Инструкция для SAMSUNG RL44ECSW, RL44ECSW1

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

àçëíêìäñàü Ñãü èéãúáéÇÄíÖãü

RL38***
RL41***
RL44***

DA99-01220N   REV(0.3)

R

USSIA

á‡„ËÒÚËÛÈÚÂÒ¸ ‚ ÍÎÛ·Â Samsung ̇ Ò‡ÈÚ www.samsung.com/global/register

DA99-01220N(RU)-0.3  5/8/07 2:21 PM  Page 1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 33
  DA99-01220N(RU)-0.3 5/8/07 2:21 PM Page 1 àçëíêìäñàü Ñãü èéãúáéÇÄíÖãü á‡„ËÒÚËÛÈÚÂÒ¸ ‚ ÍÎÛ·Â Samsung ̇ Ò‡ÈÚ www.samsung.com/global/register DA99-01220N REV(0.3) RUSSIA RL38*** RL41*** RL44***
 • Страница 2 из 33
  DA99-01220N(RU)-0.3 5/8/07 2:21 PM Page 2 éëéÅÖççéëíà ïéãéÑàãúçàäÄ ÅÂÁ‚‰Ì˚È ‰Îfl ÓÍÛʇ˛˘ÂÈ Ò‰˚ ıÓÎÓ‰ËθÌËÍ, ùÚ‡ àÌÒÚÛ͈Ëfl ‰Îfl ÔÓθÁÓ‚‡ÚÂÎfl ‚ ÍÓÚÓÓÏ ËÒÔÓθÁÛ˛ÚÒfl ı·‰‡„ÂÌÚ R600a, ‡ Ú‡ÍÊ ÓÚÌÓÒËÚÒfl Í ÌÂÒÍÓθÍËÏ ÏÓ‰ÂÎflÏ. ˆËÍÎÓÔÂÌÚ‡Ì ‚ ͇˜ÂÒÚ‚Â ‚ÒÔÂÌË‚‡˛˘Â„Ó ‚¢ÂÒÚ‚‡ èêàåÖóÄçàÖ ï‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË
 • Страница 3 из 33
  DA99-01220N(RU)-0.3 5/8/07 2:21 PM Page 3 àçëíêìäñàà èé íÖïçàäÖ ÅÖáéèÄëçéëíà ÇÄÜçÄü àçîéêåÄñàü èé íÖïçàäÖ ÅÖáéèÄëçéëíà. èÖêÖÑ çÄóÄãéå àëèéãúáéÇÄçàü ïéãéÑàãúçàäÄ èêéóíàíÖ ÇëÖ àçëíêìäñàà • àÒÔÓθÁÛÈÚ ‰‡ÌÌÓ ËÁ‰ÂÎË ÚÓθÍÓ ‰Îfl ÚÂı ˆÂÎÂÈ, ‰Îfl ÍÓÚÓ˚ı ÓÌÓ Ô‰̇Á̇˜ÂÌÓ, Í‡Í ÓÔËÒ‡ÌÓ ‚ ËÌÒÚÛ͈ËË ÔÓ
 • Страница 4 из 33
  DA99-01220N(RU)-0.3 5/8/07 2:21 PM Page 4 àçëíêìäñàà èé íÖïçàäÖ ÅÖáéèÄëçéëíà çÄÑãÖÜÄôÄü ìíàãàáÄñàü ïéãéÑàãúçàäÄ èÂ‰ ÚÂÏ, Í‡Í ‚˚·‡Ò˚‚‡Ú¸ ‚‡¯ ÒÚ‡˚È ıÓÎÓ‰ËθÌËÍ ËÎË ÏÓÓÁËθÌËÍ èÂ‰ ÛÚËÎËÁ‡ˆËÂÈ ˝ÚÓ„Ó ËÎË ‰Û„Ëı èË ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËË ÚÂÔÎÓËÁÓÎflˆËË ‚ ͇˜ÂÒÚ‚Â ıÓÎÓ‰ËθÌËÍÓ‚ ‰ÂÏÓÌÚËÛÈÚÂ Ò ÌËı
 • Страница 5 из 33
  DA99-01220N(RU)-0.3 5/8/07 2:21 PM Page 5 àçëíêìäñàà èé íÖïçàäÖ ÅÖáéèÄëçéëíà èêÖÑéëíÖêÖÜÖçàü é ïêÄçÖçàà èêéÑìäíéÇ à éÅêÄôÖçàà ë çàåà èêÖÑéëíÖêÖÜÖçàü éÅ ìëíÄçéÇäÖ ç ÔÂÂÔÓÎÌflÈÚ ıÓÎÓ‰ËθÌËÍ ÔÓ‰ÛÍÚ‡ÏË. ç ı‡ÌËÚ ̇ ıÓÎÓ‰ËθÌËÍ ÔÓÒÚÓÓÌÌË Ô‰ÏÂÚ˚. • ÖÒÎË ÔË ÓÚÍ˚‚‡ÌËË ‰‚Âˆ˚ ÔÓ‰ÛÍÚ˚ ‚˚Ô‡‰ÛÚ ËÁ
 • Страница 6 из 33
  DA99-01220N(RU)-0.3 5/8/07 2:21 PM Page 6 ìëíÄçéÇäÄ ïéãéÑàãúçàäÄ èË ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í ıÓÎÓ‰ËθÌË͇ Ó·ÂÒÔ˜¸Ú ‚ÓÍÛ„ ÌÂ„Ó ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ„Ó ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚‡ Ë ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ Â„Ó Ì‡ ÔÓ˜ÌÛ˛ Ó‚ÌÛ˛ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚ¸. • ÖÒÎË ‚‡¯ ıÓÎÓ‰ËθÌËÍ Ì ‚˚Ó‚ÌÂÌ, ˝ÚÓ ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í ÔÓfl‚ÎÂÌ˲ ÌÂÓ·˚˜Ì˚ı ¯ÛÏÓ‚ ‚Ó ‚ÂÏfl „Ó
 • Страница 7 из 33
  DA99-01220N(RU)-0.3 5/8/07 2:21 PM Page 7 èéÑÉéíéÇäÄ ïéãéÑàãúçàäÄ ä êÄÅéíÖ óÚÓ·˚ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ËÚ¸ ‚‡¯ ıÓÎÓ‰ËθÌËÍ Í ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ì˲ Ë ÔÓ‚ÂËÚ¸ Ô‡‚ËθÌÓÒÚ¸ Â„Ó ‡·ÓÚ˚, ‚˚ÔÓÎÌËÚ ÒÎÂ‰Û˛˘Ë ÓÔÂ‡ˆËË. ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ̇ Ô‡‚ËθÌ˚ ÏÂÒÚ‡ ‚Ò ÔÓÎÍË Ë ÓÚ‰ÂÎÂÌËfl, ‚˚ÌÛÚ˚ ËÁ ıÓÎÓ‰ËθÌË͇ ̇ ‚ÂÏfl Ú‡ÌÒÔÓÚËÓ‚ÍË.
 • Страница 8 из 33
  DA99-01220N(RU)-0.3 5/8/07 2:21 PM Page 8 àëèéãúáéÇÄçàÖ éêÉÄçéÇ ìèêÄÇãÖçàü Å. åÓ‰Âθ Ò ˆËÙÓ‚˚Ï ‰ËÒÔÎÂÂÏ ➀ ➁ ➂ ➃ ➄ äÌÓÔ͇ ꇷÓÚ‡ • ÖÒÎË ‚˚ ıÓÚËÚ ‚˚Íβ˜ËÚ¸ ıÓÎÓ‰ËθÌËÍ, Û‰ÂÊË‚‡ÈÚ ˝ÚÛ ÍÌÓÔÍÛ ‚ ̇ʇÚÓÏ ÔÓÎÓÊÂÌËË ‚ Ú˜ÂÌË 3 ÒÂÍÛ̉. ç ‡Á·Ë‡ÈÚ ıÓÎÓ‰ËθÌËÍ ‚Ó ‚Íβ˜ÂÌÌÓÏ ÒÓÒÚÓflÌËË. èËϘ‡ÌË - ùÚÓ
 • Страница 9 из 33
  DA99-01220N(RU)-0.3 5/8/07 2:21 PM Page 9 USING THE CONTROL FEATURES äÌÓÔ͇ éÚÔÛÒÍ • ÖÒÎË ‚˚ ÛÂÁʇÂÚ ‚ ÓÚÔÛÒÍ ËÎË ‚ ‰ÎËÚÂθÌÛ˛ ÍÓχ̉ËÓ‚ÍÛ ËÎË ÂÒÎË ‚‡Ï ÌÂÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ıÓÎÓ‰ËθÌÛ˛ ͇ÏÂÛ, ̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ "éÚÔÛÒÍ". • ïÓÎÓ‰Ëθ̇fl ͇ÏÂ‡ ‚˚Íβ˜‡ÂÚÒfl, ÌÓ ÏÓÓÁËθ̇fl ͇ÏÂ‡ ÓÒÚ‡ÂÚÒfl
 • Страница 10 из 33
  DA99-01220N(RU)-0.3 5/8/07 2:21 PM Page 10 àëèéãúáéÇÄçàÖ éêÉÄçéÇ ìèêÄÇãÖçàü C. åÓ‰Âθ Ò Üä-‰ËÒÔÎÂÂÏ äÌÓÔ͇ Operation (ꇷÓÚ‡) • Ç˚Íβ˜‡ÚÂθ ÔËÚ‡ÌËfl ıÓÎÓ‰ËθÌË͇. ç ‡Á·Ë‡ÈÚ ıÓÎÓ‰ËθÌËÍ ‚Ó ‚Íβ˜ÂÌÌÓÏ ÒÓÒÚÓflÌËË. èËϘ‡ÌË - ùÚÓ ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í ÔÓ‡ÊÂÌ˲ ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍËÏ ÚÓÍÓÏ ËÎË Í ÔÓ‚ÂʉÂÌ˲
 • Страница 11 из 33
  DA99-01220N(RU)-0.3 5/8/07 2:21 PM Page 11 ïêÄçÖçàÖ èêéÑìäíéÇ Ç ïéãéÑàãúçéâ àãà åéêéáàãúçéâ äÄåÖêÖ èË ı‡ÌÂÌËË ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚ ‚ ıÓÎÓ‰ËθÌËÍ ÒΉÛÈÚ Ô˂‰ÂÌÌ˚Ï ÌËÊ ÂÍÓÏẨ‡ˆËflÏ. • чÈÚ ÚÂÔÎÓÈ ÔË˘Â Ë Ì‡ÔËÚÍ‡Ï ÓÒÚ˚Ú¸ ‰Ó ÍÓÏ̇ÚÌÓÈ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ÔÂ‰ ÚÂÏ, Í‡Í ÒÚ‡‚ËÚ¸ Ëı ‚ ıÓÎÓ‰ËθÌËÍ. • èÂ‰ ÚÂÏ, ͇Í
 • Страница 12 из 33
  DA99-01220N(RU)-0.3 5/8/07 2:21 PM Page 12 ïêÄçÖçàÖ èêéÑìäíéÇ Ç ïéãéÑàãúçéâ àãà åéêéáàãúçéâ äÄåÖêÖ Å. åÓÓÁËθ̇fl ͇ÏÂ‡ ÇÂıÌËÈ fl˘ËÍ ÏÓÓÁËθÌÓÈ Í‡ÏÂ˚. • ï‡ÌËÚ ÛÔ‡ÍÓ‚‡ÌÌ˚ Á‡ÏÓÓÊÂÌÌ˚ ÔÓ‰ÛÍÚ˚, ̇ÔËÏÂ, ÏÓÓÊÂÌÓÂ, ·ÂÍÓÌ Ë ÔˈˆÛ. • óÚÓ·˚ ÎÛ˜¯Â Á‡ÏÂÁ‡Î Ή, ÒÚ‡‚¸Ú ÔÓ‰‰ÓÌ ‰Îfl ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌËfl
 • Страница 13 из 33
  DA99-01220N(RU)-0.3 5/8/07 2:21 PM Page 13 ïêÄçÖçàÖ èêéÑìäíéÇ Ç ïéãéÑàãúçéâ àãà åéêéáàãúçéâ äÄåÖêÖ èËϘ‡ÌË • óÚÓ·˚ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ·Óθ¯Â Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ„Ó ÏÂÒÚ‡ ‰Îfl ı‡ÌÂÌËfl ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚, ‚˚ ÏÓÊÂÚ ‚˚ÌÛÚ¸ ËÁ ÏÓÓÁËθÌÓÈ Í‡ÏÂ˚ ÔÓ‰‰ÓÌ ‰Îfl 艇, ‡ Ú‡ÍÊ ‚ÂıÌËÈ Ë Ò‰ÌËÈ ‚˚‰‚ËÊÌ˚ fl˘ËÍË, Ú‡Í Í‡Í ˝ÚÓ Ì ‚ÎËflÂÚ Ì‡
 • Страница 14 из 33
  DA99-01220N(RU)-0.3 5/8/07 2:21 PM Page 14 àëèéãúáéÇÄçàÖ ëàëíÖåõ èéÑÄóà ÇéÑõ (çÖ Çé ÇëÖï åéÑÖãüï) ëËÒÚÂχ ÔÓ‰‡˜Ë ‚Ó‰˚ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ‚‡Ï ΄ÍÓ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ Óı·ʉÂÌÌÛ˛ ‚Ó‰Û, Ì ÓÚÍ˚‚‡fl ‰‚ÂˆÛ ıÓÎÓ‰ËθÌÓÈ Í‡ÏÂ˚. äÓÏ ÚÓ„Ó, ‚˚ ÏÓÊÂÚ ÛÏÂ̸¯ËÚ¸ ÔÓÚ·ÎÂÌË ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË ·ÓΠ˜ÂÏ Ì‡ 30% Á‡ Ò˜ÂÚ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ
 • Страница 15 из 33
  DA99-01220N(RU)-0.3 5/8/07 2:21 PM Page 15 àëèéãúáéÇÄçàÖ ëàëíÖåõ èéÑÄóà ÇéÑõ (çÖ Çé ÇëÖï åéÑÖãüï) ìëíÄçéÇäÄ ëíÄçÑÄêíçéâ Åìíõãäà ç‡ÊÏËÚ ̇ ˚˜‡„ ÙËÍÒ‡ÚÓ‡, Á‡ÚÂÏ ÔËÔÓ‰ÌËÏËÚÂ Ë ËÁ‚ÎÂÍËÚ Ò˙ÂÏÌ˚È ÂÁÂ‚Û‡ ‰Îfl ‚Ó‰˚ éÚ‚ÂÌËÚ ÔËÒÔÓÒÓ·ÎÂÌË ‰Îfl ÔÓ‰‡˜Ë ‚Ó‰˚ ÓÚ ÂÁÂ‚Û‡‡ Ë Á‡ÚÂÏ ÒÓ‚ÏÂÒÚËÚ ‚ÌÛÚÂÌÌ˛˛
 • Страница 16 из 33
  DA99-01220N(RU)-0.3 5/8/07 2:21 PM Page 16 àëèéãúáéÇÄçàÖ éíÑÖãÖçàü CoolSelect Zone (Ì ‚Ó ‚ÒÂı ÏÓ‰ÂÎflı) êÂÊËÏ˚ Cool (éı·ʉÂÌËÂ), 0 Zone (ëÓı‡ÌÂÌË ҂ÂÊÂÒÚË), Soft Freeze (åfl„ÍÓ Á‡ÏÓ‡ÊË‚‡ÌËÂ) • èË ‚˚·Ó ÂÊËÏÓ‚ Cool, 0 Zone Ë Soft Freeze ‰Îfl ÓÚ‰ÂÎÂÌËfl ‚˚·Ë‡˛ÚÒfl ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ 3°C, 0°C Ë -5°C
 • Страница 17 из 33
  DA99-01220N(RU)-0.3 5/8/07 2:21 PM Page 17 äÄä êÄáÅàêÄíú à óàëíàíú èêàçÄÑãÖÜçéëíà èÂ‰ ˜ËÒÚÍÓÈ ıÓÎÓ‰ËθÌË͇ ‚˚ ‰ÓÎÊÌ˚ ‚Ò„‰‡ ‚˚Íβ˜‡Ú¸ Â„Ó Ë ÓÚÒÓ‰ËÌflÚ¸ Â„Ó ÒÂÚ‚ÓÈ ¯ÌÛ ÓÚ ÓÁÂÚÍË. ç ËÒÔÓθÁÛÈÚ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ‰Îfl ˜ËÒÚÍË Ô‡ÓÏ. ÉÓfl˜ËÈ Ô‡ ÏÓÊÂÚ ÔÓ‚‰ËÚ¸ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚ¸ ıÓÎÓ‰ËθÌË͇ ËÎË ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍËÂ
 • Страница 18 из 33
  DA99-01220N(RU)-0.3 5/8/07 2:21 PM Page 18 èêÄÇàãÄ ìïéÑÄ áÄ ëàëíÖåéâ èéÑÄóà ÇéÑõ ÔÓ‰ÌÓÒ ÇÓÁ¸ÏËÚÂÒ¸ Á‡ ÛÍÓflÚÍÛ ÔÓ‰ÌÓÒ‡ Ë Á‡ÚÂÏ ‚˚̸Ú ÔÓ‰ÌÓÒ. Ç˚ÎÂÈÚ ËÁ ÔÓ‰ÌÓÒ‡ ÒÍÓÔË‚¯Û˛Òfl ‚ ÌÂÏ ‚Ó‰Û Ë Á‡ÚÂÏ ‚˚ÏÓÈÚ ÔÓ‰ÌÓÒ ËÒÔÓθÁÛfl ÚÂÔÎÛ˛ ‚Ó‰Û Ë ÏÓ˛˘Â Ò‰ÒÚ‚Ó. èÓ‰ÌÓÒ ëÓ‰ËÌËÚÂθÌÓ ÓÚ‚ÂÒÚË Ç˚ÚËÚÂ
 • Страница 19 из 33
  DA99-01220N(RU)-0.3 5/8/07 2:21 PM Page 19 áÄåÖçÄ éëÇÖíàíÖãúçéâ ãÄåèõ èÂ‰ Á‡ÏÂÌÓÈ ÓÒ‚ÂÚËÚÂθÌÓÈ Î‡ÏÔ˚ ‚ ıÓÎÓ‰ËθÌËÍ ‚Ò„‰‡ ÓÚÒÓ‰ËÌflÈÚ ‚ËÎÍÛ Â„Ó ÒÂÚÂ‚Ó„Ó ¯ÌÛ‡ ÓÚ ÓÁÂÚÍË. Ç ÔÓÚË‚ÌÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ‚˚ ÏÓÊÂÚ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ÔÓ‡ÊÂÌË ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍËÏ ÚÓÍÓÏ. ç‡ÊÏËÚ ̇ Ó·‡ ÍÓ̈‡ ÍÓÊÛı‡ ·ÏÔ˚ Ë ÔÓÚflÌËÚÂ Â„Ó Ì‡
 • Страница 20 из 33
  DA99-01220N(RU)-0.3 5/8/07 2:21 PM Page 20 ìëíÄçéÇäÄ ÑÇÖêçõï êìóÖä - ê͇ۘ EASY HANDLE 3. èËÍÂÔËÚ ìáÖã êìóäà Í ‰‚ÂˆÂ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÒÔˆˇθÌ˚ı ‚ÌÛÚÂÌÌËı ‚ËÌÚÓ‚. 1. ÑÓÒڇ̸Ú ËÁ ÏÓÓÁËθÌÓÈ Í‡ÏÂ˚ Ë ‡ÒÔ‡ÍÛÈÚ ìáÖã ìëíÄçéÇäà êìóÖä. 4. ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ Á‡„ÎÛ¯ÍÛ Ì‡ Û˜ÍÛ. 2. ëÌËÏËÚ "áÄÉãìòäà éíÇÖêëíàâ" ̇
 • Страница 21 из 33
  DA99-01220N(RU)-0.3 5/8/07 2:21 PM Page 21 ìëíÄçéÇäÄ ÑÇÖêçõï êìóÖä 4. èËÍÂÔËÚ ìáÖã êìóäà Í ‰‚ÂˆÂ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÒÔˆˇθÌ˚ı ‚ËÌÚÓ‚. èË ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í ‰Û„Ó„Ó ìáãÄ êìóäà ‰ÂÈÒÚ‚ÛÈÚ ‚ ÔÓfl‰ÍÂ, Û͇Á‡ÌÌÓÏ ‚˚¯Â. èË ‰ÂÏÓÌڇʠ‰ÂÈÒÚ‚ÛÈÚ ‚ Ó·‡ÚÌÓÏ ÔÓfl‰ÍÂ. 5. á‡ÍÓÈÚ ‚ËÌÚ˚ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ Á‡˘ÂÎÓÍ. èÖêÖçÄÇÖòàÇÄçàÖ
 • Страница 22 из 33
  DA99-01220N(RU)-0.3 5/8/07 2:21 PM Page 22 èÖêÖçÄÇÖòàÇÄçàÖ ÑÇÖêÖñ - ÑÖåéçíÄÜ ÑÇÖêñõ ïéãéÑàãúçéâ äÄåÖêõ 1. éÚ‚ÂÌÛ‚ ‚ËÌÚ˚, ÒÌËÏËÚ äêõòäì äéêèìëÄ. 4. ëÌËÏËÚ ‰‚ÂˆÛ ıÓÎÓ‰ËθÌÓÈ Í‡ÏÂ˚, ÔÓ‰Ìfl‚  ‚‚Âı. ÅÛ‰¸Ú ÓÒÚÓÓÊÌ˚, ˜ÚÓ·˚ Ì ÛÓÌËÚ¸ ‰‚ÂˆÛ Ë Ì ÔÓˆ‡‡Ô‡Ú¸  ÎËˆÂ‚Û˛ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚ¸. 2. éÚÒÓ‰ËÌËÚÂ
 • Страница 23 из 33
  DA99-01220N(RU)-0.3 5/8/07 2:21 PM Page 23 èÖêÖçÄÇÖòàÇÄçàÖ ÑÇÖêÖñ 10. èÓÏÂÌflÈÚ ÔÓÎÓÊÂÌË ëíéèéêÄ ÑÇÖêñõ Ë Çíìãäà èÖíãà, Í‡Í ÔÓ͇Á‡ÌÓ Ì‡ ËÒÛÌÍÂ. 7. èÓÏÂÌflÈÚ ̇Ô‡‚ÎÂÌË ʄÛÚ‡ ÔÓ‚Ó‰Ó‚, Í‡Í ÔÓ͇Á‡ÌÓ Ì‡ ËÒÛÌÍÂ. Ç˚̸Ú äêõòäì èêéÇéÑéÇ à èÖíãà, ãÖÇìû ËÁÌÛÚË äêõòäà äéêèìëÄ Ë ‚ÒÚ‡‚¸Ú ‚ Ì ʄÛÚ
 • Страница 24 из 33
  DA99-01220N(RU)-0.3 5/8/07 2:21 PM Page 24 èÖêÖçÄÇÖòàÇÄçàÖ ÑÇÖêÖñ 13. ëÌËÏËÚ èÖêÖÑçûû äêõòäì çéÜÖä, ÓÚ‚ÂÌÛ‚ ‚ËÌÚ˚. 16. ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ìáÖã ëêÖÑçÖâ èÖíãà, ËÒÔÓθÁÛfl ‚ËÌÚ Ë ‰‚‡ ·ÓÎÚ‡. 14. ë΄͇ ̇ÍÎÓÌË‚ ıÓÎÓ‰ËθÌËÍ Ì‡Á‡‰ ‰Îfl Û‰Ó·ÒÚ‚‡ ‡·ÓÚ˚, ‰ÂÏÓÌÚËÛÈÚ ìáÖã çàÜçÖâ èÖíãà, Í‡Í ÔÓ͇Á‡ÌÓ Ì‡ ËÒÛÌÍÂ, Ë,
 • Страница 25 из 33
  DA99-01220N(RU)-0.3 5/8/07 2:21 PM Page 25 èÖêÖçÄÇÖòàÇÄçàÖ ÑÇÖêÖñ 19. èÂÂÌÂÒËÚ ̇ ‰Û„Û˛ ÒÚÓÓÌÛ äéãèÄóéä éíÇÖêëíàü Ñãü ÇÖêïçÖâ èÖíãà. - ìëíÄçéÇäÄ ÑÇÖêñõ åéêéáàãúçéâ äÄåÖêõ 22. èÂÂÌÂÒËÚ ̇ ‰Û„Û˛ ÒÚÓÓÌÛ Çíìãäì èÖíãà Ë äéãèÄóéä éíÇÖêëíàü Ñãü èÖíãà. 20. ÇÌÓ‚¸ ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌËÚ ʄÛÚ ÔÓ‚Ó‰Ó‚ Ë
 • Страница 26 из 33
  DA99-01220N(RU)-0.3 5/8/07 2:21 PM Page 26 èÖêÖçÄÇÖòàÇÄçàÖ ÑÇÖêÖñ 25. éÚ„ÛÎËÛÈÚ èÖêÖÑçûû çéÜäì ‰Îfl ÔÓ‰„ÓÌÍË ìáãÄ çàÜçÖâ èÖíãà. 26. ëÓ·ÂËÚ ìáÖã çàÜçÖâ èÖíãà Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ „‡Â˜ÌÓ„Ó Íβ˜‡, Í‡Í ÔÓ͇Á‡ÌÓ ÌËÊÂ. 28. ì·Â‰ËÚÂÒ¸ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ‰‚Âˆ˚ ıÓÎÓ‰ËθÌË͇ Ë ÏÓÓÁËθÌÓÈ Í‡ÏÂ˚ ÓÚÍ˚‚‡˛ÚÒfl Ë Á‡Í˚‚‡˛ÚÒfl.
 • Страница 27 из 33
  DA99-01220N(RU)-0.3 5/8/07 2:21 PM Page 27 èÖêÖçÄÇÖòàÇÄçàÖ ÑÇÖêÖñ 31. èÓ‚ÚÓÌÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ êìóäà ̇ ‰‚Âˆ˚ - Ò ÔÓÚË‚ÓÔÓÎÓÊÌÓÈ ÒÚÓÓÌ˚, ‚ Ó·‡ÚÌÓÏ ÔÓfl‰ÍÂ. èêéÅãÖåõ à àï ìëíêÄçÖçàÖ ïÓÎÓ‰ËθÌËÍ ÒÓ‚ÒÂÏ Ì ‡·ÓÚ‡ÂÚ ËÎË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ‚ ÌÂÏ ÒÎ˯ÍÓÏ ‚˚ÒÓ͇fl • èÓ‚Â¸ÚÂ, Ô‡‚ËθÌÓ ÎË ¯ÚÂÔÒÂθ̇fl ‚ËÎ͇
 • Страница 28 из 33
  DA99-01220N(RU)-0.3 5/8/07 2:21 PM Page 28 èêéÅãÖåõ à àï ìëíêÄçÖçàÖ ÇÌÛÚË ıÓÎÓ‰ËθÌË͇ ÒÎ˚¯ÌÓ ·Ûθ̸͇ ÊˉÍÓÒÚË • ùÚÓ - ·Ûθ̸͇ ı·‰‡„ÂÌÚ‡, ÍÓÚÓ˚È Óı·ʉ‡ÂÚ ‚ÌÛÚÂÌÌË ͇ÏÂ˚ ıÓÎÓ‰ËθÌË͇ Ë ˝ÚÓ ÌÓχθÌÓ. ÇÌÛÚË ıÓÎÓ‰ËθÌË͇ Ó˘Û˘‡ÂÚÒfl ÌÂÔËflÚÌ˚È Á‡Ô‡ı • Ç˚ Ì ÛÔ‡ÍÓ‚‡ÎË ÔÓ‰ÛÍÚ˚ „ÂÏÂÚ˘ÌÓ. •
 • Страница 29 из 33
  DA99-01220N(RU)-0.3 5/8/07 2:21 PM Page 29 ÇçÖòçàâ ÇàÑ ïéãéÑàãúçéâ/åéêéáàãúçéâ äÄåÖêõ ëÇÖíàãúçàä ïéãéÑàãúçéâ äÄåÖêõ (Ò‚ÂÚÓ‰ËÓ‰ ËÎË Î‡ÏÔ‡ ͇̇ÎË‚‡ÌËfl, ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÏÓ‰ÂÎË) ïéãéÑàãúçÄü äÄåÖêÄ éíëÖä Ñãü åéãéóçõï èêéÑìäíéÇ (Ì ‚Ó ‚ÒÂı ÏÓ‰ÂÎflı) èéãäà ïéãéÑàãúçéâ äÄåÖêõ (Á‡Í‡ÎÂÌÌÓ ÒÚÂÍÎÓ, ‚
 • Страница 30 из 33
  DA99-01220N(RU)-0.3 5/8/07 2:21 PM Page 30 íÖïçàóÖëäàÖ ïÄêÄäíÖêàëíàäà åéÑÖãú RL44Q*** RL44E(S)*** RL44W*** RL44F*** äÎËχÚ˘ÂÒÍÓ ËÒÔÓÎÌÂÌË N N N N ᇢËÚ‡ ÓÚ ÔÓ‡ÊÂÌËfl ÚÓÍÓÏ I I I I éèàëÄçàÖ é·˘ËÈ 326 345 338 324 é·˙ÂÏ (ÎËÚ˚) ïÓÎÓ‰Ëθ̇fl, ͇ÏÂ‡ 232 251 244 230 åÓÓÁËθ̇fl, ͇ÏÂ‡ 94 94 94 94
 • Страница 31 из 33
  DA99-01220N(RU)-0.3 5/8/07 2:21 PM Page 31 è‰ÂÎ˚ ‰ÓÔÛÒÚËÏ˚ı ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ ‚ÓÁ‰Ûı‡ ‚ ÍÓÏ̇Ú ùÚÓÚ ıÓÎÓ‰ËθÌËÍ Ô‰̇Á̇˜ÂÌ ‰Îfl ‡·ÓÚ˚ ÔË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ı ÓÍÛʇ˛˘Â„Ó ‚ÓÁ‰Ûı‡, ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Ëı Â„Ó ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌÓÏÛ Í·ÒÒÛ, Û͇Á‡ÌÌÓÏÛ Ì‡ Ú‡·Î˘ÍÂ Ò ÚÂıÌ˘ÂÒÍËÏË ‰‡ÌÌ˚ÏË. íÂÏÔÂ‡ÚÛÌ˚È Í·ÒÒ ê‡Ò¯ËÂÌÌ˚È
 • Страница 32 из 33
  DA99-01220N(RU)-0.3 5/8/07 2:21 PM Page 32 ÖÒÎË Û ‚‡Ò ÂÒÚ¸ Ô‰ÎÓÊÂÌËfl ËÎË ‚ÓÔÓÒ˚ ÔÓ ÔÓ‰ÛÍÚ‡Ï Samsung, Ò‚flÁ˚‚‡ÈÚÂÒ¸ Ò ËÌÙÓχˆËÓÌÌ˚Ï ˆÂÌÚÓÏ Samsung. 8-800-200-0400 www.samsung.ru
 • Страница 33 из 33