Инструкция для SAMSUNG MW81WR

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

  

C

C

C

Coo

o

odd

d

dee

e

e    N

N

N

Noo

o

o....::::    D

D

D

DE

E

E

E66

6

688

8

8----00

0

022

2

299

9

922

2

222

2

2C

C

C

C

  

M

M

M

à

à

àK

K

K

KP

P

P

PO

O

O

OB

B

B

BO

O

O

ã

ã

ãH

H

H

HO

O

O

OB

B

B

BA

A

A

ü

ü

üè

è

è

èE

E

E

ó

ó

óú

ú

ú

ú

  

à

à

à

àÌÌ

Ì

ÌÒÒÒÒÚÚÚÚ

ÛÛÛÛÍÍÍ͈

ˆ

ˆ

ˆËË

Ë

Ëflflflfl    ‰‰

‰ÎÎ

Î

Îflflflfl    ÔÔ

Ô

ÔÓÓ

Ó

ÓÎÎ

Î

θ¸¸¸ÁÁÁÁÓÓ

Ó

Ó‚‚‚‚‡‡‡

‡ÚÚÚÚÂÂ

Â

ÂÎÎ

Î

Îflflflfl

  

M

M

M

MW

W

W

W8

8

8

81

1

1

1W

W

W

WR

R

R

R

 

蘸 ...................................................................................................................2

èË̇‰ÎÂÊÌÓÒÚË .............................................................................................. 2

è‡ÌÂθ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl .......................................................................................... 2

àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ˝ÚÓÈ ËÌÒÚÛ͈ËË  ................................................................... 3

åÂ˚ Ô‰ÓÒÚÓÓÊÌÓÒÚË ................................................................................ 3

ìÒÚ‡Ìӂ͇ ‚‡¯ÂÈ ÏËÍÓ‚ÓÎÌÓ‚ÓÈ Ô˜ˠ......................................................... 4

óÚÓ ‰Â·ڸ, ÂÒÎË ‚˚ ÒÓÏÌ‚‡ÂÚÂÒ¸ ‚ ˜ÂÏ-ÎË·Ó ËÎË ‚ÓÁÌËÍ· ÔÓ·ÎÂχ ... 5

èË„ÓÚÓ‚ÎÂÌË / ‡ÁÓ„‚ ÔË˘Ë .................................................................... 5

ìÓ‚ÌË ÏÓ˘ÌÓÒÚË  ............................................................................................ 5

OÒÚ‡Ìӂ͇ ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌËfl Ôˢˠ.................................................................... 6

KÓÂÍÚËӂ͇ ‚ÂÏÂÌË ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌËfl ....................................................... 6

P‡ÁÏÓÓÁ͇ ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚ ‚ Û˜ÌÓÏ ÂÊËÏ  ..................................................... 6

àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ÂÊËχ Ï„ÌÓ‚ÂÌÌÓ„Ó ‡ÁÓ„‚‡ Ôˢˠ .............................. 6

è‡‡ÏÂÚ˚ ÂÊËχ Ï„ÌÓ‚ÂÌÌÓ„Ó ‡ÁÓ„‚‡ ................................................ 6

PÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÓ ‚˚·ÓÛ ÔÓÒÛ‰˚ ...................................................................... 7

óËÒÚ͇ ‚‡¯ÂÈ ÏËÍÓ‚ÓÎÌÓ‚ÓÈ Ô˜ˠ............................................................... 8

íÂıÌ˘ÂÒÍË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË ......................................................................... 8

g

y,

,

1
2
3
4
5
6
7
8