Инструкция для SAMSUNG HDC6C55UX, HDC9C55TX, HDC6C55TX, HDC9A90UX, HDC6A90UX, HDC9A90TX, HDC6A90TX, HDC9D90UG, HDC6D90UG, HDC9D90TG, HDC6D90TG, 421, 409

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

- 34 - 

 ALGEMEEN

De inhoud van dit boekje grondig doorlezen, daar het be-

langrijke informatie bevat voor veilige installatie, gebruik en 

onderhoud.Het boekje bewaren voor verdere raadpleging.Het 

apparaat is ontworpen als afzuigkap (Iuchtafvoer naar buiten, 

waarbij gezorgd moet worden voor voldoende luchttoevoer 

naar de keuken) of als filter (Iuchtrecirculatie binnen). Het ap-

paraat is ontworpen om gebruikt te worden in de afzuigversie 

(externe afvoer van de lucht - Afb.1B), in de filterversie (interne 

hercirculatie van de lucht - Afb.1A).

 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

 Opletten indien tegelijkertijd een afzuigkap en een 

brander of haard functioneren die afhankelijk zijn van de 

omgevingslucht en gevoed worden door een andere ener-

giebron dan de elektrische energie. De afzuigkap kan de lucht 

die de brander of haard nodig heeft voor de verbranding aan 

de omgeving onttrekken. De negatieve druk in de omgeving 

mag niet boven de 4 Pa (4x10-5 bar) liggen. Voor een veilige 

werking dient u te zorgen voor een goede ventilatie van de 

ruimte. Voor de afvoer naar buiten moet u zich houden aan 

de geldende voorschriften die van toepassing zijn in uw land.

Voordat u het model op het elektriciteitsnet aansluit:

- Controleer op het gegevensplaatje (aan de binnenkant van 

het apparaat) of de spanning en het vermogen overeenko-

men met die van het net, en of de stekker geschikt is voor de 

aansluiting. Neem in geval van twijfel contact op met een 

gekwalificeerde elektricien.

- Als de voedingskabel beschadigd is dient deze te worden 

vervangen door een andere kabel of een speciale kabel-

combinatie, beschikbaar bij de fabrikant of de technische 

servicedienst.

- Verbind het mechanisme aan de voeding m.b.v. en stekker 

met zekering 3A of aan de twee draden van de tweefase 

beschermd met een 3A zekering.

 Attentie!

In bepaalde omstandigheden kunnen huishoudelijke 

apparaten gevaarlijk zijn.

A)  Probeer niet om de filters te controleren terwijl de 

afzuigkap werkt.

B)  Raak de lampen en de zones vlakbij niet aan als de 

verlichting lang aan is of kort daarna.

C)  Het is verboden om eten met open vlam te bereiden 

onder de kap.

D)  Voorkom open vlammen, deze zijn schadelijk voor de 

filters en brandgevaarlijk.

E)  Controleer voortdurend gebakken waren om te voor-

komen dat hete olie vlam vat.

F)  Voor elke willekeurige onderhoudsbeurt moet men de 

elektrische energie afschakelen.

G)  Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door kinde-

ren of andere personen die toezicht nodig hebben.

H) Controleer dat kinderen niet met het apparaat spelen.

I)   Als de afzuigkap tegelijk met andere apparaten wordt 

gebruikt die gas of andere brandstoffen verbranden, moet 

het vertrek goed worden geventileerd.

L)  Als de reinigingswerkzaamheden niet worden uitge-

voerd zoals aangegeven in de handleiding loopt u het 

risico dat er brand uitbreekt.

Dit apparaat is voorzien van het keurmerk Waste Electrical 

and Electronic Equipment (WEEE), zoals vastgesteld door de 

Europese Norm 2002/96/EC. Door te zorgen dat de afvalver-

wijdering van dit product correct wordt uitgevoerd, werkt de 

gebruiker mee aan het voorkomen van potentiële negatieve 

consequenties voor omgeving en gezondheid.

Het symbool op het product of op het bijgeleverde 

documentatiemateriaal geeft aan dat het niet moet 

worden behandeld als normaal huisvuil, maar dat het 

moet worden ingeleverd bij een speciaal verzamelpunt voor 

het recyclen van elektrische en elektronische apparatuur. De 

afvalverwijdering moet plaatsvinden in het respect van de 

gemeentelijke normen. Voor meer informatie over het onder-

houd en het recyclen van dit product kunt u contact opnemen 

met uw gemeente, de locale reinigingsdienst, of de winkel 

waar u het product heeft aangeschaft.

  INSTALLATIE INSTRUCTIES

De werkzaamheden m.b.t de montage en de elektrische 

aansluiting dienen verricht te worden door gespeciali-

seerd personeel.

• Elektrische aansluiting:

Het apparaat is gemaakt in klasse II (dubbel geïsoleerd), het 

snoer hoeft derhalve niet op een geaard stopcontact aange-

sloten te worden.

De aansluiting op het elektriciteitsnet moet als volgt uitge-

voerd worden:

BRUIN = L fase

BLAUW = N nulleiding

Als deze niet reeds voorzien is moet u een stekker op het snoer 

aansluiten die genormaliseerd is voor de belasting die op het 

typeplaatje is aangegeven. Indien van stekker voorzien moet 

de afzuigkap zodanig geïnstalleerd worden dat de stekker 

bereikbaar is. In het geval van een rechtstreekse aansluiting 

op het elektriciteitsnet moet u tussen het apparaat en het 

net een meerpolige schakelaar plaatsen met een minimale 

opening tussen de contacten van 3 mm. Deze schakelaar moet 

berekend zijn op de belasting vermeld op het typeplaatje en 

moet aan de geldende voorschriften voldoen.

De minimumafstand tussen het oppervlak dat de pannen 

op het fornuis ondersteunt en de onderkant van de afzuigkap 

moet minstens 65 cm bedragen Indien een verbindingsbuis 

bestaande uit twee of meer delen gebruikt wordt, dan moet 

het bovenste gedeelte aan de buitenkant van het onderste 

gedeelte zitten.

Sluit de afvoer van de afzuigkap niet aan op een leiding 

waardoor warme lucht circuleert of die gebruikt wordt voor 

de afvoer van rook van apparaten die door een andere ener-

giebron dan elektrische energie gevoed worden.

Voordat u verder gaat met de montage dient u, om het ap-

paraat makkelijker te kunnen verplaatsen, de anti-vetfilter(s) 

te verwijderen (Afb.7).

- Bij montage van het apparaat in de afzuigversie dient u voor 

een gat voor de luchtafvoer te zorgen.

We raden u aan een luchtafvoerbuis te gebruiken met 

eenzelfde diameter als die van de luchtafvoeropening. Het 

gebruik van een reduceerelement zou de prestaties van het 

NEDERLANDS

NL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 85
  Model: Model: HDC6C55TX HDC9C55TX HDC6C55UX HDC9C55UX HDC6A90TX HDC9A90TX HDC6A90UX HDC9A90UX I CAPPA ASPIRANTE - Istruzioni per l’uso D DUNSTABZUGSHAUBE - Gebrauchsanweisung E CAMPANA EXTRACTORA - Manual de utilización F HOTTE DE CUISINE - Notice d’utilisation GB COOKER HOOD - User instructions NL
 • Страница 2 из 85
 • Страница 3 из 85
  max 90 cm 20 Fig.1 265 A Fig.2 Fig.3 A C A B B Fig.4 -3- Fig.5
 • Страница 4 из 85
  Fig.6 Fig.7 Fig.8 Fig.9 -4-
 • Страница 5 из 85
  Specifiche Tecniche CAPPA PER CUCINA HDC6C55TX - HDC6C55UX HDC9C55TX - HDC9C55UX ITALIANO CAMINO COMANDI ILLUMINAZIONE PANNELLI IN ALLUMINIO HDC6C55TX - HDC9C55TX - HDC6C55UX - HDC9C55UX Potenza di aspirazione (m3/h): 500 Voltaggio: 220-240V ~ 50Hz Assorbimento motore: 1x170W Diametro uscita aria
 • Страница 6 из 85
  Specifiche Tecniche CAPPA PER CUCINA HDC6A90TX - HDC6A90UX HDC9A90TX - HDC9A90UX ITALIANO CAMINO COMANDI PANNELLI IN ALLUMINIO HDC6A90TX - HDC9A90TX - HDC6A90UX - HDC9A90UX Potenza di aspirazione (m3/h): 861 Voltaggio: 220-240V ~ 50Hz Assorbimento motore: 1x290W Diametro uscita aria (mm): 150
 • Страница 7 из 85
  Specifiche Tecniche CAPPA PER CUCINA HDC6D90TG - HDC6D90UG HDC9D90TG - HDC9D90UG ITALIANO CAMINO COMANDI ILLUMINAZIONE PANNELLI IN ALLUMINIO HDC6D90TG - HDC9D90TG - HDC6D90UG - HDC9D90UG Potenza di aspirazione (m3/h): 861 Voltaggio: 220-240V ~ 50Hz Assorbimento motore: 1x290W Diametro uscita aria
 • Страница 8 из 85
  ITALIANO I Equipment (WEEE). Assicurandosi che questo prodotto sia smaltito in modo corretto, l’utente contribuisce a prevenire le potenziali conseguenze negative per l’ambiente e la salute. GENERALITÀ Leggere attentamente il contenuto del presente libretto in quanto fornisce importanti indicazioni
 • Страница 9 из 85
  che siano idonei per il tipo di parete in cui deve essere fissata la cappa. cottura e non per l’uso prolungato di illuminazione generale dell’ambiente. L’uso prolungato dell’illuminazione diminuisce notevolmente la durata media delle lampade. • Fissaggio dei raccordi telescopici decorativi:
 • Страница 10 из 85
  Technische Spezifikationen KÜCHENABZUGSHAUBE HDC6C55TX - HDC6C55UX HDC9C55TX - HDC9C55UX DEUTSCH KAMINSCHÄCHTE BEDIENELEMENTE BELEUCHTUNG ALUPANEELE HDC6C55TX - HDC9C55TX - HDC6C55UX - HDC9C55UX Saugleistung (m3/h): 500 Spannungsversorgung: 220-240 V ~ 50Hz Motorleistungsaufnahme: 1x170 W
 • Страница 11 из 85
  Technische Spezifikationen KÜCHENABZUGSHAUBE HDC6A90TX - HDC6A90UX HDC9A90TX - HDC9A90UX DEUTSCH KAMINSCHÄCHTE BEDIENELEMENTE BELEUCHTUNG ALUPANEELE HDC6A90TX - HDC9A90TX - HDC6A90UX - HDC9A90UX Saugleistung (m3/h): 861 Spannungsversorgung: 220-240 V ~ 50Hz Motorleistungsaufnahme: 1x290 W
 • Страница 12 из 85
  Technische Spezifikationen KÜCHENABZUGSHAUBE HDC6D90TG - HDC6D90UG HDC9D90TG - HDC9D90UG DEUTSCH KAMINSCHÄCHTE BEDIENELEMENTE ALUPANEELE BELEUCHTUNG HDC6D90TG - HDC9D90TG - HDC6D90UG - HDC9D90UG Saugleistung (m3/h): 861 Spannungsversorgung: 220-240 V ~ 50Hz Motorleistungsaufnahme: 1x290 W
 • Страница 13 из 85
  DEUTSCH ALLGEMEINES Diese Anleitung bitte aufmerksam durchlesen, da sie wichtige Sicherheitshinweise zur Installation, zum Gebrauch und zur Wartung enthält. Die Anleitung für eventuelle zukünftige Konsultationen aufbewahren. Das Gerät wurde zum Gebrauch in Aspirationsversion (Luftausscheidung nach
 • Страница 14 из 85
  und das Betriebsgeräusch erhöhen. • Befestigung an der wand: Unter Einhaltung der angegebenen Maße die Löcher A bohren (Abb.2). Das Gerät an der Wand befestigen und waagrecht mit den Hängeschränken ausrichten. Wenn die Abzugshaube justiert ist, anhand der 2 Schrauben A (Abb.5) befestigen. Für die
 • Страница 15 из 85
  sein, und zwar so lange, bis nach weiteren 50 Minuten der Motor erneut für 10 Minuten startet, und so weiter. • Sättigung der Fett- und Aktivkohlefilter: - Blinkt das Display C bei Änderung der Betriebsgeschwindigkeit mit dem Buchstaben F (Bsp. 1 und F), müssen die Fettfilter gereinigt werden. -
 • Страница 16 из 85
  Especificaciones técnicas CAMPANA DE COCINA HDC6C55TX - HDC6C55UX HDC9C55TX - HDC9C55UX ESPAÑOL CHIMENEAS MANDOS PANELES DE ALUMINIO HDC6C55TX - HDC9C55TX - HDC6C55UX - HDC9C55UX Potencia de aspiración (m³/h): 500 Voltaje: 220-240V ~ 50Hz Absorción motor: 1x170W Diámetro salida aire (mm): 150
 • Страница 17 из 85
  Especificaciones técnicas CAMPANA DE COCINA HDC6A90TX - HDC6A90UX HDC9A90TX - HDC9A90UX ESPAÑOL CHIMENEAS MANDOS ILUMINACIÓN PANELES DE ALUMINIO HDC6A90TX - HDC9A90TX - HDC6A90UX - HDC9A90UX Potencia de aspiración (m³/h): 861 Voltaje: 220-240V ~ 50Hz Absorción motor: 1x290W Diámetro salida aire
 • Страница 18 из 85
  Especificaciones técnicas CAMPANA DE COCINA HDC6D90TG - HDC6D90UG HDC9D90TG - HDC9D90UG ESPAÑOL CHIMENEAS MANDOS PANELES DE ALUMINIO ILUMINACIÓN HDC6D90TG - HDC9D90TG - HDC6D90UG - HDC9D90UG Potencia de aspiración (m³/h): 861 Voltaje: 220-240V ~ 50Hz Absorción motor: 1x290W Diámetro salida aire
 • Страница 19 из 85
  ESPAÑOL GENERALIDADES Lea atentamente el contenido del presente libro de instrucciones pues contiene indicaciones importantes para la seguridad en la instalación, el uso y el mantenimiento (Consérvelo para un posible consulta posterior). El aparato ha sido diseñado para el uso en versión aspiradora
 • Страница 20 из 85
  producto, asegúrese de que sean adecuados al tipo de pared en que se debe fijar la campana. • Fijar los racores telescópicos decorativos: Quite la película protectora de la chimenea utilizando guantes y teniendo cuidado de no rayarla (Fig.3). Predisponga la alimentación eléctrica dentro del espacio
 • Страница 21 из 85
  Spécifications techniques HOTTE DE CUISINE HDC6C55TX - HDC6C55UX HDC9C55TX - HDC9C55UX FRANÇAIS CHEMINÉES COMMANDES ECLAIRAGE PANNEAUX EN ALUMINIUM HDC6C55TX - HDC9C55TX - HDC6C55UX - HDC9C55UX Puissance d’aspiration (m3/h): 500 Tension: 220-240V ~ 50Hz Moteur absorption: 1x170W Diamètre sortie air
 • Страница 22 из 85
  Spécifications techniques HOTTE DE CUISINE HDC6A90TX - HDC6A90UX HDC9A90TX - HDC9A90UX FRANÇAIS CHEMINÉES COMMANDES PANNEAUX EN ALUMINIUM HDC6A90TX - HDC9A90TX - HDC6A90UX - HDC9A90UX Puissance d’aspiration (m3/h): 861 Tension: 220-240V ~ 50Hz Moteur absorption: 1x290W Diamètre sortie air (mm): 150
 • Страница 23 из 85
  Spécifications techniques HOTTE DE CUISINE HDC6D90TG - HDC6D90UG HDC9D90TG - HDC9D90UG FRANÇAIS CHEMINÉES COMMANDES PANNEAUX EN ALUMINIUM ECLAIRAGE HDC6D90TG - HDC9D90TG - HDC6D90UG - HDC9D90UG Puissance d’aspiration (m3/h): 861 Tension: 220-240V ~ 50Hz Moteur absorption: 1x290W Diamètre sortie air
 • Страница 24 из 85
  FRANÇAIS GÉNERALITÉS Lire attentivement le contenu du mode d’emploi puisqu’il fournit des indications importantes concernant la sécurité d’installation, d’emploi et d’entretien. Le conserver pour d’ ultérieures consultations. L’appareil a été conçu pour être utilisé dans le modèle aspirant
 • Страница 25 из 85
  différents montages utiliser des vis et des goujons à expansion adéquats au type de mur (par exemple béton armé, placoplâtre, etc.). Au cas où les vis et les goujons seraient fournis avec l’appareil, s’assurer qu’ils sont adéquats au type de paroi, où sera fixée la hotte. • N’utiliser l’éclairage
 • Страница 26 из 85
  Technical specifications RANGE HOOD HDC6C55TX - HDC6C55UX HDC9C55TX - HDC9C55UX ENGLISH DUCTS CONTROLS LIGHT ALUMINIUM PANELS HDC6C55TX - HDC9C55TX - HDC6C55UX - HDC9C55UX Extracting power (m3/h): 500 Voltage: 220-240V ~ 50Hz Motor power consumption: 1x170W Air outlet diameter (mm): 150 Bulbs:
 • Страница 27 из 85
  Technical specifications RANGE HOOD HDC6A90TX - HDC6A90UX HDC9A90TX - HDC9A90UX ENGLISH DUCTS CONTROLS LIGHT ALUMINIUM PANELS HDC6A90TX - HDC9A90TX - HDC6A90UX - HDC9A90UX Extracting power (m3/h): 861 Voltage: 220-240V ~ 50Hz Motor power consumption: 1x290W Air outlet diameter (mm): 150 Bulbs:
 • Страница 28 из 85
  Technical specifications RANGE HOOD HDC6D90TG - HDC6D90UG HDC9D90TG - HDC9D90UG ENGLISH DUCTS CONTROLS ALUMINIUM PANELS LIGHT HDC6D90TG - HDC9D90TG - HDC6D90UG - HDC9D90UG Extracting power (m3/h): 861 Voltage: 220-240V ~ 50Hz Motor power consumption: 1x290W Air outlet diameter (mm): 150 Bulbs:
 • Страница 29 из 85
  ENGLISH GB ment or to public health. GENERAL Carefully read the following important information regarding installation safety and maintenance. Keep this information booklet accessible for further consultations. The appliance has been designed for use in the ducting version (air exhaust to the
 • Страница 30 из 85
  the decorative flue. If your appliance is to be installed in the ducting version or in the version with external motor, prepare the air exhaust opening. Adjust the width of the support bracket of the upper flue (Fig.4). Then fix it to the ceiling using the screws A (Fig.4) in such a way that it is
 • Страница 31 из 85
  Technische Eigenschappen AFZUIGKAP VOOR KEUKEN HDC6C55TX - HDC6C55UX HDC9C55TX - HDC9C55UX NEDERLANDS SCHOORSTENEN BEDIENINGEN VERLICHTING ALUMINIUM PANELEN HDC6C55TX - HDC9C55TX - HDC6C55UX - HDC9C55UX Afzuigvermogen (m3/h): 500 Voltage: 220-240V ~ 50Hz Absorptie motor: 1x170W Diameter uitgang
 • Страница 32 из 85
  Technische Eigenschappen AFZUIGKAP VOOR KEUKEN HDC6A90TX - HDC6A90UX HDC9A90TX - HDC9A90UX NEDERLANDS SCHOORSTENEN BEDIENINGEN ALUMINIUM PANELEN HDC6A90TX - HDC9A90TX - HDC6A90UX - HDC9A90UX Afzuigvermogen (m3/h): 861 Voltage: 220-240V ~ 50Hz Absorptie motor: 1x290W Diameter uitgang lucht (mm): 150
 • Страница 33 из 85
  Technische Eigenschappen AFZUIGKAP VOOR KEUKEN HDC6D90TG - HDC6D90UG HDC9D90TG - HDC9D90UG NEDERLANDS SCHOORSTENEN BEDIENINGEN ALUMINIUM PANELEN VERLICHTING HDC6D90TG - HDC9D90TG - HDC6D90UG - HDC9D90UG Afzuigvermogen (m3/h): 861 Voltage: 220-240V ~ 50Hz Absorptie motor: 1x290W Diameter uitgang
 • Страница 34 из 85
  NEDERLANDS NL risico dat er brand uitbreekt. ALGEMEEN De inhoud van dit boekje grondig doorlezen, daar het belangrijke informatie bevat voor veilige installatie, gebruik en onderhoud.Het boekje bewaren voor verdere raadpleging.Het apparaat is ontworpen als afzuigkap (Iuchtafvoer naar buiten,
 • Страница 35 из 85
  product kunnen beperken en het lawaai kunnen doen toenemen. • Bevestiging aan de muur: Maak de gaten A en neem daarbij de aangegeven maten in acht (Afb.2). Bevestig het apparaat aan de muur op één horizontale lijn met de keukenkastjes. Na de instelling bevestigt u de kap definitief met de 2
 • Страница 36 из 85
  filters te worden vervangen. Als het schone filter weer op zijn plaats zit dient u een reset uit te voeren van het elektronische geheugen door circa 5 seconden op de toets A te drukken, totdat de tekens F of A op het display C stoppen met knipperen. DE FABRIKANT IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE
 • Страница 37 из 85
  Especificações Técnicas EXAUSTOR DE COZINHA HDC6C55TX - HDC6C55UX HDC9C55TX - HDC9C55UX PORTUGUÊS CHAMINÉS COMANDOS ILUMINAÇÃO PAINÉIS DE ALUMÍNIO HDC6C55TX - HDC9C55TX - HDC6C55UX - HDC9C55UX Potência de aspiração (m³/h): 500 Tensão: 220-240V ~ 50Hz Absorção do motor: 1x170W Diâmetro saída do ar
 • Страница 38 из 85
  Especificações Técnicas EXAUSTOR DE COZINHA HDC6A90TX - HDC6A90UX HDC9A90TX - HDC9A90UX PORTUGUÊS CHAMINÉS COMANDOS PAINÉIS DE ALUMÍNIO HDC6A90TX - HDC9A90TX - HDC6A90UX - HDC9A90UX Potência de aspiração (m³/h): 861 Tensão: 220-240V ~ 50Hz Absorção do motor: 1x290W Diâmetro saída do ar (mm): 150
 • Страница 39 из 85
  Especificações Técnicas EXAUSTOR DE COZINHA HDC6D90TG - HDC6D90UG HDC9D90TG - HDC9D90UG PORTUGUÊS CHAMINÉS COMANDOS PAINÉIS DE ALUMÍNIO ILUMINAÇÃO HDC6D90TG - HDC9D90TG - HDC6D90UG - HDC9D90UG Potência de aspiração (m³/h): 861 Tensão: 220-240V ~ 50Hz Absorção do motor: 1x290W Diâmetro saída do ar
 • Страница 40 из 85
  PORTUGUÊS GENERALIDADES Ler cuidadosamente o conteúdo do presente manual já que este fornece indicações importantes referentes à segurança de instalação, de uso e de manutenção. Conservar o manual para qualquer ulterior consulta. O aparelho foi projectado para utilização em versão aspirante
 • Страница 41 из 85
  e prestando atenção para não arranhar a superfície. (Fig.3). Preparar a alimentação eléctrica dentro do espaço previsto para a fixação decorativa. - Se o aparelho se destinar a instalação em versão aspirante ou em versão com motor exterior, preparar o furo de evacuação de ar. Regular o comprimento
 • Страница 42 из 85
  Технические характеристики КУХОННАЯ ВЫТЯЖКА HDC6C55TX - HDC6C55UX HDC9C55TX - HDC9C55UX РУССКИЙ Декоративный короб воздуховодов Панель управления Алюминиевые панели (жироулавливающие фильтры) HDC6C55TX - HDC9C55TX - HDC6C55UX - HDC9C55UX Максимальная производительность (м3/час): 500 Напряжение:
 • Страница 43 из 85
  Технические характеристики КУХОННАЯ ВЫТЯЖКА HDC6A90TX - HDC6A90UX HDC9A90TX - HDC9A90UX РУССКИЙ Декоративный короб воздуховодов Панель управления Освещение Алюминиевые панели (жироулавливающие фильтры) HDC6A90TX - HDC9A90TX - HDC6A90UX - HDC9A90UX Максимальная производительность (м3/час): 861
 • Страница 44 из 85
  Технические характеристики КУХОННАЯ ВЫТЯЖКА HDC6D90TG - HDC6D90UG HDC9D90TG - HDC9D90UG РУССКИЙ Декоративный короб воздуховодов Панель управления Освещение Алюминиевые панели (жироулавливающие фильтры) HDC6D90TG - HDC9D90TG - HDC6D90UG - HDC9D90UG Максимальная производительность (м3/час): 861
 • Страница 45 из 85
  РУССКИЙ RUS ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ L) В случае выполнения операций по чистке без соблюдения инструкций существует опасность возгорания. Внимательно прочитайте содержание данной инструкции, поскольку она содержит важные указания, относящиеся к безопасности установки, эксплуатации и техобслуживания.
 • Страница 46 из 85
  • Настенный монтаж: Просверлите в стене отверстия A, соблюдая указанные расстояния (Pис.2). Совместите крепежные отверстия устройства с отверстиями на стене и выровняйте вытяжку по горизонтали. Закрепите окончательно вытяжку двумя винтами A (Pис.5). В зависимости от варианта монтажа используйте
 • Страница 47 из 85
  В процессе функционирования на дисплее показываются вращающиеся боковые сегменты. По истечении этого времени двигатель выключается, и на дисплее появляется буква «C» до следующего запуска двигателя на 10 минут по прошествии 50 минут. • Засорение фильтров-жироуловителей/фильтра с активированным
 • Страница 48 из 85
  AB57 AB 57.B04640 15.07.2012 16.07.2009 - 48 -
 • Страница 49 из 85
  Продукт Кухонная вытяжка Брэнд SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD Страна происхождения КНР Адрес производителя КНР, провинция Жечьжанг, г. Хучжоу, пригород Жили, ул. Женбей 268 Адрес для предложений и жалоб в Казахстане «Samsung Electronics Poccия, Москва, 125009, Б. Гнездиковский пер., 1, стр.2, 5 этаж
 • Страница 50 из 85
  Технiчнi характеристики КУХОННА ВИТЯЖКА УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ HDC6C55TX - HDC6C55UX HDC9C55TX - HDC9C55UX Димовий канал Засоби керування Освітлення Алюмінієві панелі HDC6C55TX - HDC9C55TX - HDC6C55UX - HDC9C55UX Потужність всмоктування (м3/г): 500 Вольтаж: 220–240 В ~ 50 Гц Поглинання енергії двигуном:
 • Страница 51 из 85
  Технiчнi характеристики КУХОННА ВИТЯЖКА HDC6A90TX - HDC6A90UX HDC9A90TX - HDC9A90UX УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ Димовий канал Засоби керування Освітлення Алюмінієві панелі HDC6A90TX - HDC9A90TX - HDC6A90UX - HDC9A90UX Потужність всмоктування (м3/г): 861 Вольтаж: 220–240 В ~ 50Гц Поглинання енергії двигуном:
 • Страница 52 из 85
  Технiчнi характеристики КУХОННА ВИТЯЖКА УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ HDC6D90TG - HDC6D90UG HDC9D90TG - HDC9D90UG Димовий канал Засоби керування Освітлення Алюмінієві панелі HDC6D90TG - HDC9D90TG - HDC6D90UG - HDC9D90UG Потужність всмоктування (м3/г): 861 Вольтаж: 220–240 В ~ 50Гц Поглинання енергії двигуном:
 • Страница 53 из 85
  УКРАЇНСЬКОЮ ЗАГАЛЬНІ ЗАУВАЖЕННЯ Уважно прочитайте вміст даної брошури, в якій приведені важливі вказівки, що стосуються безпеки установки, використання і технічного обслуговування. Збережіть брошуру для подальших консультацій. Пристрій був спроектований для використання у витяжній версії (вивід
 • Страница 54 из 85
  приладу. Тепер остаточно закріпіть витяжку за допомогою 2 гвинтів A (Mал.5). Для різних видів монтажу використовуйте додаткові гвинти і планки, які відповідають стіні даного типу (наприклад залізобетон, гипсокартон, і т.д.). У випадку, якщо гвинти і планки постачаються разом із виробом,
 • Страница 55 из 85
  10 хвилин кожної години. Під час роботи на дисплеї відображається обертальний рух периферійних сегментів. Після цього часу двигун вимикається і на дисплеї з’являється літера “C”, яка не зникає до тих пір, поки, ще через 50 хвилин двигун знову на розпочне роботу впродовж 10 хвилин, і так далі. Щоб
 • Страница 56 из 85
  Date Tehnice HOTE BUCATERIE HDC6C55TX - HDC6C55UX HDC9C55TX - HDC9C55UX ROMANIA CANALE DE VENTILARE PANOU DE COMENZI PANOU DE ALUMINIU HDC6C55TX - HDC9C55TX - HDC6C55UX - HDC9C55UX Putere de aspirare (m3/h): 500 Voltaj: 220-240V ~ 50Hz Putere motor: 1x290W Diametrul orificiului de evacuare al
 • Страница 57 из 85
  Date Tehnice HOTE BUCATERIE HDC6A90TX - HDC6A90UX HDC9A90TX - HDC9A90UX ROMANIA CANALE DE VENTILARE PANOU DE COMENZI SURSA LUMINOASA HDC6A90TX - HDC9A90TX - HDC6A90UX - HDC9A90UX Putere de aspirare (m3/h): 861 Voltaj: 220-240V ~ 50Hz Putere motor: 1x290W Diametrul orificiului de evacuare al aerului
 • Страница 58 из 85
  Date Tehnice HOTE BUCATERIE HDC6D90TG - HDC6D90UG HDC9D90TG - HDC9D90UG ROMANIA CANALE DE VENTILARE PANOU DE COMENZI PANOU DE ALUMINIU SURSA LUMINOASA HDC6D90TG - HDC9D90TG - HDC6D90UG - HDC9D90UG Putere de aspirare (m3/h): 861 Voltaj: 220-240V ~ 50Hz Putere motor: 1x290W Diametrul orificiului de
 • Страница 59 из 85
  ROMANIA RO DESCRIERE GENERALĂ prevenirea puternicelor consecinţe negative asupra mediului înconjurător şi asupra sănătăţii. Citiţi cu atenţie instrucţiunile de siguranţă, utilizare şi întreţinere cuprinse în acest manual. Păstraţi cu grijă manualul de utilizare; pe viitor vă poate folosi. Acest
 • Страница 60 из 85
  care o veţi monta. • Montarea coloanei telescopice decorative: A se inlatura folia protectoare de pe horn avand manusi si fiind atenti a nu se zgaria (Fig.3). Introduceţi cablurile electrice în interiorul coloanei decorative. Dacă hota dumneavoastră este aspirantă sau dispune de un motor extern,
 • Страница 61 из 85
  Specyficzne dane techniczne OKAP KUCHENNY HDC6C55TX - HDC6C55UX HDC9C55TX - HDC9C55UX POLSKI KOMINY STEROWANIA OŚWIETLENIE PANELE ALUMINIOWE HDC6C55TX - HDC9C55TX - HDC6C55UX - HDC9C55UX Moc ssania (m3/godz): 500 Woltarz: 220-240V ~ 50Hz Moc silnika pochłaniana: 1x170W Średnica wyjścia powietrza
 • Страница 62 из 85
  Specyficzne dane techniczne OKAP KUCHENNY HDC6A90TX - HDC6A90UX HDC9A90TX - HDC9A90UX POLSKI KOMINY STEROWANIA PANELE ALUMINIOWE HDC6A90TX - HDC9A90TX - HDC6A90UX - HDC9A90UX Moc ssania (m3/godz): 861 Woltarz: 220-240V ~ 50Hz Moc silnika pochłaniana: 1x290W Średnica wyjścia powietrza (mm): 150
 • Страница 63 из 85
  Specyficzne dane techniczne OKAP KUCHENNY HDC6D90TG - HDC6D90UG HDC9D90TG - HDC9D90UG POLSKI KOMINY STEROWANIA PANELE ALUMINIOWE OŚWIETLENIE HDC6D90TG - HDC9D90TG - HDC6D90UG - HDC9D90UG Moc ssania (m3/godz): 861 Woltarz: 220-240V ~ 50Hz Moc silnika pochłaniana: 1x290W Średnica wyjścia powietrza
 • Страница 64 из 85
  POLSKI INFORMACJE OGÓLNE Należy zapoznać się dokładnie z niniejszym tekstem, zawierającym wskazówki, dotyczące bezpieczeństwa przy instalacji, eksploatacji i konserwacji okapu kuchennego. Należy zachować niniejsze instrukcje także dla późniejszych konsultacji. Urządzenie zostało zaprojektowane w
 • Страница 65 из 85
  że są one odpowiednie dla rodzaju ściany, na której ma być zamocowany okap. • Montaż teleskopowych złączek dobnych: ściągnąć z komina powłokę ochronną używając rękawic i uważając aby go nie zarysować (Rys.3). Przed założeniem złączki ozdobnej zamontować zasilanie elektryczne. Jeśli urządzenie
 • Страница 66 из 85
  Technické údaje KOMÍNOVÝ ODSAVAČ HDC6C55TX - HDC6C55UX HDC9C55TX - HDC9C55UX ČESKY VEDENÍ ODSÁVÁNÍ OVLÁDACÍ PRVKY HLINÍKOVÉ PANELY HDC6C55TX - HDC9C55TX - HDC6C55UX - HDC9C55UX Výkon odsávání (m3/hod.): 500 Napětí: 220-240 V ~ 50 Hz Příkon motoru: 1 x 170 W Průměr odsávacího potrubí (mm): 150
 • Страница 67 из 85
  Technické údaje KOMÍNOVÝ ODSAVAČ HDC6A90TX - HDC6A90UX HDC9A90TX - HDC9A90UX ČESKY VEDENÍ ODSÁVÁNÍ OVLÁDACÍ PRVKY OSVĚTLENÍ HLINÍKOVÉ PANELY HDC6A90TX - HDC9A90TX - HDC6A90UX - HDC9A90UX Výkon odsávání (m3/hod.): 861 Napětí: 220-240 V ~ 50 Hz Příkon motoru: 1 x 290 W Průměr odsávacího potrubí (mm):
 • Страница 68 из 85
  Technické údaje KOMÍNOVÝ ODSAVAČ HDC6D90TG - HDC6D90UG HDC9D90TG - HDC9D90UG ČESKY VEDENÍ ODSÁVÁNÍ OVLÁDACÍ PRVKY HLINÍKOVÉ PANELY OSVĚTLENÍ HDC6D90TG - HDC9D90TG - HDC6D90UG - HDC9D90UG Výkon odsávání (m3/hod.): 861 Napětí: 220-240 V ~ 50 Hz Příkon motoru: 1 x 290 W Průměr odsávacího potrubí (mm):
 • Страница 69 из 85
  ČESKY ÚVOD’ Přečtěte si pozorně obsah návodu, protože poskytuje důležité informace týkající se bezpečné instalace, používání i údržby zařízení. Uchovejte si návod pro jakoukoliv budoucí potřebu. Přístroj je určen k odsávání (odvádění vzduchu ven - Obr.1B), filtrování (recyklace vzduchu
 • Страница 70 из 85
  Propojit prostřednictvím spojovací roury přírubu C s otvorem odtahu vzduchu (Obr.5). Vsadit horní spojovací prvek do spodního spojovacího prvku. Spodní spojovací prvek ke krytu, používajíce šrouby B ve výbavě (Obr.5), vysunout  horní díl až ke třmenu a upevněte jej pomocí šroubů B (Obr.4).
 • Страница 71 из 85
  Technické údaje KOMÍNOVÝ ODSÁVAČ HDC6C55TX - HDC6C55UX HDC9C55TX - HDC9C55UX SLOVENSKY VEDENIE ODSÁVANIA OVLÁDACIE PRVKY OSVETLENIE HLINÍKOVÉ PANELY HDC6C55TX - HDC9C55TX - HDC6C55UX - HDC9C55UX Výkon odsávania (m3/hod.): 500 Napätie: 220-240 V ~ 50 Hz Príkon motora: 1 x 170 W Priemer odsávacieho
 • Страница 72 из 85
  Technické údaje KOMÍNOVÝ ODSÁVAČ HDC6A90TX - HDC6A90UX HDC9A90TX - HDC9A90UX SLOVENSKY VEDENIE ODSÁVANIA OVLÁDACIE PRVKY HLINÍKOVÉ PANELY HDC6A90TX - HDC9A90TX - HDC6A90UX - HDC9A90UX Výkon odsávania (m3/hod.): 861 Napätie: 220-240 V ~ 50 Hz Príkon motora: 1 x 290 W Priemer odsávacieho potrubia
 • Страница 73 из 85
  Technické údaje KOMÍNOVÝ ODSÁVAČ HDC6D90TG - HDC6D90UG HDC9D90TG - HDC9D90UG SLOVENSKY VEDENIE ODSÁVANIA OVLÁDACIE PRVKY HLINÍKOVÉ PANELY OSVETLENIE HDC6D90TG - HDC9D90TG - HDC6D90UG - HDC9D90UG Výkon odsávania (m3/hod.): 861 Napätie: 220-240 V ~ 50 Hz Príkon motora: 1 x 290 W Priemer odsávacieho
 • Страница 74 из 85
  SLOVENSKY ZÁKLADNÉ ÚDAJE Prečítajte si pozorne obsah tohto návodu, pretože je zdrojom dôležitých pokynov, týkajúcich sa bezpečnosti inštalácie, použitia a údržby. Návod uschovajte pre prípadné ďalšie použitie. Zariadenie bolo navrhnuté pre použitie v  odsávacej verzii (odvádzanie vzduchu do
 • Страница 75 из 85
  odsávač pripevnený. • Upevnenie dekoračných teleskopických spojov: Dávajte pozor, aby ste nepoškriabali vývod; pri odstraňovaní ochrannej fólie použite rukavice (Obr.3). Pripravte elektrické napájanie do priestoru dekoratívneho spoja. Ak má váš výrobok pracovať vo verzii ako odsávač, alebo vo
 • Страница 76 из 85
  Технически спецификации ТИП АСПИРАТОР HDC6C55TX - HDC6C55UX HDC9C55TX - HDC9C55UX БЪЛГАРСКИ ВЪЗДУХОПРОВОДИ КЛЮЧОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ АЛУМИНЕВИ ПАНЕЛИ ОСВЕТЛЕНИЕ HDC6C55TX - HDC9C55TX - HDC6C55UX - HDC9C55UX Мощност на екстракция (m3/h): 500 напрежение: 220 - 240 V ~ 50Hz потребление на енергия на
 • Страница 77 из 85
  Технически спецификации ТИП АСПИРАТОР HDC6A90TX - HDC6A90UX HDC9A90TX - HDC9A90UX БЪЛГАРСКИ ВЪЗДУХОПРОВОДИ КЛЮЧОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ АЛУМИНЕВИ ПАНЕЛИ HDC6A90TX - HDC9A90TX - HDC6A90UX - HDC9A90UX Мощност на екстракция (m3/h): 861 напрежение: 220 - 240 V ~ 50Hz потребление на енергия на мотора: 1 x 290
 • Страница 78 из 85
  Технически спецификации ТИП АСПИРАТОР HDC6D90TG - HDC6D90UG HDC9D90TG - HDC9D90UG БЪЛГАРСКИ ВЪЗДУХОПРОВОДИ КЛЮЧОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕТЛЕНИЕ АЛУМИНЕВИ ПАНЕЛИ HDC6D90TG - HDC9D90TG - HDC6D90UG - HDC9D90UG Мощност на екстракция (m3/h): 861 напрежение: 220 - 240 V ~ 50Hz потребление на енергия на
 • Страница 79 из 85
  БЪЛГАРСКИ ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ Внимателно прочетете следната важна информация за безопасността при инсталиране и поддръжка. Запазете брошурата с информация на достъпно място за бъдещи справки. Уредът е проектиран за използване във вариант с отвеждане (изходът за отработения въздух е отвън фиг.1В), във
 • Страница 80 из 85
  аспиратора към въздухопровода, който се използва за циркулация на горещ въздух или за отвеждане на дима, произведен от други уреди, които се захранват от източник, различен от електроенергия. Преди да предприемете действия за сглобяване, свалете филтъра (филтрите) за мазнини (фиг.7), така че да е
 • Страница 81 из 85
  този интервал от време дисплеят трябва да показва без примигване буквата “C”, докато отминат 50 минути и моторът се включи отново за 10 минути, и т.н. За връщане към нормален режим на работа натиснете някой от бутоните с изключение на тези за осветлението. За изключване на функцията натиснете
 • Страница 82 из 85
 • Страница 83 из 85
 • Страница 84 из 85
  QUESTIONS OR COMMENTS COUNTRY CALL OR VISIT US ONLINE AT BELGIUM 0032 (0)2 201 24 18 www.samsung.com/be CZECH REPUBLIC 844 000 844 www.samsung.com/cz DENMARK 70 70 19 70 www.samsung.com/dk FINLAND 030 - 6227 515 www.samsung.com/fi FRANCE 01 48 63 00 00 www.samsung.com/fr GERMANY 01805 -
 • Страница 85 из 85