la pantalla. • Si lo dobla o deforma, el dispositivo puede dañarse y sus piezas pueden funcionar de forma incorrecta. Si el dispositivo se calienta, interrumpa el uso del dispositivo o las aplicaciones durante un
 • Страница 387 из 477
  Use solo baterías, cargadores, accesorios y suministros aprobados por el fabricante. • El uso de una batería o un cargador genéricos puede acortar la vida útil del dispositivo o provocar el funcionamiento incorrecto. • Samsung no se hace responsable de la seguridad del usuario en casos en que se
 • Страница 388 из 477
  Use el dispositivo con precaución mientras camina o se mueve. • Siempre preste atención a los alrededores para evitar provocar lesiones físicas a usted y a los demás. • Asegúrese de que el cable del auricular no se le enriede en los brazos o en objetos cercanos. No traslade el dispositivo en los
 • Страница 389 из 477
  Instale los dispositivos móviles y el equipo con precaución. • Asegúrese de que todo dispositivo móvil o equipo relacionado que se instale en su vehículo esté montado de manera segura. • Evite colocar el dispositivo y los accesorios en el área de despliegue del airbag o cerca de él. Los equipos
 • Страница 390 из 477
  • En caso de perder el dispositivo o que se lo roben, cambie las contraseñas de sus cuentas para proteger su información personal. • Evite el uso de aplicaciones de fuentes desconocidas y bloquee el dispositivo con un patrón, uan contraseña o un PIN. No distribuya material protegido por derechos de
 • Страница 391 из 477
  Eliminación correcta de las baterías de este producto. (Se aplica en países con sistemas de recolección por separado.) La presencia de esta marca en las baterías, el manual o el paquete del producto indica que cuando haya finalizado la vida útil de las baterías no deberán eliminarse junto con otros
 • Страница 392 из 477
  Cláusula de exención de responsabilidad. Parte del contenido y de los servicios a los que se obtiene acceso mediante este dispositivo pertenecen a terceros y están protegidos por derechos de autor, patente, marca registrada y/u otras leyes de propiedad intelectual. Dicho contenido y dichos
 • Страница 393 из 477
  Säkerhetsinformation I den här säkerhetsinformationen finns det information som gäller för mobila enheter. För att förhindra skada på dig själv, andra eller enheten, läs säkerhetsinformationen om din enhet innan du använder den. Varning: Förhindra elektrisk stöt, eld och explosion Använd inte
 • Страница 394 из 477
  • Kasta aldrig batteriet eller enheten i en eld. Följ alla lokala föreskrifter vid bortskaffning av det använda batteriet eller den använda enheten • Placera aldrig batteriet eller enheten på eller i enheter med värmefunktion, såsom mikrovågsugnar, spisar eller element. Enheten kan explodera vid
 • Страница 395 из 477
  Om du använder en hörapparat, kontakta tillverkaren för information om radiostörningar Radiofrekvensen som avges av enheten kan störa vissa hörapparater. Innan du använder enheten ska du kontakta tillverkaren för att avgöra huruvida hörapparaten kommer att påverkas av radiofrekvenser som avges av
 • Страница 396 из 477
  • Gör inga anteckningar och slå inte upp telefonnummer. Att skriva meddelanden eller bläddra genom adressboken tar bort uppmärksamheten från ditt första ansvar, att köra säkert. • Ring förnuftigt och bedöm trafiken. Ring när du står stilla eller innan du ger dig ut i trafiken. Försök planera så du
 • Страница 397 из 477
  Förvara inte enheten i väldigt varma eller kalla områden. Vi rekommenderar att du använder enheten i temperaturer mellan 5 och 35 ° C • Enheten kan explodera om den lämnas i en stängd bil eftersom temperaturen kan nå upp till 80 ° C. • Utsätt inte enheten för direkt solljus under längre perioder
 • Страница 398 из 477
  Var försiktig när du utsätts för blinkande ljus • När du använder enheten ska du se till att det finns annat ljus i rummet och du ska inte hålla skärmen för nära ögonen. • Slaganfall och svimning kan uppstå när du utsätts för blinkande ljus om du tittar på videor eller spelar Flash-baserade spel
 • Страница 399 из 477
  Vid användning av enheten: • Håll enheten upprätt, precis som en vanlig telefon. • Tala direkt i mikrofonen. • Rör inte vid enhetens inbyggda antenn. Om du gör det kan det resultera i sämre samtalskvalitet, eller göra att enheten sänder ut oönskade nivåer av RF-energi (radiofrekvensenergi). Skydda
 • Страница 400 из 477
  Vid rengöring av enheten: • Torka av enheten och laddaren med en handduk eller mjuk trasa. • Rengör batteripolerna med en bomullstuss eller handduk. • Använd inte kemikalier eller rengöringsmedel. Använd inte enheten om skärmen har spruckit eller gått sönder Splittrat glas eller akryl kan orsaka
 • Страница 401 из 477
  Se till att dina viktiga och personliga data är säkra • Säkerhetskopiera viktiga data när du använder enheten. Samsung är inte ansvarigt för förlust av data. • När du gör dig av med enheten ska du säkerhetskopiera alla data och återställa enheten, för att förhindra att andra kan komma åt din
 • Страница 402 из 477
  Korrekt avfallshantering av batterierna i denna produkt (Gäller i länder med separata insamlingssystem) Denna markering på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att batterierna i denna produkt inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb
 • Страница 403 из 477
  Ansvarsfriskrivning En del innehåll och tjänster som är tillgängliga via denna enhet tillhör tredje part och skyddas genom upphovsrätt, patent, varumärken och/eller andra upphovsrättslagar. Sådant innehåll och sådana tjänster tillhandahålls endast för ditt personliga, icke-kommersiella bruk. Du får
 • Страница 404 из 477
  ข้อมู ลความปลอดภั ย ข้อมู ลความปลอดภั ยประกอบด้วยเนื้ อหาสำหรั บอุ ปกรณ์มือถือ เนื้ อหา บางส่วนอาจไม่สามารถใช้กับอุ ปกรณ์ของคุ ณได้ เพื่ อป้องกั นไม่ให้คุณและ ผู ้อื่นบาดเจ็บ หรือทำให้อุปกรณ์เสียหาย โปรดอ่านข้อมู ลความปลอดภั ย เกี่ ยวกั บอุ ปกรณ์ของคุ ณก่อนใช้งาน คำเตือน: การป้องกั นไฟช็อต,
 • Страница 405 из 477
  อย่าวางแบตเตอรี่ หรืออุ ปกรณ์ที่มีความร้อนด้านบนหรือด้านในอุ ปกรณ์ที่มีความ ร้อน เช่น เตาไมโครเวฟ เตาอบ หรือหม้อน้ ำรถยนต์ อุ ปกรณ์อาจระเบิดได้หาก ร้อนเกินไป • ห้ามบีดอั ดหรือเจาะอุ ปกรณ์ หลั กเลี่ ยงการนำอุ ปกรณ์ ไปไว้ในที่ ที่ ความดั นภายนอก สูง ซึ่งอาจทำให้เกิดการลั
 • Страница 406 из 477
  ไม่ควรใช้เครื่ องในโรงพยาบาลหรือใกล้อุปกรณ์ทางการ แพทย์ต่างๆ ที่ อาจได้รับการรบกวนจากคลื่นความถี่วิทยุ ถ้าคุ ณใช้เครื่ องมือทางการแพทย์ ให้ติดต่อผู ้ผลิตเครื่ องมือนั้ นก่อนการใช้ อุ ปกรณ์ของคุ ณ เพื่ อดูว่าเครื่ องมือนั้ นจะได้รับผลกระทบจากความถี่ คลื่ นวิทยุ ที่ ปล่อยออกจากอุ ปกรณ์หรือไม่ ถ้าคุ
 • Страница 407 из 477
  ปฏิบัติตามคำเตือนและระเบียบข้อบั งคั บเกี่ยวกั บ ความปลอดภั ยทั้ งหมดในการใช้งานอุ ปกรณ์มือถือขณะขั บรถ ขณะขั บรถ การขั บรถอย่างปลอดภั ยเป็นความรั บผิดชอบอั นดั บแรกของคุ ณ ห้ามใช้อุปกรณ์มือถือขณะขั บรถตามข้อบั งคั บทางกฎหมาย เพื่ อความปลอดภั ย ของคุ ณและของผู ้อน กรุ ณาใช้วจารณญาน
 • Страница 408 из 477
  • โทรหาหน่วยช่วยเหลือบนท้องถนน หรือหน่วยงานหรือหมายเลขหน่วย ช่วยเหลือพิ เศษใดๆ เมื่ อจำเป็น ถ้าคุ ณพบเห็ นยานพาหนะจอดเสียโดยไม่ เป็นอั นตรายร้ายแรง สั ญญาณไฟจราจรขั ดข้อง อุ บัติเหตุ การจราจรเล็ก น้อย ซึ่งไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ หรือพบยานพาหนะที่ คุ ณทราบว่าถูกขโมยมา ให้โทรหมายเลขที่ กำหนดให้สำหรั
 • Страница 409 из 477
  อย่าเก็บอุ ปกรณ์ของคุ ณไว้กับวั ตถุ ท่ ีเป็นโลหะ เช่น เหรียญ กุ ญแจ และสร้อยคอ อุ ปกรณ์ของคุ ณอาจถูกขีดข่วนหรือทำงานผิดพลาด • ถ้าขั้ วของแบตเตอรี่ สัมผั สกั บวั ตถุ โลหะ อาจเป็นสาเหตุ ให้เกิดไฟไหม้ได้ • อย่าเก็บเครื่ องของคุ ณใกล้กับสนามแม่เหล็ก เครื่ องของคุ ณอาจทำงานผิดปกติหรือแบตเตอรี่
 • Страница 410 из 477
  ควรใช้ความระมั ดระวั งเมื่ อเกิดแสงกะพริบ ขณะใช้งานเครื่ องให้เปิดไฟในห้อง และอย่าถือหน้าจอเข้าใกล้ดวงตาของคุ ณ มากเกินไป • อาจเกิดอาการหน้ามืดหรือเป็นลมเมื่ อคุ ณได้รับแสงกะพริบ ขณะดูวดีโอหรือ ี เล่นเกมส์ที่ใช้ Flash เป็นระยะเวลานาน หากคุ ณรู้สกไม่สบายหรือเมื่ อยล้า ึ ให้หยุ ดใช้เครื่ องทั นที •
 • Страница 411 из 477
  ขณะใช้งานอุ ปกรณ์ ถือเครื่ องตั้ งตรงแบบเดียวกั บโทรศั พท์ทั่วไป • พู ดใส่ไมโครโฟนโดยตรง • อย่าสั มผั สเสาอากาศด้านในของเครื่ อง การกระทำดั งกล่าวอาจทำให้คุณ ภาพการโทรลดลงหรืออาจทำให้เครื่ องปล่อยคลื่ นพลั งงานความถี่ วทยุ (RF) ิ ออกมาโดยไม่ได้ตั้งใจ • ป้องกั นการรั บเสียงและหู ของคุ ณเมื่อใช้งานหู
 • Страница 412 из 477
  ไม่ควรทาสีเครื่ องของคุ ณ เนื่องจากสีอาจก่อให้เกิดการอุ ดตั นตามร่องของชิ้นส่วนที่ ถอดได้ และอาจทำให้ ทำงานผิดปกติ หากคุ ณแพ้สหรือชิ้นส่วนโลหะของอุ ปกรณ์นี้ คุ ณอาจรู้สกคั น เป็นผื่ น ี ึ หรือมีอาการบวมที่ ผิวหนั ง เมื่ อเกิดสิ่งนี้้ ขึ้น ให้หยุ ด การใช้อุปกรณ์และปรึกษาแพทย์ของคุ ณ
 • Страница 413 из 477
  การเลือกใช้บริการซ่อมบำรุ งและดูแลรั กษาเครื่องจากผู ้ให้ บริการที่ มีคุณภาพเท่านั้ น การเลือกใช้บริการซ่อมบำรุ งและดูแลรั กษาเครื่ องจากผู ้ให้บริการที่ ไม่มีคุณภาพ อาจทำให้เครื่ องของคุ ณเสียหายและอาจทำให้สทธิในการรั บประกั นของผู ้ผลิต ิ เป็นโมฆะได้ การใช้ SIM
 • Страница 414 из 477
  ในกรณีที่เครื่ องของคุ ณสูญหายหรือถูกลั กขโมย ให้เปลี่ ยนรหั สผ่านใน บั ญชีของคุ ณเพื่ อป้องกั นข้อมู ลส่วนบุ คคลของคุ ณ • หลีกเลี่ ยงการใช้แอพพลิเคชั ่นจากแหล่งที่ ไม่ร้จัก และล็อคเครื่ องของคุ ณ ู โดยใช้ระบบการล็อคด้วยรูปแบบ รหั สผ่าน หรือรหั ส PIN • ห้ามแจกจ่ายสื่ อที่ ได้รับการคุ
 • Страница 415 из 477
  การกำจั ดแบตเตอรี่ในผลิตภั ณฑ์นอย่างถู กวิธี ี้ (สำหรั บประเทศที่ มีระบบเก็บแยกขยะ) สั ญลั กษณ์นี้บนแบตเตอรี่ คู่มือการใช้ หรือบรรจุ ภัณฑ์ บอกให้ร้ว่าไม่ควรทิ้งแบตเตอรี่ ในผลิตภั ณฑ์นี้รวมกั บขยะทั ่วไปอื่ นๆ ู เมื่ อหมดอายุ การใช้งาน ป้ายสั ญลั กษณ์ทางเคมี Hg Cd หรือ Pb บอกให้ร้ว่าแบตเตอรี่
 • Страница 416 из 477
  ข้อปฏิเสธความรั บผิด เนื้ อหาและบริการบางอย่างที่ เครื่ องนี้ สามารถเข้าใช้ได้เป็นของบุ คคลที่ สามและ ได้รับการคุ ้มครองด้วยกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรเครื่ องหมายการค้าและ/ หรือทรั พย์สนทางปัญญาอื่ นๆ เนื้ อหาและบริการดั งกล่าวจั ดให้สำหรั บการใช้งานที่ ิ ส่วนบุ คคลไม่ใช่ในเชิงการค้าเท่านั้ น
 • Страница 417 из 477
  บริการของบุ คคลที่ สามอาจสิ้นสุ ดลงหรือหยุ ดชะงั กได้ตลอดเวลา และซั มซุ งไม่ ขอรั บรองหรือรั บประกั นว่าเนื้ อหาหรือบริการใดๆ จะยั งคงมีอยู่ในช่วงเวลาใดๆ เนื้ อหาและบริการต่างๆ ได้รับการถ่ายทอดโดยบุ คคลที่ สามด้วยระบบเครือข่าย และระบบส่งสั ญญาณซึ่งซั มซุ งไม่ได้ควบคุ ม ซั มซุ งขอปฏิเสธความรั บผิด
 • Страница 418 из 477
  Güvenlik bilgisi Bu güvenlik bildirisinde mobil cihazlar için içerikler bulunmaktadır. Bazı içerikler cihazınız için uygulanamıyor olabilir. Kendinize, diğer kişilere veya cihazınıza zarar gelmesini önlemek için, cihazı kullanmadan önce güvenlik bildirilerini okuyun. Uyarı: Elektrik şoku, yangın ve
 • Страница 419 из 477
  • Pili veya cihazı asla ateşe atmayın. Kullanılan pili veya cihazı atarken tüm yerel düzenlemelere uyun. • Pili veya cihazı asla mikrodalga fırın, soba ve radyatör gibi ısıtıcı cihazların üzerine ya da içine koymayın. Cihaz aşırı ısındığında patlayabilir. • Cihazı asla ezmeyin veya üzerinde delik
 • Страница 420 из 477
  İşitme cihazı kullanıyorsanız, radyo frekansı hakkında bilgi almak için üretici firmaya başvurun Cihazdan çıkan radyo frekansı, duyu ile ilgili bazı yardımcı cihazlar ile etkileşime girebilir. Cihazınızı kullanmadan önce, üretici firma ile temasa geçerek cihazınızdan çıkan radyo frekanslarından
 • Страница 421 из 477
  • Not almayın veya telefon numarası aramayın. “Yapılacaklar” listesinde dolaşmak veya adres rehberinize göz atmak, temel sorumluluğunuz olan güvenli sürüşten dikkatinizi uzaklaştırır. • Mantıklı zamanlarda arama yapın ve trafiği değerlendirin. Hareket halinde olmadığınızda veya trafiğe girmeden
 • Страница 422 из 477
  Cihazınızı çok sıcak veya çok soğuk alanlarda saklamayın. Cihazın 5 °C - 35 °C arasındaki sıcaklıklarda kullanılması önerilir • Cihazınız kapalı bir taşıtın içinde bırakılırsa, içerideki sıcaklık 80 °C'ye kadar ulaşabileceğinden patlayabilir. • Cihazınızı uzun süre doğrudan güneş ışığına maruz
 • Страница 423 из 477
  Parlayan ışığa tutulduğunda dikkatli olun • Cihazınızı kullanırken, odada ışık bulundurun ve ekranı gözlerinize çok yakın tutmayın. • Uzun süre video izlediğinizde ya da Flaş tabanlı oyunları oynarken duraksama ya da kararma olabilir. Eğer herhangi bir rahatsızlık hissederseniz cihazı kullanmayı
 • Страница 424 из 477
  Cihazı kullanırken: • Cihazı normal bir telefon gibi dik tutun. • Direk mikrofona doğru konuşun. • Cihazın dahili antenine dokunmayın. Bunu yapmanız, arama kalitesinin düşmesine ya da cihazın istenmeyen radyo frekansı (RF) enerjisi yaymasına sebep olabilir. Bir kulaklık kullanırken kulaklarınızı ve
 • Страница 425 из 477
  Cihazınızı temizlerken: • Cihazınızı ve şarj cihazınızı havluyla ya da temizlik beziyle silin. • Pilin uçlarını pamuk parçasıyla veya havluyla temizleyin. • Kimyasal ya da deterjan kullanmayın. Ekran kırık veya çatlaksa cihazı kullanmayın Kırık cam veya akrilik ellerinizi ya da yüzünüzü
 • Страница 426 из 477
  Kişisel bilgilerinizi ve önemli verilerinizi güvende tutun • Cihazınızı kullanırken, önemli verilerinizi yedeklediğinizden emin olun. Samsung veri kayıplarından sorumlu değildir. • Cihazı kullanım dışı bırakacağınızda, tüm verilerinizi yedekleyin ve ardından cihazınızı sıfırlayarak kişisel
 • Страница 427 из 477
  Pilin doğru şekilde atılması (Ayrı toplama sistemlerine sahip ülkeler içindir) Pildeki, kılavuzdaki veya ambalajdaki bu işaret bu üründeki pillerin kullanım ömürlerinin sonunda diğer ev atıkları ile birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Hg, Cd veya Pb kimyasal sembolleri pilin EC Yönetmeliği
 • Страница 428 из 477
  Yasal Uyarı Bu cihaz yoluyla erişilebilen bazı içerik ve hizmetler üçüncü şahıslara ait olup telif hakkı, patent, ticari marka ve/veya diğer fikri mülkiyet kanunları ile korunmaktadır. Bu içerik ve hizmetler yalnızca ticari olmayan şahsi kullanıma yönelik olarak sunulmaktadır. Hiçbir içerik veya
 • Страница 429 из 477
  Заходи безпеки Цей розділ містить інформацію про мобільні пристрої. Деяка інформація можуть не стосуватися вашого пристрою. Щоб уникнути травмування себе та інших осіб, а також пошкодження пристрою, ознайомтеся з наведеними нижче відомостями перед першим використанням пристрою. Попередження.
 • Страница 430 из 477
  Обережно поводьтеся із пристроєм і зарядними пристроями • Використовуйте лише рекомендовані компанією Samsung акумулятори та зарядні пристрої, які спеціально розроблено для цього пристрою. Несумісний акумулятор і зарядний пристрій можуть серйозно пошкодити або вивести з ладу пристрій. • Ніколи не
 • Страница 431 из 477
  Не використовуйте пристрій поблизу кардіостимулятора • Якщо можливо, намагайтеся не використовувати пристрій у радіусі 15 см від кардіостимулятора, оскільки він може створювати перешкоди для його роботи. • Щоб мінімізувати можливі перешкоди для роботи кардіостимулятора, використовуйте пристрій лише
 • Страница 432 из 477
  Вимикайте пристрій у літаку Пристрій може створювати перешкоди для засобів радіонавігації у літаку. Пристрій може створювати перешкоди для автомобільного обладнання Радіочастотне випромінювання пристрою може призвести до несправності електронних пристроїв автомобіля. За додатковими відомостями
 • Страница 433 из 477
  • Не розпочинайте напружених або емоційних розмов, які можуть відволікти вас від дороги. Повідомляйте співрозмовників про те, що ви перебуваєте за кермом, та відклайте розмови, які можуть відволікти вашу увагу від дороги. • Використовуйте пристрій для звернення по допомогу. Зателефонуйте в місцеву
 • Страница 434 из 477
  Не зберігайте пристрій у дуже спекотних і холодних місцях. Рекомендується використовувати пристрій при температурі від 5 °C до +35 °C • Якщо залишити пристрій у закритому автомобілі, він може вибухнути, оскільки всередині температура може сягати +80 °C. • Уникайте потрапляння на пристрій прямого
 • Страница 435 из 477
  Якщо ваш пристрій оснащено спалахом або іншим джерелом світла, не тримайте його надто близько до очей людей або тварин Використання спалаху заблизько до очей може призвести до тимчасової втрати зору або ушкодження очей. Заходи безпеки під час використання спалаху та підсвічування • Під час
 • Страница 436 из 477
  Не кусайте пристрій або акумулятор і не смокчіть їх • Це може призвести до пошкодження пристрою або вибуху. • Якщо пристрій використовують діти, слідкуйте, щоб вони робили це належним чином. Не беріть пристрій або аксесуари, що входять до комплекту постачання, до рота, не засовуйте їх у вуха та не
 • Страница 437 из 477
  Не розбирайте, не модифікуйте та не ремонтуйте пристрій • Будь-які зміни або модифікації, внесені в пристрій, можуть припинити дію гарантії виробника. Якщо пристрій потребує ремонту, віднесіть його до сервісного центру Samsung. • Не розбирайте акумулятор і не пробивайте в ньому отворів, оскільки це
 • Страница 438 из 477
  Дозволяйте обслуговувати свій пристрій тільки кваліфікованому персоналу Некваліфікований персонал під час обслуговування може пошкодити пристрій, що призведе до втрати права на гарантійний ремонт від виробника. Обережно поводьтеся із SIM-картками та картами пам’яті • Не виймайте карту під час
 • Страница 439 из 477
  Не розповсюджуйте матеріали, захищені авторськими правами Не розповсюджуйте матеріали, захищені авторськими правами, серед інших осіб без дозволу власників вмісту. Це призведе до порушення законів щодо авторських прав. Виробник не несе відповідальності за будьякі юридичні наслідки незаконного
 • Страница 440 из 477
  Утилізація акумуляторів виробу (Стосується країн, в яких запроваджено системи розподіленої утилізації) Позначка на акумуляторі, посібнику користувача або упаковці означає, що акумулятор цього виробу не можна викидати разом з іншим побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації. Хімічні
 • Страница 441 из 477
  Заява про неприйняття відповідальності Деякий вміст і послуги, доступ до яких можливий завдяки використанню цього пристрою, належать третім сторонам і захищені законом про авторські права, патентами, товарними знаками та/або іншими законами про інтелектуальну власність. Такий вміст і послуги
 • Страница 442 из 477
  ‫سالمتی کی معلومات‬ ‫یہ حفاظتی معلومات موبائل آالت کے مشمول پر مشتمل ہے۔ کچھ مشمول آپ کے‬ ‫آلے پر الگو نہیں ہوسکتے ہیں۔ آپ اپنے اور دوسروں کو چوٹ، اور اپنے آلے کو‬ ‫نقصان سے محفوظ رکھنے کے لئے، آلہ استعمال کرنے سے پہلے اپنے آلے بارے‬ ‫میں مندرجہ ذیل حفاظتی معلومات کا مطالعہ کریں۔‬ ‫تنبیہہ: برقی
 • Страница 443 из 477
  ‫ •بیٹری اور آلے کو گرم ہونے والے آالت جیسا کہ مائیکروویو اون، چولہے، یا ریڈی ایٹر‬ ‫کے اوپر یا اندر نہ رکھیں۔ آلہ زیادہ گرم ہونے پر پھٹ سکتا ہیں۔‬ ‫ •آلے کو کبھی بھی کچلیں یا پنکچر نہ کریں۔ آلہ کو بہت زیادہ بیرونی دباؤ کے قریب نہ‬ ‫رکھیں، جو اندرونی شارٹ سرکٹ یا گرمی کا باعث بن سکتا ہے۔‬ ‫آلے،
 • Страница 444 из 477
  ‫ممکنہ دھماکہ خیز ماحولوں میں آلہ آف کر دیں‬ ‫ •بیٹری نکالنے کے بجائے ممکنہ دھماکہ خير ماحولوں میں آلہ آف کردیں۔‬ ‫ •ممکنہ دھماکہ خیز ماحولوں میں ہمیشہ ضوابط، ہدایات اور اشاروں پر عمل کریں۔‬ ‫ •آپ اپنے آلے کا استعمال نہ کریں ایندھن ڈالنے والی جگہ (پٹرول اسٹیشن)، قریب ایندھن یا‬ ‫کیمیکل، یا دھماکے
 • Страница 445 из 477
  ‫ •ہنگامی صورت حالوں میں دوسروں کی مدد کے لئے اپنا آلہ استعمال کریں۔ اگر آپ کسی‬ ‫کار کے حادثے، کسی جرم، یا کوئی ایسی ہنگامی صورت حال کو دیکھیں جہاں جانوں کو‬ ‫خطرہ ہو، تو کسی مقامی ہنگامی نمبر پر کال کريں۔‬ ‫ •ضرورت پڑنے پر سڑک کے ساتھ مدد یا کوئی خصوصی غیرہنگامی مدد کے نمبر پر‬ ‫کال کریں۔ اگر آپ
 • Страница 446 из 477
  ‫اپنے آلے کو سکوں، چابیوں، یا گلے کے ہاروں جیسے دھاتی اشیاء کے ساتھ ‬ ‫ذخیرہ نہ کریں‬ ‫ •آپ کے آلے پر خراش آسکتی ہے یا اس میں خرابی آسکتی ہے۔‬ ‫ •اگر بیٹری کے ٹرمینل دھاتی اشیاء کے ساتھ رابطے میں آئيں تو آگ لگ سکتی ہے۔‬ ‫اپنے آلے کو مقناطیسی فیلڈوں کے قریب ذخیرہ نہ کریں‬ ‫ •ممکن ہے کہ آپ کا آلہ
 • Страница 447 из 477
  ‫متکرر حرکت کے زخموں کے خطرے کو کم کریں‬ ‫جب آپ کییز دبانے، اپنے انگلیوں سے ٹچ اسکرین پر کیریکٹر بنانے، گیم کھیلنے جیسے‬ ‫عمل کو بار بار انجام دیتے ہیں تو، کبھی کبھی آپ کے ہاتھ، گردن، کندھے، یا جسم کے‬ ‫دوسرے حصے میں تکلیف کا احساس ہوسکتا ہے۔ جب آپ آلے کو زیادہ دیر تک استمعال‬ ‫کریں تو، آلے کو اچھی
 • Страница 448 из 477
  ‫اپنی سماعت و کانوں کو ہیڈسیٹ استعمال کرنے کے دوران بچائیں‬ ‫ •زيادہ دیر تک اونچے والیوم پر آوازیں سننے سے آپ کی سماعت کو‬ ‫نقصان پہنچ سکتا ہے۔‬ ‫ •گاڑی چالتے وقت زیادہ اونچے والیوم پر آوازیں سننے سے آپ کا‬ ‫دھیان بٹ سکتا ہے اور یہ حادثات کا باعث بن سکتا ہے۔‬ ‫ •ائیر فون کو کسی آڈیو کے ذریعے میں
 • Страница 449 из 477
  ‫اسکرین میں دراڑ پڑنے یا ٹوٹنے کی صورت میں آلہ استعمال نہ کریں‬ ‫ٹوٹی ہوئی کانچ یا ایکرلک کی وجہ سے آپ کے ہاتھوں یا چہرے کو چوٹ لگ سکتی ہے۔‬ ‫مرمت کے لئے اپنے آلے کو سام سنگ خدمت کے مرکز پر لے جائيں۔‬ ‫آلے کو اس کے مطلوبہ مقصد کے عالوہ کسی بھی مقصد کے لئے استعمال نہ کریں‬ ‫سب کے سامنے آلہ استعمال
 • Страница 450 из 477
  ‫ •ایپلیکیشنز استعمال کرتے وقت اجازت کی اسکرین کو اچھی طرح پڑھیں۔ خاص طور سے‬ ‫ان ایپلیکیشن کے ساتھ محتاط رہیں جن کی رسائی کئی فنکشنز یا آپ کے ذاتی معلومات‬ ‫کے خاص مقدار تک ہے۔‬ ‫ •غیر منظورشدہ یا مشتبہ استعمال کے لیے اپنے اکاؤنٹ کو باقاعدگی سے چیک کریں۔ اگر‬ ‫آپ کو اپنی ذاتی معلومات کے غلط
 • Страница 451 из 477
  ‫اس مصنوعے کی بیٹریوں کی درست نکاسی‬ ‫(الگ جمع کرنے کے نظاموں کے ساتھ ممالک میں قابل اطالق)‬ ‫بیٹری، ہدایت نامہ یا پیکیجنگ پر یہ نشان اس بات کو ظاہرکرتا ہے کہ اس‬ ‫مصنوعے کی بیٹریوں کو ان کی زندگی کے بعد دوسرے گھریلو فضلہ کے‬ ‫ ساتھ نہيں پھینکنا چاہئیے۔‬ ‫جہاں نشان لگایا گیا ہو، وہاں کیمیائی عالمات
 • Страница 452 из 477
  ‫دستبرداری‬ ‫کچھ اجزا اور خدمات جن تک اس آلے کے ذریعے رسائی کی جاسکتی ہے، تیسرے فریقین‬ ‫کی ملکیت ہيں اور کاپی رائٹ، پیٹنٹ، ٹریڈمارک اور/یا دوسرے عاقالنہ ملکیت کے قوانین‬ ‫کے تحت محفوظ کئے گئے ہيں۔ ایسے اجزا اور خدمات صرف آپ کے ذاتی غیرتجارتی‬ ‫استعمال کے لئے فراہم کئے گئے ہيں۔ آپ ان اجزا یا خدمات
 • Страница 453 из 477
  Xavfsizlik ma’lumoti Ushbu xavfsizlik ma’lumoti mobil qurilmalar haqidagi ma’lumotlardan iborat. Ba’zi ma’lumotlar qurilmangizga mos kelmasligi mumkin. O‘zingizga va atrofdagilarga shikast yetkazmaslik, qurilmangizga zarar yetkazmaslik uchun, qurilmani ishlatishdan avval xavfsizlik ma’lumotlarini
 • Страница 454 из 477
  Qurilmani va zaryadlash qurilmasini ehtiyotkorlik bilan ushlang va joylashtiring • Faqatgina Samsung tomonidan tasdiqlangan va qurilmangiz uchun mo‘ljallangan zaryadlash qurilmasi va batareyadan foydalaning. Mos kelmaydigan batareya va zaryadlash qurilmasi qurilmangizga jiddiy zarar yetkazishi
 • Страница 455 из 477
  Qurilmangizni kasalxonada yoki radio chastotadan foydalanuvchi tibbiy uskuna yonida ishlatmang Agar tibbiy uskunadan foydalansangiz, qurilmangizni ishlatishdan avval radio chastotalar qurilmangizga zarar yetkazish yoki yetkazmasligi haqidagi ma’lumotlarni olish uchun uskuna ishlab chiqaruvchisi
 • Страница 456 из 477
  Transport vositasini boshqarish vaqtida mobil qurilmadan boshqarishda barcha xavfsizlik qoidalari va normativlariga rioya qiling Avtomobilni boshqarish vaqtida, Sizning eng birinchi vazifangiz transport vositasini diqqat bilan boshqarishdir. Hech qachon avtomobilni boshqarish vaqtida mobil
 • Страница 457 из 477
  Mobil qurilmangizni to‘g‘ri himoyalash va undan to‘g‘ri foydalanish Qurilmangizni quruq holda saqlang • Namlik yoki suyuqliklar qurilmangiz qismlariga zarar yetkazishi yoki unda qisqa tutashuvlarni yuzaga keltirishi mumkin. • Qurilmangiz nam bo‘lganda, undan foydalanmang. Qurilmangiz yoqilgan, uni
 • Страница 458 из 477
  Qurilmangizni magnitli maydonlar yaqinida saqlamang • Qurilmangizga zarar yetishi yoki magnitli maydon sababli batareya quvvati yo‘qotilishi mumkin. • Magnit tasmali kartochkalar, jumladan, kredit kartochkalar, telefon kartochkalari va qo‘nish talonlari, magnit maydon tomonidan zararlangan bo‘lishi
 • Страница 459 из 477
  Takroriy harakatlar oqibatida yuzaga keluvchi shikastlanishlar ehtimolini kamaytiring Tugmalarni bosish, belgilar chizish, sensorli ekranga barmog‘ingizni tekkizish yoki o‘yinlar o‘ynash kabi harakatlarni takroriy ravishda amalga oshirish oqibatida qo‘lingizda, bo‘yin va yelkalaringizda yoki
 • Страница 460 из 477
  Qurilmadan foydalanayotganda: • Oddiy telefondagi kabi uni ham tik holatda tuting. • Bevosita mikrofonga gapiring. • Qurilmaning ichki antennasiga tegmang. Bunday qilish qo‘ng‘iroq sifati pasayishiga yoki qurilmaning mumkin bo‘lmagan radio to‘lqinlarni (RF) chiqarishiga sabab bo‘lishi mumkin. Quloq
 • Страница 461 из 477
  Qurilmangizni bo‘yamang yoki uning ustiga stikkerlar yopishtirmang Bo‘yoq yoki stikkerlar qurilmangizning olinadigan qismlarini yopishib qolishiga va ular funksiyasining buzilishiga olib kelishi mumkin. Agar Sizda qurilma bo‘yog‘i yoki uning metal qismlariga allergiyangiz bo‘lsa, teringiz qichishi,
 • Страница 462 из 477
  SIM-karta va xotira kartalarini ehtiyotkorlik bilan ushlang • Qurilma ma’lumot uzatayotgan yoki unga kirayotgan vaqtda kartani chiqarib olmang, chunki bu ma’lumot yo‘qotilishiga va/yoki karta yoki qurilmaga zarar yetishiga sabab bo‘lishi mumkin. • Kartalarni tok urishidan, statik elektr quvvati
 • Страница 463 из 477
  Mualliflik huquqi tomonidan himoyalangan materiallarni tarqatmang Tarkib egasining ruxsatisiz mualliflik huquqi tomonidan himoyalangan materiallarni tarqatmang. Bunday qilish mualliflik huquqiga oid qonunlar buzilishiga olib kelishi mumkin. Ishlab chiqaruvchi foydalanuvchining mualliflik huquqi
 • Страница 464 из 477
  Ushbu mahsulotdagi batareyalarni utilizatsiya qilish qoidalari (Ajratilgan holda yig'ish tizimiga ega bo'lgan mamlakatlar uchun mo'ljallangan) Batareya, uning qo‘llanmasi yoki paketidagi ushbu belgi shuni anglatadiki, bu mahsulotdagi batareya maishiy chiqindilar bilan birga tashlab yuborilmasligi
 • Страница 465 из 477
  Rad etish Ushbu qurilma orqali ulanadigan ba’zi tarkib va xizmatlar uchinchi tomonga tegishli bo‘lib, ular mualliflik huquqi, patent, savdo belgisi va/yoki boshqa intellektual mulk haqidagi qonunlar bilan himoyalangan. Bunday tarkib va xizmatlar faqatgina shaxsiy notijorat maqsadida foydalanish
 • Страница 466 из 477
  Thông tin an toàn Thông tin về an toàn này có nội dung dành cho thiết bị di động. Một số nội dung có thể không áp dụng đối với thiết bị của bạn. Để không làm mình và người khác bị thương hoặc làm hư hỏng thiết bị của bạn, vui lòng đọc thông tin an toàn về thiết bị của bạn trước khi sử dụng. Cảnh
 • Страница 467 из 477
  • Không bao giờ đặt pin hoặc thiết bị trên hoặc trong các thiết bị tạo nhiệt, chẳng hạn như lò vi sóng, bếp, hoặc lò sưởi. Pin có thể nổ khi quá nóng. • Không đập mạnh hoặc đâm vào thiết bị. Tránh để thiết bị chịu áp suất bên ngoài cao, có thể gây hiện tượng ngắn mạch bên trong và quá nhiệt Bảo vệ
 • Страница 468 из 477
  Tắt thiết bị trong những môi trường có nguy cơ gây n • Tắt thiết bị trong những môi trường có nguy cơ gây nổ thay vì tháo pin. • Luôn tuân thủ các quy định, hướng dẫn và ký hiệu trong những môi trường có nguy cơ gây nổ. • Không sử dụng máy ở các địa điểm đổ xăng (cây xăng), gần nhiên
 • Страница 469 из 477
  • Không tham gia vào các cuộc đàm thoại căng thẳng hoặc có nhiều cảm xúc khiến bạn mất tập trung. Cho người đang nói chuyện với bạn biết bạn đang lái xe và tạm ngừng những cuộc hội thoại có khả năng làm bạn không chú ý đến đường đi. • Dùng thiết bị để gọi yêu cầu trợ giúp. Gọi số cứu hộ địa phương
 • Страница 470 из 477
  Không cất máy cùng với vật bằng kim loại như tiền đồng, chìa khóa và dây chuyền • Máy có thể bị trầy hoặc bị lỗi. • Nếu các đầu cực của pin tiếp xúc với vật bằng kim loại, có thể gây cháy. Không để thiết bị gần khu vực có từ trường • Thiết bị có thể bị trục trặc hoặc pin có thể xả hết do tiếp xúc
 • Страница 471 из 477
  Giảm nguy cơ chấn thương do chuyển động lặp lại nhiều lần Khi bạn thực hiện các thao tác lặp lại nhiều lần, chẳng hạn như bấm phím, dùng ngón tay vẽ ký tự trên màn hình cảm ứng hoặc chơi game, bạn có thể cảm thấy không thoải mái ở tay, cổ, vai hoặc các bộ phận khác trên cơ thể. Khi sử dụng thiết bị
 • Страница 472 из 477
  Bảo vệ thính giác và tai bạn khi sử dụng tai nghe • Tiếp xúc quá lâu với âm thanh lớn có thể làm hỏng thính giác của bạn. • Tiếp xúc với âm thanh lớn trong khi lái xe có thể khiến bạn mất tập trung và gây tai nạn. • Luôn vặn nhỏ âm lượng trước khi cắm tai nghe vào máy và chỉ sử dụng mức âm lượng
 • Страница 473 из 477
  Không sử dụng thiết bị nếu màn hình bị nứt hoặc vỡ Kính vỡ hoặc acrylic có thể gây thương tích cho tay và mặt. Mang thiết bị đến Trung tâm Bảo hành của Samsung để sửa chữa. Không sử dụng thiết bị cho bất kỳ mục đích nào khác Tránh làm phiền người khác khi sử dụng thiết bị ở nơi công cộng Không để
 • Страница 474 из 477
  Giữ an toàn cho thông tin cá nhân và các dữ liệu quan trọng của bạn • Khi sử dụng thiết bị, đừng quên sao lưu các dữ liệu quan trọng. Samsung không chịu trách nhiệm đối với việc bị mất bất kỳ dữ liệu nào. • Khi không dùng thiết bị này nữa, hãy sao lưu toàn bộ dữ liệu và xóa sạch dữ liệu khỏi thiết
 • Страница 475 из 477
  Cách bỏ pin trong sản phẩm đúng cách (Áp dụng ở các quốc gia có hệ thống thu thập riêng) Dấu hiệu này trên pin, sách hướng dẫn sử dụng hoặc bao bì cho biết rằng pin trong sản phẩm này không nên được thải bỏ cùng với các loại rác thải sinh hoạt khác khi đã hết sử dụng. Khi được đánh dấu, các ký hiệu
 • Страница 476 из 477
  Thông báo miễn trừ Một số dịch vụ hoặc nội dung dùng trên thiết bị này thuộc quyền sở hữu của bên thứ ba và được bảo vệ bởi luật bản quyền, bằng sáng chế, thương hiệu và/ hoặc luật sở hữu trí tuệ khác. Nội dung và các dịch vụ trên chỉ cung cấp cho mục đích sử dụng cá nhân phi thương mại. Bạn không
 • Страница 477 из 477