Инструкция для SAMSUNG MCD-HF200S

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

2

1

◊ÚÓ Ú‡ÍÓ MP3?

‘ÛÌÍˆËˇ ÃÂÌ˛

¬˚ Î„ÍÓ ÏÓÊÂÚ ̇ÒÚÓËÚ¸
Ô‡‡ÏÂÚ˚ ÔÎÂÂ‡ ‚
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË ÒÓ Ò‚ÓËÏË
Ô‰ÔÓ˜ÚÂÌˡÏË.

‘ÛÌÍˆËˇ ESP

‘ÛÌÍˆËˇ ESP (›ÎÂÍÚÓÌ̇ˇ
ÔÓÚË‚ÓÛ‰‡̇ˇ Á‡˘ËÚ‡)
Ó·ÂÒÔ˜˂‡ÂÚ ‚˚ÒÓÍÛ˛
ÛÒÚÓȘ˂ÓÒÚ¸ ÔÎÂÂ‡ Í
Û‰‡‡Ï Ë ‚Ë·‡ˆËË, Ú‡Í ˜ÚÓ
Á‚ÛÍ Ì ·Û‰ÂÚ “Ô˚„‡Ú¸”.

‘ÛÌÍˆËˇ Õ‡‚Ë„‡ˆËˇ” 

(ÚÓθÍÓ ‰ËÒÍË MP3(WMA)-CD)

¬˚ Î„ÍÓ ÏÓÊÂÚ ÔÓÒχÚË‚‡Ú¸
ÒÓ‰ÂÊËÏÓ ‰ËÒ͇ MP3(WMA)-
CD Ë ‚˚·Ë‡Ú¸ ÌÛÊÌ˚È Ù‡ÈÎ
(ÔÂÒÌ˛).

‘ÛÌÍˆËˇ ÔÓ‚ÚÓ‡
ÔÓÒΉÌÂÈ ‰ÓÓÊÍË

(ÚÓθÍÓ ‰ËÒÍË MP3(WMA)-CD)

‘ÛÌÍˆËˇ ÔÓ‚ÚÓ‡ ÔÓÒΉÌÂÈ
‰ÓÓÊÍË ÔÓÁ‚ÓΡÂÚ ‚‡Ï
‚ÓÁÓ·ÌÓ‚ËÚ¸ ÔÓÒÎۯ˂‡ÌËÂ
‰ËÒ͇ Ò Ì‡˜‡Î‡ ÚÓÈ ÔÂÒÌË,
ÍÓÚÓÛ˛ ÔÓÒÎۯ˂‡ÎË ÔÂ‰
ÚÂÏ, Í‡Í ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÔÎÂÂ.

MP3 ÓÁ̇˜‡ÂÚ MPEG1 Layer 3, ‚ÒÂÏËÌ˚È Òڇ̉‡Ú ‚ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË ÒʇÚˡ
‡Û‰ËÓ Ò˄̇·. ¬ ˝ÚÓÏ Òڇ̉‡Ú ËÒÔÓθÁÛÂÚÒˇ ˆËÙÓ‚‡ˇ ÚÂıÌÓÎӄˡ
ÒʇÚˡ ‰‡ÌÌ˚ı, Ó·ÂÒÔ˜˂‡˛˘‡ˇ Ï‡ÍÒËÏÛÏ 12-Í‡ÚÌÓ ÒʇÚË ËÒıÓ‰Ì˚ı
‡Û‰ËÓ‰‡ÌÌ˚ı Ô‡ÍÚ˘ÂÒÍË ·ÂÁ ÔÓÚÂˠ͇˜ÂÒÚ‚‡ Á‚Û͇.

ÃÂ˚ Ô‰ÓÒÚÓÓÊÌÓÒÚË ............................................3
KÌÓÔÍË Ë Ò‰ÒÚ‚‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌˡ..................................5
œÓ‰„ÓÚӂ͇ ÔÎÂÂ‡ Í ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ì˲ .......................9

G

œÓ‰Íβ˜ÂÌË ÔÎÂÂ‡......................................................9

G

»ÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ‡ÍÍÛÏÛΡÚÓÌ˚ı ·‡Ú‡ÂÈ 
(ÔÓÍÛÔ‡˛ÚÒˇ ÓÚ‰ÂθÌÓ).................................................10

G

»ÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ӷ˚˜Ì˚ı ·‡Ú‡ÂÈ 
(ÔÓÍÛÔ‡˛ÚÒˇ ÓÚ‰ÂθÌÓ).................................................11

¬ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌË ÍÓÏÔ‡ÍÚ-‰ËÒ͇ ............................12
¬ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌË ‰ËÒ͇ MP3(WMA)-CD .................13
‘ÛÌÍˆËˇ 

œÓÔÛÒÍ/œÓËÒÍ

.........................................14

‘ÛÌÍˆËˇ 

ÃÂÌ˛

.........................................................15

‘ÛÌÍˆËˇ 

œÓ‚ÚÓ ÔÓÒΉÌÂÈ ‰ÓÓÊÍË

...................16

‘ÛÌÍˆËˇ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ÔÎÂÂ‡ ‚ ËÒıÓ‰ÌÓ ÒÓÒÚÓˇÌË ....17
‘ÛÌÍˆËˇ Ò˜ËÚ˚‚‡Ìˡ Ú„ӂ ID3 ................................18
‘ÛÌÍˆËˇ 

œÓÍÛÚ͇

.................................................19

‘ÛÌÍˆËˇ 

œÓÎÓÒÍÓ‚˚È Ë̉Ë͇ÚÓ

...........................20

‘ÛÌÍˆËˇ 

›Í‚‡Î‡ÈÁÂ

..............................................21

‘ÛÌÍˆËˇ 

–ÂÊËÏ

.......................................................22

‘ÛÌ͈ËË 

œÓÚË‚ÓÛ‰‡̇ˇ Á‡˘ËÚ‡/¿Î¸·ÓÏ

...........23

‘ÛÌÍˆËˇ 

Õ‡‚Ë„‡ˆËˇ

.................................................25

‘ÛÌÍˆËˇ 

œÓ„‡Ïχ

................................................27

G

œÓÒÏÓÚ ÔÓˇ‰Í‡ ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌˡ .........................28

G

»ÁÏÂÌÂÌË ÔÓˇ‰Í‡ ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌˡ .......................28

G

ŒÚÏÂ̇ ÂÊËχ Á‡ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌÌÓ„Ó
‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌˡ...........................................................28

œÓÒÎۯ˂‡ÌË FM ‡‰ËÓÒڇ̈ËÈ...........................29

G

¬˚·Ó Ê·ÂÏÓÈ ‡‰ËÓÒڇ̈ËË ..................................29

G

œ‰‚‡ËÚÂθ̇ˇ Ì‡ÒÚÓÈ͇ Ì‡ Òڇ̈ËË
(ÙÛÌÍˆËˇ “œ‡ÏˇÚ¸”) .......................................................30

G

Õ‡ÒÚÓÈ͇ Ì‡ Á‡ÔÓÏÌÂÌÌÛ˛ ‡‰ËÓÒÚ‡ÌˆË˛ ...............30

ŒÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË ÔÎÂÂ‡ .................................................31
K‡Í Ó·‡˘‡Ú¸Òˇ Ò ‰ËÒ͇ÏË.......................................32
–ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÓ ÛÒÚ‡ÌÂÌ˲ ÔÓ·ÎÂÏ.....................33
“ÂıÌ˘ÂÒÍË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË...................................34

ŒÒÌÓ‚Ì˚ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË

—Ó‰ÂʇÌË 

◊ÚÓ Ú‡ÍÓ WMA?

WMA (Windows Media Audio) - ˝ÚÓ ÒÓÁ‰‡ÌÌ˚È ÍÓÏÔ‡ÌËÂÈ Microsoft ÙÓχÚ
‡Û‰ËÓ Ù‡ÈÎÓ‚, ÍÓÚÓ˚È Ó·ÂÒÔ˜˂‡ÂÚ ·ÓΠ‚˚ÒÓÍËÈ ÍÓ˝ÙÙˈËÂÌÚ ÒʇÚˡ
‰‡ÌÌ˚ı, ˜ÂÏ ÙÓχڠMP3, ÒÓı‡Ìˇˇ ÔË ˝ÚÓÏ ÒÚÓθ Ê ıÓӯ ͇˜ÂÒÚ‚Ó
Á‚Û͇. Œ·˚˜ÌÓ Ù‡ÈÎ˚ ÙÓχڇ MP3 Ëϲڠ‡ÁÏÂ, ‡‚Ì˚È ÔËÏÂÌÓ Ó‰ÌÓÈ
‰ÂÒˇÚÓÈ ÓÚ ‡ÁÏÂ‡ Ù‡È·-ÓË„Ë̇·, ‚ ÚÓ ‚ÂÏˇ Í‡Í ‡ÁÏÂ Ù‡ÈÎÓ‚ ÙÓχڇ
WMA ÒÓÒÚ‡‚ΡÂÚ ÔËÏÂÌÓ ÔÓÎÓ‚ËÌÛ ‡ÁÏÂ‡ Òڇ̉‡ÚÌӄӠهȷ MP3.

‘ÛÌÍˆËˇ ¿Î¸·ÓÏ

(ÚÓθÍÓ ‰ËÒÍË MP3(WMA)-CD)

‘ÛÌÍˆËˇ “¿Î¸·ÓÏ” Ó·ÂÒÔ˜˂‡ÂÚ
Û‰Ó·Ì˚È ÔÓÒÏÓÚ ËÌÙÓχˆËË
Ó Á‡ÔËÒ‡ÌÌ˚ı Ì‡ ‰ËÒÍÂ
‡Î¸·Óχı Ë ÔÓËÒÍ ‚‡¯Ëı
β·ËÏ˚ı ÏÂÎÓ‰ËÈ ÔӠ̇Á‚‡Ì˲
‡Î¸·Óχ, Ì‡Á‚‡Ì˲ ÔÂÒÌË Ë ÔÓ
ËÒÔÓÎÌËÚÂβ.

œËÂÏ ‡‰ËÓÒڇ̈ËÈ
‚ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ FM

¬˚ ÏÓÊÂÚ ÒÎÛ¯‡Ú¸
‡‰ËÓÒڇ̈ËË, ‡·ÓÚ‡˛˘Ë ‚
‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ FM, ËÒÔÓθÁÛˇ ÔË
˝ÚÓÏ ‡Á΢Ì˚ ÙÛÌ͈ËË,
Ú‡ÍËÂ, Í‡Í ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒ͇ˇ
̇ÒÚÓÈ͇, Ô‰‚‡ËÚÂθ̇ˇ
̇ÒÚÓÈ͇ Ì‡ FM Òڇ̈ËË Ë Ú.Ô.

MCD-HF200(Ru)  12/5/03 10:37 AM  Page 1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 19
  MCD-HF200(Ru) 12/5/03 10:37 AM Page 1 ŒÒÌÓ‚Ì˚ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË ‘ÛÌÍˆËˇ “ÃÂÌ˛” ‘ÛÌÍˆËˇ “Õ‡‚Ë„‡ˆËˇ” ¬˚ ΄ÍÓ ÏÓÊÂÚ ̇ÒÚÓËÚ¸ Ô‡‡ÏÂÚ˚ ÔÎÂÂ‡ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË ÒÓ Ò‚ÓËÏË Ô‰ÔÓ˜ÚÂÌˡÏË. (ÚÓθÍÓ ‰ËÒÍË MP3(WMA)-CD) ¬˚ ΄ÍÓ ÏÓÊÂÚ ÔÓÒχÚË‚‡Ú¸ ÒÓ‰ÂÊËÏÓ ‰ËÒ͇ MP3(WMA)CD Ë ‚˚·Ë‡Ú¸ ÌÛÊÌ˚È Ù‡ÈÎ (ÔÂÒÌ˛).
 • Страница 2 из 19
  MCD-HF200(Ru) 12/5/03 10:37 AM Page 3 ÃÂ˚ Ô‰ÓÒÚÓÓÊÌÓÒÚË Õ‡Û¯ÌËÍË —ΉËÚ Á‡ ÚÂÏ, ˜ÚÓ·˚ ‚ ÔÎÂÂ Ì ÔÓÔ‡‰‡Î‡ Ô˚θ ËÎË „ˇÁ¸. Õ ̇‰‡‚ÎË‚‡ÈÚ ̇ ÔÎÂÂ ÒÎ˯ÍÓÏ ÒËθÌÓ. Õ ÓÒÚ‡‚ΡÈÚ ÔÎÂÂ ÔÓ‰ ÔˇÏ˚ÏË ÒÓÎ̘Ì˚ÏË ÎÛ˜‡ÏË ËÎË ‚·ÎËÁË ËÒÚÓ˜ÌËÍÓ‚ ÚÂÔ·. ¡ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸ ̇ ‰ÓÓ„‡ı G Õ ÔÓθÁÛÈÚÂÒ¸ ̇ۯÌË͇ÏË
 • Страница 3 из 19
  MCD-HF200(Ru) 12/5/03 10:37 AM Page 5 KÌÓÔÍË Ë Ò‰ÒÚ‚‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌˡ 1. KÌÓÔÍË œÓÔÛÒÍ/œÓËÒÍ 8. KÌÓÔ͇ +10 2. • KÌÓÔ͇ —“Œœ (I) • KÌÓÔ͇ “œ‰‚‡ËÚÂθÌÓ Ì‡ÒÚÓÂÌÌ˚ Òڇ̈ËË” 9. KÌÓÔ͇ ¬ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËÂ/œ‡ÛÁ‡ (√») 3. √ÌÂÁ‰Ó ‰Îˇ ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌˡ ·ÎÓ͇ ÔËÚ‡Ìˡ 10. KÌÓÔ͇ “–ÂÊËÏ” 4. KÌÓÔ͇ ESP/¿Î¸·ÓÏ 11.
 • Страница 4 из 19
  MCD-HF200(Ru) 12/5/03 10:37 AM Page 7 KÌÓÔÍË Ë Ò‰ÒÚ‚‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌˡ ƒËÒÔÎÂÈ * œÓ͇Á‡ÌÌ˚È ÌËÊ ÔËÏÂ ËÌÙÓχˆËË Ì‡ Ô‡ÌÂÎË ‰ËÒÔΡ ÓÚÌÓÒËÚÒˇ Í ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌ˲ ‰ËÒ͇ MP3-CD. œÛÎ¸Ú ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌˡ Class Jazz P.snd one album all S.bass Rock esp normal Last Koyote 03 System Flat 001 010 MENU 03
 • Страница 5 из 19
  MCD-HF200(Ru) 12/5/03 10:37 AM Page 9 œÓ‰„ÓÚӂ͇ ÔÎÂÂ‡ Í ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ì˲ œÓ‰Íβ˜ÂÌË ÔÎÂÂ‡ »ÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ‡ÍÍÛÏÛΡÚÓÌ˚ı ·‡Ú‡ÂÈ (ÔÓÍÛÔ‡˛ÚÒˇ ÓÚ‰ÂθÌÓ) 1 1 œÓ‰ÒÓ‰ËÌËÚ ̇ۯÌËÍË Í ÔÛθÚÛ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌˡ. œÂ‰ Á‡ˇ‰ÍÓÈ ‡ÍÍÛÏÛΡÚÓÌÓÈ ·‡Ú‡ÂË ÒÌËÏËÚ Á‡˘ËÚÌÛ˛ ÔÓÎÓÒÍÛ, Á‡Í˚‚‡˛˘Û˛  ÔÓβÒ. G
 • Страница 6 из 19
  MCD-HF200(Ru) 12/5/03 10:37 AM Page 11 œÓ‰„ÓÚӂ͇ ÔÎÂÂ‡ Í ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ì˲ ¬ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌË ÍÓÏÔ‡ÍÚ-‰ËÒÍÓ‚ »ÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ӷ˚˜Ì˚ı ·‡Ú‡ÂÈ (ÔÓÍÛÔ‡˛ÚÒˇ ÓÚ‰ÂθÌÓ) 1 ŒÚÍÓÈÚ Í˚¯ÍÛ ÓÚÒÂ͇ ‰Îˇ ·‡Ú‡ÂÈ. 1 —‰‚Ë̸Ú ˚˜‡ÊÓÍ Open (ŒÚÍ˚Ú¸), ˜ÚÓ·˚ ÓÚÍ˚Ú¸ Í˚¯ÍÛ. ¬ÒÚ‡‚¸Ú ÍÓÏÔ‡ÍÚ-‰ËÒÍ. G 2 ¬ÌËχÚÂθÌÓ
 • Страница 7 из 19
  MCD-HF200(Ru) 12/5/03 10:37 AM Page 13 ‘ÛÌÍˆËˇ “œÓÔÛÒÍ/œÓËÒÍ” ¬ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌË ‰ËÒÍÓ‚ MP3(WMA)-CD œÓÔÛÒÍ 1 —‰‚Ë̸Ú ˚˜‡ÊÓÍ Open (ŒÚÍ˚Ú¸), ˜ÚÓ·˚ ÓÚÍ˚Ú¸ Í˚¯ÍÛ Ë ‚ÒÚ‡‚¸Ú ‰ËÒÍ MP3(WMA)-CD. G 2 3 1- ÕÓÏÂ ‡Î¸·Óχ normal Last 001 010 Flat 03 : 20 4- ”Ó‚Â̸ Ò˄̇· À/œ ͇̇ÎÓ‚ ¬ÂÏˇ ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌˡ
 • Страница 8 из 19
  MCD-HF200(Ru) 12/5/03 10:37 AM Page 15 ‘ÛÌÍˆËˇ “œÓ‚ÚÓ ÔÓÒΉÌÂÈ ‰ÓÓÊÍË” ‘ÛÌÍˆËˇ “ÃÂÌ˛” ›Ú‡ ÙÛÌÍˆËˇ ÔÓÁ‚ÓΡÂÚ Ì‡ÒÚÓËÚ¸ ÔÎÂÂ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ‚‡¯ËÏË Ô‰ÔÓ˜ÚÂÌˡÏË. G —ÚÛÍÚÛ‡ ÏÂÌ˛ ÃÂÌ˛ SYSTEM MP3 DISPLAY (—»—“≈ÿ) (»Õ‘Œ–ÿ÷»fl Õ¿ ƒ»—œÀ≈≈) Last Memory (œÓ‚ÚÓ ÔÓÒΉÌÂÈ ‰ÓÓÊÍË) ¬—≈ 1 Default
 • Страница 9 из 19
  MCD-HF200(Ru) 12/5/03 10:37 AM Page 17 ‘ÛÌÍˆËˇ Ò˜ËÚ˚‚‡Ìˡ Ú„ӂ ID3 ‘ÛÌÍˆËˇ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ÔÎÂÂ‡ ‚ ËÒıÓ‰ÌÓ ÒÓÒÚÓˇÌË ›Ú‡ ÙÛÌÍˆËˇ ‚ÓÁ‚‡˘‡ÂÚ ‚Ò ̇ÒÚÓÈÍË ÔÎÂÂ‡ ‚ Ëı ËÒıÓ‰Ì˚ ÒÓÒÚÓˇÌˡ, ËÒÔÓθÁÛ˛˘ËÂÒˇ ÔÓ ÛÏÓΘ‡Ì˲. 1 2 KÓ„‰‡ ̇ ‰ËÒÔΠÔÓ͇Á˚‚‡˛ÚÒˇ Ã≈Õfi, ‚˚·ÂËÚ ÏÂÌ˛ SYSTEM (—ËÒÚÂχ), ‡ Á‡ÚÂÏ
 • Страница 10 из 19
  MCD-HF200(Ru) 12/5/03 10:37 AM Page 19 ‘ÛÌÍˆËˇ “œÓÎÓÒÍÓ‚˚È Ë̉Ë͇ÚÓ” ‘ÛÌÍˆËˇ “œÓÍÛÚ͇” ›Ú‡ ÙÛÌÍˆËˇ ËÒÔÓθÁÛÂÚÒˇ ‰Îˇ ËÁÏÂÌÂÌˡ ÒÍÓÓÒÚË ÔÓÍÛÚÍË ËÌÙÓχˆËË Ó ÔÂÒÌ ̇ ‰ËÒÔÎÂÂ. * ›Ú‡ ÙÛÌÍˆËˇ ‰ÓÒÚÛÔ̇ ÚÓθÍÓ ÔË ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËË ‰ËÒ͇ MP3(WMA)-CD. 1 2 KÓ„‰‡ ̇ ‰ËÒÔΠÔÓ͇Á˚‚‡˛ÚÒˇ Ã≈Õfi, ‚˚·ÂËÚÂ
 • Страница 11 из 19
  MCD-HF200(Ru) 12/5/03 10:37 AM Page 21 ‘ÛÌÍˆËˇ “›Í‚‡Î‡ÈÁÂ” KÌÓÔ͇ Mode (–ÂÊËÏ) K‡ÚÍÓ‚ÂÏÂÌÌÓ Ì‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ EQ/Menu (›Í‚‡Î‡ÈÁÂ/ÃÂÌ˛), ˜ÚÓ·˚ ‡ÍÚË‚ËÓ‚‡Ú¸ ÙÛÌÍˆË˛ “›Í‚‡Î‡ÈÁÂ” ËÎË Û‰ÂÊË‚‡Èڠ ‰Óθ¯Â, ˜ÚÓ·˚ ‡ÍÚË‚ËÓ‚‡Ú¸ ÙÛÌÍˆË˛ “ÃÂÌ˛”. K‡ÚÍÓ‚ÂÏÂÌÌÓ Ì‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ Mode (–ÂÊËÏ), ˜ÚÓ·˚ ‚Íβ˜ËÚ¸
 • Страница 12 из 19
  MCD-HF200(Ru) 12/5/03 10:37 AM Page 23 ‘ÛÌ͈ËË “œÓÚË‚ÓÛ‰‡̇ˇ Á‡˘ËÚ‡/¿Î¸·ÓÏ” ‘ÛÌÍˆËˇ ESP (›ÎÂÍÚÓÌ̇ˇ ÔÓÚË‚ÓÛ‰‡̇ˇ Á‡˘ËÚ‡) ‘ÛÌÍˆËˇ ESP Ô‰ÓÚ‚‡˘‡ÂÚ “Ô˚„‡Ì¸Â” Á‚Û͇ ÔË ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ËË Ì‡ ÔÎÂÂ ‚Ë·‡ˆËË Ë Û‰‡Ó‚. normal Last Flat 001 001 Õ‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ESP/Album Boyz II MEN (œÓÚË‚ÓÛ‰‡̇ˇ
 • Страница 13 из 19
  MCD-HF200(Ru) 12/5/03 10:37 AM Page 25 ‘ÛÌÍˆËˇ “Õ‡‚Ë„‡ˆËˇ” ¬˚ ΄ÍÓ ÏÓÊÂÚ ‚˚·‡Ú¸ ‚ ‡Î¸·ÓÏ Ê·ÂÏÛ˛ ÔÂÒÌ˛ Ë ‚ÓÒÔÓËÁ‚ÂÒÚË ÂÂ. KÓ„‰‡ ÔÎÂÂ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ 1 Õ‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ PROG./NAVI. (œÓ„‡Ïχ/ Õ‡‚Ë„‡ˆËˇ). G 2 3 Õ‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ¬ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËÂ/ œ‡ÛÁ‡ (√»). Õ‡ ‰ËÒÔΠ·Û‰ÛÚ ÔÓ͇Á‡Ì˚ ‡Î¸·ÓÏ˚ ËÎË ÔÂÒÌË,
 • Страница 14 из 19
  MCD-HF200(Ru) 12/5/03 10:37 AM Page 27 ‘ÛÌÍˆËˇ “œÓ„‡Ïχ” ¬˚ ÏÓÊÂÚ Á‡ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡Ú¸ ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌË ‰Ó 30 ‚‡¯Ëı β·ËÏ˚ı ÏÂÎÓ‰ËÈ. œÓÒÏÓÚ ÔÓˇ‰Í‡ ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌˡ œËÏÂ: —Óı‡ÌÂÌË ‰ÓÓÊÍË ÌÓÏÂ 4 ÔÓ‰ ÌÓÏÂÓÏ 1 ‚ ÔÓ„‡ÏÏÂ. 1 KÓ„‰‡ ÔÎÂÂ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ, ̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ PROG./ NAVI. (œÓ„‡Ïχ/
 • Страница 15 из 19
  MCD-HF200(Ru) 12/5/03 10:37 AM Page 29 œ‰‚‡ËÚÂθ̇ˇ ̇ÒÚÓÈ͇ ̇ Òڇ̈ËË (ÙÛÌÍˆËˇ “œ‡ÏˇÚ¸”) œÓÒÎۯ˂‡ÌË FM ‡‰ËÓÒڇ̈ËÈ Õ‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ FM Ë Û‰ÂÊË‚‡Èڠ ̇ʇÚÓÈ. Õ‡ ‰ËÒÔΠÔÛθڇ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌˡ ÔÓˇ‚ΡÂÚÒˇ ˜‡ÒÚÓÚ‡ ÔËÌËχÂÏÓÈ Òڇ̈ËË. G Õ‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ, ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ ÂÊËÏ “ÏÓÌÓ”
 • Страница 16 из 19
  MCD-HF200(Ru) 12/5/03 10:37 AM Page 31 ŒÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË ÔÎÂÂ‡ K‡Í Ó·‡˘‡Ú¸Òˇ Ò ‰ËÒ͇ÏË œÓÒΉӂ‡ÚÂθÌÓÒÚ¸ ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌˡ ‡Î¸·ÓÏÓ‚ Ë ‰ÓÓÊÂÍ ‰ËÒ͇ G ¿Î¸·ÓÏ˚ (Ô‡ÔÍË), ‚ ÍÓÚÓ˚ı ÒÓ‰ÂʇÚÒˇ ÚÓθÍÓ Ù‡ÈÎ˚ Ò ‡Ò¯ËÂÌˡÏË *.jpg, *.wav ËÎË *.doc, ÍÓÚÓ˚ Ì ˇ‚Ρ˛ÚÒˇ ‡Û‰ËÓ Ù‡È·ÏË ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡ÂÏ˚ı ÙÓχÚÓ‚,
 • Страница 17 из 19
  MCD-HF200(Ru) 12/5/03 10:37 AM Page 33 “ÂıÌ˘ÂÒÍË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË –ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÓ ÛÒÚ‡ÌÂÌ˲ ÔÓ·ÎÂÏ œÓ·ÎÂχ ’‡‡ÍÚÂËÒÚË͇ Õ‡ ÔÎÂÂ Ì ÔÓ‰‡ÂÚÒˇ ÔËÚ‡ÌËÂ. 310 Ϭ (—K¬), 6 ϬÚ/͇̇Î, 16 ŒÏ * ŒÚÌÓ¯ÂÌË Ò˄̇Î/¯ÛÏ 90 ‰¡ (̇ ˜‡ÒÚÓÚ 1 Í√ˆ) * —ÛÏχÌ˚È ÍÓ˝ÙÙˈËÂÌÚ „‡ÏÓÌËÍ —ӷβ‰Â̇ ÎË ÔÓΡÌÓÒÚ¸
 • Страница 18 из 19
  MCD-HF200(Ru) 12/5/03 10:37 AM Page 35 œÂÂÌÓÒÌÓÈ ÔÎÂÂ ‰ËÒÍÓ‚ MP3-CD BéëèêéàáÇÖÑÖçàÖ ÑàëäéÇ Mê3-CD, WMA-CD, CD-DA M M CD-HF200S »ÌÒÚÛÍˆËˇ ‰Îˇ ÔÓθÁÓ‚‡ÚÂΡ œÓ‰ÎÂÊËÚ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ì˲ ÔÓ Ì‡Á̇˜ÂÌ˲ ‚ ÌÓχθÌ˚ı ÛÒÎӂˡı PÂÍÓÏẨÛÂÏ˚È ÔÂËÓ‰ : 7ÎÂÚ AH68-01264P
 • Страница 19 из 19