Инструкция для SAMSUNG PG812R

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

C

C

C

Coo

o

odd

d

dee

e

e    N

N

N

Noo

o

o....::::    D

D

D

DE

E

E

E66

6

688

8

8----00

0

022

2

244

4

400

0

000

0

0C

C

C

C

å

å

å

åà

à

à

àä

ä

ä

äê

ê

ê

êé

é

é

éÇ

Ç

Ç

Çé

é

é

éã

ã

ã

ãç

ç

ç

çé

é

é

éÇ

Ç

Ç

ÇÄ

Ä

Ä

Äü

ü

ü

ü    è

è

è

èÖ

Ö

Ö

Öó

ó

ó

óú

ú

ú

ú

à

à

à

àÌ

Ì

Ì

ÌÒÒÒÒÚÚÚ

Ú

ÛÛÛÛÍÍÍ͈

ˆ

ˆ

ˆË

Ë

Ë

Ëflflflfl    Ô

Ô

Ô

ÔÓÓ

Ó

ÓÎÎ

Î

θ¸¸

¸ÁÁÁÁÓÓ

Ó

Ó‚‚‚

‚‡‡

‡ÚÚÚ

ÚÂÂ

Â

ÂÎÎ

Î

Îflflflfl    Ë

Ë

Ë

Ë    

ÛÛÛÛÍÍÍÍÓÓ

Ó

Ó‚‚‚

‚ÓÓ

Ó

Ó‰‰

‰ÒÒÒÒÚÚÚ

Ú‚‚‚

‚ÓÓ

Ó

Ó    Ô

Ô

Ô

ÔÓÓ

Ó

Ó    Ô

Ô

Ô

Ô

Ë

Ë

Ë

Ë„„„„ÓÓ

Ó

ÓÚÚÚ

ÚÓÓ

Ó

Ó‚‚‚

‚ÎÎ

Î

ÎÂÂ

Â

ÂÌ

Ì

Ì

ÌË

Ë

Ë

˲

˛

˛

˛    Ô

Ô

Ô

ÔË

Ë

Ë

ˢ

˘

˘

˘Ë

Ë

Ë

Ë

P

P

P

PG

G

G

G8

8

8

81

1

1

12

2

2

2R

R

R

R    

ä‡ÚÍÓ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË Ô˜ˠ .......................................................2
蘸  ..........................................................................................................................3
è‡ÌÂθ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl  .................................................................................................3
èË̇‰ÎÂÊÌÓÒÚË  .....................................................................................................4
àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ˝ÚÓÈ ËÌÒÚÛ͈ËË ...........................................................................4
åÂ˚ Ô‰ÓÒÚÓÓÊÌÓÒÚË  .......................................................................................5
åÂ˚ Ô‰ÓÒÚÓÓÊÌÓÒÚË(ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ) ..............................................................6
ìÒÚ‡Ìӂ͇ ‚‡¯ÂÈ ÏËÍÓ‚ÓÎÌÓ‚ÓÈ Ô˜ˠ.................................................................6
óÚÓ ‰Â·ڸ, ÂÒÎË ‚˚ ÒÓÏÌ‚‡ÂÚÂÒ¸ ‚ ˜ÂÏ-ÎË·Ó ËÎË ‚ÓÁÌËÍ· ÔÓ·ÎÂχ  ..........7
Ç˚·Ó ÔÓÎÓÊÂÌËfl ‚ÂıÌÂ„Ó Ì‡„‚‡ÚÂθÌÓ„Ó ˝ÎÂÏÂÌÚ‡  ...................................7
Ç˚·Ó ÔÓÎÓÊÂÌËfl ÌËÊÌÂ„Ó Ì‡„‚‡ÚÂθÌÓ„Ó ˝ÎÂÏÂÌÚ‡ ....................................8
èË„ÓÚÓ‚ÎÂÌË / ê‡ÁÓ„‚ Ôˢˠ...........................................................................8
ìÓ‚ÌË ÏÓ˘ÌÓÒÚË  ....................................................................................................9
éÒÚ‡Ìӂ͇ ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌËfl Ôˢˠ ...........................................................................9
äÓÂÍÚËӂ͇ ‚ÂÏÂÌË ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌËfl   .............................................................9
àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ÂÊËχ Ï„ÌÓ‚ÂÌÌÓ„Ó Ì‡˜‡Î‡ ‡ÁÓ„‚‡ / ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌËfl  ....10
è‡‡ÏÂÚ˚ ÂÊËχ Ï„ÌÓ‚ÂÌÌÓ„Ó Ì‡˜‡Î‡ ‡ÁÓ„‚‡ / ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌËfl  ...........10
ê‡ÁÏÓ‡ÊË‚‡ÌË ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚ ‚ Û˜ÌÓÏ ÂÊËÏ ..................................................10
Ç˚·Ó ÔË̇‰ÎÂÊÌÓÒÚÂÈ ‰Îfl ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌËfl Ôˢˠ..........................................11
èË„ÓÚÓ‚ÎÂÌË ‚ ÂÊËÏ ‚ÂıÌÂ„Ó „ËÎfl  .........................................................11
èË„ÓÚÓ‚ÎÂÌË ‚ ÂÊËÏ ÒÛÔÂ„ËÎfl  ................................................................11
äÓÏ·ËÌËÓ‚‡ÌË ÏËÍÓ‚ÓÎÌ Ë ‚ÂıÌÂ„Ó „ËÎfl ..................................................12
äÓÏ·ËÌËÓ‚‡ÌË ÏËÍÓ‚ÓÎÌ Ë ÒÛÔÂ„ËÎfl  ........................................................12
êÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÓ ‚˚·ÓÛ ÔÓÒÛ‰˚  ...........................................................................13
êÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÓ ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌ˲ Ôˢˠ................................................................14
óËÒÚ͇ ‚‡¯ÂÈ ÏËÍÓ‚ÓÎÌÓ‚ÓÈ Ô˜ˠ ....................................................................23
ï‡ÌÂÌËÂ Ë ÂÏÓÌÚ ‚‡¯ÂÈ ÏËÍÓ‚ÓÎÌÓ‚ÓÈ Ô˜ˠ...............................................23
íÂıÌ˘ÂÒÍË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË ...............................................................................24

PG812R_BWT-TSE.fm

Page 1

Thursday, April28, 1904

2:24 AM

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Оглавление инструкции

Document Outline