Инструкция для SAMSUNG M187BNR

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

C

C

C

Coo

o

odd

d

dee

e

e    N

N

N

Noo

o

o....::::    D

D

D

DE

E

E

E66

6

688

8

8----00

0

022

2

211

1

188

8

800

0

0A

A

A

A

å

å

å

åà

à

à

àä

ä

ä

äê

ê

ê

êé

é

é

éÇ

Ç

Ç

Çé

é

é

éã

ã

ã

ãç

ç

ç

çé

é

é

éÇ

Ç

Ç

ÇÄ

Ä

Ä

Äü

ü

ü

ü    è

è

è

èÖ

Ö

Ö

Öó

ó

ó

óú

ú

ú

ú

à

à

à

àÌ

Ì

Ì

ÌÒÒÒÒÚÚÚ

Ú

ÛÛÛÛÍÍÍ͈

ˆ

ˆ

ˆË

Ë

Ë

Ëflflflfl    ‰‰

‰ÎÎ

Î

Îflflflfl    Ô

Ô

Ô

ÔÓÓ

Ó

ÓÎÎ

Î

θ¸¸

¸ÁÁÁÁÓÓ

Ó

Ó‚‚‚

‚‡‡

‡ÚÚÚ

ÚÂÂ

Â

ÂÎÎ

Î

Îflflflfl    Ë

Ë

Ë

Ë    

ÛÛÛÛÍÍÍÍÓÓ

Ó

Ó‚‚‚

‚ÓÓ

Ó

Ó‰‰

‰ÒÒÒÒÚÚÚ

Ú‚‚‚

‚ÓÓ

Ó

Ó    Ô

Ô

Ô

ÔÓÓ

Ó

Ó    Ô

Ô

Ô

Ô

Ë

Ë

Ë

Ë„„„„ÓÓ

Ó

ÓÚÚÚ

ÚÓÓ

Ó

Ó‚‚‚

‚ÎÎ

Î

ÎÂÂ

Â

ÂÌ

Ì

Ì

ÌË

Ë

Ë

˲

˛

˛

˛    Ô

Ô

Ô

ÔË

Ë

Ë

ˢ

˘

˘

˘Ë

Ë

Ë

Ë

M

M

M

M11

1

188

8

877

7

7B

B

B

BN

N

N

NR

R

R

R

êÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÓ ·˚ÒÚÓÏÛ Ì‡˜‡ÎÛ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË Ô˜ˠ .............................. 2
蘸  ................................................................................................................. 2
èË̇‰ÎÂÊÌÓÒÚË ............................................................................................ 3
è‡ÌÂθ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl  ........................................................................................ 3
àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ˝ÚÓÈ ËÌÒÚÛ͈ËË  ................................................................. 4
åÂ˚ Ô‰ÓÒÚÓÓÊÌÓÒÚË .............................................................................. 4
ìÒÚ‡Ìӂ͇ ‚‡¯ÂÈ ÏËÍÓ‚ÓÎÌÓ‚ÓÈ Ô˜ˠ ....................................................... 6
ìÒÚ‡Ìӂ͇ ‚ÂÏÂÌË  ........................................................................................ 6
ä‡Í ‡·ÓÚ‡ÂÚ ÏËÍÓ‚ÓÎÌÓ‚‡fl Ô˜¸  .............................................................. 7
èÓ‚Â͇ Ô‡‚ËθÌÓÒÚË ÙÛÌ͈ËÓÌËÓ‚‡ÌËfl Ô˜ˠ .................................... 7
óÚÓ ‰Â·ڸ, ÂÒÎË ‚˚ ÒÓÏÌ‚‡ÂÚÂÒ¸ ‚ ˜ÂÏ-ÎË·Ó 
ËÎË ‚ÓÁÌËÍ· ÔÓ·ÎÂχ  ................................................................................. 8
èË„ÓÚÓ‚ÎÂÌË / ê‡ÁÓ„‚ Ôˢˠ ................................................................. 8
ìÓ‚ÌË ÏÓ˘ÌÓÒÚË ........................................................................................... 9
éÒÚ‡Ìӂ͇ ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌËfl Ôˢˠ .................................................................. 9
äÓÂÍÚËӂ͇ ‚ÂÏÂÌË ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌËfl ..................................................... 9
àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ÂÊËχ Ä‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍÓ„Ó ‡ÁÓ„‚‡  ............................. 10
è‡‡ÏÂÚ˚ ÂÊËχ Ä‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍÓ„Ó ‡ÁÓ„‚‡ .................................... 10
àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ÂÊËχ Ä‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍÓ„Ó ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌËfl ..................... 11
è‡‡ÏÂÚ˚ ÂÊËχ Ä‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍÓ„Ó ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌËfl ............................ 11
àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ÂÊËχ ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍÓ„Ó 
‡ÁÏÓ‡ÊË‚‡ÌËfl ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚ ........................................................................ 12
è‡‡ÏÂÚ˚ ÂÊËχ ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍÓ„Ó ‡ÁÏÓ‡ÊË‚‡ÌËfl ......................... 12
àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ÔÓθÁÓ‚‡ÚÂθÒÍÓ„Ó ÂÊËχ ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌËfl  .................. 13
éÚÍβ˜ÂÌË Á‚ÛÍÓ‚Ó„Ó Ò˄̇·  ................................................................. 13
ÅÎÓÍËӂ͇ ‚‡¯ÂÈ ÏËÍÓ‚ÓÎÌÓ‚ÓÈ ÔÂ˜Ë ‰Îfl ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË  ................... 13
êÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÓ ‚˚·ÓÛ ÔÓÒÛ‰˚ .................................................................. 14
êÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÓ ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌ˲ Ôˢˠ ...................................................... 15
óËÒÚ͇ ‚‡¯ÂÈ ÏËÍÓ‚ÓÎÌÓ‚ÓÈ Ô˜ˠ........................................................... 20
ï‡ÌÂÌËÂ Ë ÂÏÓÌÚ ‚‡¯ÂÈ ÏËÍÓ‚ÓÎÌÓ‚ÓÈ ÔÂ˜Ë ...................................... 21
íÂıÌ˘ÂÒÍË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË  ..................................................................... 21

M187BNR-BWT-SEMA.fm

Page 1

Saturday, March 26, 1904

4:48 AM

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Оглавление инструкции

Document Outline